MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten"

Transcriptie

1 MOBIRISK Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten 14 mei 2008 (correcties december CC Licentie 8 juni 2008) Versie 1.2 Bladzijde 1 / 73

2 Licentiegever: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Versie 1.2 Bladzijde 2 / 73

3 Document versie beheer Versie geschiedenis Versie Auteur Functie Datum 0.0 Josiane Van Waesberghe Adviseur-generaal Interne audit 24 april Verbeteringen typ-en taalfouten 1.2 Creative commons licentie + vermelding auteurs basismethodologie Josiane Van Waesberghe Josiane Van Waesberghe Adviseur-generaal Interne audit Adviseur-generaal Interne audit 8 december 08 8 juni 2008 Dit document werd nagekeken door Naam Functie Datum 0.0 Dirk Van Linthout Attaché Interne audit 30 april Nazicht Dirk Van Linthout Attaché Interne audit 8 december 08 Verbeteringen typ-en taalfouten 1.2 Creative commons licentie + vermelding auteurs basismethodologie Josiane Van Waesberghe Adviseur-generaal Interne audit 8 juni 2008 Dit document werd goedgekeurd door Naam en functie Functie Datum 1.0 Michel Damar. Voorzitter FOD Mobiliteit en 14 mei 2008 Vervoer 1.1 Verbeteringen typ- en taalfouten 1.2. Creative commons licentie + vermelding auteurs basismethodologie Geen formele goedkeuring nodig 8 december 2008 Carole Coune en het volledige Directiecomité. Voorzitter FOD Mobiliteit en Vervoer en DG s en Stafdirecteurs 8 juni 2008 Versie 1.2 Bladzijde 3 / 73

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Over Mobirisk Rol en verantwoordelijkheden Management De risicocoördinatoren De projectleider risicobeheer De dienst Interne audit Kritische succesfactoren voor een succesvolle implementatie van risicobeheer binnen de FOD Toepassingsgebieden risicobeheer Risicobeheer voor de interne werking van de FOD Risicobeheer in de context van externe controle en inspectie Implementatie van Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Overzicht van de stappen in het risicobeheer Statische Fase...14 Voorbereiding: Opstellen huidige en gewenste situatie risicobeheer...14 S1 Identificatie gebeurtenissen...15 S2 Evaluatie risico s...16 S3 Bepaling reactie op het risico...18 S4 Bepaling Risicobeheermaatregelen...19 S5 Implementatie Risicobeheermaatregelen Dynamische Fase...20 Bijwerken huidige en gewenste situatie risicobeheer...21 D1 Identificatie veranderingen gebeurtenissen...22 D2 Evaluatie verandering risico s...23 D3 Bepaling verandering reactie op het risico...24 D4 Bepaling verandering risicobeheermaatregelen...24 D5 Implementatie verandering risicobeheermaatregelen...25 Bijlagen...26 Bijlage 1: Organisatorisch netwerk voor risicobeheer (netwerk MobiRisk)...26 Bijlage 2: Glossarium van basisdefinities rond risicobeheer in de FOD Mobiliteit en Vervoer 27 Bijlage 3: Rol en verantwoordelijkheden van de dienst Interne audit in het risicobeheer...33 Bijlage 4: Functiebeschrijving van de risicocoördinator...34 Bijlage 5: MobiRisk RACI Matrix...37 Bijlage 6: Risicobeheer binnen de FOD - details Overzicht van de stappen in het risicobeheer Statische Fase...40 Voorbereiding: Opstellen huidige en gewenste situatie risicobeheer...40 S1 Identificatie gebeurtenissen...42 S2 Evaluatie van de risico s...46 S3 Bepaling reactie op het risico...50 S4 Bepaling Risicobeheermaatregelen...52 S5 Implementatie Risicobeheermaatregelen Dynamische Fase...55 Bijwerken huidige en gewenste situatie risicobeheer...56 Versie 1.2 Bladzijde 4 / 73

5 D1 Identificatie veranderingen gebeurtenissen...58 D2 Evaluatie verandering risico s...60 D3 Bepaling verandering reactie op het risico...61 D4 Bepaling verandering risicobeheermaatregelen...63 D5 Implementatie verandering risicobeheermaatregelen...65 Bijlage 7: Bepaling risicoprofiel en berekening inherent risiconiveau...67 Bijlage 8: COSO ERM...71 Bijlage 9: Lijst van de figuren...73 Bijlage 10: Literatuur referentie lijst...74 Versie 1.2 Bladzijde 5 / 73

6 1. Inleiding Dit document is een beleidsnota rond MobiRisk. Dit is de benaming voor risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze beleidsnota is bestemd voor alle diensten binnen de FOD en voor alle betrokken partijen die aan risicobeheer doen. Dit document licht de krachtlijnen van dit risicobeheer toe, en gaat dieper in op de verschillende implementatiefasen. Een overzicht van de meest gebruikte definities in het kader van risicobeheer bevindt zich in bijlage 2: Glossarium van basisdefinities rond risicobeheer in de FOD Mobiliteit en Vervoer. Dit document werd integraal door het Directiecomité goedgekeurd. 2. Over Mobirisk MobiRisk is de benaming voor risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer. Dit risicobeheermodel gebruikt COSO ERM 1 als referentiekader. COSO ERM vervangt het COSO model voor interne controle niet maar werkt het verder uit en dit meer bepaald vanuit het standpunt van de managers, die voor zichzelf streefdoelen bepalen en die risico's moeten beheersen in een onzekere toestand. Het COSO referentiekader werd ontwikkeld door The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dit comité, bestaande uit een aantal private organisaties, heeft in 1992 naar aanleiding van een aantal boekhoudschandalen en fraudegevallen aanbevelingen gedaan en richtlijnen aangegeven ten aanzien van interne controle en interne beheersing. In 1994 is daar nog een aanvulling opgekomen en werd dit samengevoegd in het COSO-rapport. Dit rapport is bedoeld om aan organisaties een uniform en gemeenschappelijk referentiekader voor interne controle aan te bieden en om het management te ondersteunen bij de verbetering van het interne controlesysteem. In 2004 werd het model geactualiseerd en werden er elementen aan toegevoegd en aangepast. Dit geactualiseerde model richt zich niet meer alleen op interne controle maar op het gehele interne beheersingssysteem en staat bekend als COSO II of Enterprise Risk Management Het COSO ERM model van risicobeheersing biedt als voordeel volledig overeen te stemmen (compatibel te zijn) met de COSO - benadering (intemal control integrated framework), die het referentiekader voor de federale overheid is voor het interne controlesysteem 2. Het interne controlesysteem is in COSO ERM ingebouwd in het risicobeheersysteem. Iedere vermelding van het risicobeheersysteem impliceert dus het interne controlesysteem. Ook INTOSAI 3, sluit zich aan bij het COSO en COSO ERM raamwerk (zie literatuur referentielijst bijlage 10). 1 Definitie van COSO ERM (COSO Enterprise Risk Management) Ondernemingsrisicomanagement is een proces dat bewerkstelligd wordt door het bestuur van de onderneming, het management en ander personeel en wordt dit toegepast bij het formuleren van de strategie en binnen de gehele onderneming, ontworpen om potentiële gebeurtenissen die invloed zouden kunnen hebben op de onderneming te identificeren en om risico s te managen zodat deze binnen de risicoacceptatiegraad vallen, om een redelijke zekerheid te bieden ten aanzien van het behalen van de ondernemingsdoelstellingen. 2 KB betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht 17 augustus 2007 BS Versie 1.2 Bladzijde 6 / 73

7 De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft gekozen voor een gecentraliseerde aanpak van het risicobeheer en de interne controle maar met de nodige delegatie rond uitvoering. Hiervoor is er een netwerk van risicocoördinatoren opgericht (netwerk MobiRisk). De risicobeheercyclus bestaat uit twee fasen: o Statische fase: deze fase focust op de analyse en het beheer van de huidige situatie en wordt eenmalig uitgevoerd in een projectmatige aanpak. o Dynamische fase: deze fase focust op het beheer van de toekomstige situatie en wordt op continue basis uitgevoerd. Deze fases worden verder besproken in Hoofdstuk 6 en gedetailleerd uitgelegd in Bijlage Rol en verantwoordelijkheden Bij de implementatie van Mobirisk zijn verschillende organisaties/personen betrokken: - Het management (directiecomité, directeurs-generaal, diensthoofden), de beheerscomités, of vergelijkbaar overlegplatform - De risicocoördinatoren - De projectleider risicobeheer - De dienst Interne audit 3.1. Management Het Directiecomité heeft de eindverantwoordelijkheid voor het goed beheer van de relevante risico s zodat de doelstellingen van de FOD bereikt kunnen worden. Het is tevens eindverantwoordelijke voor goedkeuring van elke wijziging aan deze beleidsnota minimale vereisten. De Directeurs-generaal of Directeurs van de stafdiensten of de verantwoordelijken voor de steundiensten met hun respectieve diensthoofden zijn verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van het risicobeheer conform deze minimale vereisten. Zij nemen binnen de respectievelijke Beheerscomités of vergelijkbaar overlegplatform alle beslissingen omtrent het risicobeheer die hen toekomen zoals bepalen van de rapporteringsstandaarden, de risicoschalen, de definities, de berekeningswijze, de voorstellingswijze enz. Zij zullen hiervoor bijgestaan worden door risicocoördinatoren, die aangesteld worden door het Directiecomité (zie verder 3.2). Ook de dienst Interne audit kan assistentie verlenen aan het management (zie verder 3.4.). De Directeur van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole is in het kader van zijn of haar functie verantwoordelijk voor het interne controlesysteem ten aanzien van het budgettair en boekhoudkundig beheer en van de hiermee gepaard gaande aspecten van beheerscontrole 4. Elk jaar stelt de Voorzitter van het Directiecomité een verslag op over de werking van het interne controlesysteem en kondigt hij de verbeteringen aan die hij er in wil aanbrengen 5. 3 INTOSAI = International Organisation of Supreme Audit Institutions, de overkoepelende organisatie voor de externe audit van de regeringen (de rekenhoven), verwijzing opgenomen in het KB Interne controle van KB betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht 17 augustus 2007 BS , art. 4 Versie 1.2 Bladzijde 7 / 73

8 3.2. De risicocoördinatoren De risicocoördinatoren worden aangesteld door het Directiecomité. De risicocoördinatoren vervullen binnen ieder Directoraat-generaal en binnen iedere stafdienst en/of steundienst de rol van lokale adviseur voor risicobeheer (en interne controle). Deze risicocoördinatoren zijn betrokken in zowel de statische als dynamische fase in het systeem voor risicobeheer. De leidraad voor het risicobeheer is de tekst minimale vereisten voor het risicobeheer in de FOD, die verder toegelicht wordt in een opleiding. De risicocoördinatoren werken samen met de dienst Interne audit in een functioneel netwerk voor het risicobeheer, het MobiRisk netwerk (schema zie bijlage 1). Zij ondersteunen en begeleiden de projectleiders risicobeheer en de diensthoofden in de invoering van het risicobeheer en de interne controle. Door overleg met de projectleiders en de diensthoofden en/of andere experten zorgen zij ervoor dat het management degelijke adviezen krijgt rondom risicobeheer en interne controle. Deze risicocoördinatoren kunnen aanpassingen aan deze minimale vereisten voorstellen. De risicocoördinator van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole (B&B) is ook betrokken bij de (transversale) aspecten van het risicobeheer van het budgettaire en boekhoudkundig beheer. De formele functiebeschrijving van een risicocoördinator vindt u in bijlage (Bijlage 4: Functiebeschrijving van de risicocoördinator ) De projectleider risicobeheer Deze persoon is een spilfiguur in het risicobeheer. De projectleider is de lokale verantwoordelijke voor het invoeren van de statische fase van het systeem voor risicobeheer. Hij of zij coördineert alle activiteiten met betrekking tot de toepassing van het risicobeheer waarvoor hij door zijn management aangesteld is (vb. binnen een bepaalde Directie). Hij of zij stelt het plan van aanpak van het project op en leidt het project. De leidraad voor het project is de tekst minimale vereisten voor het risicobeheer in de FOD, die verder toegelicht wordt in een opleiding. Hij of zij rapporteert over de voortgang van het project aan de betrokken risicocoördinatoren, die hem ondersteunen bij de uitvoering van het project en aan de dienst Interne audit en risicobeheer. De projectleider verzamelt de nodige experten om zijn project goed te kunnen uitvoeren, ondersteunt de betrokken medewerkers en evalueert hun voorstellen. De projectleider zorgt ervoor dat de procesbeschrijvingen tijdig aangevuld worden met de controlepunten en de resultaten van de risicoanalyse. Hij werkt samen met de betrokken risicocoördinatoren om een degelijk advies te geven aan het management over de te nemen maatregelen. De formele functiebeschrijving van projectleider, geldig voor de hele FOD, is ook op de projectleider risicobeheer van toepassing. 5 KB betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht 17 augustus 2007 BS , art. 7 1 Versie 1.2 Bladzijde 8 / 73

9 3.4. De dienst Interne audit De dienst Interne audit kan een beperkt aantal taken met betrekking tot het risicobeheer invullen. Deze worden opgenomen in het Interne auditcharter. Het Directiecomité zorgt ervoor dat de nodige middelen ter beschikking gesteld worden van de dienst Interne audit om de afgesproken taken met betrekking tot het risicobeheer uit te oefenen. De Dienst Interne audit neemt de nodige maatregelen om de IIA normen rondom de toegelaten taken met betrekking tot het risicobeheer toe te passen. Alle afspraken worden opgenomen in het charter van de Dienst Interne audit. Als basisprincipe geldt dat de dienst Interne audit nooit de eindverantwoordelijkheid opneemt of operationele beslissingen neemt in het risicobeheer en ook geen risicobeheermaatregelen implementeert. De dienst Interne audit is betrokken bij het functioneel netwerk van risicocoördinatoren, het MobiRisk netwerk. In uitvoering van de kerntaken van de dienst Interne audit in het risicobeheer kan de dienst Interne audit afwijkingen en onvolledigheden ten opzichte van de minimale vereisten vaststellen. De dienst Interne audit zal deze communiceren en bespreken met de projectleider (statische fase zie 6.2 en bijlage 6) en/of het diensthoofd (dynamische fase zie 6.3 en bijlage 6) en met de betrokken risicocoördinatoren en het Beheerscomité 6 of de vergelijkbare overlegplatforms en probeert tot een overeenstemming te komen. De resultaten van deze bespreking worden vervolgens aan het Directiecomité gerapporteerd. Het Directiecomité beslist over de aanvaarding van afwijkingen of onvolledigheden. De beslissingen van het Directiecomité dienen toegepast en opgevolgd te worden door iedere betrokken partij binnen een vastgesteld tijdsbestek bepaald door het Directiecomité. De dienst Interne audit behoudt steeds zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de door het Directiecomité aanvaarde afwijkingen en kan hierover in voorkomend geval een rapportering voorzien aan het auditcomité 7. Afwijkingen en onvolledigheden worden door de dienst Interne audit opgenomen in een rapportering rond de staat van het risicobeheer en de interne controle binnen de FOD 8. De dienst Interne audit ontvangt / heeft toegang tot alle documentatie over het risicobeheer en de interne controle en gebruikt deze informatie als onderdeel van de auditplanning 9. Een beschrijving van de verboden, verplichte en mogelijke verantwoordelijkheden van de dienst Interne audit vindt u in bijlage (Bijlage 3: Rol en verantwoordelijkheden van de dienst Interne audit in het risicobeheer ). 6 Vergadering van de verschillende diensthoofden binnen ieder Directoraat -generaal en iedere staf- of steundienst 7 Zie KB tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) van 17 augustus Zie KB betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht van 17 augustus Zie KB betreffende de Interne Auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht van 17 augustus 2007 Versie 1.2 Bladzijde 9 / 73

10 4. Kritische succesfactoren voor een succesvolle implementatie van risicobeheer binnen de FOD Om MobiRisk succesvol in te voeren binnen een dienst, een organisatieonderdeel of de FOD in zijn geheel, zijn de onderstaande zaken belangrijk: 1. Expliciete goedkeuring van en betrokkenheid bij de MobiRisk aanpak door het Directiecomité van de FOD en door het betrokken Beheerscomité of het vergelijkbaar overlegplatform (zo nodig ook op niveau van een specifieke directie of dienst); 2. Betrokkenheid van en risicobewustzijn doorheen de hele FOD; 3. De activiteiten rond risicobeheer kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden in de dagelijkse activiteiten van de FOD; 4. Voldoende tijd en middelen worden ter beschikking gesteld voor risicobeheer; 5. Gebruik maken van en integratie met de verschillende beheersinstrumenten en van de bestaande overlegstructuren binnen de FOD; 6. Duidelijk gedefinieerde doelstellingen van de dienst, organisatieonderdeel of de FOD in zijn geheel dat MobiRisk wenst te implementeren; 7. Beschikbare, bijgewerkte en gecommuniceerde beschrijvingen van minstens de sleutelprocessen van de dienst en/of het organisatieonderdeel van de FOD dat MobiRisk wenst te implementeren; 8. Uniform risicobeheer raamwerk, glossarium en opleiding toegankelijk voor alle medewerkers; 9. Duidelijke instructies met betrekking tot de rollen en verantwoordelijkheden van alle medewerkers inclusief de adequate scheiding van bevoegdheden; 10. Zich akkoord verklaren met het opzetten en gebruik maken van het MobiRisk opvolgingssysteem met de nodige zorg voor selectieve toegang tot de rapportering; 11. Degelijke kwaliteit van de aangereikte data door de verschillende diensten; 12. Documenteren van alle relevante activiteiten en beslissingen; 13. Transparante, heldere en tijdige communicatie tussen alle betrokken partijen. Versie 1.2 Bladzijde 10 / 73

11 5. Toepassingsgebieden risicobeheer MobiRisk heeft als toepassingsgebied de interne werking van de FOD en de planning van externe controles en inspecties, behoudens het domein vervoer van gevaarlijke goederen Risicobeheer voor de interne werking van de FOD Risicobeheer voor de interne werking van de FOD is een proces onder leiding van het Directiecomité van toepassing doorheen de volledige organisatie 10. Dit proces 11 is toegespitst op: o Het herkennen van risico s: dit zijn alle potentiële gebeurtenissen die, als ze voorkomen, een negatieve invloed hebben op de doelstellingen van een onderdeel van de FOD of de FOD in zijn geheel; - Gebeurtenissen met een positieve invloed zijn opportuniteiten binnen het COSO ERM referentiekader. Deze vallen momenteel buiten het risicobeheer van de FOD zoals beschreven in deze tekst. o De risicobereidheid en het beheer van risico s binnen de aanvaardbare normen; o o o o Het geven van redelijke zekerheid over het bereiken van de doelstellingen van een onderdeel van de FOD of de FOD in zijn geheel; Het toepassen van risicobeheer in het kader van de strategische doelstellingen van de FOD; Het toepassen van risicobeheer in de FOD, op elk niveau en onderdeel, door mensen van alle niveaus; Een portfoliovisie 12 op risico s over het geheel van de organisatie. Risicobeheer voor de interne werking van de FOD is onderverdeeld in twee niveaus, met name: o Strategisch risicobeheer op het niveau van het Directiecomité; o Operationeel risicobeheer op niveau Directoraat-generaal, stafdienst of steundienst. Beiden worden verder in dit document toegelicht. Het strategische risicobeheer heeft een directe impact op de operationele risicobeheermaatregelen. Beiden gaan de activiteiten beïnvloeden en een weerslag hebben op de management- en operationele plannen en op de ondersteuningsplannen Definitie van COSO ERM (Enterprise Risk Management) Ondernemingsrisicomanagement is een proces dat bewerkstelligd wordt door het bestuur van de onderneming, het management en ander personeel en wordt toegepast bij het formuleren van de strategie en binnen de gehele onderneming, ontworpen om potentiële gebeurtenissen die invloed zouden kunnen hebben op de onderneming te identificeren en om risico s te managen zodat deze binnen de risicoacceptatiegraad vallen, om een redelijke zekerheid te bieden ten aanzien van het behalen van de ondernemingsdoelstellingen. 11 Een opeenvolging van stappen die één of meerdere outputs genereert vanuit één of meerdere inputs. 12 ERM beschouwt de geïdentificeerde risico s niet alleen op zichzelf, maar houdt ook expliciet rekening met hun mogelijke onderlinge afhankelijkheden / relaties. Op die manier wordt beter tegemoetgekomen aan de realiteit dat de manifestatie van een enkel risico soms een domino-effect kan hebben, dan wel dat bepaalde gebeurtenissen elkaar (deels) uitsluiten of compenseren, waardoor er juist een demping van effecten optreedt. Voor een correcte inschatting van risico s moet terdege rekening gehouden worden met dergelijke portfolio-effecten. Interne Audit en ERM : een integratie, scriptie UAMS expert Class Internal auditing Philip Bernaerts academiejaar Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten. en koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten, beiden met wijzigingen. Versie 1.2 Bladzijde 11 / 73

12 5.2. Risicobeheer in de context van externe controle en inspectie De diensten belast met externe controles en inspecties op de verschillende transportmodi moeten een grote diversiteit aan controles uitvoeren in een brede omgeving (omgeving wordt gedefinieerd als alle actoren die gebruik maken van de transportmodi en onderworpen worden aan controles en inspecties). Een gestructureerde risicobeheeraanpak zorgt ervoor dat de voorrang wordt gegeven aan de juiste externe controles en inspecties, ongeacht hun uitvoerbaarheid en complexiteit, vertrekkend van het onderliggende risico in de transportmodi. De verantwoordelijkheden rond externe controle- en inspectieactiviteiten die door de wetgever aan de FOD opgelegd zijn, worden volgens dezelfde generieke aanpak van MobiRisk voor risicobeheer behandeld, maar structureel los van het risicobeheer intern aan de FOD (zie punt 5.2). Voor de inspecties en controles van het vervoer van gevaarlijke goederen werd een afzonderlijke aanpak voor risicogebaseerd handhavingsbeleid uitgewerkt. Deze valt buiten de scope van deze nota. 6. Implementatie van Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer 6.1. Overzicht van de stappen in het risicobeheer De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft gekozen voor een gecentraliseerde aanpak van het risicobeheer en de interne controle maar met de nodige delegatie rond uitvoering. Hiervoor is er een netwerk van risicocoördinatoren opgericht. Het schema van dit functioneel gecentraliseerd netwerk is toegevoegd onder Bijlage 1: Organisatorisch netwerk voor risicobeheer. De dienst Interne audit is betrokken bij dit netwerk. De risicobeheercyclus bestaat uit de volgende twee fasen zoals weergegeven in de onderstaande figuur: o o Statische fase: deze fase wordt eenmalig uitgevoerd in een projectmatige aanpak en bestaat uit vijf stappen; Dynamische fase: deze fase wordt op continue basis uitgevoerd en bestaat uit vijf stappen. Versie 1.2 Bladzijde 12 / 73

13 Figuur 1: MobiRisk Schema De gedetailleerde beschrijving van het risicobeheer is opgenomen in bijlage 6. Versie 1.2 Bladzijde 13 / 73

14 6.2. Statische Fase De Statische fase focust zich op de analyse en het beheer van de huidige situatie. Vooreerst wordt de huidige en gewenste situatie rond risicobeheer binnen FOD opgesteld. Vervolgens worden alle mogelijke gebeurtenissen met een negatieve invloed geïdentificeerd en herleid naar risico s. (S1) De risico s worden geëvalueerd (S2), een reactie wordt bepaald (S3), alsook de eventuele risicobeheersmaatregelen (S4). Tenslotte worden de nodige risicobeheersmaatregelen geïmplementeerd. (S5) Figuur 2: MobiRisk Schema Statische Fase Voorbereiding: Opstellen huidige en gewenste situatie risicobeheer Tijdens de voorbereidingsfase wordt nagekeken of aan de voorwaarden voor de succesvolle invoering van Mobirisk voldaan wordt, en wordt de gewenste toekomstige situatie van het risicobeheer in kaart gebracht. Daarnaast wordt de algemene risicobereidheid van de FOD bepaald. Dit is het risiconiveau dat het Directiecomité al dan niet bereid is om te aanvaarden om de strategische doelstellingen van de FOD te bereiken. Deze analyse wordt tevens op niveau van het Beheerscomité of het voor de steundiensten overeenkomstig overlegplatform uitgevoerd (vertaling van de strategische risicobereidheid naar het operationele niveau), met validatie van de afwijkingen aan het globale kader van de FOD door het Directiecomité. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen reeds in deze fase bepaalde risicobeheermaatregelen uitgevoerd worden. Versie 1.2 Bladzijde 14 / 73

15 Minimale vereisten Validatie van de 13 succesfactoren voor MobiRisk door het Directiecomité; Validatie van de 13 succesfactoren voor MobiRisk per Directoraat-generaal of stafdienst of voor de steundienst; Analyse door het Directiecomité op hoog niveau van een stand van zaken op de verschillende dimensies van het risicobeheermodel (ERM dimensies ) via een workshop gefaciliteerd door de Dienst Interne audit, met bepaling van het gewenste maturiteitsniveau; indien de Dienst Interne audit niet faciliteert, is zij aanwezig als observator; Analyse op hoog niveau per betrokken Beheerscomité (of overeenkomstig overlegplatform voor de steundienst) van een stand van zaken op de verschillende dimensies van het risicobeheermodel (ERM dimensies), via een workshop gefaciliteerd door de betrokken risicocoördinatoren, met bepaling van het gewenste maturiteitsniveau; de dienst Interne audit is aanwezig als observator. Bepaling van de globale risicobereidheid van de FOD; Bepaling van de risicobereidheid van een DG/Stafdienst indien deze afwijkt van de globale risicobereidheid van de FOD (gevalideerd door het Directiecomité); Bepaling van alle elementen van de rapporteringsstandaard. Opleverbare resultaten Lijst van de risicocoördinatoren van de FOD; Document met validatie van de 13 succesfactoren voor MobiRisk door het Directiecomité; Document met validatie van de 13 succesfactoren voor MobiRisk per Directoraat-generaal, stafdienst of steundienst; Document met de risicobeheer boordtabel van de FOD, dat tevens de risicobeheer visie weergeeft; Documenten met de risicobeheer boordtabel van de DG/stafdiensten/steundiensten, dat tevens de risicobeheer visie weergeeft; De globale risicobereidheid van de FOD visueel voorgesteld op de risico-controlematrix; Indien afwijkend aan het globale kader: de risicobereidheid binnen de DG/stafdienst/steundienst te kennen geven (gevalideerd door het Directiecomité); Alle elementen van de rapporteringsstandaard. S1 Identificatie gebeurtenissen De reikwijdte van de toepassing van het risicobeheer wordt bepaald (vb. Directoraat-generaal, Directie, Dienst enz. en er wordt een project opgesteld om het risicobeheer te implementeren (projectleider, planning enz. ). Alle mogelijke gebeurtenissen met een negatieve invloed worden geïdentificeerd en herleid naar risico s. Deze worden geklasseerd in de risicotypes, risicoklassen en risicocategorieën beschreven in een risico identificatie model van de FOD. Het risico identificatie model moet toelaten om alle mogelijke gebeurtenissen met een negatieve invloed op het behalen van de doelstellingen in te delen in een gestandaardiseerde structuur. Alle risico s gelijkaardig van aard worden samengebracht onder een gemeenschappelijke noemer, het risicotype. De risicotypes behoren tot risicoklassen die op hun beurt behoren tot risicocategorieën. De risicocategorieën, risicoklassen en risicotypes zullen samen met alle relevante informatie worden bijgehouden in een risico referentie databank en zullen dienen als overzichtstabel (catalogus) voor alle betrokken partijen. Versie 1.2 Bladzijde 15 / 73

16 Het risico identificatie model richt zich niet alleen op de reeds gedetecteerde risico s, maar ook op de potentiële risico s en dit via een holistische 14 aanpak. Het voor de FOD opgestelde risico identificatie model is verplicht voor alle diensten, voor wat betreft het risicobeheer voor de interne werking, en is verkrijgbaar bij de dienst Interne audit en bij alle risicocoördinatoren. Voor externe controle- en inspectiediensten kunnen specifieke Risico Identificatie Modellen opgesteld worden. Het risico identificatie model wordt geregeld herzien en indien nodig aangepast om relevant en actueel te blijven. Elementen voor deze aanpassing kunnen zowel op strategisch niveau (Directiecomité) als op operationeel niveau (op niveau van een betrokken Beheerscomité of vergelijkbaar overlegplatform) aangebracht worden. De volledigheid van het model blijft de verantwoordelijkheid van het management. Een risico identificatie model (soms ook risico inventaris of risicomodel of risicocatalogus genoemd) is dus een overkoepelend raamwerk dat de FOD toelaat om de risico s te identificeren, te klasseren en te prioriteren, gebruik makend van dezelfde taal over heel de FOD. Minimale vereisten Bepalen van de scope van de toepassing van het risicobeheer; Aanstellen van een projectleider voor de uitvoering van de statische fase en opzetten van het project; Gebruik van een risico identificatie model (RIM); Indien voor intern risicobeheer afwijkingen van het RIM: validatie door het Directiecomité; Oplijsten van gebeurtenissen met negatieve impact op de doelstellingen en klasseren in het RIM, met ondersteuning van de betrokken risicocoördinatoren; Ontwikkelen van een risico referentie databank waarin alle relevante informatie met betrekking tot risicocategorieën, risicoklassen en risicotypes opgeslagen wordt. Opleverbare resultaten Projectplanning en projectstructuur (IMARS); Risico Identificatie Model met categorieën, klassen en types op maat van de FOD; Risico s geklasseerd in een Risico Identificatie Model (RIM). S2 Evaluatie risico s In deze stap stellen we eerst een risicomatrix op door te analyseren welke risicotypes in het risico identificatie model het meest waarschijnlijk voorkomen binnen een bepaald tijdsinterval en de meest belangrijke invloed hebben op de doelstellingen van de FOD (impact en probabiliteit inschatten van het risicotype). Daarna wordt de risico-controle matrix opgesteld door het huidige risiconiveau (via het tot één dimensie herleide resultaat van de risicomatrix) en het niveau van het huidige risicobeheer te bepalen. Dit geeft een indicatie van de ondergecontroleerde en overgecontroleerde risico s en is de basis van de bepaling van de sleutelrisico s. Om éénduidigheid en consistentie van de auditplanning en de vergelijkbaarheid van het risicobeheer binnen de FOD te garanderen dienen alle bekomen waarden van (a) de waarschijnlijkheid van voorkomen 14 Een holistische aanpak is een aanpak die een probleem van zoveel mogelijk kanten bekijkt. De term holistisch refereert hier naar het geheel van visies op een probleem Versie 1.2 Bladzijde 16 / 73

17 (Probabiliteit), (b) de invloed (Impact) en (c) het huidig niveau van risicobeheer op een uniforme wijze gerapporteerd te worden. Het Directiecomité zal samen met de dienst Interne audit een gemeenschappelijke rapporteringsstandaard bepalen voor de FOD. We stellen de risicomatrices gewoonlijk op in een of meerdere gefaciliteerde workshops. Het Directiecomité of het betrokken Beheerscomité (of overeenkomstig overlegplatform voor de steundienst) kan beslissen om welbepaalde risicotypes direct door te verwijzen naar S3 zonder formele evaluatie maar met de nodige documentatie, aanduiding van de risico-eigenaar en argumentatie. Voor elk geïdentificeerd risicotype en zo nodig ook voor specifieke risico s zal in deze fase een risicoeigenaar aangeduid worden door het betrokken overlegorgaan. Voor risico s die op meerdere diensten betrekking kunnen hebben, wordt de dienst die de coördinatie zal verzekeren voor het beheer, de documentatie en het opvolgen van het risico aangeduid als risicoeigenaar. Om de prioriteiten nog beter te kunnen bepalen, analyseren we de onderlinge verbanden tussen de risicotypes via een bronrisicoanalyse. Minimale vereisten Het Directiecomité of het betrokken Beheerscomité (of een overeenkomstig overlegplatform voor de steundienst) kan beslissen om welbepaalde risicotypes direct door te verwijzen naar S3 zonder formele evaluatie maar met de nodige documentatie, aanduiding risico-eigenaar en argumentatie; Aanstelling binnen het betrokken overlegorgaan van een risico-eigenaar 15 per risicotype (en indien nodig per specifiek risico); Indien nodig samenstellen van een risico-evaluatieteam met kennis en ervaring om de betrokken risico s te onderzoeken en te assisteren in het nemen van de beslissingen. De risico-eigenaar wordt opgenomen in dit team; Inventariseren van bestaande risicobeheermaatregelen per risicotype (zo nodig per specifiek risico) dat geselecteerd is voor de risicoanalyse; Uitvoering van een risicoanalyse, met o evaluatie op waarschijnlijkheid van voorkomen (binnen een relevante tijdshorizon) van de risicotypes; o evaluatie op impact op de doelstellingen van de risicotypes; o evaluatie van de bestaande risicobeheermaatregelen. Uitvoeren van een bronrisicoanalyse (verbanden zoeken tussen de risicotypes). Opleverbare resultaten Lijst met risicotypes die direct doorverwezen worden naar S3, met de nodige documentatie, aanduiding risico-eigenaar en argumentatie; Lijst van de risicobeheermaatregelen per risicotype (indien nodig per specifiek risico) dat geselecteerd is voor de risicoanalyse; Risicomatrix; Risico-controlematrix; Resultaten bronrisicoanalyse; 15 Risico-eigenaar. Dit is of zijn de binnen een afdeling aangeduide projectleider/diensthoofd (dienst of personen) voor één of meer geïdentificeerde risico s/risicotypes. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvolging van de evolutie van deze risico s en rapporteren hierover aan de hiervoor aangeduide verantwoordelijke. Versie 1.2 Bladzijde 17 / 73

18 Lijst van geprioriteerde risicotypes; Lijst van de risico-eigenaars. S3 Bepaling reactie op het risico Voor elk gekozen risicotype wordt het aanvaardbare risiconiveau, door het bepalen van de risicotolerantie en de tolerantiegrenzen, gedefinieerd. Tevens wordt de gewenste reactie ten opzichte van de verschillende risicotypes bepaald. Er kan gekozen worden voor vier opties 1. Risico-vermijding door het elimineren of drastisch inkrimpen van de activiteiten of door het veranderen van de doelstellingen. 2. Risico-beperking door specifieke maatregelen te ondernemen om de impact en/of de waarschijnlijkheid van voorkomen van het risico te beperken door risicobeheermaatregelen te ontwikkelen dit omvat ook alle controles in de processen. 3. Risico-deling waarbij een deel of de gehele verantwoordelijkheid of een bepaald type verantwoordelijkheid rond een risico naar een derde partij wordt getransfereerd. 4. Risico-aanvaarding waarbij het risico blijft bestaan zonder verdere ingrepen op impact of waarschijnlijkheid. Hier kan men al dan niet opteren voor het invoeren van een monitoring (kosten/baten aspect). Deze risiconiveaus - met tolerantie(grenzen) - worden bij voorkeur opgesteld tijdens een gefaciliteerde workshop. Indien welbepaalde risicotypes direct doorverwezen werden naar S3 zonder formele evaluatie maar met de nodige documentatie, aanduiding risico-eigenaar en argumentatie moet aangegeven worden of men al dan niet een monitoring van deze risicotypes wil voorzien (kosten/baten aspect). Minimale vereisten Strategisch risicobeheer: beslissing aanvaardbaar risiconiveau en aanvaardbare reactie op het risico op het niveau van het Directiecomité; Operationeel risicobeheer: beslissing aanvaardbaar risiconiveau en aanvaardbare reactie op het risico op het niveau van het betrokken Beheerscomité of overeenkomstig overlegorgaan voor de steundienst. Opmerking: alle afwijkingen op niveau van het betrokken Beheerscomité (of overeenkomstig overlegorgaan voor de steundienst) voor eenzelfde risicotype ten opzichte van beslissingen van het Directiecomité dienen steeds gevalideerd te worden door het Directiecomité en dit om de homogeniteit van het risico beslissingsproces te behouden. Opleverbare resultaten Document met het aanvaardbaar risiconiveau per risicotype, zo nodig per specifiek risico; Document met een lijst van aanvaardbare reacties op het risico per risicotype (zowel op strategisch als op operationeel niveau) waarbij voor de optie risico-aanvaarding ook zal aangeduid worden of er monitoring vereist wordt of niet. Versie 1.2 Bladzijde 18 / 73

19 S4 Bepaling Risicobeheermaatregelen In deze stap bepalen we de manier waarop de gekozen reactie op het risico concreet uitgevoerd wordt. Een risicobeheermaatregel is immers een concrete, in detail beschreven aanpak van een bepaald risicotype (of risico). Dit omvat ook de controleactiviteiten in de processen. We maken een evaluatie van de bestaande risicobeheermaatregelen per geselecteerd risicotype uit het risico identificatie model. Hierbij houden we rekening met de resultaten van S3 waarin we het niveau van de huidige maatregelen ingeschat hebben en tevens met de gekozen reactie op het risicotype en het aanvaardbare risiconiveau. Een maatregel moet immers passen binnen de gekozen reactie op het risicotype en moet toelaten om binnen het aanvaardbare risiconiveau te blijven. Indien nodig worden er nieuwe risicobeheermaatregelen gedefinieerd of worden de bestaande aangepast. Alle nieuwe maatregelen worden samen met hun kosten/baten analyses en een voorstel voor opvolging voorgelegd aan het Directiecomité of het betrokken Beheerscomité (of overeenkomstig overlegorgaan voor de steundienst) ter validatie en om de prioriteiten te bepalen. Minimale vereisten Gedetailleerde beschrijving van de bestaande risicobeheermaatregelen per geselecteerd risicotype (en indien nodig per specifiek risico) uit het risico identificatie model (op basis van S1). Hier kan uiteraard, indien beschikbaar, verwezen worden naar bestaande documentatie zoals kwaliteitssystemen, enz.; o Strategische risicobeheermaatregelen: op het niveau van het Directiecomité; o Operationele risicobeheermaatregelen: op niveau Directoraat-generaal of betrokken Beheerscomité of overeenkomstig overlegorgaan voor de steundienst. Nagaan in welke mate de risico s worden afgedekt door de bestaande risicobeheermaatregelen, en dit via de risico-controlematrix (op basis van S2); Evaluatie van bestaande risicobeheermaatregelen of de ontwikkeling van nieuwe risicobeheermaatregelen in overeenstemming met de gekozen reactie op de risico s - vermijden, beperken, delen, aanvaarden (op basis van S3), met inbegrip van de controlemaatregelen in de processen; Kosten-baten analyse per nieuwe risicobeheermaatregel (implementatie en onderhoud) door medewerkers van de dienst of organisatieonderdeel in samenwerking met de risicocoördinatoren voor evaluatie door het Directiecomité of Beheerscomité of het overeenkomstig overlegorgaan voor de steundienst; Voorstellen voor opvolging van het effect van de maatregelen (onder meer via indicatoren, met maximaal gebruik van de Balanced ScoreCard indicatoren). Opleverbare resultaten Beschrijving van de risicobeheermaatregelen per geselecteerd risicotype (en indien nodig per specifiek risico) uit het risico identificatie model (op basis van S1); Lijst met de evaluatie van de bestaande risicobeheermaatregelen rekening houdend met de risico evaluatie (op basis van S2), namelijk inschatting van de bestaande risicobeheermaatregelen; Voorstellen voor behoud van de bestaande risicobeheermaatregelen of voor aanpassing / ontwikkeling van risicobeheermaatregelen ( op basis van S3), met inbegrip van de opvolgingsmogelijkheden; Kosten-baten analyse per nieuwe risicobeheermaatregel met opvolgingsmogelijkheden voor de risicobeheermaatregelen en selectie door het Directiecomité of het betrokken Beheerscomité of het overeenkomstig overlegorgaan voor de steundienst. Versie 1.2 Bladzijde 19 / 73

20 S5 Implementatie Risicobeheermaatregelen De goedgekeurde risicobeheermaatregelen worden geïmplementeerd door de risico eigenaren. De nodige documentatiestromen, informatiekanalen en indicatoren voor de bijwerking van het risicobeheersysteem worden opgezet. Minimale vereisten Implementeren van goedgekeurde risicobeheermaatregelen, met inbegrip van de controle-activiteiten in de processen; Implementeren van een opvolgingssysteem voor de goedgekeurde risicobeheermaatregelen; Invoeren van de aanvaarde reacties op het risico en van de risicobeheermaatregelen in de risico referentie databank (herzien op consistentie in alle activiteiten). Opleverbare resultaten Geïmplementeerde risicobeheermaatregelen inclusief opvolgingssysteem en risico referentie databank; Bijgewerkte procesdocumentatie Dynamische Fase In de dynamische fase gaat het om het bewaken, evalueren en aanpassen van het risicobeheer. Deze fase wordt voorbereid door de risicocoördinatoren en de risico eigenaars. De dynamische fase kan gestart worden op twee manieren. via een door het Directiecomité of het Beheerscomité (of het overeenkomstig overlegorgaan voor de steundienst) vastgelegde frequentie op basis van de snelheid van veranderingen in het risicobeheer ad-hoc op basis van een specifieke gebeurtenis met een negatieve invloed op de doelstellingen van de FOD. Versie 1.2 Bladzijde 20 / 73

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012 LONG TERM OPERATION Technisch Rapport Doel 1&2 Verantwoord Veilig Verder uitbaten v.u. Electrabel nv, Regentlaan 8, 1000 Brussel (België) LTO-Rapport v2.0 2 Inhoud Voorwoord... 3 0 Samenvatting... 4 0.1

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK 2011 Universiteit Twente Naam Student: Martijn Mensink Studentnummer: 0098469 Onderwijsinstelling: Universiteit Twente Studierichting: Bedrijfswetenschappen Begeleider: Prof. dr. P.B. Boorsma Tweede begeleider:

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Risico management van de onderneming Geïntegreerd raamwerk

Risico management van de onderneming Geïntegreerd raamwerk Risico management van de onderneming Geïntegreerd raamwerk Enterprise Risk Management Integrated Framework (ERM) Management samenvatting Copyright 2004 by the Committee of Sponsoring Organizations of the

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 2 TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 1 Inleiding 5 2 Visie en Missie 8 3 3.1 3.2 3.3

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

IT auditing bij splitsing in de energiesector

IT auditing bij splitsing in de energiesector IT auditing bij splitsing in de energiesector Naam: Robbert van der Pol MSc Business Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam Bedrijfscoach: Danny Suykerbuyk MSc Informatics & Economics, Erasmus

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Auditcharter van de groep Dexia

Auditcharter van de groep Dexia Januari 2013 Auditcharter van de groep Dexia Dit charter formuleert de grondbeginselen van de interne auditfunctie binnen de groep Dexia, door de opdrachten, de plaats in het interne controlesysteem, de

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie