"AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom""

Transcriptie

1 "AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom" Michel J.M.M. de Haas 2008/ 2009

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Hoofdstuk 1 In perspectief Blz Inleiding Blz Corporate Governance Blz Corporate Governance en Douane Blz 7 Hoofdstuk 2 ERM Blz ERM Blz ERM en Douane Blz Goed geregeld, of toch niet? Blz 13 Hoofdstuk 3 Naar een nieuwe orde Blz Horizontaal Toezicht Blz Horizontaal Toezicht en Douane Blz Secure Trade lanes Blz AEO Blz 19 Hoofdstuk 4 Conclusie Blz 23 Literatuurlijst Blz 25 1

3 Voorwoord Gedurende het onderwijsjaar 2008/2009 volgde ik de door de Stichting Europese Fiscale Studies, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, aangeboden opleiding post master Douane. Na het volgen van de hoorcolleges van deze opleiding wordt de cursisten gevraagd, mede in het kader van de formele afronding, een verhandeling te schrijven over een onderwerp wat nauw verbonden is met het (Europese) Douanerecht. In januari 2009 had deze verhandeling afgerond en beoordeeld moeten zijn maar door omstandigheden was ik niet in de gelegenheid tijdig aan deze eis te voldoen. Ik ben verheugd dat ik alsnog in de gelegenheid ben gesteld om mijn verhandeling te schrijven en daarmee de post master Douane formeel en naar behoren af te ronden. 2

4 Inleiding Globalization has completely changed both the risks organizations face and their management of those risks. When you re no longer making things in Lancaster, Pennsylvania, for example, but in Bangladesh, or Marissa, or Hong Kong, you ve got risks, along with opportunities, along the entire value chain... Vice President Financial Operations Specialty Retailer Riskmanagement, in algemene zin, heeft de laatste jaren enorm aan betekenis gewonnen. Het is onlosmakelijk verbonden aan de inmiddels zo vertrouwde term corporate governance, het toverwoord dat het begrip vertrouwen in ondernemingen van haar fundamenten moet voorzien. Hierbij gaat het niet alleen om de verhoudingen tussen (besturen van) ondernemingen en hun stakeholders (toezichthouders, aandeelhouders en andere belanghebbenden) maar ook over de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de begrippen sturen, beheersen, controleren en toezicht houden. In Nederland wordt de basis voor corporate governance in belangrijke mate gevormd door de Amerikaanse Sarbanes Oxley Act ( SOx ) 1 en de veelbesproken (Nederlandse) code Tabaksblat. 2 Deze laatste benadert corporate governance vanuit een heel andere hoek. Waar SOx een welhaast afschrikwekkend karakter heeft legt de code-tabaksblatt de nadruk op vrijwillige naleving van relevante wet- en regelgeving. De laatste, hieraan gerelateerde, ontwikkelingen op dit terrein zijn de opkomst van nieuwe handhavingstrategieën. Volgens de Tilburgse hoogleraar Belastingrecht Essers is er een stille (fiscale) revolutie gaande onder de vlag van horizontaal toezicht 3, een reactie van de overheid op een samenleving die juridiseert, individualiseert en mondialiseert. Strategieën die leiden tot een verschuiving van verantwoordelijkheden van de overheid naar de burger én de onderneming. 4 En in het licht van die strategieën en de (internationale) functie die zij heeft in zowel maatschappelijke, economische, als fiscale zin, wil ik trachten te duiden waar we nu staan met de betekenis van dit al voor het Douanerecht in het 1 Sarbanes-Oxley Act of De Nederlandse Corporate Governance Code (2003) 3 P.H.J. Essers, Horizontaal toezicht: een stille revolutie, WFR 2008/3 4 Uit: Tax Control Framework, mr drs R.A. van der Laan en mr A.J.K. Weerman (WFR 13 november

5 algemeen en de rol van een vrij nieuw onderdeel in het bijzonder, het begrip AEO 5. AEO is, simpel gezegd, eigenlijk een keurmerk voor bedrijven. Ontstaan uit de internationale roep om beveiliging van internationale handels- en goederenstromen. Bedrijven die heel vergaande beveiligingsmaatregelen hebben getroffen en een grote mate van interne controle op operationale processen hebben, kunnen daarmee een predicaat verwerven. Dat predicaat bevestigt hun status van veilige marktdeelnemer. AEO komt verderop in deze verhandeling wat uitgebreider aan bod. Was het douane aspect tot voor kort nog met name iets voor de enkele specialist in het bedrijfsleven, met de komst van andere regelgeving (ook in internationale context), het Nederlandse horizontaal toezicht en AEO, is in toenemende mate een rol weggelegd voor het bestuur van de onderneming. Waar het managen voorheen zag op het (reactief) blussen van brandjes, gaan we nu naar een volwassen systeem om het ontstaan van die brandjes überhaupt te voorkomen. Daarmee wordt de douanebeleving binnen het bedrijfsleven eigenlijk uit zijn (vaak zeer ondergeschikte) rol van nevenfunctie gehaald en veeleer tot een management issue verheven. Maar tegelijkertijd moeten we constateren dat AEO nog geen garantie biedt op een optimale douanebeleving. Dat AEO op sommige punten overschat wordt en niet datgene biedt waar het feitelijk ook om zou moeten gaan, namelijk kennis van zaken en optimale beheersing van douane gerelateerde risico s, met name op directieniveau. En dus het riskmanagement binnen het bedrijfsleven, voor zover dat ziet op douanehandelingen en daaraan gekoppelde risico s, nog altijd onvoldoende op orde lijkt. En tegen die achtergrond rijst daarmee de vraag of douanewetgeving wel thuishoort onder het inmiddels zo gekoesterde begrip horizontaal toezicht. En daarmee kom ik tot het feitelijke onderwerp van deze verhandeling, AEO, douanebeleving van declarant naar boardroom maar wel te kort door de bocht. 5 Authorized Economic Operator 4

6 Hoofdstuk 1 In perspectief 1.1 Inleiding Van oudsher geven uiteenlopende gebeurtenissen aanleiding tot het instellen van toezicht. Of juist tot het aanscherpen van bestaand toezicht. Doorgaans zijn dat gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact, hoewel ze totaal verschillend van aard kunnen zijn. Te denken valt hierbij aan gebeurtenissen met een sterk financieel karakter, zoals de Enron affaire in de Verenigde Staten en dichter bij huis het rumoer rond de financiële verslaglegging van het Ahold concern. Maar ook terroristische aanslagen, zoals de 9-11 aanvallen op de Verenigde Staten en later de aanslagen in Madrid en Londen, hebben grote gevolgen gehad voor het (versneld) ontwikkelen van nieuwe regelgeving of het aanscherpen van bestaande regelgeving. Niet alleen de gebeurtenissen zelf hadden een wereldwijde impact, de gevolgen ervan voor wet- en regelgeving hadden dat evenzeer. Al dit soort zaken hebben gemeen dat er toezicht ingesteld wordt of bestaand toezicht (zwaar) wordt verscherpt. Die toezichtstaak ligt veelal in handen van de overheid en leidt in de meeste gevallen tot het instellen van een scala aan wet- en regelgeving. Niet zelden overigens is daarbij sprake van overkill en wordt de hoeveelheid regelgeving meer als ballast ervaren dan als (zinvolle) maatregel. Vaak worden toezicht en handhaving als één gezien maar dat is per definitie onjuist, of tenminste ongenuanceerd. Waar toezicht betekenis heeft in de zin van het erop toezien dat iets wel of niet gebeurt (of juist voorkomen wordt), is handhaving direct verbonden aan de norm, aan de regel- of wetgeving die nageleefd dient te worden. Waarbij toezicht overigens (procedureel) wel weer onderdeel kan zijn van de handhaving. Juist de laatste jaren neemt de roep om het verminderen van de regeldruk vanuit de maatschappij toe. Vooral vanuit het bedrijfsleven wordt sterk aangedrongen op het terugdringen van de immer groeiende berg regelgeving die haar pad kruist en waar met name de overheid het creatieve monopolie heeft. Zij moeten namelijk in toenemende mate voldoen aan steeds meer wet- en regelgeving en hun compliance, volgens de Belastingdienst 6 te definiëren als de bereidheid tot nakoming van wettelijke verplichtingen, is een niet meer weg te denken topic geworden in menige directiekamer. 6 Belastingdienst Beheersverslag

7 1.2 Corporate Governance En zo nam (en neemt) de inmiddels breed gedragen maatschappelijke druk op ondernemingen toe, om in afdoende mate te voldoen aan wet- en regelgeving. De wetgever wilde bepaalde gedragingen stimuleren en ongewenst gedrag ontmoedigen. Men moest weer op ondernemingen kunnen vertrouwen en dat uitgangspunt ligt ten grondslag aan de inmiddels alom gebruikte term corporate governance. Voor de goede orde, corporate governance wordt veelal in verband gebracht met (zeer grote) ondernemingen, doorgaans ondernemingen met een (internationale) beursnotering maar dat past niet meer in het moderne tijdsbeeld. Ik beschouw corporate governance als doordacht, verantwoord en betrouwbaar bestuur, in acht te nemen door iedere zichzelf respecterende ondernemer. Dat aan corporate governance bepaalde wetgeving ten grondslag ligt (zie mijn algemene inleiding) doet hieraan niets af. De essentie blijft dat ondernemingen, van welke omvang ook, compliant willen zijn met voor hen geldende wet- en regelgeving en daarmee vertrouwen wekken. Maar ook critici roeren zich. De term corporate governance mag dan behoorlijk aan gewicht gewonnen hebben, het heeft inmiddels heel veel discussie opgeleverd en evenzeer de vraag doen rijzen of het wel een bruikbaar en betrouwbaar instrument is om naleving af te dwingen of die te verbeteren. Compliant zijn heeft ook aspecten in zich die met integriteit te maken hebben en dat nu, is een niet of moeilijk te meten begrip. Op hoofdlijnen kent corporate governance twee elementen, namelijk vertrouwen (wat je moet verdienen door gedrag) en controle. Het eerste element leek enige tijd geleden ten onder te kunnen gaan aan zijn complexiteit. Het was niet alleen niet meetbaar maar was ook voer voor filosofen. Veel liever spraken we over het control element omdat daar veel meer meetbare factoren in zaten. Maar juist de eerste is de laatste twee jaar (althans in Nederland) weer helemaal actueel geworden, feitelijk met dank aan een nieuwe (handhaving-)strategie van de overheid. Maar daarover meer in 3.1. We kunnen er niet onderuit. Om te kunnen bepalen of ondernemingen compliant zijn met de voor hen geldende wet- en regelgeving, ergo duurzaam aan hun verplichtingen voldoen, moeten zij in hun ondernemingsstructuur meet- en controle instrumenten inbouwen, hetgeen tot uiting komt in maatregelen voor risicobeheersing ( riskmanagement ) en in controlemaatregelen in algemene, operationele en financiële zin. Het model wat hierbij wereldwijd veelvuldig aangehaald wordt en de basis vormt voor heel veel ERM 7 processen, is het COSO 8 -model. 7 Enterprise Risk Management 6

8 Dit model is in de Verenigde Staten ontwikkeld en behandelt de interne beheersingsproblematiek als een onderdeel van het gehele bedrijfsproces. Compliance speelt bij die interne beheersing een voorname rol en veel belang wordt gehecht aan de inrichting van een control environment, met niet alleen aandacht voor de ingebouwde, reguliere controle-instrumenten (AO, procedures, protocollen) maar ook voor de zogenaamde soft controls (gedrag, de beleving van waarden en normen). 1.3 Corporate Governance en Douane Corporate Governance staat samengevat voor betrouwbaar besturen. Dat betekent dat het management van een onderneming veel inspanning zal (moeten) steken in interne beheersmaatregelen. Men zal volledig in control willen zijn waarmee ook een hoog niveau van compliance zal worden bereikt. De titel van deze paragraaf legt een verband tussen corporate governance en de uitvoering die gegeven wordt aan het Douanerecht (of de invulling zoals die gegeven wordt aan de Douanefunctie in veel ondernemingen). De Douane zelf vereist van eenieder die direct of indirect met de invoer van goederen te maken heeft, dat zij op zodanige wijze administratie voert, dat te allen tijde rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van de rechten bij invoer overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken 9. Dat is een harde eis ten aanzien van iedere onderneming die zich op het terrein van het Douanerecht begeeft, althans direct of indirect betrokken is bij de invoer van goederen en daarmee onderworpen wordt aan de heffing van rechten van invoer 10. Aan die eis wordt in de meeste gevallen (gelukkig) gehoor gegeven en in een beperkt aantal gevallen wordt daarnaast zelfs een heuse Customs Manager benoemd die als expert heet te gelden en het bedrijf behoedt voor nietcompliante handelingen of gebeurtenissen. Men zou geneigd zijn te denken dat daarmee de corporate governance gedachte gediend is. We hebben een deugdelijke administratie en (controle-)procedures en een ervaren manager die verantwoordelijk is voor naleving van alle regels (zowel intern als in het licht van wet- en regelgeving), dus we zijn in control en voeren een betrouwbaar beleid op dat terrein. Geheel in lijn dus met de corporate governance gedachte. En toch gaat die gedachte niet helemaal op en lijkt ze zelfs een stap te ver. Corporate Governance is namelijk gebaseerd op vertrouwen, vertrouwen dat anderen mogen ontlenen aan het gevoerde beleid en juist die gedachte staat 8 Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commision 9 Artikel 8, lid 1 Douanewet (oud). Onder de Algemene Douanewet zijn de bepalingen hieromtrent uit het Communautair Douanewetboek van overeenkomstige toepassing verklaard 10 Zie ook reikwijdte artikel 1 Douanewet (oud) en artikel 1 Wet op de accijns 7

9 haaks op de wijze waarop dit (overigens al helemaal in internationale context) binnen het Douaneapparaat werd beleefd. Sinds jaar en dag heeft de Douane zelf ook een bijzonder goed uitgerust controleapparaat waarmee men de naleving van ter zake doende wet- en regelgeving controleert en haar handhavingsbeleid uitvoert. Er is in Nederland weliswaar een kentering gaande (zie 3.1 en verder) maar Douanediensten in Europa hebben behoorlijk veel (soms zelfs politionele) controletaken die zich overigens over een breed scala aan regelgeving uitstrekt en veel verder gaat dan louter heffing op goederen die ten invoer worden aangegeven. Behalve dat is sprake van veelomvattende bevoegdheden bij de uitoefening van hun controle- en handhavingstaken 11. Andere belastingmiddelen (bijvoorbeeld vennootschapsbelasting) kennen niet alleen een heel andere wijze van controle en handhaving 12 maar ook de bevoegdheden zijn van een andere aard en omvang. Het gevolg hiervan is dat de controle en handhaving door de Douane totaal anders beleefd worden binnen een onderneming. Men gaat ervan uit dat door die controle de douaneafhandeling goed verloopt waarmee de eigen controle of erger, het besef dat die controle optimaal moet zijn aan belang inboet. Door (te groot) vertrouwen in de (fysieke) controleaanpak van de Douane, in combinatie met de gedachte dat bij de onderneming de administratieve organisatie op orde is en het persoonlijke gebrek aan inzicht in de implicaties van bepaalde fouten of onjuiste handelingen, kan er op het hoogste niveau binnen de onderneming een klimaat van onderschatting en zelfs nonchalance ontstaan. Veel ondernemingen hebben weliswaar vakkennis in huis, doorgaans op het niveau van een declarant maar die is daarmee nog niet gelijk een goede risk - en (tax-)compliance manager. Simpelweg omdat de specialist in kwestie doorgaans opgeleid is als douanedeclarant, daarmee overigens uitstekend de operationele douane compliance kan verzorgen maar ingebed is in de dagelijkse operationele organisatie en geen directe lijn heeft op managementniveau. Het in control denken onder bestuurders richt zich ook helemaal niet op douanerechtelijke aspecten, ondanks de grote variatie aan risico s die daaraan verbonden is. Fiscaliteit is al vaak een geïsoleerd aandachtspunt en door het specifieke karakter van douanewetgeving is het niet eenvoudig daar volledig grip op te krijgen. En, onbekend maakt ook onbemind. En daarmee is de lijn naar een volwassen positie van de douanefunctie ook in de corporate governance afgesneden. Want een goede corporate governance gaat uit van eigen handelen, eigen beleid, op grond waarvan juist vertrouwen dient te ontstaan. 11 Zie o.a. 3 Douanewet (oud) 12 Op de controle en handhavingstechnieken bij andere belastingmiddelen ga ik in deze verhandeling niet verder in. 8

10 Maar door het kiezen van de verkeerde insteek; vertrouwen op de administratieve organisatie, het ontbreken van voldoende relevante riskmanagement tools en een bedrijfscultuur met een veelal reactieve houding jegens het controleapparaat van de Douane, heeft het Douanerecht in zijn algemeenheid geen betekenis voor het begrip corporate governance. 9

11 Hoofdstuk 2 Enterprise Risk Management 2.1 ERM Na de algemene opmerkingen over corporate governance is het goed stil te staan bij het harde element binnen het begrip, namelijk controle. De beheersing van risico s die het behalen van doelstellingen van een onderneming kunnen bedreigen, vormen een belangrijk onderdeel van het totaalpakket aan te bouwen beheersmaatregelen. En is daarmee dan weer een belangrijke pijler voor de brug die corporate governance heet. ERM vormt een niet onbelangrijk deel van een goed klimaat om compliance te optimaliseren, de risico s te onderkennen en ze te beheersen. Overigens zijn ook andere factoren van belang in een goed compliance-klimaat (te denken valt aan interne factoren zoals de structuur van een onderneming, de bedrijfscultuur, haar filosofie en strategie). Maar ook externe factoren kunnen een rol spelen. Ik beperk me hier tot riskmanagement gerelateerde factoren en dat deel van tax-compliance voor zover dat ziet op de heffing van invoerrechten. Met ERM wordt bedoeld Enterprise Risk Management en er zijn uiteenlopende definities over wat hieronder dient te worden verstaan. Het is een binnen de gehele onderneming ingebed, proactief en continu proces, waarbij vanuit een gemeenschappelijk referentiekader op gestructureerde wijze wordt omgegaan met het beheersen van risico s binnen die onderneming. Risicomanagement is een afgeleide en laat zich definiëren als een gestructureerde en gedisciplineerde benadering om strategie, processen, mensen, technologie en kennis in lijn te brengen om onzekerheden waaraan een onderneming wordt blootgesteld te onderkennen, te inventariseren en te managen 13. Wat hier heel belangrijk is, zijn de termen ingebed, proactief, continu en gedisciplineerd. Deze termen zijn namelijk allemaal direct of indirect verbonden met een heel belangrijke voorwaarde voor deugdelijk riskmanagement, namelijk draagvlak. Draagvlak binnen de onderneming en draagvlak binnen het management van een onderneming, om de noodzaak van goed riskmanagement te zien en daar heel actief en vooral duurzaam inhoud aan te geven. Pas dan ontstaat een klimaat waarbij risico s niet alleen inzichtelijk worden gemaakt maar vooral daadwerkelijk gemanaged worden. 13 KPMG, training riskmanagement voor corporate compliance officers 10

12 2.2 ERM en Douane Er is in Nederland heel veel aandacht voor riskmanagement. Zoals aangegeven bestaan er heel veel definities over wat (goed) riskmanagement nu eigenlijk is. Een belangrijk deel van de discussie gaat over een stuk compliance maar compliance ( letterlijk het willen voldoen aan ) is geen riskmanagement op zich maar een instrument om riskmanagement te optimaliseren. In de dagelijkse douanepraktijk bij ondernemingen gaat de meeste aandacht uit naar het operationele werk, zeg maar het feitelijk verzorgen van douaneaangiften, het afhandelen en indienen van documenten en veel minder naar de risico s zoals die verbonden zijn aan het onderworpen zijn aan douanewetgeving. Op directieniveau, zoals al aangegeven, staat fiscaliteit (laat staan de bij daaronder vallende douaneaspecten) niet hoog op de directieagenda. Op bestuurlijk niveau was er de afgelopen jaren weinig aandacht voor het systematisch beheersen van fiscale (douane-)processen en de daaraan gekoppelde risico s. Het gevaar schuilt dan vervolgens hierin dat op een lager niveau aanwezige control- en beheersfaciliteiten ondergewaardeerd en onderbelicht blijven. Daarnaast doen zich meer vakgerichte verschijnselen voor. De eerste is de roep van de praktijk om een andere vorm van vertegenwoordiging in douanezaken 14. Het was lange tijd gemeengoed bij Nederlandse expediteurs en andere logistiek dienstverleners om opdrachtgevers op indirecte wijze te vertegenwoordigen. Dat betekende dat goederen ten invoer werden aangegeven in naam en voor risico van de aangever (logistiek dienstverlener), waarbij de verschuldigde rechten werden doorbelast aan de opdrachtgever. Dat betekende dat de aangever dus blootgesteld was aan alle risico s die dat met zich meebracht (verkeerde douanewaarde, onjuiste tarifering, ontbreken van vereiste documenten) en behoorlijk schade op kon lopen als gevolg van zijn publiekrechtelijke aansprakelijkheid jegens de douane. Sinds september 2005 faciliteert de Nederlandse douane het gebruik van directe vertegenwoordiging waarmee er een golf van opluchting door logistiek Nederland leek te gaan (andere landen kende deze vorm van vertegenwoordiging al), omdat nu eindelijk geen risico meer gelopen werd, men deed immers in naam en voor rekening en risico van de opdrachtgever aangifte ten invoer en ieder risico was daarmee uitgesloten. Nog afgezien van het feit dat hier civiel-juridisch nog wat op af te dingen is (bij het maken van fouten of ernstige nalatigheid zal men zonder twijfel aansprakelijk gesteld 14 Artikel 5, Verordening (EEG) nummer 2913/92 (Communautair Douanewetboek). Inmiddels is Verordening (EEG) nummer 450/2008 tot vaststelling van het Communautair Douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek) gepubliceerd. 11

13 kunnen worden voor eventuele schade) brengt de vertegenwoordiging nog altijd een grote mate van zorgplicht en verantwoordelijkheid met zich. Niet in de laatste plaats vanwege het feit dat de transport- en logistiek branch wordt geacht zodanig veel kennis van zaken te hebben dat een rechter in menig juridisch geschil logistiek dienstverleners en expediteurs aanmerkt als professioneel marktdeelnemer en dus hoge eisen stelt aan hun kennis, zorgvuldigheid en besef van de risico s die zij lopen 15. En ook in arbitragezaken van bijvoorbeeld brancheorganisaties als FENEX 16 worden opdrachtgevers vaak in bescherming genomen en weegt de aanwezige kennis voor een correcte douaneafhandeling bij de logistiek dienstverlener heel zwaar. Genoemde golf van opluchting gaf aan dat veel ondernemers zich heel goed realiseerden dat zij significante risico s liepen. En toch was het riskmanagement van die ondernemingen niet gericht op voorkoming van incidenten maar had dat een sterk reactieve benadering. Een tweede argument om aan te geven dat douane sterk onderbelicht is in het riskmanagement programma van veel ondernemingen, ligt in de sfeer van de aanwezige kennis. Bij veel bedrijven zijn mensen betrokken bij douanegerelateerde handelingen. Dat kunnen de fysieke goederenstromen zijn of de (onder-)delen van het schriftelijke danwel elektronische proces waarbij voldaan wordt aan douaneverplichtingen. Een aantal van deze mensen is opgeleid als declarant maar een groot aantal mensen verricht deze werkzaamheden zonder een deugdelijke kennis van (douane-)zaken. Vaak omdat ze de werkzaamheden er gewoon bij doen. Als ik de lijn doortrek naar mensen die zich op hoger niveau bezig houden met het Douanerecht (adviseurs, douane inspecteurs) dan blijkt dat een relatief hele kleine groep mensen te zijn die weliswaar (vaak) academisch geschoold zijn maar hun kennis van het Douanerecht niet hebben opgedaan aan een Nederlandse universitaire instelling doch die ontleend hebben aan interne opleidingstrajecten. Al deze feiten geven aan dat het gaat om hele specifieke kennis die bij een relatief kleine groep mensen aanwezig is. Een zodanig kleine groep dat het welhaast onmogelijk is dat gezien het aantal ondernemingen wat direct of indirect met douanewetgeving te maken heeft het een grote aandachtsfactor heeft. Met een toenemende kwetsbaarheid tot gevolg. Al met al lijken er argumenten genoeg voorhanden om (helaas) vast te stellen dat riskmanagement op het gebied van Douanewetgeving slechts in de operationele sfeer (en dus lager in een onderneming) aanwezig zal zijn. Wederom dus op het niveau van een goede AO/IB 17 en daaraan gekoppelde 15 Vgl. LJN 2191 Hoge Raad FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expediteurs en Logistiek, de brancheorganisatie van veel expeditiebedrijven en logistiek dienstverleners 17 Administratieve Organisatie / Interne Beheersmaatregelen 12

14 procedures. Maar dat het management daarmee in control is, valt te betwijfelen. 2.3 Goed geregeld, of toch niet? Door de summiere kennis die binnen ondernemingen aanwezig is valt men (behoudens met een beroep op externe specialisten) veelal terug op de interne medewerker die zich beroepshalve bezig houdt met het Douanerecht, in de meeste gevallen een declarant. Men vertrouwt erop dat in douaneafhandeling werkzame mensen hun zaakjes op orde hebben en wel aan de bel trekken indien nodig, of ingeval van incidenten. Daarmee wordt het steeds meer incidentmanagement in plaats van riskmanagement. Want de declarant is vaak ook een eenling binnen het bedrijf. Iemand die in de ogen van collega s uit de logistieke operatie te veel beren op de weg ziet. Hij is de man die vaak op grond van regelgeving vragen opwerpt en op de rem trapt bij het opzetten van een logistiek concept: is aan alles gedacht; om wat voor goederen gaat het; wat is hun herkomst; hebben we de vergunningen om de goederen te mogen ontvangen; zou sprake kunnen zijn van strategische goederen; is er informatie over de (douane-)waarde; wat is de bestemming; onder welk douaneregime worden de goederen geplaatst bij binnenkomst, et cetera. Dat lijken voor de hand liggende vragen, maar in de dagelijkse praktijk zeker bij een groot aantal logistiek dienstverleners gaat de aandacht in het commerciële traject voor het verwerven van opdrachtgevers, met name uit naar logistiek technische aspecten. Opslagcapaciteit, vervoersmodaliteiten, leadtimes, value added services (zoals montage, testing, repair et cetera) en slimme logistieke concepten, krijgen alle aandacht en worden ook nog getoetst op commerciële haalbaarheid. Maar de ervaring leert dat pas in de eindfase van zulke besprekingen, en soms zelfs na het tekenen van de logistieke contracten, er bedacht wordt wat de Douane (en BTW) implicaties zijn van de opgezette structuur. Aan deze vaak voorkomende werkwijze kleven financiële, fiscale (douane) en commerciële risico s. Financieel omdat er wellicht meer diensten moeten worden verricht dan vooraf ingeschat en dat brengt (in een wereld van beperkte marges) druk op de kosten met zich mee. Fiscaal omdat pas bij het opstarten van de logistieke activiteiten voor een specifieke opdrachtgever blijkt welke douane implicaties dat met zich mee brengt en de beoogde handelingen of niet plaats kunnen vinden op grond van het beschikbare pakket vergunningen of vanuit douanetechnisch oogpunt risico oplevert (bijvoorbeeld geen of onbetrouwbare 13

15 informatie over douanewaarde 18 ingeval van voorraadverschuivingen naar EU warehouses). En commercieel omdat het geregeld voorkomt dat er (met name vanuit Douane of BTW optiek) hick-ups ontstaan in de logistieke plannen (en daarmee commerciële ambities) van een opdrachtgever, die in een voortraject besproken hadden kunnen worden. Hier ontstaat dus in het prille begin al een afbreukrisico. Veel ondernemingen hebben declaranten in dienst. Daarnaast maken zij gebruik van (douane-) aangifte programmatuur en de grotere logistiek dienstverleners hebben vaak een geautomatiseerd systeem (DMS 19 ) die doorgaans gekoppeld is aan een WMS 20 waarin de fysieke beheersing van goederenstromen is ondergebracht. Dit laatste is met name van belang ingeval er (douane-)entrepotvergunningen actief zijn. Maar daar ontbreekt vanuit hoger management en bestuur voldoende controle op het functioneren van die douanefunctie. Er wordt vertrouwd op systemen, evenals op de mensen die daarbij betrokken zijn maar de materie leent zich niet voor een afstandelijke houding. Vertrouwen is goed, maar zeker in dit geval is controle beter. 18 Hoofdstuk 3, CDW 19 Douane Management Systeem 20 Warehouse Management Systeem 14

16 Hoofdstuk 3 Vertrouwen 3.1 Horizontaal Toezicht En juist nu doet zich een merkwaardig fenomeen voor. Want vertrouwen is het sleutelwoord geworden in een nieuwe overheidsstrategie. De Belastingdienst wenst het toezicht op de naleving van de belastingwetgeving doelmatig, efficiënt en op rechtvaardige wijze te realiseren 21. Belastingbetalers mogen niet onnodig last hebben van de wijze waarop de Belastingdienst zijn uitvoeringstaak invult. Het gemak ligt bij de burger (ondernemingen daaronder begrepen), de last bij de overheid. De Belastingdienst zet in op verbetering van automatiseringsprocessen en tegelijkertijd moeten belastingplichtigen kunnen vertrouwen op de Belastingdienst. De Belastingdienst wil - aldus de nieuwe strategie handhaven in het heden en op basis van wederzijds vertrouwen afspraken maken over de nakoming van fiscale verplichtingen. Dit nu, wordt horizontaal toezicht genoemd waarbij als kernbegrippen, wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie worden opgevoerd. Het uitgangspunt hierbij is dat belastingplichtigen hun fiscale risico s wensen te beperken. Volgens Peter Essers zullen de verhoudingen tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst gaan veranderen 22. Want met de opkomst van horizontaal toezicht wordt het (nog sterker dan voorheen) belangrijk als onderneming een duidelijk beeld te hebben van de fiscale risico s. Hiervoor wordt het opzetten en functioneren van een, al dan niet beperkt, Tax Control Framework welhaast onontbeerlijk en dit systeem zal andere eisen stellen aan de binnen de onderneming actieve functionaris die zich met fiscaliteit bezighoudt. Zelfs fiscale beroepsopleidingen en wetenschappelijke fiscale opleidingen zullen aandacht aan dit fenomeen (moeten) gaan besteden. En door het gewicht van deze beweging lijkt horizontaal toezicht ook in toenemende mate op de agenda te komen van bestuurders. En daarmee de (tot nu toe beperkte) aandacht voor fiscale risico s. Het huidige (verticale) toezicht is gebaseerd op wantrouwen. En in de sfeer van dat wantrouwen past de Belastingdienst een veelheid aan controle toe. Daarvoor beschikt zij over een scala aam bevoegdheden en controletechnieken. Op zich valt de komst van horizontaal toezicht zonder meer toe te juichen. Nu gaat deze verhandeling niet inhoudelijk over het fenomeen zelf maar over de werking ervan naar met name het Douanerecht. En daar valt mijns inziens best wat over te zeggen. Met name omdat als je de vele publicaties (inclusief die van De Belastingdienst zelf) over horizontaal toezicht leest, je het gevoel 21 Beleidsplan Belastingdienst Peter Essers, Horizontaal Toezicht: een stille revolutie, WFR 2008/

17 bekruipt dat het hele begrip horizontaal toezicht gebouwd wordt rondom aanslagbelastingen als vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Ook in de praktijk lijkt het erop dat met name de Belastingdienst (en niet de Belastingdienst/Douane) hier heel actief mee bezig is. Ik ben zelf betrokken bij een aantal convenanten die op hoog niveau werden overeengekomen, waarbij met name de vennootschapsbelasting (en een scala aan daaraan gerelateerde geschillen) aanleiding waren om versneld tot afspraken te komen. Vervolgens werden andere belastingmiddelen (bij wijze van een soort rest-artikel ) tot mede onderwerp van het convenant verklaard. Dat geeft mij geen vertrouwen in de beargumentering om ook de Douanewetgeving onderdeel te laten zijn van horizontaal toezicht. Heeft men zich voldoende gerealiseerd dat de onderworpenheid aan douanewetgeving op een (vaak) heel andere wijze verloopt binnen ondernemingen dan de middelen waar de (reguliere) Belastingdienst bij betrokken is. Ook de aard en omvang van de (fiscale) risico s vanuit het perspectief van douanewetgeving en toepassing daarvan, kent vaak hele andere verschijningsvormen. 3.2 Horizontaal Toezicht en Douane Horizontaal toezicht is gebaseerd op de principes van vertrouwen en transparantie. In een omgeving waarbij (financiële) verslaggeving een belangrijke rapportagefunctie heeft, waarbij de jaarrekening van de onderneming het sluitstuk vormt van haar administratieve en financiële organisatie (en waarin overigens ook een grote hoeveelheid niet financiële informatie beschikbaar is) kunnen uitstekende afspraken gemaakt worden met de fiscus om (vooraf) een voor iedereen acceptabele fiscale positie veilig te stellen. Die belangen liggen ook anders. Zeker in situaties van aandeelhoudersbelangen, willen ondernemingen niet geconfronteerd worden met onverwachte fiscale tegenslagen. Transparantie zal dit soort zaken voorkomen terwijl ook de Belastingdienst niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Dat betekent dat ondernemingen (nog meer dan men deed) de fiscale risico s volledig in beeld zullen willen hebben. Men streeft naar een blijvend inzicht in de actuele fiscale risico s en een snelle en actuele standpuntbepaling binnen de kaders van wet- en regelgeving en jurisprudentie. En vanuit dat kader komt meer en meer aandacht voor het opzetten van een Tax Control Framework, wat overigens geen voorwaarde voor het hebben van horizontaal toezicht zal (mogen) zijn maar zonder twijfel een grote bijdrage levert aan het niveau van afspraken die gemaakt kunnen worden. Dit zal zeer zeker van invloed zijn op de mate van controle / toezicht. Hoe anders is dit vanuit het perspectief van Douanewetgeving. Toegegeven, ook grote claims als gevolg van een onjuiste toepassing van douanewetgeving, zullen vanuit de verplichtingen van goedkoopmansgebruik opgenomen dienen te worden in de cijfers van een onderneming en daarmee dus zichtbaar worden. 16

18 Maar hoe goed en hoe snel komen dit soort relevante zaken aan de orde? We hebben eerder gezien dat als er al fiscale risico s op de agenda van het bestuur staan douanerisico s hier geen onderdeel van zijn. Er is een veelheid aan handelingen die het douanerecht raken, zeer zeker ook op operationeel niveau, waarbij slordigheid of fouten, behoorlijk verstrekkende gevolgen kunnen hebben. En dat brengt ons weer terug bij de geïsoleerde positie die de enkele (interne) douanedeclarant heeft. Hij kan fouten maken die lange tijd onontdekt kunnen blijven maar op enig moment tot een (douane-)claim kunnen leiden. Fouten die overigens heel snel kunnen ontstaan omdat anderen in de organisatie, zowel uit de directe omgeving van de douanedeclarant als vanuit het management heel afstandelijk in de materie staan en dus ook geen extra vangnet kunnen zijn om de risico s in te dammen. Er zijn voorbeelden te over van handelingen op het gebied van Douanewetgeving, die grote risico s met zich meebrengen maar die ter zake doende aandacht op managementniveau nooit bereiken. De declarant klaart de goederen in en dient zijn verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot bijvoorbeeld de douanewaarde van goederen. Maar of de man in kwestie voldoende kennis heeft van de opdrachtgever en de producten om verantwoorde keuzes te maken voor die waardering, is zijn zaak. Veel ondernemingen kennen geen gecontroleerde procedures om dit soort zekerheden in te bouwen en laten veel over aan persoonlijke inspanning. Hetzelfde geldt voor kwesties op het gebied van indeling, het toepassen van juiste tarifering en de afhandeling van goederen die feitelijk nog onder douanetoezicht staan of onder een door de douane gecontroleerd regime staan. Douanevervoer (het vervoeren van goederen) die nog onder douanetoezicht staan, zouden velen kopzorgen moeten geven maar dat gebeurt toch niet. Als iets aan hele strikte interne procedures zou moeten zijn onderworpen dan zijn het wel alle handelingen rondom douanevervoer. En ook daar zie je dat veel op het bureau ligt van de declarant doch alle andere betrokkenen (chauffeurs, loodsmedewerkers, beveiligers) geen idee hebben wat de gevolgen zijn van bepaalde handelingen. Er zijn zelfs ondernemingen die kans zien om jaren achter elkaar hun AO/IC met betrekking tot douane-entrepots NIET op orde te hebben en ondanks herhaald verzoek van de Douane maar heel geleidelijk aan de vereisten op dat terrein gaan voldoen. Formeel voldoen ze daarmee helemaal niet aan de voorwaarden waaronder entrepotvergunningen worden (af-)gegeven maar los van de rol die de Douane hier zelf in speelt wordt dat intern kennelijk voor lief genomen. 17

19 Horizontaal toezicht steunt op vertrouwen maar de Douane kan alleen maar vertrouwen hebben als ondernemingen aantoonbaar in control zijn met betrekking tot alle handelingen die plaatsvinden op het terrein van Douanewetgeving en volledig aan alle voorwaarden voldoen die het gros van de douanevergunningen aan hen stelt. Gezien het voorgaande is het op dit moment onmogelijk Douaneaspecten onder de vlag van horizontaal toezicht te brengen, daarvoor dient er binnen de ondernemingen nog heel veel te gebeuren. 3.3 Secure Trade Lanes In de hele discussie omtrent toezicht en in control zijn spelen er mondiaal zo mogelijk nog grotere ontwikkelingen op dit terrein, die het belang ervan onderstrepen. Mede onder invloed van de rol die terroristische groeperingen wereldwijd spelen, ontstond de roep om versnelde invoer van maatregelen die het internationale handelsverkeer moesten beschermen tegen schade en tegelijkertijd misbruik van de faciliteiten in dat handelsverkeer moesten voorkomen. Deze roep om maatregelen is door de World Customs Organization (WCO) vastgelegd in een raamwerk 23. Met name de terroristische aanslag op de Twin Towers in New York, in 2001, leidde van Amerikaanse zijde tot de snelle invoer van wetgeving (C-TPAT en CSI) 24 en vormde de opmaat naar een wereldwijde aanpak van ketenbeveiliging. Internationale handel is een onmisbare schakel in (wereldwijde) economische voorspoed. Het systeem van internationale handel is kwetsbaar voor misbruik door terroristische groeperingen en om dat en de schade die dat wereldwijd kan brengen, zoveel mogelijk te voorkomen, dienden maatregelen te worden getroffen. Daarbij wordt door de WCO de strategie omarmt om met name de (internationale) goederenbewegingen te beveiligen ( secure trade lanes ). Het WCO SAFE Framework bereid ons voor op een nieuw tijdperk met nieuwe inzichten waarbij beveiliging en een andere kijk op handelsfaciliteiten hand in hand gaan. Een grote rol is hier weggelegd voor de douane autoriteiten van de landen die lid zijn van de WCO, zo ook voor Nederland. Zij zullen zich voorbereiden op een andere rol, een andere functie en hun capaciteiten anders gaan inzetten in het proces om de Douane en de douanefunctie voor te bereiden op een nieuw tijdperk. Hierbij is de ambitie gesteld om douaneautoriteiten de (elektronische en operationele) mogelijkheden te geven om wereldwijd samen te werken. Naast overeenstemming over een nieuwe definitie van veiligheid en een nieuwe strategie, worden nieuwe standaarden ingevoerd voor een (al dan niet gezamenlijke) operationele aanpak en gestreefd naar een breed functionerend elektronisch netwerk voor internationale gegevensuitwisseling en informatieverwerking, de zogenoemde intelligence functie. 23 WCO, SAFE Framework of Standards 24 Customs-Trade Pact Against Terrorism en Container Security Initiative 18

20 Op Europees niveau bestond al een voorloper van het WCO framework 25, al was daar de insteek in principe een grote modernisering en hervorming van de Europese douaneorganisatie, met name door het implementeren van systemen die een vereenvoudigde en papierloze douane moest faciliteren. Dat zag op juridische vereenvoudigingen (met aanpassingen in het CDW), het formuleren van op riskmanagement georiënteerde richtlijnen en voorstellen en het verregaand computeriseren van bestaande douaneprocessen (o.a. ECS, het elektronisch vaststellen of goederen het douanegebied hebben verlaten, ICS met haar gegevensuitwisseling over binnenkomende goederenstromen, pre-departure en pre-arrival informatie, EMCS, het electronische volgsysteem van accijnsgoederen, de invoering van EORI, het nieuwe systeem voor identificatie van geautoriseerde marktdeelnemers ). Vanuit het perspectief van (internationale) veiligheid introduceerde het MASP ook een volledig nieuwe term: de AEO (of Authorized Economic Operator), al had dit in eerste instantie (oktober 2004) een iets beperktere betekenis dan daar heden ten dage aan wordt gegeven. AEO is de kwalificatie die een onderneming kan krijgen en staat voor gekwalificeerd marktdeelnemer. De voorwaarden voor AEO (en de feitelijke betekenis ervan) zijn inmiddels volledig in overeenstemming met de intenties van het WCO framework op het gebied van de ketenbeveiliging. Niet onbelangrijk is nog te vermelden dat bij de introductie van al deze kaders met name in de context van deze verhandeling dat ook in dit internationale kader gestreefd wordt naar een betere (en vooral andere) samenwerking tussen douaneautoriteiten en ondernemingen. Want voor het beveiligen van de supply chain 26 zal er een verregaande gegevensuitwisseling komen tussen de Douane en de ondernemingen die bij de goederenstromen betrokken zijn. Om (in het algemeen) aan de veiligheidsvereisten te voldoen en om in staat te zijn om betrouwbare informatie aan de Douane te verstrekken, zullen bedrijven niet alleen hun organisatie op orde moeten hebben maar ook maatregelen moeten treffen om voldoende in control te zijn. Met name zij die opteren voor de status van AEO, dienen daar (aanvullende) maatregelen voor te treffen die het hele bedrijf zullen raken. 3.4 AEO Van belang is te onderkennen dat het begrip AEO inmiddels is gebaseerd op Europese regelgeving en de fase van introductie (MASP) is ontstegen. Deze regelgeving is oorspronkelijk neergelegd in twee Verordeningen 27 en ondertussen maken de bepalingen omtrent geautoriseerde marktdeelnemers deel uit van het TCDW ecustoms Vision Statement and multi-annual strategic plan 26 Alle schakels in de keten van fabrikant naar eindafnemer 27 Verordening (EG) nummer 648/2005 en Verordening (EG) nummer 1875/

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Authorised Economic Operator. 1. Inleiding en historische achtergrond van AEO

Authorised Economic Operator. 1. Inleiding en historische achtergrond van AEO Douanerecht Mr. N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV Authorised Economic Operator Uitleg over de stappen, die een bedrijf moet nemen om de AEO-status te verkrijgen

Nadere informatie

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY)

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) Versie 1.1 Bekende Afzender & AEO: 1 project, 1 partner Dit e-book bevat toelichting over de Bekende Afzender status en AEOcertificering. Wat houden beide erkenningen

Nadere informatie

Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven.

Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven. Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven. Wat is goed genoeg? Verhandeling in het kader van de Europese Fiscale Studie TopMaster Douane Auteur: W.F.A.

Nadere informatie

Authorised Economic Operator

Authorised Economic Operator Authorised Economic Operator De internationale Douanewereld heeft het afgelopen decennium zijn scope ingrijpend gewijzigd. Was de focus voorheen vooral gericht op fiscaliteit, sinds de aanslagen in de

Nadere informatie

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Zaak T-205/99 Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Douanerechten Invoer van televisietoestellen uit India Ongeldige certificaten van oorsprong Verzoek tot kwijtschelding van invoerrechten

Nadere informatie

Vertegenwoordiging en het DWU. FENEX/TLN Oktober 2016

Vertegenwoordiging en het DWU. FENEX/TLN Oktober 2016 Vertegenwoordiging en het DWU FENEX/TLN Oktober 2016 Onderwerpen Vertegenwoordiging in douanezaken Wat hebben we nu? Wat verandert er? Waarom verandering? Wat betekent dat? Wat gaat er nog gebeuren? Wat

Nadere informatie

Van aangifte naar toezicht

Van aangifte naar toezicht Van aangifte naar toezicht Afhandeling formaliteiten voor goederenbewegingen December 2009 Wout Hofman, TNO (wout.hofman@tno.nl) Inhoud Internationale en EU ontwikkelingen Nederlandse douane Wat zou optimaal

Nadere informatie

AEOF-certificaat factsheet

AEOF-certificaat factsheet Europese Commissie - AEO Opleidingsmodule voor Marktdeelnemers AEOF-certificaat factsheet oktober 2007 AEOF betekent AEO-certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Een AEO-certificaat voor

Nadere informatie

Praktijkgerichte vakopleiding expert douanezaken (HBO-niveau)

Praktijkgerichte vakopleiding expert douanezaken (HBO-niveau) Praktijkgerichte vakopleiding expert douanezaken (HBO-niveau) Inleiding Douane is een vak voor specialisten. Hoewel de douanedeclarant kennis van het douanerecht en de douane-processen heeft, is dat niet

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT Groningen, maart 2016 Wim Pauw Risicomanagement Risicomanagement is steeds meer een actueel thema voor financiële beleidsbepalers, maar zij worstelen vaak met de bijbehorende

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Advies inzake Risicobenadering

Advies inzake Risicobenadering dvies inzake Risicobenadering Het afstemmen van modellen op uitdagingen PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen.

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 16 oktober 2012 Inlichtingen Miranda Koster (023 567

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland J^tA/ü4U^ Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: 18 december 2008 Kenmerk VV: 710059 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: - het geactualiseerde normenkader

Nadere informatie

AEO to the next level monitoring en audits

AEO to the next level monitoring en audits AEO to the next level monitoring en audits vr 03 aug 2012, 07:00 Lloyd s op matje voor certificering Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM - Lloyd s Register moet duidelijkheid verschaffen aan de Raad

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

TRANSPORT & LOGISTIEK

TRANSPORT & LOGISTIEK TRANSPORT & LOGISTIEK Module 1 A.E.O.-Authorised Economic Operator Frank Gielen, Senior Consultant De Putter & Co 1 december 2011 Flanders Expo Gent PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel.

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Prof. Walter de Wit Hoogleraar Internationaal en Europees Douanerecht, Erasmus Universiteit Rotterdam Partner Global Trade bij EY walter.de.wit@nl.ey.com Inhoud presentatie

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Bijlage 9 behorende bij het Convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financien van 23 februari 2015.

Bijlage 9 behorende bij het Convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financien van 23 februari 2015. Bijlage 9 behorende bij het Convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financien van 23 februari 2015. Inzake de handhavingstaken door de Douane voor niet-veterinaire diervoeders,

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Authorised Economic Operator (AEO)

Authorised Economic Operator (AEO) Informatieblad November 2011 Authorised Economic Operator (AEO) Op dit informatieblad staan veelgestelde vragen over Authorised Economic Operator (AEO). Inhoud 1 Algemene vragen 2 Overwegingen bij de keuze

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Together you make the difference RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Deel 1 van een drieluik over het belang van goed risicomanagement in de corporatiesector Auteur Drs. Frank van Egeraat RC. Frank

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Charter Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3

Nadere informatie

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Wat is er zo belangrijk aan 1 mei 2016? Het Douanewetboek van de Unie (DWU): in principe betreft dit een grote herziening van de huidige

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

DHM Security Management

DHM Security Management - 1 Introductie DHM Security Management DE HAAGSE METHODIEK INSPECTIE BODIES ADVISEUR/ CONSULTANT PART.RECH. BURO PAC ICT & INF SECURITY POLITIE GWT PBO FABRIKANT BOUWKUNDIG INSTALLATEUR ALARM INSTALLATEUR

Nadere informatie

Financieel voordeel door douaneplanning

Financieel voordeel door douaneplanning Financieel voordeel door douaneplanning mr Eric Vennekens Rotterdam, November Stelling 1 Slide 2 Als export manager heb ik geen of nauwelijks invloed op douane gerelateerde kosten zoals invoerrechten en

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Compliance Charter Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 2 2 Definitie en reikwijdte... 2 3 Missie van compliance... 2 Integriteit van het bestuur... 3 Integere bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Douanevertegenwoordiging en AEO

Douanevertegenwoordiging en AEO Douanevertegenwoordiging en AEO Door: Piet Jan de Jonge December 2008 Verhandeling in het kader van de Postmaster Douane 2008 Stichting Europese Fiscale Studies Erasmus Universiteit Rotterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 (0)6 13 38 00 36 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave 34 409 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag Ten geleide In de jaareditie 2013 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is hoofdstuk 400 Jaarverslag opgenomen met geringe aanpassingen in de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Incidenten- regeling

Incidenten- regeling Incidentenregeling Uitgave januari 2015 Incidentenregeling (januari 2015) Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert in geval van melding van een (dreigend) Incident.

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz. januari 2014

Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz. januari 2014 Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz januari 2014 Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Authorised Economic Operator Geautoriseerde marktdeelnemer Algemene Administratie van de

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht. Erik Scheer en Gooike van Slooten

First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht. Erik Scheer en Gooike van Slooten First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht Erik Scheer en Gooike van Slooten First sale, royalty s en andere ontwikkelingen in het douanerecht Agenda: First sale, royalty s en verbondenheid

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen

Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen Bijlage 1 Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen 1. Juridische mededeling In dit document

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129

PUBLIC. Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE /10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 8 november 2010 (12.11) (OR. en) 15578/10 Interinstitutioneel dossier: 2007/0267 (CNS) LIMITE FISC 129 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment

Privacy Impact Assessment Privacy Impact Assessment Privacy risico s en inschattingen Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel

Inhoud. Inleiding. Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut. Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Fiscaal statuut Inhoud Inleiding Doelstelling, verantwoording en werkwijze fiscaal statuut Bedrijfsvisie, fiscale visie en fiscaal beleid Woningstichting Maasdriel Bedrijfsvisie Fiscale visie Fiscaal beleid

Nadere informatie

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen

Directe vertegenwoordiging. en aangiften met bijzondere verplichtingen Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen 1234567 Directe vertegenwoordiging en aangiften met bijzondere verplichtingen Inhoud 1 Directe vertegenwoordiging 3 1.1 Inleiding 3

Nadere informatie

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 18. Kolenbelasting. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling 26 maart 2013 Mededeling nr. 18 Kolenbelasting DO 118-1Z*1FD 18.1 Inleiding Met ingang van 1 januari 2008 is onder de naam kolen belasting een nieuwe belasting ingesteld

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman

BTW BIJ IN- en UITVOER. Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman BTW BIJ IN- en UITVOER Marja van den Oetelaar/Samatha Speelman Douaneschuld Douaneschuld ontstaat: - Invoer (in vrije verkeer brengen) - Onttrekking aan het douanetoezicht - Niet voldoen aan verplichtingen

Nadere informatie

2016D Inbreng verslag van een schriftelijk overleg

2016D Inbreng verslag van een schriftelijk overleg 2016D42120 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Veiligheid en Justitie over

Nadere informatie

VAR 2016 modelovereenkomst

VAR 2016 modelovereenkomst VAR 2016 modelovereenkomst WHITEPAPER februari 2016 Modelovereenkomsten Inleiding Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel DBA aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De

Nadere informatie

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd.

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. INCIDENTENREGELING Artikel 1. Definities 1. Bestuur: het bestuur van het fonds. 2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. 3. Fonds: Stichting

Nadere informatie

Hoe kan de opsporing en aansluiting van ondernemingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen beter worden geregeld?

Hoe kan de opsporing en aansluiting van ondernemingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen beter worden geregeld? Hoe kan de opsporing en aansluiting van ondernemingen bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen beter worden geregeld? 1. Inleiding In Nederland geldt (nog) geen algehele pensioenplicht voor wat

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T Brancheorganisaties Zorg T.a.v. mr. Yvonne C.M.T. van Rooy Postbus 9696 3506 GR Utrecht Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie Zorgbrede VS Tekstsuggesties

Nadere informatie

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement en duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen en milieumanagement zijn begrippen die vaak, bijna onbewust, gekoppeld worden aan milieubelastende sectoren

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen. 7 mei 2012

Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen. 7 mei 2012 Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen 7 mei 2012 Voorwoord Onderwerp: resultaten onderzoek Controle en Vertrouwen Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw medewerking aan het onderzoek naar

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM E Ernst & Young Accountants LLP Telt +31 88 407 1000 Boompjes 258 Faxt +31 88407 8970 3011 XZ Rotterdam, Netherlands ey.corn Postbus 2295 3000 CG Rotterdam, Netherlands Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling Incidentenregeling Uitgave 1 juli 2015 2015-002042 -2- Incidentenregeling van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert

Nadere informatie

Authorised Economic Operator

Authorised Economic Operator Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Authorised Economic Operator Bedrijfspresentatie 2017 Hilde De Potter, Klantencoördinator en Dossierbeheerder Regionale Component Brussel Mail: hilde.depotter@minfin.fed.be

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

De ontwikkeling van de huidige domiciliëringsprocedure in de afgelopen 20 jaar. Vereenvoudigd, gemoderniseerd en veilig?

De ontwikkeling van de huidige domiciliëringsprocedure in de afgelopen 20 jaar. Vereenvoudigd, gemoderniseerd en veilig? Erasmus Universiteit Rotterdam NADRUK VERBODEN Europese Fiscale Studies Post-Master Douane 2011/2012 De ontwikkeling van de huidige domiciliëringsprocedure in de afgelopen 20 jaar. Vereenvoudigd, gemoderniseerd

Nadere informatie

LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek?

LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek? LESVORM ALGEMEEN Hoe om te gaan met het Douanewetboek? In deze lesvorm wordt de (douane)wetgeving die in Nederland van toepassing is, uiteengezet. Het doel is de cursist inzicht te geven in de structuur

Nadere informatie

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens 2015

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens 2015 Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens 2015 Docenten: Corien Prins (Tilburg University), Lokke Moerel (Morrison Foerster/Tilburg University), Peter van Schelven (voormalig hoofd

Nadere informatie

Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin

Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin www.pwc.nl Privacy in de Audit IIA PAS conferentie 2016 November 2016 Maurice Steffin Even voorstellen Maurice Steffin Maurice is Manager Privacy binnen het Privacy team. Hij combineert zijn privacy kennis

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Corporate Governance Horizontaal Toezicht Het ITCF Hoe kunnen wij helpen?

Inhoud. Inleiding Corporate Governance Horizontaal Toezicht Het ITCF Hoe kunnen wij helpen? Wat u als Head of Tax moet weten over het... Indirect Tax Control Framework Inhoud Inleiding Corporate Governance Horizontaal Toezicht Het ITCF Hoe kunnen wij helpen? 2 Inleiding - het spectrum Duitsland:

Nadere informatie

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Professioneel facility management Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Inhoud Voorwoord Professionele frontliners 1. Theoretisch kader 2. Competenties en

Nadere informatie

Januari 2011. Visiedocument Bestuurdersaansprakelijkheid Woningcorporaties. Governance, Risk & Compliance

Januari 2011. Visiedocument Bestuurdersaansprakelijkheid Woningcorporaties. Governance, Risk & Compliance Januari 2011 Visiedocument Bestuurdersaansprakelijkheid Woningcorporaties - Governance, Risk & Compliance Agenda Bespreken ontwikkelingen Governance, Risk & Compliance Invloed op bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie