Operationeel Risico Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Operationeel Risico Management"

Transcriptie

1 Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DCE Consultants rp/nl/26/2009

2 Operational Risk Management Inhoudsopgave 1 De survey Aanleiding Aard en omvang van de populatie Kernvragen 7 2 De positie van ORM in de organisatie Het Operationeel Risico Management Model Kritische Succes Factoren Het ORM-model in de praktijk Waar en hoe is ORM belegd Samenwerking Cultuur 13 3 Inrichting in de praktijk Het Operationeel Risico Management Control Framework Inrichting van het Framework Methodes, technieken en modellen Processen Gegevens Key Perfomance Indicators Berekening kapitaalbeslag onder Basel II Problemen bij de uitvoering van ORM 23 4 Wat levert ORM op? 24 5 Ontwikkelingen Enterprise Risico Management ORM op Enterprise-niveau Problemen bij de uitvoering van ERM Investeringen en prioriteiten Wet- en regelgeving 30

3 Benchmark Rapport Ondersteunende systemen De markt voor ORM-software ORM-software in de praktijk Waardering van de gebruikte software 36 7 Overzicht ORM-systemen Inleiding De leveranciers en de markt Product en functionaliteit Support en Techniek 40 8 Bijlagen 43 I Overzicht Functionaliteit Software Producten 44 II Overzicht Techniek Software Producten 45 III Overzicht Leveranciers 46 IV Vragenlijst en Antwoorden Survey 48 Verantwoording DCE Consultants is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegeven antwoorden. De resultaten zijn zorgvuldig verwerkt en gecontroleerd. DCE Consultants is echter niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die bij het verwerken van de gegevens gemaakt zouden kunnen zijn. Wij hebben de antwoorden uit het onderzoek objectief weergegeven, om recht te doen aan de doelstelling: inzicht te verschaffen in de werkelijke stand van zaken.

4 Operational Risk Management

5 Benchmark Rapport 2009 M a n a g e m e n t s a m e n v a t t i n g Operationeel Risico Management heeft zich in de afgelopen jaren in hoog tempo ontwikkeld tot het derde belangrijke risicogebied in de bancaire wereld, naast kredietrisico en marktrisico. Operationele risico s zijn zo oud als het ondernemen zelf, maar de kans op en de omvang van operationele verliezen zijn aanzienlijk gegroeid, zoals de gebeurtenissen bij o.a. Barings Bank en meer recent Société Générale pijnlijk duidelijk hebben gemaakt. De enorme groei die de financiële markt in de afgelopen decennia heeft gekend, de toegenomen complexiteit van producten en processen en de globalisering van de markt droegen allemaal bij aan deze ontwikkeling. Met de opname in het Basel II akkoord kreeg ORM de plaats die het verdient als misschien wel het belangrijkste risico voor een financiële instelling volgens sommigen de basis en de operationalisering van alle andere bancaire risico s. De grote belangstelling voor ORM was voor DCE Consultants aanleiding tot het uitvoeren van een onderzoek naar de status van ORM in 2009 bij Nederlandse banken en vermogensbeheerders. 39 respondenten werkzaam bij banken en vermogensbeheerders voorzagen ons van evenveel ingevulde vragenformulieren. Gover nance en cultuur blijven aandacht verdienen Wij mogen constateren dat het hoger management in bancair Nederland gecommitteerd is aan het succes van ORM: 90% van de respondenten geeft dit aan. Ook worden in vrijwel alle ondernemingen ORM-beleid, -bevoegdheden en -verantwoordelijkheden vastgelegd en goedgekeurd door de hoogste besturingslaag. Dit betekent uiteraard niet, dat het beleid ook in alle lagen van de onderneming probleemloos wordt uitgevoerd. In iets meer dan de helft (51%) van de ondernemingen zijn voor iedereen in de organisatie de eigen rol en verantwoordelijkheid duidelijk. Door 30% worden nog problemen ondervonden met cultuur en draagvlak in de organisatie, en niet meer dan 67% beoordeelt het beschikbare ORM-budget als voldoende. Qua investeringen stond ORM in relatie tot overige risicosoorten het afgelopen jaar echter op de tweede plaats; alleen in kredietrisico werd iets meer geïnvesteerd. Samenwerking tussen ORM en overige (business)afdelingen is een basisvoorwaarde voor een goede uitvoering van ORM en een indicator voor de acceptatie van ORM in de organisatie. Uit de survey blijkt dat van samenwerking zeker niet overal sprake is. Bij ruim de helft van de partijen worden basisactiviteiten als identificeren, analyseren, vastleggen en monitoren van de operationele risico s uitsluitend door de ORM-afdeling uitgevoerd. Bij bijna een kwart van de partijen is zelfs een gespecialiseerde activiteit als IT/systeemrisico alleen bij ORM belegd. Omgekeerd worden 1

6 Operational Risk Management ook vaak activiteiten door businessafdelingen of staven uitgevoerd, geheel zonder betrokkenheid van ORM. In het algemeen kunnen we constateren dat het genoemde management commitment aan ORM op veel punten in de organisatie is terug te vinden in beleid en inrichting. Het risicobewustzijn en de samenwerking verdienen nog de nodige aanscherping. Geïntegreerd Risicomanagement neemt toe De aandacht voor ORM heeft in de afgelopen jaren in hoge mate bijge dragen aan de ontwikkeling van geïntegreerd risicomanagement op onder nemingsniveau (ERM). ORM is immers alleen goed en zinvol uitvoerbaar als het organisatiebreed wordt geïmplementeerd. Bijna 70% van de ondervraagde ondernemingen heeft een risicobeleid op corporate niveau vastgesteld. De integratie van activiteiten in de gehele onderneming blijkt in de praktijk echter veelal beperkt tot de onderdelen audit, compliance en governance. Alle risicosoorten inclusief ORM worden bij slechts de helft van de partijen geïntegreerd op ondernemingsniveau gemanaged. Belemmering bij de uitvoering van ERM zijn net als bij ORM-beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens, maar daarnaast komen specifieke problemen naar boven als conflicterende belangen in de diverse business units, integratie van de risico s, en cultuur en draagvlak in de organisatie. Als we de investeringen in ERM bezien als indicator voor het belang dat eraan wordt gehecht, neemt dit laatste sterk toe. De investeringen in ERM stonden in het afgelopen jaar op de laatste plaats in vergelijking tot andere risico s; bij 27% van de ondernemingen werd er helemaal niet in geïnvesteerd. Voor het komende jaar is de verwachting dat na kredietrisico en liquiditeitsrisico het meest zal worden besteed aan ERM en ORM. Operationeel Risico Management groeit naar volwassenheid Hoe heeft men het management van de risico s in de praktijk ingericht en zijn er al best practices te ontdekken? Nagenoeg alle partijen in ons onderzoek hebben een formeel vastgelegd en door de directie goedgekeurd Risico Control Framework. In de grote meerderheid van de gevallen bestaat dit uit Risk Self Assessments, Key Performance Indicators, Key Risk Indicators, formeel vastgelegde contingency plannen, loss databases en stresstests. Een kleine 20% van de partijen kent geen geformaliseerde en gestructureerde wijze om risico s te identificeren, analyseren en vast te leggen. KPI s worden bij 64% van de partijen gehanteerd en eveneens 64% van de partijen die ze nu niet gebruiken, geeft aan dit in de toekomst wel te gaan doen. Het vaststellen van de KPI s wordt als lastig ervaren; de meest gebruikte zijn het aantal verliezen/events en de audit ratings. 2

7 Benchmark Rapport 2009 Menige partij is nog zoekende naar optimale inrichting en implementatie van het Framework. Ervaring met (kwantitatieve) modellen en technieken moet nog worden opgebouwd, ondersteunende middelen zijn volop in ontwikkeling en metrics moeten veelal nog worden verzameld. Op onze vraag welke punten in de praktijk als problematisch worden ervaren noemde dan ook bijna de helft (46%) van de respondenten de kwaliteit van de beschikbare gegevens en 41% de volwassenheid van het ORM-proces. Processen blijven de ruggengraat van ORM Processen worden algemeen gezien als de basis voor ORM. Daarnaast is procesmanagement voor veel organisaties een belangrijk bijproduct van Operationeel Risico Management. Bijna 80% van de ORM-managers in onze survey geeft aan dat zij het bereiken van meer efficiency en het beter kunnen sturen van de business processen als belangrijke potentiële opbrengsten zien voor ORM. In de praktijk blijkt dat meer efficiency bij 42%, en betere besturing bij 58% van de partijen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Processen blijven voortdurend aan verandering onderhevig en hoewel in de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in procesmanagement, blijft op dit punt nog veel werk liggen. Het merendeel (77%) van de ORM-managers geeft dan ook aan procesmanagement in de nabije toekomst de hoogste prioriteit. De Standardardised Approach als balans tussen inspanningen en resultaat Van alle respondenten kiest bijna een kwart (24%) de Advanced Measurement Approach (AMA) voor de berekening van het kapitaalbeslag, bijna de helft (49%) gebruikt de Standardised Approach (SA) en 16% de Basic Indicator Approach. De resterende 11% berekent geen kapitaalbeslag. In het algemeen lijkt men in de zoektocht naar de balans tussen inspanningen en resultaat uit te komen bij de SA. De AMA wordt uitsluitend gebruikt in grotere concerns, waarbij het aannemelijk is dat dit in het merendeel door de toezichthouder is verplicht. Slechts de helft van de ORM-managers die de benadering gebruiken is overtuigd van het nut ervan. De Word Processor en de spreadsheet blijven populair Het gebruik van ORM-software lijkt niet een van de grootste issues te zijn voor de ORM-manager in de Nederlandse bancaire markt. In de ranglijst van prioriteiten staat software op de één na laatste plaats. Risicorapportage en verzameling van risicogegevens zijn de meest geautomatiseerde onderdelen van het Framework; 91%, respectievelijk 94% van onze respondenten gebruikt hiervoor software. Ongeveer 80% heeft applicaties voor process mapping, berekening van kapitaalbeslag en event tracing en het vastleggen van de events (loss database). De markt voor ORMsoftware is nog steeds volop in ontwikkeling en de verkrijgbare producten 3

8 Operational Risk Management zijn vaak gespecialiseerd op een beperkt onderdeel of nog niet volwassen genoeg. Wellicht is dit een van de redenen dat de standaard spreadsheet en Word Processor door verreweg de meeste partijen gebruikt worden als tool voor ORM. Processen, gover nance en rapportage krijgen de hoogste prioriteit Ondanks de verwachte groei in investeringen voor ERM geeft bijna de helft (47%) van de ORM-managers aan dat ERM voor hen de komende periode een lage prioriteit heeft. Ook de benadering van kapitaalbeslagberekening, vaak punt van levendige discussies, staat bij 69% onderaan de lijst. Zaken die de ORM-manager in de komende periode wel veel aandacht zal geven zijn met grote meerderheid processen (77%)en verder governance (53%), KPI s /KRI s (41%) en (financiële) rapportage (41%). Het lijkt erop dat de Nederlandse ORM-manager een praktische keuze maakt voor het allereerst aanvullen en vervolmaken van de operationele uitwerking van ORM, voordat ontwikkelingen als ERM of de benadering van kapitaalbeslagberekening aan de orde komen. De toezichthouder blijft de belangrijkste driver voor ORM Dat er, zeker sinds de kredietcrisis, (veel) geïnvesteerd wordt in ORM en overige risicosoorten is evident. Minder helder is welke opbrengsten staan tegenover die investeringen, wat voor een groot deel verklaard kan worden uit de (on)mogelijkheden om dit te meten. Het optreden van operationele risico s is per definitie lastiger te voorspellen dan bv. krediet- of marktrisico s en daarmee is het ook lastig vast te stellen of risicobeperkende maatregelen hun vruchten afwerpen. Eenvoudiger vast te stellen is of men voldoet aan de regels van de toezichthouder. Dit is dan ook de meest genoemde gerealiseerde opbrengst van ORM (73%). Het voorkomen/beperken van verliezen en van fraude wordt door 70%, respectievelijk 63% van de respondenten genoemd als gerealiseerde opbrengst. De opbrengsten in de processen worden meer gerealiseerd in het sturen ervan (58%) dan in de verhoging van de efficiency (42%). De algemene verwachting is dat de maatregelen in het kader van toezicht in de komende jaren nog aanzienlijk zullen worden uitgebreid. Deze ontwikkeling wordt niet gewaardeerd. Slechts 14% van de ORM-managers zou invoering van strengere regelgeving of uitbreiding van rapportages zinvol achten en ruim 20% beoordeelt dit als helemaal niet zinvol. Wel zinvol tot heel zinvol vinden onze respondenten mogelijke verheldering van de wetgeving, door bijvoorbeeld meer en betere adviezen van de toezichthouder (65%), of door guidelines voor eenvoudiger interne modellen (62%). 4

9 Benchmark Rapport De survey 1.1 Aanleiding De belangstelling voor ORM als geformaliseerd vakgebied en de ontwikkelingen die hierin de laatste jaren te zien zijn, waren voor ons aanleiding tot het uitvoeren van een onderzoek naar de status van ORM in 2009 bij Nederlandse banken en vermogensbeheerders. Welk belang wordt aan ORM toegekend, welke resultaten levert het op, welke ontwikkelingen ziet de Nederlandse bancaire ORM-manager op het vakgebied? Hoe heeft men het management van de risico s in de praktijk ingericht en zijn er al best practices te ontdekken? Ons onderzoek richt zich erop antwoorden te geven op deze vragen. 1.2 Aard en omvang van de populatie De survey werd ingevuld en geretourneerd door 39 personen werkzaam bij Nederlandse banken en vermogensbeheerders. 80% van de respondenten is werkzaam in Operationeel Risico Management, als CRO/directeur Risicomanagement, Risico Manager, Operationeel Risico Officer of als Operationeel Risico Manager. Die laatste functie is met ruim de helft (54%) van de respondenten het meest vertegenwoordigd. De overige 20% van de respondenten is algemeen, operationeel of financieel directeur. Zoals hierboven vermeld werd de survey gehouden onder banken en vermogens beheerders in Nederland. Wij hebben deze populatie onderverdeeld naar een drietal invalshoeken: Type bedrijf Zelfstandige onderneming / onderdeel van een groter concern Grootte van de onderneming. Type bedrijf De onderverdeling naar type bedrijf geeft een breed beeld van de bancaire sector te zien. Respondenten zijn werkzaam in de retail-, investment-, privateen corporate banking sector, bij brokers en bij vermogensbeheerders. Wanneer wij de ondernemingen verdelen in bancaire instellingen en vermogensbeheerders zien we 10 vermogensbeheerders en 29 banken. Zelfstandig/onderdeel van een concer n 36% van de ondernemingen is zelfstandig en 64% heeft een moederbedrijf, waarvan 16% in het buitenland. De moederbedrijven zijn in iets meer dan de helft van de gevallen bankverzekeraar. 5

10 Operational Risk Management Omvang De grootte van de ondernemingen gemeten naar aantallen werknemers varieert van enkele tot duizenden medewerkers. Om een vergelijking naar omvang van bedrijf mogelijk te maken, hebben wij de omvang van het totale bedrijf van de zelfstandige bedrijven vergeleken met de omvang van de bedrijfsonderdelen in het geval een moederbedrijf aanwezig is (bv. zelfstandige private bank met het private bankbedrijf van een bankverzekeraar). De zo verkregen bedrijfsomvang is ingedeeld in drie groepen: kleine banken/asset managers (1-50 medewerkers), middelgrote ( medewerkers) en grote (>500 medewerkers). Figuur 1: Indeling van de populatie 36% 26% 41% 13% 64% 74% 46% Moederbedrijf Zelfstandig Bank Asset Manager Kleine organisatie Middelgrote organisatie Grote organisatie In de volgende hoofdstukken zullen wij vergelijkingen tonen vanuit drie invalshoeken: Tussen zelfstandige bedrijven en bedrijfsonderdelen van grotere concerns, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in Nederlandse en buitenlandse moederbedrijven; Tussen banken en asset managers, waarbij de categorie asset managers is gedefinieerd als bedrijven die zich uitsluitend met vermogensbeheer bezig houden; Tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven. 6

11 Benchmark Rapport Ker nvragen Om een goed beeld te krijgen bij de status van ORM bij Nederlandse banken vermogensbeheerders in 2009, stellen wij de volgende kernvragen: Welke plaats heeft ORM in het bedrijf en in de bedrijfscultuur Hoe heeft men de formele inrichting van ORM ter hand genomen Hoe wordt de uitvoering ervan in de praktijk ervaren In hoeverre maakt men gebruik van automatiseringssystemen voor ORM Welke ontwikkelingen zien onze respondenten in ORM De volledige vragenlijst met de gegeven antwoorden is als bijlage IV te vinden op blz. 48 van dit rapport. 7

12 Operational Risk Management 2 D e p o s i t i e v a n O R M i n d e o r g a n i s a t i e Operationeel risico is door haar omvang en haar vele verschijningsvormen het moeilijkst te kwalificeren en te managen risico voor een bank. Met de opname van ORM in het Basel II akkoord is in ieder geval een in de financiële wereld algemeen geaccepteerde definitie ontstaan van de risico s die onder ORM gemanaged dienen te worden. Het akkoord laat echter een grote mate van vrijheid in de uitvoering: door wie, op welke wijze en in welke mate van detail de risico s geïdentificeerd, gerapporteerd en behandeld moeten worden is aan elke instelling zelf om te bepalen. Het verdient in ieder geval aanbeveling om beleid en inrichting van ORM vast te leggen in een Operationeel Risico Management Model. 2.1 Het Operationeel Risico Management Model Een ORM-model beschrijft de inrichting van ORM en legt o.a. de verant woordelijkheden en bevoegdheden vast van alle betrokkenen in de organisatie. Betrokkenen zijn uiteraard de personen in de ORM-functie zelf, die bij voorkeur in een separate afdeling is geplaatst, maar ook hun counterparts in de business lines en overige ondersteunende afdelingen. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen gestructureerd worden door de klassieke indeling in strategisch, tactisch en operationeel niveau te hanteren. Op het strategisch niveau zien we aan de risicokant de CRO en/of het Risk Committee, met als voornaamste verantwoordelijkheden: Vaststellen van het beleid; Vaststellen van de ORM risk-appetite; Opzetten van het ORM-model en de Operationele Risico Governance structuur. Risicodoelstellingen moeten bij voorkeur worden gedefinieerd tegelijkertijd met het vaststellen of aanpassen van de business doelstellingen. Aan de businesskant zijn CEO/RvB/directie verantwoordelijk voor het goedkeuren van het beleid inclusief risk-appetite, het ORM-model en de governance structuur en voor de implementatie ervan in de organisatie. Het tactisch niveau (Operationeel Risico Manager) zorgt voor de inrichting van het Operationele Risico Control Framework, inclusief identificatie van risico s, KPI s, KRI s, procedures, standaarden en mitigatiemaatregelen. Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor de risico s bij de managers van de business afdelingen. De ORM-functie adviseert, ondersteunt bij de uitvoering en is verantwoordelijk voor de goede werking van het ORM Control Framework. Het controleren of dit framework ook wordt toegepast is een taak van de audit functie. 8

13 Benchmark Rapport 2009 Op het operationeel niveau vindt het daadwerkelijke vastleggen en meten van de risico s en de events plaats, evenals het uitvoeren van mitigerende maatregelen. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de medewerkers in de diverse business lines, met ondersteuning van medewerkers uit supportafdelingen (IT, Finance, etc.) en van de ORM-medewerkers. Figuur 2: Inrichting ORM in de organisatie Beleid Inrichting Middelen Voorbeeldgedrag Strategisch niveau Inrichting & Governance Tactisch niveau Identificatie, Assessment, Mitigatie Operationeel niveau Monitoring & Meting Risk Control Framework 2.2 Kritische Succes Factoren ORM onderscheidt zich op diverse punten van overige risicosoorten. Ten eerste is ORM verweven met alle bedrijfsprocessen, van hoog tot laag in de organisatie en van front- tot back-office. Daarnaast kenmerken operationele risico s zich door een grote verscheidenheid in hun eigen verschijningsvorm, maar ook in die van hun mogelijke oorzaken en consequenties. Het opzetten van een formeel ORM-model is daardoor op zichzelf al geen sinecure; daarbij komt nog de implementatie ervan, in de breedte en de diepte van de gehele organisatie. Omdat operationele risico s niet beperkt blijven tot één vakgebied, is samenwerking vereist tussen ORM- en businessafdelingen, AO-, fraude-, proces- en IT-specialisten en natuurlijk audit- en compliancemedewerkers. Kortom, voor een goede uitvoering van ORM zijn een actieve betrokkenheid en de bereidheid informatie uit te wisselen vereist van praktisch alle bedrijfsonderdelen. 9

14 Operational Risk Management Een tweede belangrijke voorwaarde voor een goede werking van ORM is dat iedereen, van hoog tot laag in de organisatie, een risicoalerte werkwijze tussen de oren heeft. Een dergelijke attitude kan alleen bestaan in een organisatiecultuur die hiervoor de ruimte biedt. Het aspect cultuur, in hoge mate beïnvloedbaar door het senior management, is dan ook van wezenlijk belang voor het slagen van ORM in de organisatie. Uit het bovenstaande zijn de volgende kritische succesfactoren voor ORM te definiëren: Een goed begrip van ORM-taken en -verantwoordelijkheden door de hele organisatie heen; Bereidheid tot samenwerking en uitwisseling van informatie; Een risicobewuste organisatiecultuur, waarin beloning en sanctionering van risicogerelateerd handelen als normaal en positief worden ervaren. 2.3 Het ORM-model in de praktijk Waar en hoe is ORM belegd Bij 87% van de onderzochte ondernemingen is ORM belegd in een separate operationele risico management unit. Ook in de kleinere ondernemingen, waar te verwachten is dat de bedrijfsomvang een separate afdeling niet altijd toelaat, bestaat bij 60% een separate ORM-afdeling. Ondernemingen die deel uitmaken van een groter concern, hebben in 100% van de gevallen een separate ORM-afdeling. Bij zelfstandige bedrijven is dit 64%. Het aantal ORM-medewerkers in de onderzochte organisaties varieert van 1 tot honderden medewerkers. Bij verreweg de meeste bedrijven wordt de ORM-functie ingevuld door een afdeling van maximaal 5 personen. Alleen bedrijven met een moederconcern kennen afdelingen van 10 of meer medewerkers, terwijl bij zelfstandige bedrijven bijna alle ondernemingen, ongeacht de omvang, werken met 1-5 ORM-medewerkers (38% van de grote zelf standige ondernemingen heeft 6-10 ORM-medewerkers). Bedrijven die tot een groter concern behoren hebben dus grotere ORM-afdelingen dan zelfstandige bedrijven, ongeacht de bedrijfsomvang. 10

15 Benchmark Rapport 2009 Figuur 3: Omvang ORM-afdeling 10 > ORM-medewerkers 6-10 ORM-medewerkers 1-5 ORM-medewerkers 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grote organisatie met moeder Grote organisatie zelfstandig Middelgrote organisatie met moeder Middelgrote organisatie zelfstandig Alle kleine organisaties Samenwerking Wij vroegen onze respondenten waar de voornaamste ORM-activiteiten in hun organisatie zijn belegd. Daarbij kon men aangeven of uitsluitend de ORM-afdeling een activiteit uitvoert, dan wel uitsluitend een andere afdeling (compliance, IT, business afdelingen) of dat meerdere afdelingen hierin samenwerken. Enkele partijen gaven hierbij expliciet aan, dat de primaire verantwoordelijkheid voor het risicomanagement is belegd in de lijn. Operationeel Risico Management stelt dan risico control kaders, ziet toe op naleving en rapporteert aan de directie. Ook werd gemeld dat activiteiten als identificeren en monitoren mede door de lijnorganisatie worden uitgevoerd, of dat alle business units actief betrokken zijn bij de ORM-activiteiten. Toch geldt dit zeker niet als algemeen gebruikelijk. De basisactiviteiten als identificeren, analyseren, vastleggen en monitoren van de operationele risico s worden bij ruim de helft van de partijen uitsluitend door de ORMafdeling uitgevoerd. Ook het mitigeren van risico s, primair een activiteit voor de lijnorganisatie, wordt in 41% van de ondernemingen alleen door ORM uitgevoerd. 11

16 Operational Risk Management Bij ongeveer 30% van de bedrijven is voor de basisactiviteiten sprake van samenwerking tussen ORM- en businessafdelingen. Er is ruimte voor meer samenwerking tussen ORM en business bij een groot deel van de Nederlandse banken en vermogensbeheerders Opvallend zijn de ondernemingen waarbij alleen ORM is betrokken bij gespecialiseerde zaken als IT/systeemrisico (23%), information security (28%) en het berekenen van kapitaalbeslag (41%). Juist bij deze specialistische activiteiten dienen de daarin gespecialiseerde afdelingen als IT en Finance betrokken te worden. Omgekeerd mag het ook niet zo zijn, dat deze afdelingen de risico activiteiten geheel zonder betrokkenheid van ORM uitvoeren. Toch komt dit uit de survey wel naar voren, bijvoorbeeld bij anti money laundering (77%), information security (56%) of business continuity planning (51%). De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat bij een groot deel van de Nederlandse banken en vermogensbeheerders ruimte is voor meer samenwerking tussen ORM en de diverse andere bedrijfsonderdelen. 12

17 Benchmark Rapport 2009 Figuur 4: Samenwerking tussen ORM en andere afdelingen* I/A/V* Monitoren Rapporteren Mitigeren Loss database Bereken kapitaalbeslag Anti money laundering Business continuity planning IT/ systeemrisico Information security Stress testen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Niet bij ORM belegd Alleen bij ORM belegd Samenwerking ORM en andere afdeling(en) * I/A/V: Identificeren, analyseren, vastleggen van risico s Cultuur Het businessmanagement op het hoogste niveau is verantwoordelijk voor het door de CRO of Risk Committee geformuleerde beleid, de Operationele Risk appetite en het Operationeel Risico Management Model. In vrijwel alle ondernemingen in onze survey zien we dit terug: het Operationele Risico Management Model wordt in 97% van de gevallen door de hoogste besturingslaag goedgekeurd. Het vaststellen van de Operationele Risk Appetite door de directie gebeurt bij 76% van de directies. Minder goed gaat het met het verbinden van ORM-doelstellingen aan de business doelstellingen: slechts 33% geeft aan, dat dit gebeurt. Wel worden bij 64% van de partijen Operationele Risico s meegenomen in het strategisch besluitvormingsproces. 13

18 Operational Risk Management De verantwoordelijkheid van directie of RvB houdt niet op bij deze formele taken. Het hoogste besturingsniveau heeft een belangrijke inbreng in de inbedding van ORM in de organisatie. Dit kan zij doen door: Communicatie: het beleid en de procedures moeten voortdurend op heldere en eenduidige wijze worden gecommuniceerd, wil iedereen zijn/ haar rol en verantwoordelijkheid begrijpen; Middelen: uiteraard moeten voldoende middelen worden toegewezen om het beleid te kunnen uitvoeren; Cultuur: het hoger management moet bevorderen dat een cultuur bestaat, waarin ORM echt is opgenomen in de dagelijkse praktijk. Dit vereist voorbeeldgedrag van het management zelf, beloning van goed gedrag en sanctionering van fout gedrag. Alle inspanningen om ORM in de organisatie op te zetten zullen aan resultaat inboeten als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan. De cultuur van de onderneming bepaalt welk gedrag wordt geaccepteerd en welk gedrag niet De hoogste besturingslaag van onze respondenten hecht zeker aan het slagen van ORM: 77% van onze respondenten geeft aan dat de leden van de directie/rvb actief betrokken zijn bij ORM en 90% bevestigt dat het hoger management is gecommitteerd aan het succes van de ORM-functie. Toch vindt niet meer dan 67% van de ondervraagden dat voldoende budget beschikbaar is voor ORM. Bij 54% ontbreken in het beoordelingssysteem en het performance management systeem ORM-gerelateerde KPI s. Iets beter is het gesteld met het erkennen en belonen van acties om risico s te beheersen (62% ), maar het sanctioneren van risicovolle activiteiten scoort slechts 44%. Ook het tussen de oren krijgen van ORM is voor verbetering vatbaar. Op de vraag of iedereen in de organisatie begrijpt welke rol hij/zij speelt en in hoeverre men verantwoordelijk is, antwoordt iets meer dan de helft (51%) positief. 30% van onze respondenten geeft aan problemen te ondervinden met cultuur en draagvlak in de organisatie. Tenslotte is, na het constateren van commitment van het hoger management bij 90% van de partijen, de volgende bevinding verrassend: een kleine 20% van onze respondenten geeft aan, dat het commitment van hoger management enigszins tot in grote mate een probleem vormt bij de opzet en uitvoering van ORM. 14

19 Benchmark Rapport 2009 Figuur 5: ORM en Cultuur Commitment hoger management Voldoende budget voor ORM Business doelstellingen verbonden aan ORM-doelstellingen Beloning risicobeheersend gedrag Sanctionering risicovol gedrag ORM - KPI s in beloningssysteem Operationele Risico s in strategisch besluitvormingsproces Iedereen kent eigen rol en verantwoordelijkheid 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15

20 Operational Risk Management 3 I n r i c h t i n g i n d e p r a k t i j k 3.1 Het Operationeel Risico Management Control Framework De uitwerking van het ORM-model ligt vast in het Operational Risk Management Control Framework: het geheel van methoden, technieken en ondersteunende middelen waarmee het ORM-beleid wordt uitgevoerd. Van het ORM Control Framework bestaat geen standaard uitvoering. Het concept van identificeren, meten, monitoren en managen van Operationele Risico s is uiteraard in ieder Framework terug te vinden, maar de uitvoering varieert per organisatie. Veelal begint het uitvoeren van het Framework met Risk Self Assessments, in welke vorm dan ook. Verder kunnen KRI s, KPI s, modelleringtechnieken, score cards, processimulaties, loss databases, en stress tests tot het Framework behoren. Al deze hulpmiddelen kunnen uitstekend werken, mits ze goed zijn afgestemd op het gebruik. Bedrijfsomvang en -activiteiten, beschikbare data en expertise, de volwassenheid van de risico-organisatie, maar ook de organisatiecultuur dienen bij de keuze te worden meegenomen. 3.2 Inrichting van het Framework 97% van de partijen in ons onderzoek heeft een formeel vastgelegd en door de directie goedgekeurd Risico Control Framework. 87% identificeert jaarlijks de risicosoorten en stelt een risk universe vast. Figuur 6: Veel gebruikte hulpmiddelen bij Nederlandse banken en vermogensbeheerders Gebruikte hulpmiddelen RSA s 87% KRI s 72% Formeel vastgestelde contigency plannen 78% Loss database 95% Stress testen 95% Methodes, technieken en modellen 81% van onze respondenten gebruikt voor de basis (het identificeren, analyseren en vastleggen van risico s) formele methodes, technieken en modellen. Bij 78% worden deze activiteiten daarnaast ondersteund door ORMsystemen. De conclusie mag dus worden getrokken dat ongeveer 80% van de partijen de basisprocessen van ORM uitvoert op geformaliseerde, gestructureerde en door systemen ondersteunde wijze. 16

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT Groningen, maart 2016 Wim Pauw Risicomanagement Risicomanagement is steeds meer een actueel thema voor financiële beleidsbepalers, maar zij worstelen vaak met de bijbehorende

Nadere informatie

Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn?

Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn? Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn? 7 september 2017 Erik Breijer 1 Waarom Risicomanagement? Wat is aanleiding om met risicomanagement te starten:

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM) Vastgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM)

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Commitment without understanding is a liability

Commitment without understanding is a liability Commitment without understanding is a liability Accent Organisatie Advies Risicocultuur tastbaar maken Propositie van Accent Organisatie Advies Frank van Egeraat Januari 2017 Nederlandse Corporate Governance

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Risk Management Charter

Risk Management Charter Rapport Risk Management Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Contactpersoon H.R. Noordam / A. Graafland T 070 3750 811/471 hans.noordam@ bngbank.nl agnes.graafland@

Nadere informatie

Rollen in Risk Management

Rollen in Risk Management Rollen in Risk Management 10 oktober 2009 1 Inleiding In de afgelopen maanden heeft de Enterprise Risk Management-werkgroep een tweetal columns op de IIA website gepubliceerd: 1. Een algemene inleiding

Nadere informatie

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL 26 BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL De invoering van een geïntegreerd risicomodel leidde tot versterking van de interne beheersing bij Kempen & Co. Een risicomodel waarin risk, compliance

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Lessons Learnt: de Inzichten

Lessons Learnt: de Inzichten Lessons Learnt: de Inzichten De pilot asset management vindt plaats bij het district Haaglanden. Het doel van de pilot is tweeledig: het helder krijgen van de rollen en bevoegdheden van de verschillende

Nadere informatie

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 SOLVENCY II In 2012 zal de Europese Commissie (EC) het huidige

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Mike de Bruijn roduct Owner Agenda Inleiding Over CompLions GRCcontrol management software Risicomanagement Uitdagingen Dynamisch risicomanagement

Nadere informatie

Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds

Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds Profielschets risicomanager Datum: 25 juli 2016 vergunning van De Nederlandsche Bank voor het uitoefenen van het bedrijf van algemeen pensioenfonds als bedoeld in

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Programma 14 november middag. Risicomanagement Modellen. Strategisch risicomanagement

Programma 14 november middag. Risicomanagement Modellen. Strategisch risicomanagement Programma 14 november middag Risicomanagement Modellen Strategisch risicomanagement Kaplan 1www.risicomanagementacademie.nl 2www.risicomanagementacademie.nl Risicomanagement modellen Verscheidenheid normen

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Benne van Popta (voorzitter Detailhandel) Steffanie Spoorenberg (adviseur Atos Consulting) Agenda 1. Risicomanagement 2. Risicomanagement vanuit

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER 14 september 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleggingsbeleid... 4 3. Governance bestuur... 4 3.1. Bestuur... 4 3.2. Taken- en rolverdeling...

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Compliance Charter. a.s.r

Compliance Charter. a.s.r Compliance Charter a.s.r Status: definitief Versie: 4.0 Datum opgesteld: 19 september 2013 Goedgekeurd door: Raad van Bestuur op 29 november 2013 Goedgekeurd door: Audit & Risicocommissie op 9 december

Nadere informatie

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen September 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding... 4 3. Nadere toelichting... 5 4. Doelstellingen en wettelijke kaders... 6 4.1. Doelstellingen...

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

Checklist voor interviews en workshops

Checklist voor interviews en workshops 1 Bijlage 6 Checklist voor interviews en workshops Hoe komen we aan de nodige informatie over de vast te leggen processen en procedures? In deze bijlage beschrijven we waar informatie aanwezig is en hoe

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Advies inzake Risicobenadering

Advies inzake Risicobenadering dvies inzake Risicobenadering Het afstemmen van modellen op uitdagingen PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen.

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Together you make the difference RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Deel 1 van een drieluik over het belang van goed risicomanagement in de corporatiesector Auteur Drs. Frank van Egeraat RC. Frank

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

Business Impact Anlayses worden in de meeste organisaties eens per jaar of eens per halfjaar geactualiseerd en bevatten meestal beschrijvingen van:

Business Impact Anlayses worden in de meeste organisaties eens per jaar of eens per halfjaar geactualiseerd en bevatten meestal beschrijvingen van: (BIA s) Veel organisaties beschikken over BIA s ofwel Business Impact Analyses per Business Unit of per Afdeling. Hierna gaan we verder uit van Business Impact Analyses op Business Unit niveau. Dit artikel

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment

Privacy Impact Assessment Privacy Impact Assessment Privacy risico s en inschattingen Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Alles onder controle met pro

Alles onder controle met pro WET EN REGELGEVING Drs. S. van der Smissen (svandersmissen@deloitte.nl). Drs. W. Bertoen (wbertoen@deloitte.nl), management consultants Deloitte, adviesgroep Finance & Control te Utrecht. Toezicht houden

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag Ten geleide In de jaareditie 2013 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is hoofdstuk 400 Jaarverslag opgenomen met geringe aanpassingen in de

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

1 Inleiding risicomanagement (1)

1 Inleiding risicomanagement (1) Inleiding risicomanagement () De afgelopen 25 jaar gaan de geschiedenis in als de periode waarin Westerse overheden, banken, bedrijven en particulieren grotere risico s zijn gaan nemen. In 2008 zijn, door

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

teambuilding op hoofdlijnen

teambuilding op hoofdlijnen Test naam Teambuildings Monitor Datum 27-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige teambuilding op hoofdlijnen de 5 niveaus samengevat inhoud Zijn de taken van het

Nadere informatie

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT WHITEPAPER BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT RISICOMANAGEMENT IN BALANS Ondernemen betekent risico s nemen om de

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen

Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen Spotlight Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen Jan Driessen - Risk Assurance Services, Assurance Bas Wakkerman - Risk Assurance Services, Assurance Commissarissen hebben steeds meer

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Kwaliteitskosten onderzoek Aanpak Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 KWALITEITSKOSTEN...

Nadere informatie