LERAREN ALS ONDERZOEKERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LERAREN ALS ONDERZOEKERS"

Transcriptie

1 LERAREN ALS ONDERZOEKERS door John Elliott Deze werkpapieren leveren bouwstenen en achtergronden voor de opleiding en nascholing voor Jenaplanonderwijs. Samenvatting: Aan de hand van een beknopte schets van de geschiedenis van de "teacher-as-researcher-beweging" in Engeland worden hypothesen geformuleerd over de mogelijkheden en voorwaarden voor de persoonlijkprofessionele ontwikkeling van leerkrachten. Elliott is al lange tijd betrokken bij de ontwikkeling van het actie-onderzoek van leerkrachten in het Engelse onderwijs. In het eerste deel van het artikel beschrijft hij de geschiedenis van zijn eigen betrokkenheid. De "teacher as researcher-beweging" is opgekomen in de zestiger jaren. Het voortgezet onderwijs was gedwongen om het curriculum meer kindgericht te ontwikkelen, i.v.m. het hoge percentage uitvallers. De ontwikkeling van het curriculum ( en meer gedifferentieerd onderwijs) vond plaats op schoolniveau. Aan de hand van eigen ervaringen als leraar karakteriseert Elliott deze eerste fase van leerkrachtonderzoek als volgt : 1. het wordt geinitieerd door de leerkrachten zelf op basis van ervaren knelpunten in de praktijk. 2. de meest perfecte oplossing is er niet: al zoekend moet er een weg gevonden worden. De voorstellen voor verandering worden geformuleerd als hypothesen: "als we nu dit doen, dan zal..." 3. de activiteiten worden opgezet in een gezamenlijk overleg van de leerkrachten; een overleg dat gebaseerd is op wederzijds respect en tolerantie. 4. de schoolleiding stimuleert de initiatieven van de leerkrachtengroep, in plaats van zaken/oplossingen op te leggen. Deze vorm van curriculum-ontwikkeling impliceert op de achtergrond een aantal verschuivingen in de onderwijskundige theorie. Geleidelijk aan is deze verschuiving geëxpliciteerd.

2 Leren wordt gezien als een actief proces van het opbouwen van betekenissen door de leerling zelf. Deze verschuiving heeft gevolgen voor alle termen in de onderwijstheorie. Systematisch werd dit opgepakt in het "Humanities Curriculum Project", onder leiding van Lawrence Stenhouse. Het ontwikkelde curriculum-materiaal vereiste beheersing van bepaalde onderwijsvaardigheden (bijv. het begeleiden van groepsdiscussies). De lessen werden op de band opgenomen en door de medewerkers van het project geanalyseerd. Het protocol en de analyses werden teruggegeven aan de leerkrachten met een aantal hypothesen (suggesties) voor het werken in de klas. Voor het eerst werd nu in een project gewerkt aan de samenhang tussen curriculumontwikkeling en leerkrachtontwikkeling (scholing). Geleidelijk aan werden de leerkrachten steeds meer betrokken in het proces. Het projectteam kreeg steeds meer de rol van begeleider en medereflectant. Onderzoek in de klas werd nu meer een gezamenlijke activiteit van leerkracht en onderzoeker. De leerkracht gaat nu systematisch een reflectieve pedagogie hanteren. Stenhouse pleit - op basis van deze ontwikkeling in de (machts-) relatie tussen leerkracht en onderzoeker - ervoor om de leerkrachten meer stem te geven in onderwijs-onderzoek: de "teacher as researcher". Dit kan nog op verschillende wijzen worden uitgevoerd. Elliott koppelt de leerkracht als onderzoeker aan het vernieuwen/ veranderen van de onderwijspraktijk: de leerkracht onderzoekt de eigen praktijk: reflectie en actie wisselen elkaar af; zo ontstaat een proces van (continue) verandering. In de 70-er jaren praktiseert Elliott zijn idee in het Ford Teaching Project: een veertigtal leerkrachten voeren via actie-onderzoek een vorm van ontdekkend leren in in hun klas. De term actie-onderzoek wordt gebruikt om aan te geven dat onderwijs en onderzoek aan elkaar gekoppeld zijn: al reflecterend over je praktijk verandert je praktijk. De autonomie van de leerkracht staat centraal. De leerkracht ontwikkelt nu ook zijn eigen praktijkdenken door middel van reflectie. Een belangrijk element in dit project waren de ondelinge contacten van de leerkrachten: het is meer een coöperatieve dan een individuele activiteit. De staf van het project hield zich vooral bezig met a) het verzorgen van onderzoeksmiddelen voor de leerkrachten en b) het ondersteunen van de leerkrachten om te komen tot systematische reflectie. Voor het laatste doel werd de triangulatiemethode ontwikkeld: de les werd vastgelegd (en uitgeschreven), de leerkracht en enkele kinderen werden geïnterviewd over de les; de verzamelde gegevens werden samen met de leerkracht geanalyseerd en besproken. Deze besprekingen vonden ook plaats in een groep leerkrachten.

3 Op basis van deze activiteiten formuleert Elliott nu een aantal hypothesen met betrekking tot de mogelijkeden en voorwaarden voor persoonlijke ontwikkeling (met name de ontwikkeling van het pedagogischonderwijskundig denken van de leerkrachten): 1. Hoe minder de persoonlijke identiteit van de leerkracht een onontwarbaar deel is van de professionele rol in de klas, hoe groter de bekwaamheid is om tolerant te staan tegenover de beperkingen van je persoon (bewust geworden, als gevolg van de reflectie). Om een objectieve houding te ontwikkelen t.o.v. de praktijk moet de leerkracht de kloof accepteren tussen zijn idealen en de praktijk zonder daarover een schuldgevoel te ontwikkelen (negatief zelfbeeld). Zelfwaardering moet óók buiten de onderwijssituatie gevon-den worden. 2. Hoe minder financiële en statusbeloningen in de school verbonden zijn aan administratieve en andere niet-onderwijskundige taken, hoe meer leerkrachten in staat zijn tolerant te staan tegenover onvolkomendheden in hun zelfbeeld met betrekking tot de onderwijspraktijk. Zelf-kritisch bezig zijn vraagt om betrokkenheid. Dat kan minder als de leerkracht een veelheid van taken binnen het instituut heeft (rolfragmentatie). 3. Hoe meer leerkrachten zichzelf zien als potentiële onderzoeker, hoe groter de bekwaamheid om tolerant te staan t.o.v. eigen onvolkomendheden (kloof ideaal - praktijk). Externe onderzoekers zouden leerkrachten als partners in hun onderzoek moeten betrekken. 4. Hoe meer leerkrachten externe onderzoekers ook als (mede-) onderzoekers zien in plaats van beoordelaars, hoe opener de leerkrachten zijn. 5. Hoe toegankelijker leerkrachten zijn voor praktijkproblemen van andere leerkrachten, hoe toleranter men is ten opzichte van de eigen onvolkomendheden. De realisering (in gesprek) dat andere leerkrachten veelal met dezelfde problemen worstelen (jezelf herkennen in de ander, de ander in jezelf), maakt je opener. De eigen onvolkomendheden, de vragen worden gemakkelijker bespreekbaar. (Dit werd de basis voor het stichten van CARN : Classroom Action-Research Network, waarin de ervaringen worden uitgewisseld). 6. Hoe opener de leerkracht is voor eigen onvolkomendheden, hoe opener de leerkracht is voor feedback van de leerlingen. 7. Hoe opener de leerkracht naar zichzelf is, hoe opener is hij is voor feedback van een waarnemer. 8. Hoe opener de leerkracht naar zichzelf is, hoe meer hij zijn praktijk bespreekbaar maakt voor andere leerkrachten. 9. Hoe opener leerkrachten zijn voor feedback van de leerlingen, hoe groter hun bekwaamheid om op de eigen klassepraktijk te reflecteren (kritisch te kijken naar). 10. Hoe opener leerkrachten zijn voor feedback van een externe observator, hoe groter hun bekwaamheid om kritisch te kijken naar de eigen klassepraktijk. 11. Hoe opener leerkrachten zijn voor feedback van andere leer- krachten, hoe groter hun bekwaamheid om kritisch te reflec- teren op de eigen klassepraktijk.

4 12.Hoe groter de bekwaamheid van de leerkracht om kritisch te kijken naar de eigen klassepraktijk(reflectie), des te meer ervaart men een kloof tussen de verantwoordelijkheid voor het leerproces van elk kind (procesmatig volgen) en de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kennisproducten (gecontroleerd door externe toetsing) van de kinderen. Reflectie onderwijzen ontwikkelt het zelfbewustzijn: de leerkracht krijgt inzicht hoe hij in zijn praktijk gevormd wordt door institutionele kaders. Relectie in en op de praktijk vooronderstelt/leidt tot zowel zelfkritiek als institutionele kritiek en maatschappijkritiek. 13.Hoe meer leerkrachten in staat zijn tot reflectief onderwijzen, des te meer zijn zij in staat fundamentele veranderingen in hun klassepraktijk te bewerkstelligen. In het T.I.Q.L.-project (teacher-student interaction and the quality of learning) was Elliott vooral gericht op de institutionalisering van actieonderzoek binnen de school. Naast individuele leerkrachten werd participeerde ook het schoolmanagement. Deze laatsten deden een actieonderzoek op schoolniveau en zouden ook als interne ondersteuners in de toekomst moeten gaan functioneren. Dit laatste is niet gerealiseerd. Na afloop van het project verdween het actie-onderzoek weer, ondanks het feit dat het project als geheel geslaagd was. Op basis van deze laatste ervaring sluit Elliott dit artikel af met een korte reflectie over de relatie tussen schoolontwikkeling en schoolevaluatie. Democratisering van de evaluatie van het onderwijs kan gerealiseerd worden door een systeem van systematische reflectie op de praktijk te ontwikkelen, zowel op klasse- als op schoolniveau.

5 literatuur : L.Stenhouse: An introduction to curriculum research and development; Heinemann; London; J.Elliott/C.Adelman: Innovation at the classroom level: a case study of the Ford Teaching project; Open Univ.press Milton Keynes, J.Elliott/D.Ebbutt: Case studies in teaching for understanding (TIQL-project);Cambridge institute of education, J.Elliott: Action research for educational change; Open Univ.press; Milton Keynes; (In dit boek is een aantal eerder verschenen artikelen van Elliott in bewerkte vorm opgenomen) Oorsponkelijke titel : Teachers as researchers: implications for supervision and for teacher education verschenen in: Teaching & Teacher Education, Vol.6, No 1, pg. 1-26, 1990 samengevat door: Ferry v.d.miesen.

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

van lerarenopleiders Professionele rollen, professioneel handelen en professionele ontwikkeling colofon Reviewstudie in opdracht van NWO/PROO

van lerarenopleiders Professionele rollen, professioneel handelen en professionele ontwikkeling colofon Reviewstudie in opdracht van NWO/PROO colofon Mieke Lunenberg, Jurriën Dengerink en Fred Korthagen Vrije Universiteit Amsterdam, 2013 22525_1 StudioVU HET BEROEP VAN LERAREN OPLEIDER Professionele rollen, professioneel handelen en professionele

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar ARTIKEL De lerarenopleider als kennisontwikkelaar Aandacht voor de lerarenopleider als kennisontwikkelaar sluit aan bij een aantal actuele ontwikkelingen binnen de lerarenopleidingen. In de nieuwe beroepsstandaard

Nadere informatie

Het definiëren van onderzoek in een academische opleidingsschool

Het definiëren van onderzoek in een academische opleidingsschool De A van Academisch en de O van Opleidingsschool Het definiëren van onderzoek in een academische opleidingsschool Door: Marja van den Eijnden & Ton Bruining Binnen academische opleidingsscholen wordt door

Nadere informatie

Stilstaan bij de start. Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo

Stilstaan bij de start. Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo Stilstaan bij de start Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo Onder redactie van: Chantal Kessels Jeannette J.M. Geldens Stilstaan bij de start Onderzoek naar begeleidingspraktijken

Nadere informatie

En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld?

En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld? En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld? Wat onderzoek kan doen voor de professionalisering van docenten Ditte Lockhorst, Ineke van den Berg, Marianne Boogaard Over deze publicaties En, heb je vandaag

Nadere informatie

Colofonpagina. 2012, KPC Groep, s-hertogenbosch

Colofonpagina. 2012, KPC Groep, s-hertogenbosch 1 Colofonpagina Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW. KPC Groep vervult op het gebied van R&D een

Nadere informatie

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling?

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Studies naar het bevorderen van regievoering door leraren Onderzoeksrapportage Rosa Hessing Evelien Loeffen Emerance Uytendaal Wilma Willems

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Op weg naar Nieuw Onderwijskundig Leiderschap

Op weg naar Nieuw Onderwijskundig Leiderschap Op weg naar Nieuw Onderwijskundig Leiderschap E. Verbiest 1 Dit artikel is verschenen in School en begeleiding: Personeel en Organisatie, afl 25, december 2010. In het eerste decennium van deze eeuw is

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie

Hoe effectief is handelingsgericht werken?

Hoe effectief is handelingsgericht werken? HGW Handelingsgericht werken Hattie Team Hoe effectief is handelingsgericht werken? Goede leerkrachten werken gepassioneerd en geïnspireerd. Ze hopen een goede bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed onderwijs

Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed onderwijs 8 Ton Bruining, Hanna de Koning, Evelien Loeffen en Emerance Uytendaal Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed onderwijs Onderzoeksrapportage Samen vormgeven aan professionele ruimte voor goed

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland

Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland CAOP Research Drs. Jo Scheeren Marjolein van Dijk MSc Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland CAOP Research Drs. Jo Scheeren

Nadere informatie

Zelfstandigheid leren door zelfstandig te zijn Het begrip zelfstandigheid in de praktijk van het daltononderwijs

Zelfstandigheid leren door zelfstandig te zijn Het begrip zelfstandigheid in de praktijk van het daltononderwijs Zelfstandigheid leren door zelfstandig te zijn Het begrip zelfstandigheid in de praktijk van het daltononderwijs Inleiding René Berends juli 2008 Zelfstandigheid i Wanneer ik hulp durf te vragen, bij de

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces

Jos Castelijns en Inge Andersen. Beoordelen om te leren. Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns en Inge Andersen Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Beoordelen om te leren Leerlingen als mede-beoordelaars van hun eigen leerproces Jos Castelijns

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Van placemat tot maatjesflat Het begrip samenwerken in de praktijk van de Nederlandse daltonschool

Van placemat tot maatjesflat Het begrip samenwerken in de praktijk van de Nederlandse daltonschool Inleiding Van placemat tot maatjesflat Het begrip samenwerken in de praktijk van de Nederlandse daltonschool René Berends Versie 1, juli 2008 In het online woordenboek van Van Dale i staat het volgende

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Flow in de school. Kan dat?

Flow in de school. Kan dat? Flow in de school. Kan dat? H. Wientjes, F.A.J. Korthagen & A. Vasalos, Universiteit Utrecht en Instituut voor Multi-level learning (IML), Amsterdam samenvatting In dit artikel beschrijven de auteurs een

Nadere informatie