8370 Blankenberge donderdag van 14u - 16u Tel. 050/ Fax. 050/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8370 Blankenberge donderdag van 14u - 16u Tel. 050/41.60.19 Fax. 050/41.63.88 info@lindenhof.woonnet.be www.lindenhof-wonen.be"

Transcriptie

1 Het Lindenhof Hanneusestraat 32/2 Kantoren open op maandag en 8370 Blankenberge donderdag van 14u - 16u Tel. 050/ Fax. 050/ Inschrijvingsformulier koopregister KOOPWONINGEN/KOOPAPPARTEMENTEN Bij te voegen documenten : 1. formulier inkomen: laatst gekende aanslagbiljet. 2. formulier gezinssamenstelling: attest aan te vragen bij de dienst Bevolking van uw gemeente 3. verklaring omtrent eigendomsvoorwaarden in buitenland en geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van vennootschap. 4. betaling van inschrijvingskosten: 50 over te schrijven op rekeningnummer BE Samenstelling van het gezin Naam en voornaam Aanvrager(s) Nationaliteit: Burgerlijke Staat: Sinds: Inwonende kind(eren) Kinderen in co-ouderschap of bezoekrecht Andere inwonende(n) Geboorteplaats en Geboortedatum Ten laste Ja neen (1) Ja neen (1) Ja neen (1) Ja neen (1) Ja neen (1) Verwantschap Huidig adres: Postnummer: Gemeente: Telefoon: Fax: GSM: Mail:

2 A. SOCIALE KOOPWONINGEN EN KOOPAPPARTEMENTEN Voorwaarden voor de kandidaat-kopers Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning of sociale kavel aankopen als hij voldoet aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden (inkomens- en eigendomsvoorwaarden) en als hij ingeschreven is in de daartoe bestemde inschrijvingsregisters. 1. Op de inschrijvingsdatum moet de kandidaat meerderjarig zijn. 2. Zowel op de datum van de inschrijving als op de datum van de eenzijdige belofte van aankoop (referentiedatum) wordt nagegaan of een kandidaat-koper voldoet aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden. 3. Onder kandidaat-koper wordt in het Overdrachtenbesluit begrepen: een of meer woonbehoeftige particuliere personen die een woning of kavel willen aankopen. De gezinsleden die de sociale koopwoning of de woning op de sociale kavel niet mee zullen betrekken, worden dan ook niet mee in aanmerking genomen voor de beoordeling van de woonbehoeftigheidsvoorwaarden.(1) Inkomensvoorwaarde(2) De kandidaat-koper heeft op de referentiedatum een inkomen van minimaal euro en maximaal: euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste; euro voor een alleenstaande persoon met een handicap(3) die geen andere personen ten laste heeft; euro, verhoogd met euro per persoon ten laste voor anderen. De kandidaat-koper voor wie een vordering tot echtscheiding is ingesteld(4), wordt bij de inschrijving voor de beoordeling van de inkomensvoorwaarde, beschouwd als een alleenstaande die in voorkomend geval een of meer personen ten laste heeft. Als het inkomen minder dan euro bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle middelen worden aangetoond. Als de verkoper die middelen ontoereikend acht, wordt de verkoop geweigerd. Voor de beoordeling van de inkomensvoorwaarde wordt de som gemaakt van de volgende inkomsten van de kandidaatkoper en van alle andere personen die met hem dezelfde woning zullen betrekken: a) de op referentiedatum op basis van het laatst beschikbare aanslagbiljet bekende som van de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten en niet-belastbare vervangingsinkomsten, alsook het genoten leefloon in dat jaar; b) het inkomen dat op basis van supranationale belastingsakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is; c) de inkomsten die door de minister beschouwd worden als inkomsten die in aanmerking kunnen worden genomen als inkomen. In afwijking hierop worden de volgende inkomsten niet meegerekend: - de inkomsten van ongehuwde of niet wettelijk samenwonende kinderen die vanaf hun meerderjarigheid zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin en die minder dan 25 jaar oud zijn op de referentiedatum; - de inkomsten van de familieleden van de kandidaat-koper van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of die ten minste 65 jaar oud zijn. De inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders) van de kandidaat-koper worden slechts voor de helft meegerekend. In het kader van de beoordeling van de inkomensvoorwaarde, worden als persoon ten laste beschouwd: 1 Een afwijking op dit principe geldt indien een gehuwde kandidaat-koper zich alleen kandidaat wenst te stellen maar deze nog geen vordering tot echtscheiding heeft ingesteld. In dat geval worden de woonbehoeftigheidsvoorwaarden beoordeeld tav beide echtgenoten. 2 De hierna vermelde inkomensbedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex (basis 2004) naar het gezondheidsindexcijfer van de maand juni van het voorgaande jaar met als basis het gezondheidsindexcijfer van 119 voor juni Het resultaat wordt afgerond naar het eerstvolgende natuurlijke getal. De eerste indexatie van deze bedragen gebeurt op 1 januari Bedoeld wordt de persoon die erkend is als ernstig gehandicapt, of erkend was op het ogenblik van pensionering (zie ook de toelichting op pagina 4-6 betreffende de personen die als persoon ten laste worden beschouwd). 4 Met de instelling van een vordering tot echtscheiding wordt het inleiden van de echtscheiding bij verzoekschrift of bij dagvaarding bedoeld.

3 a) het kind dat op de referentiedatum bij de kandidaat-koper gedomicilieerd is en dat voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 1) het kind is minderjarig of er wordt voor het kind kinderbijslag of wezentoelage uitbetaald; 2) na voorlegging van bewijzen wordt het kind door de minister als ten laste beschouwd; b) het kind van de kandidaat-koper dat op de referentiedatum niet gedomicilieerd is bij de kandidaat-koper, maar bij de kandidaat-koper op regelmatige basis verblijft en dat voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 1) het kind is minderjarig of er wordt voor het kind kinderbijslag uitbetaald; 2) na voorlegging van bewijzen wordt het kind door de minister als ten laste beschouwd; c) de persoon die erkend is als ernstig gehandicapt, of erkend was op het ogenblik van pensionering. In dat verband gelden dezelfde voorwaarden als vermeld in artikel 1, eerste lid, 22 van het Kaderbesluit Sociale Huur. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, wordt dienaangaande het volgende bepaald: Met uitvoering van artikel 1, eerste lid, 22, c), van het besluit, wordt als persoon ten laste beschouwd de persoon bij wie werd vastgesteld dat : 1 ofwel zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn verdienvermogen verminderd heeft tot één derde of minder van wat een valide persoon kan verdienen door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt; 2 ofwel zijn gezondheidstoestand een volledig gebrek aan, of een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten tot gevolg heeft, gemeten volgens de handleiding en de medisch-sociale schaal die van toepassing zijn inzake de tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 3 ofwel hij ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing tot ten minste 66 % blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of permanent arbeidsonbekwaam wordt verklaard; 4 ofwel zijn verdienvermogen na de periode van primaire werkonbekwaamheid die voorzien is in de ziekte- en invaliditeitsverzekering, verminderd is tot een derde of minder; 5 ofwel hij volgens de kinderbijslagwetgeving recht heeft op de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of aandoening. Als de handicap vastgesteld werd vóór de pensioengerechtigde leeftijd, wordt de persoon, ongeacht zijn leeftijd, beschouwd als persoon ten laste, vermeld in artikel 1, 22, c), van het besluit. Wanneer een persoon beantwoordt aan de definitie van persoon ten laste als hierboven gedefinieerd onder a) of b), èn aan de definitie van persoon ten laste als hierboven gedefinieerd onder c), telt die persoon voor 2 personen ten laste. Eigendomsvoorwaarden De kandidaat-koper en zijn gezinsleden moeten voldoen aan de volgende eigendomsvoorwaarden. 1. De kandidaat-koper of één van zijn gezinsleden mag geen andere woning of geen perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Wanneer een gehuwde kandidaat-koper samen met diens echtgeno(o)t(e) een woning of een perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom heeft en er een vordering tot echtscheiding is ingesteld(5), dan kan deze kandidaat zich inschrijven maar kan er hem geen woning of kavel worden toegewezen. Als de kandidaat-koper bij de overschrijving van het echtscheidingsvonnis of arrest in de registers van de burgerlijke stand die woning of dat perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom verwerft, wordt hij geschrapt uit het register en krijgt hij het inschrijvingsgeld terug. 2. De kandidaat-koper of één van zijn gezinsleden mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij of één van zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht. De kandidaat-koper bewijst met een verklaring op erewoord: 1 dat hij of zijn gezinsleden geen woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in het buitenland hebben; 2 dat hij of zijn gezinsleden geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin hij of zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, hebben ingebracht. 5 Met de instelling van een vordering tot echtscheiding wordt het inleiden van de echtscheiding bij verzoekschrift of bij dagvaarding bedoeld.

4 De boven genoemde eigendomsvoorwaarden zijn niet van toepassing : 1 als de kandidaat-koper die woning betrekt op de referentiedatum en als die woning binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt; 2 als die woning overbewoond verklaard is of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 17 van de Vlaamse Wooncode; 3 als die woning onbewoonbaar verklaard is overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet of als die woning onbewoonbaar verklaard is of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 15 van de Vlaamse Wooncode; 4 als de kandidaat-koper op de referentiedatum minstens 55 jaar oud is; 5 als de aan te kopen sociale koopwoning of sociale kavel in een van de kernsteden (Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde) gelegen is; 6 als de woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegestaan is. In de gevallen, hierboven vermeld onder de punten 2, 4 en 5, moet de koper de woning of het perceel verkopen op de vrije markt of aan een sociale huisvestingsmaatschappij binnen een termijn van een jaar vanaf de datum waarop de aankoopakte verleden is. De koper kan ook binnen een termijn van een jaar vanaf de datum waarop de aankoopakte verleden is die woning voor 20 jaar, in ruil voor een periodieke vergoeding, bij authentieke akte ter beschikking stellen van een sociale woonorganisatie6. Alle kosten die verbonden zijn aan die keuzen, zijn ten laste van de koper. In het geval, vermeld onder punt 3, moet de kandidaat-koper die woning slopen of de bestemming ervan wijzigen binnen een termijn van één jaar vanaf de datum waarop de aankoopakte verleden is. Als de koper binnen de bepaalde termijn niet heeft voldaan aan de eigendomsvoorwaarden, is de verkoop van rechtswege ontbonden. De boven beschreven uitzonderingsregeling met betrekking tot de eigendomsvoorwaarden kan slechts eenmaal voor dezelfde personen worden toegepast en is niet van toepassing op woningen met een geïndexeerd kadastraal inkomen van meer dan euro. Inschrijvings- en toewijzingsprocedure Inschrijving Inschrijvingsregisters De VMSW en elke SHM die sociale koopwoningen en/of sociale kavels verkoopt, houden een of meer inschrijvingsregisters bij. Ze bepalen zelf voor welk territoriaal niveau die inschrijvingsregisters worden geopend. Het minimale niveau is dat van een projectzone. Het maximale niveau valt samen met de totaliteit van het werkgebied. In ieder geval moet het geheel van de diverse inschrijvingsregisters het volledige werkgebied van de SHM bestrijken, zelfs al zijn er geen concrete bouwplannen of grondvoorraden voorhanden op een aantal locaties binnen het werkgebied. De kandidaat-kopers worden hierover grondig geïnformeerd. Twee of meer sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen voor hetzelfde territoriale niveau een gemeenschappelijk inschrijvingsregister openen. SHM s kunnen dus samenwerken en hun kandidaat-kopers inschrijven in een enkel register. Dit geeft de kandidaat-kopers de kans op een woning of kavel van één van de samenwerkende SHM s. Als een nieuw inschrijvingsregister wordt geopend dat een gebied bestrijkt dat ervoor door een ander inschrijvingsregister of andere inschrijvingsregisters geheel of gedeeltelijk werd omvat, kan de kandidaat-koper die ingeschreven was in dat andere inschrijvingsregister of die andere inschrijvingsregisters, voorrang krijgen om zich in te schrijven in het nieuwe inschrijvingsregister. Aan die kandidaat-koper wordt er schriftelijk gevraagd of hij van die voorrang wil genieten. De kandidaat-koper die van die voorrang wil genieten, meldt dat schriftelijk aan de verkoper. Bij de inschrijving in het nieuwe register behoudt de kandidaat-koper de inschrijvingsdatum die hij had in het andere register of de oudste inschrijvingsdatum in het geval hij in meer dan één register was ingeschreven. In het geval dat er verschillende kandidaat-kopers dezelfde inschrijvingsdatum hebben, wordt om de chronologische volgorde van die kandidaat-kopers te bepalen in het nieuwe register, de chronologische volgorde van de reactie op de vraag of men van de voorrang wil genieten, in aanmerking genomen. Die voorrangsregeling is eenmalig per nieuw geopend register en beperkt in de tijd. De verkoper bepaalt de termijn, die maximaal een maand kan zijn, waarin de kandidaat-kopers moeten reageren. De aanvragen tot het kopen van een sociale koopwoning of een sociale kavel worden per register chronologisch ingeschreven. Bij de inschrijving krijgt elke kandidaat-koper in chronologische volgorde een inschrijvingsnummer per register toegekend. De SHM houdt de registers ter beschikking van de toezichthouder. Een afschrift of een elektronische kopie van de registers kan steeds door de minister bevoegd voor Wonen en de toezichthouder worden gevraagd. Als 2 of 6 De VMSW, een SHM, het Vlaams Woningfonds, een sociaal verhuurkantoor of een huurdersbond.

5 meer kandidaat-kopers zich tegelijkertijd aanbieden voor inschrijving, waardoor de chronologische volgorde niet vastgesteld kan worden, wordt de volgorde door lottrekking bepaald. In de registers worden de volgende gegevens opgenomen: 1 het inschrijvingsnummer voor het desbetreffende register; 2 de datum van inschrijving; 3 de voornamen en de achternaam van de kandidaat-koper; 4 de geboorteplaats en -datum; 5 het volledige adres en eventueel het telefoonnummer; 6 een vermelding of er een prioriteit is of niet; 7 een eventuele voorkeur van ligging van de woning of kavel; 8 een eventuele voorkeur qua type woning (appartement, eengezinswoning, ) en aantal slaapkamers in geval van sociale koopwoningen / een eventuele voorkeur voor de grootte van de kavel in geval van sociale kavels; 9 het rijksregisternummer. In de registers worden ook de toewijzingen en de schrappingen van het lopende en het voorgaande kalenderjaar vermeld. De verkoper bezorgt aan de kandidaat-koper die erom vraagt, de volgende gegevens: 1 de rangorde van de kandidaat-koper op het inschrijvingsregister; 2 de rangorde van de kandidaat-kopers aan wie tijdens de voorgaande 12 maanden (al naargelang het geval) een woning of een kavel werd toegewezen, de datum van hun inschrijving en of ze een prioriteit genoten. Als een kandidaat-koper zich inschrijft, wordt hij op de hoogte gebracht van de integrale inhoud van, al naargelang het geval, het toewijzingsreglement sociale koopwoningen of het toewijzingsreglement sociale kavels. In het bijzonder wordt zijn aandacht gevestigd op de gevallen waarin zijn kandidatuur uit de inschrijvingsregisters kan worden geschrapt, de toewijzingsregels en het verhaalrecht. De kandidaat-koper ontvangt een ontvangstbewijs (per register) met vermelding van de inschrijvingsdatum. De kandidaat-koper kan zich laten inschrijven voor een onbeperkt aantal inschrijvingsregisters bij een onbeperkt aantal SHM s. Die registers zijn permanent geopend. Het creëren van nieuwe registers moet net als het opstarten van nieuwe bouwprojecten of verkavelingen op een zo actief mogelijke wijze worden bekendgemaakt. Inschrijvingsgeld, oproeping en schrappingsgronden De inschrijving is pas definitief na betaling van een inschrijvingsgeld van 50 euro per register. De SHM bezorgt de kandidaat-koper met een gewone brief een aanbod voor (al naargelang het geval) een koopwoning of een kavel en de vraag om binnen een termijn van 10 werkdagen te antwoorden. Als hij niet reageert binnen die termijn, bezorgt de SHM hem met een beveiligde zending(7) een herinnering en de vraag om binnen een termijn van 10 werkdagen, die ingaat op de dag na de betekening van de beveiligde zending, te antwoorden. De SHM mag, naast de beveiligde zending, per elektronische post het aanbod voor een koopwoning of kavel verzenden. De kandidaat-koper kan in dat geval reageren op dezelfde wijze. In de volgende gevallen gaat de SHM over tot schrapping van een kandidaat uit het register: 1 als aan de kandidaat-koper een woning of kavel wordt toegewezen; 2 als de kandidaat-koper daar schriftelijk om verzoekt; 3 als, op het ogenblik dat een woning of kavel wordt aangeboden, blijkt dat de kandidaat-koper niet voldoet aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden; 4 als de kandidaat-koper niet of niet op tijd antwoordt op de beveiligde zending bij een aanbod, tenzij overmacht wordt aangetoond binnen een termijn van 15 werkdagen na de betekening van de beveiligde zending. De SHM beoordeelt deze overmacht en neemt daarover een gemotiveerde beslissing; 5 als de kandidaat-koper weigert om in te gaan op het aanbod van een woning die aan zijn keuze qua ligging en type en aantal slaapkamers beantwoordt of het aanbod van een kavel die aan zijn keuze qua ligging en grootte beantwoordt, tenzij hij binnen een termijn van 5 werkdagen na de weigering daarvoor schriftelijk een gegronde reden aanvoert. De SHM beoordeelt deze gegronde reden en neemt daarover een gemotiveerde beslissing. Er geldt één uitzondering op deze schrappingsgrond: het weigeren van een woning die is teruggenomen in overeenstemming met artikel 84 van de Vlaamse Wooncode (wederinkooprecht), geeft geen aanleiding tot schrapping; 6 als de kandidaat-koper werd ingeschreven ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, die hij te kwader trouw heeft afgelegd of gegeven; 7 als de kandidaat-koper een aangeboden woning of kavel heeft aanvaard en nadien de woning of kavel toch 7 Beveiligde zending: een aangetekende brief, een afgifte tegen ontvangstbewijs, of elke andere door de minister toegestane betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld.

6 niet wil kopen. Alleen in de gevallen vermeld onder 1, 2 en 3, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald. Actualisatie van de registers en schrappingsgronden De inschrijvingsregisters worden minstens in elk oneven jaar geactualiseerd. Daarbij wordt nagegaan of minstens de kandidaat-kopers die het tweede kalenderjaar ervoor al waren ingeschreven, nog voldoen aan de inkomensvoorwaarde, behalve als die controle al in het kalenderjaar ervoor werd uitgevoerd. De SHM kan bij de actualisatie aan de kandidaat-koper een brief bezorgen met een beveiligde zending en met de vraag om binnen een termijn van 10 werkdagen, die ingaat op de dag na de betekening van de beveiligde zending, te antwoorden. De SHM gaat bij de actualisering van de registers in de volgende gevallen over tot schrapping van een kandidaat uit het register: 1 als blijkt dat de kandidaat-koper niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde; 2 als de kandidaat-koper niet of niet tijdig antwoordt op de beveiligde zending, tenzij overmacht wordt aangetoond binnen een termijn van 15 werkdagen na de betekening van de beveiligde zending. De SHM beoordeelt deze overmacht en neemt daarover een gemotiveerde beslissing. Alleen in het geval, vermeld onder 1, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald. Toewijzing De toewijzing van de te verkopen sociale koopwoningen en sociale kavels gebeurt respectievelijk overeenkomstig het toewijzingsreglement sociale koopwoningen en het toewijzingsreglement sociale kavels. De sociale koopwoningen of sociale kavels worden per register toegewezen door het statutair bevoegde orgaan van de SHM. Bij elke toewijzing worden alle gunstig gerangschikte kandidaten van het register in kwestie groepsgewijs aangeschreven op basis van hun rangschikking. De SHM beslist zelf welke omvang die groepsgewijze aanschrijvingen aannemen. De toewijzing van een sociale koopwoning of kavel mag pas aan de kandidaat-koper worden betekend na het verstrijken van de termijn voor vernietiging door de toezichthouder(8). Voorrangsregels Bij de toewijzing wordt achtereenvolgens rekening gehouden met: 1 een kandidaat-koper die ingevolge een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van de SHM opnieuw moet worden gehuisvest; 2 enkel in geval van toewijzing van sociale koopwoningen: een kandidaat-koper die zelf een bepaalde handicap heeft of van wie een gezinslid erdoor getroffen is, uitsluitend als de beschikbare woning aangepast is aan de huisvesting van een gezin waarvan een of meer leden getroffen zijn door die handicap; 3 een kandidaat-koper die een woning bewoont die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt; 4 de chronologische volgorde van de per register toegekende inschrijvingsnummers. Bij elk van de genoemde voorrangen wordt de woning of kavel bij voorrang overgedragen aan de kandidaat-koper die een woning of kavel wil aankopen en die beschikt over een voldoende band met de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.(9) Als verschillende kandidaat-kopers een woning of kavel samen willen aankopen, moet minstens één van hen beschikken over een voldoende band met de gemeente waar het onroerend goed gelegen is om van de voorrang te genieten. Een kandidaat-koper, beschikt over een voldoende band met de gemeente als hij op datum van de toewijzing van de woning of de kavel voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden: 1 gedurende ten minste 6 jaar onafgebroken gewoond hebben in de gemeente of in een aangrenzende gemeente, gelegen in het werkgebied van een sociale huisvestingsmaatschappij; 2 werkzaamheden verrichten in de gemeente, voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag nemen; 8 Zie artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode. 9 In een nota aan de Vlaamse Regering bij de definitieve goedkeuring van het BVR van 6 februari 2009 tot wijziging van de reglementering betreffende het sociaal huurstelsel en de overdracht van onroerende goederen, werd aangehaald dat indien er bijvoorbeeld twee kandidaat-kopers zijn die hun woning moeten ontruimen ingevolge een onteigeningsbesluit en de ene persoon heeft de voldoende band met de gemeente en de andere niet, diegene met de band voorrang zal krijgen. Als ze beiden een voldoende band hebben, zal de chronologie spelen. Als geen van de twee personen een voldoende band heeft, speelt ook de chronologie en zal er toegewezen worden aan een kandidaat-koper die geen voldoende band met de gemeente heeft.

7 3 op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd. De SHM kan beslissen om in afwijking van de hierboven genoemde voorrangsregel toewijzing op basis van chronologische volgorde, rangverhoging te geven op basis van het aantal slaapkamers in een koopwoning. Als de sociale koopwoning minstens 3 slaapkamers heeft, kan er een rangverhoging van maximaal 50 % toegekend worden voor gezinnen. Als de sociale koopwoning minder of meer dan 3 slaapkamers heeft, kan er een rangverhoging worden verleend op basis van de rationele bezetting. Dit is de passende bezetting van een woning, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personen en de fysieke toestand van die personen. Als 2 rangverhogingen van toepassing zijn op een kandidaat-koper, geldt de rangverhoging die het meest gunstig is voor de kandidaat-koper. Bij elk van die rangverhogingen wordt er rekening gehouden met de hierboven aangehaalde voorrangsregeling op basis van de band van de kandidaat-koper met de gemeente. De SHM kan de rangverhoging op basis van het aantal slaapkamers alleen toekennen na een schriftelijke melding van de beslissing daarover aan de toezichthouder. De rangverhoging geldt voor alle toewijzingen van de SHM en wordt toegepast tot ze een nieuwe beslissing meldt aan de toezichthouder. De kandidaat-kopers worden grondig geïnformeerd over de rangverhoging op basis van het aantal slaapkamers. Betwistingen Een kandidaat-koper die ingeschreven is in het register op basis waarvan een toewijzing heeft plaatsgevonden en die zich benadeeld acht door de toewijzing van een sociale woning of sociale kavel kan binnen 6 maanden na de datum van de betwiste toewijzing met een beveiligde zending beroep aantekenen bij de toezichthouder. De toezichthouder beoordeelt de ontvankelijkheid en bezorgt zijn advies over de gegrondheid van het ontvankelijk beroep binnen 30 dagen aan de SHM. De SHM betekent de gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur over de gegrondheid van het beroep binnen 60 dagen na de beroepsbrief met een beveiligde zending aan de indiener en bezorgt op dezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder. Als er binnen 60 dagen na de beroepsbrief geen beslissing wordt betekend, wordt het beroep als ontvankelijk en gegrond beschouwd. De kandidaat-koper voor wie het beroep ontvankelijk en gegrond wordt bevonden, beschikt over een absoluut recht van voorrang met betrekking tot de toewijzing van de eerstvolgende beschikbare sociale koopwoning of sociale kavel die vrijkomt en aan zijn keuze qua ligging, type en aantal slaapkamers (sociale koopwoning) of zijn keuze qua ligging en grootte (sociale kavel) beantwoordt. Ook de Vlaamse Ombudsdienst is bevoegd voor klachten over sociale woonorganisaties ( Waarborgsom De SHM vraagt aan de kandidaat-koper bij het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop een waarborg waarvan het bedrag niet hoger is dan de kosten voor de uitvoering van de eenzijdige belofte van aankoop en hoogstens euro mag zijn. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd(10). Als de kandidaat-koper de woning niet aankoopt na het ondertekenen van de eenzijdige belofte van aankoop, betaalt de SHM het gedeelte van de waarborg dat overeenstemt met het geleden verlies, niet terug, tenzij de kandidaat-koper overmacht aantoont. De SHM beoordeelt de overmacht en neemt daarover een gemotiveerde beslissing. Verplichtingen en sancties voor de koper De alleenstaande persoon of minstens een van de gezinsleden die een sociale koopwoning heeft gekocht, of een van de wettelijke erfgenamen verblijft als volle eigenaar effectief en gewoonlijk in de woning gedurende een termijn van 20 jaar die ingaat op de datum van de authentieke verkoopakte. De koper of een van de wettelijke erfgenamen is verplicht de verkoper onmiddellijk en vooraf op de hoogte te brengen van elk voornemen tot vervreemding, overdracht van een zakelijk recht of niet-persoonlijke bewoning. Als de koper of een van de wettelijke erfgenamen deze verplichtingen niet nakomt, kan de verkoper het recht van wederinkoop, vermeld in artikel 84, 1, van de Vlaamse Wooncode uitoefenen, zodra hij op de hoogte is van het nietnakomen van de verplichtingen. De verkoper die geen gebruik maakt van zijn recht van wederinkoop, kan een schadevergoeding vorderen van de koper of van de wettelijke erfgenamen. 10 Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex (basis 2004) naar het gezondheidsindexcijfer van de maand juni van het voorgaande jaar met als basis het gezondheidsindexcijfer van 119 voor juni Het resultaat wordt afgerond naar het eerstvolgende natuurlijke getal.

8 Recht van wederinkoop Artikel 84, 1, tweede lid van de Vlaamse Wooncode bepaalt dat de woning kan worden teruggenomen tegen de oorspronkelijke verkoopprijs, vermeerderd met de gemaakte kosten van de koop en de kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden, voor zover die niet werden uitgevoerd in strijd met de bepalingen op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw. Ter uitvoering van artikel 84, 1 van de Vlaamse Wooncode, worden voor de bepaling van de wederinkoopprijs de bedragen van de oorspronkelijke verkoopprijs en de gemaakte kosten van de koop geïndexeerd op de volgende wijze. De oorspronkelijke verkoopprijs en de gemaakte kosten van de koop worden aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex (basis 2004) naar het gezondheidsindexcijfer van de maand juni van het voorgaande jaar met als basis het gezondheidsindexcijfer van 119 voor juni Het resultaat wordt afgerond naar het eerstvolgende natuurlijke getal. De kosten van de verbeterings- en herstellingswerkzaamheden worden niet geïndexeerd. De terugname van de woning gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken waarmee de koper de woning mocht hebben bezwaard. De verkoper brengt de koper binnen een termijn van 3 maanden vanaf de kennisneming van het niet-nakomen van de verplichtingen, ervan op de hoogte of hij het recht van wederinkoop al of niet zal uitoefenen. Schadevergoeding De schadevergoeding is de vergoeding die overeenstemt met het resterende gedeelte van het verschil tussen de verkoopprijs en de venale waarde(11) van de sociale koopwoning en is beperkt tot 80% daarvan, als die gedurende 20 jaar elk jaar wordt afgeschreven met één twintigste van het oorspronkelijke bedrag. De venale waarde van de sociale koopwoning en het jaarlijkse bedrag van de schadevergoeding worden in de authentieke verkoopakte vermeld. Als de koper of één van de wettelijke erfgenamen wegens dwingende omstandigheden niet langer de woning kan bewonen, kan de verkoper, als hij dat meedeelt aan de toezichthouder, uitzonderlijk een afwijking toestaan van de betaling van de schadevergoeding. De opbrengst van de schadevergoeding wordt door de verkoper binnen een periode van 5 jaar geherinvesteerd in doeleinden die te maken hebben met sociale huisvesting. Regeling in geval van niet slagen in het verkopen van sociale koopwoningen Als sociale koopwoningen, ondanks voldoende publiciteit, niet verkocht kunnen worden binnen een periode van één jaar na hun voorlopige oplevering aan de personen die voldoen aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden (inkomens- en eigendomsvoorwaarden), kunnen ze verhuurd worden volgens het sociaal huurstelsel. Ze kunnen ook in beheer genomen worden door een andere SHM of een erkend sociaal verhuurkantoor of verkocht worden aan een andere SHM. Eventuele subsidies moeten tijdens de verhuur niet terugbetaald worden aan het Vlaamse Gewest. Verplichtingen De aanvrager heeft tot plicht om elke wijziging van adres of van de samenstelling van het gezin aan de vennootschap mede te delen, ten laatste 1 maand na de wijziging. De kandidatuur wordt slechts door de vennootschap ingeschreven nadat zij een volledig, degelijk ingevuld en ondertekend exemplaar van deze aanvraag terug heeft ontvangen met alle vereiste bijlagen bijgevoegd. De ondergetekenden verlenen bij deze aan de vennootschap toestemming om bij de bevoegde besturen van het Ministerie van Financiën en bevoegde lokale besturen de vereiste inlichtingen te verkrijgen betreffende hun inkomen en in de rechten die ze in onroerende goederen bezitten. De ondergetekenden verklaren op hun eer dat de verstrekte gegevens juist zijn. De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van C.V.B.A. Het Lindenhof, Hanneusestraat 32/2, 8370 Blankenberge en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden door de huurders worden nageleefd. Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming an de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoongegevens een inzage- en 11 Venale waarde: de prijs die de meestbiedende kandidaat-koper bereid zou zijn te betalen als een onroerend goed te koop gesteld zou worden onder de meest gunstige voorwaarden en na een degelijke voorbereiding (art. 2, 1, eerste lid, 39 Vlaamse Wooncode).

9 verberingsrecht. U beschikt ook over de mogelijkeheid om het openbaar register van de gautomatiserde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de beschrerming van de persoonijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. KEUZEFORMULIER REGISTER KOOPWONINGEN (Gelieve uw keuze te omcirkelen) GEMEENTE type type Blankenberge Woningen appartementen De Haan Wenduine Woningen appartementen Zuienkerke Woningen appartementen INDIEN U OOK WENST IN TE SCHRIJVEN IN HET REGISTER VOOR SOCIALE KAVELS MOET EEN AFZONDERLIJK INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR AANKOOP VAN KAVELS WORDEN INGEDIEND. PER REGISTER MOETEN 50,00 INSCHRIJVINGSKOSTEN VEREFFEND WORDEN. OPMERKINGEN : De Handtekening: Aanvrager, Samenwonende of wettelijke partner,

10 VERKLARING OP EER Conform artikel 3, 1, eerste lid van het overdrachtenbesluit van 29 september 2006 dient een kandidaat-koper als woonbehoeftig te worden beschouwd. Hij/zij mag geen woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben in binnen- en buitenland en mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin hij/zij een woning of een perceel bestemd voor woningbouw heeft ingebracht Om na te gaan of de kandidaat-koper geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder is van een vennootschap waarin hij een woning of een perceel bestemd voor woningbouw heeft ingebracht en de kandidaat-koper geen woning of perceel dat bestemd is voor woningbouw in volle eigendom of volledig vruchtgebruik het buitenland bezit, dient een verklaring op eer te worden opgemaakt. Ondergetekende... Wonende te... Verklaart hierbij geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder te zijn van een vennootschap waarin hij/zij een woning of een perceel bestemd voor woningbouw heeft ingebracht en geen woning of perceel bestemd voor woningbouw in volle eigendom of volledig vruchtgebruik in het binnen- of buitenland te bezitten. Opgemaakt te Blankenberge op Naam + handtekening

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden voor de kandidaat-kopers

Inschrijvingsvoorwaarden voor de kandidaat-kopers U wenst zich te laten inschrijven als kandidaat-koper? Inschrijvingsvoorwaarden voor de kandidaat-kopers Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning of sociale kavel aankopen als hij voldoet aan de

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN 1 ALGEMENE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE KANDIDAAT-KOPER(S) Kandidaat-koper 1 Kandidaat-koper 2 Naam Voornaam

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN DIJLEDAL CVBA SO

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN DIJLEDAL CVBA SO FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN DIJLEDAL CVBA SO VAARTKOM 1B 3000 LEUVEN VOORBEHOUDEN AAN DE VENNOOTSCHAP INSCHRIJVINGSNUMMER: INSCHRIJVINGSDATUM:

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KAVELS 1 ALGEMENE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE KANDIDAAT-KOPER(S)

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KAVELS 1 ALGEMENE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE KANDIDAAT-KOPER(S) cvba WONEN Kantoren : Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate. Tel. (09) 344.54.59 Fax.(09) 344.98.54 e-mail : info@wonen.woonnet.be Bankrekeningnummers : DEXIA Nr.096-0095433-06 FORTIS Nr.001-0675100-56 FORMULIER

Nadere informatie

CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS

CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS Verwijzend naar het overdrachtenbesluit van 29.09.2006, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2011 Toewijzingsreglement sociale

Nadere informatie

8370 Blankenberge donderdag van 14u - 16u Tel. 050/41.60.19 Fax. 050/41.63.88 info@lindenhof.woonnet.be www.lindenhof-wonen.be

8370 Blankenberge donderdag van 14u - 16u Tel. 050/41.60.19 Fax. 050/41.63.88 info@lindenhof.woonnet.be www.lindenhof-wonen.be Het Lindenhof Hanneusestraat 32/2 Kantoren open op maandag en 8370 Blankenberge donderdag van 14u - 16u Tel. 050/41.60.19 Fax. 050/41.63.88 info@lindenhof.woonnet.be www.lindenhof-wonen.be Inschrijvingsformulier

Nadere informatie

U kunt onder bepaalde voorwaarden een sociale woning aankopen. Het gaat dan specifiek over de woningen die door Providentia worden aangeboden.

U kunt onder bepaalde voorwaarden een sociale woning aankopen. Het gaat dan specifiek over de woningen die door Providentia worden aangeboden. Providentia cvba Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse Telefoon: 02 454 18 66 Fax: 02 452 35 25 glenn.vanderperre@providentia.be Een sociale woning kopen U kunt onder bepaalde voorwaarden een sociale woning

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING WOONZO cvba Hasseltsesteenweg 28 bus 1 Tel 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 3700 Tongeren e-mail : info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 11.30 u elke maandag en dinsdag

Nadere informatie

wezentoelage betaald, ofwel worden de kinderen na voorlegging van bewijzen door de minister als ten laste beschouwd. 2

wezentoelage betaald, ofwel worden de kinderen na voorlegging van bewijzen door de minister als ten laste beschouwd. 2 Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arrondissement Dendermonde CVBA Begijnhoflaan 24-9200 Dendermonde tel-fax 052/22 23 54 052/20 16 96 e-mail: info@sbk-dendermonde.woonnet.be www.sbk-dendermonde.be Aanvraag

Nadere informatie

8370 Blankenberge donderdag van 14u - 16u Tel. 050/ Fax. 050/

8370 Blankenberge donderdag van 14u - 16u Tel. 050/ Fax. 050/ Het Lindenhof Hanneusestraat 32/2 Kantoren open op maandag en 8370 Blankenberge donderdag van 14u - 16u Tel. 050/41.60.19 Fax. 050/41.63.88 info@lindenhof.woonnet.be www.lindenhof-wonen.be Inschrijvingsformulier

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN cvba WONEN Kantoren : Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate. Tel. (09) 344.54.59 Fax.(09) 344.98.54 e-mail : info@wonen.woonnet.be Bankrekeningnummers : DEXIA Nr.096-0095433-06 FORTIS Nr.001-0675100-56 FORMULIER

Nadere informatie

8370 Blankenberge donderdag van 14u - 16u Tel. 050/ Fax. 050/

8370 Blankenberge donderdag van 14u - 16u Tel. 050/ Fax. 050/ Het Lindenhof Hanneusestraat 32/2 Kantoren open op maandag en 8370 Blankenberge donderdag van 14u - 16u Tel. 050/41.60.19 Fax. 050/41.63.88 info@lindenhof.woonnet.be www.lindenhof-wonen.be Inschrijvingsformulier

Nadere informatie

A: GEZINSSAMENSTELLING B: WERKSITUATIE EN INKOMEN

A: GEZINSSAMENSTELLING B: WERKSITUATIE EN INKOMEN Dossier volledig (= alle documenten ontvangen en waarborg betaald) op: Gelieve hieronder de gegevens met betrekking tot uw gezinssamenstelling te noteren. Huidig adres: Naam en voornaam Geboortedatum Geboorteplaats/

Nadere informatie

voor het KOPEN van een sociale koopwoning

voor het KOPEN van een sociale koopwoning INSCHRIJVINGSPAKKET voor het KOPEN van een sociale koopwoning Datum cv De Mandelbeek - uw partner voor sociale woningbouw - dossier S.H.M. 321 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen volledig œoostrozebekestraat

Nadere informatie

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 31 mei 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 31 mei 2006; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering

Nadere informatie

AANGEPAST AAN BVR VAN 13/10/13 (B.S. 5/12/13) DATUM INWERKINGTREDING : 15 DECEMBER 2013

AANGEPAST AAN BVR VAN 13/10/13 (B.S. 5/12/13) DATUM INWERKINGTREDING : 15 DECEMBER 2013 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN SHM DENDERSTREEK CVBA so Verastenstraat 1, 9300 Aalst Tel: 053 77 15 18 info@denderstreek.woonnet.be www.shm-denderstreek.be FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER AANKOOP SOCIALE KOOPWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER AANKOOP SOCIALE KOOPWONING Mariadal 1 9140 Temse Tel. : 03/771 10 33 Email: info@woonanker.be Inschrijvingsnummer :... Klantnummer :.. Datum van aanvraag:../.../... Uur aanvraag :.....uur 1. PERSOONLIJKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Voorwaarden sociale kavel

Voorwaarden sociale kavel Voorwaarden sociale kavel Een kandidaat-koper kan een sociale kavel pas aankopen als hij meerderjarig is en op de referentiedatum voldoet aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarde. 1. Inkomensvoorwaarde

Nadere informatie

VERKOOPT 2 WONINGEN. PROJECT WEZENHUIS TIENEN wederverkoop Kloosterhof 46 wederverkoop Donystraat 57/II

VERKOOPT 2 WONINGEN. PROJECT WEZENHUIS TIENEN wederverkoop Kloosterhof 46 wederverkoop Donystraat 57/II VERKOOPT 2 WONINGEN PROJECT WEZENHUIS TIENEN wederverkoop Kloosterhof 46 wederverkoop Donystraat 57/II Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so Wijgmaalsesteenweg 18 I 3020 Herent info@swleuven.be I www.swleuven.be

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER / Handboogstraat 2 Bus 0013 8000 Brugge Tel. 050/45.90.84 fax 050/32.09.52 e-mail: info@brugse-mij-huisvesting.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Als kandidaat-koper voor een SOCIALE KOOPWONING en/of KOOPAPPARTEMENT

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Handboogstraat 2 Bus 0013 8000 Brugge Tel. 050/45.90.84 fax 050/32.09.52 e-mail: kristin.dekeyser@brugse-mij-huisvesting.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Als kandidaat-koper voor een SOCIALE KOOPWONING en/of

Nadere informatie

DE MANDEL cv BTW BE RPR Kortrijk PR

DE MANDEL cv BTW BE RPR Kortrijk PR Groenestraat 224 B-8800 ROESELARE Tel. (051) 23 35 00 Fax (051) 23 35 08 E-post: info@demandel.be www.demandel.be DE MANDEL cv BTW BE 405.553.535 RPR Kortrijk PR 000-0031562-37 Contactpersoon: Tanja Vandeputte

Nadere informatie

Informatiefolder. Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale koopwoning in 2017

Informatiefolder. Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale koopwoning in 2017 Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so Informatiefolder Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale koopwoning in 2017 Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so Hertog van Brabantlaan 61-3400

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

Infodossier wonen Sociaal kopen

Infodossier wonen Sociaal kopen Infodossier wonen Sociaal kopen Inhoudsopgave 1. Een kort woordje uitleg... 2 2. Een woning kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij... 3 3. Vlabinvest... 5 4. Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Vitare bv ovv nv met sociaal oogmerk. Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2 B 9800 Deinze T

Vitare bv ovv nv met sociaal oogmerk. Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2 B 9800 Deinze T te 9800 Deinze Betreft: Uw aanvraag voor een sociale koopwoning Geachte heer, mevrouw, U heeft gevraagd om te worden ingeschreven in het register van kandidaat-kopers. Vooreerst willen wij u bedanken voor

Nadere informatie

Venhoef sectie C nr 3K5 (deel) 2320 Hoogstraten

Venhoef sectie C nr 3K5 (deel) 2320 Hoogstraten DE ARK verkoopt 4 sociale kavels Venhoef sectie C nr 3K5 (deel) 2320 Hoogstraten 1 2 Beschrijving In Hoogstraten in de rustige en kindvriendelijke buurt van Venhoef verkoopt DE ARK vier betaalbare kavels.

Nadere informatie

Hoe werkt het? Ons werkgebied:

Hoe werkt het? Ons werkgebied: Hoe werkt het? 1. Werkgebied en projecten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Goed om te weten voor u inschrijft 4. Inschrijving 5. U krijgt een aanbod 6. Verkocht! 7. Nog vragen? U bent op zoek naar een betaalbare

Nadere informatie

Vitare bv ovv nv met sociaal oogmerk. Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2 B 9800 Deinze T

Vitare bv ovv nv met sociaal oogmerk. Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2 B 9800 Deinze T Betreft: Uw aanvraag voor een sociale koopwoning Geachte heer, mevrouw, U heeft gevraagd om te worden ingeschreven in het register van kandidaat-kopers. Vooreerst willen wij u bedanken voor het vertrouwen.

Nadere informatie

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting Abtsherbergstraat 10 bus 19 2500 Lier tel 03 / 490 30 50 fax 03 / 490 30 59 e-mail info@lmhlier.be Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE

Nadere informatie

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 31 mei 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 31 mei 2006; Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

WOONLOKET Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel. T 0492/58 00 31 woonloket@steenokkerzeel.be KANDIDATUUR INSCHRIJVING SOCIALE KAVEL LET OP!

WOONLOKET Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel. T 0492/58 00 31 woonloket@steenokkerzeel.be KANDIDATUUR INSCHRIJVING SOCIALE KAVEL LET OP! 1 WOONLOKET Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel T 0492/58 00 31 woonloket@steenokkerzeel.be KANDIDATUUR INSCHRIJVING SOCIALE KAVEL LET OP! De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 30 september 2013

Nadere informatie

Geelse Huisvesting CVBA - Kameinestraat Geel, 01/01/2017

Geelse Huisvesting CVBA - Kameinestraat Geel, 01/01/2017 1 Bent u op zoek naar een betaalbare woning, appartement of kavel in Geel, Grobbendonk, Herentals, Hulshout, Kasterlee, Meerhout, Vorst-Laakdal of Westerlo? Op onze website http://www.geelsehuisvesting.be

Nadere informatie

VERKOOPT 26 SOCIALE KAVELS

VERKOOPT 26 SOCIALE KAVELS VERKOOPT 26 SOCIALE KAVELS PROJECT VLIERBEEKVELD KREKELSTRAAT 3010 LEUVEN (KESSEL-LO) Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so Wijgmaalsesteenweg 18 I 3020 Herent info@swleuven.be I www.swleuven.be T +32 (0)16

Nadere informatie

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 DATUM NTVANGEN : DSSIERNAAM : INSCHRIJVINGSNUMMER : DSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 BILZEN CMW, Hospitaalstraat 15: woensdag

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN PROVIDENTIA CVBA Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse Telefoon: 02 454 18 66 Fax: 02 452 35 25 glenn.vanderperre@providentia.be FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale koopwoongelegenheid. 1. Samenstelling van het gezin dat de woonst wil betrekken

Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale koopwoongelegenheid. 1. Samenstelling van het gezin dat de woonst wil betrekken Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale koopwoongelegenheid Vak in te vullen door Vivendo Datum betaling :... Ontvangen bedrag :... Magdalenastraat 20 bus 0001, B-8200 Sint-Andries 050/44 61

Nadere informatie

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING NIEUWSTRAAT 81 8940 WERVIK TEL. : 056 / 31 13 64 FAX.: 056 / 31 03 07 VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE CVBA DE LEIE: DATUM INSCHRIJVING: IDENTIFICATIENUMMER: DATUM TOEWIJZING:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

& betaald 051/30.25.45 051/31.43.89 info@demandelbeek.woonnet.be www.demandelbeek.be../../..

& betaald 051/30.25.45 051/31.43.89 info@demandelbeek.woonnet.be www.demandelbeek.be../../.. INSCHRIJVINGSPAKKET voor het KOPEN van een sociale koopwoning Datum cv De Mandelbeek - uw partner voor sociale woningbouw - dossier S.H.M. 321 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen volledig Oostrozebekestraat

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner. + 18 jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam:

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner. + 18 jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam: cvba-so Volkshaard Datum aanvraag: Ravensteinstraat 12 9000 Gent Dossiernummer: tel.: 09/233.12.43 / fax: 09/265.83.96 www.volkshaard.be Centrale Lijst: sociale.dienst@volk.woonnet.be Toekomstige referentiehuurder

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot wonen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 22, 2, ingevoegd

Nadere informatie

Wij verzoeken u dit aanvraagformulier volledig in te vullen en ons terug te bezorgen, samen met:

Wij verzoeken u dit aanvraagformulier volledig in te vullen en ons terug te bezorgen, samen met: Betreft: Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid Geachte, Op uw vraag kunnen wij u hierbij een aanvraagformulier bezorgen met het oog op het bekomen van een sociale woongelegenheid.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer:

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: Dit vak niet invullen Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: www.woonpuntmechelen.be Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET KOPEN VAN EEN SOCIALE / MIDDELGROTE KAVEL en/of SOCIALE / MIDDELGROTE KOOPWONING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET KOPEN VAN EEN SOCIALE / MIDDELGROTE KAVEL en/of SOCIALE / MIDDELGROTE KOOPWONING F:\USERS\website\formulieren_origineel\SK_MK_SKW_MKW_INSCHRIJVFORM_050913.doc NIEUWSTRAAT 81-8940 WERVIK Burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een CVBA met een sociaal oogmerk VAK VOORBEHOUDEN

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

so CVBA KLEINE LANDEIGENDOM "HET VOLK", Ravensteinstraat 12, 9000 GENT

so CVBA KLEINE LANDEIGENDOM HET VOLK, Ravensteinstraat 12, 9000 GENT so CVBA KLEINE LANDEIGENDOM "HET VOLK", Ravensteinstraat 12, 9000 GENT chantal.sysmans@volk.woonnet.be (09/265.82.58) fatima.el.asjadi@volk.woonnet.be (09/265.82.59) katrien.naesens@volk.woonnet.be Aankoop

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

Infoavond verkaveling Meytersveld woensdag 7 mei 2014 om 19u30

Infoavond verkaveling Meytersveld woensdag 7 mei 2014 om 19u30 Infoavond verkaveling Meytersveld woensdag 7 mei 2014 om 19u30 Verkaveling Meytersveld - waar? - wat? - wanneer? - wie? - hoe? - kostprijs? Waar ligt Meytersveld? Gemeenteraad het gebied tussen de Breeërsteenweg,

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATENNUMMER Uitbreidingsstraat 39-2850 Tel. 03/880.79.60 - fax 03/888.90.99 E-mail : info@goedwonenrupelstreek.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Wat moet u met dit formulier doen? Vul dit inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

Betreft : Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid.

Betreft : Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid. Betreft : Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid. Geachte, Op uw vraag kunnen wij u hierbij een aanvraagformulier bezorgen met het oog op het bekomen van een sociale woongelegenheid.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING 1 INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING Gelieve dit formulier in HOOFDLETTERS in te vullen. Een gezin mag slechts één enkel formulier indienen. Gelieve alle nodige

Nadere informatie

VR DOC.0265/2

VR DOC.0265/2 VR 2016 2503 DOC.0265/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

VR DOC.1537/2BIS

VR DOC.1537/2BIS VR 2016 2312 DOC.1537/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL Dossiernummer: AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN GEMEENTELIJKE KAVEL Ingevolge uw aanvraag vindt u hierbij als bijlage de documenten die door u dienen ingevuld te worden. Wij vestigen er de aandacht op dat

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Kader voorbehouden voor de administratie: Datum van ontvangst:.... Volgnummer:... Gelieve dit document in HOOFDLETTERS in te vullen. U mag slechts één formulier invullen. Voeg alle

Nadere informatie

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale koopwoningen bij sociale huisvestingsmaatschappijen

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale koopwoningen bij sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Directie klanten Onroerende transacties en kredietverlening aan particulieren Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 60628 BELGISCH STAATSBLAD 13.11.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning

Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Dit vak niet invullen Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: www.woonpuntmechelen.be Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Inschrijven bij de Merelbeekse Sociale Woningen kan elke werkdag van 9u tot 11u30. U kan het inschrijvingsformulier vooraf telefonisch

Nadere informatie

Gezellige Woningen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem

Gezellige Woningen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem Gezellige en Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONING NAAM + VOORNAAM Geboortedatum Nationaliteit

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper

Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper Naam en voornaam: Straat en nummer: Postcode en gemeente:

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Lees zeer aandachtig het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting!

Lees zeer aandachtig het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting! Tremelo, 6 juni 2014. Geachte heer, mevrouw, U wenst ingeschreven te worden in het register van kandidaat-huurders voor de sociale huurwoningen gelegen in de Van Regenmortelstraat (Baal). Deze woningen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Het aanvraagformulier en de bijlagen moeten ingediend worden - hetzij

Nadere informatie

U wenst een woning te huren?

U wenst een woning te huren? C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be U wenst een woning te huren? Wat

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Telefoon 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 E-mail info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en

Nadere informatie

Controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale koopwoningen

Controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale koopwoningen Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Tz6 Onroerende transacties en kredietverlening aan particulieren Controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale koopwoningen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE Ingediend op : AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE VERWERVINGSPREMIE Belangrijk : GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 13.12.2016 VAN TOEPASSING VANAF 01.01.2017

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 E-mail: info@eigen-haard.be website: www.eigen-haard.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. 1. Regels en wetten 2.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 meneer / mevrouw..... Datum aanvraag: / /2016 Datum verwerking: / /2016 Uniek inschrijvingsnr: Puntenscore: domicilie ::... verblijfsadres : idem of :..

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

VERNIEUWDE AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING

VERNIEUWDE AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING / / ( ) c.c. WONINGFONDS van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST VERNIEUWDE AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING Gelieve volgende documenten bij uw aanvraag te voegen: 1) Een fotokopie recto/verso

Nadere informatie

KANDIDATUUR INSCHRIJVING GEMEENTELIJKE KAVEL

KANDIDATUUR INSCHRIJVING GEMEENTELIJKE KAVEL 1 WOONLOKET Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel T 0492/58 00 31 woonloket@steenokkerzeel.be KANDIDATUUR INSCHRIJVING GEMEENTELIJKE KAVEL 2 TOEWIJZINGSREGLEMENT 1. Beschrijving van de kavels 1.1 Afbakening

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN Het intern huurreglement verwijst naar het kaderbesluit sociale huur BVR dd. 12 oktober 2007 (verder vernoemd het kaderbesluit) en de gerelateerde wetgeving omzendbrieven

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op ingediend op 1102 (2016-2017) Nr. 1 15 maart 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Guy D haeseleer, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch houdende

Nadere informatie