3. De positionering van risicomanagement in inkoop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. De positionering van risicomanagement in inkoop"

Transcriptie

1 3. De positionering van risicomanagement in inkoop Rene Ruepert We zijn veelal bezig met het blussen van brandjes, maar te weinig met het voorkomen van grote risico s Case : Het vriest in Brazilië Het is vier uur in de ochtend als Joao zijn bed uitstapt. Volgens het weerbericht kan het vriezen in de omgeving van Campinas in Parana, waar zijn koffieplantage is gevestigd. Hij gaat even naar buiten en een snerpend koude wind snijdt zijn adem af. Min twee graden. Hij belt zijn broker in Rio zijn persoonlijke zakenvriend. De man slaapt nog als een os. Joao moet lang laten doorbellen en uiteindelijk gromt de man slaperig iets terug. Het vriest, zegt Joao. Onmiddellijk wakker. Hoe laat is het nu in Londen? Het is daar twaalf uur, dus we kunnen voor het sluiten van de termijnmarkt nog net kopen. At market, de prijs doet er niet toe. Kopen wat we kunnen krijgen. Daar is de prijs per stuk 375 per ton met weinig omzet. Eerst de termijnmarkt, daarna effectief kopen. Binnen enkele minuten stijgt de prijs naar per stuk 390. Niemand in Londen weet nog wat er aan de hand is. Vorst? Niets van gehoord. Jan van Bueren is assistent inkoper bij World Wide Raw Coffy Stores, WWRCS. Hij wordt getipt door Jaoa. Jan belt zijn directeur Procurement, die weliswaar op vakantie is, maar veronderstel als de markt verder aantrekt dan zal Jan het verwijt krijgen niet op tijd te hebben gewaarschuwd. Een grotere bedreiging voor de omzet en winst van het lopende boekjaar is niet denkbaar. De volgende dag is de markt na een half uur met 25% opgelopen met Pst 100, dat is ongeveer 25% ten opzichte van de vorige dag. De directie belt met Joao. Ergste vorst in mensenheugenis. Joao huilt 1

2 aan de telefoon; export van koffie uit Brazilië lijkt dit jaar onmogelijk te worden. Als exporteur van koffie wordt dit voor Joao zowel een zakelijk drama als een familiedrama. Intussen is nervositeit bij WWRCS hoofdthema. Alle telefoonlijnen met Londen staan open. Honderd ton, een volgende honderd ton tegen een hogere prijs, nu Pst 520. Moeten we doorgaan met kopen? Hoe ernstig wordt die vorst? Wie kopen er nog meer? Iedereen is aan het kopen. Doorkopen op Pst 780. In Indonesië kunnen we effectief kopen op Pst 680. Doen. In 1977 liep de koffiemarkt uiteindelijk op tot Pst Meer dan het tienvoudige van de prijs van voordat de vorst in Brazilië inzette. Strategische inkomende grondstoffen.. een vergissing in het aankoopbeleid of een tekort aan een risicomanagementsysteem kan een onderneming breken Een adequaat systeem van risicomanagement De case speelde in In 1977 was tussenkomst van een broker of een handelaar op de termijnmarkt nog nodig. Communicatie verliep per telefoon en telex. Tegenwoordig kunnen grote partijen zelf hun orders invoeren vanaf hun PC, Ipad of laptop. Het gaat tegenwoordig ook veel sneller. Een vorst in Brazilië zal anno 2015 binnen een paar minuten op internet staan. De prijseffecten volgen elkaar in zeer hoog tempo op, sneller dan in Maar de algemene boodschap voor alle ondernemingen die op reguliere basis grondstoffen kopenis, dat het moeilijk is om met enige zekerheid te blijven opereren zonder een op de organisatie afgestemd en doeltreffend risicobeheersysteem. 44. De case is ontleend aan F.J. Vanhorick, Termijnmarkten als hulpmiddel bij het inkopen van ruwe grondstoffen, Handboek Inkoopmanagement, Samsom uitgeverij, Alphen aan den Rijn Diegem 1984, aanvulling 8, november

3 In deze case komt goed tot uiting dat een risico in de inkoop een bedreiging kan zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Inkooprisico s kunnen daarom niet los worden gezien van hun mogelijke consequenties voor een totale organisatie. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de noodzaak risico s in inkoop in te bedden in een risicomanagement proces dat een organisatie als totaliteit in het oog houdt. Goed risicomanagement is van dermate groot belang dat de wetgever regels heeft voorgeschreven waar bepaalde ondernemingen aan moeten voldoen. Het is leerzaam voor andere organisaties daarvan kennis te nemen om vervolgens zo nodig en desgewenst zelf identieke maatregelen te nemen. De meest voorkomende fouten die op managementniveau worden gemaakt zijn vermeld. Het risicomanagement proces wordt kort beschreven. Hoe diverse, uiteenlopende risico s - die zich in vele gedaantes aandienen - met elkaar kunnen worden vergeleken wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van het risicokwadrant. Een korte bespreking van een algemeen toepasselijk beheersmodel voor risicomanagement wordt vermeld, afgesloten door methoden om risico s te beheersen. 3.3 Inkoop risicomanagement is een zaak van de totale organisatie. Geen enkele onderneming of publieke organisatie is een eiland. Risicomanagement is altijd al een belangrijk onderwerp geweest in alle organisaties of ondernemingen. Is ondernemen niet het (geïnformeerd) nemen van risico s? De toplaag van een organisatie is zich bewust van risicomanagement en is daar dagelijks mee bezig in het nemen van bedrijfsbeslissingen. Ook de daar onderliggende organisatielagen zijn zich en dienen zich bewust te zijn van de risico s die kunnen spelen op afdelingsniveau of die gerelateerd zijn aan hun activiteiten. Zo is er een risicomanagement voor een afdeling Sales, Logistiek en Financiën of 3

4 Administratie. Elke afdeling of component heeft zijn eigen set van risico s en de daarbij behorende maatregelen. Voor de afdeling Procurement/Inkoop geldt risicomanagement in hoge mate zoals in de hoofdstukken hiervoor al beschreven zijn. Inkoop beperkt zich niet enkel tot een enkele (fysieke) afdeling, maar wordt uitgevoerd door medewerkers van alle afdelingen. Voor wat betreft risicomanagement, gaat het uiteindelijk bij Inkoop om beheersing van de kosten, een continu vlekkeloos verlopende inkomende supply chain en het vertrouwen van de interne en externe klant en leveranciers. Risicomanagement van een afdeling is een integraal deel van het risicobeleid van de gehele organisatie. Ook buiten de eigen organisatie is er sprake van interactie tussen andere spelers in de markt (leveranciers en klanten) en andere stakeholders. Ook hun constant veranderende acties en posities op markten vormen allemaal elementen waarmee bij het integrale risicomanagement van een organisatie rekening gehouden moet worden. Er is trouwens nog een reden waarom het topmanagement in risicomanagement is geïnteresseerd. Negatieve berichtgeving kan gemakkelijk reputatieschade veroorzaken. Druk van der publieke opinie is nooit prettig; voor geen enkele organisatie. Wetgevers hebben risicomanagement voor bepaalde ondernemingen afgedwongen. In de VS is naar aanleiding van schandalen in de jaren negentig de SOX wetgeving ingevoerd. Zie daartoe Box 3.1. In Nederland is wetgeving van kracht voor beursgenoteerde ondernemingen, waarbij in het geval van niet-nakoming vervolging en strafoplegging mogelijk zijn. Risicomanagement heeft een vaste plaats verworven aan de bestuurderstafel. In de nasleep van allerlei schandalen is er steeds meer behoefte aan verhoogde corporate governance en risicomanagement met nieuwe wetgeving, voorschriften en geregistreerde normen tot gevolg. 4

5 Box 3.1. De SOX wetgeving in de VS Sarbanes-Oxley Act (SOX) 2002 (USA): Deze SOX wetgeving geeft invulling aan de lang bestaande wens om beursgenoteerde bedrijven verantwoording te doen afleggen voor beheersingssystemen. De wet geldt voor zowel Amerikaanse bedrijven alsook voor buitenlandse bedrijven met een genoteerde vestiging in de Verenigde Staten. Van het management wordt geëist te verklaren dat de interne beheersing voldoende effectief is en dat de verspreide informatie, in het bijzonder het financiële jaarverslag correct is. Dit moet als zodanig worden bevestigd door een onafhankelijke accountant. Het top management van een onderneming wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld als bepaalde beheersprocessen niet aan vastgestelde eisen voldoen; Dat betekent een erg sterke stimulans voor en de juridische verplichting om risico s te willen beheersen. De Nederlandse corporate governance code, vaak aangeduid als de Code-Tabaksblat, is een gedragscode voor beursgenoteerde ondernemingen met als doel verbeterde transparantie in de jaarrekening, betere verantwoording aan de Raad van Commissarissen en een versterking van de zeggenschap en bescherming van aandeelhouders. Deze Nederlandse gedragscode trad op 30 december 2004 in werking. De toetsing van deze gedragscode is in handen van de commissie Frijns. Overtredingen zijn strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. In de praktijk zal het topmanagement de beheersdoelstellingen vaststellen voor de organisatie en een kader stellen voor het hanteren van risicomanagement dat er zo uit kan zien: 5

6 Het management bepaalt hoeveel risico de onderneming wil lopen en evalueert de strategische alternatieven, formuleert hierbij behorende doelen en ontwikkelt een mechanisme om de daaraan verbonden risico s te beheersen. Het management regelt processen in om operationele verrassingen te voorkomen en aan te pakken en om kosten te vermijden. Wanneer een onderneming zijn risico s niet goed beheerst, is bankroet niet ver weg 2. Denk maar aan Enron, dat aan een tekort aan risicomanagement ten onder ging. In Nederland zijn Fortis, en ABNAMRO Bank voorbeelden van bedrijven die door de overheid moesten worden ondersteund. IMTECH, Ballast-Nedam, SBM Offshore en Heymans zijn voorbeelden van bedrijven die in zwaar weer kwamen. De gevolgen zijn divers: ontslagen van overtollig personeel, goed personeel neemt zelf ontslag, dalende beurskoersen. Figuur 3.1. Koersval van het aandeel Imtech op de Amsterdamse effectenbeurs na herhaalde berichtgeving over tegenvallers, die voornamelijk hun oorzaak vonden in onvoldoende risicomanagement J. van der Puil, A. van Weele International Contracting pagina 6

7 Na een gedegen onderzoek van honderden faillissementen heeft mw. Strik de meest voorkomende oorzaken geïnventariseerd als vermeld in Box Box 3.2. Studie van faillissementen in Nederland en de meest voorkomende oorzaken in volgorde. De meest voorkomende oorzaken voor ondernemers-fouten ( corporate failure ): 1. Het aangaan van een strategie met te veel risico 2. Het management team neemt een beslissing zonder mogelijke risico s te onderzoeken 3. De onderneming heeft geen risicobeheerssysteem en interne controle systemen 4. Mogelijke risico s zijn onderzocht, maar zijn niet geïdentificeerd 5. De tegenmaatregel is een verkeerde keuze gebleken 6. Er zijn geen richtlijnen of criteria genoemd om geïdentificeerde risico s te managen 7. Er is geen plan B 8. Bij verdachte zaken zijn er geen verdere vragen gesteld en is er geen nader onderzoek ingesteld 9. Er zijn geen tegenmaatregelen genomen 10. Andere leden van het management team zijn niet geïnformeerd 11. Misleidende publieke informatie over risicomanagement in de eigen organisatie. 3 D. Strik, (2010), Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid, Een maatpak voor de Board Room, Academisch proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam, Uitg. Kluwer, Deventer. 7

8 3.4. Het risicomanagement proces Een standaard beschrijving van een risicomanagement proces is opgenomen in figuur 3.2, waar opeenvolgende stappen in het risicomanagement proces zijn geschetst. Figuur 3.2. De opeenvolgende stappen van het risicomanagement proces. Het proces moet voortdurend worden herhaald omdat de organisatie alsook haar omgeving steeds aan veranderingen onderhevig zijn. Het start allemaal met Bewustwording, gevolgd door Identificatie van risico s (de wat als? vraag) met daarna de analyse van de impact en waarschijnlijkheid. Gevolgd door een geselecteerde tegenmaatregel met een implementatie-stap 4. Aangezien risico s nooit helemaal onder controle zullen zijn, zullen de stappen moeten worden herhaald. Hopelijk is er sprake van een lerende organisatie en zijn de resultaten in processen geborgd. Het streven niet is om 4. Zie voor dit onderwerp Hoofdstuk 8, Implementatie. 8

9 risico s 100% te voorkomen; het gaat om geïnformeerd en bewust risico s te accepteren of te verminderen Het risicokwadrant Er zijn verschillende soorten risico s 5 en ze zijn niet allemaal even ernstig. Het is een gebruikelijke praktijk om risico s te onderscheiden naar de ernst van hun gevolgen. de risico s die we niet willen aangaan, of die we niet willen accepteren of die we uit de weg willen gaan hebben de grootste impact. De geconstateerde risico s moeten dan nog tegen het licht worden gehouden van tegenmaatregelen en de mate waarin de organisatie bereid is om risico s te lopen (de zo genaamde risk appetite ). De juiste response kan dan bepaald worden. Het is niet mogelijk alle risico s tegelijkertijd te managen. We moeten die risico s selecteren die het meest bedreigend zijn voor het bereiken van onze doelstellingen, of waarmee we juist de meeste scoringskansen hebben (de opportunities ) Teneinde de belangrijkste risico s te kunnen selecteren, kan een risico matrix worden getekend. Op de y-as (verticale as) zetten we de financiële effecten (impact) die kunnen optreden als het risico zich voordoet. We onderscheiden weer 5 gradaties (catastrofaal, significant, gemiddeld, laag, verwaarloosbaar). Op de x-as (horizontale as) zetten we de kans of waarschijnlijkheid uit dat eenzelfde risico zich zou kunnen voordoen (minimaal, onwaarschijnlijk, mogelijk, waarschijnlijk, zekerheid). Ook de benamingen zeer onwaarschijnlijk, onwaarschijnlijk, aannemelijk, 5 J. van der Puil, A. van Weele, International Contracting, 2014, pagina 193 9

10 zeer waarschijnlijk respectievelijk bijna zeker kunnen worden gebruikt. Per risico resulteert dit in een product dat wij een plek in de grafiek kunnen geven. In figuur 3.3 is nu gemakkelijk te zien welke risico s de meeste aandacht verdienen, te weten die risico s die het verst verwijderd zijn van de oorsprong. Figuur 3.3. Indeling van risico s naar twee dimensies; de waarschijnlijkheid dat het risico zich manifesteert op de horizontale as en de ernst van de gevolgen op de verticale as. Door deze waardes met elkaar te vermenigvuldigen ontstaat een getal waardoor risico s onderling kunnen worden gerangschikt. De risico s die het verst van de oorsprong liggen verdienen prioriteit in aandacht. 10

11 In dit verband is het natuurlijk uitermate belangrijk er zeker van te zijn dat wij alle risico s ook in kaart hebben gebracht. Dat blijkt in de praktijk niet zo gemakkelijk te zijn. In hoofdstuk 7 treffen we een aantal technieken om risico s die niet voor de hand liggen, toch zichtbaar te maken. De gradaties in Impact en Kans zijn in onderstaande figuren 3.4 en 3.5 concreet gemaakt naar onze dagelijkse praktijk. 6 Qua Impact onderscheiden we dan deze gradaties: Catastrofaal (5) Significant (4) Gemiddeld (3) Laag (2) Verwaarloosbaar (1) Het bedrijf gaat failliet of wordt overgenomen Zelfde als gemiddeld maar met negatieve public relations. Prijs van aandeel gaat omlaag. Grote impact op kosten en operations; verliezen worden intern aangevuld. De buitenwereld is niet geïnteresseerd. Impact kan eenvoudig gecompenseerd worden door interne verschuiving van middelen Geen verlies van tijd of geld Figuur 3.4. Omschrijving van gradaties van impact van risico s. Qua Kans kunnen we ook een inschatting maken van de waarschijnlijkheid dat het zich voordoet. Een mogelijke praktische indeling vindt men hieronder in figuur R. Russill, Guide to Procurement Risk Management, page

12 Enkel in exceptionele omstandigheden (eens in de 25 jaar) Eens in de 10 jaar Eens in de 5 jaar Eens in de 2 jaar Nagenoeg zeker: een keer per jaar Minimaal (1) Onwaar schijnlijk (2) Mogelijk (3) Waarschijnlijk (4) Zekerheid (5) Figuur 3.5. Omschrijving van gradaties naar waarschijnlijkheid dat risico s zich manifesteren. De grafische voorstelling van het product van Impact X Kans wordt ook vaak Heat Map genoemd. Op het internet zijn allerlei tabellen en risico logboeken beschikbaar waarin de Impact (Effect) en Kans (Waarschijnlijkheid) zijn opgenomen om zelf een Heat Map te genereren. Bij impact is het van belang onderscheid te maken tussen verschillende niveaus in het organigram van een onderneming. Daarbij valt te denken aan de beoordeling van een bepaald risico op het niveau van een senior inkoper van bij voorbeeld hefboomproducten. Het kan gebeuren dat zijn aankoop bij een concurrerende leverancier niet die gehoopte besparing zal opleveren van bijvoorbeeld honderdduizend euro. Voor de senior inkoper is dat een significant risico. Hij classificeert dat in categorie 4. Echter voor een heel project met een waarde van omstreek honderd miljoen euro is dat zelfde risico laag. Het is slechts 0,1 procent van der waarde van het project. Classificering in categorie 2 zal het gevolg zijn. Het is jammer als onze senior inkoper zijn voorgenomen doel niet gerealiseerd zal zien; dat zal ook de mening van de projectleider zijn. Maar relatief is het op niveau van de projectleider niet een significante misser. In het komende jaarverslag zou een dergelijk verlies verwaarloosbaar zijn: categorie 1. 12

13 Bij het uitwerken van de risicoanalyses voor inkomende goederenstromen is het goed de inkooprisico s zowel vanuit het perspectief van de inkoopfunctie, alsook vanuit het perspectief van de gehele organisatie te bezien De vele gedaantes van risico Naast onderscheid in grootte van risico s maakt een onderneming ook onderscheid tussen die risico s die een significant effect kunnen hebben op het behalen van de ondernemingsdoelstellingen op kortere termijn en die risico s die minder impact hebben op de korte termijndoelstellingen van de onderneming maar die dat In een verdere toekomst mogelijk wel kunnen hebben. Strategische risico s kunnen bijvoorbeeld zijn 8 : 1. Externe markten Macro-economische en geopolitieke risico s; zo heeft bijvoorbeeld de inval van Rusland in de Oekraïne in 2014 een enorm effect gehad op de export van groente en fruit naar dat land. 2. Risico s gerelateerd aan overnames en divestments (mergers and acquisitions, M&A s). Voorziene en onvoorziene overnames hebben een enorme invloed op het risicoprofiel van een organisatie. 3. Risico s met betrekking tot de mensen die werken in de organisatie; het risico dat medewerkers niet over de juiste know-how, skills of competenties beschikken om het bedrijfsmodel uit te voeren en daarmee cruciale doelstellingen niet gehaald kunnen worden. 7. Voorbeeld ontleend aan Mark Hubbart, Risk in Procurement and What We Can Do (2014), Positive Purchasing Ltd. 8 R. Russill A short guide to Procurement Risk, 2010 pag

14 4. De toegang tot en beschikbaarheid van strategische grondstoffen. 5. Een relatie met strategische leveranciers die onder druk staat (een slecht uitgevoerde Supplier Relationship Management) Meer Operationele risico s zijn 9 : 6. Risico van te grote focus op grote klanten of leveranciers; hierbij kan de onderneming te afhankelijk worden van een klein aantal grote klanten of leveranciers. 7. Onvolledige specificaties aan het begin van het inkoopproces. 8. Het te vroeg afgeven van informatie, kan de onderhandelingspositie ondermijnen. 9. Een verkeerde inschatting van de capaciteiten van een leverancier. 10. Niet meegaan in veranderde wensen van klanten; het risico dat de producten of diensten niet meer voldoen aan de wensen van klant waardoor de onderneming minder aantrekkelijk wordt en er mogelijk een ander competitief veld ontstaat (commodity trap). De sleutel is hier voortdurende innovatie. Neem bijvoorbeeld Nokia. Nokia was 5 a 6 jaar geleden marktleider voor draagbare telefoons. Momenteel is Nokia een zeer ondergeschikte speler op die markt. 11. Product pricing risk; het risico dat de verkoopprijzen in de markt niet meer de kosten van R&D of van de organisatie 9 R. Russill A short guide to Procurement Risk, 2010 pag

15 dekken. Dit komt vaker voor bij volatiele markten met grote verschillen in prijzen van grondstoffen. 12. Krediet risico s; het risico dat klanten niet meer kunnen betalen. 13. Catastrofes; het risico dat een de organisatie een grote (natuurlijke) ramp van buiten treft waardoor de operaties niet door kunnen gaan of klanten niet bediend kunnen worden. Het omvat risico s als aardbevingen, droogtes, brand etc. 14. Risico van non-compliance met wetgeving; dit heeft een effect op de reputatie van de onderneming en kan financiële gevolgen hebben of gevolgen voor wat betreft veiligheid van mensen en goederen. Ook fraude en omkoping vallen hieronder. Een goed risicomanagement over de keten heen is cruciaal, evenals een beheersing van mogelijke negatieve effecten op de organisatie, veroorzaakt door de leveranciers en onze manier van inkopen. Dit laatste vinden we ook terug in de NEVI Gedragscode voor Inkopers. Zie hiervoor de laatste bijlage in dit boek. Naast onze manier van inkopen zijn er veel consequenties te benoemen als we niet de juiste zaken inkopen, of niet tijdig, of niet tegen onze eigen contractuele voorwaarden die onze organisaties beschermen, of bij de verkeerde leveranciers of niet volgens het juiste proces en procedure. Dit zou kunnen leiden tot deze voorbeelden van consequenties: a. onze organisatie kan niet leveren omdat een leverancier failliet is gegaan; de financiële stabiliteit van de leveranciers is niet aangetoond of geborgd; 15

16 b. de leverancier kan niet op tijd leveren door interne problemen, bijvoorbeeld na invoering van een groot ICT systeem bij de leverancier; c. de organisatie heeft te lage kasstroom (cash flow) vanwege sterk gestegen of sterk gewijzigde prijzen; de leverancier hanteert andere betalingscondities bij de verschillende onderdelen van onze organisatie; d. wij kunnen minder produceren omdat wij bij krapte aan grondstoffen, niet de customer of choice zijn van onze leverancier; e. wij kunnen niet leveren door problemen bij uitbesteding van activiteiten van onze organisatie aan een derde partij; f. Inkoop kan minder waarde leveren omdat de rol van Inkoop niet goed begrepen wordt; alternatief: omdat inkoopfunctionarissen er nog niet in geslaagd zijn andere afdelingen te overtuigen van de meerwaarde van een goed georganiseerde inkoopafdeling met prima personeel g. minder focus en kans op structurele besparingen omdat er te veel tijd wordt besteed aan operationele inkoop in plaats van aan tactische en strategische inkoop; h. wij moeten als organisatie slechtere voorwaarden accepteren omdat anderen in de organisatie al toezeggingen hebben gedaan richting leverancier / het lekken van informatie leidt tot slechtere onderhandelingspositie; i. onnodige kosten door agressief gedrag van een monopolistische leverancier / wij zijn te afhankelijk van één enkele leverancier; 16

17 j. Inkoop is niet vroegtijdig betrokken bij projecten waardoor de ruimte om te zoeken naar alternatieven met betere condities, erg beperkt wordt; k. het inkooppersoneel is onvoldoende getraind; l. te vage KPI s of SLA s afgesproken Indeling van risico s Naast bovenstaande indeling in strategische en operationele risico s en opsomming van risico s bij Inkoop, kunnen risico s op vele wijzen worden gecategoriseerd. Het kan op velerlei manieren; bijvoorbeeld naar - De bron van het risico3 - Stakeholders; bijvoorbeeld naar het effect op een bepaalde groep belanghebbenden - Activiteit; bij voorbeeld het risico dat een apparaat (van een subcontractor) het niet meer doet - Cultuur; - Competitieve risico s; bijvoorbeeld in het geval concurrenten betere offertes insturen die beter aansluiten op het gevraagde in de tenderdocumenten - Het effect op de reputatie van de onderneming of organisatie - Branche Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014, pagina 73 17

18 3.8. Risico s verschillen in verschillende organisaties Organisaties verschillen in hun doelstellingen, hun aard en hun maatschappelijke functie. Er zijn verschillen in de aandacht van de media die organisaties krijgen. Dat speelt zeker een rol bij de benadering van risicomanagement. Bij ministeries en politieke gremia zoals de Tweede Kamer houdt men rekening met de landelijke media. Ook wet- en regelgeving drukken een zwaar stempel op de accenten die een organisatie bij zijn risicomanagement moet leggen. Het risicomanagement bij bijvoorbeeld een procesindustrie of farmaceutische industrie is anders dan bij een producent van vlaggen. De procesindustrie zal willen voldoen aan wettelijke voorschriften zoals Algemene Maatregelen van Bestuur en ministeriele besluiten en stringente milieueisen, zoals vastgelegd in de toepasselijke vergunning. De vlaggenfabrikant zal veel aandacht hebben voor de eigen bedrijfsvoering en de risico s om de juiste materialen, grondstoffen en componenten op tijd binnen te krijgen om de interne productieprocessen vlot te laten verlopen. Iedere organisatie is uniek als het om risicomanagement gaat. Reputatieschade of imagoschade wil geen enkel bedrijf of organisatie Het COSO-model voor risicomanagement voor ondernemingen Het COSO managementmodel is ontwikkeld door The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Dit comité, bestaande uit een aantal private organisaties, heeft in 2002 naar aanleiding van een aantal boekhoudschandalen en fraudegevallen aanbevelingen gedaan en richtlijnen aangegeven ten aanzien van interne controle en interne beheersing. In 2004 is daar 18

19 nog een aanvulling op gekomen en werd dit samengevoegd in het COSO-rapport. Dit rapport is bedoeld om aan organisaties een uniform en gemeenschappelijk referentiekader voor interne controle aan te bieden en om het management te ondersteunen bij de verbetering van het interne controlesysteem. In 2004 werd het model geactualiseerd, werden elementen toegevoegd en aangepast. Dit geactualiseerde model richt zich niet meer alleen op interne controle maar op het gehele interne beheersingssysteem en staat bekend als COSO II of Enterprise Risk Management Framework (ERMF). COSO is een van de standaard referentiemodellen die door auditors worden gebruikt bij een onderzoek. Hierdoor is het een van de meest toegepaste risicomanagement modellen in Europa en Amerika. Het COSO heeft dit model van Enterprise Risk Management ontwikkeld voor grote organisaties met meerdere dochterondernemingen. Zie figuur 3.6. Het geeft een overzicht van de doelstellingen van een organisatie (bijvoorbeeld op het gebied van strategie, uitvoering en wet- en regelgeving), opgesplitst naar de verschillende onderdelen van de organisatie. Per onderdeel kan dan de risicobeheer cyclus doorlopen worden. Dit model is echter niet zo geschikt voor het MKB bedrijf. Specifiek voor kleinere organisaties heeft COSO in 2006 de zogenaamde "Guidance for Smaller Public Companies" vastgesteld. Deze richtlijn is specifiek bedoeld om de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging te waarborgen. 19

20 Figuur 3.6. De COSO-kubus. Deze figuur geeft inzicht op welke niveaus in een grote onderneming met verschillende dochterondernemingen, business units en divisies en private deelnemingen moet worden gewerkt. Op elk van deze niveaus worden risico s onderscheiden naar het niveau in de eenheid waarop ze worden beheerst: strategisch op directieniveau, operationeel op managementniveau, fulfillment op operationeel niveau; voorbeelden zijn genoemd in paragraaf Ten slotte liggen op het voorste veld de risico s zoals hiervoor vermeld onder paragraaf 3.4, het risicomanagementproces. 20

21 3.10. Hoe risico s te beheersen Nadat de risico s in kaart zijn gebracht, worden actieplannen opgesteld om tegenmaatregelen te bedenken, en uit te voeren ( mitigatie ). Natuurlijk worden hierbij ook actie-eigenaren benoemd. Dit om te voldoen aan de beheersingsdoelstellingen van de organisatie. Mogelijke acties die risico s elimineren of verminderen: risico s uit de weg gaan uitbesteden toezeggingen (commitments) verminderen diversifiëren (dual sourcing bijvoorbeeld) policies en procedures aanpassen risico s en kansen met anderen delen Mogelijke acties die opgetreden risico s compenseren: verzekeringen verhaal (juridische acties) Een veel gebruikte standaard indeling van tegenmaatregelen is die van Take, Terminate, Transfer, Treat. Zie figuur 3.7. Beheersingsmaatregelen omschrijven Wie, Wat doet, Wanneer, Waarvan (budget) en Waar het wordt vastgelegd. 21

22 TAKE the risk Acceptatie van het risico Anticipeer op de consequenties Ontwikkel en monitor indicatoren voor mogelijke risico s TERMINATE the risk Stop met de activiteit Re-engineering systeem/methode TRANSFER the risk (her) verzekeren Risico delen met derden Back-to-back contracten Diversifieer Spreid het risico Hedgen van (valuta) risico s TREAT the risk Ontwikkel beheersmaatregelen Training en ontwikkeling van personeel Stel richtlijnen op (policies) Zorg dat de organisatie de standaarden volgt Ontwikkel en monitor indicatoren voor mogelijke risico s Figuur 3.7 risico s. Het TTTT-model voor mogelijke beheersing van Conclusies en aanbeveling Dit hoofdstuk geeft een eerste opzet voor een proces van risicomanagement dat een continue cyclus doorloopt van risicoidentificatie, risico-evaluatie middels kans x impact, tegenmaatregelen ontwerpen en uitvoeren (mitigeren) met uiteindelijk het monitoren van de situatie. Er zijn inkooprisico s die het voortbestaan van een onderneming bedreigen. Anderzijds worden risico s relatief kleiner naarmate ze worden bezien vanuit een hoger niveau in het organigram van een organisatie. Risico s kennen vele gedaantes. Naast de bekende risico s in de stappen in het inkoopproces, werd ook aandacht gegeven aan operationele risico s verderop of terug in de keten en aan risico s verbonden aan onze manier van Inkopen. Een algemeen 22

23 toepasbare methodiek voor risicomanagement is het COSOmodel. Risicomanagement in niet enkel het domein van het topmanagement, maar dient gedragen te worden door alle afdelingen en leidinggevenden van de organisatie. Risicomanagement bij Inkoop gaat daarbij niet dus enkel over leveranciers en de toeleverketens, maar over alle aspecten voor een succesvolle Inkoop en verbindt daarmee inkoop met de totale organisatie. De keuze van Inkoop om de discussie over risicomanagement te starten en hierin proactief de regisseursrol op zich te nemen, positioneert Inkoop op een ander (hoger) niveau binnen de organisatie. Inkoop moet dat zeker doen in en met een multidisciplinair team. Enkel daarom al zou elke inkoopprofessional geïnteresseerd moeten zijn in risicomanagement vanuit inkoopperspectief. 23

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK 2011 Universiteit Twente Naam Student: Martijn Mensink Studentnummer: 0098469 Onderwijsinstelling: Universiteit Twente Studierichting: Bedrijfswetenschappen Begeleider: Prof. dr. P.B. Boorsma Tweede begeleider:

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Risicomanagement op basis van M_o_R en NEN/ISO 31000 Management Guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en

Nadere informatie

Risicomanagementsystemen in de praktijk

Risicomanagementsystemen in de praktijk Risicomanagementsystemen in de praktijk Kwaliteitsbepalende factoren, stand van zaken en ontwikkelpunten Jan Droogsma SAMENVATTING In dit artikel wordt ingegaan op kwaliteitsbepalende factoren voor risicomanagement.

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

Goed bestuur in het MKB

Goed bestuur in het MKB Goed bestuur in het MKB Student Eerste examinator Tweede examinator M. Leliveld Drs. Gerrit-Jan Lanting Drs. Wim Fennis N.J. Smeitink Dr. Michiel van der Ven Drs. Wim Fennis Instituut Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde

februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde 2 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde Risk Reporting Analysis 3 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning Mediatheekformulier Naam: J. Nellen Datum: 14-08-08 Opleiding Logistiek en economie Soort verslag Afstuderen Auteur J. Nellen Titel en ondertitel Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk Een marktverkenning

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk

INKOOPSAMENWERKING, VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk Inkoopsamenwerking, van theorie naar praktijk 1 Auteurs van de artikelen, redactie en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie