RISICOGERICHT- EN STRATEGISCH STUREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICOGERICHT- EN STRATEGISCH STUREN"

Transcriptie

1 RISICOGERICHT- EN STRATEGISCH STUREN Twee zijdes van dezelfde medaille ~ Door: mr. Frédérique Bakker & Jan Gerben Verzijl RC De functie van bestuurder of toezichthouder is in deze tijden niet eenvoudig. De veranderende wet- en regelgeving vliegt je om de oren en de maatschappelijke druk neemt in rap tempo toe. De vraagstukken en uitdagingen waar de zorg voor staat, worden er niet minder complex op. Hierdoor neemt de behoefte aan controle toe. De inzet van integraal risicomanagement als stuur- en toezichtsinstrument lijkt hiervoor een goede optie. Wat betekent dat in de praktijk? We presenteren een methodiek, waarmee u risicomanagement kunt inzetten als stuurinstrument. Sturen op basis van de reguliere beleidscyclus omvat het sturen op gebeurtenissen, zodat het voortbestaan van de organisatie en het realiseren van doelstellingen is geborgd. Dit sturingsinstrument gaat uit van controle en is reactief van aard, omdat de stuurindicatoren vrijwel altijd een achterafmeting zijn. Indicatoren die vooruit kijken zijn moeilijker vast te stellen, omdat het effect nog niet bekend is en daardoor moeilijker te kwantificeren is. Denk hierbij aan het effect in de toekomst van bijvoorbeeld scholing en innovatie. Sturen op basis van integraal risicomanagement omvat het opsporen, identificeren en waarderen van gebeurtenissen, die het voortbestaan van de organisatie en het realiseren van haar doelstellingen kunnen belemmeren. Strategisch risicomanagement gaat uit van voorkomen en is daarmee proactief van aard. Dit impliceert dat sturen op basis van risicomanagement de natuurlijke tegenhanger is van sturen op basis van planning & controle. U zou het kunnen zien als twee zijdes van dezelfde medaille. Wanneer u beide zijdes inzet, vergroot u de grip op de toekomstbestendigheid van uw organisatie. Met de methode zoals hier toegelicht, heeft u daarbij een effectief communicatiemiddel voor uw stakeholders. Strategisch sturen Strategisch sturen omvat het sturen op gebeurtenissen, zodat het voortbestaan van de organisatie en het realiseren van doelstellingen, is geborgd. Dit is ingebed in de reguliere besturingscyclus (planning & control). Met andere woorden; de medewerkers op de werkvloer kennen en handelen in de geest van de strategische doelen die u heeft gesteld. In een optimaal ingerichte besturingscyclus sluit uw strategische planning aan op de operationele sturing en vice versa. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van doelstellingen, werkprocessen en indicatoren. De norm voor de indicator vormt de betreffende doelstelling, de prestatie in de periode is de mate van realisatie of afwijking van de (norm-)doelstelling. Zie figuur 1 voor een weergave van deze zogenaamde alignment. Er zijn verschillende instrumenten voor handen om de realisatie van doelstellingen te meten. De Balanced Scorecard is de meest bekende.

2 Figuur 1: Alignmentanalyse Risicogericht sturen Risicogericht sturen betekent sturen op het voorkomen van gebeurtenissen die het voortbestaan van de organisatie en het realiseren van doelstellingen in de weg staan. Dit omvat het opsporen, identificeren en waarderen van die gebeurtenissen én het implementeren van maatregelen die het voorkomen van die gebeurtenissen vergroten. Risico s komen in alle domeinen van een instelling voor: Primair proces Medewerker en patiënt/cliënt Financiën Infrastructuur (gebouwen, ICT, installaties) Bestuur en toezicht Wet en regelgeving Externe omgeving (maatschappij, social media) Risicobeoordelingen kunnen op ieder domein worden ingezet om mogelijke risico s te inventariseren. Dit zegt alleen niets over de waardering van risico s tussen de verschillende domeinen onderling. Dit is wel nodig om de vraag te kunnen beantwoorden of u als bestuurder of manager in control bent als het de uitvoering van visie en strategie betreft. Q-Consult heeft een methode ontwikkeld die u helpt deze vraag te beantwoorden. Deze methode is gebaseerd op het COSO-model. COSO-model Het COSO-model staat ook bekend als het Enterprise Risk Management Framework (ERMF), zie figuur 2. Het model omvat de verschillende elementen van een intern beheersingssysteem. Het geeft de relatie weer tussen: de doelstellingen van de organisatie, de controlecomponenten en de activiteiten waarvoor de interne controle nodig is.

3 Figuur 2. COSO II model Het COSO-model lijkt een helder ijkpunt voor integraal risicomanagement, maar hoe valt dat praktisch toe te passen? De uitwerking van het model laat dat open. Uit onderzoek 1 blijkt dat organisaties (profit, not-for-profit en non-profit) geen pasklare antwoorden of toepassingen hebben die juist het integrale karakter dekken. Methode strategisch risicomanagement Onze methode is gericht op de risico s bezien vanuit het bereiken van de doelstellingen en hoofdprocessen. Het vervangt niet de huidige risico-inventarisaties binnen de verschillende domeinen. Het destilleert wél de hoogste risico s over de domeinen heen. Het bundelt de grootste risico s uit de verschillende domeinen en zet deze tegen elkaar af. Het format leent zich daardoor bij uitstek voor managers, bestuurders en toezichthouders. Overigens blijkt uit risicobeoordelingen dat zogenaamde gestapelde risico's, daar waar gebeurtenissen uit verschillende domeinen simultaan optreden, het strategisch risico als geheel groter is dan de som der delen. Het format is pragmatisch inzetbaar en daardoor bruikbaar voor verschillende zorginstellingen (cure, care, ggz, groot, klein, etc.), zie figuur 3. Kolommen kunnen makkelijk worden gewijzigd of toegevoegd. De risicoanalyse met de risico-matrix kan vanuit de verschillende hiërarchische niveaus worden ingezet, waarbij de hoofddoelstellingen steeds verder worden vertaald naar een subdoelstelling. De kolom proces kan ook worden veranderd in afdeling of unit. En onder risico kan bijvoorbeeld ook nog het gebied imago worden toegevoegd. Alle domeinen die zijn benoemd in uw instelling, kunnen voorkomen in het format. Zo is het format aan te passen aan de specifieke wensen van iedere organisatie. 1 Risicomanagement, De praktijk in Nederland, Herziene uitgave, Januari 2006, PricewaterhouseCoopers en Rijksuniversiteit Groningen

4 Strategische doelstellingen Zorginstelling XX: Risicomatrix Zorginstelling XX Patient Organisatie Financieel Doelstelling(en) Hoofdproces(sen) Event KANS IMPACT R (K*R) IMPACT R (K*R) IMPACT R (K*R) Werksoort RISICO TOTAAL GEM Risico Beheersmaatregel Figuur 3: Format strategische risicoanalyse Classificatie impact en waarschijnlijkheid Voor de classificatie van impact en waarschijnlijkheid zijn verschillende indelingen bruikbaar tot op een diep detailniveau (bijvoorbeeld NHS National Patiënt Safety Agency, 2008). Voor deze korte uiteenzetting volstaat de eenvoudige indeling: Kans op voorkomen event 1 Niet / zeldzaam Jaarlijks 2 Soms Meerdere malen per jaar 3 Regelmatig Maandelijks 4 Groot / altijd Wekelijks / dagelijks Impact als event zich voordoet 1 Verwaarloosbaar Geen / minimaal letsel Verlies <5% omzet 2 Klein Beperkt letsel Verlies 5>10% omzet 3 Groot Ernstig letsel Verlies 10>25% omzet 4 Catastrofaal Overlijden Verlies >25% omzet Hierbij staat 1 voor 0% en 4 voor 100% om tot een berekening van een score te komen per doelstelling en event. Events De koppeling tussen de strategische doelstellingen en de doelstellingen op het gekozen niveau is een voorwaarde voor juiste uitvoering van de risicoanalyse. Vervolgens geeft u per doelstelling events aan. Events zijn gebeurtenissen die het bereiken van de doelstellingen in gevaar brengen. Dit kan van alles zijn. Van (medisch) incident, tot verhuizing of bezuiniging. De events kunnen in één of meerdere domeinen van uw instelling voorkomen. Per doelstelling kunnen meerdere events geformuleerd worden. Een incident heeft tenslotte altijd meer dan één oorzaak. De input voor events kan ook voortkomen uit de resultaten van prospectieve risico-inventarisaties en interne audits.

5 Vervolgens wordt het risico van het event gescoord, zowel op kans als impact. Hetzelfde event kan verschillende gevolgen hebben op de verschillende domeinen. Bijvoorbeeld efficiencymaatregelen; deze kunnen leiden tot events zoals grotere wachtlijsten, die het imago verslechteren en toekomstige klanten kunnen afschrikken. In de maatregel zal de organisatie een vanuit deze optiek samengestelde actie moeten formuleren. De events die zowel op kans als impact hoog scoren, vormen de grootste risico s voor de instelling. Beheersmaatregelen Op de grootste risico s worden één of meerdere beheersmaatregelen gesteld. De beheersmaatregel kan zowel organisatorisch, technisch, inhoudelijk en/óf menselijk van aard zijn. Vraag je bij elke beheersmaatregel af: 1. Leidt deze maatregel daadwerkelijk tot ander gedrag? 2. Leidt deze maatregel daadwerkelijk tot een daling van het risico? Wanneer deze vragen niet volmondig met ja beantwoord kunnen worden, kunt u zich afvragen of het zin heeft om de maatregel te implementeren. Voorkom dat de maatregelen leiden tot administratieve lasten en tijdverspilling. Denk altijd goed na over de mogelijke impact en/of bijwerkingen, voordat een maatregel wordt ingevoerd of afgeschaft. Voorwaarden & succesfactoren Om risicomanagement als succesvol stuurinstrument in te zetten, moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden: 1. De risico s zijn gekoppeld aan doelstellingen. 2. De doelstellingen (zowel van beleid als proces) zijn SMART geformuleerd. 3. Het risicoprofiel en de risicoacceptatiegraad is voor zover mogelijk bepaald. Dit betekent dat de bedrijfseconomisch grenzen zijn bepaald. Het is helder hoeveel risico de instelling maximaal kan dragen, zowel op financieel vlak als op imago. Het helpt om de vraag te beantwoorden: 'Wat zou er moeten gebeuren waardoor ik niet meer kan slapen? Hier vloeit tevens de risicobereidheid uit voort: hoeveel risico kan ik nemen? Het antwoord op deze vraag kan per instelling verschillen. De risicobereidheid van een instelling op het platteland is over het algemeen kleiner dan die van een instelling in Amsterdam. 4. De beheersmaatregelen leveren ander, gewenst gedrag op en verlagen het risico. Conclusie Waarom zien wij risicomanagement en strategisch sturen nu als twee zijdes van dezelfde medaille? Als strategisch sturen in essentie betekent aan de hand van succesfactoren de bijbehorende prestatie-indicatoren vinden die geordend in een samenhang (zoals de BSC) de voortgang in kaart brengen; Als integraal risicomanagement in essentie betekent het opsporen, identificeren, waarderen van gebeurtenissen die het voortbestaan van de organisatie en het realiseren van haar doelstellingen belemmeren; Lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat integraal risicomanagement de natuurlijke keerzijde, de tegenhanger, is van strategisch sturen.

6 Op basis hiervan trekken wij de conclusie dat strategisch risicomanagement een natuurlijke onderdeel kan zijn in de strategievorming en sturing van de organisatie. Juist in tijden van transitie een essentieel onderdeel. Vooruitblik In de adviespraktijk van de afgelopen jaren stond het strategisch stuurinstrumentarium volop in de belangstelling. Veel organisaties passen het gedachtegoed toe of hebben een eigen versie van de BSC gemaakt voor het sturen met indicatoren (bijvoorbeeld met indicatoren uit het kwaliteitsdenken). In de P&C-cyclus heeft dat zijn plaats inmiddels gekregen. Is de tijd nu aangebroken voor strategisch risicomanagement? Wij stellen daartoe de integratie met de P&C-cyclus voor om een jaarlijkse cyclus op gang te brengen vanuit een bestaande structuur. Deze integratie kan door: 1. Jaarlijks een sessie met RvB, RvT en MT te houden om strategische risico's op te storen aan de hand van het genoemde format. Uitkomsten hiervan vormen input voor de organisatieonderdelen die daarmee tevens de op topniveau geformuleerde maatregelen verifiëren en daarover feedback kunnen geven; 2. Alle bestaande indicatoren samen te vatten in één kader; 3. Het met de rapportagekalender te integreren zoals vastgelegd in de P&C-cyclus. Meer weten? Neem contact op met: mr. Frédérique Bakker Twitter LinkedIn Jan Gerben Verzijl RC LinkedIn W T E

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance Ebook De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie Drs. G.H. (Harry) Huizing AC HHFinance Ontwerp omslag: J. de Brué van Groothuizen De uitgeverij, Apeldoorn 2013 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL 26 BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL De invoering van een geïntegreerd risicomodel leidde tot versterking van de interne beheersing bij Kempen & Co. Een risicomodel waarin risk, compliance

Nadere informatie

Risicomanagement Nederlandse zorginstellingen nog in ontwikkeling

Risicomanagement Nederlandse zorginstellingen nog in ontwikkeling Risicomanagement Nederlandse zorginstellingen nog in ontwikkeling Nederlandse zorginstellingen hebben hun risicomanagement nog onvoldoende, inefficiënt en te oppervlakkig georganiseerd. Slechts zo n tien

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorg

Risicomanagement in de zorg Risicomanagement in de zorg Een praktische invulling voor een integrale aanpak Diana Dingemans en Eveline Rutgers In de zorg neemt de belangstelling voor risicomanagement toe. Naast financiële risico s

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

nota Strategisch risicomanagement

nota Strategisch risicomanagement nota Strategisch risicomanagement DEFINITIEF Novemer 2010 te/kd09002755 1 Novemer 2010 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2010-2 - Novemer 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding 4

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Risicomanagement op basis van M_o_R en NEN/ISO 31000 Management Guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis?

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Oktober 2014 Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014 De onderzoekers v.l.n.r.: Casper Ruizendaal, Remko Renes, Dirk Swagerman, Marcel Prinsenberg,

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie