(1) Er mag geen vereffenaar worden aangesteld. Heeft dit specifieke (nadelige) gevolgen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(1) Er mag geen vereffenaar worden aangesteld. Heeft dit specifieke (nadelige) gevolgen?"

Transcriptie

1 Beste cliënt, Op grond van art. 184, 5 W.Venn. kan de ontbinding èn de vereffening (lees: dadelijke sluiting van de vereffening) in één enkele notariële akte plaatsvinden mits een aantal voorwaarden worden gerespecteerd. Men heeft het in dit verband over de zogenaamde ééndagsprocedure en/of turboliquidatie. Met de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (art. 108), B.S., 14 mei 2014, in werking getreden op 24 mei 2014, werden deze voorwaarden herschreven. Thans worden volgende voorwaarden gesteld: 1 er is geen vereffenaar aangeduid; 2 alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; 3 alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen Verder stelt de wet: a) dat de terugname van het resterend actief door de vennoten zelf gebeurt b) Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, 1, derde lid, maakt dit verslag melding van de terugbetaling of consignatie van de schulden in zijn conclusies. Dit document reikt een FAQ (frequently asked questions) aan waarin een aantal topics m.b.t. deze zogenaamde ééndagsprocedure aan bod komen en die met oog op de samenwerking met ons vennootschapscliënteel en/of haar tussenpersonen (accountants, boekhouders, belastingconsultenen, revisoren, advocaten, bedrijfsjuristen) het standpunt weergeeft van Notariskantoor Michiels & Stroeykens. Uiteraard dient deze FAQ als een standaard guideline beschouwd worden en zal elk dossier in functie van zijn concrete omstandigheden moeten beoordeeld worden. En uiteraard staat Notariskantoor Michiels & Stroeykens open tot overleg hieromtrent met zijn cliënten en tussenpersonen. Vragen omtrent deze FAQ kunnen worden verstuurd naar één der notarissen of of (1) Er mag geen vereffenaar worden aangesteld. Heeft dit specifieke (nadelige) gevolgen? De wettekst verbiedt formeel de aanstelling van een vereffenaar indien voor de toepassing van de ééndagsprocedure wordt geopteerd. Het gevolg hiervan is een [1]

2 verzwaarde aansprakelijkheid voor de op het ogenblik van de ontbinding in functie zijnde bestuurders en zaakvoerders. Art. 185 Wetboek Vennootschappen voorziet immers dat in het geval er geen vereffenaars benoemd worden, de bestuurders/zaakvoerders alsdan ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd worden. Concreet betekent dit dat tijdens de periode van zogenaamde passieve rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, d.i. een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking aan 3den van de sluiting van de vereffening via neerlegging op de griffie en de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, de bestuurders/zaakvoerders het slachtoffer kunnen worden van (lees: aansprakelijk kunnen gesteld worden voor) eventuele rechtsvorderingen die 3den zouden instellen (bv. door een 3 de schuldeiser die niet betaald werd). Cfr. inzake de verjaring van rechtsvorderingen m.b.t. de vereffening van vennootschappen, art. 198, 1, derde gedachtenstreepje W.Venn. De zittende bestuurders/zaakvoerders dienen zich bewust te zijn van deze verzwaarde aansprakelijkheid! Zijn de bestuurders aanwezig bij de ondertekening van de akte dan zal de instrumenterende notaris hen hierop attenderen. Zijn ze niet aanwezig en hebben ze verzakingsdocument getekend wat de oproeping betreft, dan wordt in dit document best opgenomen dat ze in kennis zijn van deze verzwaarde aansprakelijkheid. (2) Schulden en staat van actief en passief Anders dan in de oude versie, verwijst art. 184, 5 W.Venn. in zijn nieuwe versie sinds de wet van 25 april 2014 niet langer naar schulden die blijken uit de bij toepassing van art. 181, 1, 2 de lid W.Venn. op te stellen staat van actief en passief (die op datum van de notariële ontbindingsakte niet ouder mag zijn dan 3 maanden). Een en ander heeft onderstaande gevolgen: (1) er mogen schulden blijken uit de staat van actief en passief! Echter. deze moeten vóór de ondertekening van de notariële ontbindingsakte betaald zijn of de nodige maatregelen tot consignatie (zie verder) moeten genomen zijn. En!, van deze terugbetaling dient de deskundige (extern accountant / bedrijfsrevisor) in de conclusies van zijn deskundigenverslag over de staat van actief en passief melding te maken (zie verder). [2]

3 Opgelet, daar de deskundige over de terugbetaling van de schulden die nog zouden blijken uit de staat van actief en passief of over de consignatie in zijn verslag melding dient te maken, dient deze terugbetaling of consignatie gebeurd te zijn voorafgaand aan het ogenblik dat de deskundige zijn verslag opstelt (en dus nog in een veel vroeger stadium dat de ondertekening van de notariële ontbindingsakte)! De deskundige zal immers het bewijs van deze terugbetaling en/of consignatie moeten voorgelegd worden. (2) ook vennootschappen die op grond van art. 181, 1 W.Venn. niet verplicht zijn tot de opmaak van een staat van actief en passief, zoals de VOF of Gewone Commanditaire Vennootschap, dienen op het ogenblik van het in ontbinding gaan vrij te zijn van schulden tegenover derden (of de nodige maatregelen tot consignatie dienen genomen te worden). De ontbinding van dit type van vennootschap kan onderhands en dus zonder notariële tussenkomst plaatsvinden. Echter, wanneer vrijwillig wel op de tussenkomst van een notaris een beroep wordt gedaan, zal de notaris ook hier moeten kunnen nagaan of de wettelijke voorwaarden voor de eendagsprocedure zijn vervuld (inzonderheid betreffende het schuldenvrij zijn van de vennootschap), en zal MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS in de praktijk toch de voorlegging van een staat van actief en passief vragen ook voor deze vennootschapstypes, evenals een schriftelijke verklaring af te leveren door een extern accountant of bedrijfsrevisor, zo uit die staat van actief en passief schulden zijn blijken, dat de schulden inmiddels terugbetaald zijn (of het nodige is gedaan voor de consignatie) (3) Schulden: wat verstaat men onder derden? Sinds de herschrijving van art. 184, 5 W.Venn. door de wet van 25 april 2014 wordt nu in de wettekst duidelijk gesteld dat enkel schulden t.a.v. derden geviseerd worden en dat enkel dergelijke schulden onbestaande mogen zijn of voor het in ontbinding gaan lees: voorafgaand aan de opmaak van het deskundigenverslag (zie hoger) - betaald moeten zijn, dan wel geconsigneerd (zie verder). Uit de voorbereidende werken (Cfr. de Memorie van Toelichting bij de Wet van 25 april 2014, Parl.St., Doc 53 / 3149/001, p. 92 ) blijkt duidelijk dat schulden jegens [3]

4 aandeelhouders/vennoten geen probleem vormen. 1 De achterliggende redenering is dat door de (andere) wettelijke vereiste, die stelt dat de ééndagsontbinding met éénparigheid dient gestemd te worden, deze aandeelhouders/vennoten perfect op de hoogte zijn van wat er te gebeuren staat. Aldus belet de bv. de aanwezigheid van een rekening-courant schuldvordering van een aandeelhouder/vennoot de toepassing van de eendagsprocedure niet en mag dergelijke schuld uit de staat van actief en passief blijken (en hoeft dergelijke schuld ook niet terugbetaald te zijn alvorens de notariële ontbindingsakte wordt getekend). Het kan in casu ook gaan om een intra-groepsschuld. Althans, naar ons oordeel mits de andere vennootschap-schuldeiser tevens aandeelhouder/vennoot is van de vennootschap die ontbinding zal worden gesteld (bv. de moederhoofdaandeelhouder). Quid als er geen enkele link is tussen de schuld en het aandeelhoudersschap van de te ontbinden vennootschap? Bv. de RC-schuld jegens een bestuurder/zaakvoerder die zelf geen vennoot/aandeelhouder is? Bv. een intragroepsschuld jegens een zustervennootschap binnen de groep die evenwel geen vennoot/aandeelhouder is van de te ontbinden vennootschap? Als dergelijk link ontbreekt, dan komt het ons voor dat zulks als een schuld jegens een derde dient beschouwd te worden zodat deze niet op de staat van actief en passief mag voorkomen, of er wel mag voorkomen mits het bewijs aangeleverd wordt dat deze schuld voorafgaand aan de notariële ontbindingsakte is terugbetaald of de nodige maatregelen tot consignatie zijn genomen (zie verder). (4) Schulden: terugbetaling wanneer precies? Schulden aan derden moeten niet noodzakelijk reeds terugbetaald zijn op het tijdstip dat tot de opmaak van de staat van actief en passief wordt overgegaan. Zoals hoger vermeld verwijst de wettekst terzake de schulden niet langer naar deze staat. Anderzijds lijkt het ons in de praktijk wel raadzaam er voor te zorgen dat de schulden tijdig zijn weggewerkt en wel voor de opmaak van deze staat, zodat een staat kan afgeleverd worden die schulden clean is. Dit vergemakkelijkt de zaken en het bewijs 1 Cfr de tekst in de Memorie van Toelichting die letterlijk als volgt luidt: Door de verwijzing naar schulden t.a.v. derden wordt vermeden dat een rekening- courant t.a.v. een vennoot (die krachtens de derde voorwaarde sowieso met de beslissing instemt) een obstakel vormt. [4]

5 van effectieve betaling nadien hoeft niet langer geleverd te worden. Is het door omstandigheden niet mogelijk de schulden te betalen voorafgaand de opmaak van de staat van actief en passief, dan komt het ons voor dat uit de wettekst mag afgeleid worden dat de effectieve terugbetaling een (bewezen!) feit is voorafgaand aan de ondertekening van de notariële ontbindingsakte, meer precies voorafgaand aan de opmaak door de deskundige (extern-accountant of bedrijfsrevisor) van zijn deskundigenverslag over de staat van actief en passief. Trouwens de nieuwe wettekst lijkt hier het standpunt te willen aannemen dat eerder reeds was ingenomen door de Minister van Justitie in antwoord op een parlementaire vraag (Parl. Vr. Luk an Biesen, aan de Minister van Justitie, nr , 12 december 2012, 53 Com 620, p. 17) en waaruit eveneens duidelijk kan afgeleid worden dat de effectieve betaling voorafgaand de ontbindingsakte moet gebeurd zijn (thans bij lectuur van de nieuwe wettekst te lezen als: voorafgaand de opmaak van het deskundigenverslag over de staat van actief en passief, want deze moet over de terugbetaling / consignatie verslag uitbrengen. Van de terugbetaling van de schulden (aan derden) tussen de datum van staat van actief en passief en de ontbindingsakte zal het bewijs moeten aangeleverd worden aan de deskundige (extern accountant of bedrijfsrevisor) daar deze van de terugbetaling melding moet maken in de conclusies van zijn deskundigenverslag (zie verder). (5) Schulden: terugbetaling wat verstaat men onder consignatie Sinds de Wet van 25 april 2014 voorziet art. 184, 5 W.Venn. thans ook expliciet in de mogelijkheid om schulden aan derden te consigneren. Deze mogelijkheid, zo blijkt uit de Voorbereidende Werken (Cfr. de Memorie van Toelichting bij de Wet van 25 april 2014, Parl.St., Doc 53 / 3149/001, p. 92) is ingevoerd naar analogie met wat reeds voorzien was in art. 190, 2 W.Venn. (ook laatstgenoemd wetsartikel voorziet namelijk in de mogelijkheid van consignatie). Ook hier komt het ons voor dat deze consignatie voorafgaand de ondertekening van de notariële ontbindingsakte, meer precies voorafgaand de opmaak door de deskundige van zijn deskundigenverslag over de staat van actief en passief dient te gebeuren. [5]

6 En ook als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal het bewijs van de consignatie moeten aangeleverd worden aan de deskundige (extern accountant of bedrijfsrevisor) daar hij van de consignatie melding moet maken in de conclusies van zijn deskundigenverslag (zie verder). De vraag is wat de wetgever in art. 184, 5 W.Venn. precies verstaat onder consignatie? Betekent dit consigneren in de gebruikelijke juridische zin en dus afzonderen op een aparte wachtrekening bij de Deposito en Consignatiekas (voor uitleg hoe dit dient te gebeuren, zie Nergens in de nieuwe wettekst wordt gepreciseerd wat in deze context onder consignatie precies dient begrepen te worden. Ook de Voorbereidende Werken zwijgen hierover in alle talen. Indien effectief consignatie bij de Deposito- en Consignatiekas bedoeld wordt, dan zal hiervan allicht in de praktijk weinig gebruik worden gemaakt gelet op de administratieve rompslomp die er mee gepaard gaat. In dat geval lijkt het ons beter om de schuld i.p.v. te consigneren gewoon te betalen. Anders is het als consigneren in de brede zin van het woord moet begrepen worden. Volgens van Dale betekent consigneren : in bewaring geven. Het zou dan betekenen dat geld bestemd om in een latere fase de schuldeiser te betalen voorafgaand de notariële ontbindingsakte opzij wordt gezet op een aparte rekening. De vraag is dan op rekening van wie? Van de vennootschap? Dit lijkt weinig zinvol, want die verdwijnt meteen? En zal de bankinstelling de rekening kunnen aanhouden op naam van een vennootschap die niet langer bestaat? Allicht niet. Op een rekening van de vereffenaar? Uiteraard niet want die is er niet bij een ééndagsprocedure! Op rekening van één van de bestuurders / zaakvoerders? Dit blijkt niet uit de wettekst. En bovendien, dit is gevaarlijk voor schuldeisers want welke bescherming hebben ze in dat geval? (behoudens uiteraard het instellen van een vordering in aansprakelijkheid daar de zittende bestuurders / zaakvoerders bij ontstentenis van benoeming van een vereffenaar als vereffenaar worden beschouwd; toepassing art. 185 juncto art. 198, 1, 3 de gedachtenstreepje W.Venn.) Voorlopige conclusie: zolang er geen duidelijkheid is over de notie consignatie is het af te raden deze techniek te gebruiken en is het aan te bevelen eerder tot een [6]

7 effectieve betaling van de schuld aan de derde over te gaan voorafgaand de notariële ontbindingsakte. Volgens onze informatie heeft er intussen een overleg plaatsgevonden tussen de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en vertegenwoordigers van het IAB en IBR. Daaruit zou blijken dat het inderdaad om consigneren bij de Deposito- en Consignatiekas zou gaan (dit standpunt zou eerstdaags gecommuniceerd worden). (6) Schulden: wat met (latente) belastingschulden? Quid met belastingen die betrekking hebben op het lopende boekjaar. We denken aan vennootschapsbelasting wegens de (winstgevende) activiteiten in de maanden die de ontbinding voorafgaan. Of schuld jegens de BTW-administratie (om zelfde reden). Voor de Wet van 25 april 2014 werd doorgaans gesteld dat deze minstens voorafgaand aan de ondertekening van de notariële ontbindingsakte dienen betaald te worden. Sommigen rechtbanken aanvaarden ook de neerlegging op de griffie van turbo-liquidaties niet als bleek dat er nog belastingschulden waren. Het komt ons voor dat dit m.b.t. de hierboven opgesomde belastingschulden nog steeds de houding dient te zijn. Het is immers een schuld aan een derde, die bovendien perfect vooraf kan uitgerekend worden en voldaan kan worden via een fiscale voorafbetaling. De betaling kan gebeuren tussen de datum van opmaak van de staat van actief en passief en de ondertekening van de ontbindingsakte. De deskundige zal in dat geval het bewijs van de betaling van de belastingschuld voorgelegd moeten krijgen en er melding moeten van maken in de conclusies van zijn deskundigenverslag. Mogelijks zijn de hier bedoelde schulden ook vatbaar voor consignatie. Dit kan eventueel ook afgeleid worden uit de Voorbereidende Werken tot de Wet van 25 april 2014 (Cfr. de Memorie van Toelichting bij de Wet van 25 april 2014, Parl.St., Doc 53 / 3149/001, p. 92) waar volgende passage te lezen staat: Door, naar analogie met art. 190 de mogelijkheid tot consignatie te voorzien wordt het probleem van de kosten van vereffening zelf en van de fiscale afrekening opgelost. Onduidelijk is dat de wetgever verstaat onder fiscale afrekening. Geldt dit ook voor belastingschulden die perfect op het ogenblik van de vereffening gekend zijn (of [7]

8 berekenbaar zijn)? Of enkel voor latente belastingschulden die pas ontstaan na (want door) de ontbinding? Quid met belastingschulden die pas ontstaan door de ontbinding zelf? We denken hierbij aan de RV op de liquitatiebonus of Venn.B die verschuldigd wordt op meerwaarden die aan het licht komen via de ontbinding (bv. meerwaarde op onroerend goed). Van dergelijke schulden kan uiteraard onmogelijk geëist worden dat ze voorafgaand aan de notariële ontbindingsakte worden betaald, want ze bestaan op dat moment niet eens. Allicht zal hier consignatie de oplossing zijn. De deskundige zal van deze consignatie melding dienen te maken in de conclusies van zijn deskundigenverslag. Wat specifiek de RV op de liquidatiebonus betreft,, kan men zich de vraag stellen of deze wel moet geconsigneerd worden. In feite is dit niet echt een schuld van de vennootschap maar eerder van de vennoten zelf die enkel door de vennootschap in naam en voor rekening van de vennoten wordt ingehouden en betaald wordt aan de fiscus. (7) Schulden: wat met de kosten van accountant? notaris? Quid kosten die inherent zijn aan de vereffening zelf zoals kosten van de accountant, bedrijfsrevisor, advocaat, en notaris? Vóór de Wet van 25 april 2014 werd doorgaans gesteld dat deze minstens voorafgaand aan de ondertekening van de notariële ontbindingsakte dienen betaald te worden. Het komt ons voor dat dit nog steeds de houding dient te zijn. Het is immers een schuld aan een derde, die bovendien perfect vooraf gekend is (de cijferberoeper en de notaris kunnen perfect factureren / zich laten provisioneren voorafgaand aan de ontbindingsakte) en dus voor de ontbindingsakte kan deze kost voldaan worden. De betaling kan gebeuren tussen de datum van opmaak van de staat van actief en passief en de ondertekening van de ontbindingsakte. De deskundige zal in dat geval het bewijs van de betaling van de bewuste vereffeningskost voorgelegd moeten krijgen en er melding moeten van maken in de conclusies van zijn deskundigenverslag. Blijkbaar gaat de wetgever er van uit dat de hier bedoelde kosten thans ook voorwerp kunnen zijn van consignatie (Cfr. de Memorie van Toelichting bij de Wet van 25 [8]

9 april 2014, Parl.St., Doc 53 / 3149/001, p. 92) waar volgende passage te lezen staat: Door, naar analogie met art. 190 de mogelijkheid tot consignatie te voorzien wordt het probleem van de kosten van vereffening zelf en van de fiscale afrekening opgelost. Nota Bene: Vóór de Wet van 25 april 2014 werd aangenomen dat voor hier bedoelde kosten van vereffening (accountant, notaris, revisor enz.) een boekhoudkundige voorziening (art. 50, KB 30 januari 2011 tot uitvoering W.Venn. mocht worden aangelegd die dan mocht blijken uit de staat van actief en passief (cfr. Parl. Vr. Luk an Biesen, aan de Minister van Justitie, nr , 12 december 2012, 53 Com 620, p. 17, waar te lezen stond: De kosten of provisies verbonden aan de vereffening zelf vormen evenmin een beletsel ; cfr. ook art. 28 van het K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het W.Venn. dat stelt: een voorziening moet worden gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden. ). Noteer dat het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) van oordeel was dat dergelijke voorziening voor kosten van de vereffening niet op de staat van actief en passief mocht voorkomen daar dit rekening houdend met de oude versie van de wettekst neerkwam op passiva als bedoeld in de wet. Thans is dit niet langer een argument daar het woord passiva is vervangen door schulden aan derden. Ofschoon de wettekst nu herschreven werd, komt het ons voor dat een dergelijke voorziening voor kosten toch niet langer tot de mogelijkheden behoort en dat er voor deze kosten rekening houdend met de actuele bewoordingen van de wettekst - slechts twee mogelijkheden bestaan; ofwel worden ze effectief betaald ofwel worden ze geconsigneerd voorafgaand aan de akte van ontbinding. (8) Schulden: wat moet precies waar in het verslag van de deskundige staan? Het artikel 184, 5 W.Venn. is door de Wet van 25 april 2014 aangevuld met een nieuw lid dat als volgt luidt: "Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant overeenkomstig artikel 181, 1, derde lid, maakt het verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies". Een en ander betekent concreet dat de deskundige die n.a.v. zijn onderzoek van de staat van activa en passiva vaststelt dat er schulden aan derden zijn, zich het bewijs van betaling of consignatie moet laten voorleggen door de vennootschap, zodat hij [9]

10 van de effectieve betaling of consignatie voorafgaand de notariële ontbindingsakte melding kan maken in zijn verslag. Deze melding dient voor te komen in de conclusies van zijn verslag. Uiteraard verdient het aanbeveling dat de deskundige hierover meer diepgaande toelichting geeft in zijn verslag zelf. Indien de staat van actief en passief melding maakt van schulden aan derden, zal het er in de praktijk dus op neerkomen dat de deskundige zo lang mogelijk wacht met de opmaak van zijn verslag en dit pas afsluit enkele dagen voorafgaande de notariële ontbindingsakte. Immers, en zo wordt o.i. terecht verdedigt door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, indien de consignatie of terugbetaling gebeurt na de opmaak van het verslag, zal een aanvulling door de auteur ervan vereist zijn. Blijkt uit de staat van actief en passief dat er geen schulden jegens derden zijn, dan kan de deskundige uiteraard meteen tot de opmaak van zijn verslag overgaan. Hij hoeft dan immers geen melding te maken van enige betaling of consignatie nadien. De vraag is welke de rol is van de deskundige zo uit de staat van actief en passief geen schulden aan derden blijken, maar het zeker geweten is dat er aan de vereffening nog schulden zullen verbonden zijn die evenwel nog moeten ontstaan. We denken hierbij dan aan de fiscale afrekening als gevolg van de ontbinding (bv. RV op de liquidatiebonus; Venn.B. als gevolg van meerwaarden die aan het licht komen n.a.v. de ontbinding). Dit is onduidelijk. De vraag is of hiervoor ook niet een bedrag dient geconsigneerd te worden en of de deskundige hierover ook geen melding dient te maken in zijn verslag. Het komt ons voor dat zulks het geval is. (9) Wat als de vennootschap eigenaar is van een onroerend goed en/of titularis van een zakelijke recht van tijdelijk vruchtgebruik/opstal op een onroerend goed? In dat geval is belangrijk zeer tijdig naar Notariskantoor Michiels & Stroeykens de volgende documenten toe sturen: - een kopie van de notariële koopakte via dewelke de vennootschap eigenaar werd van het onroerend goed of titularis van het zakelijk recht; - indien op het onroerend goed een hypothecaire schuld rust, een kopie van de notariële akte waarbij tot hypotheekvestiging werd overgaan (indien geleend werd op basis van een zogenaamd hypothecair mandaat/volmacht, ook een kopie van deze akte); [10]

11 - enkel voor BVBA s: een kopie van het register van aandelen of ander bewijs waaruit blijkt dat de vennoten aandelen bezaten in de BVBA toen deze het onroerend goed verwierf tegen betaling van het kooprecht (mogelijke toepassing art. 129, 3 de lid W.Reg., zie verder) Pas na ontvangst van deze documenten, kunnen wij starten met de noodzakelijk en wettelijke opzoekingen. Hou er rekening mee dat het inzamelen van deze vastgoedopzoekingen tijd vergt! Reken op 3 tot 4 weken. We zijn voor het bekomen van een aantal opzoekingen aangewezen op wettelijk te respecteren termijn en deels ook afhankelijk van de al dan niet efficiënte / snelle werken van een aantal administratieve diensten (gemeenten, hypotheekkantoor, kadaster, enz.). De hierboven opgelijste documenten hebben we tevens nodig om na te kunnen gaan of de onttrekking van het onroerend goed n.a.v. de ééndagsprocedure al dan niet in aanmerking komt voor een later registratierecht dan het kooprecht (10 % / 12,5%). Artikel 129, derde lid W.Reg. voorziet inzonderheid voor de BVBA s in mogelijke uitzonderingen. Noteer alvast dat dergelijke uitzonderingen niet bestaan voor NV s noch voor CVBA s en in de vennootschappen de onttrekking van het onroerend goed steeds zal gebeuren tegen een fiscale kost die gelijk is aan het kooprecht, dus 10% of 12,5% registratierecht (tenzij het onroerend goed reeds in onverdeeldheid toebehoort aan de NV of CVBA s en haar vennoten/aandeelhouders). (10) Wat met de jaarrekening over het lopende boekjaar? Wat met de kwijting van de zaakvoerders / bestuurders? De vraag stelt zich of naar aanleiding van de eendagsprocedure de verplichting bestaat tot goedkeuring van jaarrekening (evt. jaarverslag) én geven van al dan niet kwijting aan bestuursorgaan/commissaris. Belangrijk in deze is dat een quasi-unanieme rechtsleer stelt dat een staat van actief & passief zoals bedoeld in artikel 181 W.Venn. niet voldoet als jaarrekening (en dus niet het document kan zijn waarop een kwijting is gebaseerd)! a. Laatst afgesloten boekjaar (indien op het moment van de ééndagsprocedure nog geen gewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden die beslist heeft over jaarrekening/kwijting van het inmiddels verlopen boekjaar) Artikel 92 W.Venn. stelt dat het bestuursorgaan elk jaar een jaarrekening moet opmaken over het afgesloten boekjaar en dat dat binnen de 6 maanden na de sluiting [11]

12 van boekjaar moet worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Artikel 126 W.Venn. voorziet in strafsancties bij niet naleving van artikel 92! De BAV die zich uitspreekt over de eendagsprocedure is het ultieme moment waarop een beslissing kan genomen worden m.b.t. de jaarrekening over het afgesloten jaar. Dit punt moet dus op de agenda geplaatst worden. Wil de cliënt dat niet dan zal daar melding van gemaakt worden in de notariële notulen van de BAV : De instrumenterende notaris stelt vast dat de algemene vergadering tot op heden geen beslissing heeft genomen betreffende het afgesloten boekjaar, zijnde het boekjaar lopende van tot. De notaris wijst de vergadering op de verplichtingen opgenomen in artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen en op de strafsancties verbonden aan het niet naleven van die verplichtingen. Wordt er een beslissing genomen over de jaarrekening van het laatst afgesloten jaar dan wordt er meteen ook een beslissing genomen over de al dan niet kwijting voor de leden van het bestuursorgaan/commissaris. b. Lopende boekjaar (ingegaan de dag na afsluitdatum van het vorige boekjaar tot op de datum van de BAV houdende de ééndagsprocedure) Het is zo lijkt ons in de huidige stand van de wetgeving niet heel duidelijk of er al dan niet een wettelijke verplichting bestaat tot opmaak van een jaarrekening voor het lopende boekjaar met als afsluitdatum de datum van de akte van ontbinding. Bovendien wordt de juridisch discussie hierbij bemoeilijkt door de eigenheid van de ééndagsprocedure waarbij de vennootschap (en haar organen) meteen bij het in ontbinding gaan ook verdwijnt. Toen de vennootschapswetgever de spelregels uitschreef rond de verplichte opmaak van de jaarrekening werd hiermee geen rekening gehouden. Uiteraard, want de ééndagsprocedure bestond niet eens (althans er was geen wettelijk kader voor). En bovendien heeft de wetgever ten onrechte bij het uitschrijven van art. 184, 5 W.Venn. hieraan ook geen aandacht besteed. Het gevolg is dan ook dat in de rechtsleer tegenovergestelde geluiden te lezen zijn. Zo argumenteren sommigen dat in de ééndagsprocedure geen jaarrekening moet worden opgesteld over het lopende boekjaar (aldus: BAART, T. en SCHOETERS, V., [12]

13 Verplichting tot het opstellen van een jaarrekening naar aanleiding van de ontbinding en vereffening in één akte, Nieuwsbrief Notariaat, 2013, nr. 6). Anderen pleiten er voor dit wel te doen (aldus: DE BIE, E., Vereffening van vennootschappen na de Wet van 19 maart 2012: reparatie en innovatie, in Notariële Actualiteit , Leuvense Notariële Geschriften, Intersentia, p. 60). Nota Bene: Er bestaat een (oud) advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen dat aanbeveelt om bij het in ontbinding gaan over te gaan tot de opmaak van een tussentijdse jaarrekening (voor de periode tussen de datum afsluiting van het vorige boekjaar en de datum van de ontbinding). De achterliggende reden is dat hierdoor een duidelijke scheidingslijn wordt getrokken tussen de periode waarin het bestuur het bewind voerde en de nieuwe periode waarin de vereffenaar de touwtjes in handen neemt. Echter, dit argument gaat bij de ééndagsprocedure niet op daar er per definitie geen vereffenaar wordt benoemd. Notariskantoor Michiels & Stroeykens adviseert zijn cliënteel in dit debat, bij gebrek aan duidelijkheid, een voorzichtige houding aan te nemen en dus om wel degelijk tot de opmaak van een jaarrekening voor het lopende boekjaar over te gaan. Gelet op het onduidelijkheid in de wet en de tegenstrijdigheid binnen de doctrine, kunnen we uiteraard de opmaak van deze jaarrekening niet als eis stellen voor het verlijden van de notariële ontbindingsakte. We adviseren evenwel ons cliënteel om het wel te doen. Beslist de cliënt het niet te doen dan is dit op eigen verantwoordelijkheid (fiscaal en/of juridisch of anderszins). Beslist de cliënt dat er geen jaarrekening wordt opgemaakt over het lopende boekjaar, dan heeft dit wel voor gevolg dat er ook geen kwijting kan worden gegeven aan de leden van het bestuursorgaan/commissaris. Wenst het bestuursorgaan die kwijting te krijgen, dan zal er sowieso een jaarrekening opgesteld moeten worden (best zo dicht mogelijk bij de datum van de BAV). Het bestuursorgaan heeft hier de touwtjes dus zelf in handen. [13]

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10%

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet

Nadere informatie

De ontbinding en vereffening in één akte

De ontbinding en vereffening in één akte De ontbinding en vereffening in één akte De wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie heeft artikel 184, 5 van het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) andermaal gewijzigd.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

De vrijwillige ontbinding en vereffening. Wettelijk kader

De vrijwillige ontbinding en vereffening. Wettelijk kader De vrijwillige ontbinding en vereffening Nathalie Blauwblomme Honoré & Gits advocatenkantoor Pres. Kennedypark 4a 8500 Kortrijk Wettelijk kader Wet van 2 juni 2006 (BS 26 juni 2006) inwerkingtreding 6

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Ontbinding en vereffening Beslissing tot ontbinding (ontbindingsbesluit of invereffeningstelling) en afwikkeling van de vereffening - activa verzilveren

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant

Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Omzetting van vennootschappen Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor of externe accountant SPECIFIEKE OPDRACHTEN

Nadere informatie

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen RAAD advies van 7 januari 2000 De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 2. Bas i s reg el s voor een g ezon d f i n an ci eel b el ei d Voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Een specifieke taak, bij wet toevertrouwd aan uw bedrijfsrevisor

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

ONTBINDING EN VEREFFENING VAN EEN ONDERNEMING: WETTELIJK KADER. Seminarie IBR Workshop 26 juni 2008

ONTBINDING EN VEREFFENING VAN EEN ONDERNEMING: WETTELIJK KADER. Seminarie IBR Workshop 26 juni 2008 ONTBINDING EN VEREFFENING VAN EEN ONDERNEMING: WETTELIJK KADER Seminarie IBR Workshop 26 juni 2008 INHOUDSTAFEL Bestaand algemeen vennootschapsrechtelijk kader Nieuwe wet: algemeen Nieuwe wet: uitgangspunt

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Vereffening van vennootschappen: Capita selecta

Vereffening van vennootschappen: Capita selecta Vereffening van vennootschappen: Capita selecta In deze bijdrage worden enkele zorgvuldig gekozen topics inzake de vereffening van vennootschappen behandeld. Het opzet van deze bijdrage is niet op exhaustieve

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

De vzw-wet voorzag voor de inwerkingtreding van de wet van 30 december 2009 geen bepalingen over het verloop van een fusie van vzw s.

De vzw-wet voorzag voor de inwerkingtreding van de wet van 30 december 2009 geen bepalingen over het verloop van een fusie van vzw s. FUSIE VAN VZW S: JURIDISCHE ASPECTEN 2013-12-02 Maarten Balthau Lieven De Winter Sarah Walschot De schoolbesturen binnen het vrij gesubsidieerd onderwijs hebben de rechtsvorm van een vereniging zonder

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen Aanpassing van artikel 53 van de statuten.

OPROEPING. 2. Machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen Aanpassing van artikel 53 van de statuten. ARSEUS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Gent, afdeling Kortrijk OPROEPING De raad van bestuur

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB

Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB Formaliteiten bij fusies en splitsingen gewijzigd Luc Ceulemans Raadslid IAB De Wet van 8 januari 2012, die op diezelfde dag in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wijzigt de documentatie- en verslaggevingsverplichtingen

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Sadi Podevijn Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Omvorming van jaarrekening in Euro naar functionele valuta Verwerking van omrekeningsverschillen

Sadi Podevijn Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Omvorming van jaarrekening in Euro naar functionele valuta Verwerking van omrekeningsverschillen Memo Aan: Van: Sadi Podevijn Commissie voor Boekhoudkundige Normen Pascal Janssens / Herwig Opsomer PwC Datum: 23 juli 2013 Onderwerp: Omvorming van jaarrekening in Euro naar functionele valuta Verwerking

Nadere informatie

Behoorlijk bestuur voor PWA VZW s na 1 januari 2018

Behoorlijk bestuur voor PWA VZW s na 1 januari 2018 Behoorlijk bestuur voor PWA VZW s na 1 januari 2018 Overzicht 1. Inleiding 2. Ontbinding en Vereffening A. Ontbinding B. Vereffening C. Vereffening - Vereffeningswerkzaamheden D. Vereffening Sluiting van

Nadere informatie

Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid van vennoten

Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid van vennoten Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid van vennoten FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte EV/VY/vs/sdb Uw referte Datum 02 maart 2015 Geachte Confrater, Betreft:

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 april 2006 om 15 uur op de zetel van de vennootschap De vergadering wordt geopend om 15.06 uur onder het voorzitterschap van

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

DE PRAKTIJK VAN VEREFFENINGEN

DE PRAKTIJK VAN VEREFFENINGEN DE PRAKTIJK VAN VEREFFENINGEN PRAKTISCHE PROBLEMEN EN ONZEKERHEDEN GUY PARMENTIER & PATRICK HUYBRECHTS de spreker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in deze uiteenzetting

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 425 Wet van 14 september 2006 tot uitvoering van verordening (EG) Nr. 1435/2003 van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 betreffende

Nadere informatie

Electrawinds. Europese vennootschap 51, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg Rechtspersonenregister Luxemburg: B 155.

Electrawinds. Europese vennootschap 51, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg Rechtspersonenregister Luxemburg: B 155. Electrawinds Europese vennootschap 51, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg Rechtspersonenregister Luxemburg: B 155.076 Volmacht buitengewone algemene vergadering van Electrawinds SE

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

EUBELIUS CLIENT ALERT. De vereffeningsprocedure verfijnd

EUBELIUS CLIENT ALERT. De vereffeningsprocedure verfijnd EUBELIUS CLIENT ALERT De vereffeningsprocedure verfijnd 1. Algemeen Op 26 juni 2006 werd de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek

STICHTING Strategische Board Stedendriehoek STICHTING Strategische Board Stedendriehoek Heden, @ tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: @ De verschenen persoon verklaarde een stichting op te richten,

Nadere informatie

C. Er kunnen toeslagen in rekening worden gebracht, indien deze van toepassing zijn:

C. Er kunnen toeslagen in rekening worden gebracht, indien deze van toepassing zijn: A. Het in rekening te brengen tarief bedraagt: Oprichting stichting 475 BTW 21% 99,75 Tota a l 574,75 B. Gebruikelijke werkzaamheden voor gemeld tarief 1. aanmaken dossier; 2. een en ander op basis van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR)

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Openbare terechtzitting van 14 maart 2013 In de zaak 424/11/( )/N De Raad

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening in één akte: enkele praktische overwegingen

Ontbinding en vereffening in één akte: enkele praktische overwegingen Ontbinding en vereffening in één akte: enkele praktische overwegingen Daniël Maes Accountant Belastingconsulent Adviseur juridische en studiedienst De procedure van ontbinding en vereffening in één akte

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw. met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge

Het wel en wee van de vzw. met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge Het wel en wee van de vzw met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge Het wel en wee van de vzw Deel 1 De statuten, de raad van bestuur, de leden en de algemene

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

I. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Eindhoven De Kroon B.V.

I. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Eindhoven De Kroon B.V. Xior Student Housing Naamloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België), RPR (Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0547.972.794 (de "Vennootschap" of "Xior")

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Toezicht op de financiële informatie en markten Studies en documenten : nr. 29 December 2005 Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 27 april 2016 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie