Verduurzamen dor je samen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verduurzamen dor je samen"

Transcriptie

1 Verduurzamen doe je samen Eindrapportage Projectnummer: Correspondentienummer Projectsoort: ontwikkelingsproject Februari 2005 Industriële Kring Heerlen Noord Heerlen Pagina 1 van 9

2 Inhoudsopgave blz Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Aanpak 4 Hoofdstuk 3 Resultaten 7 Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 9 Hoofdstuk 5 Financieel overzicht 10 Bijlagen 1 Masterplan Verduurzamen doe je samen 2 Bijlagen Masterplan 3 Gemeenschappelijke duurzame ontwikkelingsvisie 4 Factuur Pagina 2 van 9

3 Hoofdstuk 1 Inleiding De Industriële Kring Heerlen Noord (IKHN) en de gemeente Heerlen geven hoge prioriteit aan het gezamenlijk creëren, instandhouden en duurzaam verbeteren van het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen in Heerlen Noord. Een voorwaarde daarvoor is het bieden van goede vestigings- en verblijfsmogelijkheden voor het bedrijfsleven. Hierbij richt de gemeente zich op zowel het verbeteren van de bestaande bedrijvigheid als het aantrekkelijk maken van Heerlen Noord voor vestiging van nieuwe bedrijven. Om bestaande en nieuwe bedrijventerreinen binnen de Parkstad Limburg gemeenten ook op langere termijn op het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen brengen en houden, is op regionaal niveau een uitvoeringsorganisatie BTM Parkstad Limburg opgericht. De ondernemersorganisatie Industriële Kring Heerlen Noord (IKHN) wil het ondernemersklimaat op een duurzame wijze verbeteren. De ondernemersorganisatie vreest verpaupering in de toekomst door veroudering, een slechte ontsluiting, leegstand, parkeerproblemen en vervuiling. De in 2001 aangestelde bedrijventerreinmanager voor Heerlen Noord is ook binnen deze nieuwe organisatie, BTM Parkstad Limburg, werkzaam. Daardoor wordt de uitvoering van het bedrijventerreinmanagement nog beter verankerd en de uitvoering van de taak, het mede ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen in Heerlen Noord, gecontinueerd. Om de basis die gelegd is voor de ontwikkeling van een duurzaam Heerlen-Noord te verstevigen en om een voedingsbodem te creëren voor continuering van bedrijventerreinenmanagement in Heerlen Noord, is een gezamenlijke duurzame ontwikkelingsvisie van de ondernemers en gemeente opgesteld en is een masterplan ontwikkeld. Dit project, wat de naam draagt Verduurzamen doe je samen, is mogelijk gemaakt met subsidie vanuit de regeling Duurzame Bedrijventerreinen van NOVEM. In deze rapportage wordt verslag gedaan van dit project. Hoofdstuk 2 beschrijft de aanpak van het project. Hoofdstuk 3 geeft de resultaten weer. In hoofdstuk 4 staan de belangrijkste conclusies en aanbevelingen en tenslotte in hoofdstuk 5 het financiële overzicht. Pagina 3 van 9

4 Hoofdstuk 2 Aanpak Beschrijving van het projectgebied Het projectgebied Heerlen-Noord bestaat uit één terrein bestaande uit 5 subterreinen, te weten De Koumen, De Vrank, Wijngaardsweg, In de Cramer en Ten Esschen. Het projectgebied bedraagt circa 140 hectare. Het gaat om circa 250 bedrijven met een personeelsbestand van ca De aaneengesloten bedrijventerreinen worden gekenmerkt door gemengde bedrijvigheid. Er zijn transportbedrijven gevestigd, productiebedrijven, autobedrijven, bouwnijverheid, schoonmaakbedrijven en andere zakelijke diensverlening, groothandel en detailhandel (gemengd plus). Het project is opgeknipt in 2 deelprojecten: het ontwikkelen van een gemeenschappelijke duurzame ontwikkelings visie van IKHN en gemeente Heerlen; Het opstellen van een masterplan. Gemeenschappelijke duurzame ontwikkelingsvisie; Voor de IKHN geldt als input het visiedocument van 15 april 2003 en de enquêteresultaten van de Duurzaamheidsscan. Voor de gemeente geldt als input de gemeentelijke visie. De gemeenschappelijke duurzame ontwikkelingsvisie is opgenomen in bijlage 2. Aandacht is besteed aan de volgende (milieu)thema s die als prioritair zijn uitgewerkt: Energiemanagement Afvalstoffenmanagement Bereikbaarheid en logistiek Ruimtelijke inrichting Visuele kwaliteit Veiligheid Parkmanagement Communicatie Per thema zijn de volgende vragen uitgewerkt: Op welke kwaliteitsniveau wordt ingezet? Naar welke resultaten streven we op hoofdlijnen? Hoe willen we dit bereiken? Wanneer willen we dit realiseren? Het visie is ontwikkeld en uitvoerig besproken door de IKHN, ondernemers, de gemeente en de bedrijventerreinmanager tijdens werkgroep vergaderingen en ondernemersbijeenkomsten. Gedurende de duur van dit project heeft de projectgroep bestaande uit ambtenaren van de Gemeente Heerlen, de IKHN en de bedrijventerreinmanager het proces mee begeleid. De gemeenschappelijke duurzaamheidsvisie heeft voldoende bouwstenen opgeleverd over de omvang en de prioriteiten van de knelpunten en kansen op het bedrijventerrein en de overige wensen van betrokken partijen met betrekking tot het bedrijventerrein en de samenwerking. Deze gegevens zullen als bouwstenen dienen voor het masterplan. Pagina 4 van 9

5 Ontwikkelen van het masterplan. Er bestaan in Heerlen Noord IKHN werkgroepen voor energiemanagement, afvalmanagement, veiligheid, terreinbeheer en inkoop. De werkgroepen bestaan uit ondernemers, gemeenteambtenaren, medewerker Kamer van Koophandel en andere externe deskundigen. Aan ondernemerszijde is het concept masterplan aan alle leden van de werkgroepen gestuurd met de mogelijkheid hierop te reageren. Per werkgroep is over de concepten een aantal keren overleg gevoerd. De resultaten hiervan zijn in het masterplan verwerkt. Vervolgens is het concept uitvoerig in het bestuur van de IKHN besproken. De concepten zijn tijdens de ondernemersbijeenkomsten van de IKHN op 16 maart en 14 september 2004 plenair gepresenteerd en met de leden besproken en vastgesteld. Gedurende de duur van dit project heeft de projectgroep bestaande uit ambtenaren van de Gemeente Heerlen, de IKHN en de bedrijventerreinmanager het proces mee begeleid. Aan gemeentezijde is het concept plan zowel ambtelijk als bestuurlijk uitgebreid besproken en het college heeft het concept goedgekeurd. Tijdens de stuurgroepvergadering van 11 november 2004 is het plan geaccordeerd en de definitieve versie wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan het college van B & W van Heerlen Het masterplan met bijlagen wordt via de website verspreid onder de ondernemers in Heerlen Noord en is tijdens een slotbijeenkomst aan de burgemeester en wethouder stadsontwikkeling van Heerlen, aan vertegenwoordigers van de Provincie Limburg, de Kamer van Koophandel Zuid Limburg en BTM Parkstad Limburg officieel Aangeboden. Zie bijlagen 1en 2. Intentieverklaring Tijdens de duurzaamheidsmarkt die in oktober 2003 door de IKHN is georganiseerd is de intentieverklaring door vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Heerlen, Parkstad Limburg, de provincie Limburg, Kamer van Koophandel Zuid Limburg en de IKHN ondertekend. Ook is tijdens die bijeenkomst een stuurgroep met genoemde vertegenwoordigers gevormd en is de aftrap gegeven voor de ontwikkeling van het masterplan. Pagina 5 van 9

6 Hoofdstuk 3 Resultaten Het doel van het project is om het ondernemersklimaat op een duurzame wijze te verbeteren. Hiervoor is een gemeenschappelijke duurzame visie ontwikkeld. De visie is opgenomen in bijlage 3. De projectplanning is gevolgd. Daarbij moet opgemerkt worden dat het tijdschema door het moeilijk afstemmen van agenda s wel te krap was en overschreden is. Daarom is uitstel bij Novem aangevraagd voor periode van uitvoering. Het uitstel is verleend. Het project heeft de opgestelde begroting met ca 6% overschreden. Een financiële verantwoording is opgenomen in hoofdstuk 5. Succesfactoren Uniek aan dit project is dat de ondernemers zelf het voortouw hebben genomen. Resultaat hiervan is dat aan de hand van de ondernemersvisie en de gemeentelijke visie een gezamenlijke duurzame ontwikkelingsvisie is ontwikkeld voor Heerlen-Noord.. De deelname van ondernemers in de werkgroepen levert een aantal ambassadeurs op voor de (duurzaamheids) projecten op het bedrijventerrein. Door deelname van BTM Parkstad Limburg kan de kennis eenvoudig worden gebruikt op de andere Parkstad Limburg bedrijventerreinen. In dit project is door de IKHN en haar leden samengewerkt met gemeente Heerlen, provincie Limburg, Kamer van Koophandel Zuid-Limburg en BTM Parkstad Limburg. Hun betrokkenheid en specifieke deskundigheid hebben geleid tot een professionele aanpak. De persoon van de bedrijventerreinmanager speelt een belangrijke rol. Iemand die zelf ondernemer is geweest in het gebied, de taal van de ondernemers spreekt en ondernemers persoonlijk kent. De informatievoorziening is over meerdere kanalen gelopen om zoveel mogelijk ondernemers te kunnen bereiken: de lunchbijeenkomsten van de IKHN, de nieuwsbrieven bedrijventerreinenmanagement, de website IKHN het overleg in de werkgroepen en persoonlijke contacten. Ondernemers willen graag snel zichtbare resultaten zien. Daarom zijn parallel aan dit project, de lopende projecten gecontinueerd en is met enkele nieuwe projecten gestart. Overlegstructuur met gemeente, provincie, KvK en BTM Parkstad Limburg is nu verankerd. Door de frequente contacten tijdens de werk-, project- en stuurgroepvergaderingen is het draagvlak ambtelijk vergroot Pagina 6 van 9

7 Valkuilen Meerjarenbegroting bij de gemeente was niet te realiseren De communicatie met de overheid is nog niet optimaal en behoeft verbetering en structurering. De aandacht voor het betrokken houden en voldoende informeren van ondernemers mag niet verslappen. Pagina 7 van 9

8 Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen Met behulp van dit project zijn de bij de bedrijven levende wensen, behoeften en knelpunten omgezet in een plan. Hierdoor is een lijn uitgezet tot 2014 tot het verder ontwikkelen van een duurzame samenwerking resulterende in een duurzaam bedrijventerrein. De belangrijkste conclusie uit dit project is dat er voldoende draagvlak en kansen zijn voor het uitvoeren van het masterplan. Van belang is de projectkaarten om te zetten in projectplannen. Aan de hand van deze plannen kan dan ook een meerjaren begroting worden opgesteld en budgetten gereserveerd. Daarmee wordt dan gelijktijdig geborgd dat alle betrokken partijen hun medewerking aan het project blijven geven en waar mogelijk uitbreiden. De bedrijventerreinmanager zal een belangrijke rol blijven spelen in de projecten. Ten aanzien van concrete projecten zijn de volgende conclusies te trekken: Voor de al lopende projecten afvalmanagement, energiemanagement, beveiliging en terreinbeheer is gebleken dat voldoende draagvlak aanwezig is om deze projecten te continueren. De overige prioritaire thema s worden omgezet in concrete projecten Met deze projecten is het mogelijk op korte termijn een kwaliteitsimpuls aan het bedrijventerrein te geven waarmee het duurzaamheidsproces wordt gecontinueerd. Voor een goed vervolg van dit project worden de volgende aanbevelingen gedaan: Het blijven monitoren en actualiseren van de lopende projecten en het aan de ondernemers blijven presenteren van zichtbare resultaten, om het draagvlak vast te houden en te vergroten. Het opstellen van de projectplannen waarmee concreet invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van het masterplan. Het minimaal 2 keer per jaar evalueren van de voortgang van de projecten door de stuurgroep. In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd vertegenwoordigers en/of bestuursleden van de IKHN, gemeente Heerlen zowel ambtelijk als bestuurlijk, Kamer van Koophandel Zuid-Limburg, provincie Limburg en BTM Parkstad Limburg. Pagina 8 van 9

9 Hoofdstuk 5 Financiële verantwoording Begroting ontwikkelen masterplan uren/materialen kosten (excl. BTW) kosten (incl. BTW) bedrijventerreinenmanager inclusief kosten derden 343 uur à , , , ,- overige kosten Drukwerk en 4.620, ,- portokosten Totaal , ,- Realisatie ontwikkelen masterplan uren/materialen kosten (excl. BTW) -Abec beheer bv -kosten derden Abec beheer bv -overige kosten Abec beheer bv 372 x 115, , , ,- totaal ,- Financiering ontwikkelen masterplan inkomsten (excl. BTW) Ondernemers ,- Kamer van Koophandel uren, geen directe financiering Gemeente uren, geen directe financiering Parkstad Limburg uren, geen directe financiering Provincie Limburg uren, geen directe financiering NOVEM ,- Totaal ,- De bestede, niet gedeclareerde uren van de diverse samenwerkingspartners zijn 401 geweest. Gerekend tegen een uurtarief van 35,00 hebben deze kosten ,- bedragen. De totale projectkosten excl. BTW bedragen derhalve: Kosten project ,- Kosten interne uren ,- Totaal incl interne kosten ,- De factuur van de externe adviseur is door de Stichting geheel voldaan. Het betreft factuur V van Abec Beheer bv ad ,03,- excl. BTW (bijlage 4 ) Subsidieberekening Aan Novem wordt een subsidie gevraagd van ,- Pagina 9 van 9

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy `````` Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Voortgangsrapportage naar het wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Versie 1.0 april 2013 Wegnemen van belemmeringen in de biobased

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Lessen uit zes Rijkspilots Cees-Jan Pen Veerle Petit Hanneke van Rooijen Bart Pasmans Den Haag, augustus 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, augustus

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Willens in ketens FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Bureau AudCom: Mv/bur/2004/5469 Samenwerken in de keten in de sector

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Op weg naar een IKC 1

Op weg naar een IKC 1 Op weg naar een IKC 1 Inhoudsopgave Inleiding Om de ontwikkeling van brede scholen in het primair- en voortgezet onderwijs te stimuleren, richtte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie