ECONOMIC CAPITAL: THE MISSING LINK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECONOMIC CAPITAL: THE MISSING LINK"

Transcriptie

1 21_25_artikel_ :18 Pagina 21 Management accounting ECONOMIC CAPITAL: THE MISSING LINK Banken houden economic capital aan om met een bepaalde mate van zekerheid grotere dan verwachte verliezen op te vangen. Maar economic capital is niet alleen een uitstekend middel om risicomanagement binnen banken concreet vorm te geven. Het is eveneens geschikt om te sturen op die activiteiten die het hoogste rendement opleveren. Na de bancaire sector zullen ook andere sectoren zoals de verzekeringswereld en de automobielsector profijt kunnen hebben van het gebruik van economic capital. DOOR MARCO FOLPMERS Kijken wij naar de jaarverslagen van ABN AMRO en de Rabobank dan valt op dat deze grootbanken in hun jaarverslag 2005 al cijfermatig rapporteren over het economic capital. ABN AMRO rapporteert een economic capital van 16 miljard euro s op een balanstotaal van 881 miljard euro s. Dit economic capital wordt berekend met een betrouwbaarheidsniveau van 99,95 procent, corresponderend met een single A rating van de achtergestelde leningen. De Rabobank rapporteert een economic capital van 14,9 miljard euro s op een balanstotaal van 506 miljard euro s. Het economic capital wordt door deze triple-a bank berekend met een betrouwbaarheidsniveau van 99,99 procent. Banken houden dit economic capital aan om protectie te bieden aan de houders van achtergestelde leningen en uiteindelijk als zekerheid voor de depositohouders. Met economic capital kan echter veel meer worden gedaan dan uitsluitend het financieren van restrisico. Economic capital is niet alleen voor risk management het instrument om risico s concreet te maken, ook voor de commerciële aansturing van de bank kan economic capital worden opgevat als de missing link. Dit artikel gaat nader in op deze functie als missing link, waarbij eerst wordt ingegaan op de problematiek om risico- en rendementsturing concreet te maken. Vervolgens komt de rol van economic capital aan bod. COSO-raamwerk Een dikwijls gehanteerd raamwerk voor risicomanagement is het COSO-raamwerk (Committee Of Sponsoring Organizations). Dit raamwerk is weergegeven in figuur 1 Het rechtervlak van de kubus geeft aan dat beheersing door alle organisatorische lagen heen gaat. Het bovenste vlak geeft de doelstellingen van de onderneming aan: ~ strategische doelstellingen; ~ operationele doelstellingen; ~ rapportagedoelstellingen; ~ compliancedoelstellingen. Figuur 1 Het beheersingsmodel van COSO (COSO, Enterprise Risk Management Framework) STRATEGIC Internal Environment Objective Setting Event Identification Risk Assessment Risk Response Control Activities Information Communiction Monitoring OPERATIONS REPORTING COMPLIANCE ENTITY-LEVEL DIVISION BUSINESS UNIT SUBSIDIARY AUGUSTUS

2 21_25_artikel_ :18 Pagina 22 Beheersing kan pas starten als deze doelstellingen helder geformuleerd zijn. De voorkant van de kubus wordt aangeduid met de elementen van Enterprise Risk Management.Deze elementen kunnen worden onderverdeeld in kaderstellende elementen en het risicomanagementproces. Kaderstellende elementen ~ Internal environment. De risk appetite maakt deel uit van de cultuur van de organisatie. Aan de hand van risicomanagement wordt gekozen voor strategische opties die passen binnen de risk appetite van de organisatie. ~ Objective setting. Pas wanneer de strategische doelstellingen zijn geformuleerd, kan het risicomanagementproces starten. Het risicomanagementproces ~ Event identification. Risico s die de geformuleerde doelstellingen bedreigen dienen geïdentificeerd te worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van diverse typologieën. Een bekende classificatie op het gebied van het operationeel risicomanagement zijn de zeven event types.(1) ~ Risk assessment. Deze inschatting houdt in het wegen van de geïdentificeerde risico s in termen van frequency en impact. ~ Risk response. De organisatie definieert responseacties voor de geïdentificeerde risico s. Generiek zijn er vier mogelijkheden: het vermijden van risico, het accepteren van risico, het delen c.q. overdragen van risico en het beheersen van risico. ~ Control activities. Deze implementeren de beheersmaatregelen aan de hand van policies, procedures en standaarden. ~ Informatie en communicatie. Het is van belang dat risicoinformatie wordt gecommuniceerd binnen de organisatie. Betrouwbare informatiesystemen en -kanalen zijn hiervoor een voorwaarde. ~ Monitoring. Een monitoringsysteem is nodig voor het gehele risicomanagementproces. COSO maakt onderscheid tussen twee soorten monitoring: op ongoing basis en als aparte activiteit. Onder de laatste categorie vallen bijvoorbeeld de operational risk assessments. Alle bevindingen ( deficiencies ) dienen te worden gerapporteerd en afgehandeld. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om de doelstellingen uit de (strategische) kaderstellende activiteiten te koppelen aan de praktijk van het risicomanagementproces. Business Unit die 15 procent return on equity behaalt met een middelmatig risicoprofiel, een hogere beloning krijgt dan een BU die hetzelfde rendement haalt met een hoog risicoprofiel? In feite zijn wij op zoek naar een (bank) uniforme kwantificering van risico. Deze risicomaatstaf kan dan zowel dienen als uitdrukking van het risicoprofiel (te toetsen aan de risk appetite) alsook voor de sturing op de mix van risico en rendement. Voor het solvabiliteitsmanagament berekenen banken hun regulatory capital (RC) conform Pillar 1 van het New Basel Capital Accord (update November 2005).(2) Het zou voor de hand liggen om dit RC als risicomaatstaf te gebruiken. Echter, aan het gebruik van RC als managementinformatie voor risicobeheersing en waardesturing zijn veel nadelen verbonden. De Pillar 1-kwantificering is grof; het betreft een voorgeschreven, algemene formule die geen recht doet aan specifieke omstandigheden binnen de bank. De formule is bedoeld als methode om het absolute minimumkapitaal te berekenen uit oogpunt van prudentieel toezicht. Meer in het bijzonder houdt het RC geen rekening met diversificatievoordelen en concentratierisico s. Een kredietportefeuille waarin grote geografische en/of sectorale concentraties aanwezig zijn, wordt niet zwaarder beoordeeld dan een portefeuille die netjes over regio s en sectoren is verdeeld. Ook houdt het RC geen rekening met de gewenste kredietwaardigheid (rating van de leningen aan de creditzijde van de balans). Er is dus behoefte aan kwantificering van het risico dat inherent is aan de bancaire activiteiten op bankbreed niveau (groepsniveau maar exclusief een eventuele verzekeringspoot) en op BU-niveau, dat inpasbaar is in een sturingsmodel gericht op risico- en waardemanagement. Het (Pillar 1) RC voorziet hier niet in. Figuur 2 Economic Capital probability of loss% confidence level (e.g %) Commerciële sturing op risico en rendement Ook bij de commerciële sturing speelt dit probleem. Hoe wordt de doelstelling te sturen op aandeelhouderswaarde concreet vertaald in de praktijk zodanig dat bijvoorbeeld een expected loss economic capital losses 22 AUGUSTUS 2006

3 21_25_artikel_ :18 Pagina 23 Economic capital In Pillar 2 van het New Basel Capital Accord wordt rekening gehouden met een bankspecifieke maatstaf voor risico: het economic capital. In deze sectie van het akkoord wordt het ICAAP-proces beschreven (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Dit economic capital wordt per risicotype berekend. Het concept van economic capital is geïllustreerd in figuur 2. Voor de bepaling van economic capital (EC) dient eerst een statistische lossfunctie geschat te worden. Voor EC credit risk gebeurt dit op basis van de standaard risicoparameters van de leningen binnen de kredietportefeuille. Deze standaard risicoparameters betreffen de exposure at default (de hoofdsom, vermeerderd met achterstallige rentetermijnen en het gebruik van een eventuele kredietlimiet, verrekend voor eventuele creditsaldi), de probability of default (kans dat de leninghouder in gebreke blijft) en de loss given default (percentage van de exposure waarvoor de bank een daadwerkelijk verlies heeft; hier vindt verrekening plaats voor de eventuele zekerheid/het onderpand). De curve die aan de hand van de risicoparameters wordt berekend, geeft weer welke verliezen zich kunnen voordoen en met welke kans. Een speciaal punt is het expected loss. Dit is de verwachtingswaarde van de curve. Voor deze verliezen wordt een voorziening getroffen. Omdat de curve scheef naar rechts loopt, ligt dit punt rechts van de modus (de piek van de curve). In het kader van de solvabiliteit is het van belang dat de bank kapitaal aanhoudt voor die gevallen waarin het daadwerkelijke verlies omvangrijker is dan het expected loss. Houdt men bijvoorbeeld kapitaal aan gelijk aan het 99ste percentiel van de curve, dan weet men dat er een kans bestaat van 1 procent dat het daadwerkelijke verlies groter is dan deze buffer en men dus in gebreke zal treden op de leningen. De leningen die dan het eerst worden getroffen, zijn de achtergestelde leningen (leningen met de hoogste vergoeding/het hoogste risico). Het is daarom de externe rating van deze achtergestelde leningen die bepaalt tot op welk percentiel men kapitaal beslist aan te houden. Zoals boven uiteengezet zal bijvoorbeeld een externe single A rating met een defaultkans van 0,05 procent leiden tot een betrouwbaarheidsniveau van 99,95 procent. Het EC is gelijk aan dit percentiel, verrekend met het expected loss, dat al voorzien is. Dit verschil wordt ook wel aangeduid als de value at risk. In de praktijk komt de statistische losscurve tot stand met behulp van simulatie. In de curve wordt het expected loss aangegeven en het percentiel dat benodigd is voor de berekening van de value at risk (zie figuur 3). Figuur 3 Gesimuleerde losscurve voor een gegeven kredietportefeuille frequency credit loss Omdat het zeer veel simulaties vergt om een hoog percentiel zuiver in te schatten (bijvoorbeeld het 99,95ste percentiel), wordt vaak uitgegaan van een iets lager percentiel dat vervolgens wordt opgeschaald naar het gewenste niveau. In de figuur is het 99ste percentiel afgebeeld. Voor de opschaling wordt een standaardnormale of t-verdeling gebruikt. Gevanceerdere modellen maken gebruik van extreme valuetheorie om de staart van de verdeling zo nauwkeurig mogelijk te modelleren. Implementatie van economic capital Bij de implementatie van EC is het zaak rekening te houden met de eisen die de regelgeving hieraan stelt. De kaders voor EC zijn: ~ BIS, Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards; A Revised Framework, November 2005 (BCBS118); ~ Committee of European Banking Supervisors, Consultation Paper, Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2, (CP03 revised); ~ DNB, Supervisory review: het interne beoordelingsproces van kapitaaltoereikendheid. Omdat deze kaders niet altijd een heldere structuur bevatten die direct geschikt is voor een implementatietraject, is het zaak de vereisten te groeperen in een logische structuur. Een dergelijke structuur is opgenomen in figuur 4. AUGUSTUS

4 21_25_artikel_ :18 Pagina 24 Figuur 4 Raamwerk economic capital Risk appetite EC Scope Data, processing and use Quality 1. Set confidence level 2. Define Risks and Controls 3. Define Organizational scope 4. Develop Data, Systems and Methods 5. EC Reporting, Use and Governance 6. EC Quality management Based on rating: 99,5% 99,9% 99,95% 99,97% Pillar 1 risks: Credit risk Operational risk Market risk Entities involved: Main entity Daughters Suppliers Data: Supplier Input Process Output Customer EC Reporting: Reporting of EC Risk contributors/ Component VAR s Diversification benefits Quality management: Data Quality Documentation Validation Back testing Stress testing Comparison with Regulatory Capital Supervisor involvement VAR calculation: Horizon Frequency Management intervention Pillar 2 risks: Interest rate risk in the banking book Business risk Credit concentration risk Equity risk Enhanced cross - border and cooperation risk Securitization Liquidity risk Legal risk Reputation risk Strategic risk Systems: Data warehouse QRM MS Excel Statistical systems Methods Delta-normal Delta-Gamma Historical simulation Monte Carlo simulation Methods for correlation diversification Scaling EC Use: Solvency target Economic Profit Risk-based pricing Prospective control Government: Senior mgt Governance Responsibilities Changes 24 AUGUSTUS 2006

5 21_25_artikel_ :18 Pagina 25 Het traject start met het vaststellen van het betrouwbaarheidsniveau (op basis van de externe rating van de achtergestelde leningen). Vervolgens zal men bepalen voor welke risicotypen men EC wil berekenen en voor welke organisatorische entiteiten. Daarna zal men per risicotype een systeem moeten opzetten voor de periodieke bepaling van de statistische losscurve en de value at risk-berekening. Wij zien voor EC vier aanwendingen: 1. sturing op waarde (economic profit/return on EC); 2. prospective control: EC als limiet op het restrisico; 3. management van de solvabiliteit/capital management; 4. risk-based pricing: het gebruik van EC als opslag voor vermogenskosten bij geoffreerde kredieten. Ter illustratie van het gebruik van EC als de missing link gaan wij met name in op de eerste twee aanwendingen. Sturing op waarde Om businessunits onderling vergelijkbaar te maken voor het meten van het rendement wordt de RAROC-formule gehanteerd: RAROC i = -EC (k-r ) i i f,i = 1,k,n EC i Met: i Winst van businessunit i EC i EC gealloceerd aan businessunit i k Vergoeding betaald voor EC/rendementseis van de verschaffers van eigen vermogen Risicovrije rentevoet r f Voor waardevermeerdering dient de RAROC hoger te zijn dan 0. Door het EC ex ante te kwantificeren voor nieuwe activiteiten kunnen deze worden beoordeeld op hun potentie om waarde toe te voegen aan de organisatie. Door uit te gaan van het EC waarin diversificatie-effecten zijn meegenomen zal zich daarbij ook de tendens voordoen dat activiteiten die goed diversifiëren met die van de rest van de bank, ceteris paribus een hogere RAROC hebben. Hiermee worden risicovolle concentraties op een zeer natuurlijke manier tegengegaan en worden innovaties in nieuwe product/marktcombinaties aangespoord. Door het EC credit risk te limiteren tot een bepaald percentage van de totale hoofdsom (of de totale exposure) kan men bewaken dat het risico dat nog altijd bestaat na toepassing van preventieve maatregelen (zoals toegepast binnen het krediet acceptatieproces), wordt gelimiteerd tot een maximum dat past bij de risk appetite die vanuit strategische overwegingen is vastgesteld. Hiermee is ook de koppeling tot stand gebracht tussen de conditionerende COSO-processen en de activiteiten die samenhangen met het meer operationele risicomanagementproces. Een dergelijke limitering is voor het handelsboek al heel gewoon. Men handhaaft daarvoor meestal VAR-limieten op dagbasis. Het limiteren van EC-ratio s wordt aangeduid als prospectieve beheersing aangezien het in tegenstelling tot bijvoorbeeld stop-losslimieten het risico beperkt alvorens zich aanzienlijke verliezen hebben voorgedaan. Conclusie De ontwikkelingen in regelgeving voor banken op het gebied van prudentieel toezicht hebben geleid tot de adoptie van de Basel II-richtlijnen in Europese wetgeving (de Capital Requirements Directive; implementatiedatum per 1 januari 2007). Basel II voorziet in verplichte formules voor de kwantificering van de diverse risicotypen (Pillar 1). Maar Basel II voorziet ook in de berekening van economic capital: de omvang van het risicodragend vermogen conform eigen methodieken van de bank. Dit EC is een uitstekend middel om binnen de bank risicomanagement concreet vorm te geven én om te sturen op die activiteiten die het hoogste rendement (op economic capital) opleveren. Na de bancaire wereld wordt nu ook binnen de verzekersingswereld EC gepositioneerd door de ophanden zijnde Solvency II-wetgeving. Daarnaast geldt dat VAR-benaderingen ook zeer geschikt zijn voor bedrijven binnen sectoren die een sterke externe risico-exposure hebben op volatiele risicofactoren. Een voorbeeld hiervan is de automobielsector met een sterke afhankelijkheid van de olieprijs. noten 1. Zie BIS, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A revised framework, Updated November 2005, Annex BIS, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A revised framework, Updated November Marco Folpmers is werkzaam bij Capgemini. Prospective control Het gebruik van EC als prospective control duidt erop dat met behulp van EC een limiet op het restrisico kan worden gezet. AUGUSTUS

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

IT auditing bij splitsing in de energiesector

IT auditing bij splitsing in de energiesector IT auditing bij splitsing in de energiesector Naam: Robbert van der Pol MSc Business Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam Bedrijfscoach: Danny Suykerbuyk MSc Informatics & Economics, Erasmus

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance

Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance BESTUURLIJKE INFORMATIEVERZORGING Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance Willem Peter de Ridder SAMENVATTING Operationeel risicomanagement staat hoog op de agenda van ondernemingen,

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Geslaagd GRC binnen handbereik

Geslaagd GRC binnen handbereik 8 Geslaagd GRC binnen handbereik Brigitte Beugelaar RE RA en drs. Willem van Loon RA CIA Mw. B. Beugelaar RE RA is director bij KPMG IT Advisory en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de service

Nadere informatie

Hogeschool-Universiteit Brussel

Hogeschool-Universiteit Brussel Hogeschool-Universiteit Brussel Campus Stormstraat Stormstraat 2 1000 Brussel Faculteit Economie en Management Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Handelsingenieur Islam en economie

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. FNV Bondgenoten Beleggingsrisico s Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 Willem Noordman 1. Goed bestuur basis voor goed risicobeheer

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek

Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek Gabriel Pedrosa Negami do Nascimento BWI werkstuk, november 2007 Risicoanalyse van Bedrijfsprocessen en Benodigde Statistiek Faculty of Sciences

Nadere informatie

DNB Symposium Solvency II

DNB Symposium Solvency II Programma Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Stefan Boer Programma manager Solvency II DNB Symposium Solvency II Welkom Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Jos Heuvelman Divisiedirecteur

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II

De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II Academie voor Masters & Professional Courses De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II Auteur: Lourens van der Linden RRM Naam opleiding Master in Risicomanagement

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Remuneratierapport. Achmea s visie op beloningsbeleid. remuneratierapport 1

Remuneratierapport. Achmea s visie op beloningsbeleid. remuneratierapport 1 Remuneratierapport Achmea s visie op beloningsbeleid remuneratierapport 1 Voorwoord Dit Remuneratie Rapport geeft een beeld van de ontwikkeling op het terrein van belonen bij Achmea over 2011. In dit rapport

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

IT Project Portfoliomanagement? Juist nu!

IT Project Portfoliomanagement? Juist nu! IT Project Portfoliomanagement? Juist nu! In de afgelopen decennia hebben organisaties aandacht besteed aan het professionaliseren van hun IT- projectmanagement. Momenteel verschuift het aandachtsgebied

Nadere informatie

Data-integratie is essentieel bij compliance

Data-integratie is essentieel bij compliance Data-integratie is essentieel bij compliance Auteur: Henk van Roekel Gepubliceerd: Data Base Magazine, november 2006 Samenvatting: Data Integratie is een onmisbare component in de realisatie van Risk &

Nadere informatie