Omzendbrief Begrotingsinstructies Begrotingsopmaak 2018 VR MED.0206/2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzendbrief Begrotingsinstructies Begrotingsopmaak 2018 VR MED.0206/2"

Transcriptie

1 Omzendbrief Begrotingsinstructies Begrotingsopmaak 2018 VR MED.0206/2

2 Inhoud 1. INHOUDELIJKE EN ALGEMENE AFSPRAKEN ALGEMENE INHOUDELIJKE AFSPRAKEN... 5 ALGEMEEN... 5 EENMALIGE KREDIETEN ASIELCRISIS... 5 INKANTELING PROVINCIALE BEVOEGDHEDEN OP 1 JANUARI ALGEMENE PROCEDURELE AFSPRAKEN... 6 PRESTATIEBEGROTING... 7 DECREETSBEPALINGEN MET DELEGATIE NAAR DE BEVOEGDE MINISTER AANPASSING FICHES IN FUNCTIE VAN STRUCTUUR MEMORIE VAN TOELICHTING AANDACHTSPUNTEN CONSOLIDATIE OVERDRACHTSBEPALINGEN ( BEGROTINGSRUITERS ) DECREETSBEPALINGEN PPS EN EN ALTERNATIEVE FINANCIERING COMPENSATIETABELLEN TABBLADEN RECUPERATIE EIGEN ONTVANGSTEN EN VERANTWOORDING AANREKENING EUROPESE SUBSIDIES BEPERKTE DELEGATIE TECHNISCHE BILATERALE VERGADERING INDEXATIE INDEXATIE LOONKREDIETEN VOLGENS SYSTEEM INDEXPROVISIE INDEXATIE LOONKREDIETEN BUITEN SYSTEEM INDEXPROVISIE INDEXATIE NIET-LOONKREDIETEN ENERGIEKOSTEN CONSOLIDATIE PERSONEEL WEDDEDRIFT - ENDOGENE GROEI KOPPENBESPARING REFERENTIEBEDRAGEN NIEUWE WERVINGEN LOONKOST EN RUGZAKJES BIJDRAGE POOL DER PARASTATALEN BIJDRAGE AAN HET BELGISCH ONTWERP BEGROTINGSPLAN PROVISIONELE KREDIETEN SPECIFIEKE INHOUDELIJKE AFSPRAKEN DECREETSBEPALINGEN Pagina 2

3 2.2 OPMAAK BEGROTINGEN MINISTERIES A. MIDDELENBEGROTING B. UITGAVENBEGROTING OPMAAK BEGROTINGEN DIENSTEN AFZONDERLIJK BEHEER A. MIDDELEN B. UITGAVEN C. SPECIFIEK REGIME RECUPERATIE EIGEN ONTVANGSTEN D. VERANTWOORDING OPMAAK BEGROTINGEN VLAAMSE RECHTSPERSONEN A. ALGEMEEN B. VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN EN CORRELATIEVE KREDIETEN C. SPECIFIEK REGIME RECUPERATIE EIGEN ONTVANGSTEN D. RAMING ONTVANGSTEN EN UITGAVEN E. SJABLONEN BEGROTINGEN VLAAMSE RECHTSPERSONEN F. VERANTWOORDING COMPENSATIETABELLEN PROGRAMMADECREET TIMING EN PROCEDURE BO BUTEO SHAREPOINT VOORBEREIDEN VOORSTELLEN INDIENING VOORSTELLEN WIJZIGING INGEDIENDE VOORSTELLEN ADVIEZEN VAN DE GEMACHTIGDE VAN FINANCIËN / REGERINGSAFGEVAARDIGDE EN INSPECTIE VAN FINANCIËN TECHNISCHE BILATERALES POLITIEKE BILATERALES FINALISATIE BEGROTINGSDOCUMENTEN PROGRAMMADECREET BIJLAGE 1 INVULFORMULIEREN - FICHES FICHE M1: DECREETSBEPALINGEN MIDDELENBEGROTING BO FICHE M2: MIDDELENBEGROTING DEPARTEMENTEN + IVA S ZRP (EXCL. DAB S) FICHE M3: MIDDELENBEGROTING DAB s EN / OF VLAAMSE RECHTSPERSONEN FICHE U1: DECREETSBEPALINGEN UITGAVENBEGROTING BO FICHE U2: UITGAVENBEGROTING DEPARTEMENTEN + IVA S ZRP (EXCL. DAB S) FICHE U3: UITGAVENBEGROTING DAB s EN / OF VLAAMSE RECHTSPERSONEN Pagina 3

4 FICHE U4: MACHTIGINGEN EN CORRELATIEVE KREDIETEN FICHE C1: COMPENSATIETABEL BO BIJLAGE 2 TE CONSOLIDEREN RECHTSPERSONEN BIJLAGE 3 FISCALE UITGAVEN BIJLAGE 4 EUROPESE SUBSIDIES EXTRACT CLASSIFICATIE ESR BOEKINGSSCHEMA Pagina 4

5 1. INHOUDELIJKE EN ALGEMENE AFSPRAKEN Gelet op de bepalingen in het Rekendecreet omtrent de indieningstermijn van de initiële begroting in het Vlaams Parlement (i.c. 28 oktober 2017) en gelet op de noodzakelijke praktische invulling hiervan, worden voorliggende begrotingsinstructies inzake de initiële begroting 2018 aan de Vlaamse Regering meegedeeld. 1.1 ALGEMENE INHOUDELIJKE AFSPRAKEN ALGEMEEN Voor de raming van het constant beleid, worden de uitgangshypothesen inzake de huidige legislatuur gehanteerde kostendrijvers en budgettaire engagementen bij ongewijzigd beleid onverminderd doorgetrokken. De in de begroting 2017 en eerder doorgevoerde besparingen, tenzij expliciet eenmalig, worden recurrent doorgetrokken en eventueel uitgebreid met het in het regeerakkoord voorziene traject. De eenmalige kredieten en ontvangsten die in 2017 voorzien werden dienen bij de BO 2018 uit de basis van de kredieten gehaald te worden (zie infra). Voor wat betreft andere eerder gemaakte afspraken of toezeggingen, wordt gevraagd de nodige voorstellen dienaangaande voor te bereiden en in te dienen. Voor de invulling van het in het regeerakkoord voorziene nieuwe beleid worden geen voorstellen ingewacht. Dit maakt deel uit van de politieke bilaterale besprekingen. EENMALIGE KREDIETEN 2017 In de begroting 2017 werden een aantal eenmalige vastleggings- en vereffeningskredieten ingeschreven. Het betreft o.a. de asielkredieten (zie hieronder), bepaalde investeringen gefinancierd uit het Vlaamse Klimaatfonds, recuperaties van eigen middelen, het merendeel van de 45 miljoen euro aan beleids- en betaalkredieten die bij de begrotingsaanpassing werden toegevoegd,. Alle eenmalige kredieten dienen bij de begrotingsopmaak 2018 terug uit de basis verwijderd te worden. De afdeling BOBFO zal voor de asielkredieten, de kredieten Vlaams Klimaatfonds en de 45 miljoen euro de desbetreffende bijstellingen vooraf invullen op de fiches van de desbetreffende begrotingsartikelen. Uiteraard kunnen deze automatische verminderingen terug aan bod worden gebracht tijdens de technische bilaterales. ASIELCRISIS Eenmalige kredieten 2017 Zoals hierboven gesteld dienen de bij begrotingsaanpassing 2017 ingeschreven eenmalige kredieten asielcrisis terug uit de basis verwijderd te worden. De afdeling BOBFO zal de nodige bijstellingen hiervoor vooraf invullen op de fiches van de desbetreffende begrotingsartikelen. Kredieten 2018 Van de erkende kostendrijvers en benodigde eenmalige uitgaven wordt voor de BO 2018 een zero-based actualisatie en/of raming van de noden verwacht die rekening houdt met een verdere normalisatie van de instroom van asielzoekers. Uiteraard worden enkel reeds aanvaarde maatregelen in aanmerking genomen. Deze voorstellen dienen voor advies te worden voorgelegd aan de coördinerende Inspecteur van Financiën Pagina 5

6 binnen dit dossier (i.c. Lieve Schuermans) en zullen op de technische bilaterale vergadering diepgaand worden doorgelicht. INKANTELING PROVINCIALE BEVOEGDHEDEN OP 1 JANUARI 2018 Context Met het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies besliste het Vlaams Parlement om met ingang van 1 januari 2018 de zogenaamde culturele en persoonsgebonden aangelegenheden van de provincies te integreren in ofwel de diensten van de Vlaamse Overheid ofwel de lokale besturen. Diverse beleidsdomeinen (cultuur, jeugd, sport en welzijn) zullen hierdoor provinciale dienstverlening en de daaraan verbonden personeelsleden overnemen wat uiteraard budgettaire consequenties voor de BO 2018 zal hebben. Budgettaire vereveningstabel Onder de coördinatie van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur wordt verder gewerkt aan een verfijning van de budgettaire vereveningstabel (specifiek geënt op de loonkost van de fysiek overkomende personeelsleden). Deze tabel is vergelijkbaar met de ETP-tabel zoals deze bij de integratie van de zesde staatshervorming gehanteerd werd. Concreet zal er per beleidsdomein en/of bevoegdheid een oplijsting gemaakt worden van de apparaats- en beleidskredieten. Van zodra beschikbaar zal deze tabel ter beschikking gesteld worden op de bibliotheek Algemeen op de introductiepagina van BUTEO. Beleids- en werkingskredieten Voor de beleids- en werkingskredieten kan gesteld worden dat enkel de bedragen opgenomen in de initiële vereveningstabel (+indexatie) in aanmerking komen. Meerkosten ten opzichte van deze bedragen worden m.a.w. niet aanvaard. Loonkredieten Voor de lonen wordt eveneens vertrokken van de initiële vereveningstabel (+indexatie) als basis voor de kredietvorming. De provinciale werkgeversbijdrage aan het ex-dibiss (34%) - zoals in het vereveningsbudget vervat komt toe aan de algemene middelen ter (gedeeltelijke) financiering van de pensioenboete die aan Kanselarij en Bestuur zal worden voorgelegd en tevens uit algemene middelen zal gefinancierd worden. In het geval deze kredieten niet zouden volstaan voor de financiering van de fysiek overkomende personeelsleden, dan kan er een bijkomende kredietvraag worden gesteld volgens volgende principes: - Enkel de kosten in functie van de fysiek overkomende personeelsleden (en rekening houdende met eventueel deeltijdse tewerkstelling) kunnen in aanmerking worden genomen; - Ook meervragen voor de bijdrage aan de Pool der Parastatalen (38%) voor fysiek overkomende personeelsleden kunnen aanleiding geven tot een meervraag, maar dit enkel in geval van fysieke tewerkstelling bij de aangesloten instelling zelf. Overgangsfase? Momenteel wordt ervan uitgegaan dat alle diensten en personeelsleden op 1 januari 2018 de overstap zullen maken naar ofwel het Vlaamse, ofwel het lokale niveau. Indien de reële situatie op 1 januari 2018 verschillend zou zijn, zal er bij de begrotingsaanpassing een bijstelling volgen voor de entiteiten conform bovenstaande principes. Pagina 6

7 Reeds toewijzen van de kredieten aan bestaande en/of nieuwe artikelen? Teneinde tot een maximale informatieoverdracht te komen, zullen de extra benodigde kredieten tijdens de technische bilaterale besprekingen toegewezen worden aan reeds bestaande of nieuwe begrotingsartikelen conform de hierboven vermelde principes. Het gebruik van provisies dient daarbij zo maximaal mogelijk vermeden worden. 1.2 ALGEMENE PROCEDURELE AFSPRAKEN PRESTATIEBEGROTING Op het einde van de vorige legislatuur werd een nieuwe begrotingsstructuur ingevoerd, die erin bestaat om de beleidsvelden vanaf 2014 eenduidig te koppelen aan begrotingsprogramma s. De doelstellingen die binnen deze beleidsvelden gedefinieerd werden, konden verder gelinkt worden aan begrotingsartikelen. Dit uitgetekend kader van beleidsvelden en de hieraan gekoppelde begrotingsprogramma s enerzijds, en doelstellingen met hieraan gekoppelde begrotingsartikels anderzijds, vormen een goede basis voor de afstemming van de beleids-, beheers- en begrotingsdocumenten in het kader van de beleids-, beheers-, en begrotingscyclus. Daarnaast werd in 2014 Omzendbrief 11 aangepast met als doel de beleidsdocumenten te structureren op een manier zodat de koppeling met de begrotingsdocumenten mogelijk wordt. Vandaar dat deze legislatuur verdere stappen genomen worden in de koppeling van de beleids-, beheers-, en begrotingscyclus. Er werd op 17 maart 2016 reeds een nota prestatiebegroting goedgekeurd door het Voorzitterscollege en ook op politiek niveau werden de uitgangspunten van deze visienota goedgekeurd. Op basis hiervan heeft elk beleidsdomeinen een inhoudelijke oefening uitgevoerd om te komen tot een betere integratie van beleids-, beheers- en financiële informatie. Vanaf de begrotingsopmaak 2018 zal dit leiden tot een aanpassing van de begrotingsstructuur, zodat vanaf de volgende legislatuur de begrotingsdocumenten nauwer gelinkt zullen zijn aan de beleids- en beheersdocumenten. Invoering inhoudelijk structuurelement Bij het uitwerken van de inhoudelijke oefeningen per beleidsdomein is duidelijk geworden dat een rechtstreekse koppeling tussen doelstellingen en begrotingsartikels omwille van verschillende redenen zeer moeilijk is. Vandaar werd het inhoudelijk structuurelement in het leven geroepen, als een inhoudelijk zinvolle clustering van deelbevoegdheden/kredieten binnen een beleidsveld/begrotingsprogramma. Op die manier ontstaat er een koppeling tussen variabele, legislatuur gebonden doelstellingen en stabiele begrotingsartikels. Door invoering van het inhoudelijk structuurelement blijft de begrotingsstructuur stabiel over de legislaturen heen, waardoor het mogelijk wordt om tijdsreeksen te maken. Het inhoudelijk structuurelement dient zowel opgenomen te worden in de beleids- als begrotingsdocumenten, zodat er een duidelijke koppeling ontstaat tussen het beleid en de daar tegenover staande kredieten. Dit wordt schematisch weergegeven in onderstaande figuur: Pagina 7

8 De verankering van de definitieve inhoudelijke structuurelementen zal worden uitgevoerd door de volgende Vlaamse Regering, bijvoorbeeld in het Organisatiebesluit. Om effectief de koppeling tussen beleid en begroting te kunnen maken, moeten de beleidsdocumenten opgesteld worden volgens de opbouw van de inhoudelijke structuurelementen. De doelstellingenstructuur van de beleidsnota s wordt doorgaans consequent aangehouden in de jaarlijkse beleidsbrieven binnen één legislatuur. Het is dan ook niet evident om al in de beleidsbrieven de inhoud af te stemmen op de nieuw geformuleerde inhoudelijke structuurelementen. Wel wordt aanbevolen om de start van de opmaak van de beleidsbrief te laten samensporen met de timing van de begrotingsopmaak. Inhoudelijke en financieel verantwoordelijken binnen entiteiten dienen samen de beleidsintenties voor te bereiden, die meegenomen worden in de begrotingsfiches en later ook verder zullen worden uitgewerkt in de voorbereiding van de beleidsbrief. De komende maanden wordt de impact van de oefening rond prestatiebegroting op de concrete vormgeving van de beleidsdocumenten onderzocht, om hierover voldoende duidelijkheid te krijgen tegen de start van de nieuwe legislatuur. Indien nodig zal Omzendbrief 11 die de samenwerking tussen het Vlaams Parlement en de administratie regelt worden aangepast. Er zal ook een sjabloon voor de beleidsnota s en beleidsbrieven worden opgesteld dat vanaf volgende legislatuur bij de opmaak van de beleidsnota s van de nieuwe Vlaamse Regering VO-breed gebruikt kan worden. Het is belangrijk dat er voldoende tijd wordt voorzien voor de opmaak van de nieuwe beleidsnota s, zodat rekening gehouden kan worden met de nieuwe structuur. Inkanteling beleidsdomeinen De invoering van de inhoudelijke structuurelementen in de begroting zal gefaseerd gebeuren bij BO2018 en BO2019. Deze gefaseerde invoering van de nieuwe structuur laat toe om te proefdraaien, vermijdt dubbel werk bij instellingen/entiteiten die sowieso een nieuwe begrotingsstructuur bij BO2018 moeten hebben en maakt het ook technisch haalbaar voor de backoffice van het departement Financiën en Begroting. De beleidsdomeinen die inkantelen bij BO2018 zijn: Financiën en Begroting, Kanselarij en Bestuur, Landbouw en Visserij, Werk en Sociale Economie, Economie, Wetenschap en Innovatie en het nieuwe beleidsdomein Omgeving. Voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden de instellingen die inkantelen in Orafin al meegenomen in de nieuwe structuur (zie infra). Met de overige beleidsdomeinen wordt in de loop van 2017 verder gewerkt aan de nieuwe structuur, teneinde tegen begin 2018 een definitieve structuur klaar te hebben voor inkanteling in de nieuwe structuur bij BO2019. Pagina 8

9 De voorbije weken werd door het departement Financiën en Begroting een conversiesjabloon ter beschikking gesteld aan de bij BO2018 in te kantelen beleidsdomeinen (exclusief Omgeving, zie infra) zodat er een duidelijke conversie mogelijk is van de oude naar de nieuwe begrotingsartikels. Op basis van het conversiesjabloon dat werd aangeleverd door de beleidsdomeinen, zullen er door het departement Financiën en Begroting fiches worden opgemaakt volgens de nieuwe structuur. Daarbij is het belangrijk te vermelden dat voor een oud begrotingsartikel dat wordt opgesplitst naar meerdere nieuwe begrotingsartikels ook het encours correct gesplitst wordt. De betrokken beleidsdomeinen hebben voor de opgesplitste artikels ook reeds de onderliggende basisallocaties moeten doorgeven, teneinde de correcte index te kunnen verwerken op de fiches. Vervolgens wordt, om een duidelijk overzicht te verkrijgen van de begrotingsfondsen, in het kader van de oefening rond prestatiebegroting, ook een één op één koppeling gemaakt tussen begrotingsartikels en begrotingsfondsen. Concreet houdt dit in dat elk begrotingsfonds wordt toegewezen aan een apart begrotingsartikel (of meerdere begrotingsartikels). Het is niet meer mogelijk om verschillende begrotingsfondsen onder hetzelfde begrotingsartikel onder te brengen. Voor het beleidsdomein Omgeving zal de conversie naar een nieuwe structuur ook worden uitgevoerd bij BO2018, maar zal ten gevolge van de fusie van LNE en RWO naar het nieuwe beleidsdomein Omgeving de conversie gebeuren na de technische bilaterale besprekingen. De begrotingsfiches die ter beschikking worden gesteld door het departement Financiën en Begroting voor de technische bilaterale besprekingen BO2018 zullen dus nog gebaseerd zijn op de oude structuur van LNE en RWO. Nadien zal de conversie van oude naar nieuwe begrotingsartikels gebeuren via een door het departement Financiën en Begroting ter beschikking gestelde conversiesjabloon. Wijzigingen naar aanleiding van de politieke bilaterale besprekingen zullen doorgevoerd worden in de nieuwe structuur. Zichtbaarheid in begrotingsdocumenten Gelet op het feit dat slechts de helft van de beleidsdomeinen inkantelen in de nieuwe structuur bij BO2018, wordt tijdens dit overgangsjaar in dit kader nog niets gewijzigd aan de algemene toelichting of de structuur van de administratieve tabel. Bij BO2018 zullen dus enkel de wijzigingen van de libellés zichtbaar zijn in de begrotingsdocumenten. Er zal wel een conversietabel worden toegevoegd als bijlage bij het uitgavendecreet, zodat de wijzigingen duidelijk worden aangegeven. Vanaf BO2019 zullen alle beleidsdomeinen ingekanteld zijn in de nieuwe structuur. Dit houdt in dat vanaf dan alle libellés aangepast zijn aan de nieuwe structuur. Wijzigingen aan de administratieve tabel en de algemene toelichting maken deel uit van de werkgroep leesbaarheid van de begroting van het Vlaams Parlement en zullen nog besproken worden met de verschillende beleidsdomeinen en kabinetten. Inkanteling rechtspersonen in Orafin In navolging van het voornemen om de huidige begrotingsstructuur van de ministeries ook bij de Vlaamse rechtspersonen ressorterend onder art. 4 1 van het Rekendecreet veralgemeend in te voeren deze legislatuur, zullen er bij de begrotingsopmaak 2018 enkele rechtspersonen de omschakeling naar een artikelstructuur maken n.a.v. de inkanteling in Orafin. Hierbij dienen de inhoudelijke structuurelementen en de doelstellingencodes van de artikelen van de resp. beleidsdomeinen, die van toepassing zijn op de betrokken instellingen, meegenomen te worden in de begrotingsstructuur van deze instellingen, teneinde in de toekomst een koppeling te kunnen maken met de beleidsdocumenten. Het betreft volgende instellingen: VSB VAPH Syntra Pagina 9

10 Net zoals in de begrotingsstructuur van de ministeries dient er ook bij de Vlaamse rechtspersonen een onderscheid gemaakt te worden tussen apparaats- en beleidskredieten, conform artikel 11, 2 van het Rekendecreet. Om deze opdeling consistent te houden over de hele Vlaamse overheid wordt hier een voorlopige lijst opgenomen van kredieten die onder de apparaatskredieten vallen. De rest valt onder de beleidskredieten. Werking/investering: Internet-, tv- en telefonieabonnementen; Mobiliteitspark (aankoop, onderhoud, tolgelden, brandstoffen, schoonmaak, leasing, keuring, verzekeringen, ); uitgezonderd specifieke voertuigen bv vrachtwagens, sondeerwagen, Verplaatsingskosten (trein, tram, bus, fiets, ); Kantoorbenodigdheden (papier, pennen, dozen, kopies, ); Kantoormeubilair (aankoop, onderhoud); Laptops, PC s, tablets, printers, gsm s, smartphones; Gebouwgerelateerde kosten (huur of nieuwbouw, energiekosten, water, verzekeringen, onderhoud en werken, studie, bouw, verwerving, geschiktmaking, uitrusting van gebouwen, herstellingen, schoonmaakdienst, beveiliging/bewaking, parking, verhuiskosten, afvalverwerking, belastingen betreffende gebouwen, ); Post, frankeerkosten, ; Kledij (aankoop, onderhoud, wassen, ); Kosten voor selecties (in het kader van aanwervingen); Vormingen en opleidingen; Interne evenementen (nieuwjaarsreceptie, afdelingsdagen, teambuilding, pensionering, paaseitjes, fruitleveringen, ); ICT: hardware, software en toepassingen voor intern gebruik (zowel aankoop, onderhoud, licentiekosten als ondersteuning), thuiswerkverbindingen, werking intern netwerk, Exclusief specifieke hardware of toepassingen naar externen in het kader van bepaalde beleidsdoelstellingen; EHBO-materiaal; Documentatie, tijdschriften, kranten, ; Arbeidsgeneeskunde; Studies inzake interne werking; - Kosten voor interne communicatie; - Zitpenningen en vergoedingen regeringscommissarissen ; Dienstreizen en buitenlandse zendingen; Kosten voor catering en/of kantine; Representatie- en restaurantkosten; Bankkosten; Schadegevallen en verwijlintresten in het kader van één van bovenstaande uitgaven; Loonkredieten Tot een nadere instructie, worden alle loonkredieten onder apparaat gezet conform de indeling van de loonkredieten in de algemene uitgavenbegroting. Pagina 10

11 Rechtspersonen reeds in Orafin Instellingen die momenteel al een artikelstructuur hebben en in Orafin zitten, zullen hun structuur moeten aanpassen aan de inhoudelijke structuurelementen op het moment dat het beleidsdomein waartoe zij behoren inkantelt in de nieuwe structuur. Voor de huidige beleidsdomeinen die inkantelen in de nieuwe structuur dienen de begrotingen van de instellingen die reeds in Orafin zitten dus aangepast te worden tegen de indiening van de definitieve begrotingen in het Vlaams Parlement. Om dit te kunnen verwezenlijken zal in het begrotingssjabloon van de betreffende instellingen een extra kolom worden opgenomen achter het huidige begrotingsartikel waar de instellingen hun nieuwe begrotingsartikel(s) kunnen invoeren. Indien het departement Financiën en Begroting bij de opmaak van de sjablonen al beschikt over de nieuwe begrotingsartikels van de instellingen, zal deze extra kolom al vooraf ingevuld worden. Het is de verantwoordelijkheid van de betrokken instellingen om de correctheid van de vooraf ingevulde sjablonen te controleren en eventueel aanpassingen te doen. Indien het departement Financiën en Begroting nog niet beschikt over de nieuwe begrotingsartikels van de instellingen, zal deze kolom blanco blijven en is het aan de instellingen om deze correct in te vullen. In de definitieve begroting die ingediend zal worden in het Vlaams Parlement, zal enkel het nieuwe begrotingsartikel getoond worden. Zie onderstaande voor een voorbeeld: BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN Conversie OMSCHRIJVING prestatiebegroting Laatste budget 2016 Uitvoering 2016 BO 2017 BA 2017 BO 2018 VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK Controle wijziging Conversie prestatiebegroting omschrijving begrotingsartikelen PCE-1PAC2ZZ-WT PCE-1PAC2ZZ-WT LOPENDE UITGAVEN nt gew PCE-1PAC2ZZ-WT PCE-1PAC2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN nt gew WERKING EN TOELAGEN PCE-1PJC2ZZ-OV PCE-1PJC2ZZ-OV OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR nt gew PCE-1PJC2ZZ-OV PCE-1PJC2ZZ-OV SALDO nt gew SALDO PCE-1PJC2AB-WT PCE-1PJC2NA-WT LOPENDE UITGAVEN GEWIJZIGD PCE-1PJC2AB-WT PCE-1PJC2NA-WT WERKING EN TOELAGEN WERKING EN TOELAGEN - DIGITALE TRANSFORMATIE DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING DIENSTVERLENING OVERHEID - DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN GEWIJZIGD EN ONDERSTEUNING PCE-1PJC2AU-IS PCE-1PJC2NU-IS DOTATIE AAN VITO INZAKE REFERENTIETAAK BVK PCE-1PJC2AU-IS PCE-1PJC2NU-IS INTERNE STROMEN - VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK GEWIJZIGD GEWIJZIGD INTERNE STROMEN - DIGITALE TRANSFORMATIE DIENSTVERLENING OVERHEID - VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO) TOTAAL UITGAVEN Pagina 11

12 Rechtspersonen met ESR-begroting Om vanaf BO2019 geconsolideerd te kunnen rapporteren over de inhoudelijke structuurelementen, dienen de rechtspersonen met een ESR-begroting, ressorterend onder art. 4 1 van het Rekendecreet, in hun begroting aan te geven welke kredieten onder welk inhoudelijk structuurelement vallen. In afwachting van toetreding tot de artikelstructuur zal daarom een extra kolom voorzien worden in de ESR-begrotingen van deze instellingen om aan te geven welke kredieten behoren tot welk inhoudelijk structuurelement. De instellingen die behoren tot de in te kantelen beleidsdomeinen bij BO2018, kunnen, indien mogelijk, deze extra kolom al bij BO2018 invullen. Vanaf BO2019 is het de bedoeling dat de betrokken instellingen de extra kolom invullen. Zie onderstaande voor een voorbeeld: UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2016 Uitvoering 2016 BO 2017 BA 2017 BO 2018 Prestatie begroting VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK ISE Over te dragen saldo Algemene werkingskosten Rente op overheidsschuld Rente op financiële leasing Tegemoetkomingen aan bedrijven Tegemoetkomingen aan vzw's Tegemoetkoming aan de Koninklijke Vlaamse Aan de institutionele overheid Tegemoetkoming aan de VUB Tegemoetkoming aan Muntpunt Tegemoetkomingen aan de Vlaamse Tegemoetkomingen aan de federale overheid Investeringsbijdrage aan bedrijven Investeringsbijdrage aan vzw's Kapitaaloverdracht aan de institutionele overheid Investeringsbijdrage aan de VUB Investeringsbijdrage aan gemeenten Investeringsbijdrage aan de Vlaamse Investeringsbijdrage aan de federale overheid Aflossingen bij financiële leasings TOTAAL UITGAVEN Pagina 12

13 DECREETSBEPALINGEN MET DELEGATIE NAAR DE BEVOEGDE MINISTER Wetgevingstechnisch kan het Vlaams Parlement als wetgevend orgaan in een decreet geen beslissingsbevoegdheid toekennen aan een individueel lid van de Vlaamse Regering; alleen de Vlaamse Regering zelf kan dat. De Raad van State heeft ook al herhaaldelijk gewezen op de ongrondwettigheid van het delegeren van bevoegdheden door de wetgever aan een minister. Het staat immers niet aan de wetgever om zich te mengen in de interne organisatie van de uitvoerende macht. Een decreet kan dus alleen bevoegdheden toewijzen aan de Vlaamse Regering (trapsgewijze delegatie). Hoewel deze regel, die volgt uit het principe van de scheiding der machten, in het verleden niet werd gevolgd in de begrotingsdecreten heeft het Vlaams Parlement nu zelf gevraagd om deze regel te respecteren. Remediëring aan voorliggende problematiek vereist dat er ter implementatie van de uitzonderingen zoals vervat in het begrotingsdecreet ook telkenmale een specifiek delegatiebesluit wordt uitgewerkt, waarin de Vlaamse Regering verder wordt gespecifieerd tot de beoogde bevoegde minister. Teneinde deze problematiek in eerste instantie te minimaliseren, wordt alvast gestart met een oefening waarbij aan alle beleidsdomeinen en rechtspersonen wordt gevraagd om in de decreetsbepalingen het aantal verwijzingen naar de bevoegde minister zoveel mogelijk te beperken (bv. door het herbekijken van de actuele noodzaak van de bepaling in huidige vorm). Sowieso zal er voor elke te behouden bepaling tijdens de technische bilaterale worden nagegaan of en hoe deze bepaling op een structurele wijze kan geregeld/vermeden worden via decreet of besluit. AANPASSING FICHES IN FUNCTIE VAN STRUCTUUR MEMORIE VAN TOELICHTING In het kader van het verbeteringstraject voor de memorie van toelichting (hierna: MvT) werden bij de BO 2017 een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het sjabloon voor de inhoudelijke toelichting bij de individuele begrotingsartikelen. Vanuit de logica dat de begrotingsvoorstellen gebruikt worden bij de start van de begrotingsbesprekingen en daarna gedurende het proces evolueren tot finale begrotingsdecreten en toelichtingen, worden de sjablonen voor de begrotingsvoorstellen en de MvT gestroomlijnd. Hierbij wordt ervoor gekozen de nieuwe indeling van de sjablonen MvT door te trekken naar de begrotingsvoorstellen. De afdeling BOBFO zal daarbij volgende gegevens vooraf invullen: krediet BA 2016, realisatie 2016, krediet BA 2017 (excl. amendementen) en (in geval van de uitgaven) het resultaat van de indexberekening (zie infra). Er wordt op aangedrongen in de verantwoording van de uitgavenartikelen gebruik te maken van de onderstaande voorziene structuur: B1. Index (indien overschrijving berekening BOBFO) B2. Compensaties VAK VEK VRK MAC Van begrotingsartikel (+) Naar begrotingsartikel (-) TOTAAL - Er wordt (bedrag + kredietsoort) gecompenseerd van/naar (begrotingsartikel) om (reden). - Pagina 13

14 B3. Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Omschrijving TOTAAL - Toelichting bijstelling X - Toelichting bijstelling Y - Deze werkwijze zal enerzijds de overzichtelijkheid ten goede komen en anderzijds een goede basis vormen waarop kan verder gewerkt worden in ondermeer de MvT. Zie verder: Opmaak begrotingen ministeries. AANDACHTSPUNTEN CONSOLIDATIE Het Instituut van de Nationale Rekeningen heeft dit jaar een aantal nieuwe instellingen ingedeeld in de Vlaamse deelstaatoverheid wat voor het merendeel van deze instellingen nieuwe verplichtingen met zich meebrengt. Het betreft volgende instellingen (zie ook bijlage II): Instelling Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Center for Beta Cell Therapy in Diabetes Designplatform Gent Oost-Vlaanderen Flanders Technology International I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in cleantech DBFM Scholen van Morgen Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het GO! Onderwijs van de vlaamse Gemeenschap Kind in Nood Solentra (Solidariteit en Trauma) Livan Infrastructure Project Brabo 1 Via Noord Zuid Kempen Via R4-Gent VIA-Zaventem ATRIUM-2 Vitare Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel be-dive (LRM-groep) UHasselt Plus (Universiteiten en Hogescholen) Ministercode A G G G G E E D D F F F F F C C C G E Voor deze instellingen wordt op maandag 12 juni 2017 een informatiesessie georganiseerd in Brussel (auditorium Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35) waarbij het waarom en de praktische gevolgen verder zullen worden toegelicht. De betrokkenen zullen hiervoor nog een afzonderlijke uitnodiging ontvangen. Belangrijk: Voor de begrotingsopmaak 2018 zal er voor de nieuwkomers een uitzondering op de klassieke kalender voorzien worden, waarbij de begrotingsvoorstellen voor 2018 pas begin september 2017 (i.p.v. begin juni) zullen ingewacht worden. Pagina 14

15 Consolidatie Vlaamse zorgkassen Conform de afbakening van de Vlaamse deelstaatoverheid (lijst S13.12, zie bijlage II) worden de Vlaamse zorgkassen vanaf BO 2018 mee geconsolideerd in de Vlaamse begroting. Zij dienen gebruik te maken van een groepssjabloon zoals dit o.a. ook voor de universiteiten en hogescholen, erkende kredietmaatschappijen, etc. is voorzien (zie infra bij luik Consolidatie). Er wordt met de zorgkassen een traject afgesproken om aan deze nieuwe verplichtingen te voldoen. Instellingen artikel 4, 1, 2 van het Rekendecreet die niet behoren tot S13.12 Op 27 januari 2017 heeft de Vlaamse Regering het BVR tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen definitief goedgekeurd. Ten gevolge van dat besluit dienen rechtspersonen die bij naam zijn opgenomen in artikel 4, 1, 2 van het Rekendecreet maar die niet behoren tot de consolidatieperimeter, niet langer een ESR-begroting in te dienen. Op dit moment zijn de volgende instellingen bijgevolg niet meer verplicht om een ESR-begroting in te dienen: - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (roepnaam: de Watergroep); - Universitair Ziekenhuis Gent; - Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ Rekem); - Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel); - Ondersteunend centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos ANB. Het Rekendecreet voorziet echter wel nog steeds de verplichting om een begroting en rapportering op te maken. Daarom wordt voor de bovenvermelde rechtspersonen een aangepast sjabloon ter beschikking gesteld dat gebaseerd is op de rekeningen van het MAR (Minimum Algemeen Rekeningstelsel) en niet langer op ESR-codes. Dat sjabloon is van toepassing voor de begroting en uitvoering Aangezien de uitvoering en de begroting op dezelfde wijze moeten worden gerapporteerd zal de uitvoeringsrekening 2017 wel nog één keer via het oude sjabloon moeten worden opgemaakt, tenzij een uitzondering wordt toegestaan OVERDRACHTSBEPALINGEN ( BEGROTINGSRUITERS ) Tijdens de technische bilaterale vergaderingen zullen alle decreetsbepalingen (nieuwe én hernomen) die de toelating geven om vastleggingskredieten (VAK) en machtigingskredieten (MAC) over te dragen naar een volgend begrotingsjaar in kaart worden gebracht. Er wordt per voorgestelde ruiter dan ook een gedegen verantwoording ingewacht. Dit geldt ook voor de ruiters bij de Vlaamse rechtspersonen. Om de evaluatie van de voorgestelde begrotingsruiters te ondersteunen wordt het van 2016 naar 2017 overgedragen VAK en MAC vooraf ingevuld in de betaalkalender. DECREETSBEPALINGEN PPS EN EN ALTERNATIEVE FINANCIERING De verantwoording bij decretale machtigingen en/of beschikbaarheidsvergoedingen voor PPS-projecten en Alternatieve Financierings-schema s dient zeker volgende elementen te bevatten: 1. Over welk(e) project(en) het gaat. 2. Duurtijd/looptijd van het (de) project(en) vermelden. 3. Bedrag + indexniveau. Pagina 15

16 4. Vanuit welk begrotingsartikel/begroting de beschikbaarheidsvergoedingen vastgelegd en betaald zullen worden. 5. Ter info: Indien het een project betreft dat vorig begrotingsjaar gepland stond maar niet gegund zal worden, dient dit als dusdanig toegelicht te worden bij de verantwoording bij de decreetsbepaling. 6. Ter info 2: Indien in het verleden nog geen decreetsbepaling opgenomen was: te regulariseren via nieuw uitgavendecreet bij BO 2018 met uiteraard bijhorende bovenstaande informatie. COMPENSATIETABELLEN Het blijft de bedoeling dat zoveel mogelijk budgettaire meervragen binnen het (de) beleidsdomein(en) zelf worden opgelost i.s.m. het (de) bevoegde kabinet(ten). Het gaat hierbij om budgetneutrale oplossingen in VAK, VEK, wijzigingen qua intering op saldi, enzoverder. Hierdoor neemt het belang van goed ingevulde compensatietabellen sterk toe. Waar er discrepanties bestaan tussen compensatietabellen van verschillende beleidsdomeinen, zal het bedrag dat opgenomen is bij het beleidsdomein waar het krediet vertrekt weerhouden worden. Het is dus de opdracht van het ontvangende beleidsdomein om onderlinge overeenstemming te bereiken vóór de definitieve indiening van de begrotingsvoorstellen! Om tegemoet te komen aan de mogelijke onzekerheid die kan ontstaan inzake de beschikbaarheid van voldoende betaalkredieten, wordt er bij de begrotingsopmaak 2018 binnen Financiën en Begroting een VEKbuffer voorzien. Zie verder: fiche C1. TABBLADEN RECUPERATIE EIGEN ONTVANGSTEN EN VERANTWOORDING De afdeling BOBFO stuurt vooraf ingevulde begrotingssjablonen uit voor de DAB s en de Vlaamse rechtspersonen. Aan deze sjablonen worden sinds de begrotingsopmaak 2017 twee extra tabbladen toegevoegd: A. Schema recuperatie eigen ontvangsten Dit schema werd voor het eerst geïntroduceerd bij de begrotingsaanpassing In het verleden verliep de opvolging van de eventuele recuperatie van (niet-recurrente) eigen kasontvangsten bij DAB s en rechtspersonen namelijk niet optimaal. Het principe van de recuperatie van (niet-recurrente) eigen kasontvangsten is gelijkaardig aan de werking van de begrotingsfondsen in de ministeriebegroting en vergt vooreerst een expliciet akkoord bij de technische bilaterale vergadering. Bovendien kunnen enkel instellingen met een verbintenissenopvolging hiervan gebruik maken. Concreet is er een opvolging BA 2017 vs. BO 2018 benodigd van: 1) Kasmatig : Nog niet in verbintenissen omgezette eigen kasontvangsten per 31/12/2016 waarbij er een opvolging dient te zijn van: a. Verwachte kasontvangsten uit vorderingen van 2017 en 2018 en eerder; b. Verwachte vastleggingen in 2017 en Pagina 16

17 2) ESR-matig : Intering of saldo-opbouw binnen de ESR-begroting van instellingen op basis van voorliggende methodiek, waarbij er opvolging dient te zijn van: a. Verwachte ESR-ontvangsten 2017 en 2018; b. Verwachte vereffeningen 2017 en B. Verantwoording Van de betrokken beleidsdomeinen wordt gevraagd om de tekstuele verantwoording bij de begrotingen van DAB s en rechtspersonen op te nemen in het tabblad Verantwoording. Op deze manier worden begroting en verantwoording samen en achter elkaar afgedrukt. Volgende richtlijnen dienen gerespecteerd te worden: Afdrukbereik en stand respecteren. Het grijs veld wordt niet mee afgedrukt! Bijkomende ruimte creëren via Invoegen rijen binnen het wit veld. Tabellen en dergelijke bijvoegen als bijlage. Dit tabblad enkel gebruiken voor puur tekstuele toelichting. AANREKENING EUROPESE SUBSIDIES In bijlage 4 van de handleiding economische classificatie van de algemene gegevensbank, overgenomen in deze instructies, wordt uiteengezet hoe Europese subsidies - gelet op het principe van de budgettaire neutraliteit van EU-grants geregistreerd moeten worden in de overheidsrekeningen. Eveneens in bijlage 4 gaat een boekingsschema waarbij de correcte budgettaire en bedrijfseconomische aanrekening van deze subsidies wordt opgenomen. Dit schema in Excel wordt eveneens gepubliceerd onder de bibliotheek Algemeen op de introductiepagina van BUTEO. Van elke betrokken entiteit wordt verwacht dat de EU subsidies op de passende begrotingsartikelen worden aangerekend. Indien nodig zullen hiertoe nieuwe begrotingsartikelen aangemaakt dienen te worden (voor ESR-8 aggregaat PA, voor ESR-9 aggregaat LE). Om een wildgroei aan nieuwe begrotingsartikelen te vermijden, kan gestreefd worden naar maximale centralisatie binnen het ministerie. Voor de correcte opvolging en registratie is het daarbij wel aangewezen om per entiteit die Europese subsidies geniet een basisallocatie aan te maken. Teneinde te vermijden dat er ten gevolge deze nieuwe aanrekeningsregels sommige uitgaven of ontvangsten dubbel of niet aangerekend zouden worden, wordt volgende aanpak naar voor geschoven : Voor projecten waar de Europese subsidie meer dan 5 miljoen euro bedraagt, moeten de al lopende (= projecten waarvoor al een inkomst of uitgave werd geboekt) en nieuwe projecten volgens het nieuwe schema worden geboekt. Teneinde voor de lopende projecten een dubbele of niet-aanrekening te vermijden dient voor deze projecten informatie aangeleverd te worden over de al geboekte transacties. Indien uit deze informatie blijkt dat deze boeking niet in overeenstemming is met de nieuwe werkwijze, moeten de stromen alsnog op het correcte boekjaar aangerekend worden in de globale overheidsrekening zoals beheerd door het INR. Deze correcties op de rekeningen van vorige boekjaren dienen gecoördineerd aan het INR te worden overgemaakt. Deze coördinatie zal via het departement Financiën en Begroting verlopen. Nadere instructies hieromtrent zullen via latere communicatie worden meegedeeld. Pagina 17

18 Voor projecten waar de Europese subsidie minder dan 5 miljoen euro bedraagt, moeten enkel de nieuwe projecten volgens het nieuwe schema worden geboekt. Projecten waar er al een inkomst of uitgave conform de vorige aanrekeningsregels worden geboekt mogen verder op de oude manier worden geboekt. Gelet op de complexiteit van voorliggende problematiek werden ondertussen werkzaamheden opgestart in de schoot van de Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Bedoeling is om te komen tot een advies dat een helderder en algemeen praktisch toepasbaar kader meegeeft aan de beleidsdomeinen die geconfronteerd worden met Europese subsidies. BEPERKTE DELEGATIE TECHNISCHE BILATERALE VERGADERING Ondanks dat de gehele bundel zal worden doorgenomen tijdens de technische bilaterale vergadering, blijft het uitgangspunt gelden dat de meeste aandacht moet toekomen aan de besprekingen van de gekende kostendrijvers en betaalkalenders, een beperkt aantal discussiepunten, eenmalige uitgaven en het overkomen van de provinciale bevoegdheden. De agenda van de vergadering wordt bepaald door het functioneel bevoegde kabinet. Van hen wordt gevraagd de agenda zoveel mogelijk toe te spitsen op de hierboven vermelde punten. Daarbij dient alles binnen de voorziene tijd afgerond te zijn. Om deze stringente timing te kunnen behouden blijft het de bedoeling om te werken met een beperkte delegatie, namelijk: 1. Kabinet begroting; 2. Kabinet functionele minister; 3. Kabinet van de Minister-President en kabinetten van de Viceministers-presidenten (waarnemers); 4. Inspectie van Financiën/Gemachtigde van Financiën; 5. Dienst begrotingszaken (verslaggeving); 6. Begrotingscoördinator beleidsdomein; 7. (Eventueel extra technische experten voor wat betreft de kostendrijvers en (groepen van) instellingen). 1.3 INDEXATIE Bij de begrotingsopmaak 2018 wordt uitgegaan van volgende indexatieparameters (gebaseerd op de publicatie van het Planbureau d.d. 2 mei 2017): BO 2018 Verwachte evolutie gezondheidsindex 1,4% Overschrijding spilindex Aanpassing sociale uitkeringen Aanpassing lonen Mei/17 n/19 Jun/17 Jul/17 Loon buiten indexprovisie 1,4% Niet loon (100%-regel)* 0% Niet loon (75%-regel)* 0% * Met uitzondering van de niet-loonkredieten zoals opgenomen in artikel 47 van het programmadecreet BO INDEXATIE LOONKREDIETEN VOLGENS SYSTEEM INDEXPROVISIE De spilindex zal normaliter overschreden worden in mei Hierdoor zullen de sociale uitkeringen resp. lonen van het overheidspersoneel die vallen onder de indexprovisie 1 resp. 2 maanden na overschrijding met 2% aangepast worden. Bij de begrotingsaanpassing 2017 werden hiervoor binnen de indexprovisie de nodige Pagina 18

19 kredieten voorzien. Voor de begrotingsartikelen (basisallocaties) die onder het systeem van de spilindex vallen zullen er bij de BO 2018 de nodige kredieten voorzien worden om het effect op jaarbasis (i.e. 2% stijging van de loongebonden kredieten) van de overschrijding in 2017 op te vangen. Het resultaat van deze indexatie zal in de vooraf ingevulde fiches door de afdeling BOBFO worden meegedeeld. De automatische berekening wordt in de begrotingsfiches doorgevoerd op basis van de informatie inzake basisallocaties bij BO Eventuele noodzakelijke bijstellingen n.a.v. de BA 2017 (opvragen basisallocaties) volgen bij de afronding van de begrotingsopmaak (ic september 2017). Indien men niet akkoord kan gaan met het indexatievoorstel, dan kan dit bedrag overschreven worden mits markering en verantwoording in de tekst. Voor 2018 verwacht het planbureau op heden geen overschrijding van de spilindex. In de loop van het begrotingsproces wordt de inflatieverwachting verder opgevolgd en een eventuele centrale provisionering voorzien indien benodigd. Het departement FB verwacht een volgende overschrijding van de spilindex in januari 2019 waardoor de lonen in maart 2019 met 2% verhoogd worden. Deze verhoging met 2% in maart 2019 heeft een effect op het vakantiegeld van de ambtenaren en onderwijzend personeel dat in 2019 wordt uitbetaald maar ESRmatig aanrekenbaar is op 2018 omdat dit vakantiegeld betrekking heeft op de prestaties Er zal derhalve een krediet voorzien worden op de centrale indexprovisie 2018 om het effect van de verwachte overschrijding van de spilindex in 2019 op te vangen. INDEXATIE LOONKREDIETEN BUITEN SYSTEEM INDEXPROVISIE In 2018 wordt een groeivoet van de gezondheidsindex verwacht van 1,4%. Bijgevolg zullen de loongebonden kredieten (buiten het systeem van de spilindex) geïndexeerd worden met 1,4%. De automatische berekening wordt doorgevoerd op basis van de informatie inzake basisallocaties bij BO Eventuele noodzakelijke bijstellingen n.a.v. de BA 2017 (opvragen basisallocaties) volgen bij de afronding van de begrotingsopmaak (ic september 2017). Het resultaat van deze indexatie zal in de vooraf ingevulde fiches door de afdeling BOBFO worden meegedeeld. Indien men niet akkoord kan gaan met het indexatievoorstel, dan kan dit bedrag overschreven worden mits markering en verantwoording in de tekst. INDEXATIE NIET-LOONKREDIETEN In het kader van de begrotingsbesprekingen naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2017, werd beslist om de niet-loongebonden kredieten niet te indexeren met uitzondering van de maatregelen opgenomen in artikel 47 van het decreet van 23 december 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting De berekening van deze indexatie zal gebaseerd zijn op de desbetreffende kredieten per basisallocatie zoals gekend bij de BO Eventuele noodzakelijke bijstellingen n.a.v. de BA 2017 (opvragen basisallocaties) volgen bij de afronding van de begrotingsopmaak (ic september 2017). Het resultaat van deze indexatie zal in de vooraf ingevulde fiches door de afdeling BOBFO worden meegedeeld. Indien men niet akkoord kan gaan met het indexatievoorstel, dan kan dit bedrag overschreven worden mits markering en verantwoording in de tekst. ENERGIEKOSTEN Voor begrotingsartikelen waar de energiekost een zeer substantieel deel uitmaakt van de totale kost (De Lijn, W&Z, De Scheepvaart, baggeractiviteiten, ILVO) zal, volgens de specifieke berekeningsmodellen, worden overgegaan tot een eventuele herziening van de voorziene kredieten. Pagina 19

20 De herziening zal berekend worden op basis van een PxQ analyse, ofwel Prijs x Hoeveelheidanalyse, waarbij uitgegaan wordt van een constant verbruik, ofwel constante Q. Op basis van een update van de FOD Economie op 5 januari 2017 werden de te voorziene prijzen (excl. BTW) voor de BA 2017 vastgesteld. Op basis van een recentere update van de FOD economie, tarieven 3 mei 2017, worden de voorziene richtprijzen (excl. BTW) voor de BO 2018 als volgt bijgesteld: Referentiebasis BA 2017 (1) BO 2018 (2) 5/01/2017 (excl. BTW) 03/05/2017 (excl. BTW) Toe te passen verschil (3) (3) = (2) - (1) Benzine / liter (95 RON) 1,1843 1,1479-0,0364 Diesel / liter (10 ppm) 1,1066 1,0926-0,014 Stookolie / liter (Gasolie verwarming Extra (meer dan 2000 l)) (bron: FOD Economie, publicatie 3 mei 2017) 0,4927 0,4624-0,0303 Voor wat betreft elektriciteit en aardgas zal er bij de BO 2018 geen aanpassing van de kredieten doorgevoerd worden. Bij de begrotingsaanpassing 2018 kan er naar aanleiding van een analyse van de prijsevolutie (o.b.v. facturen) van 2017 versus 2016 opnieuw bekeken worden of een aanpassing van de kredieten zich opdringt. Actieplan Energie-efficiëntie voor de Vlaamse overheid Op 1 juli 2016 besliste de Vlaamse Regering, in het kader van het Vlaamse actieplan Energie-efficiëntie, om vanaf 2018 het referentie-energiebudget voor alle entiteiten van het toepassingsgebied met een jaarlijkse energiekost van minstens euro te verminderen met 2,09%. De afdeling BOBFO van het departement Financiën en Begroting zal, van zodra beschikbaar, de tabel met de nodige bijstellingen publiceren op de bibliotheek Algemeen van de BUTEO-SharePoint en de bijstellingen via één globale beweging doorvoeren. U hoeft hiervoor dus niets zelf te ondernemen. Voor eventuele inhoudelijke bemerkingen kan u terecht bij het VEB of de dienst begrotingszaken. 1.4 CONSOLIDATIE Algemeen In uitvoering van de artikelen 4 2 en 37 1 van het Rekendecreet dienen alle rechtspersonen die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid, door onder sectorale code 13.12, te ressorteren, een begrotingsrapportering op te maken volgens het ESR 2010-schema. De lijst van rechtspersonen die hier onder vallen wordt opgenomen in het uitgavendecreet en is gebaseerd op de lijst van de Nationale Bank van België (NBB). Instellingen die tot op heden nog geen begroting hebben ingediend worden er via deze instructies toe verplicht om bij de BO 2018 een ESR-begroting voor te leggen. Deze zullen bij BO 2018 namelijk onvoorwaardelijk worden geconsolideerd binnen de Vlaamse deelstaatoverheid. Al deze begrotingen zullen expliciet worden besproken tijdens de technische bilaterales. Voor een aantal instellingen zal dit op een globale manier gebeuren (zie hieronder). Het is de verantwoordelijkheid van het Pagina 20

21 inhoudelijk bevoegde beleidsdomein om ervoor te zorgen dat deze instellingen een begroting indienen (en indien nodig een vertegenwoordiger afvaardigen). Globale aanpak voor groepen van instellingen met dezelfde finaliteit Sinds 2016 wordt voor verscheidene instellingen met eenzelfde finaliteit een meer globale aanpak gehanteerd. Ook voor de begrotingsopmaak 2018 dienen deze instellingen (of de begrotingscoördinator) de begrotingsvoorstellen van elke instelling afzonderlijk te integreren in één ESR-sjabloon. Het meegeleverde sjabloon zal in grote mate overeenkomen met het sjabloon voor de individuele instelling. Het verschil is dat de verschillende instellingen samen in één tabblad zullen moeten worden weergegeven. Onderaan het sjabloon wordt ook nog een tabel voorzien die automatisch gekoppeld is aan de gegevens die de gebruiker zelf invult. Deze tabel stelt de contouren (o.a.) ESR-vorderingensaldo) samen op individueel (per instelling) en op geaggregeerd (per groep van instellingen) niveau Van de volgende groepen van instellingen wordt via deze instructies expliciet gevraagd om de hierboven beschreven globale aanpak te hanteren, rekening houdende met de bestaande bevoegdheidsverdelingen: Erkende Kredietmaatschappijen (EKM s) LRM groep PMV groep Commissies voor Juridische Bijstand Universiteiten en Hogescholen Vlaamse zorgkassen (nieuw!) Scholengroepen Voor de scholengroepen gaan we ervan uit dat net zoals bij het gesubsidieerd autonoom onderwijs de impact op het vorderingensaldo gelijk is aan de toelagen die aan deze scholengroepen worden verstrekt. Van hen wordt dus geen ESR-begroting opgevraagd. Instellingen artikel 4, 1, 2 van het Rekendecreet die niet behoren tot S13.12 Zoals eerder beschreven dienen instellingen die bij naam opgenomen zijn in artikel 4, 1, 2 van het Rekendecreet maar die niet behoren tot de consolidatieperimeter, niet langer een ESR-begroting in te dienen maar dienen zij gebruik te maken van een aangepast sjabloon dat gebaseerd is op het MAR. Op dit moment zijn de volgende instellingen bijgevolg niet meer verplicht om een ESR-begroting in te dienen: - Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (roepnaam: de Watergroep); - Universitair Ziekenhuis Gent; - Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ Rekem); - Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel); - Ondersteunend centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos ANB. Let op: aangezien de uitvoering en de begroting op dezelfde wijze moeten worden gerapporteerd zal de uitvoeringsrekening 2017 wel nog één keer via het oude sjabloon moeten worden opgemaakt, tenzij een uitzondering wordt toegestaan. ESR 2010 Voor het ESR 2010 heeft de Algemene Gegevensdienst van de FOD B&B de economische classificatie bijgewerkt die de belangrijkste implicaties van de overgang van het ESR 95 naar het ESR 2010 omvat. Deze publicatie is terug te vinden op het intranet van het Departement Financiën en Begroting. Pagina 21

22 Interrelaties In de algemene middelen- en uitgavenbegroting en de begrotingen van DAB s en Vlaamse Rechtspersonen wordt in de tekstomschrijving van de interne stromen (IS of OI) duidelijk aangegeven met welke DAB/Vlaamse rechtspersoon er zich een onderlinge relatie voordoet. Wanneer er zich onder een bestaand WT-artikel basisallocaties bevinden die te categoriseren zijn als Interne Stroom (IS), dienen die basisallocaties met bijhorend krediet overgezet te worden naar een nieuw aan te maken begrotingsartikel met de ESR-aggregatie IS (exclusief Universiteiten en Hogescholen voor wie een limitatieve lijst werd afgesproken). Teneinde de onderlinge stromen bij de begrotingen van de Vlaamse Rechtspersonen vlot in kaart te kunnen brengen wordt gevraagd om: In deze gevallen waar nu achter een uitgavenartikel én een toelage aan een andere entiteit én een eigen uitgave schuil gaat, het deel dat als toelage naar een andere entiteit voorzien wordt af te splitsen en onder een apart toelage-artikel, met een desbetreffende ESR-code, op te nemen in de begroting. Deze vraag tot uitsplitsing geldt evenzeer voor ontvangstenartikelen waar nu een te ontvangen toelage én een eigen ontvangst schuilgaat; Bij de ESR-codes 41.xx / 61.xx / de ontvangende entiteit (ontvangstenartikel) te vermelden alsook bij de ESR-codes 46.xx / 61.xx en de verstrekkende entiteit (uitgavenartikel) te vermelden in de omschrijving;!! In het geval van een interrelatie dient de ontvanger de aanrekeningsregels te volgen van de toekenner. Voor wat betreft de te verwachten ontvangsten voor Vlaamse rechtspersonen uit provisionele kredieten vanuit de centrale ministeriebegroting, enkel de ontvangsten, voortvloeiend uit provisieverdelingen waarbij quasi onbetwistbaar kan vastgesteld worden dat er een overdracht voor een welbepaald bedrag zal plaatsvinden, op te nemen in de ontvangstenzijde van de begroting van de ontvangende entiteit. Er wordt voorzien in één (of meerdere) afzonderlijke ontvangstenartikels per verwachte inkomst uit een provisie; Het begrotingsartikel van de respectievelijke provisie wordt steeds vermeld in de tekstomschrijving van het ontvangstenartikel; In de toelichting bij de verschillende ontvangstenartikels wordt verwezen naar de beslissing van de Vlaamse regering of de aangeleverde informatie waarover men beschikt ter verantwoording van de opgenomen bedragen. 1.5 PERSONEEL WEDDEDRIFT - ENDOGENE GROEI Het herverdelingsmechanisme en de berekeningen om de toenemende kosten van de anciënniteit meer evenwichtig over de departementen en agentschappen te verdelen zullen voor het begrotingsjaar 2018 in Pagina 22

23 het kader van de BA 2018 beschikbaar gesteld worden door het Agentschap Overheidspersoneel en op dat moment worden verrekend. Hiervoor worden bijgevolg geen afzonderlijke voorstellen ingewacht. KOPPENBESPARING In het Vlaams Regeerakkoord formuleerde de Vlaamse Regering voor een afgebakende groep van entiteiten een nieuwe besparingsdoelstelling op personeel, zowel qua personeelsaantal als qua personeelsbudget. Bij BO 2018 wordt van de betrokken entiteiten een volgende besparingsinspanning van 18,3 miljoen euro verwacht. De Vlaamse minister voor Bestuurszaken zal aan het Voorzitterscollege vragen een voorstel te formuleren voor de verdeling van de gevraagde inspanning. Dit voorstel zal dan mits politiek akkoord in één globale beweging doorgevoerd worden na de technische bilaterale besprekingen. REFERENTIEBEDRAGEN NIEUWE WERVINGEN LOONKOST EN RUGZAKJES Voor het bepalen van de loonkost voor de aanwerving van bijkomende personeelsleden bij de Vlaamse ministeries kan verwezen worden naar de tabel zoals ter beschikking gesteld door het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. Voor het bepalen van de bijkomende werkingskosten, de zogenaamde rugzakjes bij de aanwerving van bijkomende personeelsleden kan worden uitgegaan van volgende benodigde bijkomende kredieten: Werkingskosten euro werkingskosten ICT euro investeringen (eenmalig) euro investeringen ICT (eenmalig) euro Nadat de Vlaamse Regering het voorstel van het Voorzitterscollege ontvangen heeft, zal ze dit systeem herbekijken. Eventuele bijstelling van bovenstaand cijfer zullen na akkoord binnen de Vlaamse Regering via nieuwsbrief worden gecommuniceerd. BIJDRAGE POOL DER PARASTATALEN De ARPs zijn verplicht een bijdrage te betalen aan de pool der parastatalen voor hun statutaire personeelsleden. Deze pool, die beheerd wordt door de Federale Pensioendienst, staat namelijk in voor de uitbetaling van hun rustpensioenen. De ARPs krijgen daarvoor de nodige kredieten vanuit de algemene middelen toegewezen. Bij overdracht van een statutair personeelslid van een ARP naar een ministerie dient de bijdrage aan de pool der parastatalen toe te komen aan de algemene middelen. Bij de technische bilaterale vergadering zullen de budgettaire noden voor het pensioenartikel van het Agentschap Overheidspersoneel, mits gedegen verantwoording, worden bijgesteld vanuit de algemene middelen. 1.6 BIJDRAGE AAN HET BELGISCH ONTWERP BEGROTINGSPLAN 2018 Met de aanneming van het Six Pack en Two Pack en de ondertekening van het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie werd de Europese regelgeving met betrekking tot het begrotingstoezicht en het toezicht op de macro-economische toestand van de lidstaten van de EU in de afgelopen jaren in belangrijke mate verstrengd. Pagina 23

24 Ingevolge de bovenstaande regelgeving dient België onder meer op 15 oktober van ieder jaar een intern gecoördineerd ontwerpbegrotingsplan voor het komende jaar bij de Europese Commissie in te dienen. Naast een hele resem budgettaire informatie dient de gezamenlijke overheid eveneens aan te geven hoe de discretionaire maatregelen en hervormingen vervat in het ontwerpbegrotingsplan gevolg geven aan de geldende landenspecifieke aanbevelingen en de realisatie van de Europa 2020 doelstellingen beïnvloeden. De in te vullen tabellen zien er als volgt uit: Tabel 6.a Landenspecifieke aanbevelingen (LSA) LSA-nummer Lijst van maatregelen Beschrijving van direct belang Tabel 6.b Streefdoelen van de Unie-strategie voor groei en werkgelegenheid Nationale 2020-hoofddoelen Nationale 2020-doelstelling werkgelegenheid Nationale 2020-doelstelling O&O Doelstelling vermindering uitstoot van broeikasgassen Doelstelling hernieuwbare energie [ ] Nationale doelstelling energie-efficiëntie [ ] Nationale doelstelling vroegtijdige schoolverlating [ ] Nationale doelstelling hoger onderwijs [ ] Nationale doelstelling armoede [ ] Lijst van maatregelen Beschrijving van direct belang ten aanzien van streefdoel Voorstel van aanpak Volgend op de Septemberverklaring maakt de afdeling BOBFO van het Departement Financiën en Begroting een oplijsting van de genomen discretionaire maatregelen van een zekere omvang over aan de begrotingscoördinatoren van de kabinetten. Voor de vervollediging van de tabellen kunnen de kabinetten een beroep doen op de leden van de ambtelijke werkgroep i.v.m. het Europees Semester, waarvan de contactgegevens meegestuurd zullen worden. De afdeling BOBFO van het Departement Financiën en Begroting mikt op een finalisering van de bijdrage van Vlaanderen aan het Belgisch ontwerpbegrotingsplan tegen maandag 2 oktober 2017, teneinde voor een tijdige indiening bij de voorzitter van het Vlaams Parlement te kunnen zorgen en het mogelijk te maken dat de commissie bevoegd voor financiën en begroting er cf. art. 83/1 van het reglement van het VP uiterlijk op 7 oktober 2017 een bespreking aan kan wijden. Teneinde de afdeling BOBFO in staat te stellen de door de beleidsdomeinen aangeleverde gegevens in het Vlaams ontwerpbegrotingsplan te integreren, dienen de ingevulde tabellen tegen ten laatste vrijdag Pagina 24

25 29 september 2017 aan de dienst begrotingszaken overgemaakt te worden, met telkens de volgende personen in CC: en Nuttige links Europese regelgeving inzake begrotingstoezicht Richtsnoeren inzake de vorm en inhoud van ontwerpbegrotingsplannen Landenspecifieke aanbevelingen Europa 2020 strategie Vlaams Hervormingsprogramma PROVISIONELE KREDIETEN ALGEMEEN In het kader van een geconsolideerde berekening van de economische hergroepering, is het aangewezen de onverdeelde provisies (ESR-aggregatieniveau PR) zoveel mogelijk te vermijden. Zo wordt ook nu gevraagd een inspanning te leveren teneinde deze categorie zo klein mogelijk te houden. Indien er wordt overgegaan tot het inschrijven van een provisioneel krediet dient dit, op vraag van het Vlaams Parlement en het Rekenhof, uitvoerig te worden toegelicht. Dit om te vermijden dat het Vlaams Parlement wegens te summiere commentaar zal eisen dat het begrotingsartikel wordt opgesplitst over verschillende economisch verdeelde begrotingsartikelen. AANREKENING OP PROVISIONELE KREDIETEN Het is niet toegestaan om uitgaven aan te rekenen op begrotingsartikelen met een ESR-aggregatieniveau PR. Integendeel is het de bedoeling dat onverdeelde kredieten zoveel mogelijk herverdeeld worden over economisch verdeelde artikelen binnen de begroting. LOTTO-PROVISIE Sinds 2011 wordt 100% van het zogenaamde vaste luik van de lotto-provisie ingeschreven op de respectievelijke begrotingsartikelen. Er werden bij de begrotingsopmaak en aanpassing 2017 geen kredieten voor het variabel luik ingeschreven op de lotto-provisie. Voorlopig is het nog niet bekend of er voor de begrotingsopmaak 2018 een variabel luik zal worden voorzien. In voorkomend geval zal het variabel luik, in afwachting van een beslissing van de Vlaamse Regering, ingeschreven worden op de lotto-provisie. Pagina 25

26 2. SPECIFIEKE INHOUDELIJKE AFSPRAKEN 2.1 DECREETSBEPALINGEN Vooreerst wordt er opgeroepen om het aantal uitzonderingen op algemene regels via decreetsbepalingen, tot een absoluut minimum te beperken. De inschrijving van een decreetsbepaling in het verleden kan hierbij geen basis vormen voor verdere inschrijving.!! Zoals eerder al werd aangehaald zullen alle ingediende begrotingsruiters (nieuwe én bestaande) in kaart worden gebracht. Een degelijke verantwoording is met andere woorden vereist. De afdeling BOBFO zal voor de decreetsbepalingen van het middelen- en uitgavendecreet vooraf ingevulde fiches ter beschikking stellen. De vooraf ingevulde decreetsbepalingen zullen daarbij de meest actuele zijn. Dit wil zeggen inclusief eventueel aangebrachte wijzigingen bij of volledig nieuwe decreetsbepalingen van de begrotingsaanpassing 2017 (Let op: wel exclusief eventuele wijzigingen in het kader van de amendementenprocedure BA 2017). De decreetsbepalingen zoals opgenomen in 2017 zullen hiertoe per beleidsdomein en (voor zover mogelijk) per minister overgemaakt worden.!! Voor decreetsbepalingen uit 2017 geldt dat alleen decreetsbepalingen die opnieuw ingediend worden, worden beschouwd als op te nemen in het middelen- of uitgavendecreet Zoals eerder vermeld wordt gevraagd om decreetsbepalingen waar delegatie wordt gegeven aan de bevoegde minister zoveel mogelijk te beperken. Specifiek voor wat de facultatieve subsidies betreft wordt nogmaals vermeld dat de begrotingsartikelen waarop subsidies zonder organieke decretale basis worden aangerekend, opgenomen dienen te worden in het beschikkende gedeelte van het uitgavendecreet. Zo niet beschikken de subsidiebesluiten immers niet over de nodige rechtsgrond. Vice versa dienen subsidies waar al een decretale basis voor voorzien is niet opgenomen te worden in het uitgavendecreet. Aan de beleidsdomeinen wordt dan ook (bij herhaling) gevraagd om ook bij deze begrotingsronde de oplijsting van de subsidies onder artikel 11 van het uitgavendecreet BA 2017 grondig te overlopen en deze subsidies waar al een decretale basis aanwezig is te schrappen uit het uitgavendecreet. Voor nieuwe decreetsbepalingen zal een blanco sjabloon worden voorzien. De verantwoording die in 2017 werd opgenomen wordt niet vooraf ingevuld. Op die manier wordt getracht de beleidsdomeinen te sensibiliseren om grondig na te denken over een degelijke verantwoording die o.a. ook rekening houdt met de nieuwe artikelstructuur, ministercodes enz. De opgegeven verantwoording zal integraal overgenomen worden in de verantwoording bij het uitgavenen middelendecreet dat overgemaakt wordt aan het Vlaams parlement. Gelieve hiermee rekening te houden bij het schrijven van de verantwoording. Zie verder fiches M1 en U OPMAAK BEGROTINGEN MINISTERIES De afdeling BOBFO zal fiches per begrotingsartikel ter beschikking stellen, rekening houdende met de huidige begrotingsstructuur voor 2017 of, indien van toepassing, de structuur die werd opgezet n.a.v. de instap in Pagina 26

27 de prestatiebegroting (zie supra). Eventuele gevolgen van fusies zullen m.a.w. nog geen aanleiding geven tot het niet meer verzenden van de betrokken begrotingsartikelen. In de mate dat er zich een nieuw begrotingsartikel opdringt, kan dit aan de hand van de blanco fiche M2 / U2 onder de bibliotheek Algemeen op de introductiepagina van BUTEO. Hierbij wordt aangedrongen om ook de nodige aandacht te besteden aan het invullen van een voorstel van begrotingscoördinaten. Ook voor deze begrotingsartikelen waarvan men aanneemt dat deze niet langer noodzakelijk zijn, wordt verwacht dat dit meegedeeld wordt op de desbetreffende fiche. Voor alle fiches zullen de identificatiegegevens (begrotingsartikel, omschrijving en coördinaten), krediet BA 2016 (fiches U2 en U4), realisatie 2016, het krediet begrotingsaanpassing 2017 (excl. amendementen), de eventueel toegekende index en de vooraf ingevulde bijstellingen (indien van toepassing, zie supra) door de afdeling BOBFO vooraf ingevuld zijn. Voor wat de gegevens krediet BA 2016 betreft worden begrotingsartikelen die in 2017 wijzigingen hebben ondergaan (bv. ten gevolge van fusies) niet vooraf ingevuld. De concrete opbouw van de fiches verschilt naargelang het een fiche voor de middelen- of de uitgavenbegroting betreft. Noot: Hou er rekening mee dat de fiches werden gewijzigd in functie van de structuur zoals deze van toepassing is bij de memories van toelichting. A. MIDDELENBEGROTING Raming van de middelen In de kolom bijstelling wordt de wijziging ten opzichte van BA 2017 gevraagd van de ontvangstenraming voor de algemene-, toegewezen- en leningsontvangsten. In de kolom BO 2018 dient deze wijziging dan opgeteld (bij een hogere raming) / afgetrokken (bij een lagere raming) te worden bij / van het krediet BA Verantwoording van de raming In de verantwoording wordt gevraagd om de voorstellen te onderbouwen met volgende elementen: Bij decreet vastgestelde of wettelijke bepalingen die aan de basis liggen van de raming met verwijzing naar de aard van de reglementaire tekst en de bekrachtigingdatum; Budget en realisatie 2016 (wordt door BOBFO aangeleverd); Recentelijk genomen beslissingen van de Vlaamse regering op het vlak van tarieven, aanslagvoeten, heffingsgrondslagen en vrijstellingen; Parameters (incl. indexatie) en wijze van berekening gebruikt bij de vaststelling van de raming. Worden o.a. NIET onder de notie constant beleid gerekend: Tariefwijzigingen; Het niet behalen van expliciet afgesproken ontvangstendoelstellingen. Zie verder: Fiche M2 Voor wat betreft de verwerking van de fiscale uitgaven wordt verwezen naar bijlage 3. Er wordt extra aandacht gevraagd voor het oplijsten van alle fiscale uitgaven en een correcte raming mee te geven van deze fiscale uitgaven. Pagina 27

28 B. UITGAVENBEGROTING Vaststelling van de uitgavenkredieten Naast de vooraf ingevulde rijen worden er nog aparte rijen voorzien om enerzijds de budgetneutrale compensaties en anderzijds de andere bijstellingen van het krediet in op te nemen onder de notie van constant beleid. Worden o.a. NIET onder de notie constant beleid gerekend: Beleidsmaatregelen waarbij de vraag naar overheidsoptreden het huidige overheidsaanbod overstijgt; Opvoeren van het uitvoeringspercentage van decreten; Budgettaire gevolgen Europese verordeningen/aanpassing Europese cofinanciering; De wijziging van het dekkingspercentage van uitgaven met eigen ontvangsten; Niet of op beleidskredieten gecompenseerde budgettaire meervraag voor personeelskredieten (LO) ten gevolge van een personeelsuitbreiding die niet expliciet door de Vlaamse regering werd toegestaan; Het ter compensatie aanbieden van niet meer benodigde kredieten voor eenmalige initiatieven, waarbij deze beschikbare kredieten uit de algemene middelen zijn toegekend; Andere kleinere extern gegenereerde kosten; Het niet bereiken van begrotingsdoelstellingen en/of niet naleven van afspraken m.b.t. tot de opbouw van begrotingssaldi. Betaalkalender De vereffeningskredieten (VEK) zullen in het kader van de begrotingsopmaak 2018 bepaald worden op basis van een vereffeningskalender per begrotingsartikel (in duizend euro): Encours per 31/12/2016 VAK-ruiter 16 -> 17 1 VAK BA VAK BO 2018 Totaal TOTAAL VEK / BEGROTINGSJAAR 1 Indien van toepassing 2 Inclusief herverdelingen X X X ar van vereffening De cellen die ingevuld werden met een X zullen door de afdeling BOBFO vooraf worden ingevuld. Evolutie saldi begrotingsfondsen Voor de begrotingsartikelen met aard 4 worden, op basis van de uitvoeringsgegevens 2016 en de kredieten na begrotingsaanpassing 2017, de saldi per 31 december 2016 en het in 2017 ingeschreven variabel krediet vooraf ingevuld door de afdeling BOBFO. Van de beleidsdomeinen wordt gevraagd de tabel verder aan te vullen met: De bij de begrotingsaanpassing 2017 ingeschreven toegewezen ontvangsten; De evolutie van de saldi in 2018 o.b.v. de geraamde TO en VRK. Verantwoording van de kredietevolutie Pagina 28

29 In dit luik dient de benodigde verantwoording bij de voorgestelde kredietevoluties en ramingen te worden opgenomen. Indien een bijlage toegevoegd wordt aan de fiche dient dit op de fiche aangevinkt te worden. In navolging van de structuur zoals van toepassing bij de memories van toelichting bestaat deze rubriek vanaf de BO 2018 uit vier delen: B1. Index (indien overschrijving berekening BOBFO) Zie 1.3 Indexatie. Indien niet van toepassing mag het desbetreffende verantwoordingskader manueel verwijderd worden. B2. Compensaties Deze tabel dient aangevuld te worden met alle compensaties die: van andere begrotingsartikelen toekomen (+) en/of naar andere begrotingsartikelen vertrekken (-) De compensaties dienen vervolgens inhoudelijk toegelicht te worden. B3. Andere bijstellingen Deze tabel dient aangevuld te worden met alle andere bijstellingen dan index en compensaties. De individuele bijstellingen dienen kort omschrijvend en met het correcte bedrag (in plus of min) in de tabel te worden opgenomen en vervolgens tekstueel toegelicht te worden onder de tabel. Asielcrisis (indien van toepassing) Indien het een begrotingsartikel betreft waar uitgaven inzake de asielcrisis (eenmalige en/of kostendrijver) op worden aangerekend, dient hierin de verantwoording conform de richtlijnen, zoals eerder werd beschreven, opgenomen te worden. Indien niet van toepassing mag het desbetreffende verantwoordingskader manueel verwijderd worden. Zie verder: Fiche U OPMAAK BEGROTINGEN DIENSTEN AFZONDERLIJK BEHEER A. MIDDELEN Ter ondersteuning van de bespreking van de raming van de ontvangstenartikelen binnen de begroting van een DAB wordt eveneens voorzien in een middelenfiche M3. Let op: deze fiches zijn verplicht voor VIF en MINA. Voor de raming van de ontvangstenartikelen binnen de begroting van een DAB kan verwezen worden naar de regeling zoals deze van toepassing is voor de ministeries. Noot: Hou er rekening mee dat de fiches werden gewijzigd in functie van de structuur zoals deze van toepassing is bij de memories van toelichting. Zie verder: Fiche M3 Pagina 29

30 B. UITGAVEN Ter ondersteuning van de bespreking van de raming van de uitgavenartikelen binnen de begroting van een DAB wordt eveneens voorzien in een uitgavenfiche U3. Let op: deze fiches zijn verplicht voor VIF en MINA. Voor de raming van de uitgavenartikelen binnen de begroting van een DAB kan verwezen worden naar de regeling zoals deze van toepassing is voor de ministeries. Noot: Hou er rekening mee dat de fiches werden gewijzigd in functie van de structuur zoals deze van toepassing is bij de memories van toelichting. Zie verder: Fiche U3 C. SPECIFIEK REGIME RECUPERATIE EIGEN ONTVANGSTEN Zoals eerder in dit document reeds werd beschreven wordt er van DAB s en rechtspersonen met VAKopvolging een uitsplitsing verwacht van enerzijds de eigen ontvangsten en anderzijds de aanwending ervan. Het schema dat hiervoor werd opgesteld wordt geïntegreerd in de Excel-begroting van de DAB. D. VERANTWOORDING Voor de tekstuele verantwoording bij de begroting van de DAB wordt een apart tabblad voorzien. 2.4 OPMAAK BEGROTINGEN VLAAMSE RECHTSPERSONEN A. ALGEMEEN Alle te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (zie bijlage II) dienen hun begroting op te maken conform het ESR-2010 stelsel. Het is van belang artikelen van een juiste ESR-code te voorzien in het kader van het narekenen van de normnaleving en consolidatie. Gezien bij ESR de codering beperkt is tot maximaal 4 cijfers dreigt bij vele begrotingen essentiële informatie verloren te gaan. De presentatie van de begroting zoals in ESR-code opgemaakt dient toch dezelfde beleidsinformatie en doorzichtigheid te bieden als een interne werkingsbegroting. Daarom dient de codering verder gedetailleerd te worden tot op het niveau van de bij decreet beschreven opdracht(en) van de Vlaamse rechtspersoon. Instellingen die werken met duidelijk onderscheiden entiteiten worden verzocht om naast een globale begroting, deelbegrotingen (met doorgaans afzonderlijke toelagen) per entiteit op te stellen. Verder wordt gevraagd om de bedragen opgenomen in de Excel-begroting effectief in te voeren in duizend euro en niet via de opmaak af te ronden tot duizend euro. Daarbij moet afgerond worden naar boven daar dit anders voor onvoldoende middelen in Orafin zorgt. Ook werd in de sjablonen (tabbladen ontvangsten en uitgaven ) een extra kolom B opgenomen om een correcte berekeningsbasis voor het ESR-vorderingensaldo te gebruiken. Met toevoeging van deze extra kolom wordt getracht om alle dubbeltellingen omwille van totaal- en detaillijnen te vermijden. Alsook wordt hiermee de aanzet gegeven om ESR-codes mee te nemen voor instellingen die ESR-codes gebruiken die langer zijn dan de standaard vier posities. Indien er nieuwe lijnen in de sjablonen toegevoegd worden zou deze kolom ook nog moeten worden aangevuld op het detailniveau van de nieuw toegevoegde lijn. Pagina 30

31 B. VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN EN CORRELATIEVE KREDIETEN In de centrale begroting zullen de vastleggingsmachtigingen opgenomen worden onder de decreetsbepalingen voor de respectievelijke instellingen. Het correlatief krediet van een vastleggingsmachtiging wordt in detail berekend, conform de principes zoals werd uitgelegd bij de betaalkalender. Bijkomend dient nog rekening gehouden te worden met de aanwending van overgedragen begrotingssaldi als gevolg van een historische afrekening op basis van een vergelijking van de vereffeningen door de rechtspersoon aan externen t.o.v. de in het verleden voorziene correlatieve kredieten. Om het effectief benodigde correlatieve krediet te kunnen berekenen, dient de vereffeningskalender zoals opgenomen in de fiche U4 gebruikt te worden. Noot: Hou er rekening mee dat deze fiche werd gewijzigd in functie van de structuur zoals deze van toepassing is bij de memories van toelichting. Zie verder: Fiche U4. C. SPECIFIEK REGIME RECUPERATIE EIGEN ONTVANGSTEN Zoals eerder in dit document reeds werd beschreven wordt er van DAB s en rechtspersonen met VAKopvolging een uitsplitsing verwacht van enerzijds de eigen ontvangsten en anderzijds de aanwending ervan. Het schema dat hiervoor werd opgesteld wordt geïntegreerd in de Excel-begroting van de rechtspersoon. D. RAMING ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Zie supra voor ontvangsten en uitgaven. E. SJABLONEN BEGROTINGEN VLAAMSE RECHTSPERSONEN De Vlaamse rechtspersonen die bij de BA 2017 een begroting hebben ingediend, dienen in het kader van de technische bilaterales bij de BO 2018 opnieuw een begroting voor te leggen. De rechtspersonen die reeds in Orafin zijn ingetreden (bij BA 2017 of vroeger) dienen ook bij de BO 2018 hun begrotingen in de artikelstructuur in. Met het oog op uniformiteit in voorstellingswijze wordt gevraagd de vooraf ingevulde sjablonen voor de begrotingen van de Vlaamse rechtspersonen, zoals toegepast bij de BA 2017, effectief te gebruiken. De noodzakelijke sjablonen zullen tegelijk met de fiches ter beschikking gesteld worden. Daarbij ook het groepssjabloon voor de groepen van instellingen met eenzelfde finaliteit (zie supra). Indien nodig kunt u tevens contact opnemen met mevrouw Sonja Hens. F. VERANTWOORDING Voor de tekstuele verantwoording bij de begroting van de rechtspersoon wordt een apart tabblad voorzien. 2.5 COMPENSATIETABELLEN Het blijft de bedoeling dat zoveel mogelijk budgettaire meervragen binnen het (de) beleidsdomein(en) zelf worden opgelost i.s.m. het (de) bevoegde kabinet(ten). Het gaat hierbij om budgetneutrale oplossingen in VAK, VEK, wijzigingen qua intering op saldi, enzoverder. Goed ingevulde compensatie tabellen zijn dan ook zeer belangrijk. Pagina 31

32 Waar er discrepanties bestaan tussen compensatietabellen van verschillende beleidsdomeinen, zal het bedrag dat opgenomen is bij het beleidsdomein waar het krediet vertrekt weerhouden worden. Het is dus de opdracht van het ontvangende beleidsdomein om onderlinge overeenstemming te bereiken vóór de definitieve indiening van de begrotingsvoorstellen! Om tegemoet te komen aan de mogelijke onzekerheid die kan ontstaan inzake de beschikbaarheid van voldoende betaalkredieten, wordt er bij de begrotingsopmaak 2018 binnen Financiën en Begroting een VEKbuffer voorzien. Zie verder: Fiche C PROGRAMMADECREET Naar aanleiding van het programmadecreet zal door de afdeling BOBFO nog een aparte instructie en timing worden opgesteld en meegedeeld. Pagina 32

33 3. TIMING EN PROCEDURE BO BUTEO SHAREPOINT Het departement Financiën & Begroting zal bij BO 2018 de fiches, zowel voor de begrotingsartikelen als de decreetsbepalingen, en de vooraf ingevulde sjablonen voor de begrotingen van de DAB s en de Vlaamse rechtspersonen op de SharePoint publiceren. De beleidsdomeinen zullen hun voorstellen ter bespreking bij de technische bilaterales ook op de SharePoint publiceren, gebruik makende van de beschikbare workflow tool (pilootbeleidsdomeinen) of gebruik makende van een oplaadtool (niet-pilootbeleidsdomeinen). Door deze werkwijze toe te passen, zullen alle definitieve begrotingsvoorstellen via de in SharePoint uitgewerkte boomstructuur beschikbaar gesteld worden en aldus ook vlot via de selectie- en afdruktool ter beschikking zijn. Extra aandacht wordt daarbij gevraagd voor het opladen van bijlagen. Van de indiener wordt gevraagd de belangrijkste extracten in de fiches van de decreetsbepalingen respectievelijk de begrotingsartikelen in te plakken. Zo worden deze automatisch via de afdruktool ter beschikking gesteld. Tabellen e.d. bij begrotingsartikelen resp. begrotingen van DAB s en rechtspersonen dienen als bijlage toegevoegd te worden. Bij DAB s en rechtspersonen werd de tekstuele verantwoording in het tabblad verantwoording, geïntegreerd in het uitgestuurde sjabloon. Begrotingsvoorstellen die definitief ingediend zijn, zullen duidelijk door groene balken worden weergegeven Reeds een heel aantal personen heeft toegang gekregen tot de SharePoint-omgeving. Indien andere personen, die toegang hebben tot het VO-net/ALFA, tevens toegang wensen tot de SharePoint BUTEO dient dit via de begrotingscoördinator/applicatiebeheerder van het beleidsdomein te gebeuren die hiervoor via mail contact opneemt met de helpdesk van het beleidsdomein Financiën & Begroting Volgende informatie dient hierbij aangeleverd te worden: naam persoon adres gebruikersaccount ALFA Aan de hand van onderstaande links zal de SharePoint toegankelijk zijn: Artisfb: o Aanmelden via E-ID VO-net/ALFA: o Aanmelden via gebruikersnaam en paswoord Geen Artisfb/VO-net: o Aanmelden via E-ID 3.2 VOORBEREIDEN VOORSTELLEN De afdeling BOBFO zal de fiches (vooraf ingevuld en blanco) op de SharePoint publiceren. Al deze documenten zullen via een afzonderlijk document ter beschikking worden gesteld. Pagina 33

34 Daarnaast zal er op de introductiepagina van BUTEO ook nog een bibliotheek Algemeen voorzien worden waaronder beleidsdomeinoverschrijdende informatie (begrotingsinstructies, handleidingen, kalender, ) zal opgenomen worden. Voor de verdere verspreiding van deze documenten wordt een onderscheid gemaakt tussen de beleidsdomeinen die een workflow hebben en deze die werken via de oplaadtool. Beleidsdomeinen met een workflow De documenten zullen verder verspreid worden conform de workflow die binnen de SharePoint wordt opgezet voor het respectievelijke beleidsdomein. Het is omwille van praktische redenen niet toegestaan om de naam van de documentenset te wijzigen. Omwille van dezelfde redenen dient de naam van, op basis van de blanco fiches opgestelde, nieuwe decreetsbepalingen, artikelen of instellingen dezelfde structuur aan te nemen als deze van de vooraf ingevulde fiches. Op die manier zullen deze nieuwe decreetsbepalingen, artikelen of instellingen mee opgenomen kunnen worden in de opgezette workflow. Voor de creatie van nieuwe begrotingsvoorstellen (decreetsbepalingen, artikelen of instellingen) is er een handleiding Nieuwe documenten opladen in SharePoint beschikbaar. U kunt deze handleiding terugvinden in de Bibliotheek Algemeen op de introductiepagina van BUTEO. Beleidsdomeinen zonder workflow (oplaadtool) Aan de begrotingscoördinatoren van deze beleidsdomeinen wordt gevraagd om de documenten van de SharePoint te halen en deze via mail verder te verspreiden binnen het beleidsdomein. Het is omwille van de vraag om de fiches in te dienen via de oplaadtool (zie verder) wenselijk om bij de verspreiding van de vooraf ingevulde documenten, de bestanden op individuele basis door te sturen en te vragen de bestandsnaam niet te wijzigen. Infosessies over deze werkwijzen (met of zonder workflow), gericht aan de respectievelijke begrotingscoördinatoren, vonden reeds plaats. 3.3 INDIENING VOORSTELLEN De voorstellen worden uitgewerkt en voorbereid door de bevoegde entiteiten (departementen en IVA s zrp) / Vlaamse rechtspersonen en - na eventuele coördinatie door de desbetreffende departementen goedgekeurd en ingediend door de bevoegde kabinetten.!! De bevoegde kabinetten dienen de goedgekeurde voorstellen in ten laatste op vrijdag 9 juni 2017 Belangrijk: De bij BO 2018 nieuw te consolideren instellingen dienen hun begrotingsvoorstellen voor 2018 pas begin september 2017 (i.p.v. begin juni) in te dienen (zie supra). De Vlaamse rechtspersonen, waarop van toepassing, zullen er hierbij op toezien dat m.b.t. de begrotingsvoorstellen, tijdig het advies van de gemachtigde van financiën/regeringsafgevaardigde wordt ingewonnen. Qua indieningsprocedure wordt er eveneens een onderscheid gemaakt tussen de beleidsdomeinen die een workflow hebben en deze die werken via de oplaadtool: Beleidsdomeinen met een workflow Pagina 34

35 Op het ogenblik dat de voorstellen de binnen de SharePoint opgezette workflow hebben doorlopen, en dus de goedkeuring van het bevoegde kabinet hebben verkregen, worden ze als definitief als ingediend beschouwd en is het dus niet langer mogelijk om binnen de SharePoint wijzigingen aan het voorstel door te voeren. Deze voorstellen worden in de boomstructuur van de SharePoint en via de selectie- en samenvoegfunctie met groen gemarkeerd zodat onmiddellijk duidelijk is dat deze voorstellen als definitief beschouwd kunnen worden. Voor het opladen van bijlagen dient men bij het opladen van bestanden te kiezen tussen inhoudstype of bijlage: Beleidsdomeinen zonder workflow (oplaadtool) Aan de beleidsdomeinen die nog geen gebruik maken van de workflow binnen SharePoint wordt gevraagd de voorstellen via de oplaadtool op de SharePoint te publiceren. Een uitgebreide handleiding kan gevonden worden onder de bibliotheek Algemeen op de introductiepagina van BUTEO > Handleiding BUTEO2- SharePoint > De oplaadtool voor niet piloten. Deze beleidsdomeinen kunnen, door gebruik te maken van de voorziene oplaadtool, hun voorstellen één per één opladen waarbij deze voorstellen binnen de boomstructuur in de plaats komen van de oorspronkelijk door de afdeling BOBFO gepubliceerde fiches. Wel is het, net zoals bij de pilootprojecten, niet toegestaan om de bestandsnaam van de documenten te wijzigen. Tevens dient voor nieuwe voorstellen de nieuwe documentenset (grijze mapjes) en de nieuwe bestandsnaam dezelfde structuur aan te nemen als deze van de vooraf ingevulde fiches. Dit alles teneinde de opgeladen voorstellen terug te vinden via de selectie- en samenvoegfunctie. De opgeladen begrotingsvoorstellen worden in de boomstructuur van de SharePoint en via de selectie- en samenvoegfunctie met groen gemarkeerd zodat onmiddellijk duidelijk is dat deze voorstellen als definitief beschouwd kunnen worden. De ervaring leert dat niet altijd het correcte inhoudstype wordt gebruikt bij het opladen via de oplaadtool. Hieronder vindt de gebruiker een overzichtstabel van welk inhoudstype er voor welk soort document dient ingevuld te worden: Pagina 35

36 Ronde Document Inhoudstype (hoofdlettergevoelig) Opmaak Artikel Begrotingsartikel Instelling Compensatietabel Decreetsbepaling Programmadecreet Begrotingsartikel Instelling Compensatietabel Uitgavenartikel Programmadecreten Voor nieuw aangemaakte begrotingsvoorstellen (artikelen, instellingen, ) dient voor het bekomen van een groene balk in de selectietool en boomstructuur (= signaal dat een voorstel is ingediend), het nieuwe begrotingsvoorstel 2x opgeladen te worden. Let op: In de oplaadtool wordt met het inhoudstype uitgavenartikel in feite middelen- en uitgavendecreetsbepalingen bedoeld. Voor het opladen van bijlagen kan er bij elk inhoudstype een bijlage worden opgeladen. Eerst kiest men het inhoudstype: Vervolgens kiest men of het om een effectief document dan wel een bijlage gaat via het keuzemenu Bestandssoort : 3.4 WIJZIGING INGEDIENDE VOORSTELLEN Op het ogenblik dat de workflow volledig doorlopen is of de voorstellen onder de binnen SharePoint voorziene oplaadtool zijn opgeladen, worden de voorstellen als definitief beschouwd en is het dus niet langer mogelijk (piloten) of toegestaan (niet-piloten) hier wijzigingen aan te brengen. Indien een wijziging van de voorstellen zich toch nog opdringt met het oog op de technische bilaterales, wordt gevraagd deze gewijzigde voorstellen enkel via mail te bezorgen aan: o o o De bevoegde Inspecteur van Financiën; Het kabinet Financiën en Begroting t.a.v. Het kabinet van de Minister-president t.a.v. Pagina 36

VR MED.0181/2TER. Omzendbrief Begrotingsinstructies Begrotingsopmaak 2017

VR MED.0181/2TER. Omzendbrief Begrotingsinstructies Begrotingsopmaak 2017 VR 2016 1305 MED.0181/2TER Omzendbrief Begrotingsinstructies Begrotingsopmaak 2017 Inhoud 1. INHOUDELIJKE EN ALGEMENE AFSPRAKEN... 5 1.1 ALGEMENE INHOUDELIJKE AFSPRAKEN... 5 ALGEMEEN... 5 ASIELCRISIS...

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-N 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus Tom Van Laere Inhoud Inleiding Overkoepelende aandachtspunten prestatiegericht begroten Prestatiebegroting: wat en waarom? Historiek

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE GEMEENSCHAP DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE GEMEENSCHAP ONTWERP VAN DECREET VAN DE ALGEMENE REKENING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VAN DE UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE RECHTSPERSONEN ZONDER RAAD VAN BESTUUR VOOR HET BEGROTINGSJAAR

Nadere informatie

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 Vlaamse begroting Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 1 Vlaamse Begroting 1. Mijlpalen Vlaamse Begroting 2. Stuurgroep Copil 3. Cijfermateriaal: afspraken 2 Mijlpalen Vlaamse Begroting Ter inleiding De begroting

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling

Nadere informatie

1. INHOUDELIJKE AFSPRAKEN... 4 1.1 NIEUWIGHEDEN M.B.T. HET PRAKTISCH VERLOOP VAN DE TECHNISCHE BILATERALE VERGADERING... 5 1.2 INDEXATIE...

1. INHOUDELIJKE AFSPRAKEN... 4 1.1 NIEUWIGHEDEN M.B.T. HET PRAKTISCH VERLOOP VAN DE TECHNISCHE BILATERALE VERGADERING... 5 1.2 INDEXATIE... Omzendbrief Begrotingsinstructies 1 e Begrotingsaanpassing 2015 Inhoud 1. INHOUDELIJKE AFSPRAKEN... 4 1.1 NIEUWIGHEDEN M.B.T. HET PRAKTISCH VERLOOP VAN DE TECHNISCHE BILATERALE VERGADERING... 5 1.2 INDEXATIE...

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2016/2 betreffende de behandeling van een geherkwalificeerde renteswap van 14/09/2016

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2016/2 betreffende de behandeling van een geherkwalificeerde renteswap van 14/09/2016 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2016/2 betreffende de behandeling van een geherkwalificeerde renteswap van 14/09/2016 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: "het Comité");

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (hierna: het Comité); 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 22/2016 van 30 juni 2016 Betreft: Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011,

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 stuk ingediend op 17 (2012-2013) Nr. 2-J 2 mei 2013 (2012-2013) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1.

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1. Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel Toezichtsproject Presentiegelden en kostenvergoedingen toegekend in 2011 en

Nadere informatie

Rekeningen 2014 van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (Minafonds), dienst met afzonderlijk beheer

Rekeningen 2014 van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (Minafonds), dienst met afzonderlijk beheer Mevrouw A. Turtelboom Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 bus 11 1210 BRUSSEL Uw bericht van Uw

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-469- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr. 70

Nadere informatie

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 403 Stuk 17-A (2007-2008) Nr. 1-B PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Advies. van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. 842 (2010-2011) Nr. 2 15 december 2010 (2010-2011) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Advies. van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. 842 (2010-2011) Nr. 2 15 december 2010 (2010-2011) stuk ingediend op stuk ingediend op 842 (2010-2011) Nr. 2 15 december 2010 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending

Nadere informatie

Vlaams ontwerpbegrotingsplan

Vlaams ontwerpbegrotingsplan ingediend op 33 (20152016) Nr. 1 6 oktober 2015 (20152016) Vlaams ontwerpbegrotingsplan Bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst 2011-2015. De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Rapportering Alternatieve Financiering 2014-2015. 31 mei 2016

Rapportering Alternatieve Financiering 2014-2015. 31 mei 2016 Rapportering Alternatieve Financiering 2014-2015 31 mei 2016 Agenda Rapportering alternatieve financiering Alternatieve Financiering en PPS ESR 2010 Standpunt Eurostat Ontwikkelingen Blijvend belang van

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

VR DOC.1133/1BIS

VR DOC.1133/1BIS VR 2016 2110 DOC.1133/1BIS VR 2016 2110 DOC.1133/1BIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Investeringen in infrastructuur

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (B.S ) 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (B.S

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (B.S ) 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (B.S BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 9 MAART 2007 TOT REGELING VAN DE VERGOEDINGEN VAN DE BESTUURDERS VAN DE PUBLIEKRECHTELIJK VORMGEGEVEN EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID,

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 van het Vlaams Zorgfonds

Jaarrekening 2013 van het Vlaams Zorgfonds De heer P. Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Phoenixgebouw - 11de verdieping Koning Albert II-laan 19 bus 11 1210 BRUSSEL Uw bericht van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

13 DECEMBER Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds 13 DECEMBER 2002 - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds (Gecoördineerde versie, aangepast aan het programmadecreet van 19 december 2003 houdende

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht

BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht 26 september 2016 Geert Bourgeois Minister-president van de Vlaamse Regering 2 Bart Tommelein Viceminister-president en Vlaams minister van Financiën, Begroting

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

VR DOC.1079/1

VR DOC.1079/1 VR 2016 1410 DOC.1079/1 DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE, NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

2. Zal de Vlaamse Gemeenschap hiervoor door de federale overheid gecompenseerd worden?

2. Zal de Vlaamse Gemeenschap hiervoor door de federale overheid gecompenseerd worden? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICE-MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS EN VORMING Vraag nr. 260 van 9 september 2005 van KRIS VAN

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 Stuk 19 (1997-1998) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 25 mei 1998 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Verenigingen

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven.

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. COORDINATIE WIJZIGEND BESLUIT 1. M.B. van 14.4.1967 (B.S. van 6.5.1967)

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.504 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.463 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder:

ART. 2. Voor de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder: Opschrift Decreet houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector Datum 07.05.2004 HOOFDSTUK I VOORAFGAANDE BEPALINGEN ART. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Tekst

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Er

Nadere informatie

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 19-A (211-212) Nr. 2 2 mei 212 (211-212) Ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 212 Amendementen

Nadere informatie

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART 2016-04-13 ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART Inleiding In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de besparingsmaatregelen tijdens deze legislatuur op de werkingstoelagen en op de sociale toelagen,

Nadere informatie

VR DOC.0728/1

VR DOC.0728/1 VR 2016 2906 DOC.0728/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de ondersteunende

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

PRIJSBEPALING OUDERENVOORZIENINGEN Vormingssessie / 18.09.2015

PRIJSBEPALING OUDERENVOORZIENINGEN Vormingssessie / 18.09.2015 PRIJSBEPALING OUDERENVOORZIENINGEN Vormingssessie / 18.09.2015 INHOUD 1. Situering en globale principes 2. Aanvraag prijsverhoging met het aanvraagformulier Informatieve luik Verantwoording in formulier

Nadere informatie

Werken met indicatoren binnen AHOVOS

Werken met indicatoren binnen AHOVOS Werken met indicatoren binnen AHOVOS Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs 1 Voorstelling van het agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Voorstelling agentschap

Nadere informatie

Eerste begroting van de hulpverleningszone

Eerste begroting van de hulpverleningszone Eerste begroting van de hulpverleningszone De grote meerderheid van de prezones wordt op 1 januari 2015 hulpverleningszone. Deze nota wil bepaalde zaken preciseren over het budgettaire en financiële luik

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN Stuk 15 (1997-1998) Nr. 1 Bijlagen Addendum VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 23 oktober 1997 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

\ Vlaamse \ Regering

\ Vlaamse \ Regering \ Vlaamse \ Regering DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN

LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN Deel 5 BUDGET 5 LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN 1. Definities In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' met een nieuwe organisatiestructuur

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli A D V I E S Nr. 1.990 ------------------------------- Zitting van dinsdag 19 juli 2016 ---------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid van personen die in de Vlaamse

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Onderzoek van de (tweede) aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2014 en de Vlaamse begroting voor 2015

Onderzoek van de (tweede) aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2014 en de Vlaamse begroting voor 2015 Onderzoek van de (tweede) aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2014 en de Vlaamse begroting voor 2015 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 2 1 VOORSTELLING A. Activiteiten Directie Generaal De kernopdrachten van de stafdienst Budget

Nadere informatie

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap Brussel, 16 juni 2009 160609_Begrotingsadvies 2009_ tussentijds Advies Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap 2009 2014 Inleiding Volgens de gebruikelijke procedure brengt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie