WAPENS EN GERELATEERDE GOEDEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAPENS EN GERELATEERDE GOEDEREN"

Transcriptie

1 Fiche 3 Thematische Fiche Federale en Regionale Verkiezingen 2014 VERSIE 17/03/2014 WAPENS EN GERELATEERDE GOEDEREN Elk jaar eist de wereldwijde handel in conventionele wapens een enorme menselijke tol. Overal ter wereld gebeuren ernstige mensenrechtenschendingen met gebruik van wapens, bewapening, munitie en verwant materiaal. Als gevolg hiervan worden duizenden mensen gedood, gekwetst, verkracht en op de vlucht gedreven. Zwakheden en achterpoortjes in bestaande mechanismen om wapenhandel te controleren maken het mogelijk dat staten en andere actoren doorgaan met onverantwoorde handel in wapens. DE GOUDEN REGEL Amnesty International pleit op elk regelgevend niveau voor een Gouden De regelgeving moet geval per geval Regel als uitgangspunt voor een verzekeren dat een internationale effectieve controle op transfers van wapentransfer niet wordt toegestaan als conventionele wapens (zie kader). er een substantieel risico bestaat dat de Over de laatste decennia is het besef wapens zullen worden gebruikt om langzaam gegroeid dat wapenhandel, ernstige schendingen van gezien de impact op de wereld, mensenrechten of van het gereguleerd moet worden. Recent internationaal humanitair recht te zagen we, op regionaal, nationaal en plegen of te faciliteren. internationaal niveau, zeer belangrijke evoluties. Er blijven echter Een rigoureuze risicoanalyse is daarvoor achterpoortjes open. onontbeerlijk. De belangrijkste evolutie is dat er een internationaal verdrag werd aangenomen over de internationale handel in wapens. Het VN-wapenhandelsverdrag (Arms Trade Treaty ATT) verbiedt de export van conventionele wapens wanneer deze gebruikt kunnen worden voor genocide, misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdaden. Een historisch akkoord, maar slechts het prille begin. Alle staten, ook België, worden opgeroepen om het verdrag zo snel mogelijk te ondertekenen, te ratificeren en volledig te implementeren. Op Europees niveau werd gestart met een evaluatie van het Gezamenlijk Standpunt en werd, althans voor België, de zogenaamde ICT-Richtlijn van kracht. Dit laatste houdt een liberalisering van de interne EU-markt in. Het Vlaams, het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest pasten de afgelopen jaren hun regelgeving aan. Federaal bleef de wet onaangepast. De complexe situatie in België met 4 verschillende wettelijke regelingen, houdt risico s in voor de coherentie van de politiek ter zake. Reflectie over de uitdagingen die verbonden zijn aan de regionalisering van de bevoegdheid, blijft noodzakelijk. Elk van de nieuwe wetgevende instrumenten moet grondig geëvalueerd worden. Voor minstens één deelaspect, namelijk de regeling van tussenhandel, blijft de huidige wettelijke situatie en de opvolging in de praktijk volstrekt ontoereikend. Ook in de strijd tegen illegale wapenhandel werden in België een aantal voorzichtige stappen gezet. Dat werk moet voortgezet en uitgebreid worden. Binnen dat kader, maar ook verbonden met de internationale strijd tegen ongewenste proliferatie van munitie, moet de overheid werk maken van een verplichte markering en registratie van in België geproduceerde en ingevoerde munitie.

2 SAMENVATTING VAN DE AANBEVELINGEN Ratificatie ATT Alle relevante niveaus moeten alles in het werk stellen om zo snel mogelijk het VNwapenhandelsverdrag te ratificeren en de regelgeving en de toepassing ervan bijstellen waar nodig (voor verdere info zie de afzonderlijke fiche over ratificaties). Coherentie van het beleid en wetsevaluatie Het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en de federale overheden dienen de toepassing van de verschillende regelgevende en uitvoerende instrumenten die de internationale transfer van wapens regelen te evalueren. De uitdagingen die voortvloeien uit de regionalisering van de materie, moeten worden aangepakt, dat kan onder meer door systematisch overleg tussen de verschillende niveaus. Federale controle op wapentransfers Het federaal parlement moet terug systematisch het federaal gebleven luik van de wapenexportcontrole controleren. De federale regering moet zorgen voor de nodige transparantie. Tussenhandel De wetgever stelt duidelijke, transparante en afdwingbare regels op voor het reguleren van tussenhandel. De transacties en de handelaar moeten worden gecontroleerd en er wordt op transparante wijze over gerapporteerd aan het Parlement. Ook voor de tussenhandel in dual use-goederen of goederen voor tweeërlei gebruik komen er heldere, striktere regels. Nationaal Actieplan tegen Illegale Wapenhandel Het Nationaal Actieplan tegen Illegale Wapenhandel moet worden uitgewerkt, uitgevoerd en geëvalueerd. Markering en registratie van munitie Alle vuurwapenmunitie die in België wordt geproduceerd of ingevoerd moet als wettelijk verankerde verplichting gemarkeerd worden. Transacties moeten in een efficiënt register worden bijgehouden. 2

3 UITDAGINGEN DOOR DE REGIONALISERING AANBEVELINGEN Coherentie van het beleid De uitdagingen die voortvloeien uit de regionalisering van de materie, moeten worden aangepakt, dat kan onder meer door systematisch overleg tussen de verschillende niveaus. De regionalisering vereist nauwe samenwerking tussen de verschillende bevoegde entiteiten, maar ook met de actoren van het ruimere buitenlands beleid, onder meer ook betreffende ontwikkelingssamenwerking en defensie. Bij de evaluatie van de nieuwe decreten en ordonnanties (cf. infra) moet ook aandacht gaan naar de coherentie en transparantie van het volledige Belgische beleid, met het oog op internationale rapportage. De Belgische overheden beslisten in 2003 om de regulering van transfers (import, export, doorvoer, etc.) van wapens over te hevelen naar het regionale niveau. Op die manier werden de drie gewesten bevoegd voor het beleid over het toekennen van licenties voor dergelijke transfers. De federale overheid bleef bevoegd voor wat betreft wapens en gerelateerd materiaal van of voor leger en politie. België is wellicht het enige land ter wereld waar deze bevoegdheid niet exclusief bij het nationale/federale niveau ligt. Het wapenexportbeleid staat in andere staten vaak in nauw verband met het ruimere buitenlandse beleid ten goede of ten kwade. In België is die verbondenheid minder duidelijk. Dat kan aanleiding geven tot inconsistenties op het vlak van het buitenlandse beleid. Het recente typevoorbeeld daarbij is dat, terwijl de regering van het Waalse Gewest wapenleveringen aan het Khadafi-regime in Libië toestond, er op federaal niveau meer aandacht voor de mensenrechtensituatie in het land werd gevraagd. De toevoeging van een extra beslissingsniveau inzake wapenhandel verhoogt de complexiteit en vergroot de kans dat het licentiebeleid en het federaal buitenlands beleid niet coherent worden gevoerd. Ook de uitvoering en handhaving van de wetten worden complexer. De verschillende overheden moeten er op toezien dat het buitenlands beleid en het wapentransferbeleid coherent zijn, zodat België haar internationale verplichtingen kan nakomen. Meer structureel overleg tussen de betrokken entiteiten en samenwerkingsakkoorden kunnen daarbij soelaas brengen. Het spreekt voor zich dat het bestaan van vier verschillende regelgevende instrumenten om hetzelfde probleem te reguleren aanleiding kan geven tot onduidelijkheid en een incoherent beleid. Met het oog op de internationale rapporteringen en de noodzaak aan transparantie om een licentiebeleid te kunnen opvolgen, moet nagegaan worden of ten minste de rapportages op elkaar kunnen worden afgestemd. Nivellering naar onder is daarbij geen optie. Een ander probleem dat volgt uit de staatshervormingen, is dat lange tijd onduidelijkheid heerste over het niveau waarop de tussenhandel moet worden gereguleerd. Daar lijkt nu duidelijkheid over: de federale overheid zou bevoegd zijn, behalve voor wat tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik betreft (cf. infra). 3

4 DECRETEN, ORDONNANTIE EN WET AANBEVELINGEN Wetsevaluatie Het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest evalueren grondig de toepassing van de recent ingevoerde wetgevende instrumenten, met oog voor de onderlinge coherentie. Bijzondere aandacht gaat naar de toepassing van de rigoureuze risicoanalyse zoals voorzien in het VN-Wapenhandelsverdrag. Het wet die het federaal gebleven deel van de wapenhandel regelt, moet worden geëvalueerd en aangepast. Ook daarbij wordt de samenhang met regionale instrumenten in acht genomen. Bijzondere aandacht moet gaan naar een betere regulering van de tussenhandel (cfr. Infra). Vlaanderen Het Vlaamse Parlement was in juni 2012 de eerste assemblee die een eigen regelgeving over wapenhandel aannam. Het Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, kortweg wapenhandelsdecreet, werd van kracht in oktober Amnesty International Vlaanderen en IPIS analyseerden het ontwerp van decreet en publiceerden in maart 2012 bezorgdheden en aanbevelingen. 1 Het Vlaamse Parlement organiseerde hoorzittingen waarin vertegenwoordigers van zowel industrie als maatschappelijk middenveld werden geconsulteerd. Deze openheid is zeer toe te juichen. Een aantal wijzigingen die door Amnesty International en IPIS werden voorgesteld, werden overgenomen in het uiteindelijke decreet. We roepen de nieuwe bewindsploeg en de volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen van mei 2014 het roer over zullen nemen, op om de toepassing van het decreet grondig te evalueren met het oog op het wegwerken van de verschillende pijnpunten. Een voortdurende en systematische waakzaamheid is geboden het gaat immers over materiaal dat een zeer grote impact kan hebben. Het is bovendien al duidelijk dat de toepassing van het decreet op een aantal punten tekort schiet. Hieronder lijsten we kort een aantal van die pijnpunten op. De lijst is zeker niet exhaustief en de uitleg beknopt. Voor verdere uitleg verwijzen we naar de analyse van Amnesty International en IPIS uit maart 2012 en naar recentere publicaties van het Vlaams Vredesinstituut. - Vrije interne markt en Europees tekortschieten Het decreet beoogde onder meer de omzetting van de Europese Richtlijn 2009/43/EG 2 over intracommunautaire transfers (vandaar de vaak gebruikte afkorting ICT-richtlijn ) van wapens, waardoor het een pak eenvoudiger wordt om wapens en gerelateerd materiaal uit te voeren binnen de lidstaten. 1 Amnesty International Vl. en IPIS. Maart Analyse en Aanbevelingen. Ontwerp van Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie. 2 RICHTLIJN 2009/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap. 4

5 De relevante overheden van de EU-lidstaten hebben besloten een deel van hun verantwoordelijkheid inzake de controle op wapenhandel over te dragen aan het Europese regelgevende kader. Er wordt enerzijds verwacht dat alle lidstaten zich houden aan het Gemeenschappelijk Standpunt en anderzijds wordt de interne handel vergemakkelijkt. De toepassing van de vereenvoudigde procedures voor intracommunautaire handel is echter niet formeel afhankelijk van de mate waarin een lidstaat zich houdt aan het Gemeenschappelijk Standpunt. Zo verliezen lidstaten (en in België de gewesten) een belangrijk deel van hun controle. En dat kan belangrijke mensenrechtengevolgen hebben. De huidige naleving van het Gemeenschappelijk Standpunt laat immers in meerdere lidstaten te wensen over. Amnesty International blijft daarom de Vlaamse overheid oproepen om, samen met het Federale niveau en de andere Gewesten, te ijveren voor een effectievere controle en afdwingbaarheid van het Gemeenschappelijk Standpunt, zowel in de lidstaten als op EU-niveau. Tezelfdertijd en tot er een effectievere Europese controle is, roepen we de Vlaamse overheid op om de voorschriften van de ICT-richtlijn restrictief toe te passen en beperkingen in te voeren voor het toestaan van algemene of globale vergunningen. Concreet roept Amnesty International de Vlaamse regering op om enkel het regime van de individuele vergunningen toe te staan voor bepaalde soorten aan licenties onderhevige producten met een functionele bruikbaarheid zoals significant militair materieel of essentiële componenten met functioneel militaire bruikbaarheid of capaciteit, m.a.w. afgewerkte producten of componenten die essentieel zijn voor de offensieve bruikbaarheid van het eindproduct: voorbeelden zijn rupsbanden, vuurgeleidingssystemen,... - Catch-all werd catch-some In juni 2013 publiceerde het Vlaams Vredesinstituut het rapport Vlaamse buitenlandse wapenhandel Daarin worden een aantal zeer pertinente opmerkingen gemaakt over de toepassing van het nieuwe decreet. Eén daarvan was dat sinds het decreet in werking trad er tot 50% van de voorheen aan vergunningsplicht onderworpen producten niet meer gecontroleerd wordt. Dit is het gevolg van het verengen van de zogenaamde catch-all-clausule. Dergelijke clausules in wetgeving zorgen ervoor dat bepaalde producten, die niet op de internationaal vastgelegde productenlijsten voorkomen, toch onder een vergunningsplicht vallen gezien het risico dat deze goederen in zich dragen. In het nieuwe decreet is de catch-all-clausule niet van toepassing op intracommunautaire handel. Voorts is voor wat de extracommunautaire handel betreft de clausule in het decreet minder omvattend dan voorheen het geval was. Amnesty International uitte in de hoorzittingen over het ontwerp van decreet haar bezorgdheid over de onduidelijke invulling van de catch-all-clausule. Tijdens een grondige evaluatie van het decreet moet duidelijkheid worden verschaft over welke producten niet langer worden gecontroleerd en of dat risico s inhoudt voor de effectieve controle op de export van gevaarlijke en gevoelige producten. - Risico-analyse Het VN-wapenhandelsverdrag legt staten expliciet de verplichting op om een risicoanalyse te voeren (Art. 7.1.) alvorens transfers toe te staan. Het Vlaamse decreet omvat die verplichting ook (zij het meer impliciet). Dat is nodig, want het is de enige manier om de criteria daadwerkelijk te toetsen en dus te 3 Vlaams Vredesinstituut, Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2012, Rapport Juni 2013, apenhandel_2012_web_2.pdf 5

6 voorkomen dat de wapens in kwestie bij zullen dragen tot ernstige schendingen van het humanitair recht of van de mensenrechten. Minder duidelijk is hoe de Vlaamse overheid op dit moment die analyse uitvoert. Bij een grondige evaluatie moeten ook die werkmethodes onder de loep worden genomen. In de analyse van Amnesty International staat verdere informatie over hoe een dergelijke risicoanalyse moet verlopen. - Transparantie Het eerder vermelde rapport van het Vlaams Vredesinstituut haalt ook een aantal onduidelijkheden en tekortkomingen inzake de rapportage en de transparantie aan. Het beveelt bovendien aan om bestaande good-practices voort te zetten. Ook dit aspect verdient alle aandacht van nieuwe Vlaamse parlementsleden. Wallonië Aangezien deze input bestemd is voor de Vlaamse partijen heeft het wellicht niet veel zin om diep in te gaan op het nieuwe Waalse decreet betreffende wapenhandel 4. De voornaamste kritieken op het Waalse decreet hebben te maken met de transparantie van het beleid, met de eindgebruikerscontrole en maatregelen na vaststelling van een niet-naleving van een clausule over wederuitvoer. Brussels Hoofdstedelijk Gewest (In opmaak). Federaal niveau Op federaal niveau blijft de wet van 1993 (gewijzigd in 2003) van kracht. Het verdient aanbeveling die wet onder de loep te nemen. Gezien de wijzigingen op regionaal en op internationaal niveau en gezien de ontoereikende regeling inzake tussenhandel (cfr. infra), is het moment gekomen om te evalueren of de wet nog voldoet. Voorts is de parlementaire controle op het federale luik van de Belgische wapenhandel danig bekoeld. Federale Volksvertegenwoordigers dienen zich ervan bewust te worden dat de wapenhandel die onder federale bevoegdheid valt, over belangrijke sommen gaat 5, en dat het in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Vlaamse export grotendeels gaat over afgewerkte wapens die onmiddellijk inzetbaar zijn. De federale regering moet ervoor zorgen dat er regelmatig, tijdig en volledig wordt gerapporteerd aan het parlement, zoals voorzien in de wet JUIN Décret relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense. 5 De totale waarde van de afgeleverde uitvoervergunningen variëren zeer sterk van jaar tot jaar voor het Federale niveau. In miljoen euro s in 2005: 36,7; in 2006: 27,5; in 2007: 99,8; in 2008: 264,5; in 2009: 150,3; in 2010: 50,1 en in 2011: 33,3. Bron: apenhandel_2012_web_2.pdf 6

7 TUSSENHANDEL AANBEVELINGEN Tussenhandel moet worden gereguleerd en gecontroleerd De wetgever moet duidelijke, transparante en afdwingbare regels aannemen voor het reguleren van tussenhandel. De transacties en de handelaar moeten worden gecontroleerd en er dient op transparante wijze over gerapporteerd worden aan het Parlement. Ook voor de tussenhandel in dual use-goederen of goederen voor tweeërlei gebruik moeten er heldere, strikte regels worden uitgewerkt. Wat? De wereldwijde handel in wapens is complex en gedifferentieerd. Eén van de gevolgen daarvan is het toegenomen belang van tussenpersonen, namelijk de brokers of tussenhandelaars zijn die tussenpersonen. Zij faciliteren of organiseren transfers van wapens die niet noodzakelijk in hun bezit zijn. Met financiers, wapentransporteurs en overheidspersoneel vormen ze netwerken. VN-onderzoekers en ngo s legden internationale brokering-netwerken bloot die wapens voorzagen aan de Rwandese daders van de genocide van 1994, aan Angolese en Sierra Leonese rebellen die er wreedheden mee begingen, en aan schuldigen van tal van misdaden tegen de mensheid in de Afrikaanse Grote Merenregio en in Soedan. Sommige van dezelfde netwerken waren betrokken bij het aanwakkeren van conflicten in andere regio s van de wereld. Zeer weinigen werden hiervoor aangeklaagd. Onwettige en onverantwoorde tussenhandelaars blijven straffeloos wapenembargo s en het internationaal recht schenden. Onderzoek van Amnesty International toont aan hoe tussenhandelaars wapens in de handen plaatsen van zij die er ernstige mensenrechtenschendingen mee begaan in gewapende conflicten en ordehandhaving. 6 Brokers zijn vaak ook verantwoordelijk voor het omzeilen van wapenembargo s, het voorzien van wapens aan criminele organisaties en gewapende groeperingen, inclusief zij die terreuraanslagen plegen. Niet zelden worden de tussenhandelaars daarvoor rijkelijk vergoed door middel van baar geld, narcotica, edelstenen, metalen of andere natuurlijke rijkdommen. Dat gebeurt door complexe ketens waarbij handig gebruik wordt gemaakt van een gebrek aan transparantie en opvolging en de afwezigheid van effectieve controle. Belgische regels ooit pionier, nu achterop hinkend België heeft een wetgeving die tussenhandel in wapens reguleert. In 2003 werd daarvoor een deel ter bestrijding van illegale wapenhandel toegevoegd aan de Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uiten doorvoer van wapens. 7 De wet bepaalde vanaf dan dat enkel wie een vergunning verkreeg van de minister van Justitie, als tussenpersoon zou mogen optreden. 6 Amnesty International. Dead on Time - arms transportation, brokering and the threat to human rights. AI-Index: 30/008/ Mei Titel 3 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. 7

8 België was daarmee deel van een selecte groep van landen die tussenhandel controleerden. Inmiddels heeft echter het gros van de EU-lidstaten striktere en beter hanteerbare regels voor de controle op tussenhandel. De lidstaten kwamen ook tot een gemeenschappelijke regeling. Slechts vier EU-lidstaten voldoen momenteel niet aan de Europese regels. België is er één van. De huidige Belgische wetgeving controleert enkel de handelaar zelf. Dat wil zeggen, de handelaar wordt geacht een vergunning te hebben. Nochtans voorziet het Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 23 juni 2003 over het toezicht op de tussenhandel in wapens in de controle van de activiteiten van de tussenhandelaars. Dus niet enkel de handelaar maar ook de handeling moet worden gecontroleerd. In België krijg je dus een vergunning en daarmee is de kous af. Eens een tussenhandelaar zijn vergunning op zak heeft, kijkt niemand nog toe op welke deals hij sluit, met wie, voor welke wapens, met welke bestemming, enz.. 8 Bovendien bestaat er amper controle op de toepassing van de huidige wet. Sterker nog: volgens het Vredesinstituut heeft sinds 2003 ( ) geen enkele tussenpersoon de procedure doorlopen. Dat zou betekenen dat in ons land geen enkele tussenpersoon actief is. 9 De wet (en decreten - zie onder voor de bevoegdheidsverdeling) moet dus dringend worden aangepast. Amnesty International zal ten gepaste tijde meer gedetailleerde aanbevelingen doen maar formuleert alvast algemeen een aantal cruciale zaken: - de wet dient te worden aangepast, zodat er een vergunningsplicht komt voor de individuele transacties, naast de licentie voor de handelaar zelf. - De vergunningsplicht voor tussenhandelaren moet behouden blijven, gepaard met een (minstens) tweejaarlijkse screening van zij die een dergelijke vergunning verkrijgen. Bepaalde strafrechtelijke veroordelingen (denk bijvoorbeeld aan smokkel, wapengerelateerde misdrijven, etc.) moeten leiden tot een automatische weigering of intrekking. - Opvolging: in tegenstelling tot wat nu het geval is, moeten de bepalingen van een nieuwe wet daadwerkelijk opgevolgd worden. Een belangrijk aspect daarvan is dat er een transparante rapportage aan het Parlement moet komen, naar analogie met de controle op de toekenning van licenties voor de transfer van wapens. De huidige Belgische wetgeving rond tussenhandel wordt opgevat als een onderdeel van de strijd tegen de illegale wapenhandel. Dit klopt niet helemaal. De voorbeelden die we eerder aanhaalden situeren zich duidelijk in de illegaliteit of gaan toch minstens over het misbruiken van legale kaders. Zoals het Vredesinstituut terecht opmerkt zijn er ook veel minder pejoratieve voorbeelden. Het VVI vermeldt bijvoorbeeld de activiteiten tussen filialen van hetzelfde bedrijf in verschillende landen gevestigd. Vaak zal daar tussenhandel aan te pas komen. Ook die transacties moeten worden gecontroleerd, maar moeten vooral gereguleerd worden. 10 Om het illegale circuit aan te pakken moet dus een duidelijke lijn getrokken [te] worden tussen illegale en legale tussenhandel. 11 Bevoegdheid Een bijzondere moeilijkheid voor de Belgische regulering is de bevoegdheidsverdeling. De voorbije jaren bestond er nogal wat verwarring over wie bevoegd was over de regulering van de tussenhandel. Intussen 8 Vlaams Vredesinstituut (2012, januari). Factsheet 015. Tussenhandel: een aparte categorie van internationale wapenhandel. 9 Ibid 10 Vlaams Vredesinstituut (2012, 26 juni). Advies over controle op tussenhandel in wapens en dual-use producten. 11 Ibid. 8

9 werd de situatie iet of wat verduidelijkt, 12 doch daardoor niet minder ingewikkeld: de regulering van en controle op tussenhandel in wapens is een federale bevoegdheid, behalve voor wat betreft goederen voor tweeërlei gebruik. Dat laatste wordt bij onderlinge overeenkomst regionaal opgevolgd. GRIP stelde in augustus 2013 terecht dat although brokering activities can be carried out in a legal framework, unscrupulous brokers operate with impunity by taking advantage of the weaknesses of and the differences between national laws and control regimes. Samen met het niet toepassen van de huidige wet en de ondoeltreffendheid van die wet, biedt de complexe en ontransparante bevoegdheidsverdeling opportuniteiten aan de malafide tussenhandelaar. Wat tussenhandel betreft, kunnen we in België niet spreken over te grote mazen in het net er is gewoon geen net, eerder een koordje aan een stokje, zonder aas of haak. 12 De vice-eersteminister en minister van Economie Johan Vande Lanotte antwoordde op 28 september 2012 een parlementaire vraag hierover: De controle op de tussenhandel in wapens is een federale bevoegdheid. Deze bevoegdheid werd immers niet mee overgedragen aan de gewesten door de bijzondere wet van 12 augustus Het is de minister van justitie die bevoegd is voor het uitreiken van de vergunningen zoals voorzien in artikel 10. Deze heeft bovendien de bevoegdheid om de vergunningen te schorsen of in te trekken. Het vaststellen van overtredingen van krachtens deze wet uitgevaardigde bepalingen wordt in artikel 16, onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie en van de ambtenaren van de Administratie der Douane en Accijnzen toegekend aan de ambtenaren van de economische inspectie alsook de daartoe door de bevoegde minister aangestelde ambtenaren of beambten. Voor dual-use goederen ligt de situatie enigszins anders. Er is in de wet immers geen sprake van tussenhandel in dual-use goederen. De controle op de tussenhandel in dual-use goederen word geregeld door verordening 428/2009. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, de diensten van de Douane en de drie gewestelijke controle diensten hebben toen in onderlinge overeenkomst beslist om de implementatie van deze verordening aan de Gewesten toe te vertrouwen. Hier is geen expliciete wettelijke basis voor, maar de voornaamste reden was de grotere expertise van de gewestelijke diensten voor wat betreft de dual-use goederen. 9

10 DE STRIJD TEGEN ILLEGALE WAPENHANDEL AANBEVELINGEN Illegale Wapenhandel Het Nationaal Actieplan tegen Illegale Wapenhandel moet worden uitgewerkt, uitgevoerd en geëvalueerd. Een betere coördinatie tussen de vele relevante departementen is daarbij van het grootste belang. De doelstelling om een betere opspoorbaarheid en registratie van wapens te bekomen, moet worden uitgebreid naar munitie. Markering en registratie van alle in België geproduceerde, ingevoerde en verkochte munitie moet verplicht worden. (cfr. infra) Stand van zaken In de aanbevelingen voor de federale verkiezingen van 2010 riep Amnesty International de regering op om werk te maken van een betere controle op illegale wapenhandel. Dit, zowel op het internationaal niveau, via intergouvernementele organisaties, als op het nationale niveau. Daarvoor eiste Amnesty International en o.m. Pax Christi dat er een nationaal actieplan tegen illegale wapenhandel zou komen. De implementering van de wetten, de handhaving ervan en de parlementaire rapportering moeten ervoor zorgen dat wetten geen dode letter blijven. Alle transacties die de wet omzeilen moeten tijdig opgemerkt, gestopt en bestraft worden. Op nationaal vlak moeten de regeringen nagaan waar zich knelpunten bevinden inzake de implementering en handhaving van de wetgeving op het vlak van wapenexport, - doorvoer, en import en moeten ze de strijd tegen de illegale wapenhandel opdrijven door een versterking van de overheidsdiensten die hierop moeten toezien. België wordt, volgens de politie, geconfronteerd met een steeds groeiende toestroom aan illegale wapens. Het is voorts één van de belangrijkste producenten en (legale) exporteurs van kleine en lichte wapens (military small arms and light weapons). België is tot slot een belangrijk transitland voor de internationale wapenhandel. België bevindt zich dus op het middelpunt van drie stromen wapens: export, (illegale) import en transit. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Sinds de herverdeling van de bevoegdheden is op deze kwestie onvoldoende ingezet. Eén van de huidige problemen in de strijd tegen illegale wapenhandel, is de gebrekkige coördinatie tussen de verschillende betrokken departementen. De Federale politie, de Federale Overheidsdiensten Justitie en Buitenlandse Zaken, de Gewesten, de douane en anderen zijn momenteel actief betrokken bij bepaalde instrumenten die ingezet (kunnen) worden tegen illegale wapenhandel. Desondanks is er op dit moment geen formele coördinatie tussen deze instanties over dit thema. Er is nood aan een nationaal actieplan waarbij verschillende diensten en departementen betrokken dienen te worden die elk hun rol te spelen hebben. Een dergelijk actieplan is nodig, in de eerste plaats om de illegale wapenhandel terug te dringen maar ook om onze internationale engagementen rond deze problematiek na te komen, zoals aangenomen in het VN-actieplan tegen illegale wapens en het Vuurwapenprotocol. 10

11 Een nationaal actieplan illegale wapenhandel zou een eerste stap zijn richting betere controle. In eerste instantie door in kaart te brengen waar de leemtes zitten en hoe die het beste kunnen worden aangepakt. Het kan ook een eerste stap in de richting van een structureel overleg tussen de verschillende departementen betekenen. De instelling van een dergelijk nationaal actieplan werd vermeld in het Verkiezingsmemorandum van Amnesty International en was ook één van de belangrijkste eisen van de Vredesweek Schiet ontwikkeling niet aan flarden! De partners van de Vredesweek (waaronder Pax Christi en Amnesty International) stuurden hieromtrent ook een brief aan de partijvoorzitters. Beperkte vooruitgang Op 13 december 2011 veroorzaakte Nordine Amrani een drama in Luik. Met granaten en een FN-FALgeweer doodde hij zes mensen en verwondde 123 mensen om vervolgens zelfmoord te plegen. Bij de eerste reacties in de pers, in het parlement en bij de regeringsleden, werd terecht veel aandacht geschonken aan de strijd tegen illegale wapenhandel. In de Kamer werd een actieplan aangekondigd, in het kader van het dan in opmaak zijnde Nationale Veiligheidsplan Op 1 maart 2012 werd dat Veiligheidsplan in de Ministerraad goedgekeurd. Het persbericht stelde: Het actieplan inzake de strijd tegen de zwendel in vuurwapens versterkt de initiatieven die al werden genomen, maar die in het vorige veiligheidsplan niet als prioriteit werden beschouwd. Daarnaast vormt het de basis om een nieuw crimineel beleid te definiëren, de strijd te coördineren en de internationale samenwerking te versterken. De minister van Binnenlandse Zaken communiceerde ook over de voornaamste aspecten van het plan om illegale wapenhandel beter aan te pakken. De vier pijlers van dat plan waren: 1. De lijst met vrij te verkrijgen wapens wordt volledig geschrapt 2. Efficiëntere strijd tegen illegale wapenzwendel door middel van bijzondere opsporingsmethodes 3. Neutralisatieprocedure voor oorlogsmateriaal 4. Opspoorbaarheid en registratie van wapens Om deze prioriteit extra kracht bij te zetten, zou er bovendien een Comité tot Coördinatie voor de strijd tegen de vuurwapenzwendel opgericht worden, waarin zowel de magistratuur als de politiediensten zouden vertegenwoordigd worden. 13 In juni 2013 werd het eerste punt uitgevoerd. De zogenaamde HFD-lijst werd afgeschaft dat is een lijst met wapens met historische, folkloristische of decoratieve (HFD) waarde die werden vrijgesteld van de vergunningsplicht. Het is onduidelijk wat de impact van die maatregel zal zijn op het gebruik van dergelijke wapens voor misdrijven. Over de andere drie punten werd sindsdien weinig gecommuniceerd. Het is onduidelijk of de vooropgestelde acties al in uitvoering zijn. 14 Amnesty International wenst vooral het belang van het vierde punt te onderstrepen en roept de overheden op om zich niet enkel toe te spitsen op de opspoorbaarheid en registratie van wapens maar ook van munitie van vuurwapens. Aangezien het belang van dat aspect ruimer is dan enkel de beteugeling van de binnenlandse zwendel in vuurwapens, wordt dat in een volgend apart stukje behandeld. 13 FOD Justitie. 1 maart Persbericht: Strijd tegen illegale wapenhandel en veelplegers wordt opgevoerd. Geraadpleegd op het internet: 14 De antwoorden op parlementaire vragen van de heer Bert Anciaux (zie: vragen nr en nr ) over het Actieplan, geven blijk van weinig vooruitgang. Er zou een update van het Centraal Wapenregister gebeurt zijn waardoor die gebruiksvriendelijker werkt. Maar bijvoorbeeld de vragen over het overlegcomité bleven tot dusver onbeantwoord. 11

12 TRACERING EN REGISTRATIE VAN MUNITIE AANBEVELINGEN Tracering en registratie van munitie Markering en registratie van alle in België geproduceerde, ingevoerde en verkochte munitie moet verplicht worden. Dit betekent: 1. Alle in België ingevoerde munitie moet gemarkeerd zijn en worden geregistreerd. Een zichtbaar onderscheid tussen munitie voor civiel en militair gebruik is ten zeerste aan te bevelen. 2. Alle in België geproduceerde munitie moet worden gemarkeerd en geregistreerd. Dit zou een grote hulp zijn voor het traceerbaar maken van ten minste de uit België afkomstige munitiestromen wereldwijd. 3. Enkel munitie die aan de markeringsverplichting voldoet kan legaal worden verkocht. Ook hier is een efficiënt register nodig. Dit impliceert dat (weliswaar op termijn) de afkomst van munitie kan worden getraceerd tot de laatste legale verkoop. In de strijd tegen illegale wapenhandel werd vaak één van de meest evidente zaken over het hoofd gezien: namelijk dat vuurwapens doorgaans vrij onschuldig zijn zonder munitie. Het streven naar een betere controle op de legale wapenhandel en het opvoeren van de strijd tegen de illegale wapenhandel, mag niet voorbijgaan aan een strikte controle op de handel in munitie voor vuurwapens. De aandacht hiervoor nam de jongste jaren toe maar zowel op nationaal als op internationaal vlak is er op dit gebied veel ruimte voor verbetering. Om een efficiënte controle mogelijk te maken, zijn er op nationaal vlak twee zaken dringend nodig: - stringentere vereisten inzake de markering van munitie voor vuurwapens - een efficiënt registratiemechanisme Markering van munitie voor vuurwapens gaat over het aanbrengen van merktekens, hetzij op individuele patronen, hetzij op hun verpakking. Deze markeringen bevatten cruciale informatie voor de identificatie van de munitie. 15 We verwijzen graag naar het advies van het Vlaamse Vredesinstituut voor technische implicaties en uitwerking. De markering van munitie heeft verschillende finaliteiten. Enerzijds kan het een belangrijk middel zijn in de opvolging van internationale verspreiding van munitie. Dat wil onder meer zeggen dat mocht markering verplicht worden voor in België geproduceerde munitie opgevolgd kan worden wat er na export gebeurt met de munitie. Zo kan eventuele afwending naar het illegale circuit worden vastgesteld en opvolging worden gegeven aan eindgebruikerscertificaten en andere manieren van 15 Vlaams Vredesinstituut. 13 maart Advies over de markering van munitie. 12

13 eindgebruikerscontrole. Een goed werkend markeringssysteem kan ook preventief werken d.w.z. dat de afwending mogelijk niet zal gebeuren. Anderzijds heeft de markering van munitie ook belangrijke voordelen voor de strijd tegen illegale handel in België en illegaal gebruik van wapens in België, en dus misdaadbestrijding. Door een goedwerkend register waarin wordt opgenomen wanneer en wie de munitie verhandelde, kan gemakkelijker worden nagegaan waar en wanneer de munitie het legale circuit verliet. Het biedt ook evidente voordelen voor het recherchewerk bij misdrijven waarbij wapens werden afgevuurd met legaal geproduceerde of ingevoerde munitie. Concreet betekent de markering: - Markeren van de verpakkingen van de patronen op niveau van de kleinst mogelijke verpakkingseenheid (veel kleiner dan het huidige lotnummer) - Markeren van de patronen op niveau van de kleinst mogelijke verpakkingseenheid - Registreren op het niveau van de kleinst mogelijke verpakkingseenheid - Registreren van elke transfer van gemarkeerde munitie - Op internationaal niveau ijveren voor bindende standaarden voor het markeren en traceren van munitie België gezien de belangrijke industrie moet het voortouw nemen en de verplichte markering en registratie van munitie wettelijk vastleggen. Parlementaire initiatieven De Belgische wetgeving bepaalt vandaag weinig tot niets over de markering van munitie. 16 Vanuit het Parlement werden een aantal lovenswaardige initiatieven genomen. Patrick De Groote, Rik Torfs, Bert Anciaux, Huub Broers en Karl Vanlouwe dienden in februari 2013 in de Senaat een wetsvoorstel in 17. Nele Lijnen en Vanessa Matz deden hetzelfde in mei Jammer genoeg werden de voorstellen nog niet in de Commissies besproken. 16 Voor een overzicht van internationale, regionale en nationale afspraken en regels hieromtrent, zie het Advies over de markering van munitie van het Vlaams Vredesinstituut op cit. 17 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens inzake het markeren van munitie. S Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met betrekking tot het markeren van munitie die specifiek ontworpen is voor wapens bestemd voor uitsluitend militair gebruik en hun verpakking. S /1. 13

INLEIDING p.2 HOOFDSTUK 2 DE IN-, UIT- EN DOORVOER VERGUND DOOR HET VLAAMS GEWEST. A. Vlaamse vergunningen: cijfergegevens p.5

INLEIDING p.2 HOOFDSTUK 2 DE IN-, UIT- EN DOORVOER VERGUND DOOR HET VLAAMS GEWEST. A. Vlaamse vergunningen: cijfergegevens p.5 INHOUDSTAFEL INLEIDING p.2 HOOFDSTUK 1 HET JURIDISCH KADER A. De wetgeving p.3 B. Wijziging van de reglementering p.3 C. De uitoefening van deze bevoegdheid binnen de Vlaamse regering p.4 D. De in-, uit-

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

Cyber Security Strategy

Cyber Security Strategy Cyber Security Strategy BELGIUM BELGIQUE BELGIE BELGIEN 03-10-2012 Securing Cyberspace Erkennen van de cyberdreiging Verbeteren van de veiligheid Kunnen reageren op incidenten VOORWOORD De veiligheid van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

nummer 8 mei 2007 [ Zijn kinderrechten een modegril? ] Zijn Kinderrechten Kinderrechtenverdrag meerderjarig Veerle De Roover & Sven Rooms

nummer 8 mei 2007 [ Zijn kinderrechten een modegril? ] Zijn Kinderrechten Kinderrechtenverdrag meerderjarig Veerle De Roover & Sven Rooms Zijn Kinderrechten een MOdegril? Kinderrechtenverdrag meerderjarig?door Veerle De Roover & Sven Rooms nummer 8 mei 2007 www.mo.be MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk) Carlier Julie Academiejaar 2003 2004 Eindwerk Financie- en verzekeringswezen Woord vooraf

Nadere informatie

EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT

EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN Advisory Committee on Issues of Public International Law ADVIES INZAKE EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT ADVIES NR.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Kinderhandel in Nederland

Kinderhandel in Nederland Majorie Kaandorp en Mirjam Blaak Kinderhandel in Nederland De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige slachtoffers in Nederland UNICEF NEDERLAND DEFENCE FOR CHILDREN ECPAT NEDERLAND

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Vlaams Parlement, 8 mei 2014 Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Koen LENAERTS * 1. INLEIDING Europa krijgt vaak kritiek. Deze richt zich vooral op het proces van besluitvorming binnen de Europese

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie