VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG"

Transcriptie

1 VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

2 1. Introductie 1.1. Inleiding De Verklaring inzake de beleggingsbeginselen ( Verklaring ) beschrijft in het kort de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Vervoer. Het bestuur evalueert en bekrachtigt periodiek de uitgangspunten en het beleggingsbeleid Missie en visie Pensioenfonds Vervoer Missie Pensioenfonds Vervoer wil voor huidige en voormalige werknemers (waaronder gepensioneerden) in de bedrijfstak vervoer op betrouwbare, transparante, professionele en kostenefficiënte wijze een zo goed mogelijk pensioen verzorgen. Pensioenfonds Vervoer belegt en beheert de pensioenpremies tegen verantwoorde risico s en wil dit ook op een maatschappelijk verantwoorde wijze doen. Pensioenfonds Vervoer communiceert helder met alle belanghebbenden. Visie Pensioenfonds Vervoer wil hèt pensioenfonds zijn voor alle werkenden in de verschillende vervoerssectoren Doelstelling beleggingsbeleid Met het oog op de pensioenverplichtingen is de doelstelling van het beleggingsbeleid het behalen van zo goed mogelijk rendement, binnen de door het bestuur vastgestelde risicokaders en met inachtneming van de uitgangspunten van het prudent person -beleid Wijzigen van de Verklaring Het bestuur herziet de Verklaring inzake beleggingsbeginselen minimaal eens in de drie jaar. Als er tussentijds belangrijke wijzigingen optreden in het beleggingsbeleid, herziet het bestuur de Verklaring tussentijds Beleggingsovertuigingen Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer heeft zeven beleggingsovertuigingen vastgesteld die de leidraad vormen voor het opstellen en implementeren van het strategisch beleggingsbeleid. Deze overtuigingen vormen de basis voor de organisatie en de implementatie van de beleggingen. Het bestuur blijft deze overtuigingen evalueren; ze zijn daarom een weerslag van de huidige aanpak van de beste wijze waarop Pensioenfonds Vervoer moet beleggen.

3 De beleggingsovertuigingen van Pensioenfonds Vervoer zijn als volgt: 1. Pensioenfonds Vervoer gebruikt zijn kracht als lange termijn belegger. 2. Pensioenfonds Vervoer verwacht dat risico op lange termijn wordt beloond met een passend rendement. 3. Pensioenfonds Vervoer beschouwt diversificatie van de risico s als essentieel. 4. Pensioenfonds Vervoer vindt het creëren van toegevoegde waarde (alpha) een haalbare uitdaging. 5. Pensioenfonds Vervoer vindt operationele beheersbaarheid een voorwaarde voor beleggen. 6. Pensioenfonds Vervoer vindt dat de kosten van vermogensbeheer in relatie moeten staan tot de verwachte meerwaarde. 7. Pensioenfonds Vervoer wil invulling geven aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en profiteren van verantwoorde beleggingsmogelijkheden. 2. Organisatie 2.1. Organogram Onderstaande organogram geeft de organisatie van Pensioenfonds Vervoer weer: Verantwoordingsorgaan Raad van Toezicht Organogram Pensioenfonds Vervoer Bestuur Communicatie Commissie Klachtencommissie Geschillencommissie Risk & Audit Adviescommissie Pensioencommissie Individuele Zaken Accountant Certificerend Actuaris Adviserend actuaris Compliance officer Bestuursbureau Pensioenuitvoerings organisatie Vermogensbeheerder Effectenbewaarder 2.2. Samenstelling bestuur Pensioenfonds Vervoer De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn terstond opnieuw benoembaar.

4 Het bestuur van het fonds bestaat vanaf 1 juli 2014 uit acht leden, vier leden van werkgeverszijde, drie leden van werknemerszijde en één lid namens pensioengerechtigden. De benoeming van de diverse bestuursleden vindt als volgt plaats: vier vertegenwoordigers namens werkgevers worden benoemd door het bestuur op voordracht van: o Transport en Logistiek Nederland, statutair gevestigd te Zoetermeer (3 leden); o Koninklijk Nederlands Vervoer, statutair gevestigd te s-gravenhage (1 lid). drie vertegenwoordigers namens werknemers worden benoemd door het bestuur op voordracht van: o FNV, statutair gevestigd te Amsterdam (2 leden); o CNV Vakmensen, statutair gevestigd te Utrecht (1 lid). de vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden wordt benoemd door het bestuur na directe verkiezingen. Twee onafhankelijke externe adviseurs op het gebied van vermogensbeheer staan het bestuur terzijde Bestuursbureau Het Bestuursbureau ondersteunt op dagelijkse basis het bestuur en de bestuurscommissies. Het Bestuursbureau is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, regievoering, advies, controle en monitoring van de werkzaamheden van Pensioenfonds Vervoer. Het Bestuursbureau heeft de volgende aandachtsgebieden: Vermogensbeheer, Pensioenbeheer, Finance & Control, Risicomanagement, Communicatie, Fondssecretariaat en Officemanagement. 2.4 Deskundigheid medewerkers Pensioenfonds Vervoer heeft in alle fasen van het beleggingsproces de beschikking over of toegang tot de deskundigheid die is vereist voor: - De bepaling en formulering van een optimaal beleggingsbeleid, inclusief daarmee verband houdende risico s; - De vertaling van het door het bestuur vastgestelde beleggingsbeleid in beleggingsrichtlijnen voor een professioneel (risico)beheer van de beleggingen; - De monitoring en evaluatie van het door externe vermogensbeheerders en integraal beheerder gevoerde beleggingsbeleid en de daarbij behorende beleggingsrichtlijnen. 2.5 Scheiding van belangen Om belangenverstrengeling te voorkomen, zijn bestuursleden en medewerkers van het Bestuursbureau gebonden aan een gedragscode.

5 3. Uitvoering 3.1. Prudent person Bij de uitvoering van het beleggingsplan staat de wettelijk verankerde prudent person -regel centraal. Deze regel kent de volgende elementen: - deskundig vermogensbeheer; - de activa worden belegd in het belang van de (gewezen) deelnemers; - de activa worden zodanig belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel wordt gewaarborgd. Dit betekent dat het risico- en rendementsprofiel van de totale portefeuille steeds afgestemd moet zijn op de verplichtingenstructuur van Pensioenfonds Vervoer en dat beleggingen voldoende gespreid moeten zijn (diversificatie) Uitbesteding De beleggingen die voortkomen uit het door het bestuur vastgestelde beleggingsplan worden uitgevoerd door derde partijen. Dit is zodanig georganiseerd dat onafhankelijkheid en controle centraal staan. Externe vermogensbeheerders zorgen voor het portefeuillebeheer. Een onafhankelijke integraal vermogensbeheerder selecteert en monitort de externe vermogensbeheerders. De onafhankelijke integraal vermogensbeheerder is tevens verantwoordelijk voor het algehele beheer van en advisering en rapportage over de beleggingsportefeuille. De rapportage vereist een continue afstemming met de bewaarbank. Het Bestuursbureau, dat als een verlengstuk van het bestuur fungeert, monitort en controleert de onafhankelijke integraal manager. De afdeling Risicomanagement van het Bestuursbureau monitort en controleert de invulling van het uit te voeren beleid. Een onafhankelijke bewaarbank draagt zorg voor waardering en administratie en vervult een controlefunctie ten aanzien van de beleggingen van de externe vermogensbeheerders. Ook de backofficeactiviteiten met betrekking tot de beleggingen worden gemonitord en getoetst door een onafhankelijke specialistische administrateur. Deze beheert onder meer de uitwisseling van onderpand tussen Pensioenfonds Vervoer en tegenpartijen. Zowel de onafhankelijke bewaarbank als de onafhankelijke administrateur worden op hun beurt gecontroleerd door de afdeling Finance & Control van het Bestuursbureau ALM-analyse en strategisch beleggingsplan Onder het strategisch beleggingsbeleid wordt verstaan de vaststelling van de strategische portefeuille (normportefeuille) en het bijbehorende risicobudget. Leidraad voor het vaststellen van het risicobudget zijn de uitkomsten van de ALM-studie. Hierbij wordt tegelijkertijd op integrale wijze het premiebeleid, het indexatiebeleid en het beleggingsbeleid vastgesteld. ALM is vooral een instrument om gevoeligheden in kaart te brengen en geen concrete beleggingsleidraad. Dit vooral omdat toekomstige rendementen en correlaties moeilijk zijn in te schatten. De uitkomsten van de ALM-studie zijn echter richtinggevend voor het door het Algemeen Bestuur vast te stellen risicoprofiel dat wordt vertaald in een risicobudget.

6 Voor de keuze van de jaarlijkse normportefeuille is een meer beleggingsspecifieke aanpak noodzakelijk. Daarbij kiest Pensioenfonds Vervoer voor een beleggingsbeleid, passend binnen het ALM-risicobudget, waarbij zowel rekening wordt gehouden met de korte als de middellange termijn vooruitzichten. De jaarlijkse door het Algemeen Bestuur geaccordeerde normportefeuille, de technische uitwerking en het limietenkader zijn onderdeel van het jaarlijkse beleggingsplan. In de normportefeuille is tevens opgenomen in welke mate het renterisico en valutarisico worden afgedekt. Daarnaast wordt in het beleggingsplan de middelenverdeling onderbouwd. Tevens specificeert het beleggingsplan de ruimte waarbinnen mag worden afgeweken van de strategische verdeling en het beleid ten aanzien van rebalancing Beleggingen Binnen de randvoorwaarden van het strategisch risicobudget zijn de beleggingen verdeeld in zakelijke waarden en vastrentende waarden. Conform het principe van prudent person zijn de beleggingen goed gespreid over diverse beleggingscategorieën, regio s/landen en sectoren Grenzen aan de beleggingsbeslissing Pensioenfonds Vervoer doet geen transacties die op grond van het internationale recht zijn verboden of niet passen bij door Nederland ondertekende internationale verdragen. Pensioenfonds Vervoer onthoudt zich van beleggingen als daardoor strafbare of moreel verwerpelijke gedragingen worden bevorderd of als deze beleggingen in onmiddellijk verband staan met een schending van de mensenrechten of fundamentele vrijheden Waardering De waarderingsgrondslagen van de beleggingen van Pensioenfonds Vervoer zijn vastgelegd in het Handboek Waarderingen. Uitgangspunt is dat de beleggingen worden gewaardeerd op actuele waarde. Het is echter niet altijd eenvoudig om de actuele waarde van beleggingen te kunnen vaststellen. Voor de meerderheid van de beleggingen is sprake van objectief vast te stellen marktnoteringen. Voor bepaalde beleggingen zijn deze niet beschikbaar en vindt waardering plaats op basis van waarderingsmodellen en technieken, inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare instrumenten en het gebruik van schattingen. In het Handboek Waarderingen wordt per beleggingscategorie aangegeven hoe de waardering wordt bepaald Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfonds Vervoer is geen voorstander van vormen van beleggingsdwang en beperkingen en beoordeelt beleggingen in eerste instantie op basis van zijn primaire verantwoordelijkheid: het halen van een goed rendement bij het gekozen risicoprofiel. Door verantwoord te beleggen wil het bestuur bijdragen aan een verbetering van het risico/rendementsprofiel van de totale portefeuille op lange termijn. Pensioenfonds Vervoer heeft de wereldwijd breed geaccepteerde Principles for Responsible Investment ondertekend.

7 De vijf beleidspijlers van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid zijn: - Doelinvesteringen - Aangaan van de dialoog met bedrijven - Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen - Meewegen van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur bij beleggingen (ESG integratie) - Uitsluitingenbeleid

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen 1. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt.

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt. VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van De Nederlandsche

Nadere informatie

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 1.1 Het beleggingsproces Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Inhoudsopgave 1 Beleggingsovertuigingen bpfbouw 1.1 Inleiding 1.2 Beleggingsovertuigingen t.a.v. Financiële Markten 1.3 Beleggingsovertuigingen t.a.v. de portefeuille en instrumenten

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. FNV Bondgenoten Beleggingsrisico s Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 Willem Noordman 1. Goed bestuur basis voor goed risicobeheer

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Inleiding Fysiotherapeuten heeft als eerste doelstelling zorg te dragen voor een goed en betaalbaar pensioen. Binnen deze fiduciaire

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie