Bijlage C: Verklaring Beleggingsbeginselen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage C: Verklaring Beleggingsbeginselen"

Transcriptie

1 Bijlage C: Verklaring Beleggingsbeginselen 1 Introductie 1.1 Inleiding Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen ( de Verklaring ) beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds AZL. De uitgangspunten worden door het bestuur vastgesteld. De Verklaring wordt om de drie jaar herzien. Daarnaast wordt het document herzien als er tussentijds belangrijke wijzigingen van het beleggingsbeleid optreden. Deze Verklaring is laatstelijk vastgesteld op 21 december Op verzoek van een belanghebbende bij het fonds wordt de Verklaring verstrekt. 1.2 Doelstelling van het beleggingsbeleid De doelstelling van het beleggingsbeleid is het behalen van een optimaal rendement, binnen de door het bestuur vastgestelde risicokaders en rekening houdend met door het bestuur vastgestelde Investment beliefs, de lang- en kortlopende verplichtingen van het pensioenfonds, de solvabiliteitseisen die aan haar worden gesteld. 2 Organisatie 2.1 Het pensioenfonds Stichting Pensioenfonds AZL kent de volgende doelstelling: Nakomen van de nominale verplichtingen Ambitie om inflatiecompensatie te geven / te indexeren Evenwichtige belangenbehartiging binnen de wettelijke en statutaire kaders Premie efficiënt benutten, efficiënte kostenbeheersing Efficiënte uitvoering van de pensioenregeling De kerntaken die uit bovenstaande doelstelling voortvloeien zijn het verstrekken van pensioenuitkeringen, het beleggen van de pensioengelden, en werkzaamheden die daar rechtstreeks verband mee houden, zoals de administratie van pensioenrechten en het afdekken van niet gewenste risico s. 2.2 Het bestuur en de beleggingscommissie Stichting Pensioenfonds AZL wordt bestuurd door een bestuur van 7 leden. Het bestuur besteedt de voorbereiding van de besluitvorming alsmede de monitoring van de uitvoering van het vermogensbeheer van het beleggingsbeleid uit aan de beleggingscommissie.

2 Het bestuur neemt als eindverantwoordelijk orgaan de strategische en beleidsmatige beslissingen op beleggingsgebied, gehoord het advies van de beleggingscommissie. De beleggingscommissie buigt zich als eerste over het te voeren beleggingsbeleid en zal het bestuur adviseren, waarna het bestuur het beleid vaststelt. De beleggingscommissie kan hierbij adviezen betrekken van externe adviseurs. Het bestuur ziet er op toe dat het vermogen van het pensioenfonds op een solide wijze, vanuit de prudent person gedachte, wordt belegd. Dit conform de beleggingsbeginselen zoals omschreven in deze Verklaring. 2.3 Deskundigheid Stichting Pensioenfonds AZL zorgt dat zij in alle fasen van het beleggingsproces beschikt over de professionele deskundige ondersteuning die vereist is voor: Een optimaal beleggingsresultaat; Een correct beheer van de beleggingen; Een goede beheersing van de aan de beleggingen verbonden risico s. 2.4 Scheiding van belangen Stichting Pensioenfonds AZL zorgt ervoor dat bij het bestuur geen sprake is van belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen. De bestuursleden zijn gebonden aan de door het pensioenfonds opgestelde gedragscode. Deze gedragscode voldoet aan de eisen die De Nederlandsche Bank en de Autoriteiten Financiële Markten hieraan stelt. 3 Uitvoering 3.1 Algemene uitgangspunten beleggingsbeginselen (investment beliefs) Stichting Pensioenfonds AZL voert het beleggingsbeleid uit op solide wijze. Voor Stichting Pensioenfonds AZL rust dit op de volgende pijlers, welke zijn vastgelegd in de zogenaamde investment beliefs. Onderstaand volgt een opsomming van deze investment beliefs : Bij het beleggen van de financiële middelen vormen de pensioenverplichtingen het uitgangspunt. Daarbij houden wij zowel rekening met de waardeontwikkeling van de pensioenverplichtingen alsmede met de liquiditeitsbehoefte die voortvloeit uit het feit dat pensioenen moeten worden uitgekeerd. Om aan onze toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, zullen wij de middelen moeten beleggen om op die manier rendement te behalen. Dit houdt in eerste instantie verband met het benodigde rendement om aan de nominale pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast is er behoefte aan extra rendement met het oog op ons streven om de pensioenen zo goed mogelijk te

3 beschermen tegen inflatie. Vanwege deze redenen sluiten wij op voorhand geen beleggingscategorieën, -instrumenten en -technieken uit, mits deze binnen dit gehele stelsel van beliefs passen. Wij geloven in het uitgangspunt dat zakelijke waarden op lange termijn gemiddeld een hoger rendement zullen genereren dan vastrentende waarden en liquide middelen. Wij beseffen echter tegelijkertijd dat deze zakelijke waarden, zeker op kortere termijn, een groter risico ten opzichte van onze pensioenverplichtingen met zich meebrengen dan beleggingen in vastrentende waarden. Wij zien in de spreiding (diversificatie) van onze beleggingen een belangrijke toegevoegde waarde vanwege de mogelijkheid om op die basis het (beleggings)risico te verkleinen. Om die reden achten wij het verdedigbaar om gebruik te maken van verschillende beleggingscategorieën en -soorten, verschillende beleggingsstijlen toe te passen en de beleggingen geografisch te spreiden. Wij achten het op sommige (minder efficiënte) markten mogelijk om door middel van actief beheer een rendement te realiseren dat boven het gemiddelde van die markt ligt. Wij zijn echter alleen maar voornemens om van deze techniek gebruik te maken indien het verwachte extra rendement opweegt tegen de hogere kosten van actief beheer. In het andere geval zullen wij de voorkeur geven aan passief beheer. Wij verwachten op de lange termijn geen rendement uit vreemde valuta s. Op korte termijn kunnen de veranderingen in valutakoersen schommelingen in de waarde van beleggingen luidende in vreemde valuta s tot gevolg hebben. Wij hechten belang aan transparantie ten aanzien van onze beleggingen. Dat betekent voor ons dat er voldoende inzicht in de werking van een beleggingsvorm moet zijn en dat er tijdige en juiste informatie beschikbaar is. Beleggingsvormen die de door ons beoogde transparantie niet voldoende bieden, worden uitgesloten. Wij hechten belang aan de begrijpelijkheid van onze beleggingen. Beleggingsvormen die door ons niet voldoende worden begrepen, worden uitgesloten. In ons beleggingsbeleid houden wij altijd rekening met de kosten die beleggingsalternatieven met zich meebrengen. Omdat wij een klein pensioenfonds zijn, kunnen kosten een relatief grote rol spelen en ons beleggingsrendement zwaarder aantasten dan dit bij grote(re) pensioenfondsen het geval is. De kosten moeten dan ook te rechtvaardigen zijn in relatie tot het verwachte beleggingsrendement. Wij vinden het van belang dat onze beleggingen binnen het kader van internationaal geaccepteerde uitgangspunten als maatschappelijk verantwoord

4 kunnen worden bestempeld. Dat betekent dat wij zeker niet meewerken aan beleggingstransacties die verboden zijn, bijvoorbeeld op grond van nationaal dan wel internationaal recht. Ook zullen wij beleggingen en beleggingsvormen uitsluiten die niet als maatschappelijk verantwoord kunnen worden bestempeld. Daarbij streven wij er naar dat het rendement/risicoprofiel niet ongunstig wordt beïnvloed. Stichting Pensioenfonds AZL ziet er op toe dat alle betrokkenen bij haar beleggingsproces een onverdeelde toewijding tonen aan de beleggingsdoelstelling, zoals vastgelegd onder 1.2 van deze Verklaring. 3.2 Strategisch beleggingsplan Als uitgangspunt van het strategisch beleggingsplan geldt de relatie tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds. Periodiek wordt er een ALM-studie uitgevoerd om de relatie tussen de verplichtingen van het fonds en de gewenste vermogenssamenstelling te analyseren. Deze analyse resulteert in een door het bestuur vast te stellen vermogensverdeling passend bij door het bestuur acceptabel geachte risico s. Het strategische beleggingsplan, dat tevens de basis vormt voor een jaarlijks vast te stellen beleggingsplan, wordt door het bestuur geaccordeerd en bevat als belangrijkste uitgangspunten: de gewenste vermogenssamenstelling naar beleggingscategorieën. Het risicoprofiel van deze vermogenssamenstelling wordt geanalyseerd in het licht van alle rechten en verplichtingen van het pensioenfonds, zowel op korte als op lange termijn de rendementsdoelstellingen per beleggingscategorie, tot uitdrukking gebracht in één of meer vergelijkingsmaatstaven in hoeverre het pensioenfonds bereid is de feitelijke beleggingsportefeuille (tijdelijk) te laten afwijken van de strategische gewenste portefeuille het rentebeleid het valutabeleid Het jaarlijkse beleggingsplan geeft aan hoe in het betreffende jaar uitvoering zal worden gegeven aan het strategische beleggingsplan. Het plan geeft aan in welke mate de feitelijke beleggingsportefeuille tijdelijk kan afwijken van de strategisch gewenste mix volgens het strategische beleggingsplan. 3.3 Uitbesteding Stichting Pensioenfonds AZL heeft de beleggingen uitbesteed aan derden die daartoe door Stichting Pensioenfonds AZL zijn gecontracteerd. De keuze voor externe uitvoering wordt getoetst aan de Uitbestedingsrichtlijn van DNB. De criteria zijn gebaseerd op beschikbare deskundigheid, schaalvoordelen en flexibiliteit. De selectie van derden, zoals vermogensbeheerders, vindt plaats op basis van een beoordeling van hun prestaties.

5 Gedurende de periode van uitbesteding draagt het fonds zorg voor de instandhouding en naleving van afdoende controlemechanismen om uitbestedingsrisico s te beheersen. Daartoe vinden periodieke toetsingen plaats. 3.5 Beleggingen In het beleggingsbeleid van het fonds staat een consistent uitgevoerd beleggingsproces centraal. Dit omvat het raamwerk dat voorziet in de voorbereiding, de uitvoering en het beheer van de beleggingen. Het bestuur en de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds AZL zien er op toe dat niet wordt afgeweken van de afgesproken regels. Stichting Pensioenfonds AZL beoordeelt elke beleggingcategorie op grond van risico- en rendementsoverwegingen, waarbij het effect van de desbetreffende beleggingcategorie op de totale portefeuille in relatie tot de verplichtingenstructuur centraal staat. Op voorhand sluit Stichting Pensioenfonds AZL in beginsel geen afzonderlijke beleggingscategorie, beleggingsinstrument of beleggingstechniek uit. Het fonds heeft haar uitgangspunten op het terrein van beleggingen geformuleerd in de investment beliefs, zoals verwoord onder 3.1. Het fonds heeft de waardering en administratie van de beleggingen uitbesteed. Liquide beleggingen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Illiquide beleggingen worden gewaardeerd met algemeen geaccepteerde waarderingsgrondslagen. De beleggingscommissie bespreekt tijdens de bestuursvergadering, eventueel ondersteund door de externe adviseurs, de beleggingen en de ontwikkelingen op de financiële markten. 3.5 Grenzen aan beleggingsbeslissingen Voor de door Stichting Pensioenfonds AZL gecontracteerde derden geldt een verbod op beleggingstransacties welke op grond van het internationale recht verboden zijn. Daarnaast geldt voor deze derden dat zij zich dienen te houden aan de door Stichting Pensioenfonds AZL opgelegde Richtlijnen Vermogensbeheer, welke door deze derden ook als zodanig zijn geaccepteerd. 3.6 Risicobeheersing De beleggingen, het beheer van de beleggingen en de beheersing van de aan beleggingen verbonden risico s geschieden met inachtneming van hetgeen staat verwoord in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota en de Richtlijnen Vermogensbeheer. Voor de generieke sturing van het totale marktrisico van de beleggingsportefeuille van Stichting Pensioenfonds AZL zijn de allocaties naar de strategische beleggingscategorieën van groot belang. Specifieke sturing op marktrisico s vindt plaats met behulp van diverse methodieken. Voor kredietrisico s wordt gewerkt met limieten.

6 4 Financiële sturingsmiddelen Stichting Pensioenfonds AZL heeft een aantal sturingsmiddelen voorhanden die worden ingezet als de financiële positie van het pensioenfonds daartoe aanleiding geven. De financiële sturingsmiddelen zijn: - Een verandering van het (strategische) beleggingsbeleid; - De hoogte van toe te kennen toeslagen; - Het premiebeleid (in overleg met de werkgever); - Vermindering van de pensioenaanspraken. 5 Aanvullende bepalingen Maatschappelijk verantwoord beleggen Het pensioenfonds is zich ook bewust van zijn positie in de maatschappij. Mits het geen aantoonbare en structureel, nadelige gevolgen heeft voor het rendement en de risico s op de beleggingen, zal het pensioenfonds dit ook laten meewegen bij de inrichting van het beleggingsbeleid. In dat kader heeft het pensioenfonds besloten tot de invoering van een beleid met betrekking tot verantwoord beleggen dat wordt vormgegeven door het toepassen van een beperkt uitsluitingsbeleid. Op basis van de volgende uitgangspunten wordt een lijst van uitsluitingen opgesteld: respect voor de kernrechten van de mens het zich niet schuldig maken aan de ernstigste vormen van kinderarbeid het zich onthouden van betrokkenheid bij dwangarbeid het respecteren van de vrijheid van vakvereniging en recht op collectieve onderhandeling het zich niet schuldig maken aan discriminatie geen betrokkenheid bij corruptie het zich onthouden van zware vormen van milieuvervuiling geen betrokkenheid bij de productie van controversiële wapens die geen onderscheid maken tussen militaire of burgerdoelen Deze uitgangspunten vinden hun grondslag in internationale verdragen en worden breed gedragen in de mondiale samenleving. Het pensioenfonds, en idealiter ook de door het pensioenfonds geselecteerde beleggingsfondsen, zullen niet beleggen in vermogenstitels welke zijn uitgegeven door emittenten die op de uitsluitingslijst voorkomen.

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt.

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt. VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van De Nederlandsche

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen 1. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011

VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 19 APRIL 2011 VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS AVEBE 1.1 Het beleggingsproces Het beleggingsproces vormt de randvoorwaarden

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Inhoudsopgave 1 Beleggingsovertuigingen bpfbouw 1.1 Inleiding 1.2 Beleggingsovertuigingen t.a.v. Financiële Markten 1.3 Beleggingsovertuigingen t.a.v. de portefeuille en instrumenten

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Netspar nea papers Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie