Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2016 (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2016 (OR. en)"

Transcriptie

1 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0073 (NLE) 7149/16 ADD 1 UD 61 AELE 14 VOORSTEL van: ingekomen: 10 maart 2016 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie Nr. Comdoc.: COM(2016) 133 final, ANNEX 1 Betreft: BIJLAGEN bij het voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Gemengde Commissie die is ingesteld bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer, ten aanzien van wijzigingen van deze overeenkomst Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2016) 133 final, ANNEX 1. Bijlage: COM(2016) 133 final, ANNEX /16 ADD 1 mt DG G 3 B NL

2 EUROPESE COMMISSIE Brussel, COM(2016) 133 final ANNEX 1 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Gemengde Commissie die is ingesteld bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer, ten aanzien van wijzigingen van deze overeenkomst NL NL

3 BIJLAGE BESLUIT NR. X/2016 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE EU-EVA "GEMEENSCHAPPELIJK DOUANEVERVOER" van Dag Maand 2016 tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987 DE GEMENGDE COMMISSIE, Gelet op de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei , en met name op artikel 15, lid 3, onder a) en c), Overwegende hetgeen volgt: (1) In artikel 15 van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer tussen de Europese Economische Gemeenschap, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat (hierna "de overeenkomst" genoemd) wordt de bij die overeenkomst ingestelde Gemengde Commissie gemachtigd om aanbevelingen te doen voor en besluiten te nemen over wijzigingen van de overeenkomst en de aanhangsels. (2) Met Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie en de desbetreffende gedelegeerde handeling en uitvoeringshandeling, die vanaf 1 mei 2016 van toepassing worden, wordt een gemoderniseerd kader voor douaneregelingen, met inbegrip van het douanevervoer, tot stand gebracht. (3) Om te garanderen dat het handelsverkeer tussen de Unie en de partijen bij de overeenkomst vlot, en dus efficiënter en sneller, kan verlopen, dient de regeling gemeenschappelijk douanevervoer zoveel mogelijk te worden aangepast aan de regeling Uniedouanevervoer, die is vastgesteld in Verordening (EU) nr. 952/2013 en de desbetreffende gedelegeerde handeling en uitvoeringshandeling. Te dien einde is het absoluut noodzakelijk materiële en terminologische wijzigingen in de overeenkomst en de aanhangsels aan te brengen. (4) Om voldoende duidelijkheid te scheppen, is een terminologische aanpassing aan Verordening (EU) nr. 952/2013 en de desbetreffende gedelegeerde handeling en uitvoeringshandeling noodzakelijk. De voorgestelde wijzigingen werden gepresenteerd aan en besproken in de werkgroep EU-EVA "Gemeenschappelijk douanevervoer" en "Vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer" en de tekst werd voorlopig goedgekeurd door die werkgroep. (5) De overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd, 1 1 PB L 226 van , blz. 2. NL 2 NL

4 HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: Artikel 1 1. De tekst van de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage A bij dit besluit. 2. De tekst van aanhangsel I van de overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen bij aanhangsel I, wordt vervangen door de tekst in bijlage B bij dit besluit. 3. De tekst van aanhangsel II van de overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage C bij dit besluit. 4. De tekst van aanhangsel III van de overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage D bij dit besluit. 5. De tekst van de bijlagen A1, A2, A4, A6, B1, B2, B3, B5, B6, B11 en C7 bij aanhangsel III van de overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage E bij dit besluit. 6. De tekst van de bijlagen B7, B8, B9, B10, C1, C2, C3, C4, C5 en C6 bij aanhangsel III van de overeenkomst wordt vervangen door de tekst in bijlage F bij dit besluit. 7. De tekst van aanhangsel IV van de overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen bij aanhangsel IV, wordt vervangen door de tekst in bijlage G bij dit besluit. Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn vaststelling. Het is van toepassing met ingang van 1 mei Gedaan te Brussel, Voor de Gemengde Commissie De voorzitter NL 3 NL

5 BIJLAGE A De overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987 wordt als volgt gewijzigd: 1. In artikel 1, lid 1, worden de woorden "tussen de EVA-landen onderling" vervangen door "tussen de landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk douanevervoer onderling". 2. In artikel 1, lid 2, worden de woorden "communautair douanevervoer" vervangen door "Uniedouanevervoer". 3. In artikel 2, lid 3, onder a), wordt de eerste alinea vervangen door: "a) in de Gemeenschap: uitsluitend wanneer het Uniegoederen betreft. Onder "Uniegoederen" worden verstaan goederen behorende tot een van de volgende categorieën: goederen die geheel zijn verkregen in het douanegebied van de Gemeenschap zonder toevoeging van goederen die zijn ingevoerd uit landen of gebieden buiten het douanegebied van de Gemeenschap; goederen die in het douanegebied van de Gemeenschap zijn binnengebracht uit landen of gebieden buiten dat gebied en die in het vrije verkeer zijn gebracht; goederen die in het douanegebied van de Gemeenschap zijn verkregen of geproduceerd, hetzij uitsluitend uit goederen als bedoeld in het tweede streepje, hetzij uit goederen als bedoeld in het eerste en het tweede streepje.". 4. In de tweede alinea van artikel 2, lid 3, worden de woorden "communautaire goederen" vervangen door "Uniegoederen". 5. Artikel 2, lid 3, onder b), wordt vervangen door: "b) in een land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer: uitsluitend wanneer de goederen in dit land zijn aangekomen met toepassing van de T2-regeling en worden doorgezonden onder de bijzondere voorwaarden bedoeld in artikel 9.". 6. In artikel 2, lid 4, worden de woorden "het communautaire karakter van de goederen" vervangen door "de douanestatus van Uniegoederen". 7. In artikel 3, lid 1, onder a), worden de woorden "van een kantoor van een partij bij deze overeenkomst naar een ander kantoor van dezelfde partij of naar een kantoor van een andere partij bij deze overeenkomst" vervangen door "van een overeenkomstsluitende partij naar een andere overeenkomstsluitende partij of naar dezelfde overeenkomstsluitende partij". NL 4 NL

6 8. Artikel 3, lid 1, wordt als volgt gewijzigd: a) punt b) wordt vervangen door: "b) "land": elk land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer, elke lidstaat van de Gemeenschap of elke andere staat die tot deze overeenkomst is toegetreden;"; b) het volgende punt d) wordt ingevoegd: "d) "land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer": elk ander land dan een lidstaat van de Gemeenschap dat partij is bij deze overeenkomst;". 9. In artikel 3 wordt lid 2 geschrapt. 10. In artikel 3, lid 3, worden de woorden "de EVA-landen" vervangen door "de landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk douanevervoer,". 11. Artikel 7, lid 1, wordt als volgt gewijzigd: a) de woorden "de bevoegde kantoren van de EVA-landen" worden vervangen door "de bevoegde kantoren van de landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk douanevervoer,"; b) de woorden "kantoor van vertrek, van doorgang, van bestemming en van zekerheidstelling" worden vervangen door "douanekantoor van vertrek, van doorgang, van bestemming en van zekerheidstelling". 12. Artikel 7, lid 2, wordt vervangen door: "2. De bevoegde kantoren van de lidstaten van de Gemeenschap zijn gerechtigd T1- of T2-aangiften te aanvaarden voor douanevervoer naar een douanekantoor van bestemming in een land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer. Behoudens eventuele bijzondere bepalingen van deze overeenkomst bevestigen zij ook dat die goederen de douanestatus van Uniegoederen hebben.". 13. Artikel 7, lid 3, wordt vervangen door: "3. Wanneer een aantal zendingen wordt gegroepeerd en op één enkel vervoermiddel wordt geladen en vervolgens als groepagezending door eenzelfde houder van de regeling, in het kader van één enkel T1- of T2-vervoer, van eenzelfde douanekantoor van vertrek naar eenzelfde douanekantoor van bestemming wordt verzonden en aldaar aan eenzelfde geadresseerde wordt geleverd, kan een overeenkomstsluitende partij eisen dat deze zendingen, behalve in uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde gevallen, met de overeenkomstige ladinglijsten op eenzelfde T1- of T2-aangifte worden vermeld.". 14. In artikel 7, lid 4, worden de woorden "het communautaire karakter van de goederen" vervangen door "de douanestatus van Uniegoederen". 15. In artikel 7, lid 5, worden de woorden "het communautaire karakter van de goederen" vervangen door "de douanestatus van Uniegoederen". NL 5 NL

7 16. In artikel 9, lid 1, worden de woorden "een EVA-land" vervangen door "een land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer,". 17. In artikel 9, lid 2, wordt de eerste alinea vervangen door: "2. Wanneer dergelijke goederen uit een land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer, worden doorgezonden na in dat land onder een andere douaneregeling dan een douanevervoer- of entrepotregeling te zijn geplaatst, mag de T2-regeling niet worden toegepast.". 18. In artikel 9, lid 3, worden de woorden "uit een EVA-land" vervangen door "uit een land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer,". 19. Artikel 9, lid 4, wordt als volgt gewijzigd: "4. Iedere T2-aangifte die wordt aanvaard of ieder document ten bewijze van de douanestatus van Uniegoederen dat wordt afgegeven door een bevoegd kantoor van een land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer, dient een verwijzing te bevatten naar de overeenkomstige T2-aangifte of het overeenkomstige document ten bewijze van de douanestatus van Uniegoederen onder geleide waarvan de goederen zijn aangekomen in dit land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer, evenals alle bijzondere vermeldingen die daarop voorkomen.". 20. Artikel 11, lid 2, onder a), wordt vervangen door: "a) per laadruimte, wanneer het vervoermiddel of de container op grond van andere voorschriften is goedgekeurd of door het douanekantoor van vertrek geschikt is bevonden voor verzegeling;". 21. Artikel 11, lid 3, wordt vervangen door: "3. Het douanekantoor van vertrek beschouwt vervoermiddelen en containers onder de volgende voorwaarden als zijnde geschikt voor verzegeling: a) de verzegelingen kunnen eenvoudig en doeltreffend op het vervoermiddel of de container worden aangebracht; b) het vervoermiddel of de container is zodanig gebouwd dat wanneer goederen worden onttrokken of toegevoegd de onttrekking of toevoeging zichtbare sporen nalaat, de onttrekking of toevoeging niet mogelijk is zonder dat de verzegelingen worden verbroken of tekenen van manipulatie vertonen, of een elektronisch bewakingssysteem de onttrekking of toevoeging registreert; c) het vervoermiddel of de container bevat geen geheime ruimten waarin goederen kunnen worden verborgen; d) de laadruimten zijn gemakkelijk toegankelijk voor controle door de douaneautoriteiten.". 22. In artikel 11, lid 4, worden de woorden "kantoor van vertrek" vervangen door "douanekantoor van vertrek". 23. In artikel 12 worden de leden 1 en 2 geschrapt. NL 6 NL

8 24. In artikel 12, lid 3, wordt het woord "aangever" vervangen door "houder van de regeling". 25. In artikel 13, lid 3, worden de woorden "het communautaire karakter van de goederen" vervangen door "de douanestatus van Uniegoederen". 26. In artikel 20, lid 1, worden de woorden "op de grondgebieden van de EVA-landen" vervangen door "op de grondgebieden van de landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk douanevervoer". NL 7 NL

9 BIJLAGE B Aanhangsel I van de overeenkomst wordt vervangen door: "AANHANGSEL I REGELINGEN VOOR GEMEENSCHAPPELIJK DOUANEVERVOER TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I Onderwerp, toepassingsgebied en definities Artikel 1 Onderwerp 1. Dit aanhangsel bevat bepalingen ter uitvoering van de regeling gemeenschappelijk douanevervoer overeenkomstig artikel 1, lid 3, van de overeenkomst. 2. Tenzij anders vermeld, zijn de bepalingen van dit aanhangsel van toepassing op het vervoer onder de regeling gemeenschappelijk douanevervoer. Artikel 2 Niet-toepassing van de regeling gemeenschappelijk douanevervoer op postzendingen De regeling gemeenschappelijk douanevervoer is niet van toepassing op postzendingen (met inbegrip van postpakketten) die worden vervoerd overeenkomstig de Akten van de Wereldpostunie, wanneer de goederen worden vervoerd door of voor rekening van personen die rechten en verplichtingen hebben op grond van die Akten. Artikel 3 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: Definities "douaneautoriteiten": de douanediensten die bevoegd zijn voor de toepassing van de overeenkomst en alle overige autoriteiten die krachtens het nationale recht belast zijn met de toepassing van de overeenkomst; NL 8 NL

10 "persoon": een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een vereniging van personen die geen rechtspersoonlijkheid bezit maar krachtens het Unierecht, het nationale recht of het recht van een land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer, wel als handelingsbekwaam is erkend; (c) "aangifte voor douanevervoer": de handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt om goederen onder de regeling gemeenschappelijk douanevervoer te plaatsen; (d) "begeleidingsdocument voor douanevervoer": document dat met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken wordt afgedrukt ter begeleiding van de goederen, en dat gebaseerd is op de gegevens van de aangifte voor douanevervoer; (e) "aangever": de persoon die in eigen naam een aangifte voor douanevervoer indient, dan wel de persoon namens wie deze aangifte wordt ingediend; (f) "houder van de regeling": de persoon die de aangifte voor douanevervoer doet, of voor wiens rekening die aangifte wordt gedaan; (g) "douanekantoor van vertrek": het douanekantoor waar een aangifte voor douanevervoer wordt aanvaard; (h) "douanekantoor van doorgang": het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats van binnenkomst in het douanegebied van een overeenkomstsluitende partij, wanneer de goederen onder de regeling gemeenschappelijk douanevervoer worden vervoerd, of het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats van uitgang uit het douanegebied van een overeenkomstsluitende partij, wanneer de goederen dat douanegebied tijdens het douanevervoer verlaten via een grens tussen die overeenkomstsluitende partij en een derde land; (i) "douanekantoor van bestemming": het douanekantoor waar de onder de regeling gemeenschappelijk douanevervoer geplaatste goederen worden aangebracht om de regeling te beëindigen; (j) "masterreferentienummer (MRN)": NL 9 NL

11 het registratienummer dat aan een aangifte voor douanevervoer wordt toegekend door de bevoegde douaneautoriteit met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken; (k) "douanekantoor van zekerheidstelling": het door de douaneautoriteiten van elk land aangewezen douanekantoor waar zekerheid moet worden gesteld; (l) "schuld": de verplichting van een persoon tot betaling van het bedrag aan invoer- of uitvoerrechten en andere heffingen dat ter zake van onder de regeling gemeenschappelijk douanevervoer geplaatste goederen verschuldigd is; (m) "schuldenaar": elke persoon die een schuld verschuldigd is; (n) "vrijgave van goederen": de handeling waarbij de douaneautoriteiten goederen ter beschikking stellen voor de doeleinden waarin de regeling gemeenschappelijk douanevervoer waaronder deze goederen zijn geplaatst, voorziet; (o) "in het douanegebied van een overeenkomstsluitende partij gevestigd persoon": indien het een natuurlijk persoon betreft, eenieder die in het douanegebied van die overeenkomstsluitende partij zijn gewone verblijfplaats heeft, indien het een rechtspersoon of een vereniging van personen betreft, elke persoon die zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of een vaste inrichting heeft in het douanegebied van die overeenkomstsluitende partij; (p) "elektronische gegevensverwerkingstechnieken": elektronische uitwisseling van gegevens tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten, tussen douaneautoriteiten onderling en tussen douaneautoriteiten en andere betrokken overheids- of Europese instanties of instellingen of dergelijke instanties of instellingen van landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk douanevervoer, in een overeengekomen en welomschreven formaat met het oog op de geautomatiseerde verwerking en opslag van de gegevens na ontvangst, met behulp van een van de volgende middelen: i) elektronische gegevensuitwisseling; ii) iii) uitwisseling van computer naar computer; elektronische overdracht van gestructureerde gegevens via standaardberichten of -diensten van de ene omgeving voor elektronische verwerking naar de andere, zonder menselijke interventie; NL 10 NL

12 iv) het online invoeren van gegevens in gegevensverwerkingssystemen van de douane om deze daar op te slaan en te verwerken, waarbij het resultaat online beschikbaar is. (q) "elektronische gegevensuitwisseling": elektronische verzending van gegevens, gestructureerd volgens overeengekomen berichtenstandaarden, tussen twee computersystemen; (r) "elektronisch douanevervoersysteem": elektronisch systeem gebruikt voor de elektronische uitwisseling van gegevens bij de regeling gemeenschappelijk douanevervoer; (s) "standaardbericht": een vooraf vastgestelde structuur voor de elektronische verzending van gegevens; (t) "persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon; (u) "vaste transportinrichting": technisch middel (bv. pijpleidingen en elektriciteitsleidingen) voor het ononderbroken transport van goederen; (v) "bedrijfscontinuïteitsprocedure": op het gebruik van papieren documenten gebaseerde procedure, die is vastgesteld om aangiften voor douanevervoer en de follow-up van dat vervoer te kunnen doen wanneer de op elektronische gegevensverwerkingstechnieken gebaseerde procedure niet kan worden gevolgd. HOOFDSTUK II Algemene bepalingen betreffende de regeling gemeenschappelijk douanevervoer Artikel 4 Elektronisch systeem voor de regeling 1. Om de douaneformaliteiten van de regeling gemeenschappelijk douanevervoer te vervullen, wordt het elektronische douanevervoersysteem gebruikt, tenzij in dit aanhangsel anders is bepaald. 2. De overeenkomstsluitende partijen stellen in onderling overleg maatregelen vast voor de toepassing van het elektronische douanevervoersysteem, houdende: de voorschriften die het voor de toepassing van de douanewetgeving vereiste berichtenverkeer tussen de douanekantoren definiëren en regelen; NL 11 NL

13 een gemeenschappelijke gegevensset en het formaat voor het berichtenverkeer in het kader van de douanewetgeving. Artikel 5 Gebruik van het elektronische douanevervoersysteem 1. De bevoegde autoriteiten maken gebruik van het elektronische douanevervoersysteem voor de uitwisseling van gegevens ten behoeve van de regeling gemeenschappelijk douanevervoer, tenzij in dit aanhangsel anders is bepaald. 2. De overeenkomstsluitende partijen maken gebruik van het gemeenschappelijke communicatienetwerk met gemeenschappelijke systeeminterface (CCN/CSI) van de Europese Unie voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde uitwisseling van gegevens. De financiële bijdrage van de landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk douanevervoer, de toegang van de landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk douanevervoer tot het CCN/CSI en andere daarmee verband houdende aangelegenheden worden in overleg tussen de Unie en elk van de landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk douanevervoer, vastgesteld. Artikel 6 Veiligheid van gegevens 1. De overeenkomstsluitende partijen stellen voorwaarden voor het vervullen van de formaliteiten met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken vast, waaronder maatregelen om de bron van de gegevens te controleren en gegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing of niet-toegelaten toegang. 2. Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde maatregelen treffen de bevoegde autoriteiten passende veiligheidsvoorzieningen en houden zij deze in stand met het oog op een effectieve, betrouwbare en veilige werking van het elektronische douanevervoersysteem. 3. Elke wijziging of verwijdering van gegevens wordt vastgelegd met opgave van de reden voor en het nauwkeurige tijdstip van de wijziging of verwijdering en van de identiteit van de persoon die deze handeling heeft verricht. De oorspronkelijke gegevens of alle gegevens die een bewerking hebben ondergaan, worden gedurende een periode van ten minste drie kalenderjaren bewaard vanaf het einde van het jaar waarin deze gegevens zijn vastgelegd dan wel langer indien de landen dit vereisen. 4. De bevoegde autoriteiten zien regelmatig toe op de veiligheid van de gegevens. NL 12 NL

14 5. Alle betrokken bevoegde autoriteiten stellen elkaar in kennis van elk vermoeden van inbreuk op de veiligheid. Artikel 7 Bescherming van persoonsgegevens 1. De overeenkomstsluitende partijen gebruiken de persoonsgegevens die bij de toepassing van deze overeenkomst worden uitgewisseld, uitsluitend voor de doeleinden van de regeling gemeenschappelijk douanevervoer en voor daaropvolgende douaneregelingen of tijdelijke opslag. Dit betekent niet dat deze gegevens door de douaneautoriteiten niet mogen worden gebruikt ten behoeve van risicoanalyse en onderzoek tijdens het gemeenschappelijk douanevervoer en in het kader van gerechtelijke procedures volgende op dat gemeenschappelijk douanevervoer. Wanneer deze gegevens voor die doeleinden worden gebruikt, worden de douaneautoriteiten die de inlichtingen hebben verstrekt, daarvan onmiddellijk in kennis gesteld. 2. De overeenkomstsluitende partijen dragen er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens die bij de toepassing van deze overeenkomst worden uitgewisseld, geschiedt in overeenstemming met Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens Elke overeenkomstsluitende partij neemt de nodige maatregelen om de inachtneming van dit artikel te garanderen. HOOFDSTUK III - Verplichtingen van de houder van de regeling en van de vervoerder en de ontvanger van goederen die krachtens de regeling gemeenschappelijk douanevervoer worden vervoerd Artikel 8 HOOFDSTUK III - Verplichtingen van de houder van de regeling en van de vervoerder en de ontvanger van goederen die krachtens de regeling gemeenschappelijk douanevervoer worden vervoerd 1. De houder van de regeling is verantwoordelijk voor al het volgende: het ongeschonden en met de vereiste gegevens binnen de gestelde termijn aanbrengen van de goederen bij het douanekantoor van bestemming met 2 PB EU L 281 van , blz. 31. NL 13 NL

15 inachtneming van de door de douaneautoriteiten getroffen identificatiemaatregelen; het naleven van de douanebepalingen betreffende de regeling gemeenschappelijk douanevervoer; (c) tenzij anders is bepaald in de overeenkomst, het stellen van een zekerheid voor de betaling van het bedrag van de schuld die kan ontstaan ten aanzien van de goederen. 2. Een vervoerder of een ontvanger van goederen die goederen aanvaardt in de wetenschap dat deze onder de regeling gemeenschappelijk douanevervoer zijn geplaatst, is eveneens verplicht deze binnen de gestelde termijn ongeschonden bij het douanekantoor van bestemming aan te brengen met inachtneming van de door de douaneautoriteiten getroffen identificatiemaatregelen. HOOFDSTUK IV Zekerheidstelling Artikel 9 Elektronisch systeem voor zekerheidstelling Voor de uitwisseling en de opslag van informatie over zekerheidstellingen wordt gebruik gemaakt van elektronische gegevensverwerkingstechnieken. Artikel 10 Verplichting tot zekerheidstelling 1. De houder van de regeling stelt een zekerheid om de betaling van de schuld die kan ontstaan ten aanzien van de onder de regeling gemeenschappelijk douanevervoer geplaatste goederen, te waarborgen. 2. De zekerheid wordt gesteld als: een zekerheid per aangifte, die geldt voor één enkele transactie, of een doorlopende zekerheid voor verschillende transacties in de vorm van een verbintenis van een borg, wanneer een vereenvoudiging als bedoeld in artikel 55, onder a), van toepassing is. 3. De douaneautoriteiten kunnen de voorgestelde wijze van zekerheidstelling echter weigeren te aanvaarden indien deze onverenigbaar is met de goede werking van de regeling gemeenschappelijk douanevervoer. NL 14 NL

16 Artikel 11 Vormen van zekerheidstelling per aangifte 1. Een zekerheid per aangifte kan in een van de volgende vormen worden gesteld: (c) een storting van contant geld; een verbintenis van een borg; een bewijs van zekerheidstelling. 2. In het in lid 1, onder c), bedoelde geval wordt de zekerheid per aangifte gesteld door een verbintenis van een borg. Artikel 12 Borg 1. De borg als bedoeld in artikel 10, lid 2, onder b), artikel 11, lid 1, onder b), en artikel 11, lid 2, is een derde persoon die is gevestigd in de overeenkomstsluitende partij waar de zekerheid wordt gesteld en die is goedgekeurd door de douaneautoriteiten die de zekerheid eisen. In zijn verbintenis moet de borg in elke overeenkomstsluitende partij die bij het desbetreffende gemeenschappelijk douanevervoer betrokken is, woonplaats kiezen of een gemachtigde aanwijzen. 2. De borg verbindt zich er schriftelijk toe het bedrag van de schuld waarvoor zekerheid is gesteld, te betalen. De verbintenis geldt ook, binnen de grenzen van het bedrag waarvoor zekerheid is gesteld, voor bedragen aan schuld die opeisbaar worden na controles achteraf. 3. De douaneautoriteiten kunnen weigeren hun goedkeuring te geven aan een borg indien deze naar hun mening niet alle waarborgen biedt dat het bedrag van de schuld binnen de gestelde termijn zal worden betaald. Artikel 13 Ontheffing van zekerheidstelling 1. Er wordt geen zekerheid geëist in elk van de volgende gevallen: voor goederen vervoerd door de lucht waarbij gebruik wordt gemaakt van de regeling douanevervoer door de lucht op basis van een elektronisch manifest; voor goederen vervoerd over de Rijn, de Rijnvaartwegen, de Donau of de vaarwegen van de Donau; NL 15 NL

17 (c) (d) voor goederen vervoerd via een vaste transportinrichting; voor goederen vervoerd per spoor of door de lucht waarbij gebruik wordt gemaakt van de papieren regeling douanevervoer per spoor of door de lucht. 2. In de in lid 1, onder d), bedoelde gevallen is de ontheffing van zekerheidstelling uitsluitend van toepassing op vóór 1 mei 2016 verleende vergunningen voor het gebruik van de papieren regeling gemeenschappelijk douanevervoer per spoor of door de lucht. HOOFDSTUK V Diverse bepalingen Artikel 14 Juridische status van documenten en vastleggingen 1. Documenten die zijn afgegeven en gegevens die zijn vastgelegd overeenkomstig de voorschriften van het land waar zij zijn afgegeven of vastgelegd, ongeacht het technische formaat ervan en de maatregelen die zijn genomen of aanvaard door de bevoegde autoriteiten van een land, hebben dezelfde rechtsgevolgen op het grondgebied van andere landen als in het land waar zij zijn afgegeven of vastgelegd. 2. Resultaten van controles die in het kader van de regeling gemeenschappelijk douanevervoer door de bevoegde autoriteiten van een land zijn verricht, hebben in andere landen dezelfde bewijskracht als resultaten van controles die door de bevoegde autoriteiten van elk van die andere landen zijn verricht. Artikel 15 Lijst van voor douanevervoer bevoegde douanekantoren Elk land voert in het door de Europese Commissie (hierna "de Commissie" genoemd) beheerde computersysteem in welke douanekantoren voor gemeenschappelijk douanevervoer bevoegd zijn, onder opgave van hun identificatienummer, bevoegdheden en openingstijden. Wijzigingen moeten eveneens in het computersysteem worden ingevoerd. De Commissie stelt alle landen in kennis van deze informatie via dat computersysteem. Artikel 16 Centralisatiekantoor Wanneer een land een centralisatiekantoor heeft opgericht dat belast is met het beheer van en het toezicht op de regeling gemeenschappelijk douanevervoer alsook de verzending en de NL 16 NL

18 ontvangst van documenten in verband met die regeling, deelt het de Commissie mee welk dat kantoor is. De Commissie bezorgt deze informatie aan de andere landen. Artikel 17 Inbreuken en strafmaatregelen De landen nemen de nodige maatregelen om inbreuken en onregelmatigheden tegen te gaan en deze op doeltreffende, evenredige en afschrikkende wijze te bestraffen. NL 17 NL

19 TITEL II: WERKING VAN DE PROCEDURE HOOFDSTUK I Zekerheidstelling per aangifte Artikel 18 Berekening van het bedrag van de zekerheid per aangifte Een overeenkomstig artikel 10, lid 2, onder a), gestelde zekerheid per aangifte dekt het bedrag van de schuld die kan ontstaan, berekend aan de hand van de hoogste rechten die van toepassing zijn op goederen van dezelfde soort. Voor deze berekening worden Uniegoederen die met toepassing van de overeenkomst worden vervoerd, als niet-uniegoederen beschouwd. Artikel 19 Zekerheid per aangifte in de vorm van een storting van contant geld 1. Een zekerheid per aangifte in de vorm van een storting van contant geld of van een gelijkwaardig betaalmiddel wordt gesteld overeenkomstig de geldende voorschriften in het land van vertrek waar de zekerheid wordt geëist. 2. Een zekerheid per aangifte in de vorm van een storting van contant geld in een van de overeenkomstsluitende partijen, is geldig in alle overeenkomstsluitende partijen. Dit bedrag wordt terugbetaald wanneer de regeling is aangezuiverd. 3. Zekerheidstelling in de vorm van een storting van contant geld of van een gelijkwaardig betaalmiddel geeft geen recht op betaling van interesten door de douaneautoriteiten. Artikel 20 Zekerheid per aangifte in de vorm van een verbintenis van een borg 1. Een verbintenis van een borg die dient als zekerheid per aangifte, wordt gesteld met gebruikmaking van het formulier in bijlage C1 bij aanhangsel III. Deze verbintenis wordt gedurende de geldigheidsduur ervan bewaard door het douanekantoor van zekerheidstelling. 2. Wanneer dit volgens de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen of de gebruiken vereist is, kan een land toestaan dat de in lid 1 bedoelde verbintenis in een andere vorm wordt opgesteld, mits deze dezelfde rechtsgevolgen heeft als de verbintenis in het formulier. NL 18 NL

20 3. Voor iedere verbintenis deelt het kantoor van zekerheidstelling de houder van de regeling de volgende gegevens mee: een zekerheidsreferentienummer; een toegangscode die betrekking heeft op het zekerheidsreferentienummer. De houder van de regeling mag die toegangscode niet wijzigen. Artikel 21 Zekerheid per aangifte in de vorm van bewijzen van zekerheidstelling 1. Een verbintenis van een borg die dient als zekerheid per aangifte in de vorm van bewijzen van zekerheidstelling, wordt gesteld met gebruikmaking van het formulier in bijlage C2 bij aanhangsel III. Deze verbintenis wordt gedurende de geldigheidsduur ervan bewaard door het douanekantoor van zekerheidstelling. Artikel 20, lid 2, is van toepassing. 2. Bewijzen van zekerheidstelling worden opgesteld door een borg met gebruikmaking van het formulier in bijlage C3 bij aanhangsel III en afgegeven aan personen die voornemens zijn als houder van de regeling op te treden. Deze bewijzen zijn geldig in alle overeenkomstsluitende partijen. Elk bewijs van zekerheidstelling dekt een bedrag van EUR waarvoor de borg aansprakelijk is. De geldigheidsduur van een bewijs is één jaar na de datum van afgifte. 3. De borg verstrekt het douanekantoor van zekerheidstelling alle vereiste gegevens over de door hem afgegeven bewijzen van zekerheidstelling per aangifte. 4. Voor elk bewijs van zekerheidstelling deelt de borg aan de persoon die voornemens is als houder van de regeling op te treden, de volgende gegevens mee: een zekerheidsreferentienummer; een toegangscode die betrekking heeft op het zekerheidsreferentienummer. De persoon die voornemens is als houder van de regeling op te treden, mag die toegangscode niet wijzigen. 5. De persoon die voornemens is als houder van de regeling op te treden, dient bij het douanekantoor van vertrek een aantal bewijzen van zekerheidstelling in dat overeenstemt met het veelvoud van EUR dat vereist is om het totale bedrag van de schuld die kan ontstaan, te dekken. 6. Wanneer een papieren aangifte voor douanevervoer wordt aanvaard overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b), worden de bewijzen van zekerheidstelling verstrekt op papier en door het douanekantoor van vertrek bewaard. Dit douanekantoor deelt het NL 19 NL

21 identificatienummer van elk bewijs van zekerheidstelling mee aan het op dat bewijs vermelde kantoor van zekerheidstelling. Artikel 22 Goedkeuring van de verbintenis De verbintenis van een borg moet worden goedgekeurd door het douanekantoor van zekerheidstelling, dat de persoon die de zekerheid moet stellen, in kennis zal stellen van de goedkeuring ervan. Artikel 23 Intrekking van de goedkeuring van de borg of van de verbintenis en opzegging van de verbintenis 1. Het douanekantoor van zekerheidstelling kan de goedkeuring van de borg of de goedkeuring van de verbintenis van een borg te allen tijde intrekken. Het douanekantoor van zekerheidstelling stelt de borg en de persoon die zekerheid moet stellen, in kennis van de intrekking. De intrekking van de goedkeuring van de borg of van de verbintenis van de borg wordt van kracht op de zestiende dag na de datum waarop de beschikking tot intrekking door de borg is ontvangen of wordt geacht te zijn ontvangen. 2. Een borg kan zijn verbintenis te allen tijde opzeggen. De borg stelt het douanekantoor van zekerheidstelling in kennis van de opzegging. De opzegging van de verbintenis door de borg heeft geen gevolgen voor goederen die op het tijdstip waarop de opzegging van kracht wordt, op grond van de opgezegde verbintenis reeds onder een regeling gemeenschappelijk douanevervoer zijn geplaatst en dat nog steeds zijn. De opzegging van de verbintenis door de borg wordt van kracht op de zestiende dag na de datum waarop de opzegging door de borg is meegedeeld aan het douanekantoor van zekerheidstelling. 3. De douaneautoriteiten van het land die verantwoordelijk zijn voor het betrokken douanekantoor van zekerheidstelling, voeren in het elektronische systeem zoals bedoeld in artikel 9 gegevens in met betrekking tot iedere intrekking of opzegging van een zekerheid en de datum waarop deze van kracht wordt. NL 20 NL

22 HOOFDSTUK II - Vervoermiddelen en aangiften Artikel 24 Aangifte voor douanevervoer en vervoermiddelen 1. Op een aangifte voor douanevervoer mogen alleen onder de regeling gemeenschappelijk douanevervoer geplaatste goederen worden vermeld die in of op één vervoermiddel, in een container of in een collo, worden of moeten worden vervoerd van één douanekantoor van vertrek naar één douanekantoor van bestemming. Een aangifte voor douanevervoer mag echter goederen bevatten die in meer dan één container of in meer dan één collo van één douanekantoor van vertrek naar één douanekantoor van bestemming worden of moeten worden vervoerd, wanneer de containers of colli in of op één vervoermiddel zijn geladen. 2. Voor de toepassing van dit artikel worden de onderstaande vervoermiddelen als één vervoermiddel beschouwd, op voorwaarde dat de vervoerde goederen samen worden verzonden: (c) een voertuig voor wegverkeer met een of meer aanhangwagens of opleggers; twee of meer aan elkaar gekoppelde spoorwagons; twee of meer schepen die één geheel vormen. 3. Wanneer met het oog op de regeling gemeenschappelijk douanevervoer één vervoermiddel wordt gebruikt voor het laden van goederen bij verschillende douanekantoren van vertrek en het lossen van goederen bij verschillende douanekantoren van bestemming, moet voor elk van de zendingen een afzonderlijke aangifte voor douanevervoer worden ingediend. Artikel 25 Aangifte voor douanevervoer met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken De nadere informatie en de structuur van de gegevens van de aangifte voor douanevervoer zijn opgenomen in de bijlagen A1, A2 en B6 bij aanhangsel III. Artikel 26 Papieren aangiften voor douanevervoer 1. De douaneautoriteiten aanvaarden een papieren aangifte voor douanevervoer in de volgende gevallen: NL 21 NL

23 wanneer de goederen worden vervoerd door reizigers die geen rechtstreekse toegang hebben tot het elektronische douanevervoersysteem, overeenkomstig de in artikel 27 omschreven wijze; wanneer de bedrijfscontinuïteitsprocedure wordt toegepast overeenkomstig bijlage II, in geval van een tijdelijke storing van: i) het elektronische douanevervoersysteem; ii) iii) het geautomatiseerde systeem dat door de houders van de regeling wordt gebruikt om de aangifte voor gemeenschappelijk douanevervoer met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken in te dienen; de elektronische verbinding tussen het geautomatiseerde systeem dat door de houders van de regeling wordt gebruikt om de aangifte voor gemeenschappelijk douanevervoer met behulp van elektronische gegevensverwerkingstechnieken in te dienen en het elektronische douanevervoersysteem; (c) wanneer een land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer, daartoe besluit. 2. Voor de toepassing van lid 1, onder a) en c), dragen de douaneautoriteiten er zorg voor dat de gegevens met betrekking tot het douanevervoer in het elektronische douanevervoersysteem worden vastgelegd en tussen de douaneautoriteiten worden uitgewisseld met behulp van dat systeem. 3. Voor het aanvaarden van een papieren aangifte voor douanevervoer zoals bedoeld in lid 1, onder b), ii) en iii), is de goedkeuring van de douaneautoriteiten vereist. Artikel 27 Aangifte voor douanevervoer door reizigers In de in artikel 26, lid 1, onder a), bedoelde gevallen stelt de reiziger de papieren aangifte voor douanevervoer op overeenkomstig de artikelen 5 en 6 en bijlage B6 bij aanhangsel III. Artikel 28 Gemengde zendingen Een zending kan zowel onder de T1-regeling als onder de T2-regeling te plaatsen goederen bevatten, op voorwaarde dat elk artikel dienovereenkomstig op de aangifte voor douanevervoer is geïdentificeerd aan de hand van de codes T1, T2 of T2F. NL 22 NL

24 Artikel 29 Waarmerking van de aangifte voor douanevervoer en aansprakelijkheid van de houder van de regeling 1. De aangifte voor douanevervoer wordt gewaarmerkt door de aangever. 2. Met de indiening van een aangifte voor douanevervoer bij de douaneautoriteiten stelt de houder van de regeling zich aansprakelijk voor: (c) de juistheid en volledigheid van de in de aangifte voor douanevervoer verstrekte gegevens; de echtheid, juistheid en geldigheid van de stukken ter staving van de aangifte voor douanevervoer; de naleving van alle verplichtingen in verband met de plaatsing van de op de aangifte voor douanevervoer vermelde goederen onder de regeling. HOOFDSTUK 3 Formaliteiten bij het douanekantoor van vertrek Artikel 30 Indiening en aanvaarding van een aangifte voor douanevervoer 1. De aangifte voor douanevervoer wordt ingediend bij het douanekantoor van vertrek. 2. Het douanekantoor van vertrek aanvaardt de aangifte voor douanevervoer, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: (c) zij bevat alle gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de regeling gemeenschappelijk douanevervoer zoals gespecificeerd in bijlage II bij Aanhangsel III; zij gaat vergezeld van alle vereiste documenten; de goederen waarop de aangifte voor douanevervoer betrekking heeft, zijn bij de douane aangebracht tijdens de officiële openingsuren. Het douanekantoor van vertrek kan op verzoek van de aangever toestaan dat de goederen buiten de officiële openingsuren of op een andere plaats worden aangebracht. 3. De douaneautoriteiten kunnen toestaan dat de in lid 1, onder b), bedoelde documenten niet aan het douanekantoor van vertrek hoeven te worden overgelegd. In dat geval moeten die documenten in het bezit zijn van de aangever en ter beschikking staan van de douaneautoriteiten. NL 23 NL

25 Artikel 31 Wijziging van een aangifte voor douanevervoer 1. De aangever wordt, op zijn verzoek, toegestaan een of meer gegevens in de aangifte voor douanevervoer te wijzigen nadat deze door de douaneautoriteiten is aanvaard. De wijziging mag niet tot gevolg hebben dat de aangifte voor douanevervoer betrekking heeft op andere goederen dan die waarop zij oorspronkelijk betrekking had. 2. Dergelijke wijzigingen worden niet toegestaan als het verzoek daartoe wordt gedaan na een van de volgende gebeurtenissen: (c) de douaneautoriteiten hebben de aangever in kennis gesteld van hun voornemen de goederen aan een onderzoek te onderwerpen; de douaneautoriteiten hebben geconstateerd dat de gegevens van de douaneaangifte onjuist zijn; de douaneautoriteiten hebben de goederen vrijgegeven. Artikel 32 Ongeldigmaking van een aangifte voor douanevervoer 1. Op verzoek van de aangever maakt het douanekantoor van vertrek een reeds aanvaarde aangifte voor douanevervoer ongeldig in elk van de volgende gevallen: indien voldoende wordt aangetoond dat de goederen onmiddellijk onder een andere douaneregeling zullen worden geplaatst; indien voldoende wordt aangetoond dat ten gevolge van bijzondere omstandigheden de plaatsing van de goederen onder de douaneregeling waarvoor zij zijn aangegeven, niet meer gerechtvaardigd is. Indien het douanekantoor van vertrek de aangever evenwel in kennis heeft gesteld van zijn voornemen de goederen aan een onderzoek te onderwerpen, kan het verzoek tot ongeldigmaking van de douaneaangifte slechts worden aanvaard nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden. 2. De aangifte voor douanevervoer wordt niet ongeldig gemaakt nadat de goederen zijn vrijgegeven tenzij: goederen die zich in het vrije verkeer in een overeenkomstsluitende partij bevinden, bij vergissing zijn aangegeven voor een regeling gemeenschappelijk douanevervoer en hun douanestatus van goederen die zich in het vrije verkeer in dezelfde overeenkomstsluitende partij bevinden, nadien is aangetoond; goederen bij vergissing zijn aangegeven op meer dan één douaneaangifte. NL 24 NL

26 Artikel 33 Route voor het verkeer van goederen onder de regeling gemeenschappelijk douanevervoer 1. De onder de regeling gemeenschappelijk douanevervoer geplaatste goederen worden volgens een economisch verantwoorde route naar het douanekantoor van bestemming vervoerd. 2. Wanneer het douanekantoor van vertrek of de aangever dit nodig acht, schrijft dit douanekantoor een route voor het vervoer van de goederen tijdens de regeling gemeenschappelijk douanevervoer voor, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante informatie die door de aangever is meegedeeld. Wanneer een route wordt voorgeschreven, vermeldt het douanekantoor in het elektronische douanevervoersysteem ten minste de landen via welke het douanevervoer plaatsvindt. Artikel 34 Termijn voor het aanbrengen van goederen 1. Het douanekantoor van vertrek stelt een termijn vast waarbinnen de goederen bij het douanekantoor van bestemming moeten worden aangebracht, waarbij met het volgende rekening wordt gehouden: (c) (d) de route; het vervoermiddel; de vervoerswetgeving of andere wetgeving die van invloed kan zijn op de vaststelling van een termijn; alle relevante informatie die de houder van de regeling heeft meegedeeld. 2. Wanneer de termijn door het douanekantoor van vertrek is vastgesteld, is deze bindend voor de douaneautoriteiten van de landen over het grondgebied waarvan de goederen gedurende het gemeenschappelijk douanevervoer worden vervoerd, en kan deze termijn niet door deze autoriteiten worden gewijzigd. Artikel 35 Verificatie van een aangifte voor douanevervoer en onderzoek van de goederen 1. Met het oog op de verificatie van de juistheid van de in de aanvaarde aangifte voor douanevervoer vermelde gegevens kan het douanekantoor van vertrek: de aangifte en de bij te voegen documenten aan een onderzoek onderwerpen; NL 25 NL

27 (c) (d) van de aangever eisen dat andere documenten worden overgelegd; de goederen aan een onderzoek onderwerpen; monsters nemen voor een analyse of grondige controle van de goederen. 2. Het douanekantoor van vertrek controleert het bestaan en de geldigheid van de zekerheid. 3. Het onderzoek van de in lid 1, onder c), bedoelde goederen wordt verricht op de plaatsen die daartoe zijn aangewezen door het douanekantoor van vertrek, en tijdens de officiële openingsuren. De douaneautoriteiten kunnen evenwel, op verzoek van de aangever, het onderzoek van de goederen verrichten buiten de officiële openingsuren of op een andere plaats. Artikel 36 Identificatie van verzegelingen Het douanekantoor van vertrek vermeldt het aantal verzegelingen dat het heeft aangebracht, en de individuele kenmerken van de verzegelingen aan de hand waarvan deze kunnen worden geïdentificeerd in het elektronische douanevervoersysteem. Artikel 37 Geschiktheid voor verzegeling Wegvoertuigen, aanhangers, opleggers en containers die zijn goedgekeurd voor vervoer onder douaneverzegeling uit hoofde van een internationale overeenkomst waarbij de Europese Unie en de landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk douanevervoer, een partij zijn, worden eveneens geacht voor verzegeling geschikt te zijn. Artikel 38 Kenmerken van douaneverzegelingen 1. Douaneverzegelingen moeten ten minste de volgende essentiële kenmerken bezitten en aan de volgende technische specificaties voldoen: essentiële kenmerken van de verzegelingen: i) ze moeten bij normaal gebruik ongeschonden en stevig vastgemaakt blijven; ii) ze moeten op eenvoudige wijze kunnen worden gecontroleerd en identificeerbaar zijn; NL 26 NL

28 iii) iv) ze zijn zodanig vervaardigd dat elke verbreking, manipulatie of verwijdering sporen nalaat die met het blote oog waarneembaar zijn; ze zijn ontworpen voor eenmalig gebruik of, wanneer het gaat om verzegelingen die bestemd zijn om meermaals te worden gebruikt, zodanig ontworpen dat ze telkens als ze worden hergebruikt van een duidelijk en individueel identificatiekenmerk kunnen worden voorzien; v) ze zijn voorzien van individuele identificatiekenmerken die permanent, gemakkelijk leesbaar en uniek genummerd zijn; technische specificaties: i) de vorm en afmetingen van de verzegelingen kunnen variëren naargelang van de gebruikte verzegelingsmethode, maar de afmetingen moeten zodanig zijn dat de identificatiekenmerken duidelijk leesbaar zijn; ii) iii) de identificatiekenmerken van de verzegelingen zijn onmogelijk te vervalsen en moeilijk na te maken; het gebruikte materiaal moet zo stevig zijn dat het niet mogelijk is het per ongeluk te breken. Het mag niet vervalst of ongemerkt opnieuw gebruikt kunnen worden. 2. Wanneer de verzegelingen door een bevoegde instantie zijn gecertificeerd overeenkomstig ISO-norm 17712:2013 "Vrachtcontainers Mechanische afdichtingen", worden deze verzegelingen geacht aan de vereisten in lid 1 te voldoen. Bij containervervoer wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van verzegelingen met hoge veiligheidskenmerken. 3. Op de douaneverzegeling komen de volgende vermeldingen voor: het woord "douane" in één van de officiële talen van de Unie of een land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer, of een overeenkomstige afkorting; een landcode in de vorm van de tweeletterige ISO-landcode die het land identificeert waarin de verzegeling is aangebracht. De overeenkomstsluitende partijen kunnen in onderling overleg besluiten gebruik te maken van gemeenschappelijke veiligheidskenmerken en technologie. 4. Elk land informeert de Commissie over de soorten verzegelingen die het in gebruik heeft. De Commissie stelt deze informatie beschikbaar aan alle landen. 5. Wanneer een verzegeling moet worden verwijderd om inspectie door de douane mogelijk te maken, tracht de douaneautoriteit opnieuw een verzegeling aan te brengen zoals vereist is, met behulp van een douaneverzegeling die ten minste gelijkwaardige veiligheidskenmerken heeft, en vermeldt zij de gegevens van de actie, inclusief het nieuwe verzegelingsnummer, op de vrachtdocumentatie. NL 27 NL

29 6. Douaneverzegelingen die voldoen aan bijlage II bij dit aanhangsel zoals gewijzigd bij Besluit nr. 1/2008 van 16 juni 2008, mogen verder worden gebruikt totdat de voorraden zijn uitgeput of tot 1 mei 2019, indien deze datum eerder valt. Artikel 39 Alternatieve identificatiemaatregelen voor verzegeling 1. In afwijking van artikel 11, lid 1, van de overeenkomst kan het douanekantoor van vertrek besluiten de goederen die onder de regeling gemeenschappelijk douanevervoer zijn geplaatst, niet te verzegelen en zich in plaats daarvan te baseren op de omschrijving van de goederen in de aangifte voor douanevervoer of in de aanvullende documenten, op voorwaarde dat de omschrijving voldoende nauwkeurig is om de goederen gemakkelijk te identificeren en melding maakt van de hoeveelheid en aard van de goederen en van eventuele bijzondere kenmerken zoals volgnummers van de goederen. 2. In afwijking van artikel 11, lid 1, van de overeenkomst worden, tenzij het douanekantoor van vertrek anders besluit, noch het vervoermiddel, noch de afzonderlijke colli verzegeld wanneer: de goederen door de lucht worden vervoerd en ofwel op elke zending etiketten zijn aangebracht met daarop het nummer van de begeleidende luchtvrachtbrief, ofwel de zending een laadeenheid vormt waarop het nummer van de begeleidende luchtvrachtbrief is vermeld; de goederen per spoor worden vervoerd en identificatiemaatregelen door de spoorwegondernemingen worden toegepast. Artikel 40 Vrijgave van de goederen voor de regeling gemeenschappelijk douanevervoer 1. Alleen goederen die zijn verzegeld in overeenstemming met artikel 11, leden 1, 2 en 3, van de overeenkomst of waarvoor alternatieve identificatiemaatregelen zijn genomen in overeenstemming met artikel 11, lid 4, van de overeenkomst en artikel 39 van dit aanhangsel, worden vrijgegeven voor de regeling gemeenschappelijk douanevervoer. 2. Bij vrijgave van de goederen zendt het douanekantoor van vertrek de gegevens van het gemeenschappelijk douanevervoer: naar het opgegeven douanekantoor van bestemming; naar elk opgegeven douanekantoor van doorgang. NL 28 NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 22 januari 2013 (OR. en) 5569/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0003 ( LE) UD 11 ELARG 1 COWEB 5

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 22 januari 2013 (OR. en) 5569/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0003 ( LE) UD 11 ELARG 1 COWEB 5 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 januari 2013 (OR. en) 5569/13 Interinstitutioneel dossier: 2013/0003 ( LE) UD 11 ELARG 1 COWEB 5 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22

PUBLIC 15564/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) LIMITE UD 143 NT 22 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2003 (OR. en) PUBLIC 15564/02 LIMITE UD 143 NT 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van het Comité Douanesamenwerking

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE CDW Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (CDW) Titel I. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied en basisdefinities Artikel

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0105 (NLE) 9741/17 VOORSTEL van: ingekomen: 29 mei 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 16 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0131 (NLE) 10415/17 FISC 144 VOORSTEL van: ingekomen: 15 juni 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 VOORSTEL van: ingekomen: 17 augustus 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juli 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0213 (NLE) 11120/16 VOORSTEL van: ingekomen: 12 juli 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ENER 281 RELEX 619 COWEB

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 19.3.2002 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 76/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 484/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2016 (OR. en) 7145/16 UD 60 DELACT 43 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 11 maart 2016 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009

L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009 NL L 125/6 Publicatieblad van de Europese Unie 21.5.2009 VERORDENING (EG) Nr. 414/2009 VAN DE COMMISSIE van 30 april 2009 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0346 (NLE) 14116/16 COEST 289 WTO 316 VOORSTEL van: ingekomen: 31 oktober 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 maart 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0052 (NLE) 6677/16 VOORSTEL van: ingekomen: 23 februari 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: AELE 7 EEE 4 N 8 ISL 4

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 24 augustus 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 VOORSTEL van: ingekomen: 23 augustus 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft de

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 17.6.2016 L 160/29 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/960 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad inzake het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de Regionale Conventie

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 26 september 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0233 (NLE) 12544/17 FISC 199 VOORSTEL van: ingekomen: 25 september 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

Volledige naam, adres en EORI-nummer van de aanvrager. De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden afgegeven.

Volledige naam, adres en EORI-nummer van de aanvrager. De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden afgegeven. TOELICHTING 1. Aanvrager Volledige naam, adres en EORI-nummer van de aanvrager. De aanvrager is degene aan wie de vergunning moet worden afgegeven. 2. Douaneregeling Vermeld de douaneregeling waaronder

Nadere informatie

Nationaal forum D&A. Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april Dorothy Cardoen NF Werkgroep Uitgaan van goederen

Nationaal forum D&A. Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april Dorothy Cardoen NF Werkgroep Uitgaan van goederen Nationaal forum D&A Werkgroep Uitgaan van goederen 28 april 2017 1 Alternatief bewijs Alternatief bewijs van uitgang (uitvoer) Artikel 335 IA 2447/2015 Alternatief bewijs van zuivering (transit) Artikel

Nadere informatie

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning)

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning) AKTE VAN BORGTOCHT NO. 1 De ondergetekende,.... gevestigd te...., mede kantoorhoudende te...., stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308

Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) D.C. 239.308 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 15 juni 2009 BELASTINGEN EN INVORDERING correspondentieadres Dienst Invordering en Geschillen North Galaxy Toren A, Koning Albert II laan 33, bus 37 te 1030

Nadere informatie

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Prof. Walter de Wit Hoogleraar Internationaal en Europees Douanerecht, Erasmus Universiteit Rotterdam Partner Global Trade bij EY walter.de.wit@nl.ey.com Inhoud presentatie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2016 COM(2016) 672 final 2016/0328 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0222 (NLE) 12579/15 PECHE 331 VOORSTEL van: ingekomen: 1 oktober 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) 6219/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) 6219/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) PUBLIC 6219/2/04 REV 2 LIMITE UD 27 ENFOCUSTOM 9 MI 36 COMER 21 TRANS 65 CODEC

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2012R0028 NL 25.06.2012 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EU) Nr. 28/2012 VAN DE COMMISSIE van

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 augustus 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 VOORSTEL van: ingekomen: 3 augustus 2017 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 16 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0294 (NLE) 15208/15 ADD 1 VISA 385 CHINE 25 VOORSTEL van: ingekomen: 15 december 2015 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 juni 2014 (OR. en) 9965/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0147 (NLE) AELE 40 N 14 UD 148

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 juni 2014 (OR. en) 9965/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0147 (NLE) AELE 40 N 14 UD 148 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2014 (OR. en) 9965/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0147 (E) AELE 40 N 14 UD 148 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD over

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN

Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Algemene Administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN Dienst voor Operationele Expertise en Ondersteuning - Expertise Wet- en Regelgeving - Afdeling Douanewetgeving Vergelijking van de vakken van het Enig

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 VOORSTEL van: ingekomen: 8 juni 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: RECTIFICATIE Betreft: In alle talenversies van bovengenoemde verordening zijn kennelijke fouten geslopen.

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: RECTIFICATIE Betreft: In alle talenversies van bovengenoemde verordening zijn kennelijke fouten geslopen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (OR. en) 5998/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0232 (ACC) JUR 49 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN: RECTIFICATIE Betreft: Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 146/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/879 VAN DE COMMISSIE van 2 juni 2016 tot vaststelling van de nadere regelingen met betrekking tot de conformiteitsverklaring

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN PT A. Brief van de Portugese Republiek Mevrouw/Mijnheer, Ik heb

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) POSEIDOM 11 POSEICA 11 POSEIMA 10 REGIO 55 I ST 351 UD 181 OTA van: aan: Betreft: het

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0016 (E) 6986/15 NT 7 UD 38 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0288 (NLE) 14222/14 FISC 154 VOORSTEL van: ingekomen: 10 oktober 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0083 (NLE) 8457/17 ADD 1 COEST 85 ELARG 28 VOORSTEL van: ingekomen: 24 april 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0136 (NLE) 9097/16 ADD 1 COLAC 34 UD 104 WTO 138 VOORSTEL van: ingekomen: 17 mei 2016 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 juli 2006 (13.07) (OR. en) 11347/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0119 (ACC) UD 77

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 juli 2006 (13.07) (OR. en) 11347/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0119 (ACC) UD 77 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juli 2006 (13.07) (OR. en) 11347/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0119 (ACC) UD 77 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 5 juli 2006 Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 24 januari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 VOORSTEL van: ingekomen: 19 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 14 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0027 (NLE) 6286/17 VOORSTEL van: ingekomen: 13 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ENV 133 MI 128 WTO

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 19 mei 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 9 februari 2016 (OR. en) 5969/16 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 13 januari 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COMPET 43 ENT 26 EDUC 22 ETS 3 JUR 65 MI 70 DELACT 18 de

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 17 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 16 december 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 14 april 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0074 (NLE) 7910/15 FISC 32 VOORSTEL van: ingekomen: 13 april 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Europees Handvest inzake lokale autonomie

Europees Handvest inzake lokale autonomie (Tekst geldend op: 04-02-2010) Europees Handvest inzake lokale autonomie (vertaling: nl) Europees Handvest inzake lokale autonomie PREAMBULE De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben

Nadere informatie

6850/08 AL/mg DG C I

6850/08 AL/mg DG C I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2008 (OR. en) 6850/08 UD 28 FISC 22 TDC 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr.

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 VOORSTEL van: ingekomen: 7 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

BIJLAGE. Aanhangsel. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. Aanhangsel. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.1.2015 COM(2015) 24 final ANNEX 1 BIJLAGE Aanhangsel bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 12 mei 2010 Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 18 oktober 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 VOORSTEL van: ingekomen: 17 oktober 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Unie in te nemen standpunt in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2012 (OR. en) 17603/12 FISC 194 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring Vraag 1 Waartoe dienen leveranciersverklaringen? Vraag 2 Hoe vul ik een leveranciersverklaring in? Vraag 3 Is een distributeur

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) ENT 175 EEE 60 SAN 99 CODEC 831 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER,

Nadere informatie

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften

Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Vertegenwoordiging bij douaneaangiften Bent u importeur, exporteur of heeft u een vergunning voor een economische douaneregeling en wilt u uw aangifteproces uitbesteden aan een douaneagent? Wat kan deze

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 december 2010 (OR. en) 18255/10 COMER 241 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document

Vakopleiding Declarant online. Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) Douaneregelingen (art 5 lid 16 DWU) Toelichting Enig Document Vakopleiding Declarant online Toelichting Enig Document Douaneaangifte (art 5 lid 12 DWU) handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0015 (E) 6985/15 NT 6 UD 37 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 10.4.2014 L 107/39 VERORDENING (EU) Nr. 361/2014 VAN DE COMMISSIE van 9 april 2014 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad aangaande de

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 2.8.2003 L 196/7 VERORDENING (EG) Nr. 1383/2003 VAN DE RAAD van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2017 COM(2017) 318 final 2017/0131 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Republiek Polen wordt gemachtigd met de Republiek Oekraïne een overeenkomst

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt

Nadere informatie

BIJLAGE. Aanhangsel. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. Aanhangsel. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.1.2015 COM(2015) 23 final ANNEX 1 BIJLAGE Aanhangsel bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Associatieraad

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 4 november 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0254 (NLE) 13681/15 FISC 144 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 30 oktober 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 C(2015) 8766 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 2.12.2015 tot goedkeuring van het operationele programma "Vooruitziend en voortvarend" met het oog op steunverlening

Nadere informatie

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN

BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN WIT-RUSLAND BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders a. Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. b. Voor het vervoer naar,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 909 definitief 2006/0282 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0078 (NLE) 8022/15 ADD 1 UD 80 VOORSTEL van: ingekomen: 15 april 2015 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0272 (NLE) 13773/17 FISC 239 N 43 ECOFIN 894 VOORSTEL van: ingekomen: 26 oktober 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie