LOOPBAANCOMPETENTIES EN LOOPBAANSUCCES: DE MODERERENDE INVLOED VAN SEKSE Nikky Wessels Hogeschool de Kempel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOOPBAANCOMPETENTIES EN LOOPBAANSUCCES: DE MODERERENDE INVLOED VAN SEKSE Nikky Wessels Hogeschool de Kempel"

Transcriptie

1 LOOPBAANCOMPETENTIES EN LOOPBAANSUCCES: DE MODERERENDE INVLOED VAN SEKSE Nikky Wessels Hogeschool de Kempel SAMENVATTING Volgens Kuijpers en Meijers (2009) is er een positieve samenhang tussen loopbaancompetenties en loopbaanontwikkeling. Van Winkel, Groenewegen, Schel, Sibon en Seegers (2009) vonden een positief verband tussen loopbaancompetenties en startsucces. In deze studie wordt onderzocht of er een positieve samenhang is tussen loopbaancompetenties en loopbaansucces. 185 alumni van de opleiding leraar basisonderwijs hebben een vragenlijst ingevuld over de mate waarin zij beschikken over verschillende loopbaancompetenties en de mate waarin zijn tevreden zijn over hun loopbaan. Uit de resultaten blijkt dat er een positieve samenhang is tussen loopbaancompetenties en loopbaansucces. Het verband is zwak positief en geldt alleen voor de loopbaancompetentie loopbaansturing. Sekse heeft wel een modererende invloed op dit verband. Nikky Wessels Studentnummer: Martinilaan BR Vught Naam begeleider: Dirk Hoek Datum van afronding: 4 april 2015 Aantal pagina s (zonder samenvatting en bijlagen): 6 1

2 INLEIDING Uit onderzoek van Kuijpers (2003) blijkt dat loopbaancompetenties een belangrijke voorspeller zijn voor loopbaanontwikkeling. Loopbaanontwikkeling bestaat volgens Kuijpers (2003) uit loopbaanverloop (Bird,1994; in Kuijpers,2003), loopbaanplanning (Boudreaux,2001; Paffen, 1999; in Kuijpers,2003) en loopbaanactualisatie (Kuijpers, 2003). Van Winkel, Groenewegen, Schel, Sibon en Seegers (2009) voegen hier de begrippen intrinsiek loopbaansucces, de mate van tevredenheid over de loopbaan van een persoon, en extrinsiek loopbaansucces, salaris en functieniveau, aan toe. Volgens Kuijpers (2003) zijn er vier competenties die voornamelijk invloed hebben op de loopbaanontwikkeling, namelijk loopbaanreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en zelfprofilering (netwerken). Kuijpers (2003) maakt binnen het begrip loopbaanreflectie een onderscheid tussen kwaliteiten en motivatie. Binnen deze competentie gaat het erom in welke mate een persoon in staat is te reflecteren op de capaciteiten en motieven die van belang zijn voor de loopbaan. Met werkexploratie wordt bedoeld hoe een persoon zijn werkcompetenties inzet binnen de loopbaan en onderzoek doet naar het werk en de mobiliteit binnen de loopbaan. Loopbaansturing definieert Kuijpers (2003) als loopbaangerichte planning en beïnvloeding van leer- en werkproces (p. 219). Hierbij staat de vraag hoe iemand zichzelf kan ontwikkelen centraal. De loopbaancompetentie zelfprofilering gaat in op het profileren van kwaliteiten en het netwerken binnen de loopbaan. Kuijpers en Meijers (2009) beschrijven in hun onderzoek dat studenten nauwelijks loopbaancompetenties ontwikkelen tijdens hun studie. De consequentie hiervan is dat de studenten niet beschikken over een goede arbeidsidentiteit. De loopbaancompetenties werkexploratie en loopbaansturing kunnen een positieve invloed uitoefenen op het ontwikkelen van deze arbeidsidentiteit. Kuijpers (2003) beschrijft in een eerdere studie ook het belang van loopbaancompetenties. Het heeft niet alleen invloed op de arbeidsidentiteit, maar ook op de loopbaanontwikkeling van werknemers. Zo hebben loopbaansturing en netwerken een positief effect op de ontwikkeling van de loopbaan. Kuijpers (2003) benadrukt dat loopbaanondersteuning daarbij essentieel is. Zo hangt de mate waarin werknemers ondersteuning ervaren samen met de hoogte van de score op de verschillende loopbaancompetenties. Ook Van Winkel et. al. (2009) hebben in hun onderzoek een relatie gevonden tussen loopbaancompetenties en loopbaanontwikkeling. Zij richten zich echter alleen op het startsucces. Daaruit blijkt dat loopbaanreflectie een positieve samenhang heeft met het intrinsieke startsucces. In deze studie is er geen verband gevonden tussen loopbaanbegeleiding en startsucces. Dit is opvallend, omdat in het onderzoek van Kuijpers en Meijers (2009) wel een verband is gevonden tussen loopbaanbegeleiding en loopbaansucces. Loopbaansucces verwijst naar de mate waarin mensen tevreden zijn over de realisatie van hun loopbaan (Van Winkel et. al., 2009) Een verklaring zou kunnen zijn dat het onderzoek van Van Winkel et. al. (2009) zich richt op het startsucces van beginnende economische professionals en Kuijpers en Meijers (2009) onderzoek hebben gedaan bij studenten van meerdere hogescholen met verschillende studierichtingen. Met het beoogde onderzoek wil ik een deel van het onderzoek van Kuijpers (2003) reproduceren door het verband tussen loopbaancompetenties en loopbaansucces bij startende leraren te onderzoeken. In dit onderzoek is er voor gekozen om alleen het loopbaansucces binnen de loopbaanontwikkeling te meten, omdat de respondenten maximaal 5 jaar aan het werk zijn. We kiezen niet voor startsucces, omdat dit alleen de tevredenheid over de eerste baan na de opleiding meet. Hogeschool de Kempel, opdrachtgever van dit onderzoek, is 2

3 voornamelijk geïnteresseerd in de mate van tevredenheid van startende leraren over hun loopbaan tot nu toe (loopbaansucces). In het onderzoek van Kuijpers (2003) zijn lerarenopleidingen ondervertegenwoordigd ten opzichte van andere studierichtingen. In de onderstaande alinea wordt dieper ingegaan op de relevantie van het onderzoek. De afgelopen 5 jaar neemt de werkgelegenheid binnen het primair onderwijs af. Er zijn verschillende redenen te noemen voor deze ontwikkeling. Ten eerste daalt het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Ten tweede werken oudere werknemers langer door, omdat de pensioenregelingen versoberd zijn. Ten derde stijgt de leerling-leraarratio. Ten slotte is de onderwijsarbeidsmarkt gevoelig voor conjuncturele ontwikkelingen. Bij hoog conjunctuur zijn werknemers geneigd om een baan buiten het onderwijs te kiezen, terwijl ze bij laag conjunctuur voor een baan in het onderwijs kiezen (Rijksoverheid, 2013). In deze studie wordt onderzocht wat de relatie is tussen loopbaancompetenties en de loopbaansucces van afgestudeerde leraren basisonderwijs. Daarbij wordt sekse als modererende variabele meegenomen. De lerarenopleiding Basisonderwijs wil verkennen of de opleiding invloed kan hebben op het ontwikkelen van loopbaancompetenties om de positie van de aanstaande leraren te versterken op de arbeidsmarkt. De loopbaancompetenties die centraal staan zijn: loopbaanreflectie, loopbaansturing en zelfprofilering. Er is gekozen voor de modererende variabele sekse, omdat het vooral jongens zijn die tijdens de studie en kort daarna kiezen om een baan te zoeken buiten het onderwijs. Uit cijfers van het arbeidsmarktplatform (2014) blijkt dat 80% van de instromende studenten voor de opleiding leraar basisonderwijs vrouw is in Daarnaast is het merendeel van de gediplomeerden in 2013 vrouw, namelijk 90 %. Als er gekeken wordt naar werkgelegenheid op basis van geslacht dan meldt het arbeidsmarktplatform (2014) dat 86 % van de leerkrachten in 2013 vrouw is. Opvallend is dat de mannen die werkzaam zijn in het onderwijs vaker een directiefunctie hebben dan vrouwen, 55,4% is man en 44,6% is vrouw. Een andere reden om sekse te kiezen is dat het een belangrijke voorspeller kan zijn voor de begeleiding binnen de opleiding op het gebied van loopbaanbegeleiding. Na 5 jaar studeert 29,8 % van de mannen af tegenover 59,6% van de vrouwen (HBO-raad,2014). Van Eck, Heemskerk en Vermeulen (2006) noemen verschillende redenen voor de studievertraging of het vroegtijdig verlaten van mannen. Zo sluit de opleiding niet altijd goed aan bij de behoeften van mannen. Zij ervaren te weinig structuur en begeleiding, te weinig ruimte voor eigen inbreng, te weinig uitdagend niveau, te weinig aandacht voor andere aspecten van het beroep en de manier van reflecteren spreekt ze niet aan. Voornamelijk de laatste twee redenen zijn interessant als het gaat om loopbaancompetenties en loopbaansucces. Van Eck et. al (2006) benadrukken dat lerarenopleidingen alert moeten zijn op sekse-specifieke risicofactoren om dreigende uitval van mannen te voorkomen. Mannen hebben een goede kans op de arbeidsmarkt, omdat scholen graag het team versterken met een mannelijke leerkracht (Van Eck et.al., 2006). Het conceptueel model voor de bovenstaande studie, is afgebeeld in figuur 1. Hierin is loopbaancompetenties de onafhankelijke variabele en loopbaansucces de afhankelijke variabele. Sekse is de modererende variabele. Figuur 1 Conceptueel model met vier variabelen: sekse modereert het verband tussen loopbaancompetenties en loopbaansucces 3

4 Volgens het model is er een verband tussen loopbaancompetenties en loopbaansucces bij mannen anders dan bij vrouwen. Dit leidt tot de volgende hypothesen: 1. Loopbaancompetenties zijn een voorspeller voor loopbaansucces. 2. Mannen hebben meer loopbaansucces dan vrouwen. 3. Het verband tussen loopbaancompetenties en loopbaansucces wordt gemodereerd met de variabele sekse. Het verband tussen loopbaancompetenties en loopbaansucces is sterker bij mannen dan bij vrouwen. METHODE Onderzoeksgroep De vragenlijst is digitaal verstuurd aan 600 alumni-studenten van de PABO, in 3 cohorten van De selectie is bepaald aan de hand van de aanwezige adressen uit het alumnibestand van de opleiding. In totaal hebben 185 afgestudeerden van de opleiding leraar basisonderwijs de vragenlijst ingevuld, waarvan 19 mannen (10 %) en 166 vrouwen (90%) in de leeftijd van jaar. De grootste groep valt in de leeftijdscategorie jaar (58,1 %) en jaar (35,4 %). De verklaring voor de leeftijd van jaar (93,4%) is dat het aantal aangeschreven voltijdstudenten groter is dan het aantal deeltijdstudenten. Het hoge percentage vrouwen is te verklaren door het hoge aantal vrouwelijke oud-studenten die een opleiding leraar basisonderwijs hebben afgerond. Procedure Via de mail is de alumni gevraagd om de vragenlijst online in te vullen. Ze kregen hier twee weken de tijd voor. Na een week is er een herinneringsmail verstuurd. Onder de respondenten zijn vijf VVV-bonnen verloot. In de instructie is gevraagd om de vragen met betrekking tot loopbaancompetenties, loopbaansucces en enkele biografische gegevens in te vullen. Daarnaast is aangegeven wat de doelstelling van het onderzoek is en hoe de gegevens (anoniem) verwerkt worden. Meetinstrumenten De vragenlijst (bijlage 1) bestaat uit twee delen. Een deel van de vragen (8 items) vraagt naar biografische gegevens, een ander deel vraagt naar loopbaanverloop (21 items) en het laatste deel gaat over loopbaansucces. De schaal loopbaansucces bevat 5 items en is gebaseerd op de theorie van Kuijpers en Meijers (2003) en Van Winkel et.al. (2009). Een voorbeeld van een item over loopbaansucces is: Hoe tevreden bent u over het algemeen over uw loopbaan?. De items uit deze schaal bestaan uit een 5-punts Likertschaal die loopt van zeer tevreden tot zeer ontevreden of van zeer positief tot zeer negatief. Om loopbaancompetenties te meten, is er gebruik gemaakt van de bestaande vragenlijst van Kuijpers (2003). De schaal is verdeeld in drie subschalen: loopbaanreflectie (8 items), zoals Ik ga steeds na wat mijn kwaliteiten zijn, loopbaansturing (12 items), zoals Als ik een keuze maak, ga ik na wat ik hierin kan leren en zelfprofilering (8 items), zoals Ik gebruik mijn netwerk om zicht te krijgen op leuk werk. Alle items in de subschalen worden beantwoord op een 5-puntsschaal met de categorieën helemaal eens tot helemaal oneens. De schaalscores zijn berekend en de missing values zijn gedefinieerd om de betrouwbaarheid van de vier schalen te bepalen (bijlage 2): loopbaansucces, α=.83 (5 items), loopbaanreflectie, α=.63 (8 items), loopbaansturing α=.80 (12 items), zelfprofilering, α=.82 (8 items). De Cronbach s Alpha van loopbaanreflectie ligt niet tussen de.7 en de.8. De betrouwbaarheid 4

5 van deze schaal is te laag. In de analyse wordt duidelijk dat LBCOMP6 in de tabel Item-Total Statistics in de kolom Corrected Item-Total Correlation scoort. Dit is lager dan.3 en dat wijst erop dat het item niet goed correleert met de gehele schaal. Na het verwijderen van LBCOMP6 is α.69. Dit is een lage betrouwbaarheid, maar deze schaal is nu wel betrouwbaar genoeg om mee te nemen in de analyse. Analyse Binnen het databestand zijn eerst de missing values gedefinieerd. Vervolgens zijn de items van de schaal loopbaansucces gehercodeerd naar 1= zeer ontevreden en 5= zeer tevreden. Er zijn drie nieuwe variabelen aangemaakt door de items van de bijbehorende somschaal te middelen. Vervolgens zijn de gemiddelden en standaarddeviaties van de somschalen berekend. Hypothese 1 is getoetst met een regressieanalyse. De drie nieuwe variabelen loopbaanreflectie, loopbaansturing en zelfprofilering zijn tegelijk ingevoerd in de regressieanalyse (= ENTER). Hypothese 2 is getoetst met een t-toets. Voor hypothese 3 is sekse gehercodeerd naar een dummyvariabele en vervolgens zijn interactietermen aangemaakt de drie gestandaardiseerde variabelen te vermenigvuldigen met de dummyvariabele sekse; LBCOMPref*sekser, LBCOMPstu *sekser, LBCOMPprof*sekser. De moderatieanalyse is voor elke somschaal apart uitgevoerd met een multiple regressieanalyse. In het eerst blok zijn de hoofdeffecten loopbaansucces, loopbaansturing en sekse opgenomen. In het tweede blok is de interactieterm toegevoegd. Deze analyse is ook voor loopbaanreflectie en zelfprofilering uitgevoerd. Op basis van deze analyse is er een figuur gemaakt met de moderatie-effecten. RESULTATEN In tabel 1 is een beschrijving van de variabelen opgenomen. De betrouwbaarheid is redelijk tot goed. De respondenten score gemiddeld het hoogst op loopbaansturing. Tabel 1 Aantal items, bereik, gemiddelde somscores (M), standaarddeviaties (SD) en betrouwbaarheden van variabelen. (N=185). Uit de regressieanalyse blijkt dat loopbaancompetenties een significante voorspeller is voor loopbaansucces (R₂=.156 en p=.000). Bij reflectie =-.08 en p=.42. p.05. Bij profilering =-.07 en p=.48. p>.05. Bij sturing =.46 en p=.000. p>.001. Reflectie en profilering zijn niet significant. Sturing is wel significant. Dit betekent dat loopbaansturing een significante voorspeller is voor loopbaansucces. Sturing verklaart 16 % van de variantie in loopbaansucces. Uit de gepaarde T-toets blijkt dat de gemiddelde score voor loopbaansucces van mannen 3,60 (SD=.72) is. De gemiddelde score voor loopbaansucces van vrouwen is 3,42 (SD=.84). Het verschil tussen deze gemiddelden is niet significant (t(150)=.83, p=.41. Uit de regressieanalyse (tabel 2-4) blijkt dat sekse en loopbaanreflectie geen direct effect hebben op loopbaansucces. Ook heeft loopbaanreflectie geen invloed op loopbaansucces. Het regressiecoëfficiënt is niet significant. In tabel 3 is te zien dat zelfprofilering geen effect heeft op loopbaansucces. Het regressiecoëfficiënt is niet significant. Uit tabel 4 blijkt dat 5

6 loopbaansturing een positief effect heeft op loopbaansucces. Uit stap 2 blijkt dat het regressiecoëfficiënt voor de interactie loopbaansturing*sekse significant is. Dit betekent dat sekse het verband tussen loopbaansturing en loopbaansucces modereert. Het toevoegen van de variabele sekse verbetert het model. 3% meer van de variantie wordt verklaard. Tabel 2 Resultaten multiple regressieanalyse van loopbaansucces: loopbaanreflectie (N=185). Tabel 3 Resultaten multiple regressieanalyse van loopbaansucces: zelfprofilering (N=185). Tabel 4 Resultaten multiple regressieanalyse van loopbaansucces: loopbaansturing (N=185). In figuur 2 is de moderatie van sekse op het verband tussen loopbaansturing en loopbaansucces te zien. De figuur laat zien dat hoe hoger de loopbaansturing, hoe hoger het loopbaansucces bij vrouwen. 6

7 Figuur 2 Illustratie van de moderatie door sekse van het effect van loopbaansturing op loopbaansucces. DISCUSSIE De centrale vraag in dit onderzoek is of er een verband is tussen loopbaancompetenties en loopbaansucces en of sekse een modererende invloed heeft op dit verband. Uit de resultaten blijkt dat er een positief verband is tussen loopbaancompetenties en loopbaansucces (hypothese 1). Hypothese 1 wordt daarom aangenomen. Er moet wel een kanttekening geplaatst worden bij dit resultaat. De onafhankelijke variabele loopbaancompetenties bestaat uit loopbaanreflectie, zelfprofilering en loopbaansturing. Loopbaanreflectie en zelfprofilering blijken geen voorspeller te zijn voor loopbaansucces. Er is alleen een verband gevonden tussen loopbaansturing en loopbaansucces. Voorafgaand aan het onderzoek werd verwacht dat mannen meer loopbaansucces zouden hebben dan vrouwen (hypothese 2). Er is echter geen significant verschil gevonden tussen het loopbaansucces van mannen en vrouwen. Deze hypothese wordt dan ook verworpen. Ten slotte blijkt uit de resultaten dat sekse wel een significante modererende invloed heeft op het verband tussen loopbaancompetenties en loopbaansucces(hypothese 3). Deze hypothese wordt aangenomen. Ook hier moet een kanttekening bij geplaatst worden. Sekse heeft alleen een modererende invloed op het verband tussen loopbaansturing en loopbaansucces. De moderator sekse verklaart echter maar 3 % van de variantie. Daarnaast heeft sekse geen invloed op het verband tussen loopbaanreflectie/zelfprofilering en loopbaansucces. Uit het onderzoek komen enkele onverwachte resultaten. Ten eerste was de verwachting dat mannen meer loopbaansucces zouden hebben, omdat mannen erg gewild zijn binnen het basisonderwijs (Van Eck et.al., 2006). Dit verschil is echter niet aangetoond in deze studie; er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Een reden zou kunnen zijn dat de items in de schaal loopbaansucces te eenzijdig zijn. Er wordt alleen gevraagd naar de mate van tevredenheid over de loopbaan. Biografische gegevens en het loopbaanverloop zijn buiten beschouwing gelaten. Voor vervolgonderzoek is het aan te raden om deze gegevens wel mee te nemen, om een completer beeld te krijgen van loopbaansucces. Ook is er geen verband gevonden tussen loopbaanreflectie en loopbaansucces. Dit is onverwacht, omdat deze relatie wel gevonden is in de studie van Van Winkel et. al. (2009). Het onderzoek geeft te weinig informatie voor de opleiding om te kunnen bepalen hoe zij het loopbaansucces van de studenten binnen de opleiding kunnen beïnvloeden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal het onderzoek groter opgezet moeten worden. Daarbij zouden alle vijf de loopbaancompetenties van Kuijpers (2003) meegenomen kunnen worden en moeten de biografische gegevens en het loopbaanverloop gebruikt worden in de analyses. 7

8 LITERATUUR van Eck, E., Heemskerk, I. M. C. C., & Vermeulen, A. (2006). Leraar primair onderwijs; meer mannen naar opleiding en beroep. VELON, tijdschrift voor lerarenopleiders, 27, HBO-raad (2014). Instroom en rendementen pabo. Verkregen op Kuijpers, M. A. C. T. & Meijers, F. J. M. (2009). Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen. Den Haag: Koninklijke de Swart. Kuijpers, M. A. C. T. (2003). Loopbaanontwikkeling: Onderzoek naar competenties. Twente University Press. Rijksoverheid (2013). Een smalle kijk op onderwijskwaliteit. Verkregen op 08= van Winkel, M.A., Groenewegen, G. L. M., Schel, S. H. H., Sibon, A., & Seegers, J. B. L. Loopbaanontwikkeling startende economische professionals. Verkregen op /_attachments/onderzoek_loopbaanontwikkeling.pdf 8

9 Bijlagen: Vragenlijst loopbaanontwikkeling Itemanalyse 9

10 Bijlage 1: vragenlijst Zie PDF-bestand Vragenlijst loopbaanontwikkeling 10

11 Bijlage 2: itemanalyse Itemanalyse loopbaansucces 11

12 Itemanalyse loopbaanreflectie 12

13 13

14 Itemanalyse loopbaanreflectie na verwijderen vraag 6 14

15 15

16 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 28, ,914 3, Itemanalyse zelfprofilering 16

17 17

18 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 27, ,672 4,

19 Itemanalyse loopbaansturing 19

20 20

21 21

22 Scale Statistics Mean Variance Std. Deviation N of Items 43, ,259 5,

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen. Marinka Kuijpers & Frans Meijers

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen. Marinka Kuijpers & Frans Meijers Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen Marinka Kuijpers & Frans Meijers De Haagse Hogeschool Januari 2009 Management Samenvatting Studieloopbaanbegeleiding is hot in het hoger beroepsonderwijs.

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

Managementsamenvatting Loopbaanontwikkeling startende economische professionals

Managementsamenvatting Loopbaanontwikkeling startende economische professionals Managementsamenvatting Loopbaanontwikkeling startende economische professionals Een kwantitatief onderzoek naar determinanten van startsucces M.A. van Winkel G.L.M. Groenewegen S.H.H. Schel A. Sibon J.B.L.

Nadere informatie

Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Jantiene Bakker. Over leerloopbanen en loopbaanleren

Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Jantiene Bakker. Over leerloopbanen en loopbaanleren Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Jantiene Bakker Over leerloopbanen en loopbaanleren Aandacht voor loopbaanontwikkeling Perkamentus in Harry Potter: It s not the talent you have, but the choises you make,

Nadere informatie

Computeraffiniteit belangrijk op kantoor

Computeraffiniteit belangrijk op kantoor Auteur A.R. Goudriaan E-mailadres alex@goudriaan.name Datum 16 november 2008 Versie 1.0 Titel Computeraffiniteit belangrijk op kantoor Computeraffiniteit belangrijk op kantoor tevredenheid over de automatiseringsafdeling

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie

Wat heeft dat te betekenen?!

Wat heeft dat te betekenen?! Wat heeft dat te betekenen?! De relatie tussen de ervaren betekenisvolheid van het rekenonderwijsaanbod en de resultaten op rekentoetsen op de pabo Puck Lamers, WO-student Radboud Universiteit Nijmegen,

Nadere informatie

Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo)

Figuur 1: aandeel mannelijke studenten in instroom bij de pabo s in 2010 (bron: HBO-Raad, bewerking sbo) Analyse: mannelijke studenten op de pabo Mannelijke studenten zijn ondervertegenwoordigd op de pabo s. Bovendien vallen relatief meer mannen uit dan vrouwen. In 2009 was ongeveer 13 procent van de gediplomeerde

Nadere informatie

Onderzoek in het HBO. Vakkundigheid van medewerkers bij onderzoeksactiviteiten. Paper VFO, november 2008

Onderzoek in het HBO. Vakkundigheid van medewerkers bij onderzoeksactiviteiten. Paper VFO, november 2008 Onderzoek in het HBO Vakkundigheid van medewerkers bij onderzoeksactiviteiten Paper VFO, november 2008 Didi Griffioen, Katelijne Boerma & Uulkje de Jong Opbouw presentatie Outline onderzoek Kunde in zelfperceptie

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

In hoeverre verschillen de testsscores van laaggeschoolden (tm vmbo tl niveau)van die van hoger geschoolden.

In hoeverre verschillen de testsscores van laaggeschoolden (tm vmbo tl niveau)van die van hoger geschoolden. In hoeverre verschillen de testsscores van laaggeschoolden (tm vmbo tl niveau)van die van hoger geschoolden. Houding ten aanzien van arbeid (WAV) De wav onderscheidt de volgende persoonlijkheidstrekken

Nadere informatie

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Probleemstelling Onderzoeksvraag Methode Resultaten Discussie Aanbevelingen en vervolgonderzoek

Inhoudsopgave. Probleemstelling Onderzoeksvraag Methode Resultaten Discussie Aanbevelingen en vervolgonderzoek De invloed van de leeromgeving en het docentgedrag op de motivatie om te studeren van aanstaande leraren primair onderwijs Helmond, 2014 Bron: Rooijmans, M. (2013). De invloed van de leeromgeving en het

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Bijlage A: Aanbevelingen

Bijlage A: Aanbevelingen Bijlage A: Aanbevelingen Reeds goede bekendheid en status Het CJG is goed bekend onder Apeldoornse professionals. Daarnaast is het deel van de professionals die al eens hebben doorverwezen naar het CJG,

Nadere informatie

EMPO voor Ouders en Jongeren versie 2.0

EMPO voor Ouders en Jongeren versie 2.0 EMPO voor Ouders en Jongeren versie 2.0 2011 Praktikon BV Nijmegen: Harm Damen 1. Wat is de EMPO? De EMPO 2.0 is een lijst voor zelfevaluatie om de empowerment bij ouders (EMPO Ouders 2.0) en jongeren

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Vragenlijst Printversie Verantwoording 2017 Vernieuwenderwijs, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande

Nadere informatie

Ik wil de opdracht van VORIG ACADEMISCH JAAR laten meetellen bij de bepaling van het eindcijfer:

Ik wil de opdracht van VORIG ACADEMISCH JAAR laten meetellen bij de bepaling van het eindcijfer: VOORBLAD VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN/TOETS Vaknaam: METHODEN VAN BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK Vakcode: 300012 Datum tentamen: 25/05/2011 Duur tentamen: 150 MINUTEN Docent: BOUGIE, OSINGA, STALPERS ANR

Nadere informatie

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren:

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 4 1. Toets met behulp van SPSS de hypothese van Evelien in verband met de baardlengte van metalfans. Ga na of je dezelfde conclusies

Nadere informatie

Een Goed Begin is het Halve Werk

Een Goed Begin is het Halve Werk VU University Amsterdam Een Goed Begin is het Halve Werk Jos Akkermans j.akkermans@vu.nl TNO/NSVP Bijeenkomst Job Engineering: Ontwikkelbanen Woensdag 9 oktober 2013 OVERZICHT 1) Intro: kort overzicht

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Diversiteit in het po, vo en mbo

Diversiteit in het po, vo en mbo Diversiteit in het, en 1. Inleiding In het onderwijs wordt het belang van een divers samengesteld personeelsbestand onderkend. 1 Omdat de school een maatschappelijke instelling is, is het wenselijk dat

Nadere informatie

Voorwoord. dr. Marinka Kuijpers dr. Frans Meijers

Voorwoord. dr. Marinka Kuijpers dr. Frans Meijers Voorwoord Studieloopbaanbegeleiding is hot in het hoger beroepsonderwijs. De afgelopen jaren hebben alle hogescholen flink geïnvesteerd om dit een belangrijk onderdeel van het curriculum te maken. Maar

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

Zicht op. de studeerbaarheid. van de lerarenopleiding. Auteur (s) Janneke Rutten c.s. Referent Geert Hendriks

Zicht op. de studeerbaarheid. van de lerarenopleiding. Auteur (s) Janneke Rutten c.s. Referent Geert Hendriks Zicht op de studeerbaarheid van de lerarenopleiding Auteur (s) Janneke Rutten c.s. Referent Geert Hendriks Wat is studeerbaarheid? Wetenschappelijk literatuur Vakliteratuur Eerder onderzoek op de Kempel

Nadere informatie

De Invloed van Dagelijkse Stress op Burn-Out Klachten, Gemodereerd door Mentale. Veerkracht en Demografische Variabelen

De Invloed van Dagelijkse Stress op Burn-Out Klachten, Gemodereerd door Mentale. Veerkracht en Demografische Variabelen Running head: INVLOED VAN DAGELIJKSE STRESS OP BURN-OUT KLACHTEN De Invloed van Dagelijkse Stress op Burn-Out Klachten, Gemodereerd door Mentale Veerkracht en Demografische Variabelen The Influence of

Nadere informatie

VERSLAG RESULTATEN SCHALEN VRAGENLIJST LEERBIOGRAFIE JOHAN DE WITT COLLEGE

VERSLAG RESULTATEN SCHALEN VRAGENLIJST LEERBIOGRAFIE JOHAN DE WITT COLLEGE VERSLAG RESULTATEN SCHALEN VRAGENLIJST LEERBIOGRAFIE JOHAN DE WITT COLLEGE Meting juli 2010, schooljaar 2009-2010 CONCEPT Augustus 2010 Yolande Emmelot 1 INLEIDING 3 RESULTATEN UIT HET VRAGENLIJSTONDERZOEK

Nadere informatie

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk?

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? Motivatie en welzijn Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? SERV. 2012. Arbeidsethos en arbeidsoriëntaties op de Vlaamse arbeidsmarkt 2007-2010. Informatiedossier. Brussel: SERV Stichting Innovatie

Nadere informatie

Universiteit Utrecht Faculteit Sociale Wetenschappen Master Arbeid & Organisatie Psychologie THESIS. Competente Mbo ers in onzekere tijden.

Universiteit Utrecht Faculteit Sociale Wetenschappen Master Arbeid & Organisatie Psychologie THESIS. Competente Mbo ers in onzekere tijden. Universiteit Utrecht Faculteit Sociale Wetenschappen Master Arbeid & Organisatie Psychologie THESIS Competente Mbo ers in onzekere tijden. Loopbaancompetenties en loopbaanmotivatie in relatie tot inzetbaarheid,

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Voorbeeld regressie-analyse

Voorbeeld regressie-analyse Voorbeeld regressie-analyse In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het SPSS data-bestand vb_regr.sav (dit bestand kan gedownload worden via de on-line helpdesk). We schatten een model waarin de afhankelijke

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Beschrijvende statistieken

Beschrijvende statistieken Elske Salemink (Klinische Psychologie) heeft onderzocht of het lezen van verhaaltjes invloed heeft op angst. Studenten werden at random ingedeeld in twee groepen. De ene groep las positieve verhaaltjes

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid; de wereld verandert en wij gaan mee

Duurzame inzetbaarheid; de wereld verandert en wij gaan mee Masterthesis Duurzame inzetbaarheid Faculteit Sociale Wetenschappen Onderzoeksbegeleider: Dr. V. Brenninkmeijer 13 juli 2011 Tweede beoordelaar: MSc J. Akkermans Aantal woorden: 9763 Utrecht, Universiteit

Nadere informatie

COMPULSIEF KOOPGEDRAG

COMPULSIEF KOOPGEDRAG COMPULSIEF KOOPGEDRAG GUIDO VALKENEERS Valkeneers, G. (in press). Compulsief koopgedrag. Een verkennend onderzoek met een nieuwe vragenlijst. Verslaving. *** 1 VERSLAVING AAN KOPEN Historiek en terminologie

Nadere informatie

Persoonlijke factoren en Sales succes

Persoonlijke factoren en Sales succes Persoonlijke factoren en Sales succes Welke samenhang is er? Gerard Groenewegen Mei 2009 06-55717189 1 Agenda 1. Inleiding 2. Opzet studie 3. Beoordeling van dit onderzoek 4. Bevindingen 5. Conclusie 6.

Nadere informatie

Vakkundigheid van medewerkers bij onderzoeksactiviteiten op de Hogeschool van Amsterdam

Vakkundigheid van medewerkers bij onderzoeksactiviteiten op de Hogeschool van Amsterdam Vakkundigheid van medewerkers bij sactiviteiten op de Hogeschool van Amsterdam D.M.E. Griffioen 1 Beleidsmedewerker Hogeschool van Amsterdam Promovenda Universiteit van Amsterdam K. Boerma Docent Hogeschool

Nadere informatie

LOOPBAANVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN HOOFDSTUK 1

LOOPBAANVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN HOOFDSTUK 1 LPBAANVAARDIGHEID LPBAANLEREN HFDSTUK 1 Loopbaanvaardigheid Alle ogen zijn gericht op je reisdoel: het diploma van de opleiding die je volgt. Dat diploma bewijst straks dat jij je beginnend beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen)

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Tabel 1, schematisch overzicht van abstracte begrippen, variabelen, dimensies, indicatoren en items. (Voorbeeld is ontleend aan de masterscriptie

Nadere informatie

Van zij die motiveren, valt het meest te leren.

Van zij die motiveren, valt het meest te leren. Thesis Invloed van inter-persoonlijk leraarsgedrag, student- en studiekenmerken op motivatie van hogeschoolstudenten Onderzoek naar het verband tussen het inter-persoonlijk leraarsgedrag van hogeschooldocenten

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Universiteit Utrecht Master Psychologie, Arbeids- en Organisatiepsychologie THESIS

Universiteit Utrecht Master Psychologie, Arbeids- en Organisatiepsychologie THESIS Universiteit Utrecht Master Psychologie, Arbeids- en Organisatiepsychologie THESIS Het geloof in de kracht van eigen competenties op de interne en externe inzetbaarheid: Een onderzoek onder jonge, MBO

Nadere informatie

Figuur 1. Intelligentiescores (numerieke, spatiale, verbale en algemene) per geslacht

Figuur 1. Intelligentiescores (numerieke, spatiale, verbale en algemene) per geslacht Tweede luik "Het verschil in schools presteren tussen jongens en meisjes" (literatuurstudie en emprirsche studie) (Jan Van Damme & Agnes De Munter- K.U.Leuven) 1. Welke sekseverschillen in prestaties?

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

Verbreden van de loopbaandialoog met sociale media

Verbreden van de loopbaandialoog met sociale media Mariëlle Rutten Verbreden van de loopbaandialoog met sociale media Minisymposium 16 november 2011 Programma Kaders onderzoek op basis van literatuurstudie Workshop versterken individuele begeleidingsgesprekken

Nadere informatie

Competenties voor de moderne loopbaan en loopbaansucces

Competenties voor de moderne loopbaan en loopbaansucces Competenties voor de moderne loopbaan en loopbaansucces Marinka Kuijpers In het artikel worden de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek over loopbaancompetenties beschreven. De aanleiding van het

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Figuur: Procentuele uitval studenten hbo lerarenopleidingen na het eerste studiejaar (instroomjaren 2004 tot en met 2008)

Figuur: Procentuele uitval studenten hbo lerarenopleidingen na het eerste studiejaar (instroomjaren 2004 tot en met 2008) Uitval van studenten aan lerarenopleidingen Bij de verschillende hbo lerarenopleidingen vallen in het algemeen minder studenten uit dan in het totale hbo. Bij de talenopleidingen vallen relatief veel studenten

Nadere informatie

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013

FACTSHEET. Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht. Platform Beleidsinformatie Mei 2013 FACTSHEET Instroom en succes in de opleiding tot leerkracht Platform Beleidsinformatie Mei 2013 Samenstelling: Pauline Thoolen (OCW/Kennis) Rozemarijn Missler (OCW/Kennis) Erik Fleur (DUO/IP) Arrian Rutten

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN LERAREN FRANS OVER LEREN EN INSTRUCTIE, HUN VAK EN INCLUSIEF ONDERWIJS

OPVATTINGEN VAN LERAREN FRANS OVER LEREN EN INSTRUCTIE, HUN VAK EN INCLUSIEF ONDERWIJS VAKGROEP ONDERWIJSKUNDE ONDERZOEKSGROEP LERARENOPLEIDING & PROFESSIONELE ONTWIKKELING ONDERZOEKSGROEP BELEID EN LEIDERSCHAP IN ONDERWIJS (BELLON) OPVATTINGEN VAN LERAREN FRANS OVER LEREN EN INSTRUCTIE,

Nadere informatie

De kwaliteit van loopbaangesprekken in de beroepsonderwijskolom

De kwaliteit van loopbaangesprekken in de beroepsonderwijskolom De kwaliteit van loopbaangesprekken in de beroepsonderwijskolom De invloed van de kwaliteit van loopbaangesprekken op studiesucces en doorstroom in horecaopleidingen Masterthesis Onderwijskundig Ontwerp

Nadere informatie

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Bijlage G Werkinstructie PREM Fysiotherapie Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Wat is de PREM Fysiotherapie? Deze vragenlijst gaat over patiëntervaringen met fysiotherapie en is een

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent. De commitments van creatieve professionals

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent. De commitments van creatieve professionals De commitments van creatieve professionals 7 De commitments van creatieve professionals 163 164 Ruim baan voor creatief talent, hoofdstuk 7 7.1 Inleiding In deze studie is binding gedefinieerd als het

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift gaat over de invloed van inductieprogramma s op het welbevinden en de professionele ontwikkeling van beginnende docenten, en welke specifieke kenmerken van inductieprogramma s daarvoor

Nadere informatie

EERLIJKE MENING: ANONIMITEIT: ONDERDELEN

EERLIJKE MENING: ANONIMITEIT: ONDERDELEN Deze vragenlijst sluit aan op de vragenlijst die je eerder hebt ingevuld over wetenschap en techniek in het basisonderwijs. Door de eerste en de tweede vragenlijst van een groep leerkrachten te vergelijken

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee?

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee? Technische rapportage Leesmotivatie scholen van schoolbestuur Surplus Noord-Holland Afstudeerkring Begrijpend lezen 2011-2012, Inholland, Pabo-Alkmaar Marianne Boogaard en Yvonne van Rijk (Lectoraat Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

De interactie tussen specifieke en non-specifieke factoren

De interactie tussen specifieke en non-specifieke factoren De interactie tussen specifieke en non-specifieke factoren R E S U L T A T E N V A N E E N P O S T H O C S T U D I E Specialisme leider PsyQ Depressie PG IPT Specifieke factor op te vatten als theoretically

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Project Dimensie Kerndoelen Competenties

Project Dimensie Kerndoelen Competenties Overzicht per project: dimensies, kerndoelen en competenties Project Dimensie Kerndoelen Competenties Afspraak is afspraak Bepaal jij wat goed voor me is? het vermogen om een bijdrage te leveren aan het

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Baan op niveau en in richting

Baan op niveau en in richting Baan op niveau en in richting Studenten Onderwijs meer kans op baan gemiddeld... 2 Pabo had sterkste terugloop baankansen in 2012... 3 Hbo-studenten in sector vaker baan op niveau en in richting... 4 Voltijd

Nadere informatie

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt

Nadere informatie

De toekomst van de leerling

De toekomst van de leerling Rupert Spijkerman & Margriet Bienemann De toekomst van de leerling Kloosterhof De toekomst van de leerling Een handig boek voor mentoren bij de loopbaanbegeleiding van leerlingen De toekomst van de leerling

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Betrouwbaarheid, validiteit en overeenstemming

Betrouwbaarheid, validiteit en overeenstemming Betrouwbaarheid, validiteit en overeenstemming Inleiding Dit practicum sluit aan op het theoriegedeelte over betrouwbaarheidsanalyse van hoofdstuk II-16 (deel 2). In dit hoofdstuk wordt besproken hoe een

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio / datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG St. Anthoniusplaats 9 6511 TR Nijmegen 024 663 9343 info@movate.nl Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG 05-06-2015 1 Inhoudsopgave Management summary 3 Introductie 5 Deelnemerinformatie 6 Pensioenbewustzijn

Nadere informatie

DANKBAARHEID, PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN EN LEVENSDOELEN 1

DANKBAARHEID, PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN EN LEVENSDOELEN 1 DANKBAARHEID, PSYCHOLOGISCHE BASISBEHOEFTEN EN LEVENSDOELEN 1 Dankbaarheid in Relatie tot Intrinsieke Levensdoelen: Het mediërende Effect van Psychologische Basisbehoeften Karin Nijssen Open Universiteit

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning

Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Evaluatierapport Gebruik ICT binnen Content and Language Integrated Learning Bevindingen van leraren en leerlingen Drs. Gerard Baars Inleiding In de tweede helft van 2008 is op zes basisscholen in Rotterdam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderzoeksvragen p. 3 Afleiding van het model en daaruit resulterende vergelijkingsmogelijkheden p. 3 Theoretisch kader p.

Inhoudsopgave. Onderzoeksvragen p. 3 Afleiding van het model en daaruit resulterende vergelijkingsmogelijkheden p. 3 Theoretisch kader p. Inhoudsopgave Inleiding p. 1 Onderzoeksvragen p. 3 Afleiding van het model en daaruit resulterende vergelijkingsmogelijkheden p. 3 Theoretisch kader p. 5 Methode p. 6 Procedure en respondenten p. 6 Meetinstrument

Nadere informatie

Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs?

Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs? Artikel pag. 5-8 Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs? Opzet en verantwoording van het onderzoek In de afgelopen maanden heeft een projectgroep vanuit de redactie van DRS Magazine

Nadere informatie

Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1 <= r s <= +1 waarbij:

Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1 <= r s <= +1 waarbij: Correlatie analyse Correlatie = statistische samenhang Meest gebruikt = Spearman s rang correlatie Ordinaal geschaalde variabelen -1

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld Wat gaan we doen? Inventarisatie vragen / verwachtingen Presentatie Vragen / discussie Wat kan ik er mee? Afronding 24-3-2015 2 Vragen? Met welke

Nadere informatie

Marktonderzoek en kwaliteitsmeting nova uitzendbureau 2003-2004

Marktonderzoek en kwaliteitsmeting nova uitzendbureau 2003-2004 Marktonderzoek en kwaliteitsmeting nova uitzendbureau 2003-2004 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doelstellingen nova heeft de afgelopen jaren haar dienstenpakket steeds verder uitgebreid. Het was nu tijd

Nadere informatie

Loopbanen van geowetenschappers

Loopbanen van geowetenschappers Loopbanen van geowetenschappers Midden 4 is een grootschalig onderzoek naar de loopbanen van geowetenschappers afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief en onder begeleiding van GAIA, het netwerk

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

Sociale media: Bron van afleiding of bron van dialoog en reflectie?

Sociale media: Bron van afleiding of bron van dialoog en reflectie? Sociale media: Bron van afleiding of bron van dialoog en reflectie? Edith Vissers (KPC Groep) Mariëlle Rutten (KPC Groep) Mike Dijksma (Kastanje College Maassluis) Introduceren www.todaysmeet.com Ga naar:

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek

Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek Presentatie deelstudie 2 op werkconferentie Amsterdam, 23 november 2016 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Onderwerpen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler BS De Pijler/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pijler deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek.

Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek. MPI HOLLAND Statistische Bijlagen Consumentenonderzoek. Statistische uitvoer Enquête Jos van Zuidam 24-6-2010 Deze bijlage bevat enkele achtergrondgegevens behorend bij de publicatie Consumentenonderzoek

Nadere informatie

6DPHQYDWWLQJ. De studie psychologie aan de Open Universiteit Nederland (OUNL) kent een hoge uitval.

6DPHQYDWWLQJ. De studie psychologie aan de Open Universiteit Nederland (OUNL) kent een hoge uitval. 6DPHQYDWWLQJ De studie psychologie aan de Open Universiteit Nederland (OUNL) kent een hoge uitval. Van de ongeveer 1200 studenten die per jaar instromen, valt de helft binnen drie maanden af. Om een antwoord

Nadere informatie