Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw"

Transcriptie

1 Kerndata Informatie aan het werk in uw bestuur Een uitgave van V-ICT-OR vzw

2 Colofon Deze tekst kwam tot stand tijdens zes vergaderingen van de Denktank Midoffice en informatiearchitectuur in lokale besturen. Aan de vergaderingen namen deel: Herman Callens (VVSG vzw) Katrin Janssen (Gemeente/OCMW Zoersel) Jan Godderis (Corve) Brian Greven (Stadsbestuur Mechelen) Peter Hautekiet (V-ICT-OR vzw) Bruno Koninckx (Memori - Lessius Mechelen vzw) Peter Moreels (Digipolis Antwerpen) Luk Van Beneden (Stadsbestuur Kortrijk) Eddy Van der Stock (Stad/OCMW Lokeren) Elke deelnemer bracht eigen ervaring en kennis in. De hier verwoorde inzichten en stellingen zijn de neerslag van deze persoonlijk inzichten en vertolken geen officiële standpunten van de organisatie waarvoor zij werken. Deze publicatie gebeurt in het kader van het 3xI-project. 3xI staat voor: Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatie-architectuur in Vlaamse lokale besturen. Het project wordt ondersteund door IWT en uitgevoerd door V-ICT-OR in samenwerking met Memori - Lessius Mechelen vzw. Het project 3xI wil, naast de nodige informatievoorziening, vooral de focus leggen op het daadwerkelijk stimuleren van innovatieve acties bij bedrijven op het vlak van informatiemanagement bij de lokale overheid. Via thematische werkgroepen en individuele adviezen aan bedrijven willen we komen tot een vernieuwing van het aanbod aan lokale besturen, door bedrijven uit te nodigen mee te werken aan concrete cases inzake informatiekwaliteit, informatieveiligheid en informatievoorziening. Interesse of meer weten? Neem contact op met Peter Hautekiet,

3 Herkent u onderstaande situaties? Marnix, die enkele jaren geleden zijn bedrijf verhuisde, krijgt nog steeds brieven van de gemeente op het oude adres. Andere actieve bedrijven ontvangen helemaal geen brieven Luna, tien jaar, kwam zes maand geleden om bij een verkeersongeluk. Haar ouders ontvangen een uitnodiging op naam van Luna voor de nieuwe grabbelpas-activiteiten Een factuur voor het bestuur legt vaak een grillige weg af binnen het bestuur voor ze een goedkeuring krijgt en betaald kan worden. Dit leidt tot achterstallige betalingen en extra kosten voor het bestuur. Een melding over een defect wegdek kan per telefoon of per het bestuur binnenkomen, bij de technische dienst, het secretariaat of op het spreekuur van de burgemeester, Een centraal overzicht ontbreekt. Gevolg: dubbele meldingen, vergeten meldingen, Het is niet zo moeilijk dit lijstje aan te vullen met gelijkaardige verhalen. We willen met zijn allen slimme besturen die klantgericht werken maar we beseffen dat de uitdagingen niet gering zijn en dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Sinds de opkomst van het internet in de jaren negentig is het aantal kanalen waarover een lokaal bestuur (gemeentebestuur, OCMW, politiezone) kan beschikken, alleen maar toegenomen: , website, klassieke briefwisseling, balie, telefoon, digitale TV, Bovendien is het aantal taken dat door lokale besturen wordt uitgevoerd de laatste decennia eveneens toegenomen. De grote meerderheid van deze taken verloopt geautomatiseerd aan de hand van gespecialiseerde toepassingen. We werken al sinds het begin van de jaren tachtig in de backoffice met verticale, dienstgebonden applicaties: boekhouding, bevolking, bibliotheek, Deze applicaties hebben ons toegelaten om de taken van de verschillende diensten (de financiële dienst, de dienst burgerzaken, ) te automatiseren en daardoor efficiënter te laten verlopen. Steeds meer communicatiekanalen en een veelheid van bestaande toepassingen zorgen voor een complex landschap. Het dwingt ons tot het maken van een sprong op het vlak van informatiebeheer, zo niet raken we als organisatie verlamd. Deze sprong kunnen we omschrijven als het invoeren van een midoffice

4 1. Waarom midoffice? Wat verwachten we van het informatiebeheer in lokale besturen, nu en in de volgende jaren? Wie om het even welk gemeentebestuur of OCMW in het begin van de jaren tachtig vergelijkt met de huidige toestand, beseft dat lokale besturen de afgelopen decennia een heuse gedaanteverwisseling hebben ondergaan. Lokale besturen doen meer, vervullen steeds meer taken, dan enkele decennia geleden. Automatisering heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Door het informatiseren van dienstgebonden taken worden zaken sneller, efficiënter en correcter afgehandeld. Toch hebben veel lokale besturen het gevoel dat het water hen aan de lippen staat en dat ze nauwelijks kunnen voldoen aan de steeds groeiende verwachtingen (niet alleen van buitenaf, maar ook van binnen de organisatie): Als burger verwachten we in de eerste plaats een kwaliteitsvolle dienstverlening, op basis van correcte en volledige gegevens. Als medewerker hebben we het meeste nood aan een geïntegreerde werkomgeving, waarin we de verschillende vragen die op ons afkomen kunnen afhandelen. Als beleidsmaker zijn we op zoek naar gegevens die beleidsbeslissingen kunnen ondersteunen en willen we zicht hebben op het presteren van de organisatie. 1.1 Wat wil de burger? Een burger meldt zich aan op de website en wil daar niet alleen de algemene informatie over zijn gemeente en gemeentebestuur, maar ook informatie op zijn maat gesneden vinden. Welke boeken en DVD s heb ik momenteel ontleend in de bib en wanneer moeten die binnen? Hoever staat het met de inschrijving van mijn jongste zoon voor de handbalstage deze zomer? Is er nieuws uit de gemeenteraad over mijn straat? Hoeveel gemeentebelastingen heb ik de laatste jaren betaald? Kloppen de contactgegevens (gsm-nummer, adres, ) die de gemeentelijke diensten van mij bijhouden nog?

5 1.2 Wat wil de medewerker? Een medewerker van het gemeentebestuur wil alle voor hem/haar bestemde vragen, meldingen, taken, binnen krijgen in een digitale werkomgeving. Dossiers en taken die een organisatiebrede behandeling behoeven zijn ook organisatiebreed zichtbaar. Dit betekent dat de medewerker niet noodzakelijk toegang moet hebben tot alle specifieke backoffice applicaties om toch over de relevante informatie in verband met een vergunning, een melding, een aanvraag voor feestmateriaal, te kunnen beschikken. De medewerker kan de dienstverlening efficiënter uitvoeren omdat hij toegang heeft tot gerelateerde relevante basisinformatie (bijvoorbeeld alle informatie in verband de burger die een aanvraag indient), onafhankelijk van waar die informatie opgeslagen is. Een PIP (Persoonlijke Internet Pagina) maar dan toepasselijk voor de interne werking. Hoe kan ik nagaan of een burger nog schulden heeft bij de gemeente? Werd de melding van een kapotte straatlamp reeds eerder geregistreerd? Hoever staat het met de bouwaanvraag van de burger die ik momenteel aan de telefoon heb? Welke taken moet ik vandaag dringend uitvoeren? 1.3 Wat wil de beslissingsnemer? Om de vinger aan de pols te kunnen houden hebben het schepencollege en het management team in een lokaal bestuur nood aan beleidsinformatie over bijvoorbeeld hoeveel bedrijven deze maand hun grondgebeid verlaten hebben. Wat is de gemiddelde tijd voor het behandelen van een melding? Maakt men in de verschillende wijken evenveel gebruik van ons aanbod cultuur? Welke plaatsen zijn het meest kwetsbaar voor vandalisme en sluikstorten? Hoever wonen de meeste senioren van een dienstencentrum? Over welke vormen van dienstverlening (producten) krijgen we het meest vragen?... Een dashboard voor de beslissingsnemer laat hem toe zicht te houden op zowel de organisatie als het grondgebied

6 1.4 Uitdagingen Bovenstaande vragen zijn waarschijnlijk herkenbaar, ze wijzen op de noden zoals die in bijna elk lokaal bestuur leven. De oplossingen om hieraan tegemoet te komen zijn absoluut geen science fiction, maar liggen binnen handbereik. Toch hebben lokale besturen enkele horden te nemen: 1. We hebben heel wat gegevens ter beschikking, maar deze zijn niet geïntegreerd. Adresbestanden zitten verspreid, geografische gegevens zijn niet voor alle diensten beschikbaar, Bovendien beschikken we over een goudmijn aan informatie, maar hebben we grote moeite om die informatie zichtbaar en leesbaar te maken voor het beleid. 2. Er komen steeds meer kanalen bij, wat een communicatiestrategie en beheersbare dienstverlening niet gemakkelijker maakt. Kanalen (mail, brief, loket, telefoon) zijn niet op elkaar afgestemd. 3. We werken al jaren met , maar medewerkers hebben eerder het gevoel dat één grote chaos is in plaats van dat het ons toelaat greep op de zaak te houden. Vragen en meldingen van klanten en collega s lopen het risico ondergesneeuwd en begraven te worden in individuele mailboxen en zijn niet organisatiebreed zichtbaar. 4. We werken al sinds het begin van de jaren tachtig in de backoffice met verticale, dienstgebonden applicaties: boekhouding, bevolking, bibliotheek, Deze applicaties hebben ons toegelaten om de taken van de verschillende diensten (de financiële dienst, de dienst burgerzaken, ) te automatiseren en daardoor efficiënter te laten verlopen. Momenteel dreigen deze applicaties echter eerder een hypotheek op de verdere groei van lokale besturen te leggen, doordat ze:

7 Ontworpen zijn om één taak of één set van taken binnen een dienst naar behoren te vervullen, niet om organisatiebreed handelen te ondersteunen. Deze applicaties vaak opereren als zwarte dozen, waarin gegevens slechts opgesloten zitten en niet of moeilijk beschikbaar zijn, onafhankelijk van deze applicatie. De groeiende complexiteit van de frontoffice (steeds meer kanalen) en de bestaande complexiteit van de backoffice (veel applicaties) dwingt ons tot het maken van een sprong op het vlak van informatiebeheer, zo niet raken we als bestuur verlamd. Het gaat hier over het invoeren van een midoffice. We willen nagaan hoe we dat vage idee van een midoffice concreter kunnen maken. Waaraan moet een midoffice voldoen om een Persoonlijke Internet Pagina voor de burger mogelijk te maken, een geïntegreerde werkomgeving voor de medewerker te kunnen realiseren en een dashboard met nuttige statistische informatie aan het beleid te kunnen aanbieden? Dat is de vraag die ons in de volgende pagina s zal bezighouden

8 2 Midoffice? Que? Een midoffice is niet zomaar een stukje software dat je uit de doos haalt in en installeert. Een midoffice is ook geen bestand dat ergens op een server staat. Een midoffice is niet één ding en dat maakt het soms moeilijk grijpbaar. Wat is een midoffice dan wel? Een midoffice is een verzameling van kerndata en toepassingen die optreedt als schakel tussen de frontoffice en backoffice. Met kerndata bedoelen we gegevens die voorkomen in verschillende applicaties en die daarom het best centraal kunnen worden beheerd (denk aan persoonsgegevens, adressen, statussen van een melding, ). Van frontoffice naar backoffice : Een vader schrijft zijn zoon of dochter in voor een sportactiviteit. Dit kan wellicht via verschillende kanalen: aan de balie, telefonisch, via de website, Er voor zorgen dat deze verschillende kanalen goed op elkaar zijn afgestemd, is typisch een taak voor de frontoffice. De inschrijving zelf moet natuurlijk deugdelijk worden afgehandeld. Zo is er waarschijnlijk een maximum aantal deelnemers dat in het oog moet gehouden worden, er moet gefactureerd worden, Dit zijn typisch taken voor een gespecialiseerde backoffice applicatie. Maar hoe vermijden we dat we de gegevens van zoon of dochter steeds opnieuw opvragen, ook al zijn deze gegevens (naam, adres, leeftijd, maar ook een adres) ongetwijfeld reeds ergens in de organisatie opgeslagen? Hoe zorgen we er voor dat we de status van de inschrijving ook buiten de sportapplicatie kunnen zien, zodat deze kan verschijnen op een Persoonlijke Internet Pagina of vlot kan meegedeeld worden door een onthaalmedewerker zonder dat deze daarvoor iemand op de sportdienst nodig heeft? Een midoffice treedt op als schakel tussen de frontoffice en de backoffice door: 1. Kerndata uit de backoffice en frontoffice te halen: kerndata zijn gegevens die in meer dan één applicatie (zowel in de front als in de back) worden opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan iemands adres, bepaalde bedrijfsgegevens, adrespunten, Kerndata worden best minstens conceptueel, in de praktijk ook vaak fysiek, gescheiden van de verschillende applicaties. 2. Deze kerndata ter beschikking te stellen aan applicaties en personen. Omdat deze data moeten gedeeld worden doorheen de organisatie is het nodig dat de juiste mechanismen voorhanden zijn om deze data te delen

9 3. Dossiergegevens als kerndata uit de backoffice en frontoffice te halen. Naast het bijhouden van de bovengenoemde kerndata over bijvoorbeeld persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, adressen is het ook noodzakelijk om vanuit de hele organisatie zicht te hebben op bepaalde aspecten van een dossier, bijvoorbeeld de status. 4. Een organisatiebrede dossierbehandeling mogelijk te maken via bestaande of nieuwe applicaties, zoals een CRM-, DMS- of workflow-toepassing. CRM: Customer Relationship Management De uitdagingen zijn niet mis. Is midoffice zoals het hierboven wordt geschetst niet te ambitieus voor menig Vlaams lokaal bestuur? Wat is het verband tussen de vragen waarop midoffice -tools een antwoord willen bieden en de doelstellingen die door het bestuur zelf worden geformuleerd? Midoffice ondersteunt een organisatiebrede werking, maar hoever wil of kan het bestuur zelf gaan in die organisatiebrede werking? Is midoffice sowieso een antwoord op al deze vragen? Het antwoord op deze vragen verschilt van bestuur tot bestuur. Dit zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de manier waarop je midoffice aankaart binnen je eigen organisatie. DMS: Document Management System

10 3 Midoffice in uw organisatie: kantelen of koppelen? Het invoeren van een midoffice in uw bestuur is geen doel op zich, maar moet helpen om de doelstellingen van uw organisatie te behalen: een meer klantgerichte organisatie, een efficiëntere werking, minder fouten en minder dubbel werk, snellere beleidsinformatie,. Geen twee organisaties zijn gelijk, doelstellingen en ambities verschillen natuurlijk van bestuur tot bestuur. Het is noodzakelijk om de invoering van een midoffice zo goed mogelijk af ter stemmen op de algemene plannen van uw bestuur. Het gaat om het samenspel tussen organisatie en ICT. Besturen kunnen zeer verschillende keuzes maken. Kantelen in Zoersel De gemeente Zoersel greep de verhuis naar een nieuw administratief centrum aan om een totaal nieuw dienstverleningsconcept uit te bouwen. Dit concept is gebaseerd op een verregaande integratie van gemeentebestuur en OCMW, en op een gekantelde organisatie met duidelijke scheiding binnen de organisatie tussen frontoffice en backoffice. De aansturing van dit veranderingsproces gebeurde duidelijk vanuit de (top van de) organisatie. De vraag waar Zoersel nu mee geconfronteerd wordt, is of IT nog kan volgen. Baliemedewerkers die bijvoorbeeld vanuit de frontoffice een vraag van een klant willen beantwoorden, worden nu gedwongen in verschillende backoffice applicaties te duiken, die elk hun eigen logica en look and feel hebben. Kantelen van een organisatie vereist een midoffice omdat verticale applicaties hier geen antwoord op hebben. Koppelen in Lokeren In Lokeren was het de IT-dienst, de enige dienst die tot nog toe overkoepelend voor stad en OCMW werkt, die het project voor een verbeterde dienstverlening startte. De nadruk ligt niet op organisatorische verandering maar op het inrichten van de nodige centrale gegevensbronnen en het leggen van de nodige koppelingen tussen applicaties en gegevensbronnen. De vraag waar Lokeren mee geconfronteerd wordt is: zal de organisatie kunnen volgen? Zullen de mogelijkheden die IT voorziet om klantgericht te werken de organisatie niet onder druk zetten? Wordt de kans gegrepen om een meer geïntegreerde dienstverlening uit te bouwen en de muren tussen diensten en besturen te slopen? Het verschil tussen beiden wordt wel eens omschreven als het verschil tussen kantelen en koppelen. Kantelen we de organisatie (en moet IT volgen) of laten we de organisatie (voorlopig intact) en leggen we achter de schermen de nodige verbindingen? In beide contexten is de inzet van een midoffice zinvol, maar in beide gevallen zal de invoering van een midoffice en het uiteindelijke resultaat verschillend zijn. Deze organisatorische context is een gegeven waarop men vanuit ICT vaak weinig of geen invloed heeft, maar waarbinnen ICT moet werken. Is het dan wel mogelijk om één algemeen model naar voor te schuiven dat voor de meeste lokale besturen nuttig is?

11 Midoffice als geheel van gegevensbronnen en applicaties is een deel van het geheel. Wanneer we spreken in termen van architectuur 1, kunnen we zeggen dat midoffice veronderstelt dat op het niveau van de infrastructuur (hardware, basissoftware, netwerk, ) de belangrijkste voorzieningen voorhanden zijn. In de meeste lokale besturen blijkt zich trouwens op dit niveau geen probleem voor te doen (zoals blijkt uit het I-Scan onderzoek 2 ). Ook de organisatiearchitectuur valt buiten de horizon van de midoffice, al zal het wel invloed hebben op de manier waarop midoffice wordt geïntroduceerd. De organisatiearchitectuur gaat over het wie en het wat: hoe zijn we onderverdeeld, welke diensten en producten leveren we, De procesarchitectuur richt zich op het hoe: wat doen we om de producten en diensten te leveren? De informatiearchitectuur buigt zich over inrichting van de informatie, zowel de digitale als niet-digitale. De applicatiearchitectuur heeft betrekking op de functionele aspecten van het informatiebeheer. Welke applicaties doet wat? De infrastructuurarchitectuur beschrijft het geheel van hardware, netwerkcomponenten en generieke applicaties (bijvoorbeeld groupware, bureauticasoftware, ) MidOffice en architectuur Organisatie architectuur Procesarchitectuur Informatiearchitectuur MidOffice Applicatiearchitectuur Infrastructuurarchitectuur 1 Beeldhouden: Handvatten voor Werken onder Architectuur. Gorinchem: VIAG, p. 2 E-Government, nieuwe kans of nieuw probleem? Achter de schermen bij Vlaamse gemeenten. Brugge: Die Keure, p

12 Bij het uittekenen van een midoffice model gaat het er niet om hoe de zaken op het niveau van de infrastructuur geregeld zijn, noch om de keuzes die op het niveau van de organisatie worden gemaakt. Midoffice gaat wel over: proceslaag, informatielaag en applicatielaag en hoe deze onderling met elkaar verbonden zijn. En daar kunnen we zeker enkele algemeen geldende zaken naar voor schuiven

13 4. Processen en producten staan centraal In de hoop meer greep te krijgen op waar we mee bezig zijn is procesmanagement voor veel lokale besturen in Vlaanderen belangrijk geworden. Nogal wat pogingen om de eigen organisatie uitputtend in kaart te brengen via procesbeschrijvingen zijn echter halverwege gestrand of hebben niet het verhoopte resultaat opgeleverd. Wanneer procesbeschrijvingen geen deel uitmaken van een verbeterproces verworden ze al vlug tot een administratieve plicht waar na afloop weinig mee gebeurt. Wanneer we geen prioriteiten stellen en meteen alles willen beschrijven, lopen we het risico dat we beginnen bij de gemakkelijkste processen. Dit zijn dan meestal die processen die zich binnen één dienst afspelen, bijvoorbeeld de uitreiking van een identiteitskaart. De horizontale processen, die zich tussen verschillende diensten afspelen, (bijvoorbeeld notulering) zijn heel wat moeilijker en worden gemakkelijk uitgesteld. Maar hier is net de grootste winst op het vlak van efficiëntie te halen. Vaak leven binnen één bestuur verschillende verwachtingen over wat procesbeschrijvingen zullen opleveren. Vanuit ICT-kant hoopt men dat procesbeschrijvingen quasi-automatisch in een workflow systeem kunnen worden ingebracht, terwijl het beleid eerder vanuit een vogelperspectief zicht op de organisatie wil krijgen. Daarom: leg de prioriteit bij de horizontale processen en niet bij dienstgebonden procedures. Leg bij het maken van procesbeschrijvingen de nadruk op wat elk proces gemeenschappelijk heeft, zodat de overgang van de algemene procesbeschrijvingen naar de concrete dossiers vlotter kan gemaakt worden. Maar de inrichting van een midoffice kan niet wachten tot alle processen volledig in kaart zijn gebracht. Het is belangrijk bij procesbeschrijvingen de nadruk te leggen op de stappen (en hun status) die een proces doorloopt. Een kruidenier die niet weet wat hij verkoopt kan zijn klanten niet helpen. De laatste jaren wordt vaak het belang van een productencatalogus aangehaald. Een productencatalogus voor elk lokaal bestuur is belangrijk, niet alleen als communicatie-instrument (voor verschillende doelgroepen) maar ook als intern werk- en beleidsinstrument. Het is immers belangrijk om te weten wat we doen. Een productencatalogus beschrijft de output van het bestuur

14 5 Informatiearchitectuur: wat zijn onze kerndata? Kerndata zijn data die hergebruikt worden door verschillende diensten. Het gaat hier in de eerste plaats over personen, bedrijven, verenigingen, adressen en dossiers. Deze kerndata komen vaak uit andere bronnen (RR, VKBO, CRAB, ). Deze authentieke bronnen zijn niet steeds perfect maar leveren meestal de best beschikbare data waarmee het lokale bestuur aan de slag kan. Personen Het gemeentebestuur is bevoegd voor het bijhouden van de lokale bevolkingsgegevens. Dit levert op zich al een schat aan informatie die vaak nog onvoldoende hergebruikt wordt. De zogenaamde wettelijke gegevens (en dan vooral: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, wettelijk adres, gezinssamenstelling en rijksregisternummer) leveren onmisbare informatie die noodzakelijk is als we de burger niet steeds met dezelfde vragen willen lastig vallen. Het wordt nog interessanter als we ook andere gegevens kunnen opslaan en deze als kerndata kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld adressen en telefoonnummers. Gebruik het lokaal bevolkingsbestand als eerste basis voor een Lokale Authentieke Bron voor personen en vul dit verder aan met andere contactgegevens. Niet enkel inwoners van de gemeente zullen in uw bestand voor personen voorkomen. Hier is het uitkijken naar de webservice van het rijksregister die toelaat gegevens van niet-inwoners op een vlotte manier over te nemen en de globale machtiging (zie verder: privacy). Bedrijven en verenigingen Anders dan met persoonsgegevens is het zeer moeilijk om zelf de vinger aan de pols te houden voor wat betreft verhuisbewegingen en andere veranderingen van ondernemingen binnen het grondgebied. Een centraal register van ondernemingen in België (KBO) is een relatief recent verschijnsel (2003). De VKBO, een realisatie van de Vlaamse e-governmentcel CORVE, staat voor Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen. Verrijkingen zijn gegevens zoals geografische coördinaten, jaarrekeninggegevens en tewerkstellingsgegevens. De VKBOgemeentebestanden bieden een overzicht van de vestigingen en ondernemingen binnen de gemeente met optioneel de gerelateerde ondernemingen en vestigingen buiten de gemeente. Deze gemeentebestanden zijn geschikt om ingelezen te worden in databanken en vormen daarom een goede aanzet voor de aanleg van een bedrijvendatabank. Hier kunnen we beroep doen op de VKBO-webservices die deze data actualiseren. Gebruik KBO of VKBO als eerste basis voor een Lokale Authentieke Bron voor ondernemingen en vul dit verder aan met andere contactgegevens. Plaatselijke verenigingen zijn voor lokale besturen belangrijke contacten, die bovendien vaak met verschillende diensten binnen uw bestuur te maken krijgen. Het centraal bijhouden van de verenigingsinformatie loont dan ook de moeite. We zien echter dat in vergelijking met personen en ondernemingen, het centraal bijhouden van verenigingsinformatie nog in de kinderschoenen staat. Plaatselijke verenigingen zijn zowel sportverenigingen, cultuurraad of andere adviesraden, jeugdbewegingen, Deze zijn niet opgenomen in (V)KBO, tenzij ze een vzw vorm hebben. Adressen Men schat dat 80% van de informatie die binnen de overheid wordt verwerkt een ruimtelijke component heeft. Heel vaak gaat het hier om adresinformatie. Het verdient aanbeveling om de adresinformatie (straatnamen, huis-nummers) in een centraal bestand op te slaan. Het Centraal Referentie Adressen Bestand (CRAB) is de adresstandaard in Vlaanderen en wordt vanaf 2011 de authentieke bron (incl. alle huisnummers en straatnamen en met geo-referentie)

15 Gebruik CRAB als eerste basis voor een Lokale Authentieke Bron voor adressen. Het CRAB wordt bijgewerkt door het lokale bestuur zelf en via AGIV ter beschikking gesteld aan derden (nutsmaatschappijen maken reeds intensief gebruik van CRAB). Dossiers Een dossier begint met een verzoek van burger, bedrijf of instelling (vraag, klacht, melding) of een beslissing van het bestuur en wordt behandeld door diensten en medewerkers. Meestal doorloopt een dossier diverse vastgelegde fasen en kent daardoor verschillende voorgedefinieerde statussen. Kerndata zijn bijvoorbeeld aanvragers, onderwerp, behandelende dienst/ambtenaar, status, begin en einddatum (deadline), Privacy Een midoffice opent veel perspectieven, maar brengt ook nieuwe aandachtspunten met zich mee, zoals privacy. Sleutelwoorden zijn hier voorzichtigheid, proportionaliteit en finaliteit. Voorzichtigheid: zorg dat een midoffice geen open archiefkast wordt waarin álles wordt opgeslagen. Toon binnen de gestructureerde werkomgeving enkel die gegevens die de gebruiker nodig heeft. Proportionaliteit: vraag en bewaar geen overbodige gegevens. Finaliteit: alle informatie die je opvraagt moet gebaseerd zijn op een bestuurlijke opdracht (dit kan erg ruim zijn)

16 Moeten dossiers van gemeentelijke administratieve sancties worden opgenomen in het midoffice? Dat een behandelende ambtenaar meteen ziet dat je als burger recht hebt op goedkopere vuilniszakken in het kader van het OMNIOstatuut is wellicht mooi meegenomen. Maar moet die behandelende ambtenaar op de hoogte zijn van jouw klachtenbrief naar de burgemeester en moet de sportfunctionaris van uw recht op het OMNIO-statuut op de hoogte zijn? Privacy-overwegingen spelen trouwens niet enkel een rol bij het verwerken van pure persoonsgegevens maar ook bij ondernemingsgevens (bijvoorbeeld gegevens zelfstandigen), verenigingen (bijvoorbeeld lidmaatschappen) en dossiers (informatie over de aanvrager). Enkele vuistregels: Centrale opslag en gebruik van persoonsgegevens van inwoners (wettelijke gegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, wettelijk adres, gezinssamenstelling en rijksregisternummer) binnen uw bestuur kan zonder bijkomende machtiging. Voor centrale opslag en gebruik van persoonsgegevens van niet-inwoners in het kader van bepaalde welomschreven taken en bevoegdheden van het lokale bestuur loopt momenteel een machtigingsaanvraag bij de privacy-commissie. De verwachting is dat hier binnenkort een regeling zal over komen. Voor het doorgeven van privacy-gevoelige gegevens aan derden is een machtiging vereist. Er wordt momenteel onderzocht in welke mate dit door een globale machtiging zal kunnen worden opgevangen. Overweeg het gebruik van opt-in waar nodig, bijvoorbeeld voor de niet-wettelijke gegevens zoals telefoonnummer, adres,

17 6 Applicatiearchitectuur: de vier basiscomponenten van midoffice Een broker en Lokale Authentieke Bronnen zijn noodzakelijke voorwaarden om een gestructureerde werkomgeving en centraal dossierbeheer te kunnen realiseren. Wat willen we bereiken en op welke manier? 1. Beschikbaarheid: gegevens opgeslagen op één plaats moeten ter beschikking kunnen gesteld worden op een andere plaats; Een broker of berichtencentrale kan hier voor zorgen en werkt op de achtergrond. 2. Garantie op volledigheid en betrouwbaarheid: kerndata worden centraal opgeslagen; Dit is een set van Lokale Authentieke Bronnen (LAB) als gegevensbron op de achtergrond. 3. Uitwisselbaarheid van dossiers tussen medewerkers en afdelingen dank zij een gestructureerde werkomgeving voor de medewerkers (Workflow, CRM, DMS, ) 4. Gemeenschappelijke dossiergegevens worden centraal opgeslagen in een centrale dossierkast. Een berichtencentrale (broker) is erop gericht om berichten uit te wisselen tussen verschillende applicaties en lokale authentieke bronnen

18 De lokale authentieke bronnen bevatten de kerndata die uit de verschillende verticale applicaties worden gelicht. Concreet betekent dit dat we een aparte databron voorzien die algemene gegevens bevat waarvan de voornaamste personen (burgers), organisaties (ondernemingen, verenigingen, ) en adressen zijn. De specifieke informatie blijft in de Backoffice. De algemene informatie wordt gelinkt met elkaar via een broker. Bijvoorbeeld: persoonsgegevens Deze toepassingen kunnen worden onderverdeeld in drie grote groepen: Customer Relationship Management systemen, Workflow Management systemen, en Document Management systemen. De scheidingslijnen zijn niet absoluut. DMSsystemen bevatten ook CRM-functies, CRMsystemen bieden ook een stuk workflow aan. Toch benaderen ze elk de problematiek vanuit een andere invalshoek. Elke organisatie dient na te gaan welke invalshoek het beste bij haar past. Dossiers in de centrale dossierkast vormen het hart van de gemeentelijke of OCMWadministratie. Dit kan om zeer verschillende zaken gaan. Leeflonen, reispaspoorten, klasbezoeken in de bib, milieuvergunningen, aanvragen poetshulp, Hoe sterk deze zaken ook van elkaar verschillen, ze hebben ook een aantal zaken gemeen. In diverse Backoffice applicaties en bestanden worden specifieke persoonsgegevens bijgehouden die enkel voor die applicatie relevant zijn: Is lid van de sportraad stemgerechtigd of niet? Uitleengeschiedenis van de bibliotheekklant In het LAB worden algemene persoonsgegevens bijgehouden, deze gegevens worden immers door verschillende toepassingen gebruikt: Naam en voornaam Geboortejaar Thuisadres De gestructureerde werkomgeving is de component waarmee de eindgebruiker (de medewerker van het lokale bestuur) aan de slag gaat. Dit is meer dan de chaos die Outlook ons biedt. Deze midoffice toepassingen richten zich typisch op organisatiebrede dienstverlening, die niet (uitsluitend) door één van de aanwezige verticale toepassingen in het Backoffice kan uitgevoerd worden, bijvoorbeeld meldingen, briefwisseling, dossieropvolging,

19 7 Groeipad of groeipijn? De invoering van een midoffice is liefst geen Big Bang. Het zal dan ook gefaseerd verlopen. Enkele vragen zijn daarbij belangrijk: Welke componenten worden het eerst ingevoerd en waarom? Begin met een broker en/of een LAB, vooraleer je aan workflow of dossier management systeem begint. Welke mate van integratie kan en moet er gerealiseerd worden? Welke kerndata worden overgeheveld van de backoffice naar de midoffice? Wat winnen we er mee? Gaat het om een zwakke integratie of sterke integratie? Vermijd een superapplicatie en een superdatabank. Kunnen we fases herkennen? Niet elk bestuur zal er ook voor kiezen om door te groeien naar een volwaardig midoffice. Een midoffice is bovendien nooit af, maar blijft een dynamisch geheel. Om duidelijk te maken wat de implicaties zijn, geven we bij elke fase weer welke gewenste situatie hiermee wordt gerealiseerd (zie hoofdstuk 2: meerwaarde voor de burger, de medewerker, de beslissingsnemer). 7.1 Starten met een broker? De installatie van een broker biedt het voordeel dat de informatiebeheerder beschikt over een instrument om de wildgroei aan ad hoc koppelingen enigszins te beheersen. We stoppen bijvoorbeeld met het leggen van aparte lijntjes tussen toepassingen. Een broker zorgt dat dit snel en eenvoudig kan waar en wanneer nodig. Dit is slechts een eerste stap, waarbij eigenlijk nog niet van een midoffice kan gesproken worden. Maar er zijn al enkele belangrijke voordelen. Er is een betere beheersing van de koppelingen tussen verschillende applicaties in de backoffice en een eerste minimale beheersing van de link tussen backoffice en frontoffice. In plaats van bij elke applicatie een webluik te voorzien, kan een broker de input van webformulieren doorspelen aan de betrokken backoffice applicatie. Een Persoonlijke Internet Pagina voor de burger is echter nog niet mogelijk. Er is nog geen centrale gegevensbron of dossierkast, wat betekent dat de PIP slechts kan worden opgebouwd door de informatie bij verschillende backoffice applicaties te gaan opvragen. Dit is qua performantie onhaalbaar. Een gestructureerde werkomgeving ( werkbakjes ) voor de medewerker of real time beleidsinformatie is met deze oplossing nog niet voorhanden. Deze brokeroplossing is uiteraard enkel zichtbaar voor de informatie- en/of systeembeheerder. Voor de rest van de organisatie blijft deze oplossing onder water. Dit maakt het soms moeilijk verkoopbaar binnen het bestuur. 7.2 Dan maar liever starten met een LAB? De uitbouw van een LAB biedt het voordeel dat de informatiebeheerder beschikt over een instrument om de wildgroei aan verschillende informatiebronnen over personen, bedrijven, adressen en dossiers enigszins te beheersen. Dit is slechts een eerste stap, waarbij een centraal LAB wordt geïnstalleerd dat echter quasi-manueel wordt bijgehouden. Dit LAB is niet automatisch gekoppeld aan de verschillende backoffice applicaties maar wordt gevoed door het regelmatig inlezen van bronbestanden zoals VKBO en CRAB en manuele bijhoudingen. De informatie in het LAB is voor zoveel mogelijk medewerkers in het bestuur bereikbaar die op die manier toegang krijgen tot de kerndata. Goede afspraken en procedures hierover zijn van groot belang voor het succes

20 Een Persoonlijke Internet Pagina voor de burger is hier ook nog niet mogelijk. Een gestructureerde werkomgeving ( werkbakjes ) voor de medewerker is niet beschikbaar, maar hij heeft wel toegang tot kerndata en verliest geen tijd met het beheren en opzoeken ervan. Beperkte beleidsinformatie wordt in deze fase mogelijk door opzoekingen in het LAB. 7.3 Lab + Broker = Kern midoffice De combinatie van een broker en een LAB zorgt ervoor dat kerndata beter kunnen gedeeld worden over de gehele organisatie. De kerndata worden opgeslagen in een centraal bestand, de broker zorgt voor de data-uitwisseling tussen centraal gegevensbestand en applicaties in de backoffice en frontoffice. Voordelen worden stilaan duidelijk. Diensten vermijden dubbele invoer van bijvoorbeeld adresgegevens in tientallen verschillende databronnen. Gecentraliseerde data kunnen gemakkelijker en zonder extra inspanning beschikbaar gesteld worden aan verschillende diensten zonder ingewikkelde kennis van specifieke backoffice applicaties. Een Persoonlijke Internet Pagina wordt mogelijk voor wat betreft gemeenschappelijke gegevens (bijvoorbeeld mijn contactgegevens, mijn buurt, ). Er is wel nog geen centrale dossierkast, wat betekent dat de PIP geen statusinformatie over alle lopende dossiergegevens bevat. Ook dit kern midoffice blijft grotendeels onder water. De broker en het LAB praten met applicaties, niet rechtstreeks met medewerkers. Dit gebeurt pas bij het toevoegen van een gestructureerde werkomgeving (Workflow, DMS, CRM). Volgens sommigen is deze configuratie voldoende als midoffice. Waar het immers om gaat is de integratie van gegevens en applicaties, niet zozeer om het toevoegen van nóg een nieuwe applicatie. We moeten er inderdaad over waken dat de midoffice geen gesloten doos naast de andere wordt. Daartegenover staat dat velen bij het woord midoffice vooral aan bepaalde nieuwe werkomgevingen denken die momenteel op de markt worden aangeboden: CRM-systemen, workflowtoepassingen, document management systemen, Het is echter belangrijk om, wanneer we deze omgevingen in de organisatie introduceren, verder te bouwen op een stevig fundament (in de vorm van een broker en een LAB) en niet op los zand

DIGITALE DIENSTVERLENING IN EEN GEMEENTE

DIGITALE DIENSTVERLENING IN EEN GEMEENTE DIGITALE DIENSTVERLENING IN EEN GEMEENTE Uitwerking vandaag, ideeën voor morgen omtrent dossier-, product- en dienstgericht werken binnen Steden, Gemeenten en OCMW s. Informatisering lokale overheden In

Nadere informatie

Studiedag Beleid en Financiën een broos evenwicht

Studiedag Beleid en Financiën een broos evenwicht Studiedag Beleid en Financiën een broos evenwicht Ivan Stuer V-ICT-OR 26 september 2013 Inzichten 3xI Project Van Midoffice naar Informatiemanagement OSLO Standaard 3xI VIS/TIS project van V-ICT-OR in

Nadere informatie

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Horizon Project: defining midware Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Frank Van Hoornweder Commercieel directeur Cevi & Logins Waarnemingen en uitdagingen inzake ICT applicatie-architectuur

Nadere informatie

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur

Integraal veranderen met een Enterprise Architectuur Integraal veranderen met een Het nut van werken onder architectuur Hendrik Van Haele Agenda Authentieke bronnen Master data management 2 Koppelingen met Authentieke bronnen bedrijfsregels RR MidOffice

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

De geboorte van een standaard

De geboorte van een standaard 1 De geboorte van een standaard OSLO 31 Mei 2013 9u12 3,54 kg 3XI: DOELSTELLINGEN Stimuleren van innovatieve acties bij bedrijven op het vlak van informatiemanagement bij lokale besturen, om zo te komen

Nadere informatie

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government CORVE Vlaamse e-government Kort gesitueerd t.o.v. financieel instrumentarium 1 E-government Meer dan enkel ICT Meer dan een technisch verhaal Is veel meer dan een e-loket MAAR vooral een uitdaging om dienstverlening

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

CHECKLIST SOFTWARE GEMEENTELIJK MELDPUNT

CHECKLIST SOFTWARE GEMEENTELIJK MELDPUNT CHECKLIST SOFTWARE GEMEENTELIJK MELDPUNT OVER DIT DOCUMENT Bedoeling van dit document is een checklist te bieden die kan gebruikt worden bij het bepalen van welk type meldingssysteem voor uw organisatie

Nadere informatie

Thuisloket. 12 mei 2016

Thuisloket. 12 mei 2016 Thuisloket 12 mei 2016 Kortrijk E-loket scenario 1: Het manuele werk Lage kostprijs software (eenvoudig webform) Lage drempel gebruiker Afschrift geboorte akte Uittreksel strafregister (tot 2016) Personeelsinzet

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Integratietraject stad/ocmw

Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Stad en OCMW gaan nauwer samenwerken SITUERING TORHOUT SITUERING TORHOUT Enkele gegevens: Ruim 20.000 inwoners Geen deelgemeenten, enkel wijken Oppervlakte:

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Uitgangspunten OS-traject, geïnspireerd op beleidsdoelstellingen Kwalitatieve, klantvriendelijke

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie

Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie Only Once! Formulieren standaardiseren met OSLO als goede basis!! 1 Even voorstellen Johan van der Waal Strategisch adviseur - OSLO Johan.vanderwaal@v-ict-or.be - KING gemeenten NL Johan.van.der.waal@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving e-creabis Voor u begint Algemene beschrijving Toekennen van een bisnummer Rijksregisternummer of bisnummer met Algemeen e-creabis e-creabis is een onlinedienst waarmee de gemeentebesturen een bisnummer

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau egovernment projecten evalueren op lokaal niveau De I-scan: E-government met en voor uw org@nisatie Sabine Rotthier (Hogeschool Gent) Sabine.rotthier@hogent.be in samenwerking met Uitspraken uit de praktijk

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3

Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3 Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3 1 Even voorstellen Johan van der Waal Domeinverantwoordelijke informatiemanagement Johan.vanderwaal@v-ict-or.be

Nadere informatie

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability Self service 360 o Klantbeeld Door én met klanten Antwoord op dynamiek Adoptability Grip op markten De front office betaalt en de front office bepaalt door Chris Ras, Michel Peters en Roel Corzaan De groei

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2011

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2011 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2011 Goed op weg Richard Pauwels is al sinds 2000 GIS-medewerker van de gemeente Brasschaat. Brasschaat was niet alleen een van de eerste gemeentes die met het Grootschalig Referentie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

GIS en economisch beleid

GIS en economisch beleid GIS en economisch beleid Staten-generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Filip Meuris Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal 07.12.1960 Streekontwikkeling? Van ontwikkeling van bedrijventerreinen

Nadere informatie

Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur

Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening wie, wat, waar, wanneer een nieuwe open data

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Voorstelling VTC Informatieveiligheid CENTRUMSTEDEN

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Voorstelling VTC Informatieveiligheid CENTRUMSTEDEN voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Voorstelling VTC Informatieveiligheid CENTRUMSTEDEN Anne Teughels & Caroline Vernaillen juni 2013 Wie zijn wij o adviseurs van de VTC o De voor het elektronische

Nadere informatie

www.desocialekaart.be Fiches claimen en beheren als fichebeheerder

www.desocialekaart.be Fiches claimen en beheren als fichebeheerder Fiche claimen www.desocialekaart.be Fiches claimen en beheren als fichebeheerder Ben je nog geen fiche-eigenaar en wil je dit worden? Neem eerst een kijkje in het Dashboard van je profiel bij Mijn fiches

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Doel en opzet van het MAGDA programma

Doel en opzet van het MAGDA programma Achtergrond Doel en opzet van het MAGDA programma Hans C. Arents, adviseur strategie & technologie, (CORVE) Tel: (02) 553 52 95 Fax: (02) 553 55 42 E-mail: hans.arents@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw

Nadere informatie

Kenniswerk en Case management voor een flexibele Midoffice V-ICT-OR

Kenniswerk en Case management voor een flexibele Midoffice V-ICT-OR Kenniswerk en Case management voor een flexibele Midoffice V-ICT-OR 2 Agenda Dienstverlening binnen de lokale overheid Introductie van midoffice ICT ondersteuning Proces automatisering Case management

Nadere informatie

Mijngemeente & contactendatabank contactendatabank SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER

Mijngemeente & contactendatabank contactendatabank SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER SMART CITIES: SLIMMER STERKER STRAFFER Mijngemeente & contactendatabank contactendatabank Ivan Stuer, Stad St-Niklaas Bart Noels, Intercommunale Leiedal Intercommunale Leiedal Hans Verscheure, Stad Kortrijk

Nadere informatie

Viag 2007. het is tijd voor informatiekwaliteit. Klaas van der Heijden Marloes Rutten

Viag 2007. het is tijd voor informatiekwaliteit. Klaas van der Heijden Marloes Rutten Viag 2007 De verkokering gekanteld, het is tijd voor informatiekwaliteit Klaas van der Heijden Marloes Rutten Document management Informatiemanagement Metadatamanagement Integratie inrichting en beheer

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

/// Vlaanderen Radicaal Digitaal ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/// Vlaanderen Radicaal Digitaal //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /// Nota Informatie Vlaanderen Radicaaldigitaal@vlaanderen.be /// Vlaanderen Radicaal Digitaal //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EEN

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling Joris Voets G@lileo Geïntegreerd Geografisch - Informatiesysteem Ontwikkeld door stad Leuven in samenwerking met EDS en GE Energy Geografisch

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

Sessie 28A. met geografische digitale bouwstenen

Sessie 28A. met geografische digitale bouwstenen Sessie 28A Oost-Vlaamse lokale G besturen aan de slag met geografische digitale bouwstenen piva egov egov-gerelateerde ondersteuning GIS ICT Informatieveiligheid Erfgoedinzicht Ovinob Leidende principes

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 57/2013 van 27 november 2013 Betreft: Adviesaanvraag inzake het voorontwerp van decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest

Nadere informatie

www.desocialekaart.be Hoe een nieuwe organisatiefiche toevoegen als fichebeheerder?

www.desocialekaart.be Hoe een nieuwe organisatiefiche toevoegen als fichebeheerder? www.desocialekaart.be Hoe een nieuwe organisatiefiche toevoegen als fichebeheerder? Scope van de sociale kaart Behoort de organisatie tot de scope van de sociale kaart? Om zeker te zijn welke organisaties,

Nadere informatie

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 22 DISCIMUS AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project URL van het project Naam van de projectverantwoordelijke DISCIMUS

Nadere informatie

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005

Agenda. AbiWare en GIS. AbiWare. AbiWare Gebruikers. AbiWare Gebruikers. Kennismaking GIS en EDL. Eurotronics NV april / juni 2005 Agenda Dhr Pol Van Cleemput - AbiWare Inleiding AbiPlan en GIS Dhr Peter Bonne Eurotronics Situering GIS en EDL product Demo AbiFire EDL Vragen AbiWare en GIS Pol Van Cleemput AbiWare 23 juni 25 Eurotronics

Nadere informatie

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties 10 de Cevi Klantendag 1 WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties Jasper Vervaert Marjan Hellin Hilde Mortier WebBv in ontwikkeling Sessie 4 Demo In- en afschrijvingen

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Inhoud. 1. Balie applicatie... 2. 2. UiTPAS inlezen... 3. 3. UiTPAS registreren... 4. 4. Pashouder zoeken... 6. 5. Gegevens aanpassen...

Inhoud. 1. Balie applicatie... 2. 2. UiTPAS inlezen... 3. 3. UiTPAS registreren... 4. 4. Pashouder zoeken... 6. 5. Gegevens aanpassen... 1 Inhoud 1. Balie applicatie... 2 2. UiTPAS inlezen... 3 3. UiTPAS registreren... 4 4. Pashouder zoeken... 6 5. Gegevens aanpassen... 7 6. UiTPAS blokkeren en vervangen... 11 7. Punt toekennen... 12 8.

Nadere informatie

Gebruikersbeheer gericht op het Digitaal Sociaal Huis (v2.2)

Gebruikersbeheer gericht op het Digitaal Sociaal Huis (v2.2) Gebruikersbeheer gericht op het Digitaal Sociaal Huis (v2.2) Inhoud Algemene instellingen... 2 Inloggen tot het systeem... 2 Uw gedelegeerde beheerders beheren... 2 Uw organisatie gegevens beheren... 4

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK

VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK I n t e r c o m m u n a l e L e i e d a l 1 VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK OVER HET Afstemmen van vraag en aanbod Woonzorg op mensenmaat Kortrijk 7 mei 2015 Wouter Degadt INLEIDING Het belang van

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

Welke Trends & Uitdagingen komen op ons af? Algemene Vergadering VVOS - Wichelen

Welke Trends & Uitdagingen komen op ons af? Algemene Vergadering VVOS - Wichelen Welke Trends & Uitdagingen komen op ons af? Algemene Vergadering VVOS - Wichelen Wie ben ik? Eddy Van der Stock hoofd ICT & GIS - Stad en OCMW Lokeren. 850 werkstations, Virtueel serverpark (VMWare), SAN

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke

Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke inhoud 1. Het veranderingsproject Dynamo 2. Onze vroegere ervaring : De productencatalogus als digitale invulling van het sociaal huis

Nadere informatie

P-CRAB & Adressenmonitor. Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen

P-CRAB & Adressenmonitor. Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen P-CRAB & Adressenmonitor Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen P-CRAB P-CRAB Overheid als beheerder Gemeente is bevoegd, maar Geen strikte / duidelijke procedure

Nadere informatie

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent & Geografische Informatieuitwisseling Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent Inwoners: 247,486 Oppervlakte: 156,2 Km² Personeel stad: 3858 GIS Gent Type 4 Gemeente

Nadere informatie

Hoe met IT het verschil maken bij de integratie gemeente OCMW? Praktische roadmap en praktijkvoorbeeld.

Hoe met IT het verschil maken bij de integratie gemeente OCMW? Praktische roadmap en praktijkvoorbeeld. Hoe met IT het verschil maken bij de integratie gemeente OCMW? Praktische roadmap en praktijkvoorbeeld. Steven Bauwens Management consultant Möbius Wesley Bille Service Team Digital Transformation LoQutus

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

De gemiddelde burger bestaat niet

De gemiddelde burger bestaat niet De gemiddelde burger bestaat niet Met Business Intelligence naar doelgroepgericht beleid Peter Verrykt Unit Manager Business Intelligence @RealDolmen September 19, 2011 Slide 1 Initiatiefnemers RealDolmen

Nadere informatie

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december 1 Thuisloket Kortrijk 15 december 2016 Thuisloket burgerzaken: de vraag Wat leveren we af? Maart 2015

Nadere informatie

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink

Resultaten IBIS project. SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Resultaten IBIS project SISLink conferentie 19 juni 2009 Bote Folkertsma, Studielink Onderwerpen Projectdoel en -resultaten Analyse knelpunten IBIS concept Hoe verder Projectdoel IBIS Verkenning van de

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Klant centraal door goed doordacht informatiemanagement A3O

Klant centraal door goed doordacht informatiemanagement A3O Klant centraal door goed doordacht informatiemanagement A3O AGENDA & Klant centraal A3O Mid-office voor Vlaamse gemeenten Partners Aanpak BCT 3 Alles draait om kritische informatie Opgericht in 1985 Marktleider

Nadere informatie

Richtlijnen adrestoekenning en opslag. Het adres als sleutel voor een vlotte dienstverlening in uw stad of gemeente.

Richtlijnen adrestoekenning en opslag. Het adres als sleutel voor een vlotte dienstverlening in uw stad of gemeente. Richtlijnen adrestoekenning en opslag Het adres als sleutel voor een vlotte dienstverlening in uw stad of gemeente. Het adres: de correcte code die vele deuren opent. Als administratief medewerker bij

Nadere informatie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie

Zaakgericht Werken - ochtendsessie Zaakgericht Werken - ochtendsessie Corné Dekker, informatiearchitect, IenPM BV ISZF, IJlst, 11 april 2011 www.zaakgerichtwerken.nl 1 Schermvoorbeelden Schermvoorbeelden Mozard MidOffice Suite (Deventer,

Nadere informatie

Inwoners en ambtenaren tevreden met de e van e- Gemeente Nieuwegein

Inwoners en ambtenaren tevreden met de e van e- Gemeente Nieuwegein Inwoners en ambtenaren tevreden met de e van e- Gemeente Nieuwegein Toen de Gemeente Nieuwegein besloot om samen met Alphen a/d Rijn, Delft, Ede en Zoetermeer een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven

Nadere informatie

OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee?

OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee? OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee? 30 april 2015 11.40-12.30 uur 1 OSLO 3.0 Waar staan we en waar willen we heen VlaVirGem- Waar zijn we ooit vertrokken en hoe ziet het geheel eruit

Nadere informatie

Digitale Omgevingsvergunning. Toelichtingsdag AMV Dinsdag 17 december 2013

Digitale Omgevingsvergunning. Toelichtingsdag AMV Dinsdag 17 december 2013 Toelichtingsdag AMV Dinsdag 17 december 2013 Inhoud toelichting Voorgeschiedenis: emil en MVDB Digitale Omgevingsvergunning Opvolging binnen AMV 1. Voorgeschiedenis emil-loket voor digitaal indienen milieuvergunning

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Whitepaper Zaaksgewijs werken volgens BCT

Whitepaper Zaaksgewijs werken volgens BCT Handelsnaam van BCT automatisering BV KvK 14043652 postbus 300 6430 AH Hoensbroek heiberg 40 6436 CL Amstenrade t. +31 (0)46-442 45 45 f. +31 (0)46-442 47 30 info@bct.nl www.bct.nl servicedesk: t. +31

Nadere informatie

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013

Plan van Aanpak Klant Contact Centrum januari 2013 Plan van Aanpak Klant Contact Centrum 2013 15 januari 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Routekaart Dienstverlening... 3 3. Mijlpalen 2012... 4 4. Niet gerealiseerde activiteiten fase 2 (2012)...

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK

VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK 1 VRIJWILLIGERS- COMPETENTIE DATABANK OVER HET Afstemmen van vraag en aanbod Wichelen 20 maart 2015 INLEIDING Het belang van vrijwilligers De kost van vergrijzing Een hard debat trekt aan Slimme modellen

Nadere informatie

Analyse Vlaamse portaal applicaties

Analyse Vlaamse portaal applicaties Audit opdracht Analyse Vlaamse portaal applicaties Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79 E-mail: hans.arents@wim.vlaanderen.be

Nadere informatie

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning Infosessie CRAB Gebruikersdagen CIPAL Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning adressen authentieke geografische gegevensbron implementatie gebruik adressen zo eenvoudig kan het zijn Bron: http://bag.vrom.nl/

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013. Informatieveiligheid omdat het moet!

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013. Informatieveiligheid omdat het moet! voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013 Informatieveiligheid omdat het moet! Caroline Vernaillen 25 april 2013 Wie zijn wij o adviseurs van de VTC o De voor het elektronische

Nadere informatie

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Jan Verlinden Diensthoofd ICT Gemeente Schoten Leidraad Schoten Ict

Nadere informatie

GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking. Inhoud. Inleiding. Stad Kortrijk. V-ict-or 21 december 2006 Hans Verscheure 1

GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking. Inhoud. Inleiding. Stad Kortrijk. V-ict-or 21 december 2006 Hans Verscheure 1 GIS in het stadsbeleid en de dienstverlening aan de bevolking V-ict-or 21 december 26 Hans Verscheure GIS-coördinator databeheerder Directie ICT stad Kortrijk Inhoud Inleiding Kortrijk organisatie 3 cases

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4)

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave bij gebruik van

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Portaal. Seminarie CAG-MOVI 4 december 2012. Roel Verhaert Stadssecretaris Antwerpen

Portaal. Seminarie CAG-MOVI 4 december 2012. Roel Verhaert Stadssecretaris Antwerpen Portaal Seminarie CAG-MOVI 4 december 2012 Roel Verhaert Stadssecretaris Antwerpen Wat bedoelen we met portaal? - Met portaal bedoelen we klassiek de frontoffice, het klantencontact (cf. portal digitale

Nadere informatie

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld.

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. 1 We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk zo dat wat wij vandaag beschrijven noodzakelijk

Nadere informatie

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster)

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) Inhoudstafel 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 Voorgeschiedenis... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? Binnen welke

Nadere informatie

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Gezinssportfederatie vzw, Troonstraat, 125, 1050 Brussel STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Vanaf december 2014 kunnen de GSF-sportclubs hun leden online inschrijven. Dit biedt jou

Nadere informatie

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem 1. Functionele eisen zaakmanagement systeem In dit document staan de functionele eisen die worden gesteld aan het zaakmanagementsysteem. 1.1. Input en output van zaakmanagement systeem Het zaakmanagement

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden

Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden Gekozen voor beschrijving van zeer kleine modules Principe van atomaire services: Makkelijker migreren naar de cloud Makkelijker in herbruikbaarheid

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Eerste aanmelding Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Datum release 24/04/2013 Versie 1.0 1. Eerste aanmelding Wanneer u als contactpersoon via het registratiesysteem

Nadere informatie