Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN ALGEMEEN ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT RISICOBEHEER... 9 TOELICHTING OP DE BALANS VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA EIGEN VERMOGEN KORTLOPENDE SCHULDEN OVERIGE INFORMATIE OVERIGE GEGEVENS CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

3 Verslag van de directie Algemeen DAF Depositary B.V. (de Bewaarder ), statutair gevestigd te Amsterdam, is opgericht op 3 oktober De Bewaarder heeft ten doel het optreden als Bewaarder (depositary) in de zin van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") ten behoeve van beleggingsinstellingen. Kernactiviteiten Tot de kernactiviteiten behoren het houden en bewaren van alle activa van de Beleggingsinstellingen, het houden van toezicht op de beheerders van de Beleggingsinstellingen en op de ingaande en uitgaande geldstromen. Alle activa worden in bewaring gehouden bij binnenlandse en buitenlandse brokers. De Bewaarder treedt per op als bewaarder voor de volgende beleggingsfondsen (de Beleggingsinstellingen ): Alternative Investments Funds (AIF s) FundShare Umbrella Fund (paraplufonds beheerd door HiQ Invest B.V.); HiQ Invest Market Neutral Fund (beleggingsfonds beheerd door HiQ Invest B.V.); HiQ Invest Fundamental Value Fund (beleggingsfonds beheerd door HiQ Invest B.V.); HEK European Value Fund (beleggingsfonds beheerd door Safe Harbour Fund Management B.V.); HEK American Value Fund (beleggingsfonds beheerd door Safe Harbour Fund Management B.V.); HEK Asian Value Fund (beleggingsfonds beheerd door Safe Harbour Fund Management B.V.); Fundament Bond Fund (beleggingsfonds beheerd door Safe Harbour Fund Management B.V.); Alternative Harbour Fund (beleggingsfonds beheerd door Safe Harbour Fund Management B.V.); Capital Guards (paraplufonds beheerd door Persist Global Wealth Management B.V.). Fonds Bloemendaal (Bloemendaal Investment Management B.V.); en Mint Tower Arbitrage Fund (beleggingsfonds beheerd door Mint Tower Capital Management B.V.). Voor de beleggingsfondsen HiQ Invest Market Neutral fund, Fundamental Value Fund en Fond Bloemendaal ligt de juridische eigendom van de activa van de Beleggingsinstelling bij een derde partij. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) FundShare UCITS Umbrella Fund (beleggingsfonds beheerd door HiQ Invest B.V.); Ostrica Global Active Investment Fund (beleggingsfonds beheerd door Ostrica B.V.);en Perlas Global Active Investment Fund (beleggingsfonds beheerd door Ostrica B.V.). De Bewaarder treedt daarnaast op als bestuurder van de volgende bewaarders: Stichting Bewaarbedrijf Robein; en Stichting Bewaarbedrijf Mint Tower Arbitrage Fund. Stichting Bewaarbedrijf Robein treedt op als bewaarder van Robein (paraplufonds beheerd door Robein Vermogensopbouw B.V.). Stichting Bewaarbedrijf Mint Tower Arbitrage Fund treedt op als bewaarder van Mint Tower Arbitrage Fund (beleggingsfonds beheerd door Mint Tower Capital Management B.V.). Interne organisatie De Bewaarder heeft geen personeel in dienst. De directie van de Bewaarder is ook de directie van FundShare Administrator B.V., de administrateur van de Beleggingsinstellingen (de Administrateur ). Financiële instrumenten en risico s De Bewaarder houdt de juridische eigendom en niet de economische eigendom van de door de Beheerders van de Beleggingsinstellingen op basis van de relevante prospectus aangekochte beleggingen en aangehouden gelden. De economische eigendom berust bij de participanten van de Beleggingsinstellingen. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

4 Marktrisico Dit is het risico van verliezen ten aanzien van beleggingen in financiële instrumenten ten gevolge van marktbewegingen (rentes, wisselkoersen, aandelenkoersen) of veranderingen in volatiliteit van de markt. De Bewaarder heeft in 2014 gebruik gemaakt van financiële instrumenten ter belegging. Dientengevolge loopt de Bewaarder marktrisico. De Bewaarder heeft het marktrisico niet afgedekt. De bewaarder maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Kredietrisico De Bewaarder loopt tegenpartijrisico op de ABN AMRO Bank N.V. waar de liquide middelen worden aangehouden. De Bewaarder heeft zich niet ingedekt tegen dit risico. Toelichting op het resultaat AIFMD Vanaf 21 juli 2013, is de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) in werking getreden. Voor bewaarders die voor 21 juli 2013 al bewaarder waren van beleggingsinstellingen zijn per 22 juli 2014 (overgangsjaar) van rechtsweg gemigreerd naar AIF bewaarder. De invoering van de AIFMD heeft geleid tot een actievere rol waarbij een bewaarder onafhankelijk toezicht uitoefent op de beheerder van een AIF. Dit heeft tot gevolg dat de omzet vanaf augustus 2014 die verband houdt met de uitvoering van bewaarderstaken voor AIF s direct verantwoord is in de winst-en-verliesrekening. UCITS De baten en lasten uit hoofde van bewaarders activiteiten van UCITS beleggingsinstellingen komen volgens een overeenkomst tot uitbesteding en afspraak direct voor rekening van de Administrateur. Met de beheerders van de Beleggingsinstellingen zijn overeenkomst tot uitbesteding opgemaakt, waarin is vastgelegd dat de Administrateur deze feitelijke werkzaamheden namens de Bewaarder uitvoert en dat de opbrengsten ten goede komen aan de Administrateur. Vermogenspositie Het eigen vermogen van de Bewaarder bedraagt per 31 december 2014 EUR (2013: EUR ). Hiermee voldoet de Bewaarder aan het vereiste minimum eigen vermogen ingevolge de Wft. Verwachtingen 2015 De Bewaarder blijft optreden als bewaarder van vermogenswaarden van Beleggingsinstellingen. Voor 2015 worden er geen significante wijzigingen in de activiteiten van de bewaarder verwacht. Ingevolge de introductie van de AIFMD richtlijn wordt medio 2015 verwacht een versterking op het gebied van de governance te hebben doorgevoerd. Amsterdam, 30 april 2015 De directie M.S. Huisman H.J.J.M. Schoofs DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

5 Balans per 31 december 2014 (Bedragen in EUR, vóór resultaatbestemming) Activa ref. 31/12/ /12/2013 Vaste activa 5 Financiële vaste activa Vlottende activa 6 Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen Liquide middelen Totaal Activa Passiva ref. 31/12/ /12/2013 Eigen Vermogen 7 Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden 8 Schulden aan groepsmaatschappijen Overige schulden en overlopende passiva Totaal Passiva DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

6 Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2014 Winst-en-verliesrekening Netto omzet Bewaardersvergoedingen Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat op beleggingen Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

7 Algemene toelichting en grondslagen 1. Algemeen 1.1 Doelstelling en kernactiviteiten De Bewaarder, statutair gevestigd te Amsterdam is opgericht op 3 oktober 2011 door de enig aandeelhouder FundShare Administrator B.V. (hierna: de Administrateur ) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer Het doel van de Bewaarder omvat het optreden als bewaarder van de Beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (de Wft ) en als zodanig het bewaren van de activa van de Beleggingsinstelling en het administreren van de waarden waarin door de Beleggingsinstellingen wordt belegd Kernactiviteiten Tot de kernactiviteiten behoren het houden en bewaren van alle activa van de Beleggingsinstelling waarvoor de Bewaarder optreedt als bewaarder alsmede het houden van toezicht op de beheerder van de Beleggingsinstellingen. 1.2 Bewaarovereenkomst De in bewaring gegeven activa worden ten behoeve van derden, de participanten van de Beleggingsinstelling, bewaard en de verbonden rechten aan de in bewaring gegeven activa worden uitgeoefend in overeenstemming met bewaarovereenkomst tussen de Bewaarder, indien relevant de juridisch eigenaar en Beheerders van AIF s (de overeenkomst voor beheer en bewaring ingeval van UCITS-fondsen). 1.3 Maatregelen van interne beheersing en procedures voor het mitigeren van risico s Het bestuur van de Bewaarder is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de processen rondom de bewaargeving, het toezicht op de uitgifte en inkoop van participaties overeenkomstig de regelgeving en voorwaarden van de Beleggingsinstelling alsmede de juiste vaststelling van de waarde van het vermogen van de Beleggingsinstelling en de waarde per participatie van de subfondsen. Voor de controle en het toezicht op de uitvoering en het identificeren, beoordelen en mitigeren van risico s heeft de Bewaarder overlegstructuren, richtlijnen en procedures (AO/IB handboek) alsmede rapportagelijnen in werking gesteld. 1.4 Directie De directie van de Bewaarder bestaat uit de heer M.S. Huisman en de heer H.J.J.M. Schoofs. 1.5 Verbonden (gelieerde) partijen De directie van de Bewaarder en de hieronder geïdentificeerde partijen, worden aangemerkt als verbonden partijen als bedoeld in de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ 330) en als gelieerde partijen zoals bedoeld in artikel 1:1 sub m van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Groepsondernemingen De volgende verbonden partijen van de Bewaarder zijn onderdeel van een groep: - LPE Capital B.V. (moedermaatschappij en hoofd van de groep); - HiQ Invest B.V. (beheerder beleggingsinstellingen); - HiQ Trading Software B.V. (software- en ICT infra ontwikkelbedrijf); - DeGiro B.V. (beleggingsonderneming); - ML Concepts B.V. (website ontwikkelbedrijf); DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

8 o Codern Venture SRL (Software ontwikkelbedrijf) 60%. - FundShare Administrator B.V. (administrateur beleggingsinstellingen en moedermaatschappij Bewaarder); - FundShare Asset Management B.V.(geen activiteiten) - Stichting DeGiro (een stichting beleggersgiro opgericht door DeGiro B.V.); en - Stichting DeGiro II (een stichting beleggersgiro opgericht door DeGiro B.V.) Buiten de groep staande verbonden partijen De volgende verbonden partijen zijn geen onderdeel van de hierboven genoemde groep: - HiQ Invest Fundamental Value Fund (beheerd beleggingsfonds door HiQ Invest B.V.); - HiQ Invest Market Neutral Fund (beheerd beleggingsfonds door HiQ Invest B.V.); - HiQ Trading and Liquidity Providing N.V. (een beleggingsonderneming opgericht door de bewaarder van HiQ Invest Market Neutral Fund); - HiQ TLP Hong Kong Limited (een onderneming gevestigd in Hong Kong); - FundShare Umbrella Fund (beheerd beleggingsfonds door HiQ Invest B.V.); - FundShare Umbrella UCITS Fund (beheerd beleggingsfonds door HiQ Invest B.V.); - Stichting Bewaarbedrijf Robein (bewaarder van Robein); en - Stichting Bewaarbedrijf Mint Tower Arbitrage Fund (bewaarder van Mint Tower Arbitrage Fund). 2. Algemene grondslagen voor waardering van activa en passiva 2.1 Algemeen Presentatie balans Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) alsmede rekening houdende met de vereisten uit artikel 4:51 van de Wft. De balans is opgesteld in euro s. In de balans zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting Boekjaar Het reguliere statutair bepaalde boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar. De Bewaarder is verplicht jaarlijks binnen vier maanden na afloop van een boekjaar een balans en een winst-en-verliesrekening op te maken Vergelijkende cijfers Indien noodzakelijk voor vergelijkingsdoeleinden is de rubricering van de vergelijkende cijfers aangepast Opname van een actief of een verplichting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de Bewaarder zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld Juridische en economische eigendom De Bewaarder houdt de juridische eigendom van de beleggingen in financiële instrumenten en aangehouden gelden. De beheerder van de Beleggingsinstelling kent als tegenprestatie voor de door de Bewaarder gehouden beleggingen in financiële instrumenten en gelden participaties (deelnemingsrechten) toe aan individuele beleggers (participanten) die derhalve het economische eigendom houden. De voor- en nadelen welke voortvloeien uit of verband houden met de door de DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

9 Bewaarder ten behoeve van de participanten in bewaring genomen en geadministreerde financiële instrumenten en gelden komen ten goede aan respectievelijk ten laste van de participanten. Aangezien het economisch eigendom van de beleggingen bij de participanten berust en niet bij de Bewaarder, is er overeenkomstig RJ geen sprake van een actief. De financiële instrumenten en aangehouden gelden staan derhalve niet in de balans opgenomen. 2.2 Financiële vaste activa (overige effecten) De overige effecten bestaan uit participaties in beleggingsinstellingen. De participaties worden niet aangehouden uit hoofde van handelsdoeleinden maar staan duurzaam ten diensten van de Bewaarder. Deze participaties worden conform RJ 290 geclassificeerd als investeringen in eigenvermogensinstrumenten (aandelen). De participaties van de beleggingsinstellingen worden opgenomen tegen reële waarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de door de Administrateur vastgestelde en gevalideerde netto-vermogenswaarde per participatie. Positieve waardeveranderingen worden rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt via een herwaarderingsreserve. Gerealiseerde waardeveranderingen door verkoop van de participaties worden aan de herwaarderingsreserve onttrokken voor zover de herwaarderingsreserve daartoe toereikend is. Indien de reële waarde van de participaties daalt onder de historische kostprijs wordt het verschil ten laste van het resultaat gebracht. Indien de reële waarde daarna weer toeneemt wordt eerst de waardevermindering die ten laste van het resultaat is gebracht teruggenomen ten gunste van het resultaat. 2.3 Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde is gelijk aan de nominale waarde tenzij anders vermeld; de vorderingen worden, voor zover nodig, opgenomen onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. 2.4 Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden in rekening-courant. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 2.5 Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde. 3. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 3.1 Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 3.2 Netto-omzet Voor de uitvoering van de taken van de Bewaarder wordt gebruikgemaakt van de systemen en medewerkers van de Administrateur en gelieerde partijen. De baten en lasten uit hoofde van de activiteiten van de Bewaarder voor de UCITS-fondsenkomen volgens een overeenkomst tot uitbesteding DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

10 en afspraak direct voor rekening van de Administrateur. Voor de Beleggingsinstellingen is per Beleggingsinstelling een overeenkomst tot uitbesteding opgemaakt, waarin is vastgelegd dat de Administrateur voor de UCITS-de feitelijke werkzaamheden namens de Bewaarder uitvoert en dat de operationele opbrengsten en kosten ten goede respectievelijk ten nadelen komen aan de Administrateur. De netto-omzet met betrekking tot de AIF s over de verslagperiode wordt wel apart in de winst-enverliesrekening verantwoord. 3.3 Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. 4. Risicobeheer Hieronder staan de bedrijfsrisico s vermeld die zijn geïdentificeerd tezamen met de ingeregelde beheersmaatregelen. 4.1 Operationeel risico Alle partijen in de levenscyclus van een transactie in financiële instrumenten kunnen fouten maken waardoor de posities in de book-entry administraties niet juist zijn of dat de afwikkeling van posities niet tijdig plaatsvindt. Het is derhalve zaak om alle mutaties, die op de rekening aangehouden bij een broker plaatsvinden, goed te (laten) controleren. Deze mutaties worden periodiek gereconcilieerd met de posities en transacties zoals geadministreerd in de administratie van de Beheerder of namens de Beheerder de Administrateur. Zo nodig worden de administraties gecorrigeerd. 4.2 Bewaarnemingsrisico De Bewaarder loopt het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemers in de bewaarketen van die activa. Ter mitigering van het risico heeft de Bewaarder de eerste en de tweede schakel in de bewaarketen zorgvuldig beoordeeld. De bewaring van financiële instrumenten en gelden vindt gescheiden plaats van de beheerders van Beleggingsinstellingen (wettelijke vermogensscheiding). Voor de bewaring van financiële instrumenten maakt de Bewaarder gebruik van derden in de zogenoemde bewaarketen. Om de bewaring mogelijk te maken heeft de Bewaarder een rekeningen geopend bij brokers (Brokers). De Brokers verlenen aan de Bewaarder beleggingsdiensten en nevendiensten die het mogelijk maken om de posities in financiële instrumenten en geld van de Beleggingsinstellingen te bewaren. Deze Brokers zijn gehouden aan vermogensscheidingsvereisten. Zij hebben of vermogensscheiding geregeld via een apart bewaarbedrijf, beroepen zich op de Wet giraal effectenverkeer (Wge) of voldoen aan buitenlandse wet- en regelgeving inzake vermogensscheiding. Voor de financiële instrumenten die de Bewaarder inzake de Beleggingsinstellingen in positie heeft worden periodiek gecontroleerd op juistheid en volledigheid met de posities aangehouden bij de brokers. De posities en transacties van de UCITS fondsen worden door de Administrateur op dagbasis gecontroleerd. De posities en transacties van de AIF fondsen worden door de Bewaarder op dagbasis per kwartaal gecontroleerd. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

11 Toelichting op de balans 5. Vaste activa 5.1 Financiële vaste activa Verloopoverzicht over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december Verloopoverzicht financiële vaste activa 31/12/ /12/2013 Stand primo verslagperiode Aankopen Verkopen 0 0 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen Gerealiseerde waardeveranderingen 0 0 Stand ultimo verslagperiode De historische kostprijs van de financiële vaste activa bedraagt EUR Vlottende activa 6.1 Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op groepsmaatschappijen 31/12/ /12/2013 Vorderingen op groepsmaatschappijen Totaal De vorderingen op groepsmaatschappijen in rekening-courant zijn onmiddellijk opeisbaar en staan gewaardeerd tegen de nominale waarde. De rekening-courant positie met groepsmaatschappijen is niet rentedragend. Omtrent aflossingen en zekerheden is niets overeengekomen. 6.2 Vorderingen Vorderingen 31/12/ /12/2013 Handelsdebiteuren Totaal Liquide middelen Liquide middelen 31/12/ /12/2013 Banktegoeden in rekening-courant Totaal De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de Bewaarder. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

12 7. Eigen vermogen 7.1 Gestort aandelenkapitaal Het gestort en geplaatste aandelenkapitaal is verdeeld in 225 gewone aandelen van EUR 100 nominaal per stuk. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR Agioreserve Verloopoverzicht over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december Verloopoverzicht agioreserve Stand primo verslagperiode Stortingen Stand ultimo verslagperiode Overige reserves Verloopoverzicht over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Verloopoverzicht overige reserve 31/12/ /12/2013 Stand primo verslagperiode 0 0 Resultaat bestemming Stand ultimo verslagperiode Onverdeeld resultaat Verloopoverzicht over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Verloopoverzicht onverdeeld resultaat 31/12/ /12/2013 Stand primo verslagperiode Resultaat bestemming Resultaat lopend boekjaar Totaal Minimumvermogenseis De Bewaarder dient een minimum bedrag aan eigen vermogen van EUR op basis van artikel 3:53 Wft en zoals vereist in art 54 lid 1 i van het Besluit prudentiële regels Wft aan te houden. Het eigen vermogen per 31 december 2014 van EUR voldoet aan deze regels. 8. Kortlopende schulden 8.1 Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden aan groepsmaatschappijen 31/12/ /12/2013 Schulden aan groepsmaatschappijen Totaal De rekening-courant positie met groepsmaatschappijen is niet rentedragend. Omtrent aflossingen en zekerheden is niets overeengekomen. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

13 8.2 Overige schulden en overlopende passiva De overige schulden en overlopende passiva zijn als volgt te specificeren: Overige schulden en overlopende passiva 31/12/ /12/2013 Crediteuren Omzetbelasting Vennootschapsbelasting Nog te betalen bedragen Totaal Overige informatie 9.1 Gemiddeld aantal werknemers De Bewaarder heeft geen werknemers in dienst. 9.2 Bewaarneming Het vermogen ingelegd door participanten van de Beleggingsinstellingen waarvoor de Bewaarder bewaarneming voert, bedraagt ultimo december 2014 EUR , hiervan heeft EUR betrekking op AIF s. (2013 EUR ). 9.3 Honorarium accountant Het honorarium voor de controle van het jaarverslag 2014 bedraagt EUR (2013: EUR 5.550). Er zijn geen non-assurance diensten in rekening gebracht. 9.4 Transacties verbonden partijen Alle transacties die de Bewaarder (of de Administrateur onder de uitbestedingsovereenkomst namens de Bewaarder) heeft uitgevoerd met verbonden partijen zijn transacties geweest tegen marktconforme tarieven. 9.5 Vennootschapsbelasting Over het boekjaar 2014 is vennootschapsbelasting verschuldigd. Het positief belastbaar resultaat is daarbij grotendeels verrekend met het verlies over het boekjaar Bezoldiging directie De directie van de Bewaarder ontvangt geen bezoldiging. Amsterdam, 30 april 2015 De directie M.S. Huisman H.J.J.M. Schoofs DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

14 Overige gegevens DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

15 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat In artikel 14 van de statuten van de Bewaarder staat het volgende opgenomen betreffende de resultaatbestemming: De vennootschappelijke winst blijkende uit de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening is - voor zover de winst niet moet worden bestemd voor de vorming of instandhouding van door de wet voorgeschreven reserves ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die omtrent reservering of uitkering van winst beslist. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag, hetwelk het deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de wettelijk aan te houden reserves, te boven gaat. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014 De directie stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het resultaat over het boekjaar 2014 van EUR positief, toe te voegen aan de overige reserves. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt. Controleverklaring onafhankelijke accountant De controleverklaring afgegeven door de onafhankelijke accountant van de Bewaarder is opgenomen op de volgende twee bladzijden van dit jaarverslag. Gebeurtenissen na balansdatum Op 10 maart 2015 heeft de Bewaarder haar volledige positie in financiële instrumenten zoals verantwoord onder de financiële vaste activa geliquideerd. De gerealiseerde verkoopprijs is EUR ,52 geweest. Er hebben zich na balansdatum geen andere gebeurtenissen voorgedaan die enerzijds nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum of anderzijds gerede twijfel doen ontstaan omtrent de continuïteitveronderstelling van de Bewaarder. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

16 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Bestuurder van DAF Depositary B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van DAF Depositary B.V. te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de Bestuurder De Bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht. De Bestuurder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van DAF Depositary B.V. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Bestuurder gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van DAF Depositary B.V. per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

17 Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het Verslag van de Bewaarder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het Verslag van de Bewaarder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 30 April 2015 Ernst & Young Accountants LLP w.g. drs. R.J. Bleijs RA DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

Verslag van de directie

Verslag van de directie Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2012... 4 ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN... 6 1. ALGEMEEN... 6 2. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2013 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2013... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2013... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

FundShare Administrator B.V.

FundShare Administrator B.V. FundShare Administrator B.V. Inhoudsopgave PROFIEL EN KERNCIJFERS... 2 JAARREKENING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2013...

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2014 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 29 april 2010-3

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2015

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2015 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april 2009-3

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie