Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN ALGEMEEN ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT RISICOBEHEER... 9 TOELICHTING OP DE BALANS VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA EIGEN VERMOGEN KORTLOPENDE SCHULDEN OVERIGE INFORMATIE OVERIGE GEGEVENS CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

3 Verslag van de directie Algemeen DAF Depositary B.V. (de Bewaarder ), statutair gevestigd te Amsterdam, is opgericht op 3 oktober De Bewaarder heeft ten doel het optreden als Bewaarder (depositary) in de zin van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") ten behoeve van beleggingsinstellingen. Kernactiviteiten Tot de kernactiviteiten behoren het houden en bewaren van alle activa van de Beleggingsinstellingen, het houden van toezicht op de beheerders van de Beleggingsinstellingen en op de ingaande en uitgaande geldstromen. Alle activa worden in bewaring gehouden bij binnenlandse en buitenlandse brokers. De Bewaarder treedt per op als bewaarder voor de volgende beleggingsfondsen (de Beleggingsinstellingen ): Alternative Investments Funds (AIF s) FundShare Umbrella Fund (paraplufonds beheerd door HiQ Invest B.V.); HiQ Invest Market Neutral Fund (beleggingsfonds beheerd door HiQ Invest B.V.); HiQ Invest Fundamental Value Fund (beleggingsfonds beheerd door HiQ Invest B.V.); HEK European Value Fund (beleggingsfonds beheerd door Safe Harbour Fund Management B.V.); HEK American Value Fund (beleggingsfonds beheerd door Safe Harbour Fund Management B.V.); HEK Asian Value Fund (beleggingsfonds beheerd door Safe Harbour Fund Management B.V.); Fundament Bond Fund (beleggingsfonds beheerd door Safe Harbour Fund Management B.V.); Alternative Harbour Fund (beleggingsfonds beheerd door Safe Harbour Fund Management B.V.); Capital Guards (paraplufonds beheerd door Persist Global Wealth Management B.V.). Fonds Bloemendaal (Bloemendaal Investment Management B.V.); en Mint Tower Arbitrage Fund (beleggingsfonds beheerd door Mint Tower Capital Management B.V.). Voor de beleggingsfondsen HiQ Invest Market Neutral fund, Fundamental Value Fund en Fond Bloemendaal ligt de juridische eigendom van de activa van de Beleggingsinstelling bij een derde partij. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) FundShare UCITS Umbrella Fund (beleggingsfonds beheerd door HiQ Invest B.V.); Ostrica Global Active Investment Fund (beleggingsfonds beheerd door Ostrica B.V.);en Perlas Global Active Investment Fund (beleggingsfonds beheerd door Ostrica B.V.). De Bewaarder treedt daarnaast op als bestuurder van de volgende bewaarders: Stichting Bewaarbedrijf Robein; en Stichting Bewaarbedrijf Mint Tower Arbitrage Fund. Stichting Bewaarbedrijf Robein treedt op als bewaarder van Robein (paraplufonds beheerd door Robein Vermogensopbouw B.V.). Stichting Bewaarbedrijf Mint Tower Arbitrage Fund treedt op als bewaarder van Mint Tower Arbitrage Fund (beleggingsfonds beheerd door Mint Tower Capital Management B.V.). Interne organisatie De Bewaarder heeft geen personeel in dienst. De directie van de Bewaarder is ook de directie van FundShare Administrator B.V., de administrateur van de Beleggingsinstellingen (de Administrateur ). Financiële instrumenten en risico s De Bewaarder houdt de juridische eigendom en niet de economische eigendom van de door de Beheerders van de Beleggingsinstellingen op basis van de relevante prospectus aangekochte beleggingen en aangehouden gelden. De economische eigendom berust bij de participanten van de Beleggingsinstellingen. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

4 Marktrisico Dit is het risico van verliezen ten aanzien van beleggingen in financiële instrumenten ten gevolge van marktbewegingen (rentes, wisselkoersen, aandelenkoersen) of veranderingen in volatiliteit van de markt. De Bewaarder heeft in 2014 gebruik gemaakt van financiële instrumenten ter belegging. Dientengevolge loopt de Bewaarder marktrisico. De Bewaarder heeft het marktrisico niet afgedekt. De bewaarder maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Kredietrisico De Bewaarder loopt tegenpartijrisico op de ABN AMRO Bank N.V. waar de liquide middelen worden aangehouden. De Bewaarder heeft zich niet ingedekt tegen dit risico. Toelichting op het resultaat AIFMD Vanaf 21 juli 2013, is de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) in werking getreden. Voor bewaarders die voor 21 juli 2013 al bewaarder waren van beleggingsinstellingen zijn per 22 juli 2014 (overgangsjaar) van rechtsweg gemigreerd naar AIF bewaarder. De invoering van de AIFMD heeft geleid tot een actievere rol waarbij een bewaarder onafhankelijk toezicht uitoefent op de beheerder van een AIF. Dit heeft tot gevolg dat de omzet vanaf augustus 2014 die verband houdt met de uitvoering van bewaarderstaken voor AIF s direct verantwoord is in de winst-en-verliesrekening. UCITS De baten en lasten uit hoofde van bewaarders activiteiten van UCITS beleggingsinstellingen komen volgens een overeenkomst tot uitbesteding en afspraak direct voor rekening van de Administrateur. Met de beheerders van de Beleggingsinstellingen zijn overeenkomst tot uitbesteding opgemaakt, waarin is vastgelegd dat de Administrateur deze feitelijke werkzaamheden namens de Bewaarder uitvoert en dat de opbrengsten ten goede komen aan de Administrateur. Vermogenspositie Het eigen vermogen van de Bewaarder bedraagt per 31 december 2014 EUR (2013: EUR ). Hiermee voldoet de Bewaarder aan het vereiste minimum eigen vermogen ingevolge de Wft. Verwachtingen 2015 De Bewaarder blijft optreden als bewaarder van vermogenswaarden van Beleggingsinstellingen. Voor 2015 worden er geen significante wijzigingen in de activiteiten van de bewaarder verwacht. Ingevolge de introductie van de AIFMD richtlijn wordt medio 2015 verwacht een versterking op het gebied van de governance te hebben doorgevoerd. Amsterdam, 30 april 2015 De directie M.S. Huisman H.J.J.M. Schoofs DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

5 Balans per 31 december 2014 (Bedragen in EUR, vóór resultaatbestemming) Activa ref. 31/12/ /12/2013 Vaste activa 5 Financiële vaste activa Vlottende activa 6 Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen Liquide middelen Totaal Activa Passiva ref. 31/12/ /12/2013 Eigen Vermogen 7 Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Kortlopende schulden 8 Schulden aan groepsmaatschappijen Overige schulden en overlopende passiva Totaal Passiva DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

6 Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2014 Winst-en-verliesrekening Netto omzet Bewaardersvergoedingen Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat op beleggingen Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

7 Algemene toelichting en grondslagen 1. Algemeen 1.1 Doelstelling en kernactiviteiten De Bewaarder, statutair gevestigd te Amsterdam is opgericht op 3 oktober 2011 door de enig aandeelhouder FundShare Administrator B.V. (hierna: de Administrateur ) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer Het doel van de Bewaarder omvat het optreden als bewaarder van de Beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (de Wft ) en als zodanig het bewaren van de activa van de Beleggingsinstelling en het administreren van de waarden waarin door de Beleggingsinstellingen wordt belegd Kernactiviteiten Tot de kernactiviteiten behoren het houden en bewaren van alle activa van de Beleggingsinstelling waarvoor de Bewaarder optreedt als bewaarder alsmede het houden van toezicht op de beheerder van de Beleggingsinstellingen. 1.2 Bewaarovereenkomst De in bewaring gegeven activa worden ten behoeve van derden, de participanten van de Beleggingsinstelling, bewaard en de verbonden rechten aan de in bewaring gegeven activa worden uitgeoefend in overeenstemming met bewaarovereenkomst tussen de Bewaarder, indien relevant de juridisch eigenaar en Beheerders van AIF s (de overeenkomst voor beheer en bewaring ingeval van UCITS-fondsen). 1.3 Maatregelen van interne beheersing en procedures voor het mitigeren van risico s Het bestuur van de Bewaarder is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de processen rondom de bewaargeving, het toezicht op de uitgifte en inkoop van participaties overeenkomstig de regelgeving en voorwaarden van de Beleggingsinstelling alsmede de juiste vaststelling van de waarde van het vermogen van de Beleggingsinstelling en de waarde per participatie van de subfondsen. Voor de controle en het toezicht op de uitvoering en het identificeren, beoordelen en mitigeren van risico s heeft de Bewaarder overlegstructuren, richtlijnen en procedures (AO/IB handboek) alsmede rapportagelijnen in werking gesteld. 1.4 Directie De directie van de Bewaarder bestaat uit de heer M.S. Huisman en de heer H.J.J.M. Schoofs. 1.5 Verbonden (gelieerde) partijen De directie van de Bewaarder en de hieronder geïdentificeerde partijen, worden aangemerkt als verbonden partijen als bedoeld in de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ 330) en als gelieerde partijen zoals bedoeld in artikel 1:1 sub m van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Groepsondernemingen De volgende verbonden partijen van de Bewaarder zijn onderdeel van een groep: - LPE Capital B.V. (moedermaatschappij en hoofd van de groep); - HiQ Invest B.V. (beheerder beleggingsinstellingen); - HiQ Trading Software B.V. (software- en ICT infra ontwikkelbedrijf); - DeGiro B.V. (beleggingsonderneming); - ML Concepts B.V. (website ontwikkelbedrijf); DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

8 o Codern Venture SRL (Software ontwikkelbedrijf) 60%. - FundShare Administrator B.V. (administrateur beleggingsinstellingen en moedermaatschappij Bewaarder); - FundShare Asset Management B.V.(geen activiteiten) - Stichting DeGiro (een stichting beleggersgiro opgericht door DeGiro B.V.); en - Stichting DeGiro II (een stichting beleggersgiro opgericht door DeGiro B.V.) Buiten de groep staande verbonden partijen De volgende verbonden partijen zijn geen onderdeel van de hierboven genoemde groep: - HiQ Invest Fundamental Value Fund (beheerd beleggingsfonds door HiQ Invest B.V.); - HiQ Invest Market Neutral Fund (beheerd beleggingsfonds door HiQ Invest B.V.); - HiQ Trading and Liquidity Providing N.V. (een beleggingsonderneming opgericht door de bewaarder van HiQ Invest Market Neutral Fund); - HiQ TLP Hong Kong Limited (een onderneming gevestigd in Hong Kong); - FundShare Umbrella Fund (beheerd beleggingsfonds door HiQ Invest B.V.); - FundShare Umbrella UCITS Fund (beheerd beleggingsfonds door HiQ Invest B.V.); - Stichting Bewaarbedrijf Robein (bewaarder van Robein); en - Stichting Bewaarbedrijf Mint Tower Arbitrage Fund (bewaarder van Mint Tower Arbitrage Fund). 2. Algemene grondslagen voor waardering van activa en passiva 2.1 Algemeen Presentatie balans Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) alsmede rekening houdende met de vereisten uit artikel 4:51 van de Wft. De balans is opgesteld in euro s. In de balans zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting Boekjaar Het reguliere statutair bepaalde boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar. De Bewaarder is verplicht jaarlijks binnen vier maanden na afloop van een boekjaar een balans en een winst-en-verliesrekening op te maken Vergelijkende cijfers Indien noodzakelijk voor vergelijkingsdoeleinden is de rubricering van de vergelijkende cijfers aangepast Opname van een actief of een verplichting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de Bewaarder zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld Juridische en economische eigendom De Bewaarder houdt de juridische eigendom van de beleggingen in financiële instrumenten en aangehouden gelden. De beheerder van de Beleggingsinstelling kent als tegenprestatie voor de door de Bewaarder gehouden beleggingen in financiële instrumenten en gelden participaties (deelnemingsrechten) toe aan individuele beleggers (participanten) die derhalve het economische eigendom houden. De voor- en nadelen welke voortvloeien uit of verband houden met de door de DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

9 Bewaarder ten behoeve van de participanten in bewaring genomen en geadministreerde financiële instrumenten en gelden komen ten goede aan respectievelijk ten laste van de participanten. Aangezien het economisch eigendom van de beleggingen bij de participanten berust en niet bij de Bewaarder, is er overeenkomstig RJ geen sprake van een actief. De financiële instrumenten en aangehouden gelden staan derhalve niet in de balans opgenomen. 2.2 Financiële vaste activa (overige effecten) De overige effecten bestaan uit participaties in beleggingsinstellingen. De participaties worden niet aangehouden uit hoofde van handelsdoeleinden maar staan duurzaam ten diensten van de Bewaarder. Deze participaties worden conform RJ 290 geclassificeerd als investeringen in eigenvermogensinstrumenten (aandelen). De participaties van de beleggingsinstellingen worden opgenomen tegen reële waarde, welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de door de Administrateur vastgestelde en gevalideerde netto-vermogenswaarde per participatie. Positieve waardeveranderingen worden rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt via een herwaarderingsreserve. Gerealiseerde waardeveranderingen door verkoop van de participaties worden aan de herwaarderingsreserve onttrokken voor zover de herwaarderingsreserve daartoe toereikend is. Indien de reële waarde van de participaties daalt onder de historische kostprijs wordt het verschil ten laste van het resultaat gebracht. Indien de reële waarde daarna weer toeneemt wordt eerst de waardevermindering die ten laste van het resultaat is gebracht teruggenomen ten gunste van het resultaat. 2.3 Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde is gelijk aan de nominale waarde tenzij anders vermeld; de vorderingen worden, voor zover nodig, opgenomen onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. 2.4 Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit banktegoeden in rekening-courant. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 2.5 Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde (indien deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de nominale waarde. 3. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 3.1 Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 3.2 Netto-omzet Voor de uitvoering van de taken van de Bewaarder wordt gebruikgemaakt van de systemen en medewerkers van de Administrateur en gelieerde partijen. De baten en lasten uit hoofde van de activiteiten van de Bewaarder voor de UCITS-fondsenkomen volgens een overeenkomst tot uitbesteding DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

10 en afspraak direct voor rekening van de Administrateur. Voor de Beleggingsinstellingen is per Beleggingsinstelling een overeenkomst tot uitbesteding opgemaakt, waarin is vastgelegd dat de Administrateur voor de UCITS-de feitelijke werkzaamheden namens de Bewaarder uitvoert en dat de operationele opbrengsten en kosten ten goede respectievelijk ten nadelen komen aan de Administrateur. De netto-omzet met betrekking tot de AIF s over de verslagperiode wordt wel apart in de winst-enverliesrekening verantwoord. 3.3 Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. 4. Risicobeheer Hieronder staan de bedrijfsrisico s vermeld die zijn geïdentificeerd tezamen met de ingeregelde beheersmaatregelen. 4.1 Operationeel risico Alle partijen in de levenscyclus van een transactie in financiële instrumenten kunnen fouten maken waardoor de posities in de book-entry administraties niet juist zijn of dat de afwikkeling van posities niet tijdig plaatsvindt. Het is derhalve zaak om alle mutaties, die op de rekening aangehouden bij een broker plaatsvinden, goed te (laten) controleren. Deze mutaties worden periodiek gereconcilieerd met de posities en transacties zoals geadministreerd in de administratie van de Beheerder of namens de Beheerder de Administrateur. Zo nodig worden de administraties gecorrigeerd. 4.2 Bewaarnemingsrisico De Bewaarder loopt het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemers in de bewaarketen van die activa. Ter mitigering van het risico heeft de Bewaarder de eerste en de tweede schakel in de bewaarketen zorgvuldig beoordeeld. De bewaring van financiële instrumenten en gelden vindt gescheiden plaats van de beheerders van Beleggingsinstellingen (wettelijke vermogensscheiding). Voor de bewaring van financiële instrumenten maakt de Bewaarder gebruik van derden in de zogenoemde bewaarketen. Om de bewaring mogelijk te maken heeft de Bewaarder een rekeningen geopend bij brokers (Brokers). De Brokers verlenen aan de Bewaarder beleggingsdiensten en nevendiensten die het mogelijk maken om de posities in financiële instrumenten en geld van de Beleggingsinstellingen te bewaren. Deze Brokers zijn gehouden aan vermogensscheidingsvereisten. Zij hebben of vermogensscheiding geregeld via een apart bewaarbedrijf, beroepen zich op de Wet giraal effectenverkeer (Wge) of voldoen aan buitenlandse wet- en regelgeving inzake vermogensscheiding. Voor de financiële instrumenten die de Bewaarder inzake de Beleggingsinstellingen in positie heeft worden periodiek gecontroleerd op juistheid en volledigheid met de posities aangehouden bij de brokers. De posities en transacties van de UCITS fondsen worden door de Administrateur op dagbasis gecontroleerd. De posities en transacties van de AIF fondsen worden door de Bewaarder op dagbasis per kwartaal gecontroleerd. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

11 Toelichting op de balans 5. Vaste activa 5.1 Financiële vaste activa Verloopoverzicht over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december Verloopoverzicht financiële vaste activa 31/12/ /12/2013 Stand primo verslagperiode Aankopen Verkopen 0 0 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen Gerealiseerde waardeveranderingen 0 0 Stand ultimo verslagperiode De historische kostprijs van de financiële vaste activa bedraagt EUR Vlottende activa 6.1 Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op groepsmaatschappijen 31/12/ /12/2013 Vorderingen op groepsmaatschappijen Totaal De vorderingen op groepsmaatschappijen in rekening-courant zijn onmiddellijk opeisbaar en staan gewaardeerd tegen de nominale waarde. De rekening-courant positie met groepsmaatschappijen is niet rentedragend. Omtrent aflossingen en zekerheden is niets overeengekomen. 6.2 Vorderingen Vorderingen 31/12/ /12/2013 Handelsdebiteuren Totaal Liquide middelen Liquide middelen 31/12/ /12/2013 Banktegoeden in rekening-courant Totaal De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de Bewaarder. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

12 7. Eigen vermogen 7.1 Gestort aandelenkapitaal Het gestort en geplaatste aandelenkapitaal is verdeeld in 225 gewone aandelen van EUR 100 nominaal per stuk. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR Agioreserve Verloopoverzicht over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december Verloopoverzicht agioreserve Stand primo verslagperiode Stortingen Stand ultimo verslagperiode Overige reserves Verloopoverzicht over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Verloopoverzicht overige reserve 31/12/ /12/2013 Stand primo verslagperiode 0 0 Resultaat bestemming Stand ultimo verslagperiode Onverdeeld resultaat Verloopoverzicht over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Verloopoverzicht onverdeeld resultaat 31/12/ /12/2013 Stand primo verslagperiode Resultaat bestemming Resultaat lopend boekjaar Totaal Minimumvermogenseis De Bewaarder dient een minimum bedrag aan eigen vermogen van EUR op basis van artikel 3:53 Wft en zoals vereist in art 54 lid 1 i van het Besluit prudentiële regels Wft aan te houden. Het eigen vermogen per 31 december 2014 van EUR voldoet aan deze regels. 8. Kortlopende schulden 8.1 Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden aan groepsmaatschappijen 31/12/ /12/2013 Schulden aan groepsmaatschappijen Totaal De rekening-courant positie met groepsmaatschappijen is niet rentedragend. Omtrent aflossingen en zekerheden is niets overeengekomen. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

13 8.2 Overige schulden en overlopende passiva De overige schulden en overlopende passiva zijn als volgt te specificeren: Overige schulden en overlopende passiva 31/12/ /12/2013 Crediteuren Omzetbelasting Vennootschapsbelasting Nog te betalen bedragen Totaal Overige informatie 9.1 Gemiddeld aantal werknemers De Bewaarder heeft geen werknemers in dienst. 9.2 Bewaarneming Het vermogen ingelegd door participanten van de Beleggingsinstellingen waarvoor de Bewaarder bewaarneming voert, bedraagt ultimo december 2014 EUR , hiervan heeft EUR betrekking op AIF s. (2013 EUR ). 9.3 Honorarium accountant Het honorarium voor de controle van het jaarverslag 2014 bedraagt EUR (2013: EUR 5.550). Er zijn geen non-assurance diensten in rekening gebracht. 9.4 Transacties verbonden partijen Alle transacties die de Bewaarder (of de Administrateur onder de uitbestedingsovereenkomst namens de Bewaarder) heeft uitgevoerd met verbonden partijen zijn transacties geweest tegen marktconforme tarieven. 9.5 Vennootschapsbelasting Over het boekjaar 2014 is vennootschapsbelasting verschuldigd. Het positief belastbaar resultaat is daarbij grotendeels verrekend met het verlies over het boekjaar Bezoldiging directie De directie van de Bewaarder ontvangt geen bezoldiging. Amsterdam, 30 april 2015 De directie M.S. Huisman H.J.J.M. Schoofs DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

14 Overige gegevens DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

15 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat In artikel 14 van de statuten van de Bewaarder staat het volgende opgenomen betreffende de resultaatbestemming: De vennootschappelijke winst blijkende uit de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening is - voor zover de winst niet moet worden bestemd voor de vorming of instandhouding van door de wet voorgeschreven reserves ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die omtrent reservering of uitkering van winst beslist. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag, hetwelk het deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de wettelijk aan te houden reserves, te boven gaat. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014 De directie stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het resultaat over het boekjaar 2014 van EUR positief, toe te voegen aan de overige reserves. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt. Controleverklaring onafhankelijke accountant De controleverklaring afgegeven door de onafhankelijke accountant van de Bewaarder is opgenomen op de volgende twee bladzijden van dit jaarverslag. Gebeurtenissen na balansdatum Op 10 maart 2015 heeft de Bewaarder haar volledige positie in financiële instrumenten zoals verantwoord onder de financiële vaste activa geliquideerd. De gerealiseerde verkoopprijs is EUR ,52 geweest. Er hebben zich na balansdatum geen andere gebeurtenissen voorgedaan die enerzijds nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum of anderzijds gerede twijfel doen ontstaan omtrent de continuïteitveronderstelling van de Bewaarder. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

16 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Bestuurder van DAF Depositary B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van DAF Depositary B.V. te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de Bestuurder De Bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht. De Bestuurder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van DAF Depositary B.V. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Bestuurder gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van DAF Depositary B.V. per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

17 Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het Verslag van de Bewaarder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het Verslag van de Bewaarder, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Amsterdam, 30 April 2015 Ernst & Young Accountants LLP w.g. drs. R.J. Bleijs RA DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie