RegioBank Postbus AX UTRECHT Telefoon Koch en Compaijen Postbus GD Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RegioBank Postbus AX UTRECHT Telefoon Koch en Compaijen Postbus GD Utrecht"

Transcriptie

1 Koch en Compaijen Postbus GD Utrecht RegioBank Postbus AX UTRECHT Telefoon Datum 25 september 2015 Onze referentie /01 Onderwerp Passeren hypotheekakte Geachte heer, mevrouw, In opdracht van ondergenoemde cliënt verzoeken wij u te willen zorgdragen voor de opmaak van de hypotheekakte volgens model BA1 (indien sprake van verpanding lidmaatschapsrecht, model LA1, welke bij het KNB is gedeponeerd). Eén van de medewerk(st)ers van uw notariskantoor kan als mondeling gemachtigde voor onze bank optreden. Van de volgende documenten ontvangen wij graag één exemplaar gedateerd en ondertekend van u retour: De overeenkomst van geldlening behorend bij aanvraagnummer: /01. De overeenkomst van bouwdepot. De pandakte levensverzekering. Deze documenten kunt u samen met het afschrift van de hypotheekakte aan ons retourneren. Wij verzoeken u het tweede exemplaar van genoemde aktes aan de klant te overhandigen. Hieronder vindt u de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de hypotheekakte: Hypotheekgever(s) en geldnemer(s) De heer M.G.M. van de Padden en Mevrouw N. Poel Geboortedatum(s) 18 maart januari 1994 Adres Nanningalaan AD Nieuwegein Hypotheeknemer De naamloze vennootschap RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, Croeselaan 1, hierna te noemen: de bank Hypotheekstelling ,00 Laatste offertedatum 17 september 2015 Rangorde 1e inschrijving of indien van toepassing de verpanding van het lidmaatschap van de coöperatie

2 Te verbinden onderpand Bouwplan: Hollandse Werf 15 Utrecht Algemene voorwaarden Versie 5 oktober 2015 Hieronder vindt u de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de afrekening: Geldlening ,00 Afsluitkosten: Geen afsluitkosten verschuldigd. Bemiddelingsprovisie: RegioBank betaalt geen bemiddelingsprovisie aan de adviseur. NHG provisie De verschuldigde borgtochtprovisie bedraagt 2.280,00. Het bedrag van de lening wordt in depot gehouden (conform onze afrekening). Wij wijzen u erop dat de voorwaarden zoals vermeld, geldig zijn tot 17 juni Wij verzoeken u vooraf aan te geven wanneer u de hypotheekakte wenst te passeren. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde passeerbericht. Wegens het ontbreken van kennis van het toepasselijke huwelijksgoederenregime en/of de erfrechtelijke situatie van cliënt(en) onthoudt RegioBank zich van advies over het al dan niet gebruiken van de partnerverklaring. Voor advies verwijst RegioBank naar de fiscaal adviseur of notaris. Indien het advies luidt dat een partnerverklaring ondertekend dient te worden, accepteert RegioBank uitsluitend het door haar paraat gehouden model. Dit model is op de vragen bij RegioBank. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag de hypotheekakte niet worden gepasseerd indien u bij identificatie van cliënt(en) vaststelt dat de door onze bank verstrekte gegevens afwijken van de door u vastgestelde gegevens. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag de hypotheekakte niet worden gepasseerd indien het onderpand in een voor het passeren van de hypotheekakte gelegen periode van twaalf maanden onderhevig is geweest aan meer dan één levering, dan wel dat het onderpand aan de hypotheekgever(s) via een AB/BC, ABC of een vergelijkbare constructie wordt overgedragen, dan wel hiertoe het vermoeden bestaat. Indien overdracht van de (bouw)grond plaatsvindt binnen een periode van twaalf maanden ten behoeve van een nieuw te bouwen woning binnen een nieuwbouwproject mag de hypotheekakte zonder deze uitdrukkelijke toestemming gepasseerd worden. Voor de hierboven bedoelde toestemmingen tot passeren en voor alle eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn te bereiken onder telefoonnummer Met vriendelijke groet, RegioBank

3 PASSEERBERICHT Geachte notaris, Voor het opvragen van de gelden en het doorgeven van de passeerdatum verzoeken wij u uitsluitend gebruik te maken van dit standaard passeerbericht. Dit bevordert de correcte en snelle afhandeling van dit dossier. Hartelijk dank voor uw medewerking Aan: RegioBank adres: Faxnummer: Van notariskantoor : Notariskantoor Koch en Compaijen Postbus GD Utrecht Offertenummer : /01 Betreft hypotheek t.n.v. : 1 M.G.M. van de Padden 2 N. Poel Woonplaats cliënt : Nieuwegein Door notaris in te vullen: Bij het vaststellen en invullen van de passeerdatum dient u rekening te houden met een verwerkingstijd van 5 werkdagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van dit passeerbericht. Wij verzoeken u alleen het bedrag op te vragen dat nodig is voor het passeren van de akte. Passeerdatum : Bedrag door u te ontvangen*) : (uit de hypotheek/overbruggingskrediet) Op rekeningnummer : Banknaam : Behandeld door : Telefoonnummer : Faxnummer : adres : *) Gelieve kopie van de afrekening bij te voegen

4 Overeenkomst van Bouwdepot De ondergetekenden: 1. M.G.M. van de Padden, wonende te Nieuwegein aan de Nanningalaan 13, en N. Poel, wonende te Nieuwegein, aan de Nanningalaan 13, hierna (zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk) te noemen: de geldnemer' en 2. RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, Croeselaan 1, hierna zowel RegioBank N.V. als haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel te noemen: de bank. Overwegende 1. Dat de bank aan de geldnemer een hypothecaire geldlening heeft verstrekt van in hoofdsom groot ,00, die bij de bank bekend is onder nummer: /01, hierna te noemen: de hypothecaire geldlening. 2. Dat aan de bank een recht van hypotheek is verleend op het registergoed gelegen aan de Bouwplan: Hollandse Werf 15 Utrecht, zoals nader omschreven in de hypotheekakte, hierna te noemen: 'het registergoed'. 3. Dat de hypothecaire geldlening door de geldnemer nog niet (geheel) is besteed aan de betaling van de bouw of de verbouwing van het registergoed. 4. Dat de geldnemer en de bank het wenselijk vinden dat het bedrag van de hypothecaire geldlening dat door de geldnemer nog niet is besteed aan de bouw of de verbouw van het registergoed op een depotrekening bij de bank wordt gestort. Komen overeen als volgt 1. De hypothecaire geldlening (minus kosten en overbruggingskrediet) wordt door de bank gestort op een depotrekening. 2. De geldnemer kan over het tegoed op de depotrekening uitsluitend beschikken voor betalingen in verband met de bouw of de verbouwing van het registergoed. Uitbetaling van het tegoed op de depotrekening vindt plaats na overlegging van nota s en/of nadere taxatie. De bank zal betalingen ten laste van de depotrekening pas uitvoeren nadat de geldnemer heeft betaald, het gedeelte van de kosten van de bouw of de verbouwing waarvan hij met de bank is overeengekomen dat hij dit uit eigen middelen zal financieren. 3. Over het saldo van de depotrekening vergoedt de bank rente aan de geldnemer van 5,15%. Het percentage van deze door de bank te vergoeden rente is gedurende een periode van maximaal één (1) jaar vanaf de dag dat het bedrag op de depotrekening is gestort en is gelijk aan het rentepercentage dat geldt voor de hypothecaire geldlening. Het te vergoeden rentepercentage wordt vastgesteld op de passeerdatum van de hypotheekakte en wordt gedurende de looptijd niet aangepast.

5 Indien de hypothecaire geldlening bestaat uit meerdere leningdelen, met afwijkende geldende rentepercentages, dan wordt voor de berekening van het te vergoeden rentepercentage over het saldo van de depotrekening uitgegaan van het gewogen gemiddelde op basis van het leningbedrag, de looptijd en het geldende rentepercentage van de afzonderlijke leningdelen van de hypothecaire geldlening. Dit gewogen gemiddelde wordt vastgesteld op de passeerdatum van de hypotheekakte en wordt gedurende de looptijd niet aangepast. De rentevergoeding over het saldo van de depotrekening wordt maandelijks verrekend met de te betalen rente over de geldlening. 4. De geldnemer is niet bevoegd hetgeen hij ter zake de depotrekening van de bank te vorderen heeft, te verrekenen met enige vordering van de bank op de geldnemer. 5. De geldnemer is niet bevoegd zijn rechten en vorderingen uit deze overeenkomst aan een derde over te dragen of ten behoeve van een derde met een pandrecht of een ander beperkt recht te bezwaren. 6. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene (Bank)voorwaarden, alsmede de Algemene voorwaarden RegioBank Hypotheken, versie 5 oktober Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de geldnemer deze voorwaarden te hebben ontvangen en van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen. 7. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, dienen in eerste aanleg aan de daartoe bevoegde rechter te worden voorgelegd, dan wel aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening te Den Haag. Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te, op De bank: De geldnemers: Hans van den Bor Directeur M.G.M. van de Padden N. Poel

6 Overeenkomst van Bouwdepot De ondergetekenden: 1. M.G.M. van de Padden, wonende te Nieuwegein aan de Nanningalaan 13, en N. Poel, wonende te Nieuwegein, aan de Nanningalaan 13, hierna (zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk) te noemen: de geldnemer' en 2. RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, Croeselaan 1, hierna zowel RegioBank N.V. als haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel te noemen: de bank. Overwegende 1. Dat de bank aan de geldnemer een hypothecaire geldlening heeft verstrekt van in hoofdsom groot ,00, die bij de bank bekend is onder nummer: /01, hierna te noemen: de hypothecaire geldlening. 2. Dat aan de bank een recht van hypotheek is verleend op het registergoed gelegen aan de Bouwplan: Hollandse Werf 15 Utrecht, zoals nader omschreven in de hypotheekakte, hierna te noemen: 'het registergoed'. 3. Dat de hypothecaire geldlening door de geldnemer nog niet (geheel) is besteed aan de betaling van de bouw of de verbouwing van het registergoed. 4. Dat de geldnemer en de bank het wenselijk vinden dat het bedrag van de hypothecaire geldlening dat door de geldnemer nog niet is besteed aan de bouw of de verbouw van het registergoed op een depotrekening bij de bank wordt gestort. Komen overeen als volgt 1. De hypothecaire geldlening (minus kosten en overbruggingskrediet) wordt door de bank gestort op een depotrekening. 2. De geldnemer kan over het tegoed op de depotrekening uitsluitend beschikken voor betalingen in verband met de bouw of de verbouwing van het registergoed. Uitbetaling van het tegoed op de depotrekening vindt plaats na overlegging van nota s en/of nadere taxatie. De bank zal betalingen ten laste van de depotrekening pas uitvoeren nadat de geldnemer heeft betaald, het gedeelte van de kosten van de bouw of de verbouwing waarvan hij met de bank is overeengekomen dat hij dit uit eigen middelen zal financieren. 3. Over het saldo van de depotrekening vergoedt de bank rente aan de geldnemer van 5,15%. Het percentage van deze door de bank te vergoeden rente is gedurende een periode van maximaal één (1) jaar vanaf de dag dat het bedrag op de depotrekening is gestort en is gelijk aan het rentepercentage dat geldt voor de hypothecaire geldlening. Het te vergoeden rentepercentage wordt vastgesteld op de passeerdatum van de hypotheekakte en wordt gedurende de looptijd niet aangepast.

7 Indien de hypothecaire geldlening bestaat uit meerdere leningdelen, met afwijkende geldende rentepercentages, dan wordt voor de berekening van het te vergoeden rentepercentage over het saldo van de depotrekening uitgegaan van het gewogen gemiddelde op basis van het leningbedrag, de looptijd en het geldende rentepercentage van de afzonderlijke leningdelen van de hypothecaire geldlening. Dit gewogen gemiddelde wordt vastgesteld op de passeerdatum van de hypotheekakte en wordt gedurende de looptijd niet aangepast. De rentevergoeding over het saldo van de depotrekening wordt maandelijks verrekend met de te betalen rente over de geldlening. 4. De geldnemer is niet bevoegd hetgeen hij ter zake de depotrekening van de bank te vorderen heeft, te verrekenen met enige vordering van de bank op de geldnemer. 5. De geldnemer is niet bevoegd zijn rechten en vorderingen uit deze overeenkomst aan een derde over te dragen of ten behoeve van een derde met een pandrecht of een ander beperkt recht te bezwaren. 6. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene (Bank)voorwaarden, alsmede de Algemene voorwaarden RegioBank Hypotheken, versie 5 oktober Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de geldnemer deze voorwaarden te hebben ontvangen en van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen. 7. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, dienen in eerste aanleg aan de daartoe bevoegde rechter te worden voorgelegd, dan wel aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening te Den Haag. Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te, op De bank: De geldnemers: Hans van den Bor Directeur M.G.M. van de Padden N. Poel

8 Pandakte levensverzekering De ondergetekenden: 1. M.G.M. van de Padden geboren op wonende te Nieuwegein en N. Poel geboren op wonende te Nieuwegein hierna, in geval van meerdere personen zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: de verzekeringnemer', en 2. RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, Croeselaan 1, hierna zowel RegioBank N.V. als haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel te noemen: de bank Komen als volgt overeen: 1. Verzekeringnemer verpandt door deze aan de bank, voor zover nodig bij voorbaat gelijk de bank van verzekeringnemer aanneemt tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank van verzekeringnemer, uit welken hoofde ook, nu of te eniger tijd te vorderen heeft of zal krijgen, al zijn huidige en toekomstige rechten en vorderingen op Taf Verzekeringen B.v. dan wel de rechtsopvolgers van Taf Verzekeringen B.v. uit hoofde van de overeenkomst(en) van levensverzekering met als verzekerde(n) M.G.M. van de Padden en N. Poel, aanvraag- of polisnummer(s) , met uitzondering van de rechten en vorderingen voortvloeiende uit een eventueel meeverzekerde arbeidsongeschiktheidsverzekering, die recht geeft op een (periodieke) uitkering en alle andere toegekende rechten en vorderingen terzake van die arbeidsongeschiktheidsverzekering. De hierboven genoemde rechten en vorderingen worden hierna genoemd: het verpande. 2. Op het verpande zijn volgens de verzekeringnemer geen beslagen gelegd en daarop rusten geen beperkte rechten. 3. Zonder schriftelijke toestemming van de bank is de verzekeringnemer niet bevoegd het verpande over te dragen of met enig beperkt recht te bezwaren. 4. De verzekeringnemer verleent hierbij volmacht aan de bank, voor zover de wet dit toestaat onherroepelijk, met het recht van substitutie, om: a) begunstigde aan te wijzen en wijzigingen in de begunstiging aan te brengen, alsmede toestemming te verlenen voor het aanvaarden van de begunstiging, mededeling te doen van een aanvaarde begunstiging en toestemming hiervoor aan de verzekeraar; b) de aan de verzekeringnemer toekomende overige rechten terzake van voormelde overeenkomst(en) van levensverzekering uit te oefenen, daaronder begrepen het recht om de verzekering(en) af te (doen) kopen, het recht om deze verzekering(en) geheel of gedeeltelijk premievrij te maken, betalingen in ontvangst te nemen en hiervoor kwijting te verlenen. De bank aanvaardt haar aanwijzing tot eerste begunstigde. De verzekeringnemer verleent hierbij toestemming voor deze aanvaarding. Zonder schriftelijke toestemming van de bank is het de verzekeringnemer niet toegestaan de sub a) en b) genoemde rechten uit te oefenen.

9 De bank wijst hierbij zichzelf als eerste begunstigde aan van de uitkeringen die voortvloeien uit voormelde overeenkomst(en) van levensverzekering tot het bedrag dat de bank van de verzekeringnemer te vorderen heeft of zal hebben op het moment van de uitkering(en). In afwijking van het in de vorige zin bepaalde zal, ingeval van een overlijdensuitkering, niet de bank, maar de door verzekeringnemer aangewezen of nog aan te wijzen persoon begunstigde zijn, mits de betreffende verzekeringmaatschappij(en) door deze begunstigde middels een door de bank vastgesteld model schriftelijk is (zijn) gemachtigd de uitkering(en) aan te wenden ter voldoening van hetgeen de bank op het moment van de uitkering(en) van de verzekeringnemer te vorderen heeft of zal hebben. 5. Verzekeringnemer is verplicht de verschuldigde premies terzake van voormelde verzekering(en) tijdig te voldoen. Indien de verzekeringnemer niet tijdig aan zijn verplichting tot premiebetaling voldoet is de bank bevoegd de verschuldigde premies te voldoen en het door haar betaalde terug te vorderen van de verzekeringnemer, die terstond na het verzoek tot terugbetaling van de bank aan zijn terugbetalingsverplichting dient te voldoen. Verzekeringnemer dient op eerste verzoek van de bank jegens haar aan te tonen dat hij aan zijn premiebetalingsverplichting heeft voldaan. 6. De bank is steeds bevoegd haar pandrecht(en) aan voormelde verzekeringsmaatschappij(en) mede te delen. 7. De bank is bevoegd het verpande te herverpanden. Verzekeringnemer verbindt zich reeds nu voor alsdan te allen tijde zijn medewerking te verlenen aan deze herverpanding en verbindt zich tevens de herverpanding alsdan schriftelijk en onvoorwaardelijk te zullen erkennen. 8. Het in deze akte verleende pandrecht zal geheel of gedeeltelijk zijn beëindigd indien door de bank middels een schriftelijke mededeling aan verzekeringnemer geheel of gedeeltelijk afstand van het pandrecht wordt gedaan. Verzekeringnemer stemt reeds nu voor alsdan in met een dergelijke gehele of gedeeltelijke afstand van haar pandrecht door de bank. Tevens is de bank bevoegd om te bepalen dat het pandrecht nog slechts zal strekken tot zekerheid van één of meer door de bank aangewezen vorderingen. De bank is te allen tijde bevoegd het in deze akte verleende pandrecht geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Een opzegging kan onder meer betrekking hebben op (i)(een gedeelte van) het verpande, of (ii)(een gedeelte van) hetgeen tot zekerheid waarvoor het pandrecht en de eventuele overige afhankelijke rechten en nevenrechten zijn gevestigd. In geval van gehele of gedeeltelijk beëindiging van het pandrecht zal de bank desgevraagd verzekeringnemer een bewijs van gehele of gedeeltelijke beëindiging van het pandrecht doen toekomen.

10 9. Verzekeringnemer is verplicht om in geval van gehele of gedeeltelijke overdracht door de bank van haar vordering(en) op de schuldenaar aan een derde medewerking te verlenen aan het verrichten van die handelingen die noodzakelijk zijn voor een gehele of gedeeltelijke overgang van de door hem verleende pandrechten en andere rechten op die derde. 10. De door de bank verkregen opbrengst van het verpande wordt in de door de bank te bepalen volgorde in mindering gebracht op de vorderingen van de bank op verzekeringnemer. 11. De verzekeringnemer is verplicht aan de uitoefening door de bank van al de aan haar terzake van de verzekering(en) toekomende rechten alle naar het oordeel van de bank gewenste medewerking te verlenen. 12. Verzekeringnemer verbindt zich de bank onmiddellijk en op ieder moment op de hoogte te stellen van al hetgeen van belang kan zijn voor de bank in verband met het behoud en de uitoefening door de bank van al de aan haar terzake van de verzekering(en) toekomende rechten, zoals onder andere een aanvrage van faillissement van verzekeringnemer of het aanvragen van wettelijke schuldsanering door verzekeringnemer en beslag op het verpande. Verzekeringnemer is tevens verplicht om, al naar gelang het zich voordoende geval, personen zoals curatoren, bewindvoerders of beslagleggers, onverwijld op het bestaan van het pandrecht van de bank en daarmee samenhangende akten alsook op de daaruit voor de bank voortvloeiende rechten te wijzen. 13. Op deze akte zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet is afgeweken, van toepassing de Algemene voorwaarden RegioBank Hypotheken, versie 5 oktober Voor zover daarvan in deze akte en de hiervoor genoemde algemene voorwaarden niet is afgeweken, zijn bovendien de Algemene Bankvoorwaarden van toepassing, dan wel van overeenkomstige toepassing zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd. Verzekeringnemer verklaart van alle hiervoor genoemde regelingen een exemplaar te hebben ontvangen en van de inhoud ervan kennis te hebben genomen. 14. De bank is desgevorderd slechts gehouden een schriftelijke verklaring houdende afstand van pandrecht te geven, indien de bank naar haar oordeel niets meer van verzekeringnemer te vorderen heeft en alle relaties tussen haar en verzekeringnemer zijn geëindigd. 15. Een door de bank getekend uitreksel uit haar administratie strekt tot volledig bewijs van haar vordering op verzekeringnemer, behoudens tegenbewijs. Verzekeringnemer kan zijn in deze akte bedongen verplichtingen nimmer opschorten, ook niet door betwisting van het verschuldigde. 16. Alle kosten die de bank zo in als buiten rechte tot uitoefening of behoud van haar rechten in verband met deze akte mocht maken, komen ten laste van verzekeringnemer. 17. Op deze akte is Nederlands recht van toepassing.

11 18. Voor zover de verzekeringnemer uit meer dan één persoon bestaat en deze personen met elkaar zijn gehuwd dan wel met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, verlenen zij elkaar bij deze over en weer toestemming als bedoeld in artikel 1:88 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek voor het verlenen van de bij deze akte gevestigde pandrechten. Voor zover de verzekeringnemer uit meer dan één persoon bestaat, deze gehuwd dan wel met als partner geregistreerd is blijkt van vorenbedoelde toestemming uit de ondertekening van deze akte door die echtgenoot of partner. Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te, op De bank: Verzekeringnemer: Hans van den Bor Directeur M.G.M. van de Padden N. Poel

12 Pandakte levensverzekering De ondergetekenden: 1. M.G.M. van de Padden geboren op wonende te Nieuwegein en N. Poel geboren op wonende te Nieuwegein hierna, in geval van meerdere personen zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: de verzekeringnemer', en 2. RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, Croeselaan 1, hierna zowel RegioBank N.V. als haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel te noemen: de bank Komen als volgt overeen: 1. Verzekeringnemer verpandt door deze aan de bank, voor zover nodig bij voorbaat gelijk de bank van verzekeringnemer aanneemt tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank van verzekeringnemer, uit welken hoofde ook, nu of te eniger tijd te vorderen heeft of zal krijgen, al zijn huidige en toekomstige rechten en vorderingen op Taf Verzekeringen B.v. dan wel de rechtsopvolgers van Taf Verzekeringen B.v. uit hoofde van de overeenkomst(en) van levensverzekering met als verzekerde(n) M.G.M. van de Padden en N. Poel, aanvraag- of polisnummer(s) , met uitzondering van de rechten en vorderingen voortvloeiende uit een eventueel meeverzekerde arbeidsongeschiktheidsverzekering, die recht geeft op een (periodieke) uitkering en alle andere toegekende rechten en vorderingen terzake van die arbeidsongeschiktheidsverzekering. De hierboven genoemde rechten en vorderingen worden hierna genoemd: het verpande. 2. Op het verpande zijn volgens de verzekeringnemer geen beslagen gelegd en daarop rusten geen beperkte rechten. 3. Zonder schriftelijke toestemming van de bank is de verzekeringnemer niet bevoegd het verpande over te dragen of met enig beperkt recht te bezwaren. 4. De verzekeringnemer verleent hierbij volmacht aan de bank, voor zover de wet dit toestaat onherroepelijk, met het recht van substitutie, om: a) begunstigde aan te wijzen en wijzigingen in de begunstiging aan te brengen, alsmede toestemming te verlenen voor het aanvaarden van de begunstiging, mededeling te doen van een aanvaarde begunstiging en toestemming hiervoor aan de verzekeraar; b) de aan de verzekeringnemer toekomende overige rechten terzake van voormelde overeenkomst(en) van levensverzekering uit te oefenen, daaronder begrepen het recht om de verzekering(en) af te (doen) kopen, het recht om deze verzekering(en) geheel of gedeeltelijk premievrij te maken, betalingen in ontvangst te nemen en hiervoor kwijting te verlenen. De bank aanvaardt haar aanwijzing tot eerste begunstigde. De verzekeringnemer verleent hierbij toestemming voor deze aanvaarding. Zonder schriftelijke toestemming van de bank is het de verzekeringnemer niet toegestaan de sub a) en b) genoemde rechten uit te oefenen.

13 De bank wijst hierbij zichzelf als eerste begunstigde aan van de uitkeringen die voortvloeien uit voormelde overeenkomst(en) van levensverzekering tot het bedrag dat de bank van de verzekeringnemer te vorderen heeft of zal hebben op het moment van de uitkering(en). In afwijking van het in de vorige zin bepaalde zal, ingeval van een overlijdensuitkering, niet de bank, maar de door verzekeringnemer aangewezen of nog aan te wijzen persoon begunstigde zijn, mits de betreffende verzekeringmaatschappij(en) door deze begunstigde middels een door de bank vastgesteld model schriftelijk is (zijn) gemachtigd de uitkering(en) aan te wenden ter voldoening van hetgeen de bank op het moment van de uitkering(en) van de verzekeringnemer te vorderen heeft of zal hebben. 5. Verzekeringnemer is verplicht de verschuldigde premies terzake van voormelde verzekering(en) tijdig te voldoen. Indien de verzekeringnemer niet tijdig aan zijn verplichting tot premiebetaling voldoet is de bank bevoegd de verschuldigde premies te voldoen en het door haar betaalde terug te vorderen van de verzekeringnemer, die terstond na het verzoek tot terugbetaling van de bank aan zijn terugbetalingsverplichting dient te voldoen. Verzekeringnemer dient op eerste verzoek van de bank jegens haar aan te tonen dat hij aan zijn premiebetalingsverplichting heeft voldaan. 6. De bank is steeds bevoegd haar pandrecht(en) aan voormelde verzekeringsmaatschappij(en) mede te delen. 7. De bank is bevoegd het verpande te herverpanden. Verzekeringnemer verbindt zich reeds nu voor alsdan te allen tijde zijn medewerking te verlenen aan deze herverpanding en verbindt zich tevens de herverpanding alsdan schriftelijk en onvoorwaardelijk te zullen erkennen. 8. Het in deze akte verleende pandrecht zal geheel of gedeeltelijk zijn beëindigd indien door de bank middels een schriftelijke mededeling aan verzekeringnemer geheel of gedeeltelijk afstand van het pandrecht wordt gedaan. Verzekeringnemer stemt reeds nu voor alsdan in met een dergelijke gehele of gedeeltelijke afstand van haar pandrecht door de bank. Tevens is de bank bevoegd om te bepalen dat het pandrecht nog slechts zal strekken tot zekerheid van één of meer door de bank aangewezen vorderingen. De bank is te allen tijde bevoegd het in deze akte verleende pandrecht geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Een opzegging kan onder meer betrekking hebben op (i)(een gedeelte van) het verpande, of (ii)(een gedeelte van) hetgeen tot zekerheid waarvoor het pandrecht en de eventuele overige afhankelijke rechten en nevenrechten zijn gevestigd. In geval van gehele of gedeeltelijk beëindiging van het pandrecht zal de bank desgevraagd verzekeringnemer een bewijs van gehele of gedeeltelijke beëindiging van het pandrecht doen toekomen.

14 9. Verzekeringnemer is verplicht om in geval van gehele of gedeeltelijke overdracht door de bank van haar vordering(en) op de schuldenaar aan een derde medewerking te verlenen aan het verrichten van die handelingen die noodzakelijk zijn voor een gehele of gedeeltelijke overgang van de door hem verleende pandrechten en andere rechten op die derde. 10. De door de bank verkregen opbrengst van het verpande wordt in de door de bank te bepalen volgorde in mindering gebracht op de vorderingen van de bank op verzekeringnemer. 11. De verzekeringnemer is verplicht aan de uitoefening door de bank van al de aan haar terzake van de verzekering(en) toekomende rechten alle naar het oordeel van de bank gewenste medewerking te verlenen. 12. Verzekeringnemer verbindt zich de bank onmiddellijk en op ieder moment op de hoogte te stellen van al hetgeen van belang kan zijn voor de bank in verband met het behoud en de uitoefening door de bank van al de aan haar terzake van de verzekering(en) toekomende rechten, zoals onder andere een aanvrage van faillissement van verzekeringnemer of het aanvragen van wettelijke schuldsanering door verzekeringnemer en beslag op het verpande. Verzekeringnemer is tevens verplicht om, al naar gelang het zich voordoende geval, personen zoals curatoren, bewindvoerders of beslagleggers, onverwijld op het bestaan van het pandrecht van de bank en daarmee samenhangende akten alsook op de daaruit voor de bank voortvloeiende rechten te wijzen. 13. Op deze akte zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet is afgeweken, van toepassing de Algemene voorwaarden RegioBank Hypotheken, versie 5 oktober Voor zover daarvan in deze akte en de hiervoor genoemde algemene voorwaarden niet is afgeweken, zijn bovendien de Algemene Bankvoorwaarden van toepassing, dan wel van overeenkomstige toepassing zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd. Verzekeringnemer verklaart van alle hiervoor genoemde regelingen een exemplaar te hebben ontvangen en van de inhoud ervan kennis te hebben genomen. 14. De bank is desgevorderd slechts gehouden een schriftelijke verklaring houdende afstand van pandrecht te geven, indien de bank naar haar oordeel niets meer van verzekeringnemer te vorderen heeft en alle relaties tussen haar en verzekeringnemer zijn geëindigd. 15. Een door de bank getekend uitreksel uit haar administratie strekt tot volledig bewijs van haar vordering op verzekeringnemer, behoudens tegenbewijs. Verzekeringnemer kan zijn in deze akte bedongen verplichtingen nimmer opschorten, ook niet door betwisting van het verschuldigde. 16. Alle kosten die de bank zo in als buiten rechte tot uitoefening of behoud van haar rechten in verband met deze akte mocht maken, komen ten laste van verzekeringnemer. 17. Op deze akte is Nederlands recht van toepassing.

15 18. Voor zover de verzekeringnemer uit meer dan één persoon bestaat en deze personen met elkaar zijn gehuwd dan wel met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, verlenen zij elkaar bij deze over en weer toestemming als bedoeld in artikel 1:88 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek voor het verlenen van de bij deze akte gevestigde pandrechten. Voor zover de verzekeringnemer uit meer dan één persoon bestaat, deze gehuwd dan wel met als partner geregistreerd is blijkt van vorenbedoelde toestemming uit de ondertekening van deze akte door die echtgenoot of partner. Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te, op De bank: Verzekeringnemer: Hans van den Bor Directeur M.G.M. van de Padden N. Poel

16 Overeenkomst van Geldlening RegioBank (particulier) behorende bij aanvraag: /01 De ondergetekenden: 1. RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: "bank"; en 2. M.G.M. van de Padden geboren op 18 maart 1992 wonende te Nanningalaan 13, 3436 AD Nieuwegein en N. Poel geboren op 13 januari 1994 wonende te Nanningalaan 13, 3436 AD Nieuwegein hierna tezamen te noemen: schuldenaar ; in aanmerking nemende dat: heden is verleden een notariële akte van hypotheekverlening ten gunste van de bank en ten laste van geldnemer, als hypotheekgever van het in voornoemde akte omschreven onroerend goed met alles wat volgens de wet naar aard en bestemming daartoe behoort, hierna te noemen: het verbondene ; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Overzicht Het totaalbedrag van de geldlening bedraagt ,00 en wordt als volgt verstrekt: 1 RegioBank Annuïteiten Hypotheek met een hoofdsom van ,00. Ad 1. RegioBank Annuïteiten Hypotheek van ,00 1. Rente a. Over de RegioBank Annuïteiten Hypotheek ad ,00 is tijdens de rentevaste periode een rente van 5,15% per jaar verschuldigd, te voldoen op de eerste dag van iedere maand, voor het eerste nadat sedert de laatste dag van de maand waarin de hypotheekakte passeert een volle maand is verstreken over het alsdan verstreken tijdvak of, in geval de hypotheekakte passeert op de eerste dag van de maand, telkens op de eerste dag van de daarop volgende maand. b. De rentevasteperiode is 10 jaar. 2. Looptijd en wijze van aflossen RegioBank Annuïteiten Hypotheek a. De RegioBank Annuïteiten Hypotheek heeft een looptijd van 30 jaar. b. Aflossing en rentebetaling van de RegioBank Annuïteiten Hypotheek zal geschieden door achtereenvolgende maandelijkse betalingen van annuïteiten van 1.244,94 voor het eerst nadat sedert de laatste dag van de maand waarin de hypotheekakte passeert een volle maand is verstreken of, in geval de hypotheekakte passeert op de eerste dag van de maand, tot de dag waarop sedert heden een volle maand is verstreken. Het bedrag van de verschuldigde annuïteit kan door de bank worden gewijzigd wanneer de rente van de RegioBank Annuïteiten Hypotheek wijzigt of daarop een vervroegde aflossing wordt gedaan. 1

17 c. De vanaf heden tot en met de laatste dag van de maand waarin de hypotheekakte passeert verschuldigde rente, dient tegelijkertijd met de betaling van de eerste annuïteit te worden voldaan. d. Per kalenderjaar is boetevrije aflossing van de RegioBank Annuïteiten Hypotheek mogelijk tot maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Boetevrije en extra aflossing (RegioBank Budget Hypotheek) Per kalenderjaar is boetevrije aflossing mogelijk tot maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Indien meer of anders wordt afgelost dan boetevrij is toegestaan, wordt een compensatie van het renteverlies in rekening gebracht; de boeterente. Deze boeterente zal worden berekend door twee tarieven met elkaar te vergelijken: 1. het tarief dat op het moment van aflossen door u betaald wordt, waarop de op dat moment voor u van toepassing zijnde kortingen voor de gekozen Budget Opties in mindering worden gebracht, 2. het op het moment van aflossing door onze bank gepubliceerde tarief voor Budget Hypotheken, waarop dezelfde kortingen voor de Budget Opties zoals bedoeld onder 1 in mindering worden gebracht. Passeren op korte termijn Het rentepercentage in deze overeenkomst geldt indien deze overeenkomst wordt getekend binnen de in de offerte gestelde termijn. Indien en zodra deze overeenkomst na deze termijn wordt getekend zal het rentepercentage conform de offerte met 0,10% worden verhoogd. Geldnemer zal hiervan een bevestiging ontvangen. Getaxeerde waarde De getaxeerde waarde van het verbondene wordt vastgesteld op basis van de marktwaarde. Voor het vaststellen van de rente-opslagen, wordt de marktwaarde van het verbondene vastgesteld op zesenzestig procent (66%). Hoofdelijkheid In deze akte vermelde schuldenaren zijn jegens de bank ieder hoofdelijk verbonden voor alle verbintenissen uit hoofde van deze akte. Overdracht en bezwaring De schuldenaar is niet bevoegd het registergoed zonder schriftelijke toestemming van de bank over te dragen, in appartementsrechten te splitsen of met enig beperkt recht of kwalitatieve verplichting te bezwaren. Verhuur of verpachting van het registergoed; verplichtingen van de schuldenaar De schuldenaar is niet bevoegd het registergoed zonder toestemming van de bank te verhuren, te verpachten of op andere wijze aan derden in gebruik te geven. Er mag geen vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen of andere vergoedingen plaatsvinden en uit huur- of pachtovereenkomsten voortvloeiende rechten mogen niet worden vervreemd of met een beperkt recht worden bezwaard. Volgens de schuldenaar zijn geen huur- of pachtpenningen vooruit betaald, is of zal het recht op huur of 2

18 pachtpenningen niet worden vervreemd en is of zal dat recht op geen enkele wijze worden bezwaard. Zekerheid Tot zekerheid voor de terugbetaling van de geldlening en de betaling van de rente en kosten hetgeen de schuldenaar overigens aan de bank verschuldigd zal zijn of worden, is ten behoeve van de bank zekerheid gesteld zoals in de considerans nader omschreven. Nationale Hypotheek Garantie Borgstelling 1. Voor de lening heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (hierna: de stichting ) zich, al dan niet onder opschortende voorwaarde(n) borg gesteld. De schuldenaar stemt er mee in dat de geldgever de op de geldleningovereenkomst en de daarin bedongen zekerheden betrekking hebbende gegevens en bescheiden ter beschikking stelt van de stichting. 2. Indien ten gevolge van verwijtbaar handelen of nalaten van de geldgever de stichting niet (langer) borg is voor de lening, zal de geldgever tijdens de looptijd van de lening jegens de schuldenaar blijven handelen als was de stichting (nog) borg. 3. Indien de stichting als borg een betaling heeft gedaan aan de geldgever, is de stichting in beginsel bereid de vordering terzake van deze betaling niet bij de schuldenaar in te vorderen, mits en voor zover naar het oordeel van de stichting is gebleken dat: - de schuldenaar ten aanzien van het niet kunnen betalen van de lening te goeder trouw is geweest; en - de schuldenaar zijn volledige medewerking heeft verleend om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening te geraken. 4. De stichting kan wel tot gehele of gedeeltelijke invordering overgaan als de schuldenaar over een zodanig inkomen en/of vermogen beschikte dat betaling door de stichting aan de geldgever voorkomen of beperkt had kunnen worden. 5. De schuldenaar is ermee bekend dat de borgtocht van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen onder (een) opschortende voorwaarde(n) kan zijn verstrekt. Indien de borgtocht onder opschortende voorwaarde(n) is verstrekt, heeft dit ten gevolge dat de schuldenaar pas rechten aan de borgtocht kan ontlenen na het vervullen van de opschortende voorwaarde(n). De schuldenaar is er zich met name van bewust dat het hiervoor gestelde onder 3. niet van toepassing is zolang de opschortende voorwaarde(n) niet is (zijn) vervuld. 6. Indien en zolang de stichting borg is voor één of meer geldleningen waarvoor deze hypotheek (mede) tot zekerheid strekt, strekt de netto executieopbrengst van de bij deze akte verleende hypotheek- en pandrechten in ieder geval in de eerste plaats tot verhaal van al hetgeen de schuldenaar verschuldigd is uit hoofde van de geldlening(en) waarvoor genoemde stichting borg is. Algemene voorwaarden Op deze akte en bij deze overeenkomst zijn van toepassing en maken daarvan onverbrekelijk deel uit: - De Algemene Voorwaarden van de bank. - De Algemene voorwaarden RegioBank Hypotheken, versie 5 oktober De schuldenaar verklaart door het ondertekenen kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden. 3

19 Herverpanding De bank is steeds bevoegd alle goederen die zij tot zekerheid als hiervoor vermeld in pand heeft of nog zal verkrijgen te herverpanden. De schuldenaar geeft hierbij toestemming voor herverpanding door de bank en verplicht zich de herverpanding schriftelijk en onvoorwaardelijk te erkennen. Bewijskracht bankadministratie Tegenover de schuldenaar *en de hypotheekgever* strekt een door de bank ondertekend uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de schuldenaar of de hypotheekgever geleverd tegenbewijs. Goedkeuring De schuldenaar verleent de bank hierbij volmacht om zijn rekening geadministreerd onder nummer NL54ABNA te belasten voor al hetgeen de bank uit hoofde van de geldlening te vorderen heeft. De geldnemer is verplicht te zorgen voor voldoende saldo op deze rekening. Toestemming Voor zover de schuldenaar uit meer dan één persoon bestaat en deze personen met elkaar zijn gehuwd dan wel met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, verlenen zij elkaar bij deze over en weer toestemming als bedoeld in artikel 1:88 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek voor het aangaan van de in deze akte genoemde rechtshandelingen. Voor zover de schuldenaar uit één persoon bestaat en deze gehuwd is dan wel als partner geregistreerd is, blijkt van vorenbedoelde toestemming uit de medeondertekening van deze akte door die echtgenoot of partner. Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud, te, De bank: De schuldenaren: Hans van den Bor Directeur M.G.M. van de Padden N. Poel 4

20 Overeenkomst van Geldlening RegioBank (particulier) behorende bij aanvraag: /01 De ondergetekenden: 1. RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: "bank"; en 2. M.G.M. van de Padden geboren op 18 maart 1992 wonende te Nanningalaan 13, 3436 AD Nieuwegein en N. Poel geboren op 13 januari 1994 wonende te Nanningalaan 13, 3436 AD Nieuwegein hierna tezamen te noemen: schuldenaar ; in aanmerking nemende dat: heden is verleden een notariële akte van hypotheekverlening ten gunste van de bank en ten laste van geldnemer, als hypotheekgever van het in voornoemde akte omschreven onroerend goed met alles wat volgens de wet naar aard en bestemming daartoe behoort, hierna te noemen: het verbondene ; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Overzicht Het totaalbedrag van de geldlening bedraagt ,00 en wordt als volgt verstrekt: 1 RegioBank Annuïteiten Hypotheek met een hoofdsom van ,00. Ad 1. RegioBank Annuïteiten Hypotheek van ,00 1. Rente a. Over de RegioBank Annuïteiten Hypotheek ad ,00 is tijdens de rentevaste periode een rente van 5,15% per jaar verschuldigd, te voldoen op de eerste dag van iedere maand, voor het eerste nadat sedert de laatste dag van de maand waarin de hypotheekakte passeert een volle maand is verstreken over het alsdan verstreken tijdvak of, in geval de hypotheekakte passeert op de eerste dag van de maand, telkens op de eerste dag van de daarop volgende maand. b. De rentevasteperiode is 10 jaar. 2. Looptijd en wijze van aflossen RegioBank Annuïteiten Hypotheek a. De RegioBank Annuïteiten Hypotheek heeft een looptijd van 30 jaar. b. Aflossing en rentebetaling van de RegioBank Annuïteiten Hypotheek zal geschieden door achtereenvolgende maandelijkse betalingen van annuïteiten van 1.244,94 voor het eerst nadat sedert de laatste dag van de maand waarin de hypotheekakte passeert een volle maand is verstreken of, in geval de hypotheekakte passeert op de eerste dag van de maand, tot de dag waarop sedert heden een volle maand is verstreken. Het bedrag van de verschuldigde annuïteit kan door de bank worden gewijzigd wanneer de rente van de RegioBank Annuïteiten Hypotheek wijzigt of daarop een vervroegde aflossing wordt gedaan. 1

21 c. De vanaf heden tot en met de laatste dag van de maand waarin de hypotheekakte passeert verschuldigde rente, dient tegelijkertijd met de betaling van de eerste annuïteit te worden voldaan. d. Per kalenderjaar is boetevrije aflossing van de RegioBank Annuïteiten Hypotheek mogelijk tot maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Boetevrije en extra aflossing (RegioBank Budget Hypotheek) Per kalenderjaar is boetevrije aflossing mogelijk tot maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Indien meer of anders wordt afgelost dan boetevrij is toegestaan, wordt een compensatie van het renteverlies in rekening gebracht; de boeterente. Deze boeterente zal worden berekend door twee tarieven met elkaar te vergelijken: 1. het tarief dat op het moment van aflossen door u betaald wordt, waarop de op dat moment voor u van toepassing zijnde kortingen voor de gekozen Budget Opties in mindering worden gebracht, 2. het op het moment van aflossing door onze bank gepubliceerde tarief voor Budget Hypotheken, waarop dezelfde kortingen voor de Budget Opties zoals bedoeld onder 1 in mindering worden gebracht. Passeren op korte termijn Het rentepercentage in deze overeenkomst geldt indien deze overeenkomst wordt getekend binnen de in de offerte gestelde termijn. Indien en zodra deze overeenkomst na deze termijn wordt getekend zal het rentepercentage conform de offerte met 0,10% worden verhoogd. Geldnemer zal hiervan een bevestiging ontvangen. Getaxeerde waarde De getaxeerde waarde van het verbondene wordt vastgesteld op basis van de marktwaarde. Voor het vaststellen van de rente-opslagen, wordt de marktwaarde van het verbondene vastgesteld op zesenzestig procent (66%). Hoofdelijkheid In deze akte vermelde schuldenaren zijn jegens de bank ieder hoofdelijk verbonden voor alle verbintenissen uit hoofde van deze akte. Overdracht en bezwaring De schuldenaar is niet bevoegd het registergoed zonder schriftelijke toestemming van de bank over te dragen, in appartementsrechten te splitsen of met enig beperkt recht of kwalitatieve verplichting te bezwaren. Verhuur of verpachting van het registergoed; verplichtingen van de schuldenaar De schuldenaar is niet bevoegd het registergoed zonder toestemming van de bank te verhuren, te verpachten of op andere wijze aan derden in gebruik te geven. Er mag geen vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen of andere vergoedingen plaatsvinden en uit huur- of pachtovereenkomsten voortvloeiende rechten mogen niet worden vervreemd of met een beperkt recht worden bezwaard. Volgens de schuldenaar zijn geen huur- of pachtpenningen vooruit betaald, is of zal het recht op huur of 2

22 pachtpenningen niet worden vervreemd en is of zal dat recht op geen enkele wijze worden bezwaard. Zekerheid Tot zekerheid voor de terugbetaling van de geldlening en de betaling van de rente en kosten hetgeen de schuldenaar overigens aan de bank verschuldigd zal zijn of worden, is ten behoeve van de bank zekerheid gesteld zoals in de considerans nader omschreven. Nationale Hypotheek Garantie Borgstelling 1. Voor de lening heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (hierna: de stichting ) zich, al dan niet onder opschortende voorwaarde(n) borg gesteld. De schuldenaar stemt er mee in dat de geldgever de op de geldleningovereenkomst en de daarin bedongen zekerheden betrekking hebbende gegevens en bescheiden ter beschikking stelt van de stichting. 2. Indien ten gevolge van verwijtbaar handelen of nalaten van de geldgever de stichting niet (langer) borg is voor de lening, zal de geldgever tijdens de looptijd van de lening jegens de schuldenaar blijven handelen als was de stichting (nog) borg. 3. Indien de stichting als borg een betaling heeft gedaan aan de geldgever, is de stichting in beginsel bereid de vordering terzake van deze betaling niet bij de schuldenaar in te vorderen, mits en voor zover naar het oordeel van de stichting is gebleken dat: - de schuldenaar ten aanzien van het niet kunnen betalen van de lening te goeder trouw is geweest; en - de schuldenaar zijn volledige medewerking heeft verleend om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening te geraken. 4. De stichting kan wel tot gehele of gedeeltelijke invordering overgaan als de schuldenaar over een zodanig inkomen en/of vermogen beschikte dat betaling door de stichting aan de geldgever voorkomen of beperkt had kunnen worden. 5. De schuldenaar is ermee bekend dat de borgtocht van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen onder (een) opschortende voorwaarde(n) kan zijn verstrekt. Indien de borgtocht onder opschortende voorwaarde(n) is verstrekt, heeft dit ten gevolge dat de schuldenaar pas rechten aan de borgtocht kan ontlenen na het vervullen van de opschortende voorwaarde(n). De schuldenaar is er zich met name van bewust dat het hiervoor gestelde onder 3. niet van toepassing is zolang de opschortende voorwaarde(n) niet is (zijn) vervuld. 6. Indien en zolang de stichting borg is voor één of meer geldleningen waarvoor deze hypotheek (mede) tot zekerheid strekt, strekt de netto executieopbrengst van de bij deze akte verleende hypotheek- en pandrechten in ieder geval in de eerste plaats tot verhaal van al hetgeen de schuldenaar verschuldigd is uit hoofde van de geldlening(en) waarvoor genoemde stichting borg is. Algemene voorwaarden Op deze akte en bij deze overeenkomst zijn van toepassing en maken daarvan onverbrekelijk deel uit: - De Algemene Voorwaarden van de bank. - De Algemene voorwaarden RegioBank Hypotheken, versie 5 oktober De schuldenaar verklaart door het ondertekenen kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden. 3

23 Herverpanding De bank is steeds bevoegd alle goederen die zij tot zekerheid als hiervoor vermeld in pand heeft of nog zal verkrijgen te herverpanden. De schuldenaar geeft hierbij toestemming voor herverpanding door de bank en verplicht zich de herverpanding schriftelijk en onvoorwaardelijk te erkennen. Bewijskracht bankadministratie Tegenover de schuldenaar *en de hypotheekgever* strekt een door de bank ondertekend uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de schuldenaar of de hypotheekgever geleverd tegenbewijs. Goedkeuring De schuldenaar verleent de bank hierbij volmacht om zijn rekening geadministreerd onder nummer NL54ABNA te belasten voor al hetgeen de bank uit hoofde van de geldlening te vorderen heeft. De geldnemer is verplicht te zorgen voor voldoende saldo op deze rekening. Toestemming Voor zover de schuldenaar uit meer dan één persoon bestaat en deze personen met elkaar zijn gehuwd dan wel met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, verlenen zij elkaar bij deze over en weer toestemming als bedoeld in artikel 1:88 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek voor het aangaan van de in deze akte genoemde rechtshandelingen. Voor zover de schuldenaar uit één persoon bestaat en deze gehuwd is dan wel als partner geregistreerd is, blijkt van vorenbedoelde toestemming uit de medeondertekening van deze akte door die echtgenoot of partner. Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud, te, De bank: De schuldenaren: Hans van den Bor Directeur M.G.M. van de Padden N. Poel 4

RegioBank Postbus AX UTRECHT Telefoon Notariskantoor van de Wouw Postbus BL Eindhoven

RegioBank Postbus AX UTRECHT Telefoon Notariskantoor van de Wouw Postbus BL Eindhoven Notariskantoor van de Wouw Postbus 1461 5602 BL Eindhoven RegioBank Postbus 918 3500 AX UTRECHT Telefoon 030-291 42 70 Datum 25 september 2015 Onze referentie 10149666/01 Onderwerp Passeren hypotheekakte

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Hypotheekstelling Obvion

Hypotheekstelling Obvion Ondergetekende, *** ***, notaris te ***, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het stuk waarvan dit

Nadere informatie

Hypotheek. Offertenummer: *** Kenmerk: *** Zaaknummer: ***

Hypotheek. Offertenummer: *** Kenmerk: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK F518/F649/31004917 Versie 13 november 2017 (MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK Heden, [passeerdatum], is voor mij, mr. [***], notaris te [***], verschenen: [***], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier)

Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) Algemene Voorwaarden oktober 2005 van Geldlening en Hypotheekverlening SNS Bank (particulier) 8.0289.00.0511 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. Nederlands recht

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

MUNT Hypotheken hypotheekakte (Model MUNT 16.01)

MUNT Hypotheken hypotheekakte (Model MUNT 16.01) MUNT Hypotheken hypotheekakte (Model MUNT 16.01) Dit model is een model van MUNT Hypotheken B.V., gevestigd te Den Haag. De behandeling van bepaalde aspecten van deze hypotheken is door MUNT Hypotheken

Nadere informatie

Addendum bij Standaardovereenkomst van Geldlening met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen)

Addendum bij Standaardovereenkomst van Geldlening met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen) Addendum bij Standaardovereenkomst van Geldlening met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen) De ondergetekenden: 1. (bank), gevestigd te, hierna te noemen "geldgever"; 2. (deelnemer),

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

Addendum bij Overeenkomst van Geldlening met borgtochtovereenkomst

Addendum bij Overeenkomst van Geldlening met borgtochtovereenkomst Addendum bij Overeenkomst van Geldlening met borgtochtovereenkomst De ondergetekenden: 1. (geldgever), gevestigd te, hierna te noemen "geldgever"; 2. (geldnemer), gevestigd te, hierna te noemen "geldnemer";

Nadere informatie

AKTE VAN HYPOTHEEK

AKTE VAN HYPOTHEEK 20140238-1 - JK/IS versie: 1 #764324 - model ten behoeve van Geldvoorelkaar.nl - leningnummer: @ AKTE VAN HYPOTHEEK (@straat te @) Heden, @ verschenen voor mij, mr. Jeffrey Rodney Koenecke, toegevoegd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco 2010-1 1. Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de Bankspaarrekening Robeco ; rekeninghouder:

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw)

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) F518/F649/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) HYPOTHEEK Heden, [passeerdatum], is voor mij, mr. René Albertus Spit, notaris te 's-gravenhage, verschenen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud Artikel Hoofdstuk 1 - Inleiding Inleiding 1

Algemene voorwaarden. Inhoud Artikel Hoofdstuk 1 - Inleiding Inleiding 1 Algemene voorwaarden Van geldlening en hypotheekverlening Woningfonds B.V. - juli 2009 13 15 10-12 Inhoud Artikel Hoofdstuk 1 - Inleiding Inleiding 1 Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen Definities 2 Nederlands

Nadere informatie

Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN

Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN 2 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Triahome Hypotheek/15.07.1999 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 2 weken gerekend vanaf offertedatum.

Nadere informatie

BANK. Stichting Gezondheidscentrum Krimpen a/d IJssel Postbus AK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

BANK. Stichting Gezondheidscentrum Krimpen a/d IJssel Postbus AK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Retouradres: Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Stichting Gezondheidscentrum Krimpen a/d IJssel Postbus 434 2920 AK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl

Nadere informatie

STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AKTE VAN GELDLENING MET HYPOTHEEKSTELLING

STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AKTE VAN GELDLENING MET HYPOTHEEKSTELLING AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK MET EVENTUELE COMBINATIES MODEL 1 VERSIE JULI 2016 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AKTE VAN GELDLENING MET HYPOTHEEKSTELLING Heden, de [datum] verschenen voor mij, Meester, notaris

Nadere informatie

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten Leningsnummer: 1 Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen)

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GELDLENINGEN ONDER GARANTIE VAN DE STICHTING WAARBORGFONDS VOOR DE ZORGSECTOR Afdeling I Overeenkomst van geldlening Artikel 1 Onder geldlening wordt verstaan (i) kasgeldleningen

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is; - dat het

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur)

VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) VERKLARING t.b.v. GARANTIESTELLING DOOR CARDIF (ondertekening door adviseur) Van: N.I.A. Hypotheken B.V. Relatienummer bij Cardif: 1729 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Delta Woninghypotheek / 01.02.2002

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Delta Woninghypotheek / 01.02.2002 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Delta Woninghypotheek / 01.02.2002 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn dient de geldgever in

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Nationaal Spaarfonds Hypotheek Nationaal Spaarfonds N.V. / 01.03.2002

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Nationaal Spaarfonds Hypotheek Nationaal Spaarfonds N.V. / 01.03.2002 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Nationaal Spaarfonds Hypotheek Nationaal Spaarfonds N.V. / 01.03.2002 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust 2016-05 1. Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de Bankspaarrekening SpaarGerust ; rekeninghouder:

Nadere informatie

Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel B.V. Postbus 10 5140 BA Waalwijk

Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel B.V. Postbus 10 5140 BA Waalwijk AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN HvO Hypotheek/01.07.1999 Wie komen in aanmerking voor HvO-hypotheek Voor het verkrijgen van een hypothecaire lening van Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel B.V. (hierna

Nadere informatie

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl Stuur de ondertekende crowdfundingovereenkomst s.v.p. samen met een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs op naar: Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211 6800 VH Arnhem Crowdfundingovereenkomst

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Finale versie - 19 februari 2013 PANDAKTE

Finale versie - 19 februari 2013 PANDAKTE PANDAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Woningfonds Van geldlening en hypotheekverlening Woningfonds B.V. - juli 2009

Algemene Voorwaarden Woningfonds Van geldlening en hypotheekverlening Woningfonds B.V. - juli 2009 Algemene Voorwaarden Woningfonds Van geldlening en hypotheekverlening Woningfonds B.V. - juli 2009 4.0700.00 (03-02-2016) Inhoud Hoofdstuk 1 - Inleiding 1 Inleiding Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen 2

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING

VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING Blad 1 VASTSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HYPOTHEEKSTELLING Ondergetekende, Mr Robbert Alexander Gallas, notaris ter standplaats 's- Gravenhage, verklaart vast te stellen de volgende: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

AKTE VERPANDING VORDERINGEN

AKTE VERPANDING VORDERINGEN AKTE VERPANDING VORDERINGEN de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer:. nummer:. postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: pandgever en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

4. De gemeente Reimerswaal, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer A.J. Huisman;

4. De gemeente Reimerswaal, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer A.J. Huisman; Leningsnummer: 40.105690 WSW leningnummer 42430 Standaard overeenkomst tot geldlening met standaard borgtochtovereenkomst en met standaardovereenkomst gemeente/waarborgfonds (met algemene bepalingen) De

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST 1 DEELNEMERSOVEREENKOMST De ondergetekende(n): 1. Naam en (alle) voorletters * (m/v Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats* Telefoonnummer* E-mailadres* Geboortedatum en plaats BSN-nummer/Sofi-nummer

Nadere informatie

Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening

Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening Addendum Consumentenhypotheek op Overeenkomst Lening 000000 DE PARTIJEN: 1. de in Bijlage 1 bij de Overeenkomst Lening (zoals hierna gedefinieerd) genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer

Nadere informatie

A ANVULLENDE L ENINGSVOORWAARDEN D RIES TERRENH YPOTHEEK

A ANVULLENDE L ENINGSVOORWAARDEN D RIES TERRENH YPOTHEEK Uitgave september 2004 A ANVULLENDE L ENINGSVOORWAARDEN D RIES TERRENH YPOTHEEK A MSTELHUYS NV Aanvullende leningsvoorwaarden - DrieSterrenHypotheek Inhoud Artikel 1 Acceptatietermijn 3 Artikel 2 Geldigheidsduur

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

2014.001498.01/LJ HYPOTHEEK. CONCEPT d.d. 28 januari 2015

2014.001498.01/LJ HYPOTHEEK. CONCEPT d.d. 28 januari 2015 2014.001498.01/LJ 1 HYPOTHEEK CONCEPT d.d. 28 januari 2015 Mr. S.H.P. Huiskes, notaris Heden, dertig januari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Maaike Hesselink, kandidaat-notaris, hierna te

Nadere informatie

Overeenkomst van geldlening

Overeenkomst van geldlening Overeenkomst van geldlening De ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Súdwest-Fryslân, gevestigd aan de Marktstraat 15 8601 CR te Sneek, te dezen krachtens de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-404 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop, mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. A.C. Bek, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V.

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V. KREDIETOVEREENKOMST 13 februari 2017 tussen Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer en Triodos Bank N.V. als Kredietgever INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1. FINANCIERING EN DOEL... 3 2. OPSCHORTENDE

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / DrieSterrenHypotheek Amstelhuys N.V./01.10.2005

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / DrieSterrenHypotheek Amstelhuys N.V./01.10.2005 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / DrieSterrenHypotheek Amstelhuys N.V./01.10.2005 1. Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn dient

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Noord-Braband Hypotheek/

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Noord-Braband Hypotheek/ AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Noord-Braband Hypotheek/01.03.1999 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte loopt tot 3 weken na offertedatum. Binnen deze termijn dient de geldgever in het

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGVOORWAARDEN / Delta Lloyd Budget Hypotheek van Amstelhuys N.V. d.d. 01.09.2007

AANVULLENDE LENINGVOORWAARDEN / Delta Lloyd Budget Hypotheek van Amstelhuys N.V. d.d. 01.09.2007 AANVULLENDE LENINGVOORWAARDEN / Delta Lloyd Budget Hypotheek van Amstelhuys N.V. d.d. 01.09.2007 1. Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Triahome Hypotheek Triahome Hypotheken B.V. / 01.03.2002

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Triahome Hypotheek Triahome Hypotheken B.V. / 01.03.2002 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Triahome Hypotheek Triahome Hypotheken B.V. / 01.03.2002 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 2 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening)

5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) 5.1.3 Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (als bijlage bij de verordening Starterslening) Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Kenmerken van de Starterslening; Voorwaarden aan

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Delta Lloyd Hypotheek Amstelhuys N.V. /01.04.2004

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Delta Lloyd Hypotheek Amstelhuys N.V. /01.04.2004 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Delta Lloyd Hypotheek Amstelhuys N.V. /01.04.2004 1. Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn dient

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Financieringsvoorstel aan:

Financieringsvoorstel aan: Financieringsvoorstel aan: Debiteur/kredietnemer (Statutaire) naam (Stat.) vestigingsplaats Handelsregisternr Tennisvereniging Overbos WARMOND H404461810000 hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk)

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Hypotheek Krediet Plan / 01.03.1999

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Hypotheek Krediet Plan / 01.03.1999 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Hypotheek Krediet Plan / 01.03.1999 Hypotheek Krediet Plan Bestaat uit een vaste lening te verstrekken door Delta Lloyd Levensverzekering N.V., alsmede uit een kredietfaciliteit

Nadere informatie

CONCEPT ADDENDUM HYPOTHEEK

CONCEPT ADDENDUM HYPOTHEEK CONCEPT ADDENDUM HYPOTHEEK DE PARTIJEN: 1. de in Bijlage 1 bij de Overeenkomst Lening (zoals hierna gedefinieerd) genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen

ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam ALGEMENE VOORWAARDEN Fokkema Linssen Notarissen Artikel 1 Aanduidingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Fokkema Linssen notarissen Fokkema

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR 100.000,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal

Nadere informatie

Standaardleningsovereenkomst tot geldlening

Standaardleningsovereenkomst tot geldlening 154306 Standaardleningsovereenkomst tot geldlening met standaard borgtochtovereenkomst en met standaardovereenkomst gemeente/waarborgfonds (met algemene bepalingen) De ondergetekenden: 1. AEGON Levensverzekering

Nadere informatie

Hypotheken. Algemene Bepalingen voor Geldleningen. Ingangsdatum 1 oktober 2002

Hypotheken. Algemene Bepalingen voor Geldleningen. Ingangsdatum 1 oktober 2002 Hypotheken Algemene Bepalingen voor Geldleningen Ingangsdatum 1 oktober 2002 38.0201.02 Geldgever is de Stichting Pensioenfonds ABP Obvion N.V. vertegenwoordigt de geldgever Stichting Pensioenfonds ABP

Nadere informatie

STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AKTE VAN GELDLENING MET HYPOTHEEKSTELLING

STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AKTE VAN GELDLENING MET HYPOTHEEKSTELLING SPAARHYPOTHEEK MET EVENTUELE COMBINATIES MODEL 4 VERSIE JULI 2016 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AKTE VAN GELDLENING MET HYPOTHEEKSTELLING Heden, de [datum] verschenen voor mij, Meester, notaris ter standplaats,

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN F364/F555/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN Heden, [passeerdatum], is voor mij,

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-428 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. T. Boerman, secretaris) Klacht ontvangen op : 23 september 2016 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST

GEMEENTELIJKE UITVOERINGSREGELS VROM STARTERSLENING GEMEENTE VOORST 1 Bijlage 1: Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening Gemeente Voorst Algemeen In deze uitvoeringsregels worden beschreven: Definities gebruikt bij de aanvangsdraagkrachttoets en de draagkrachthertoets

Nadere informatie

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V. AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) en NOODLEBAR CENTRAAL B.V. (ALS PANDGEVER) DE ONDERGETEKENDEN, I. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN,

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Varianova Hypotheek Amstelhuys N.V./01.04.2005

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Varianova Hypotheek Amstelhuys N.V./01.04.2005 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN / Varianova Hypotheek Amstelhuys N.V./01.04.2005 Artikel 1 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen deze termijn

Nadere informatie

CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING

CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING DE ONDERGETEKENDEN: 1. de in Bijlage 2 (zijnde de Geldvoorelkaar.nl Lening, zoals hierna gedefinieerd) bij dit Addendum genoemde Investeerders (zoals gedefinieerd in Bijlage

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE EN DE STICHTING TOT ZEKERSTELLING VOOR DE NAKOMING VAN BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE STICHTING

OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE EN DE STICHTING TOT ZEKERSTELLING VOOR DE NAKOMING VAN BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE STICHTING Bijlage 1b ACHTERVANGOVEREENKOMST GEMEENTE 2011 OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE EN DE STICHTING TOT ZEKERSTELLING VOOR DE NAKOMING VAN BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE STICHTING 1. De Gemeente te dezen krachtens

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN HvO Hypotheek/01.06.2000

AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN HvO Hypotheek/01.06.2000 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN HvO Hypotheek/01.06.2000 Artikel 1. Vereisten voor verstrekking van een HvO-hypotheek Voor het verkrijgen van een hypothecaire lening van Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel

Nadere informatie

Algemene Kredietvoorwaarden

Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Kredietvoorwaarden Algemene Kredietvoorwaarden Definities 1.1. In deze akte en in deze Algemene Kredietvoorwaarden wordt verstaan onder: Qredits: de stichting door wie de lening of het krediet

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

1 Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden. van uw hypotheek

1 Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden. van uw hypotheek 1 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van uw hypotheek Inhoudsopgave Inleiding Uitleg van belangrijke woorden Deel 1: Afspraken bij elke geldlening 1. U leent geld van ons 1.1 Waarvoor gebruiken

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie