RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN"

Transcriptie

1 RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE TIENDE KAMER ARREST nr. UDN/2015/0020 van 31 augustus 2015 in de zaak RvVb/1415/0018/UDN In zake: mevrouw Veerle MOENS bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaten Peter FLAMEY en Gregory VERHELST kantoor houdende te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 16 waar woonplaats wordt gekozen verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van ANTWERPEN verwerende partij Mede inzake: 1. de heer Jan DUMEZ bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Dirk ABBELOOS kantoor houdende te 9200 Dendermonde, Noordlaan waar woonplaats wordt gekozen 2. het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapellen bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Ciska SERVAIS kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Roderveldlaan 3 waar woonplaats wordt gekozen I. VOORWERP VAN DE VORDERING De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 19 augustus 2015 de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 25 juni De deputatie heeft het administratief beroep van de verzoekende partij tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapellen van 16 februari 2015, waarbij aan de heer Jan DUMEZ onder voorwaarden een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor de uitbreiding van een eengezinswoning en de bouw van een vrijstaande garage, onontvankelijk verklaard. RvVb - 1

2 De bestreden beslissing heeft betrekking op het perceel gelegen te 2950 Kapellen, Voetbeeklaan 10 en met als kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie M, nummer 184 R3. II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING De verwerende partij heeft geen nota met opmerkingen over de gevorderde schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend, maar heeft wel een afschrift van het administratief dossier neergelegd. De eerste en de tweede belanghebbende hebben een nota met opmerkingen over de gevorderde schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend. De procespartijen zijn opgeroepen voor de openbare zitting van dinsdag 25 augustus 2015, waarop de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt behandeld. Kamervoorzitter Eddy STORMS heeft verslag uitgebracht. Advocaat Gregory VERHELST, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Dirk ABBELOOS, die verschijnt voor de eerste belanghebbende, en advocaat Anouck VANERMEN, die loco advocaat Ciska SERVAIS verschijnt voor de tweede belanghebbende, zijn gehoord. De verwerende partij is, alhoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen. Krachtens artikel 16 van het DBRC-decreet verhindert de afwezigheid van de verwerende partij, bij regelmatige oproeping ervan, de geldigheid van de zitting, en dus van de behandeling van de zaak, niet. Het Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit) zijn toegepast. III. FEITEN Op 29 december 2014 (datum van het ontvangstbewijs) dient de eerste belanghebbende bij de tweede belanghebbende een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een eengezinswoning en het bouwen van een vrijstaande garage. De tweede belanghebbende verleent op 16 februari 2015 een stedenbouwkundige vergunning aan de eerste belanghebbende. De verzoekende partij tekent tegen deze beslissing op 9 juni 2015 administratief beroep aan bij de verwerende partij. De eerste belanghebbende dient dan een nieuwe aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding aan de woning, maar zonder de vrijstaande garage. De tweede belanghebbende verleent op 15 juni 2015 aan de eerste belanghebbende een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van de eengezinswoning. De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar adviseert in zijn verslag van 18 juni 2015 het op 9 juni 2015 ingesteld administratief beroep onontvankelijk te verklaren. RvVb - 2

3 Er is geen hoorzitting georganiseerd. De verwerende partij beslist op 25 juni 2015 als volgt het administratief beroep onontvankelijk te verklaren:... Het beroep werd laattijdig ingesteld: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen werd aangeplakt op 23 februari 2015 op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De poststempel van de aangetekende brief met het beroepschrift is gedateerd op 9 juni 2015 en geldt als bewijs van verzending. Het beroep werd ingesteld buiten de termijn van 30 dagen. De beroeper brengt zelf een attest bekendmaking beslissing bij. In dit attest werd volgende verklaring opgenomen: De beslissing van 16 februari 2015 van het college van burgemeester en schepenen inzake de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning werd bekendgemaakt vanaf 23 februari Het attest werd ondertekend voor de gemeentesecretaris. De beroeper neemt de stelling in dat dit attest werd opgemaakt op basis van een verklaring op eer. Dit is echter niet vermeld in het attest en kan dan ook niet zomaar worden aangenomen. Ook werd het attest correct ondertekend door de gemachtigde van de gemeentesecretaris. Dit attest heeft bijgevolg de nodige rechtskracht inzake het bepalen van de beroepstermijn. Het beroepschrift werd overgemaakt aan de deputatie van de provincie Antwerpen op 9 juni 2015, wat buiten de wettelijk voorziene termijn ligt. In de nota die de belanghebbende derde op 24 juni 2015 bijbracht in het kader van het schriftelijk hoorrecht worden volgende argumenten aangehaald: 1. Het attest vermeldt louter dat tot aanplakking van de vergunning werd overgegaan op 23 februari Het vermeldt niet dat de vergunning gedurende 30 dagen is aangeplakt, overeenkomstig art , 2 VCRO. 2. Beroeper herneemt de stelling dat het attest enkel rechtskrachtig kan zijn indien het gesteund wordt op een effectieve vaststelling van de aanplakking door de gemeentesecretaris of haar gemachtigde. Dit wordt onderbouwd door: Te stellen dat zich in het administratief dossier van de gemeente Kapellen een verklaring op eer van de vergunningsaanvrager bevindt omtrent de aanplakking. Geen stuk aanwezig is waaruit blijkt dat een controle ter plaatse zou zijn gebeurd door de gemeentesecretaris of zijn gemachtigde. De gemeente heeft de inhoud van het beroepschrift niet tegengesproken. RvVb - 3

4 De beroeper stelt dat de raadslieden van gemeente Kapellen verwezen naar de opmaak van een staat van bevinding van het wegdek voorafgaand aan de werken, opgemaakt op 17 maart Hieruit zou de aanwezigheid van de aanplakking blijken. Dit standpunt kan echter niet worden bijgetreden om volgende puntsgewijs aangehaalde redenen: 1. In artikel , 2 VCRO werd de verplichting opgenomen dat de gemeentesecretaris of zijn gemachtigde er over waakt dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Dit artikel vermeldt verder dat de gemeentesecretaris of zijn gemachtigde, op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel , 2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking aflevert. Hieruit volgt dat het attest dat wordt opgemaakt op basis van dit artikel enkel de startdatum van de aanplakking moet bevatten, zodat een belanghebbende derde kan weten wanneer de beroepstermijn aanvangt en wanneer deze verstrijkt. Het standpunt van de beroeper dat dit attest niet rechtsgeldig zou zijn omwille van het ontbreken van het vermelden van de einddatum van de aanplakking, of van enige zinsnede die verwijst naar een aanplakking van 30 dagen kan dan ook niet worden bijgetreden. 2. Het is niet de bevoegdheid van de deputatie om de echtheid van verklaringen, die overheden of hun gemachtigden opnemen in bestuursdocumenten, te betwisten of te beoordelen. Een attest dat uitgaat van de beëdigde ambtsdrager, in de uitoefening van zijn functie, levert, bij gebrek aan betichting wegens valsheid, het bewijs dat de aanplakking heeft plaatsgevonden. Ondergeschikt hieraan: Sluit de aanwezigheid van een verklaring op eer niet uit dat de gemeentesecretaris of haar gemachtigde ter plaatse een controle hebben uitgevoerd, overeenkomstig de verklaring uit het attest. Staat het niet tegenspreken van een beroepschrift niet gelijk aan het instemmen ermee. Is niet duidelijk welke bevoegdheid de raadslieden van gemeente Kapellen, waar beroeper in zijn bijkomende nota naar verwijst, hebben t.o.v. het attest van aanplakking. Het is onduidelijk of hiermee de gemeenteraadsleden, collegeleden,... worden bedoeld. Aangezien beroeper in zijn bijkomende nota steeds letterlijk verwijst naar de gemeentesecretaris of haar gemachtigde en hen nooit eerder heeft benoemd als raadslieden van gemeente Kapellen wordt vermoed dat deze zinsnede niet verwijst naar de gemeentesecretaris of haar gemachtigde. RvVb - 4

5 De VCRO vermeldt in artikel , 2 VCRO duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de aanplakking louter rust bij de gemeentesecretaris of haar gemachtigde. Het is dan ook onduidelijk welke bevoegdheid de voornoemde raadslieden of de cluster technische dienst van de gemeente Kapellen - die een staat van bevinding van het wegdek hebben opgemaakt - hebben bij de opmaak van het attest. Conclusie: De beroepstermijn dient te worden berekend op basis van de datum van aanplakking, zoals opgenomen in het betreffende attest van aanplakking, met name 23 februari 2015, aangezien: Het attest van aanplakking werd opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel , 2 VCRO; Geen procedure tot valsheid in geschrift werd gestart; Het niet tot de bevoegdheid van de deputatie behoort om de echtheid van de verklaringen opgenomen in dit attest te betwisten, noch te beoordelen; Ondergeschikt aan het voorgaande, niet onomstootbaar werd aangetoond dat geen aanplakking heeft plaatsgevonden. Er dient dan ook te worden besloten dat het beroep werd ingesteld buiten de termijn van 30 dagen, aangezien de poststempel van de aangetekende brief met het beroepschrift is gedateerd op 9 juni 2015 en geldt als bewijs van verzending. De VCRO en haar uitvoeringsbesluiten zijn het wetgevend kader voor de beoordeling van de ontvankelijkheid. Deze voorzien geen uitzonderingsbepalingen voor de beroepstermijn.... Dit is de bestreden beslissing. IV. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT SCHORSING BIJ UITERST DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID Noch de verwerende partij, noch de belanghebbenden betwisten de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging en tot vernietiging van de bestreden beslissing. Het ontbreken van excepties belet niet dat de Raad de ontvankelijkheid van een beroep kan onderzoeken. De Raad oordeelt echter dat dit alleen nodig is wanneer de voorwaarden vervuld zijn om de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing te bevelen en, zoals hierna blijkt, is dat niet zo. RvVb - 5

6 V. ONDERZOEK VAN DE VORDERING TOT SCHORSING BIJ UITERST DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID Krachtens artikel 40 2 DBRC-decreet en artikelen 56 en 57 van het Procedurebesluit kan de Raad de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de bestreden beslissing bevelen op voorwaarde dat er een uiterst dringende noodzakelijkheid is en dat minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de vernietiging van de aangevochten beslissing kan verantwoorden. A. Ernstig middel Enig middel Standpunt van de partijen 1. De verzoekende partij voert in haar enig middel de schending aan van artikel , 3, 3 en artikel , 1 VCRO, van de beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid van het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen, van artikel 9.3 van het Verdrag van Aarhus, artikel 6 EVRM en artikel 10 en 11 van de Grondwet wegens ontstentenis van de rechtens vereiste feitelijke en juridische grondslag. De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij het door haar ingesteld administratief beroep onontvankelijk verklaart op basis van een attest van aanplakking, dat (alleen) opgesteld is op basis van een verklaring op eer van de eerste belanghebbende. Volgens de verzoekende partij bevat het administratief dossier geen enkel (ander) document waaruit blijkt dat de aanplakking op één of andere manier geverifieerd is door de gemeentesecretaris of haar gemachtigde. De verzoekende partij stelt dat de gemeente Kapellen nooit geantwoord heeft op haar vraag om mee te delen of er enige vorm van controle is geweest met betrekking tot de aanplakking en ook nooit bij de verwerende partij gereageerd heeft op het administratief beroepsverzoekschrift van de verzoekende partij. Volgens de verzoekende partij is er alleen een staat van bevinding van de technische dienst van de gemeente Kapellen overgemaakt, maar die staat heeft volgens de verzoekende partij niets te maken met de controle van de aanplakking, noch blijkt uit niets dat deze staat van bevinding aan de gemeentesecretaris bezorgd is. Ook wijst de verzoekende partij er op dat de staat van bevinding opgesteld is op 17 maart 2015 en dat het een raadsel is hoe men daarmee een voordien, op 23 februari 2015, gebeurde aanplakking kan attesteren. De verzoekende partij stelt dat uit geen enkel (ander) document dan de verklaring op eer van de eerste belanghebbende, waarmee men geen rekening kan houden, de aanplakking vanaf 23 februari 2015 blijkt. De verwerende partij had volgens de verzoekende partij moeten onderzoeken of het attest van aanplakking, los van de vraag of er een klacht wegens valsheid in geschrifte neergelegd is, kan gelden als uitgangspunt voor de aanvang van de beroepstermijn. De verzoekende partij stelt dat de behandeling van een klacht wegens valsheid in geschrifte in verband met het attest van aanplakking, waar anderen haar blijkbaar willen toe dwingen ze neer te leggen, geruime tijd in beslag neemt en dat het voor haar onmogelijk is het negatief bewijs te leveren van valsheid in geschrifte. RvVb - 6

7 Wanneer men, volgens de verzoekende partij, zoals zijzelf geloofwaardig betwist dat de aanplakking gecontroleerd is, rust de bewijslast met betrekking tot de aanplakking, volgens de verzoekende partij, op wie het attest heeft opgesteld. De verzoekende partij besluit dat de verwerende partij met de bestreden beslissing ten onrechte haar administratief beroep onontvankelijk verklaart en dat uit niets ook maar enige controle van de beweerde aanplakking blijkt. 2. De eerste belanghebbende stelt dat het enig middel van de verzoekende partij onontvankelijk is omdat de verzoekende partij, zelfs na de aanvang van de met de bestreden beslissing vergunde werken op 7 mei 2015, nog meer dan een maand heeft gewacht vooraleer administratief beroep in te stellen. Volgens de eerste belanghebbende berust de verzoekende partij daardoor in de bestreden beslissing en verzaakt zij daarmee aan het tijdig doen gelden van haar rechten. Verder merkt de eerste belanghebbende op dat er geen belangenschade is, omdat de verzoekende partij, zelfs na het opstellen van de staat van bevinding (waarop de aanplakking, volgens haar, te zien is) op 17 maart 2015, nog drie maanden gewacht heeft vooraleer administratief beroep in te stellen. Ten gronde stelt de eerste belanghebbende dat de verwerende partij met de bestreden beslissing correct aangeeft dat de stelling van de verzoekende partij (dat het attest van aanplakking alleen gebaseerd is op een verklaring op eer ) niet blijkt uit het attest van aanplakking (dat niet vermeldt dat het attest alleen gebaseerd is op een verklaring op eer ). De verzoekende partij kan volgens de eerste belanghebbende geen middel ontlenen aan de bewering van het tegendeel. 3. De tweede belanghebbende antwoordt op het enig middel van de verzoekende partij dat de chronologie van een correcte aanplakking gerespecteerd is omdat de eerste belanghebbende op 23 februari 2015 de aanplakking heeft uitgevoerd en nog op diezelfde dag de tweede belanghebbende heeft geïnformeerd over de startdatum van deze aanplakking. De tweede belanghebbende verwijst naar de door de eerste belanghebbende bij zijn verklaring op eer gevoegde foto s, waaruit blijkt dat de aanplakking goed zichtbaar is vanaf de openbare weg. Volgens de tweede belanghebbende heeft zij op dezelfde dag de aanplakking gecontroleerd en een attest van aanplakking opgesteld, dat dus niet louter gebaseerd is op de verklaring op eer van de eerste belanghebbende. De tweede belanghebbende stelt dat er ook een staat van bevinding opgesteld is, na een vaststelling ter plaatse, om, met betrekking tot eventuele (latere) schade aan het openbaar domein omwille van de uitvoering van de door de bestreden beslissing vergunde werken, de bestaande situatie van het openbaar domein ter hoogte van het perceel, waarop de bestreden beslissing betrekking heeft, zo realistisch mogelijk te beschrijven. De tweede belanghebbende heeft deze staat van bevinding op 17 maart 2015 bezorgd aan de eerste belanghebbende. RvVb - 7

8 Uit de bij deze staat van bevinding gevoegde foto s blijkt volgens de tweede belanghebbende duidelijk dat de aanplakking correct gebeurd is. De tweede belanghebbende stelt dat het attest van aanplakking dus niet louter gebaseerd is op de verklaring op eer en dat de verzoekende partij de (correcte) aanplakking niet kan betwisten. Volgens de tweede belanghebbende heeft de verzoekende partij laattijdig administratief beroep ingesteld. Beoordeling door de Raad 1. De eerste belanghebbende stelt dat het enig middel van de verzoekende partij onontvankelijk is omdat de verzoekende partij meer dan een maand na de start van de werken stilgezeten heeft vooraleer administratief beroep in te stellen, en dat er geen belangenschade is omdat de verzoekende partij meer dan drie maanden wachtte alvorens administratief beroep in te stellen. De kritiek van de eerste belanghebbende op het al dan niet tijdig instellen van administratief beroep door de verzoekende partij heeft betrekking op de beoordeling ten gronde van de zaak. De verzoekende partij heeft wel degelijk belang bij het aanvoeren van een wettigheidsbezwaar tegen de beoordeling van de tijdigheid van het instellen van haar administratief beroep, dat de verwerende partij onontvankelijk verklaart. De Raad verwerpt dan ook de exceptie van de eerste belanghebbende. 2. Artikel , 3, 3 VCRO bepaalt dat het administratief beroep op straffe van onontvankelijkheid wordt ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na de startdatum van de aanplakking voor het door een andere belanghebbende dan de aanvrager en de leidend ambtenaar ingesteld administratief beroep. Artikel , 4 VCRO, zoals gewijzigd bij decreet van 16 juli 2010, bepaalt: Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen. De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt er over dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de uitdrukkelijke beslissing of van de kennisgeving van de stilzwijgende beslissing. De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel , 2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af. Het Grondwettelijk Hof overweegt met betrekking tot de aanplakking als vorm van bekendmaking van vergunningsbeslissingen in het arrest nr. 8/2011 van 27 januari 2011: RvVb - 8

9 B Het feit dat de beroepstermijn voor vergunningsbeslissingen ingaat de dag na die van de aanplakking is ingegeven door het doel de vergunningsaanvrager zo snel mogelijk rechtszekerheid te verschaffen, wat niet mogelijk is wanneer de aanvang van de beroepstermijn afhangt van de kennisneming van de beslissing door de verzoeker. Daarbij vermocht de decreetgever rekening te houden met het feit dat het gaat om hetzij grote projecten, waarvan genoegzaam bekend zal zijn dat de vergunning werd verleend, hetzij projecten waarvan de weerslag is beperkt tot de onmiddellijke omgeving van de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De decreetgever kon dan ook redelijkerwijs er van uitgaan dat de aanplakking een geschikte vorm van bekendmaking is om belanghebbenden op de hoogte te brengen van het bestaan van de vergunningsbeslissing. Bovendien dient de bevoegde burgemeester er over te waken dat tot aanplakking wordt overgegaan en attesteert de burgemeester of zijn gemachtigde de aanplakking. Het gemeentebestuur dient op eenvoudig verzoek een gewaarmerkt afschrift van dat attest af te geven (artikelen 133/48, 2, en 133/52, 4, en 133/55, 4, 6 en 7, van het decreet van 18 mei 1999, zoals vervangen bij het bestreden artikel 36). De dag van eerste aanplakking moet uitdrukkelijk worden vermeld (Parl. St., Vlaams Parlement, , nr. 2011/1, p. 181). Bijgevolg kan een belanghebbende weten wanneer de beroepstermijn aanvangt en wanneer die verstrijkt. Het Grondwettelijk Hof beschouwt de aanplakking derhalve als een geschikte vorm van bekendmaking, mede omdat de gemeentelijke overheid over de aanplakking moet waken en ze attesteren. 3. De verzoekende partij betwist niet dat de gemeentesecretaris of een gemachtigde van de gemeente Kapellen een attest van aanplakking opgesteld heeft. De verzoekende partij stelt echter dat dit attest alleen opgesteld is op basis van de verklaring van eer van de eerste belanghebbende, zodat men er daarom dus geen rekening mee kan houden voor de bepaling van de startdatum van de termijn om administratief beroep in te stellen. Het attest van aanplakking, ondertekend op 23 februari 2015, vermeldt (alleen): De beslissing van 16 februari 2015 van het college van burgemeester en schepenen inzake de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning werd bekendgemaakt vanaf 23 februari De verzoekende partij verwijst wel naar de verklaring op eer van de eerste belanghebbende en leidt daar uit af dat het attest van aanplakking (alleen) op basis van deze verklaring op eer opgesteld is. Uit het attest blijkt echter niet dat het (alleen) op basis van een verklaring op eer opgesteld is. De verzoekende partij toont de correlatie tussen de verklaring op eer van de eerste belanghebbende en het attest van aanplakking niet aan en toont bovendien niet gefundeerd aan dat de aanplakking onwettig gebeurd is en het attest derhalve onwettig is. RvVb - 9

10 Zolang de Vlaamse Regering geen bijkomende, vormelijke en/of inhoudelijke, vereisten oplegt waaraan de aanplakking moet voldoen, kan de Raad alleen rekening houden met de bepaling van artikel , 2 VCRO en met de omstandigheid dat in redelijkheid moet aangenomen worden dat de aanplakking zichtbaar en leesbaar moet zijn vanaf de openbare weg. De Raad kan, omwille van het ontbreken van een voldoende bewijs van het tegendeel, bijgevolg niet anders dan oordelen dat de decretaal voorgeschreven bekendmaking van het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning in dit dossier correct uitgevoerd is. Er zijn geen andere decretale verplichtingen om documenten bij te brengen waaruit een effectieve controle op de aanplakking blijkt. Dat er op 17 maart 2015 een staat van bevinding opgesteld is of een verklaring op eer toegevoegd is, met foto s waaruit de aanplakking blijkt, doet niet ter zake omdat het attest van aanplakking volstaat. Nu de verzoekende partij niet aantoont dat de aanplakking niet correct gebeurd is en geen klacht heeft neergelegd wegens valsheid in geschrifte waaruit de onwettigheid van het attest van aanplakking kan blijken, moet de dag na deze van de aanplakking gehanteerd worden als aanvang van de termijn om administratief beroep in te stellen. 4. Uit het attest van aanplakking blijkt dat de beslissing van de tweede belanghebbende op 23 februari 2015 aangeplakt is. De termijn van dertig dagen om administratief beroep in te stellen is dan ook gestart op 24 februari De verwerende partij heeft dan ook terecht beslist dat de verzoekende partij, met een aangetekende brief van 9 juni 2015, buiten de termijn van dertig dagen administratief beroep ingesteld heeft en dat dit administratief beroep bijgevolg onontvankelijk is. Het enig middel van de verzoekende partij is op het eerste gezicht dan ook niet ernstig. Er is dan ook niet voldaan aan de in artikel 40 2 DBRC-decreet en de artikelen 56 en 57 van het Procedurebesluit gestelde voorwaarde dat een bestreden vergunningsbeslissing alleen geschorst kan worden indien er minstens één ernstig middel wordt aangevoerd. Deze vaststelling volstaat om de vordering af te wijzen. B. Uiterst dringende noodzakelijkheid Nu de Raad in het vorig onderdeel oordeelt dat het enig middel van de verzoekende partij niet ernstig is, is een onderzoek van de uiterst dringende noodzakelijkheid niet meer nodig. RvVb - 10

11 OM DEZE REDENEN BESLIST DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 1. De Raad verwerpt de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 2. De Raad legt de kosten van het beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bepaald op 100 euro, ten laste van de verzoekende partij. Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare zitting op 31 augustus 2015, door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, tiende kamer, samengesteld uit: Eddy STORMS, voorzitter van de tiende kamer, met bijstand van Ingrid VAN AKEN, toegevoegd griffier. De toegevoegd griffier, De voorzitter van de tiende kamer, Ingrid VAN AKEN Eddy STORMS RvVb - 11

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE TIENDE KAMER ARREST nr. UDN/2015/0005 van 19 maart 2015 in de zaak RvVb/1415/0006/UDN In zake: 1. de heer Yves VANNERUM 2. mevrouw Kathleen CRABBE advocaten

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 16 augustus 2016 met nummer RvVb/S/1516/1447 in de zaak met rolnummer 1516/RvVb/0336/SA Verzoekende partijen 1. de heer Kristoffel VOSSEN 2. mevrouw Simonne

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER ARREST nr. S/2011/00007 van 9 februari 2011 in de zaak 2010/0401/SA/3/0363 In zake: 1.... 2.... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 2 augustus 2016 met nummer RvVb/A/1516/1389 in de zaak met rolnummer 1516/RvVb/0046/SA Verzoekende partij mevrouw Pauline PENNE vertegenwoordigd door advocaat

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0312 van 29 april 2014 in de zaak 1213/0110/SA/3/0089 In zake: 1. de heer Marc STERCKX 2. mevrouw Marleen CUINEN bijgestaan en vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/0697 van 1 maart 2016 in de zaak RvVb/1415/0538/SA/0518 In zake: het college van burgemeester en schepenen van de stad OUDENBURG bijgestaan en vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2015/0008 van 13 januari 2015 in de zaak 1314/0021/A/2/0050 In zake: 1. de heer Albert VRANKEN 2. mevrouw Marie-Joanna BRABANTS bijgestaan en vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 26 september 2017 met nummer RvVb/A/1718/0092 in de zaak met rolnummer 1617-RvVb-0521-A Verzoekende partij de nv ASPIRAVI vertegenwoordigd door advocaat Gregory

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/1491 van 30 augustus 2016 in de zaak RvVb/1415/0506/A/0495 In zake: de bvba MONDY bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaten Jan FERLIN, Peter

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0492 van 22 juli 2014 in de zaak 2010/0393/A/3/0470 In zake: de heer..., wonende te... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0162 van 9 november 2011 in de zaak 2010/0276/SA/3/0255 In zake: 1.... 2.... beiden wonende te... advocaat Gert BUELENS kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/0901 van 5 april 2016 in de zaak 1213/0305/SA/1/0295 In zake: de heer Geert STANDAERT bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaten Koen GEELEN

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/1294 van 28 juni 2016 in de zaak 1314/0440/A/4/0401 In zake: de heer Alain CHABEAU advocaat Dominique VERMER kantoor houdende te 1160 Brussel, Tedescolaan

Nadere informatie

De aanplakking van een vergunning

De aanplakking van een vergunning De aanplakking van een vergunning FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Stedenbouwkundige vergunning

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2013/0081 van 19 februari 2013 in de zaak 1112/0755/A/4/0673 In zake: de vzw, met zetel te vertegenwoordigd door: de heer verzoekende partij tegen: de deputatie

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0068 van 11 mei 2011 in de zaak 2010/0306/A/3/0288 In zake: mevrouw..., wonende te 1020 Brussel,... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Damien

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0109 van 30 april 2013 in de zaak 1213/0084/SA/3/0072 In zake: 1. de heer Allan MULLER 2. mevrouw Marjan TEMMERMAN

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 9 mei 2017 met nummer RvVb/A/1617/0839 in de zaak met rolnummer RvVb/1415/0697/SA/0682 Verzoekende partijen de heer Tjerk BOERSMA mevrouw Melina CRAEYBECKX

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN TUSSENARREST nr. A/2011/0030 van 23 maart 2011 in de zaak 2010/0319/SA/3/0300 In zake: 1. de vzw... 2. mevrouw... 3. de heer... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2010/0033 van 20 oktober 2010 in de zaak 2010/0309/A/3/0291 In zake:... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert AMPE kantoor houdende te 8400

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/1241 van 21 juni 2016 in de zaak 1213/0395/A/2/0373 In zake: 1. mevrouw Anne CLARCK, 2. de heer Louis CEULEMANS, bijgestaan en vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/1500 van 30 augustus 2016 in de zaak 1011/0774/SA/2/0731 In zake: de heer... advocaat Johan VERSTRAETEN kantoor houdende te 3000 Leuven, Vaartstraat

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 21 februari 2017 met nummer RvVb/A/1617/0580 in de zaak met rolnummer 1213/0519/A/2/0489 Verzoekende partijen 1. de heer August VAN PETEGHEM 2. de heer Peter

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb.2015/0001 van 31 maart 2015 in de zaak 1415/0001 In zake: de heer Steven APER, wonende te 9180 Moerbeke, Damstraat 159 verzoekende partij Belanghebbende

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0332 van 28 augustus 2012 in de zaak 1112/0033/SA/2/0051 In zake: de heer... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Hendrik BOSMANS kantoor houdende

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER ARREST nr. S/2010/0045 van 17 augustus 2010 in de zaak 2010/0272/SA/3/0354 In zake:... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 8 november 2016 met nummer RvVb/A/1617/0256 in de zaak met rolnummer 1415/0122/A/6/0092 Verzoekende partij Verwerende partij Tussenkomende partijen de heer

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0183 van 18 maart 2014 in de zaak 2010/0361/A/2/0337 In zake: de heer..., wonende te... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0746 van 4 november 2014 in de zaak 1112/0815/A/1/0730 In zake: de heer... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Gerald KINDERMANS kantoor houdende

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0827 van 2 december 2014 in de zaak 1011/0785/SA/8/0756 In zake:... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van VLAAMS-BRABANT vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0212 van 20 december 2011 in de zaak 2010/0705/A/2/0711 In zake:... verzoekende partij tegen: het college van burgemeester en schepenen van de gemeente

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0524 van 5 augustus 2014 in de zaak 1213/0539/A/2/0507 In zake: de heer Marc ALLOING verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0206 van 19 december 2011 in de zaak 1011/0503/A/1/0428 In zake: de GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0305 van 30 juli 2012 in de zaak 2010/0146/A/1/0166 In zake: de heer..., wonende te... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/0920 van 5 april 2016 in de zaak 1112/0838/A/8/0749 In zake:... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Marc SCHOOFS kantoor houdende te 9300

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2015/0514 van 31 augustus 2015 in de zaak 1314/0283/A/8/302 In zake: de nv JCDECAUX BILLBOARD BELGIUM bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Kris LUYCKX

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/4.8.14/2015/0033 van 4 augustus 2015 in de zaak 1415/0262/A/2/0254 In zake: 1. de heer Marc DE SMET 2. de heer Marnix DECOCK beiden wonende te 8500 Kortrijk,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0559 van 12 augustus 2014 in de zaak 1213/0593/A/4/0569 In zake: 1. de heer Albert DIELS 2. mevrouw Rita DERWAEL bijgestaan en vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC-13/35-VK van 18 april 2013 In de zaak van de BVBA [ ] met maatschappelijke zetel te [ ] voor en namens wie optreedt mr. Albert COPPENS, advocaat, met kantoor te 9300

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/0168 van 27 oktober 2015 in de zaak RvVb/1415/0431/A/0413 In zake: 1. de heer Nico TERRY 2. mevrouw Els FROYEN bijgestaan en vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN TUSSENARREST van 2 mei 2017 met nummer RvVb/A/1617/0822 in de zaken met rolnummers RvVb/1415/0313/SA/0306 (I), RvVb/1415/0318/SA/0311 (II) en 1516/RvVb/0084/SA (III) Verzoekende

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2010/0037 van 17 november 2010 in de zaak 2010/0272/SA/3/0354 In zake:... verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van LIMBURG vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 4 juli 2017 met nummer RvVb/A/1617/1019 in de zaak met rolnummer 1516/RvVb/0083/A Verzoekende partij Verwerende partij de heer Jozef RUTTEN, met woonplaatskeuze

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0837 van 9 december 2014 in de zaak 1213/0714/A/4/0676 In zake: de heer Luc VAN NIEUWENHUYSEN bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaten Yves LOIX

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0002 van 25 januari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0003 In zake: mevrouw Sandy NEEL, wonende te 2050 ANTWERPEN, Frederik Van Eedenplein 6/25 verzoekende

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2013/0341 van 25 juni 2013 in de zaak 2010/0419/A/2/0380 In zake: de nv... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Philippe COENRAETS kantoor houdende

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER ARREST nr. S/2012/0213 van 3 oktober 2012 in de zaak 1112/0679/SA/3/0600 In zake: 1. de heer... 2. de heer... 3. de heer... 4. de heer...

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC/M/1516/0030 van 26 november 2015 In de zaak van de bvba 10POND, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Duifhuisstraat 21, voor en namens wie optreedt mr. Koen

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0074 van 21 januari 2014 in de zaak 1011/0238/A/8/0207 In zake: 1. de heer... 2. mevrouw... beiden wonende te... verzoekende partijen tegen: de deputatie

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. VIIe KAMER A R R E S T. nr. 232.747 van 29 oktober 2015 in de zaak A. 211.970/VII-39.075.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. VIIe KAMER A R R E S T. nr. 232.747 van 29 oktober 2015 in de zaak A. 211.970/VII-39.075. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VIIe KAMER A R R E S T nr. 232.747 van 29 oktober 2015 in de zaak A. 211.970/VII-39.075. In zake : de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0380 van 20 mei 2014 in de zaak 1011/0416/A/8/0462 In zake: mevrouw... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Greg JACOBS kantoor houdende te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Publius Express www.publius.be Onderwerp Bezwaarindienende derden hebben het recht om gehoord worden bij een stedenbouwkundig administratief beroep Datum 10 november 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2013/0054 van 12 februari 2013 in de zaak 2009/0061/A/1/0035 In zake: het college van burgemeester en schepenen van de stad SINT-TRUIDEN verzoekende partij

Nadere informatie

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN ARREST Nr. R.Verkb. 1516/0003 van 2 februari 2016 in de zaak 1516/R.Verkb./0004 In zake: de heer Fernand DELIAERT, wonende te 9940 Evergem, Riemesteenweg 147 verzoekende

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0248 van 19 juni 2012 in de zaak 1011/0095/A/2/0076 In zake: de heer... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Gerald KINDERMANS kantoor houdende

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 13 december 2016 met nummer RvVb/A/1617/0406 in de zaak met rolnummer 1314/0694/A/8/0680 Verzoekende partijen de heer Carl ROTTIERS de heer Peter HEYMANS de

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 20 december 2016 met nummer RvVb/A/1617/0414 in de zaak met rolnummer 1314/0691/A/2/0684 Verzoekende partij mevrouw Anne CLARK vertegenwoordigd door advocaat

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0451 van 5 november 2012 in de zaak 1112/0498/A/1/0449 In zake: de heer... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Michiel VAN EECKHOUTTE kantoor

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE TIENDE KAMER ARREST nr. UDN/2015/0019 van 28 augustus 2015 in de zaak RvVb/1415/0021/UDN In zake: vzw RED DE ERPE- EN SIESEGEMKOUTER bijgestaan en vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2013/0404 van 23 juli 2013 in de zaak 1112/0841/A/1/0752 In zake: de heer... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaten Dirk LINDEMANS en Filip DE PRETER

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 14 maart 2017 met nummer RvVb/A/1617/0662 in de zaak met rolnummer RvVb/1415/0405/A/0387 Verzoekende partij de heer Jürgen HINDERYCKX vertegenwoordigd door

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/0935 van 12 april 2016 in de zaak 2010/0637/A/1/0591 In zake:... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Veerle VEKEMAN kantoor houdende te

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER TUSSENARREST 2 maart 2010 in de zaak 2009/0026/SA/2/0082 In zake:... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Wim DE CUYPER kantoor

Nadere informatie

De partijen zijn opgeroepen voor de openbare terechtzitting van 22 juni 2011, alwaar de vordering tot schorsing werd behandeld.

De partijen zijn opgeroepen voor de openbare terechtzitting van 22 juni 2011, alwaar de vordering tot schorsing werd behandeld. RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0114 van 10 augustus 2011 in de zaak 1011/0647/SA/3/0577 In zake: 1. de heer... 2. mevrouw... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Stijn VERBIST

Nadere informatie

A R R E S T. nr van 21 februari 2014 in de zaak A /X

A R R E S T. nr van 21 februari 2014 in de zaak A /X RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Xe KAMER A R R E S T nr. 226.504 van 21 februari 2014 in de zaak A. 204.695/X-15.100. In zake : 1. Erwin DIRCKX 2. Mon RUTTEN 3. Mathieu TEUWEN 4. Frank BERGHS

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0578 van 26 augustus 2014 in de zaak 2010/0598/SA/1/0558 In zake: 1. mevrouw... 2. de heer... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Katia BOUVE

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2011/0087 van 15 juni 2011 in de zaak 2009/0075/A/3/0046 In zake: 1. de heer..., wonende te...,... 2. mevrouw..., wonende te...,... bijgestaan en vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 29 november 2016 met nummer RvVb/A/1617/0360 in de zaak met rolnummer RvVb/1415/0334/A/0323 Verzoekende partij de heer Walter SLACHMUYLDERS vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2013/0280 van 4 juni 2013 in de zaak 2010/0421/A/1/0381 In zake: de GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 21 mei 2015 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2015/071-21 mei 2015... 2 Rolnr. 2015/073-21 mei 2015...

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST van 9 mei 2017 met nummer RvVb/A/1617/0844 in de zaak met rolnummer RvVb/1415/0519/A/0498 Verzoekende partijen 1. mevrouw Monique VAN DEN BRANDEN 2. mevrouw Liliane

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/1132 van 24 mei 2016 in de zaak 1213/0583/A/5/0586 In zake: de bv COMACO AGRO bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Myriam NULENS kantoor

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK XIVe KAMER A R R E S T nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.556 In zake : XXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Steven Hooyberghs

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. A R R E S T. nr. 174.132 van 29 augustus 2007 in de zaak A. 184.884/XII-5161.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. A R R E S T. nr. 174.132 van 29 augustus 2007 in de zaak A. 184.884/XII-5161. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. A R R E S T nr. 174.132 van 29 augustus 2007 in de zaak A. 184.884/XII-5161. In zake : Udo ULFKOTTE, die woonplaats kiest bij advocaat H. Coveliers, kantoor

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2013/0486 van 27 augustus 2013 in de zaak 2010/0391/A/1/0357 In zake: de GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.15.0622.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0622.N M A H, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadsman mr. Hans Rieder, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2015/0383 van 23 juni 2015 in de zaak 1314/0209/A/4/0215 In zake: de bvba VAN DEN BOSSCHE TUINAANLEG bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Tom SWERTS

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0422 van 22 oktober 2012 in de zaak 1112/0660/A/1/0586 In zake: de nv... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Wim DE CUYPER kantoor houdende

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/S/1516/1139 van 24 mei 2016 in de zaak 1516/RvVb/0306/SA In zake: 1. de heer Raphaël VANAKEN 2. mevrouw Gerda BEX bijgestaan en vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/0477 van 19 januari 2016 in de zaak 1314/0366/A/4/0327 In zake: mevrouw Anny VAN MEERBEECK, wonende te 3010 Kessel-Lo (Leuven), Koetsweg 226 bijgestaan

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/4.8.14/2014/0076 van 26 augustus 2014 in de zaak 1314/0563/SA/3/0539 In zake: 1. de heer Johan CORDIER 2. de heer Johan COPPENS 3. mevrouw Rita COLLET 4.

Nadere informatie

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. nr. 145 457 van 13 mei 2015 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

Nadere informatie

BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG Vervangen bij art. 13 B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 20 november 2009, B.S. 23 februari

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/4.8.14/2013/0060 van 5 november 2013 in de zaak 1213/0273/SA/1/0253 In zake: 1. mevrouw Kim DE KEIRSMAEKER, 2. mevrouw Pauline EECKHOUT, 3. mevrouw Ingrid

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/1321 van 5 juli 2016 in de zaak 1314/0456/A/4/0433 In zake: de heer Eduard DE JONGHE bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaten Floris SEBREGHTS

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2015/0461 van 11 augustus 2015 in de zaak 2010/0190/A/1/0175 In zake:... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Antoon LUST kantoor houdende te 8310

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/0767 van 8 maart 2016 in de zaak 1112/0710/A/6/0629 In zake: de LEIDEND AMBTENAAR van het departement RWO bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0449 van 5 november 2012 in de zaak 1112/0026/A/1/0016 In zake: de heer... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Kris LENS kantoor houdende te

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2015/0462 van 11 augustus 2015 in de zaak 2010/0196/A/1/0181 In zake:... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Antoon LUST kantoor houdende te 8310

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 21 februari 2017;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 21 februari 2017; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JUNI 2015 P.14.1532.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1532.N 1. P A J D, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Bruno Van Cauwenbergh, advocaat bij de balie te Dendermonde, 2. ARANTIS bvba,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. RvVb/A/1516/1136 van 24 mei 2016 in de zaak 1112/0453/A/6/0413 In zake:... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Antoon LUST kantoor houdende te 8310

Nadere informatie

die woonplaats kiest bij advocaat N. DE CLERCQ, kantoor houdende te BRUGGE, Stockhouderskasteel, Gerard Davidstraat 46 bus 1 tegen :

die woonplaats kiest bij advocaat N. DE CLERCQ, kantoor houdende te BRUGGE, Stockhouderskasteel, Gerard Davidstraat 46 bus 1 tegen : RAAD VAN STATE, AFDELING ADMINISTRATIE. A R R E S T nr. 164.645 van 13 november 2006 in de zaak A. 174.219/IX-5353. In zake : Martial DESPLENTER, die woonplaats kiest bij advocaat N. DE CLERCQ, kantoor

Nadere informatie

ARBITRAGEHOF. Arrest nr. 99/98 van 24 september 1998 Rolnummer 1126

ARBITRAGEHOF. Arrest nr. 99/98 van 24 september 1998 Rolnummer 1126 ARBITRAGEHOF Arrest nr. 99/98 van 24 september 1998 Rolnummer 1126 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 55 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en

Nadere informatie