EMB by EMB. ejb a -mail BROKERS ) ELECTRONIC MARKETING BOOK. Edition Be/gium Copvright Broker;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMB by EMB. ejb a -mail BROKERS ) ELECTRONIC MARKETING BOOK. Edition Be/gium 2012. Copvright 2012 Email Broker;"

Transcriptie

1 ELECTRONIC MARKETING BOOK Edition Be/gium 2012 ejb a -mail BROKERS ) Copvright Broker;

2 Jaaroverzicht van de Barometer van het Internet Hierond er volgt een grondige analyse van de veranderende mentaliteit en het gedrag van consumenten, een ongezien overzicht van de aanwezigheid van Europese bedrijven in de social media en een pleidooi voor een verhoogde waakzaamheid ten opzichte van de analytische strategieën die voor altijd een revolutie in marketing zullen veroorzaken.

3 e)j) e.mai'brokers ) 1. Internet in België 1.1 Veel websites, weinig updates Bij de publicatie van de eerste barometer in augustus 2011, telt België volgens de analyse van -Brokers websites, waarvan met een professioneel doel. Deze laatsten zijn veruit in de meerderheid ten opzichte van de websites van niet-handelaars (73.784) of de overheid (9.004). Aantal actieve sites:.be.com.org Professioneel: Overheid: Privé: Non-profit: Blogs - forums: Aantal domeinnamen: Aantal doorgeschakelde domeinnamen : Aantal inactieve sites: Statische sites: Dynamis che sites: Blogs - forums: E-commercesites: Sites met formulie r: Sites met postadres: Sites "alleen het adres": Sites zonder contactmogelijkheid: % 7 % 9 % % 9 % 9 % ELECTRON IC MAR KETING BOOK - Edition Belgium 2012

4 e)j) e.mai'brokers ) Het merendeel van de sites wordt te weinig geüpdatet: 86% van de websites kregen hun laatste update meer dan een jaar geleden. En erger nog, slechts 3% werd in de afgelopen drie maanden herzien. Bovendien tel t 53% van de sites minder dan 50 pagina's en vertegenwoordigen de sites met een groot volume confent (meer dan 500 pagina's) nauwelijks 2% va n het Belgische Web. Verder zijn bepaalde regio's in België productiever dan andere in het creëren van websites: als we de kaart van de provincies bekijken, bevinden de sites zich vooral in Antwerpen (18%), Brussel (16%), Oost-Vlaanderen (13%) en West-Vlaanderen (12%). In Wallonië staaf luik (9%) aan de leiding, voor Henegouwen (5%) en de provincie luxemburg (4%). Ten slotte zijn er bijna blogs en forums. ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

5 e)j) e.mai' BROKERS ) 1.2 Zes maanden later... Het daaropvolgende semester heeft Brokers een tweede Internetbarometer gepubliceerd om een nieuwe stand van zaken te tonen wat betreft internet in België. Na de verrassende resulta ten va n de vorige enquête, gaan we de goede richting uit... of toc h bijna. Enerzijds werden 25% van alle websites in ons land geüpdatet om te voldoen aan bepaalde legale eisen - ongeveer terwijl dat voordien steeds tussen de 4 à 7% was. Anderzijds werden sinds september 2011 tot eind ja nuari meer dan websites afgesloten, terwijl er slechts nieuwe bijkwamen. Jam mer ook is da t nog steeds 47% van alle websites het voorbije jaar niet meer geüpdatet werden (in ve rgelijking met 85% in september 201 I). 1.3 Een enorm verschil tussen Vlaanderen en Wallonië Deze tweede barometer, gepubliceerd in maart 2012, heeft eveneens de enorme kloof aa ngetoond tussen Vlaanderen e n Wallonië: de meeste websites bevinden zich namelijk vooral in het Vlaamse Antwerpen (18%), Oost-Vlaanderen (13%) en West-Vlaanderen (12%), alsook in Brussel (16%), terwijl enkel Luik (9%) erbovenuit schiet in Wallonië. Daarnaast hebben in d e provincies Antwerpen, Brussel, Namen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals -Brabant en West-Vlaanderen slechts tussen de 38 en 42% van de bedrijven een eigen website. Met 26% is Henegouwen de trieste "verliezer" van deze competitie, gevolgd door Luik (29%), Luxem burg (33%) en Limburg (35%). ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

6 e)j) e-mai.brokers ) Aanwezigheid per sector: Laatste update 2011 Laatste update 2012 I Primair: 9% > 6 maanden : 9% / < 3 maanden : 5% > 6 maanden : 21%/ < 3 maanden : 7% > 1 jaar : 86% > 1 jaar : 72% Locatie van de sites 2011 Locatie van de sites 2012 Antwe[p.en: 18 % Antwerpen: 17 % _ Waals-Brabant 4% Brussel: 16 % _ Henegouwen: 5 % l uik: 9 % _ Waals-Brabant: 5 % Brussel: 16 % _ Henegouwen: 4 % l uik: 8 % limburg: 7 % _ luxemburg: 4 % Namen: 3% Oost-Vlaanderen: 13 % _ l uxemburg: 4 % Namen: 3% Oost-Vlaanderen: 13 % West-N'laanderen: 14 % Vlaams-Brabant: 9 % ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

7 e)j ) e.mail BROKERS ) 2. De elektronische handel: tussen groei en illegaliteit Een website is niet louter een informa tieka naa l: het kan eveneens dienen als platform voor transacties, dot de internetgebruiker toelaat om vanop afstond goederen en diensten te verwerven. Doorgaans noemt men dit 'e-c om merc e '. Deze cijfers zijn afkomsfig van de professionele websites in België d ie we in de eerste borometer van augustus in kaort gebracht hebben. Het 'htlps'-pro toc ol vervat in de websites, was ons selectie middel, rekening houdend met bestaande linksdie redigeren naar een van de levera nciers voor online betalingen. Over het algemeen spreken de cijfers elkoor tegen. In 2010 konden internetbezoekers op Belgische websites online besfellingen plaatsen. Vandaag is dat , een groei van bijna 80% op twaalf maanden tijd. Deze revolutie is te donken aan de ZKO's (zeer kleine ondernemingen), van wie bijna 45% de internetverkoop in hun commerciële ontwikkelingsstrategie hebben opgenomen. Daarentegen, is een overweldigende meerderheid van de websites illegaal door een gebrek aan respect voor de juridische vormen. We komen hier loter op terug. o o ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

8 e)j) e.mai'brokers ) 2.1 Een enorme kloof tussen Vlaamse en Waalse e-handelaars Wa t de e-commerce websites betreft - goed voor een Belgisch totaal va n ongeveer is de provincie Antwerpen de absolute leider met meer dan online handelaren, gevolgd door Oost-Vlaanderen (bijna e-commerce websites), West-Vlaanderen (bijna 3.600) en het 8russels Hoofdstedelijk Gewest (meer dan 3.200). In de middenmoot bevinden zich Vlaams-Brabant (meer dan 2.600), Limburg (meer dan 2.300), Luik (bijna 1.800) en Henegouwen (meer dan 1.500). Waals Brabant (meer dan 1.100), Namen (bijna 900) en Luxemburg (bijna 500) scoren da n weer he t slechtst. Ook hier merkt men dus een pijnlijk onevenwicht tussen het noorden en het zuiden van het land. Barometer Brokers companies per postal code. > aso D ~ compaoies per postal pnmary. ""'_ 'Y lertiary PIJ"" ELECTRON IC MARKETING BOOK- Edition Belgium2012

9 e)j) e.mai' BROKERS ) 3. Sociale netwerken en professioneel gebruik In juni 2012 publiceerde Brokers opnieuw een alarmerend rapport, ditmaal over het onderwerp 'sociale netwerksites'. Over het algemeen geldt: 97% van de Bel gische bedrijven zijn hiervan weinig op de hoogte. Dit is ja mmer genoeg slechts een 'banale ' situatie in Europa. en het is een kleine troost dat België ondanks a lles op de negende plaals staat op de ranglijst van de la nden waar bedrijven het meest ac tiet zijn in social media. met een gemiddelde va n 72 Facebaak-vrienden en 14 Twitter-followers. Cijfers die overigens op één ja ar tijd verdubbeld zijn. lood A~nwez ig he id Gemiddelde Fecebcok Gemiddelde Twitter N-l (2011) Engeland 6% % + Itehë 5,6% % + Zweden 5,4% % + f renkrijk 4,2% % + Nederland 4,1% % + Spanje 3,6% 92 SS 112%+ Portugal 3,2% % + Duitsland 3% % + België 2,4% %+ ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

10 e)j) e.mail BROKERS ) Va nuit geografisc h standpun t is er een g rote ve rrassing in de Noord /Zuid verdeling, die alle vooroordelen van ta fel veegt. Zo positio neert de provincie luik zic h a ls leider (6,1 % van d e bedrijven zijn actief in Web 2.0) en deelt Waals- Brabant de tweede plaats met d e provincie Antwerpen (5,7%). Op de o nderste trede van het podium staan Brussel e n Oost-Vlaanderen op een ex aequo (5,2%), gevolgd door Vlaams-Brabant (5,1 %), Henegouwen (4.4%) dat wedijvert met West-Vlaanderen (4,2%), limburg (2.4%) en de provincie luxemburg (1,7%). Namen staat d an weer op de laatste plaats met O,B %. Met uitsluiting van de top 500 per land Antwerpen 5,7% Limburg 2,4% Oost-vla enderen 4,2% WestNlaanderen 5,2% v leeme-ärebent 5,1% Brussel 5,2% Luik 6,1% Namen 0,8 % Henegouwe n 4,4% weels-ä rebent 5,7% Luxemburg 1,7% ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

11 e)j) e.mai'brokers ) 3.1 De omkering van de economische modellen of de toekomst van artificiële intelligentie Deze observatie komt volledig tot zijn recht alswe rekening houden met het feit dat de wereld razendsnel verandert. Op ba sis van de actuele revolutie op het net, zijn het de mentaliteit en het gedrag van de consument, de verkoopmethodes en dus de marketingstrategieën van de bedrijven die radicaal moeten evolueren. - Het is d uidelijk dat he t internet de mijlpaal van de 2.0. waarbij intemauten interageren en hun eigen inhoud c reëren, voorbij is om over te gaan naar de 3.0 die, onder andere. gekenmerkt word t door een grotere analytische capacitei t van de verschillende spelers. Communities en hun leden worden vanaf heden ontleed... zo is he t steeds evidenter om hun gedrag te identificeren en te analyseren door he t samenleggen van de gegevens die ze op hu n pad achterlaten. Deze Business Intelligence die het web on herroepelijk semantisch maakt. laat he t bedrijt dat de juiste to ots gebruikt. toe om letterlijk zijn doelpubliek te protileren e n hen de meest relevante boodschap voor te leggen. op het beste moment en. dankzij de mobiliteit. waar hij zich ook bevindt. ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

12 e)j) e.mai'brokers ) Het interne t overstijgt onze samenleving e n maakt ondertussen een belangrijk deel uit van ons privé- en professioneel leven. Zich beperken tot he t ma ken va n een ondersch eid tussen off- en online heeft vo ndoog geen zin meer. Het staa t zelfs gelijk met het negeren van de snelheid, de behoefte en de soepelheid waarmee het (vooral jonge) publiek de nieuwe technologieën integreert, alsook de gewoontes die deze veroorza ken. 810ggers die erin geslaagd zijn om het vertrouwen van hun lezers te winnen, maken nu een belangrijk deel uit va n de media en vormen de publieke opinie va n morgen. Adve rteerders, op hun beurt, gebruiken meer en meer geavanceerde algoritmes om de meest pertinente info te extraheren en het meest precieze doel te vinden. ELECTRON IC MARKETING BOOK- Edition Belgium 2012

13 e)j) e.mai'brokers ) De g rote adverteerders zullen d e consumenten b ij hun naa m ken nen en op de hoogte zijn van hun contactgegevens, hu n gedrag, hu n smaken, hu n voormalige aankopen, hun achtergrond, hu n dromen e tc. In de nabije toekomst zullen de persoonlijke gegevens beschikbaar op hel nel voor het overgrote deel exact zijn, omdat ze automatisch gegenereerd worden (geografische positie, wat reeds op Twitter of Facebook bestaat... ) of omdat ze afkomstig zijn van gecertific eerde organismen, of nog omdat de c entra lisa tie van de digitale identiteit (OPenIDJ zal ve reisen dat dezelfde gecertificeerde identiteit behouden wordt voor verschillende acties (toegang tot zijn dossiers, interactie met de groep vrienden, elektronische betaling, etc.) ELECTRON IC MARKETING BOOK- Edition Belgium 2012

14 e)j) e.mai' BROKERS ) Binne nkort zulle n de algoritmes alle publieke beschikbare gegevens over een individu verzamelen om er nieuwe informatie uit af te leiden en zo relevante en voorspellende advertenties aan te bieden. Dit is geen sciencefic tion, aangezien Microsoft, Google en Facebook, om er maar een paar te noemen, hiermee reeds b egonnen zijn door het voorspellen va n onze neiging om een bepaalde dienst o f product te kopen of nog deel uit te maken van een bepaalde community, om vrienden te worden met een bepaalde p ersoon in functie va n de b ezoc hte websites, de gezochte woorden, de online gekochte goederen en de bestaande vriendschappen... Go 3.2 als oplossing in deze nieuwe wereld We voegen hieraa n toe dat we binnenkort permanent geconnecteerd zullen zijn, zonder da t we daorom voor een scherm hoeven te zitten en het lijkt evident dat dit een va riatie is op een marketing campagne die in een heel na bije toekomst veel zal moeten evolueren. Omdat het Web polymorf is, zullen de merken een overvloed aan keuze hebben om zich kenbaar te maken: virtuele werelden (Second Life), sociale netwerken (Facebook), Internet strearning (Joost), het geografisch na bije internet (My Neighborhood, wa orbij he t internet ve rbonden wordt aan een geografisch p unt), het M2M internet (Machine to Machine), o f instant messaging, enz. ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

15 e)j) e.mai' BROKERS ) We zijn getuige van een ware transformatie van het business model van ondernemers in het algemeen en Marketeers in het bijzonder. Een ding is zeker, marketing zal hun redding zijn als essentiële leverage op vlak van communicatie en promotie voor het Web 3.0. aangezien dit meer dan ooit de hoeksteen van digitale c om munic a tie is. Het bewijs? Een adres is bijna het enige, echt noodzakelijke gegeven om zich te kunnen inschrijven op een netwerk of c om munity, professioneel of privé, en het is het enige precieze kanaal waarlangs informatie wordt overgedragen, zowel in vaste als mobiele technologie! ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

16 e)j) e.mailbrokers ) 4. 74% van de Belgische websites zijn illegaal De resulta te n zijn behoorlijk verontrustend als men focust op de wettelijke verplichtingen waaraan websites moeten voldoen: 74% van hen zijn illegaal. Brokers heelt een significante verbetering vastgesteld: het cijfer is tussen de twee studies (die van september 2011 en maart 2012) met 25% gedaald, toch blijlt dit nog een zorgwekkend percentage. Ee n professionele website moet een minimum aantal identiteitsgegevens verslrekken om een zekere transparantie te waarborgen en de afnemer va n de dienst voldoende informatie te bezorgen over de persoon die schuilgaat 'achter' een website. -- " LEGAL 4 ) ELECTRON IC MARKETING BOOK- Edition Belgium 2012

17 e)j) e.mai' BROKERS ) Om dit te garanderen, moet een e-commercant aan al zijn bezoekers volgende gegevens ve rstrekke n: de na am of firmanaa m he t geografische adres waar de onderneming gevestigd is de contactgegevens, met inbegrip van e-mollodres. waardoor men snel, rechtstreeks en efficiënt ka n communiceren ondernemingsnummer eventueel btw-nummer de gedragscodes waaraan men onderworpen is, a lsook informatie over de manier waarop die codes elektronisch kunnen worden geraadpleegd ingeval de activiteit onderworpen is aan een vergunningsregeling, de contactgegevens va n he t bevoegde toezichtsorgaan ot he t een ve nnootschap betrelt de term "register morele rechtspersonen", gevolgd door de vermelding van de zetel va n de rec htba nk in het territoriale bevoegdheidsgebied waar de onderneming haar statutaire zetel heelt in he t desbetreftende geval, he t feit dat de onderneming in ve reffening is Ten slotte, als de e-comrnercant een gereglementeerd beroept uitoefent (bv: een vrij beroep): de beroepsvereniging of bedrijfsorganisatie waarbij men aangesloten is de beroepstitel en het la nd waarin die titel werd toegekend een verwijzing naar de beroepsregeling van toepassing en naar de middelen om daartoe toegang te krijgen. We wijzen erop dat de hierboven genoemde inlichtingen moeten worden meegedeeld door elke dienstverlener van de informatiemaatschappij en niet enkel door degenen die aan elektronische handel doen. Die informatie moet dus ook buiten elke c ontrac tuele relatie toegankelijk zijn, o f he t nu gaat om een site voor e-hondel. een info rma tiesite, een zoekmachine, een internetpr ovider, een e-maîlprovider, een disc ussieforu m, etc. ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

18 e)j) e.mai' BROKERS ) Boven dien moet je. ols een in België gevestigde dienstverlener. alle door het Belgische recht bepaalde voorlichtingsregels eerbiedigen. in het bijzonder naar de consumenten toe. 4.1 Hoe moeten inlichtingen worden voorgesteld? Die informatie moet gemakkelijk. rechtstreeks en altijd toegankelijk zijn. Om aan die voorwaarde te voldoen. kan onderaan elke webpagina van de site een hypertekstlink gelegd worden naar een pagina die de vereiste gegevens bevat (bijvoorbeeld door te klikken op een hyperlink onderaan elke pagina. die doorverwijst naar een specifieke pagina met die informatie). Aan d ie toeg a nke lijkheid svereiste is nie t volda an als de bezoeker eerst door een he leboel rubrieken moet spitten om aan de informatie te gera ke n. Een link die e nkel zichtbaar is op de on thaalpagina van de website vo lstaat niet. want het is best mogelijk dat een interne tgebruiker op de site terec htk o mt zonder die on thaalpagina te hebben on tmoet. gewoon door een 'diepe' link aan te klikken op een an der website o f zoekmachine. Eigenlijk vormt die informatieplicht geen buitensporige last. omdat ze zonder al te veel moeite kan worden vervuld dankzij de talloze mogelijkheden. die de nieuwe technologieën bieden. Bron : FOD Economie (http:/ /economie.fgov.b e/nl/binaries/ %20gids%20voor%20infernefg e bruikers_fcm p df) ELECTRON IC MARKETING BOOK- Edition Belgium 2012

19 e)j) e.mai'brokers ) 5. Besluit... In het domein van de digitale economie, blijft ons land het zwakke broertje van de EU en misloopt het verschillende opportuniteiten op vlak van werkgelegenheid en in komsten, voor een groot deel omdat de overheid te weinig middelen inzet. De gezondheid va n de Belgische economie zal blijven achteruitgaan als he t internet niet beschouwd wo rdt als een essentiële economische partner. Met deze verschillende barometers wil -Brokers dus het immense, onbenutte potentieel van het internet aantonen aan professionals en politici, op vlak van werkgelegenheid en economische groei. In ve rgelijking met heel wat andere land en, zijn deze cijfers werkelijk schrijnend: no g steeds te weinig bedrijven hebben (geüpdatet en zelfs lega le) vitrinewebsites en profiteren va n de ka nsen van de e-commerce. Veel bedrijven en organisaties beseffen nog niet hoe belangrijk hel internet vandaag is. Voor ve len van he n is een website in het b este geval een noodzakelijk kw aad dat alleen als visite kaartje dient, in het slechtste geval een oppervlakkig gadget. Dat tekort kan een bela ngrijke impact hebben op de economische ontwikkeling va n ons la nd : alsde surfe r bij ons niet vind t wa t hij zoe kt, zal hij zijn gading zoeken op de sites van buitenlandse concurrenten. ELECTRON IC MARKETING BOOK- Edition Belgium 2012

20 e)j) e.mai'brokers ) Een voorbeeld: de Internet Manager. die een steeds belangrijkere rol toebedeeld krijgt in florerende buitenlandse bedrijven (zoals dit vroeger het geval was me t de ITManager die nu volledig ingeburgerd is), om de voordelen van het web ten vo lle te benutten. Deze tunctie bestaat hier nauwelijks. Ook de overheid heett nog een lange weg te gaan om de interneteconomie te stimuleren, zeker wanneer men bijvoorbeeld beseft dat zelfs alle buitenlandse ondernemingen die dat wensen een.be domeinnaam kunnen aankopen en zo dus kunnen profiteren van het kwaliteitsimago dat gepaard gaat met onze binnenlandse bedrijven. Eerlijker zou zijn om enkel de.be domeinnamen toe te staan aan bedrijven met een Belgisch btw nummer en die dus deelnemen aan de ontwikkeling van welvaart, de economische inspanningen en de solidariteit op nationaal vlak. ;, Er werd ook op lokaal vla k geen enkel gevolg gegeven aan de recente aankondiging van de Europese Unie om concrete maatregelen te nemen ter stimulering van de e-commerce en zo de werkgelegenheid en economie een boost te geven. Een tra gisc he tout, als men beseft dat (volgens de EU) de interneteconomie 2,6 jobs creëer! voor elke 'offline ' job die verloren gaat. landen die deze boodschap wel begrepen hebben, en waar het internet 6 tot 9% van het BBP uitmaakt - bv: Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk he bb en trouwensveel mind er te lijden va n de economische c risis d a n wij. Een les om diep ove r na te denken. ELECTRON IC MARKETING BOOK- Edition Belgium 2012

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert Report Economy.be at the Crossroads Hoe het Internet de Belgische economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijde management consultant en toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector HOWEST Renaat de Rudderlaan Opleiding Communicatiemanagement Public Relations Events - semester 6 Bachelorproef voorgelegd voor het behalen van het diploma van professionele Bachelor in het Communicatiemanagement.

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Witboek. Rekrutering via social media HRM HRM. info. - Mythes & realiteit - Witboek 1 [JANUARI 2010] Social media trends voor 2010

Witboek. Rekrutering via social media HRM HRM. info. - Mythes & realiteit - Witboek 1 [JANUARI 2010] Social media trends voor 2010 HRM Witboek [JANUARI 2010] Rekrutering via social media - Mythes & realiteit - Social media trends voor 2010 8 Social media in cijfers 9 Gebruik wervingskanalen 13 Case. Deloitte België 16 Jobsites strikes

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Dossier 5 IT trends die u niet mag missen Business Magazine for top ICT Professionals Q4 / oktober 2009 Els Demeester CEO Tech Data Benelux Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Cloud computing:

Nadere informatie

Trendrapport Computer en

Trendrapport Computer en Trendrapport Computer en Internetgebruik Een Nederlands en Europees perspectief 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 21 00 AE Enschede T. +31 (0) 3 21 F. +31 (0) 3 2 TRENDRAPPORT

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

Inzet van Social Media

Inzet van Social Media Inzet van Social Media Wat zijn sociale media? Sinds enkele jaren is de term sociale media gemeengoed geworden. In deze gratis cursus leert u wat u allemaal kunt doen met behulp van sociale media. U zult

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

DE INTERNATIONALE UITDAGING DIE SOCIAL MEDIA HEET

DE INTERNATIONALE UITDAGING DIE SOCIAL MEDIA HEET WHITEPAPER DE INTERNATIONALE UITDAGING DIE SOCIAL MEDIA HEET Hoe beheer je social media buiten de eigen landsgrenzen? INHOUD Introductie...2 Met welke uitdagingen krijgen merken te maken?...4 Market Breakdown:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus.

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus. Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de Vlaamse reisbureausector In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus 2014 Memori 1 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Social CRM wordt volwassen

Social CRM wordt volwassen Social CRM wordt volwassen Gebaseerd op de gelijknamige white paper van Paul Greenberg, met toestemming De revolutie die is ontstaan op het vlak van communicatiemogelijkheden heeft een effect op ons dagelijks

Nadere informatie

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Graydon Whitepaper De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe doet de groothandel het? 4 2. Financiële trendanalyse 5 3. Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

JaaRverslag van de Groep Proximedia

JaaRverslag van de Groep Proximedia JaaRverslag van de Groep Proximedia Verantwoordelijke uitgever: Proximedia n.v. Grafische vormgeving & drukwerk : Globule Bleu www.proximediagroup.com Overzicht Mededeling van de CEO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werk in de digitale samenleving

Sociaal-cultureel werk in de digitale samenleving Sociaal-cultureel werk in de digitale samenleving Hugo Callens Sociaal-cultureel werk in de digitale samenleving Hugo Callens Gallaitstraat 86 bus 4 1030 Brussel www.socius.be Colofon Socius Steunpunt

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Cyberkids e-privacy. Minderjarigen, minder rechten? Privacy Paper Nr. 4

Cyberkids e-privacy. Minderjarigen, minder rechten? Privacy Paper Nr. 4 Cyberkids e-privacy Minderjarigen, minder rechten? Privacy Paper Nr. 4 Cyberkids e-privacy Minderjarigen, minder rechten? Privacy Paper Nr. 4 Beschikbaar in deze reeks: Privacy Paper Nr. 1: e-privacy in

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie