KBC Bank NV, met zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA , RPR ; BTW BE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC Bank NV, met zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226."

Transcriptie

1 Reglement KBC-Online Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven op 16 januari Zij telt 9 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk 'de bank' en de verzekeraar genoemd. Het legt de voorwaarden vast voor de uitwisseling van informatie en opdrachten door middel van deze vorm van elektronisch bankieren en elektronisch verzekeren. De rechten en plichten van de contractanten die via KBC-Online opdrachten geven tot het verrichten van transacties in financiële instrumenten op een Belgische of buitenlandse Gereglementeerde Markt worden ook beheerst door het Reglement KBC- Onlinetransacties Gereglementeerde Markten, dat een aanvulling vormt op dit reglement. De contractuele relatie tussen KBC Bank NV en haar cliënteel wordt beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV, waarop dit reglement een aanvulling vormt. De contractuele relatie tussen KBC Verzekeringen NV en haar cliënteel wordt beheerst door de Algemene en Bijzondere polisvoorwaarden en polisbijvoegsels, waarop dit reglement een aanvulling vormt. De contractant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de toepassing ervan duidelijk te hebben aanvaard door de ondertekening van het contract. I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV. De bank: KBC Bank NV, met zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA , RPR ; BTW BE De verzekeraar: KBC Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming in België toegelaten onder CBFA-codenr om alle verzekeringstakken te beoefenen (K.B. van 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979), met zetel te BE-3000 Leuven, Waaistraat 6, RPR , BTW BE KBC-Online: Het geheel van toegang en diensten, aangeboden door de bank en de verzekeraar, dat het de contractant mogelijk maakt om met zijn eigen apparatuur computer met internetverbinding - thuis zijn bank- en verzekeringszaken te beheren. KBC-Online bestaat in twee versies: - KBC-Online, de browsertoepassing, is de onlinetoepassing voor internetbankverzekeren en biedt tegelijk toegang tot de volledige KBC-website. Deze toepassing is beschikbaar voor zowel de bank- als de verzekeringscliënten; - KBC-Online Local is een offlinetoepassing om betalingen voor te bereiden en ze daarna door te sturen naar de bank. Deze toepassing is alleen beschikbaar voor bankcliënten. De contractant kan echter ook kiezen voor de browsertoepassing KBC-Online alleen. De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Onlinecontract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Het bankkantoor: Het KBC-bankkantoor waar de contractant zijn rekeningen voert of zijn verzekeringspolissen in beheer heeft gegeven. De verzekeringsagent: De zelfstandige tussenpersoon andere dan KBC Bank die bemiddelt inzake verzekeringen tussen de contractant en KBC Verzekeringen NV. Elektronische handtekening: Handtekening op basis van een 1024-bits RSA-sleutelpaar, gecombineerd met een paswoord. Systeemvereisten: Zie bijlage 1. Bij een wijziging van de systeemvereisten worden de contractanten daarvan met een KBC-Onlinebericht op de hoogte gebracht. De geldende systeemvereisten zijn te vinden op Cookies: De bank en de verzekeraar maken gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn minibestanden die op de harde schijf van de pc van de contractant worden bewaard. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van KBC-Online. Een cookie kan bijvoorbeeld de taalcode van de contractant bijhouden, zodat hij bij een volgend bezoek automatisch terechtkomt bij de informatie in de door hem gewenste taal. Deze cookies worden niet gebruikt voor andere doeleinden. De contractant aanvaardt het gebruik van deze cookies door ondertekening van het contract. Transacties: Dit reglement is van toepassing op de huidige en toekomstige transacties die via KBC-Online beschikbaar worden gesteld. CW3440N V /- P. 1/9

2 De omstandigheid dat KBC-Online technisch zowel bancaire als verzekeringstransacties omvat, impliceert op zich niet dat de contractant cliënt wordt van KBC Bank én van KBC Verzekeringen. De KBC-Onlinetransacties betreffende een bepaald bank- of verzekeringsproduct kunnen alleen effectief worden gebruikt voor zover de contractant afnemer/gebruiker is van het desbetreffende product. De niet-bankcliënt kan dan ook geen gebruik maken van de bancaire transacties. Evenmin kan de niet-verzekeringscliënt gebruikmaken van de verzekeringstransacties. Behoudens anders bepaald, maken de volgende transacties altijd deel uit van KBC-Online: Onlinesysteem - Aanmelden - Afmelden Rekeninginformatie Beheer betaalagenda Als de bank daarmee akkoord gaat, kan de contractant kiezen voor de volgende transacties: Uw cliëntgegevens Persoonlijk financieel overzicht Online-berichten - Versturen berichten - Ontvangen berichten - Verzonden berichten De bancaire transacties Drukken rekeningafschriften en bijlagen Overschrijvingen - Overschrijvingen tussen eigen rekeningen - Overschrijvingen naar andere rekeningen - Beheer begunstigden binnenland - EU-overschrijvingen Automatische opdrachten - Opvragen periodieke opdrachten / automatisch sparen - Invoeren periodieke opdrachten / automatisch sparen - Beheren periodieke opdrachten / automatisch sparen Domiciliëringen - Opvragen domiciliëringen - Invoeren domiciliëringen - Beheren domiciliëringen Kredietkaarten Beleggingsplan Effectenrekeningen - Opvragen effectenrekeningen - Openen effectenrekeningen - Beheren effectenrekeningen Termijnbeleggingen - Opvragen termijnbeleggingen - Invoeren termijnbeleggingen - Wijzigen bestemming termijnbeleggingen Bijstorten Pricos Kredieten - Opvragen kredieten - Aanvraag KBC-Voorafbetalingsplan Voordelen van uw werkgever - Pensioenfonds van uw werkgever - Opvragen optieplannen - Opvragen groepsverzekering Aanvraag andere abonnementen - KBC-Phone/Telecenter Local De verzekeringstransacties Spaar- en beleggingsverzekeringen Verzekeringen - Verzekeringsoverzicht - Verzekeringsadvies - Schadeaangifte - Machtigingen verzekeringen Wordt een KBC-Online-overeenkomst niet geregistreerd in het bankkantoor, dan maken bovenstaande transacties technisch altijd deel uit van KBC-Online, behalve de transactie Local, die alleen in het bankkantoor kan worden aangevraagd. CW3440N V /- P. 2/9 Reglement KBC-Online

3 Als de bank daarmee akkoord gaat en na het vervullen van bijkomende formaliteiten, kan de contractant kiezen voor de volgende transacties: Transacties Beleggingsfondsen - Aankopen beleggingsfondsen - Aankopen beleggingsfondsen tijdens emissieperiode - Verkopen beleggingsfondsen - Opvragen en beheren orders Beursorders - Aan- en verkooporders (max euro per order) - Openstaande orders - Uitgevoerde orders - Geschrapte orders Portefeuille KBC-Vermogensbeheer Bijkomende formaliteiten Invullen van een onlinevragenlijst die peilt naar financiële draagkracht, ervaring met beleggingen en beleggingsdoelstellingen. Invullen van een onlinevragenlijst die peilt naar financiële draagkracht, ervaring met beleggingen en beleggingsdoelstellingen Invullen van een formulier voor risicoprofielbepaling Overeenkomst vermogensbeheer en invullen van het formulier Rapportering via KBC-Online Voor toekomstige transacties zal het expliciete akkoord van de contractant door middel van zijn elektronische handtekening of door ondertekening van de KBC-Online-overeenkomst worden gevraagd. II. Informatie van derden De contractant kan via KBC-Online informatie opvragen die door derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet ter nakoming van wettelijke verplichtingen die op hen rusten. Zo kan de contractant onder meer een portefeuilleoverzicht opvragen dat hem door KBC Asset Management NV ter beschikking wordt gesteld naar aanleiding van een overeenkomst vermogensbeheer die hij met de genoemde vennootschap heeft gesloten. De bank noch de verzekeraar kan aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van informatie verstrekt door derden. Evenmin kan uit deze externe informatie enige verplichting voor de bank of de verzekeraar voortvloeien. KBC-Online bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de contractant vrij om deze websites te bezoeken. KBC treedt hierbij geenszins op als tussenpersoon tussen de contractant en deze derden. KBC draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar het een link legt, en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. KBC geeft geen enkele garantie wat de geschiktheid betreft voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties op de websites waarmee het een verbinding tot stand brengt. KBC biedt bovendien geen enkele garantie wat de solvabiliteit en/of betrouwbaarheid betreft van de siteeigenaars of site-houders, noch wat de personen of bedrijven betreft waarover deze site(s) informatie verstrekken. KBC geeft geen garantie wat de volledigheid, correctheid en accuraatheid betreft van de website waarnaar het een link legt. De contractant kan KBC bijgevolg niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die hij zou lijden als gevolg van (i) de op basis van deze hyperlinks gelegde contacten en gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via deze hyperlinks, (iii) de raadpleging van de via deze hyperlinks bezochte website(s). III. Gebruiksvoorwaarden Artikel 1 - Toekennen van de dienst(en) De contractant kan KBC-Online gebruiken tegen de voorwaarden die de bank en, wat verzekeringsverrichtingen betreft, de verzekeraar bepalen. De bank en de verzekeraar behouden zich het recht voor de toegang tot KBC-Online te weigeren zonder deze weigering te moeten motiveren. De contractant heeft ter zake geen enkel verhaal. Artikel 2 - Aflevering en installatie De contractant kan KBC-Online alleen gebruiken als hij beschikt over een computer met internettoegang. KBC-Online, de browsertoepassing, wordt opgestart via de website De software voor KBC-Online Local wordt door de bank op cd-rom aangeboden en is ook downloadbaar via de website. De contractant zorgt zelf voor de installatie van die software. De bank of de verzekeraar verschaft toegang tot KBC-Online door het toekennen van codes en stelt bijbehorende documentatie ter beschikking. De bank en de verzekeraar verlenen de nodige ondersteuning bij de toepassingsmogelijkheden via een onlinehelpdesk ( en een telefonische helpdesk ( Artikel 3 - Beveiliging Alle betalings- of uitvoeringsopdrachten moeten worden beveiligd. Dat gebeurt met een persoonlijk sleutelpaar (een 1024-bits RSA-sleutelpaar) dat de contractant moet aanmaken vooraleer hij met KBC- Online kan werken. Dit persoonlijk sleutelpaar, hierna ook KBC-Onlinesleutel genoemd, wordt beveiligd met een paswoord. Tijdens het aanmelden en bij het uitvoeren van transacties wordt dit sleutelpaar gebruikt voor het berekenen van de elektronische handtekening. De contractant ontvangt bij de sluiting van het contract een initieel paswoord. De bank/verzekeraar waarborgt het geheime karakter van dit paswoord. De contractant moet zijn paswoord bij de eerste toegang wijzigen in een zelf gekozen paswoord. Dit paswoord is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden meegedeeld noch op enig document genoteerd. CW3440N V /- P. 3/9 Reglement KBC-Online

4 De contractant moet zijn KBC-Onlinesleutel bij voorkeur opslaan op een verwijderbaar opslagmedium (diskette, USB-stick, Compact Flash, ) dat hij veilig bewaart. Wanneer de contractant tot driemaal toe een foutief paswoord invoert, blokkeert hij de toegang tot het systeem en kan hij KBC-Online niet meer opstarten. De contractant moet dan contact opnemen met zijn bankkantoor of verzekeringsagent. Ook is het ten zeerste aan te bevelen om een virusscanner en een firewall te installeren. Informatie over virusscanners en firewalls is te vinden op Tijdens het aanmelden en bij het uitvoeren van transacties wordt het sleutelpaar gebruikt voor het berekenen van een elektronische handtekening (u merkt dit doordat telkens uw paswoord wordt gevraagd). KBC voert de transacties alleen uit wanneer de elektronische handtekening correct is. Wanneer de berekening door de bank niet overeenstemt met die van de contractant, zal deze laatste een tweede maal een paswoord moeten doorgeven. Bij gebrek aan overeenstemming is de bank of de verzekeraar er niet toe gehouden de opdracht uit te voeren. De contractant erkent de rechtsgeldigheid van de door de bank of de verzekeraar uitgevoerde opdrachten, beveiligd met zijn KBC- Onlinesleutel en paswoord, onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 10. De contractant moet zich ervan vergewissen dat de veiligheidscertificaten geldig zijn, en afkomstig van de juiste instantie, zoals beschreven op Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten door de bank of de verzekeraar De contractant moet vooraf zorgen voor voldoende dekking alvorens een betalingsopdracht door te geven. De bank behoudt zich het recht voor de uitvoering te weigeren van opdrachten waarvoor er geen of onvoldoende dekking op de rekening is. De bank en de verzekeraar kunnen de uitvoering van opdrachten weigeren wanneer de voorgeschreven beveiligingsprocedure niet werd in acht genomen. Misbruik van het systeem door de contractant kan de blokkering of afsluiting van de toegang tot het systeem en van de rekening of zelfs de opzegging van de cliëntrelatie tot gevolg hebben, en dat zonder voorbericht noch ingebrekestelling. Artikel 5 - Uitvoering van opdrachten door de bank of de verzekeraar Voor overschrijvingsopdrachten (overschrijvingen naar andere rekeningen met of zonder memodatum, EU-overschrijvingen, nieuwe periodieke opdrachten, wijziging bestaande periodieke opdrachten) geldt er, behoudens bijzondere limieten per verrichting, een daglimiet van euro. De cliënt kan deze limieten laten aanpassen binnen de door de bank bepaalde voorwaarden. Hij dient dit aan te vragen bij zijn bankkantoor. Voor minderjarige cliënten gelden er bij overschrijvingsopdrachten evenwel de volgende limieten: - overschrijvingen van de eigen spaarrekening naar de eigen zichtrekening zijn niet mogelijk; - overschrijvingen van de eigen zichtrekening naar de eigen spaarrekening zijn onbeperkt mogelijk; - overschrijvingen naar rekeningen van derden zijn beperkt tot 125 euro per dag De wettelijke vertegenwoordiger(s) van de cliënt kan (kunnen) deze limiet laten aanpassen. Hij/zij dient(en) dit aan te vragen bij het bankkantoor. Ook kan de cliënt, of wanneer hij minderjarig is, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), in de loop van de overeenkomst de aldus vastgelegde limieten laten aanpassen binnen de door de bank vastgelegde voorwaarden. Hij kan eveneens de limieten laten aanpassen bij verlies of diefstal van zijn toegangsmiddelen en telkens wanneer hij op zijn rekeningafschriften een boeking vaststelt van een transactie waarvoor hij geen toestemming heeft gegeven. De cliënt die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet zich wenden tot zijn bankkantoor. Artikel 6 - Reikwijdte van het gebruiksrecht en intellectuele eigendom Alle intellectuele-eigendomsrechten op de programmatuur en de handleiding berusten exclusief bij de bank. De intellectueleeigendomsrechten op de applicaties berusten exclusief bij de bank, met uitzondering van de intellectuele-eigendomsrechten op de verzekeringsapplicaties, die exclusief bij de verzekeraar berusten. Niets in deze overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De contractant onthoudt zich van elke inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van de bank en verbindt zich ertoe de gebruiksaanwijzingen strikt na te leven. De contractant verwerft slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de programmatuur. Hij mag de programmatuur, de applicaties en de handleidingen alleen gebruiken in overeenstemming met de in hoofdstuk 1 beschreven gebruiksdoeleinden, en ze op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen van derden. Het is de contractant verboden de programmatuur, de applicaties en handleiding te kopiëren, te vertalen, te bewerken, te compileren of anderszins te veranderen zonder voorafgaande toestemming van de bank. Artikel 7 - Toegangstijden KBC-Online is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, tenzij KBC-Online niet beschikbaar is als gevolg van onderhoudswerkzaamheden. Artikel 8 Verplichtingen van de contractant De contractant is ertoe gehouden KBC-Online te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van het contract. De contractant moet zijn toegangsmiddelen (KBC-Onlinesleutel en paswoord) zorgvuldig bewaren. In het bijzonder moet hij het geheime karakter van zijn paswoord bewaren door het aan niemand mee te delen en door het nergens te noteren. CW3440N V /- P. 4/9 Reglement KBC-Online

5 De contractant mag zijn KBC-Onlinesleutel of zijn computer niet onbeheerd achterlaten (bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel of voertuig zelfs als dit afgesloten is en in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten). Hij mag zijn toegangsmiddelen (KBC- Onlinesleutel en paswoord) nooit eigenmachtig aan derden (met inbegrip van echtgenoot, familieleden en vrienden) overhandigen of door hen laten gebruiken. De contractant heeft de verplichting om KBC onmiddellijk op de hoogte te brengen van: - het verlies of de diefstal van de toegangsmiddelen (KBC-Onlinesleutel en paswoord); - de vervalsing of elk ander risico van misbruik van zijn toegangsmiddelen, zoals het verloren gaan van het geheime karakter van het paswoord en van zijn KBC-Onlinesleutel; - wat betreft bancaire verrichtingen: de boeking op zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven alsook elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften; - wat betreft verzekeringsverrichtingen: de vermelding in de elektronische informatie binnen KBC-Online of op de polisdocumenten van elke verrichting waarvoor geen toestemming werd gegeven alsook elke fout of onregelmatigheid vastgesteld in deze informatie en/of documenten. De contractant kan daartoe iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel s nachts als overdag, KBC telefonisch bereiken op het nummer Deze telefonische melding moet binnen drie dagen bevestigd worden per aangetekende brief op het adres, vermeld in artikel 17, van de bank voor wat betreft bancaire verrichtingen en van de verzekeraar voor wat betreft verzekeringsverrichtingen. De contractant verbindt zich ertoe in geval van misbruik, verlies, diefstal of vervalsing of enig vermoeden daarvan van zijn KBC- Onlinesleutel of van zijn paswoord, zijn paswoord onmiddellijk te wijzigen. De contractant moet onmiddellijk bij de federale politie klacht indienen omtrent elk effectief vastgesteld misbruik. De contractant mag een opdracht die hij via KBC-Online heeft gegeven niet herroepen, behoudens wanneer het bedrag niet bekend is op het ogenblik van het geven van de opdracht. Artikel 9 - Verplichtingen van de bank of van de verzekeraar De bank of de verzekeraar verbindt zich ertoe - gedurende een periode van minstens vijf jaar, te rekenen vanaf de uitvoering van de transacties, een interne registratie van de verrichtingen bij te houden; - de risico s te dragen voor elke verzending van de toegangsmiddelen aan de contractant - de contractant de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving vermeld in artikel 8 op elk ogenblik te verrichten en de contractant een identificatiemiddel te geven waarmee hij die kennisgeving kan bewijzen; - elk nieuw gebruik van KBC-Online voor zover technisch mogelijk te beletten zodra de contractant de kennisgeving van verlies/diefstal/misbruik heeft gedaan; - onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 10, in geval van niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde transacties die al werden ingeleid, transacties uitgevoerd zonder toestemming van de contractant, en transacties als gevolg van het gebruik van nagemaakte instrumenten, de contractant binnen de kortst mogelijke termijn terug te betalen met de juiste valuta; - de contractant periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van KBC-Online te verhinderen; - in geval van betwisting van een transactie, overeenkomstig artikel 12 het bewijs voor te leggen dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of een ander gebrek werd beïnvloed, op voorwaarde dat de cliënt de bank in kennis heeft gesteld van de betwisting, binnen drie maanden na de mededeling aan de cliënt van de informatie betreffende deze transactie. Artikel 10 Aansprakelijkheid en risicoregeling Diegene die toegang verleent tot KBC-Online (de bank of de verzekeraar) draagt de risico s van elke verzending van de toegangsmiddelen aan de contractant. De contractant is vanaf de uitreiking van de toegangsmiddelen aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan voortvloeien, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies, diefstal of misbruik van de toegangsmiddelen, draagt de contractant het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan tot op het ogenblik van de in artikel 8 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de contractant is evenwel beperkt tot 150 euro per schadegeval. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van fraude of grove nalatigheid. Als grove nalatigheid kunnen onder meer worden beschouwd: - het niet naleven door de contractant van zijn verplichtingen of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, zoals het samen bewaren van zijn KBC-Onlinesleutel en het paswoord; - het geven van zijn KBC-Onlinesleutel of zijn paswoord aan derden, met inbegrip van echtgenoot, familie of vrienden; - het laten gebruiken van KBC-Online door derden; - het onbeheerd achterlaten van de toegangsmiddelen (computer, KBC-Onlinesleutel of paswoord), bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel, in een voertuig (zelfs als dit afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten; - het niet onmiddellijk waarschuwen van de bank in geval van verlies of diefstal; - het niet onmiddellijk laten blokkeren van KBC-Online wanneer de contractant verlies, diefstal of misbruik van zijn toegangsmiddelen vaststelt; - het nalaten door de contractant de bank onverwijld in kennis te stellen van de boeking op zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven en van elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften. De contractant draagt geen risico voor eventuele schade die als gevolg van verlies, diefstal of misbruik van de toegangsmiddelen is ontstaan na de melding, behalve in geval van fraude. In afwijking van deze regeling en behoudens fraude van de kant van de contractant, is deze niet aansprakelijk wanneer de transactie werd verricht zonder elektronische identificatie. CW3440N V /- P. 5/9 Reglement KBC-Online

6 De bank of de verzekeraar kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bepaalde gebruiksmogelijkheden van KBC-Online tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden, defecten of overmacht. De bank, respectievelijk de verzekeraar, is aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van bancaire, respectievelijk verzekeringstransacties met de KBC-Online, voor zover de transacties al werden ingeleid op door KBC erkende apparatuur, tenzij de contractant zijn verplichtingen niet heeft nageleefd. KBC verklaart dat het alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om virusvrije software ter beschikking te stellen. Behoudens het bewijs van opzet of grove fout van de kant van de bank, haar aangestelden of lasthebbers, kan de contractant de bank niet aansprakelijk stellen voor door een virus veroorzaakte schade aan apparatuur of programmatuur. KBC moet alle vereiste inspanningen leveren om een regelmatige dienstverlening te verzekeren en te voorzien in een aangepaste beveiligings- en identificatiemethode. De bank noch de verzekeraar kan echter aansprakelijk worden gesteld wanneer de regelmatige dienstverlening wordt gehinderd door technische fouten of storingen in het netwerk die buiten de onmiddellijke controle vallen van de bank of van de verzekeraar als verstrekker van de dienst (verantwoordelijkheid van de accessprovider of beheerder van het transmissiesysteem). De bank noch de verzekeraar kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van de gebrekkige infrastructuur van de contractant. Artikel 11 - Opzegging a. De contractant kan op elk ogenblik het gebruik van KBC-Online stopzetten en zijn contract beëindigen. Hij moet zich hiervoor wenden tot zijn bankkantoor of zijn verzekeringsagent. b. De bank en de verzekeraar zijn gerechtigd het contract te allen tijde op te zeggen mits een opzegtermijn van 2 maanden wordt in acht genomen. Een opzegging door de bank, respectievelijk de verzekeraar, geldt ook als opzegging door de verzekeraar, respectievelijk door de bank. c. Zowel de bank als de verzekeraar heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen - ingeval het vertrouwen in de contractant ernstig is geschaad; - ingeval de contractant de beveiligingsprocedures niet naleeft; - ingeval er sprake is van ernstige wanprestatie. Een opzegging door de bank, respectievelijk de verzekeraar, geldt ook hier als opzegging door de verzekeraar, respectievelijk door de bank. d. De contractant kan aanspraak maken op een terugstorting pro rata temporis van de door hem voor de dienst betaalde vergoedingen die de lopende periode dekken, - ingeval KBC-Online door de bank of door de verzekeraar eenzijdig wordt beëindigd, behoudens in de gevallen vermeld in artikel 11(c); - ingeval KBC-Online door de contractant wordt opgezegd als reactie op een eenzijdige wijziging van het tarief of de essentiële voorwaarden van de dienst door de bank of de verzekeraar. IV. Rekeningafschriften /Gegevensverwerking Artikel 12 - Rekeningafschriften De contractant kan met KBC-Online zijn rekeningafschriften zelf opvragen en afdrukken. Deze afschriften dragen de vermelding elektronisch afschrift. Contractanten die hun rekeningafschriften niet via KBC-Online opvragen, krijgen ze toegestuurd op het met de bank afgesproken adres en volgens de gekozen frequentie, of kunnen ze opvragen aan de KBC-Matic-drukker. Heeft de contractant de rekeningafschriften eenmaal opgevraagd via KBC-Online, dan kan hij ze niet meer opvragen aan de KBC-Matic-drukker. Papieren duplicaten kan hij opvragen bij zijn KBC-bankkantoor tegen vergoeding. Het afschrift vermeldt alle verrichtingen gedaan na de mededeling van het laatste afschrift. Behoudens tegenbewijs, gelden de elektronische afschriften als bewijs van de verrichtingen. Elke betwisting omtrent het rekeningafschrift moet schriftelijk aan de bank worden meegedeeld binnen drie maanden na ontvangst van het afschrift. Na het verstrijken van deze termijn worden het rekeningafschrift en het afgedrukte saldo onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. De contractant onthoudt zich van elke wederrechtelijke behandeling of vervalsing van de via KBC-Online opgevraagde rekeningafschriften. In geval van een verschil tussen de door de contractant afgedrukte rekeningafschriften en de door de bank aangemaakte rekeningafschriften (duplicaten), hebben deze laatste, gebaseerd op de rekeninggegevens zoals zij voorkomen in de boeken en op de journaalbanden (loggings) van de bank, de voorrang en vormen zij het formele bewijs van de door de contractant gedane verrichtingen. De informatie vervat in de polisdocumenten van de contractant vormt het formele bewijs van de door de contractant gedane verzekeringsverrichtingen. Zij heeft de voorrang op de informatie over verzekeringen die via KBC-Online wordt aangeboden. Artikel 13 - Gegevensverwerking Inzake de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 wordt verwezen: a. wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de bank berust, naar artikel I.14 van de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de contractant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard; b. wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de verzekeraar berust, naar de doelstellingen van deze verwerkingen en de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de contractant, zoals ter kennis gebracht aan en uitdrukkelijk aanvaard door de contractant bij het sluiten van de desbetreffende verzekeringen. V. Kosten Artikel 14 - Kosten KBC-Online, de browsertoepassing, wordt gratis ter beschikking gesteld van de contractant. De bank en de verzekeraar behouden zich het recht voor om een bijdrage in de kosten in te voeren. CW3440N V /- P. 6/9 Reglement KBC-Online

7 Voor de dienst KBC-Online Local is een driemaandelijkse bijdrage verschuldigd, die de bank automatisch debiteert van de facturatierekening opgegeven door de contractant. Deze bijdrage is voor de eerste maal verschuldigd de maand na het einde van de gratis proefperiode. De bank kan, mits zij de contractant daarvan vooraf kennis geeft, de tarieven wijzigen, en wel op de eerstvolgende vervaldag of, bij gebrek aan vervaldag, bij de eerstvolgende aanrekening. De contractant wordt geacht met de tariefwijziging in te stemmen wanneer hij niet binnen twee maanden na de kennisgeving uitdrukkelijk en schriftelijk afziet van de dienst. Tarief: zie bijlage 2 en op de website VI. Wijziging van onderhavig reglement Artikel 15 - Wijziging van onderhavig reglement De bank en de verzekeraar behouden zich het recht voor om de bepalingen van dit reglement te wijzigen. Iedere wijziging wordt minstens twee maanden voor haar toepassing aan de contractant meegedeeld met een bericht in KBC-Online, de-browsertoepassing, of op een ter beschikking van de contractant staande duurzame drager die voor hem toegankelijk is. De contractant beschikt over de mogelijkheid om binnen een termijn van twee maanden de overeenkomst kosteloos op te zeggen wanneer hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. Wijzigingen worden voor de contractant bindend wanneer hij de overeenkomst niet heeft opgezegd binnen twee maanden na de kennisgeving. VII. Overdracht Artikel 16 - Overdracht van rechten en verplichtingen De contractant kan de rechten en verplichtingen, bepaald in onderhavig reglement, niet aan derden overdragen. Overdrachten in strijd met deze bepaling zijn nietig. CW3440N V /- P. 7/9 Reglement KBC-Online

8 VIII. Klachten en geschillen Artikel 17 - Klachten en geschillen Wanneer de contractant een klacht heeft in verband met een bancaire applicatie, moet hij zich in eerste instantie wenden tot het bankkantoor waar hij zijn rekeningen voert. Klachten in verband met misbruik van KBC-Online moeten aangetekend worden ingediend op het volgende adres (Bij de aangetekende brief moet een kopie van het proces-verbaal worden gevoegd): KBC Bank Dienst ELK Brusselsesteenweg 100 B-3000 Leuven Wanneer de klacht niet op een voor de contractant bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Cliëntenservice van KBC Bank: KBC Bank Cliëntenservice Brusselsesteenweg 100 B-3000 Leuven Tel.: Fax: Als hij niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de Cliëntenservice van de bank, kan de contractant een beroep doen op de ombudsman van de Belgische Vereniging van Banken (BVB): Ombudsman Bankbedrijf De heer Jacques Zeegers Ombudsman voor cliënten van de banksector en van beursvennootschappen de Meeûssquare 35 (6e verd.) B Brussel Tel.: Fax: Voor klachten in verband met verzekeringsapplicaties moet de contractant zich in eerste instantie wenden tot het KBC-bankkantoor waar hij zijn rekeningen voert of tot zijn KBC-verzekeringsagent. Wanneer de klacht niet op een voor de contractant bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Cliëntenservice van KBC Verzekeringen. KBC Verzekeringen Cliëntenservice Waaistraat 6 B-3000 Leuven Tel.: Fax: Als hij niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de ombudsdienst van de verzekeraar, kan hij schriftelijk een beroep doen op de ombudsman voor de verzekeringssector: Ombudsman van de Verzekeringen Huis der Verzekeringen de Meeûssquare 35 B Brussel Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De rechten en verplichtingen van de contractant en van KBC zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. CW3440N V /- P. 8/9 Reglement KBC-Online

9 Bijlage 1 De contractant moet beschikken over een computer met de volgende technische kenmerken: - Internettoegang via kabel-, ISDN-, LAN- of ADSL-verbinding of via modem (minstens bps) - Cd-romlezer (voor KBC-Online Local) - Schermresolutie : 800x600 of hoger - Acrobat Reader vanaf versie 5 1. Windows-gebruikers Besturingssysteem Windows 98 Windows 98SE Ondersteunde browsers Processor Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1) Pentium 133 Mhz of compatibele AMD/K6 Windows Me Windows 2000 Service Pack 3 en 4 Internet Explorer 5.5 (Service Pack 2) Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1) Pentium 166 Mhz of compatibele AMD/K6 Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1) Pentium 166 Mhz of compatibele AMD/K6 Min. RAM-geheugen KBC-Online 32 MB 64 MB 128 MB 128 MB KBC-Online Local 64 MB 128 MB 128 MB 128 MB Internetverbinding Toegang tot Network protocol TCP/IP moet geïnstalleerd zijn. Aanbevolen 800 x 600 schermresolutie Browservereisten Diskettestation SSL3 (is standaard aanwezig en aangevinkt in de browser) Java Virtual Machine van Microsoft release 3809, óf Java Virtual Machine van Microsoft release 3810 (upgrade), óf Java Runtime Environment van Sun versie Meer info op Bij voorkeur Windows XP Service Pack 1 en 2 Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1) Pentium 300 Mhz of compatibele AMD/K6 2. Macintosh-gebruikers Besturingssysteem Mac OS 8.5 of hoger Mac OS 9.x Mac OS X versie tot Ondersteunde browsers Netscape Navigator 4.5 tot en met 4.8 Netscape Navigator 7.01 Processor Min. RAM-geheugen Power Mac G3 of hoger KBC-Online 64 MB 128 MB KBC-Online Local 128 MB Local wordt niet ondersteund Internetverbinding Aanbevolen schermresolutie Browservereisten Supplementaire software Toegang tot Network protocol TCP/IP moet geïnstalleerd zijn. 800 x 600 Java enabled, Javascript en cookies aanvaarden SSL3 (is standaard aanwezig en aangevinkt in de webbrowser) Accessmodule Online Bijlage 2 KBC-Online, de browsertoepassing, is gratis. De kostprijs van KBC-Online Local is, na een gratis proefperiode van 6 maanden, 3 euro (inclusief BTW) per kwartaal. KBC-Online Local is gratis voor jongeren tot en met hun 25e verjaardag en voor houders van een KBC-Comfortrekening. CW3440N V /- P. 9/9 Reglement KBC-Online

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk

Nadere informatie

Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online

Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online CW3440N V01-2003 -/- Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de diensten KBC-Online en Tele-KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Onlinecontract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Onlinecontract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 25 oktober 2006. Zij telt 11 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 7 december 2007. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 15 januari 2010. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 1 oktober 2012. Zij telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake KBC- Mobile Banking tussen enerzijds

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Boekje Op weg met KBC-Online

Boekje Op weg met KBC-Online Boekje Op weg met KBC-Online Inhoudsopgave 1. INSTALLATIE VAN KBC-ONLINE...2 1.1. ALGEMENE INFO...2 1.2. INSTALLATIESTAPPENPLAN KBC-ONLINE (VOOR WINDOWS)...2 2. AANMELDEN EN AFMELDEN...6 2.1. AANMELDEN

Nadere informatie

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «aangeslotene» - exemplaar bestemd voor AG Insurance AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter

Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter Dit reglement regelt de relatie tussen enerzijds de cliënt die gebruik maakt van de diensten KBC-Phone/KBC-Telecenter en anderzijds KBC Bank NV, hierna de bank genoemd.

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten; GEBRUIKERSOVEREENKOMST THEODOOR INSIGHT Artikel 1 Definities Cliënt elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

Nadere informatie

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden.

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Online, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Business Banking

Reglement KBC-Mobile Business Banking Reglement KBC-Mobile Business Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 5 december 2012. Zij telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen de contractant en de bank voor

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN Reglement KBC-Touch Deze versie werd geregistreerd in Leuven op 18 juni 2015. Ze telt 11 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Touch, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier.

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. ANNEX 2 Wedstrijdreglement MGM-ANNA - Robomow: Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. Een slimme thermostaat Anna voor slechts 1* én kans op een gratis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Voor dit handboek behouden wij ons alle auteursrechten voor. Zonder onze schriftelijke toestemming is het verboden dit handboek of delen daarvan in welke vorm dan ook

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Reglement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be

Reglement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be Reglement Internet Banking Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be Artikel 1. Definities 1.1 Bank: het Belgische bijkantoor van Triodos Bank, naamloze vennootschap naar Nederlands

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de elektronische diensten bij Delta Lloyd. Deze voorwaarden hebben wij voor u zo

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 9 mei 2014

Privacy & Cookie. Laatste wijziging op 9 mei 2014 Privacy & Cookie Laatste wijziging op 9 mei 2014 1. Algemeen BIBLIOTREK Bvba met maatschappelijke zetel te Roeselare, Juffrouw Lamotestraat 31 in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen i n g e s

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es IM Personal Coach: IM Personal Coach statutair geves:gd te Amsterdam, adres Lederambachtstraat 88

Nadere informatie

USER S AND PRIVACY POLICY

USER S AND PRIVACY POLICY USER S AND PRIVACY POLICY Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website

Nadere informatie

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE Ten behoeve van een abonnement op CashFlow software gaan U (klant van CashFlow) en INVERS (Invers BV, gevestigd te Voorburg, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27136700; uitgever van CashFlow) een overeenkomst

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

KBC-Online for Business

KBC-Online for Business KBC-Online for Business Ontdek KBC-Online for Business. Automatisering is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. En zeker niet uit het bedrijfsleven. KBC speelt daarop in en stelt ook zijn zakelijke

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Dossierhouder BCT Datum 15 maart 2011 Status Concept Versie 1.0 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepassing 3 3 Verplichtingen en garanties Dossierhouder BCT 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Alle informatie die Ligare communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"): - de Sectie 1: Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile is van toepassing op alle klanten

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Reglement Internetbankieren. 1. Definities

Reglement Internetbankieren. 1. Definities Reglement Internetbankieren 1. Definities Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of-spaarrekening aan te gaan volgens de voorwaarden van het Reglement

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Voorwaarden Internetbeleggen 02 Voorwaarden Internetbeleggen 2012.04.26 Inhoudsopgave 1. Definities 4 2. Toegang 4 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring 5 4. Waarborgen bij

Nadere informatie