Nieuw SPECIAL DEFINITIEVE RESULTATEN PROB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw SPECIAL DEFINITIEVE RESULTATEN PROB"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief december 2009 SPECIAL DEFINITIEVE RESULTATEN PROB Als uitbreiding van de gebruikelijke APO-gegevens is Etil de afgelopen maanden druk bezig geweest om informatie te leveren rond de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt onder de naam Prognose en Raming naar Opleiding en Beroep (PROB). Hierbij gaat het vooral om kwantitatieve gegevens over instroom op de arbeidsmarkt en de vraag naar arbeidskrachten vanuit de arbeidsmarkt op middellange termijn ( ). Zoals eerder aangekondigd staat deze editie van de APO-nieuwsbrief geheel in het teken van de belangrijkste resultaten van PROB. Het doel van PROB is om informatie te verstrekken in de actuele en de op middellange termijn verwachte situatie op de regionale arbeidsmarkt, verbijzonderd naar beroep en opleiding. Hiermee wordt beoogd de bij onderwijs en arbeidmarkt betrokken partijen beter inzicht te verschaffen in de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, opdat zij meer adequate beslissingen kunnen nemen en discrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt worden verminderd. Relevante betrokkenen zijn bijvoorbeeld de overheid, scholen, werkgevers, arbeidsvoorzieningsorganisatie en leerlingen. Door de verstrekte informatie krijgen aanbieders van onderwijs meer inzicht in de relevantie van hun opleidingenaanbod voor de verwachte vraag naar personeel op de middellange termijn. Maar ook voor werkgevers en andere partijen die betrokken zijn bij het onderwijs, is het van belang dat er vooruit wordt gekeken om procyclisch beleid dat te sterk reageert op de actuele arbeidsmarktsituatie te voorkomen. Nieuw Publicatie APO & PROB cijfers Etil heeft dit kwartaal ook de gebruikelijke APO actualisatie uitgevoerd. Tot op heden werden resultaten van APO altijd via een speciale website ( gepubliceerd. Per 1 december zal de aparte APO-website niet meer in de lucht zijn en zullen alle APO-cijfers uitsluitend toegankelijk zijn via de databank van de Provincie Overijssel: (onderdeel Arbeid - Arbeidsmarktcijfers Overijssel). De volledige dataset, definities, bronnen en methodologische toelichting van PROB zijn eveneens beschikbaar via deze databank (onderdeel Arbeid Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt). Lezers van de nieuwsbrief worden dan ook van harte uitgenodigd om de cijfers daar te gaan bekijken en gebruiken. Gebruikerstraining Begin 2010 zal Etil een trainingsworkshop verzorgen over de werking en het gebruik van APO gegevens (inclusief PROB) met als doel het gebruik van de cijfers te vergemakkelijken en het bereik te vergroten. Voor meer informatie of inschrijven kunnen geïnteresseerden zich richten tot de Provincie Overijssel PROB In PROB wordt net als bij APO gekeken naar de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt (figuur 1). Aan de aanbodkant ligt bij PROB de nadruk op de arbeidsmarktinstroom (AMI) en aan de vraagzijde wordt gekeken naar het aantal baanopeningen (BO). Door vraag en aanbod met elkaar te vergelijken worden discrepanties bepaald met behulp van twee indicatoren namelijk de Indicator Perspectief op Baan (IPB) en de Indicator Personeelskrapte (IPK). Met behulp van de IPB kunnen arbeidsperspectieven voor schoolverlaters worden bepaald en de IPK geeft aan in welke mate het voor werkgevers mogelijk is om de gewenste personeelssamenstelling te realiseren. Al deze onderdelen zullen achtereenvolgens in deze nieuwsbrief aan bod komen. Figuur 1 Het onderzoeksmodel Arbeidsmarktinstroom Kortdurig niet-werkende werkzoekenden Perspectief op Baan Personeelskrapte Vervangingsvraag Uitbreidingsvraag Baanopeningen

2 Aanbod Arbeidsmarktinstroom Binnen PROB wordt met arbeidsmarktinstroom bedoeld: het aanbod van nieuwe arbeidskrachten op de arbeidsmarkt, zoals bepaald door de verwachte uitstroom van schoolverlaters uit het initiële dagonderwijs, de schoolverlaters van het deeltijdonderwijs, het niet-reguliere voltijdonderwijs en de beroepsgerichte volwasseneneducatie. Daarbij wordt de benaming schoolverlater later meestal ook gehanteerd voor de afgestudeerden van het hoger onderwijs. Wanneer de totale arbeidsmarktinstroom (AMI) wordt uitgedrukt als percentage van de werkgelegenheid (figuur 2) dan blijkt dat Overijssel (OV) een relatief grotere AMI kent dan landelijk (NL). In de periode zullen in Overijssel naar verwachting in totaal ruim schoolverlaters de arbeidsmarkt betreden, dat zijn er gemiddeld per jaar. Dit betekent dat in de komende vijf jaar bijna 1/6 van het huidig aantal arbeidsplaatsen wordt vervangen door nieuwe instroom vanuit het onderwijs. In het RPA-gebied Twente (TW) zullen relatief gezien de meeste schoolverlaters instromen op de arbeidsmarkt en in het RPAde minste. Naar verwachting zijn er in Twente tussen 2009 en gebied Stedendriehoek (STED) 2013 in totaal bijna schoolverlaters en in Stedendriehoek zijn dat er ruim Figuur 2 Totale arbeidsmarktinstroom als percentage van werkgelegenheid, % 16% 12% 16,7% 17,5% 16,7% 17,9% 8% 13,6% 4% 0% De verwachte totale AMI in Overijssel kan ook worden uitgesplitst naar verschillende onder- wijstypen (figuur 3). Dan blijkt dat in Overijssel tussen 2009 en 2013 de meeste schoolverlaters een mbo-diploma hebben. Daarnaast zijn er ook nog veel schoolverlaters op hbo- en vmbo- naar specifieke opleidingstypen dan blijken in totaal over vijf jaar, de meeste schoolverlaters te zijn niveau. Wanneer de AMI wordt uitgesplitst in MBO Techniek (10.500), MBO Sociaalcultureel (10.300) en MBO Economie (13.200) in Overijssel. De totale arbeidsmarktinstroom over vijf jaar kan ook worden uitgedrukt als percentage van de reeds bestaande werkgelegenheid in een bepaald opleidingstype en dan kennen de opleidingen VMBO Economie (30,3%), MBO sociaal-cultureel cultureel (28,1%) en MBO Economie (23,4%) relatief de grootste AMI in Overijssel. Figuur 3 Totale arbeidsmarktinstroom per onderwijstype in Overijssel, Basisonderwijs VMBO HAVO/VWO MBO HBO WO Overig Veldervaringen In september zijn op diverse plaatsen in Overijssel workshops georganiseerd om de resultaten van PROB te toetsen bij regionale experts. Bij deze workshops waren ook experts uit het onderwijs aanwezig waarmee zaken als langer doorleren, studiekeuzes en stage- en baankansen zijn besproken. Op mbo-niveau waren er voor het schooljaar landelijk leerlingen meer dan vorig jaar, deels als gevolg van langer doorin het licht van de huidige econo- studeren mische situatie. Ook in Overijssel merken mboonderwijsinstellingen dat het aantal aantoegenomen. Experts in het mbo meldingen is nemen waar dat leerlingen vaker kiezen voor een extra niveau of besluiten om door te leren in een andere richting. In het hbo hadden experts een groter doorleereffect verwacht, omdat werkgevers steeds vaker vragen om hoger opgeleide mensen. In de praktijk blijkt echter dat het aantal mbo ers dat zich bij het hbo heeft aangemeld, nagenoeg gelijk is aan voorgaande jaren. In september waren echter nog geen definitieve aanmeldingscijfers bekend, waardoor deze uitspraken niet konden worden bevestigd. Ook blijkt dat er differentiatie is tussen de kansen op de arbeidsmarkt voor mbo-scholieren met niveau 1 of 2 en niveau 3 of 4. Voor de lagere niveaus bestond een breed gedeelde zorg dat zij vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Zij worden verdrongen doordat werkgevers steeds hogere eisen aan werknemers stellen. Dit is in het verleden eigenlijk

3 altijd wel zo geweest, al manifesteert het zich met de huidige crisis wel duidelijker. In het mbo bestaat al jaren een vrij stabiele verdeling in studiekeuzes s waarbij zo n 75% van de leerlingen kiest voor de richtingen economie en gezondheidszorg en de resterende 25% van de leerlingen kiest voor overige richtingen. Binnen het mbo zijn wel verschuivingen van BBL naar BOL merkbaar en voor enkele opleidingen (bijv. Economie) gelden verschuivingen binnen de richtingen. Het valt experts op dat scholieren vaak kiezen op basis van dromen ( doe wat je leuk vindt ) en niet op basis van baankansen. Ouders kijken daarentegen wel naar arbeidsperspectieven, maar willen wel dat de kinderen iets gaan doen wat ze leuk vinden. Door middel van voorlichting zou duidelijker moeten worden gemaakt dat het beeld wat men van een beroep heeft niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Daarnaast is er nog discussie of er een omslag in het denken moet plaatsvinden dat afstuderen over vier jaar gebeurt en dat de arbeidsmarktperspectieven voor een studie in de tussentijd kunnen zijn veranderd. Door de economische crisis werd er gevreesd dat onderwijsinstellingen moeite zouden hebben om stageplekken of afstudeerplekken te vinden voor hun leerlingen, dat blijkt in de praktijk echter (nog) niet het geval. Er bestond in de meeste richtingen een groot overschot aan plaatsen atsen en dat is nu wel duidelijk verminderd. Tevens kosten stagiaires bedrijven weinig waardoor ze ze makkelijker aannemen. Vraag - Baanopeningen In PROB wordt met baanopeningen de totale vraag naar nieuwkomers op de arbeidsmarkt bedoeld, zoals deze is bepaald door de som van de uitbreidingsvraag (UV) en de vervangingsvraag (VV). De uitbreidingsvraag is de vraag naar nieuwe arbeidskrachten die ontstaat door groei van de werkgelegenheid. Als er sprake is van een werkgelegenheidsdaling, is de uitbreidingsvraag negatief. Aangezien in Overijssel voor de periode een gemiddelde jaarlijkse krimp van de werkgelegenheid van - 0,4% wordt verwacht is er in veel sectoren sprake van negatieve uitbreidingsvraag. Met vervangingsvraag wordt de vraag naar nieuwe arbeidskrachten bedoeld die ontstaat doordat de arbeidsplaatsen van werkenden die met pensioen gaan, arbeidsongeschikt worden of zich (tijdelijk) terugtrekken van de arbeidsmarkt opnieuw moeten worden opgevuld. In figuur 4 wordt het aandeel van de uitbreidingsvraag en vervangingsvraag in het totaal aantal baanopeningen per onderwijstype getoond. Uit de figuur blijkt dat het aantal baanopeningen grotendeels wordt bepaald door de vervangingsvraag. In veel gevallen is er inderdaad sprake van negatieve uitbreidingsvraag als gevolg van werkgelegenheidsdaling, waardoor het aantal baanopeningen lager wordt. Alleen in het hbo en wo is er sprake van positieve uitbreidingsvraag en wordt het aantal baanopeningen positief beïnvloed. Tussen 2009 en 2013 zullen naar verwachting de meeste baanopeningen zijn op mbo-niveau in Overijssel, namelijk baanopeningen. Ook op hbo- en vmbo-niveau zijn in Overijssel veel baanopeningen in de periode Figuur 4 Uitbreidingsvraag en vervangingsvraag in totaal aantal baanopeningen per onderwijstype in Overijssel, Basisonderwijs VMBO HAVO/VWO MBO HBO WO Overig Negatieve UV VV Positieve UV Wanneer de baanopeningen worden uitgesplitst naar specifieke opleidingstypen dan blijken in totaal over vijf jaar, de meeste baanopeningen te zijn in MBO Techniek (13.000), HBO onderwijs en sociaal-cultureel cultureel (8.800) en MBO Economie (7.300) in Overijssel. Het totaal aantal baanopeningen over vijf jaar kan ook worden uitgedrukt als percentage van de werkgelegenheid in een bepaald opleidingstype en dan kennen de opleidingen WO Medisch (29,2%), HBO Paramedisch (26,5%) en MBO Gezondheidszorg (26,5%) relatief de meeste baanopeningen in Overijssel. Veldervaringen Naast de experts uit het onderwijs waren er ook deelnemers vanuit werkgevende instanties bij de workshops aanwezig. Hiermee zijn zaken besproken als sectorale groeiverwachtingen en het vinden van personeel. De krimp van de werkgelegenheid en stijging van de werkloosheid blijkt in september nog mee te vallen deels als gevolg van deeltijd-ww. In de komende jaren zal de vervangingsvraag groter worden. Indien de instroom vanuit het

4 onderwijs niet groot genoeg is om deze vraag te vervullen, kunnen inspanningen zich ook richten op oudere werknemers die in deeltijdww terechtkomen om vervolgens te proberen deze mensen om te scholen voor tekortsectoren. Doordat het de afgelopen tijd zo moeilijk was om goede vakmensen te vinden, hebben werkgevers wel de neiging om werknemers zo lang mogelijk vast te houden ook al gaat het slechter. Er zijn projecten opgezet om schoolverlaters na hun afstuderen te volgen en eventueel verder te begeleiden. Voor een dergelijk schoolverlatersproject in Twente bleek het moeilijk om jongeren als deelnemer te vinden. Blijkbaar was het (nog) niet zo slecht gesteld met het arbeidsmarktperspectief van de schoolverlaters. Discrepanties - Perspectief op Baan De Indicator Perspectief op Baan (IPB) geeft de verhouding tussen aanbod en vraag in de prognoseperiode per opleidingstype weer. De IPB is gedefinieerd als de verhouding tussen enerzijds de verwachte arbeidsmarktinstroom van schoolverlaters en het aantal kortdurig werklozen en anderzijds de verwachte baanopeningen. De getalswaarde (hier niet weergegeven) is vertaald naar het relatieve perspectief voor schoolverlaters, variërend van zeer goed (donker groen) naar zeer slecht (rood). In tabel 1 worden de verwachte arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters getoond in de periode De tabel toont dat in zijn geheel het perspectief voor schoolverlaters er niet al te rooskleurig uitziet op middellange termijn. In de tabel is relatief veel rood, oranje en geel te zien, dat wil zeggen matige tot zeer slechte arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters. Dit betekent dat er voorlopig nog geen sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Door de economische crisis wordt de top van de werkloosheid pas in 2011 verwacht en zal er pas in sprake zijn van een positieve werkgelegenheidsontwikkeling. Daarnaast is er nog een geringe groei van de beroepsbevolking. De arbeidsmarkt wordt dus ieder jaar ruimer en het duurt nog enige tijd voordat het werkloosheidsniveau van 2011 gedaald is tot het niveau van eind Dit betekent dat naar alle waarschijnlijkheid pas vanaf sprake is van enige krapte op de arbeidsmarkt. Uiteraard zijn daar in subrichtingen uitzonderingen op mogelijk. Zo is het arbeidsmarktperspectief voor schoolverlaters met een mbo-opleiding Gezondheidszorg in heel Overijssel zeer goed. Voor hbo en wo wordt alleen op landelijk niveau het arbeidsmarktperspectief van schoolverlaters getoond. Dit komt doordat deze schoolverlaters een relatief grotere mobiliteit kennen en daardoor vaak verder zoeken dan de regio om een baan te vinden. Op landelijk niveau zijn er betere vooruitzichten voor hbo ers van dan voor academici met name voor de opleidingen Techniek, Onderwijs en sociaalcultureel en (Para)Medisch. Op provinciaal niveau (Overijssel) zijn er relatief gunstigere arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters in mbo-opleidingen dan voor schoolverlaters in het basisonderwijs en vmbo-opleidingen. Tabel 1 Arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters per opleidingstype, Basisonderwijs VMBO Tl VMBO Groen VMBO Techniek Legenda VMBO Economie Zeer goed VMBO Verzorging Goed HAVO/VWO Matig MBO Groen Slecht MBO Techniek Zeer slecht MBO Sociaal-cultureel * Niet relevant MBO Gezondheidszorg MBO Economie NL Nederland HBO Onderwijs en sociaal-cultureel * * * * OV Overijssel HBO Groen * * * * IJ-V IJssel-Vecht HBO Techniek * * * * TW Twente HBO (para)medisch * * * * STED Stedendriehoek HBO Economie * * * * WO Letteren en sociaal-cultureel * * * * WO Groen * * * * WO Techniek * * * * WO Medisch * * * * WO Economie * * * *

5 Het perspectief op een baan voor schoolverlaters op vmbo- en mbo-niveau is zeer vergelijkbaar tussen Nederland en Overijssel (tabel 1). Schoolverlaters VMBO Economie en MBO Gezondheidszorg hebben in Overijssel een iets gunstiger perspectief dan landelijk. Daarentegen hebben schoolverlaters MBO Techniek, landelijk een beter perspectief op een baan dan in Overijssel. Binnen Overijssel valt op dat het RPA-gebied Stedendriehoek relatief gunstigere perspectieven voor schoolverlaters kent dan IJssel- Vecht en Twente. Met name voor schoolverlaters in VMBO Groen, VMBO Verzorging, MBO Sociaal-cultureel en MBO Economie zijn de arbeidsperspectieven in Stedendriehoek relatief gunstiger dan in de rest van Overijssel. Het perspectief voor schoolverlaters is in Twente relatief het minst gunstig, met name in de richtingen MBO Economie en MBO Techniek. Discrepanties Personeelskrapte Om inzicht te verschaffen in de manier waarop de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt vervolgens zijn weerslag heeft op de wervingsproblematiek in verschillende beroepsgroepen, wordt gebruik gemaakt van de Indicator Personeelskrapte (IPK). De IPK geeft aan in welke mate het voor werkgevers mogelijk is om de gewenste personeelssamenstelling naar opleidingsachtergrond binnen beroepen te realiseren, bij de voorspelde vraag-aanbod-verhoudingen voor de verschillende opleidingstypen. De getalswaarde (hier niet weergegeven) is vertaald naar het relatieve perspectief voor werkgevers, variërend van geen personeelskrapte (donker groen) naar zeer grote personeelkrapte (rood). Het perspectief naar beroep is niet gelijk aan het perspectief naar opleiding, omdat vanuit één opleiding meerdere beroepen mogelijk zijn. Andersom geldt hetzelfde, één beroep kan worden uitgeoefend vanuit meerdere opleidingen. Er is dus wel een samenhang tussen beide perspectieven, maar ze zijn niet 100% aan elkaar gelijk. In tabel 2 worden de knelpunten in personeelsvoorziening voor werkgevers getoond voor lagere en middelbare beroepsgroepen. In tegenstelling tot de matige tot slechte perspectieven voor schoolverlaters ziet het beeld voor werkgevers er een stuk rooskleuriger uit. In de tabel hebben licht- en donkergroen de overhand, dit wil zeggen dat werkgevers geen tot vrijwel geen krapte zullen ervaren in hun personeelsvoorziening tussen 2009 en Naar verwachting ontstaat in Overijssel een minder grote personeelskrapte in lagere en middelbare beroepsgroepen dan landelijk het geval is. In Overijssel kennen middelbare beroepen relatief minder krapte dan lagere beroepen. Op lager en middelbaar niveau is er grote tot enige krapte in docenten, technische en transportberoepen in Overijssel. Tabel 2 Knelpunten voor werkgevers voor lagere en middelbare beroepsgroepen, Elementaire beroepen Lagere niet-specialistische beroepen Lagere docenten sportvakken Lagere agrarische beroepen Lagere wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen Legenda Geen Vrijwel geen Enige Groot Zeer groot Lagere technische beroepen Lagere transportberoepen NL Nederland Lagere (para)medische beroepen OV Overijssel Lagere administratieve,commerciële beroepen IJ-V IJssel-Vecht Lagere beveiligingsberoepen TW Twente Lagere verzorgende beroepen (horeca) STED Stedendriehoek Middelbare docenten transport-, sportvakken Middelbare agrarische beroepen Middelbare wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen Middelbare technische beroepen Middelbare transportberoepen Middelbare (para)medische beroepen Middelbare administratieve, commerciële beroepen Middelbare juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen Middelbare taalkundige, culturele beroepen Middelbare beroepen m.b.t. gedrag en maatschappij Middelbare verzorgende beroepen (horeca)

6 In tabel 2 vallen binnen Overijssel de relatief slechtere perspectieven voor werkgevers in het RPA-gebied Stedendriehoek op ten opzichte van IJssel-Vecht en Twente. Naar verwachting zullen in Stedendriehoek zeer grote personeelskraptes ontstaan voor lagere docenten sportvakken, lagere technische beroepen, middelbare wiskundige en natuurwetenschappelijke beroepen en middelbaar technische beroepen. Daarnaast is het in deze regio ook moeilijk voor werkgevers om personeel te vinden in lagere transportberoepen, middelbare docenten transport- en sportvakken, middelbare transportberoepen en middelbare (para)medische beroepen. Het RPAgebied Twente kent relatief minder personeelskrapte wat kan worden gebruik in de profilering van deze regio. Naast de knelpunten voor werkgevers in lagere en middelbare beroepen zijn ook personeelskraptes voor hogere en wetenschappelijke beroepen berekend (tabel 3). Vanwege de grotere mobiliteit van hoger opgeleide mensen worden enkel uitspraken gedaan op landelijk niveau. Tussen 2009 en 2013 worden zeer grote personeelskraptes verwacht voor hogere technische beroepen en hogere (para)medische beroepen. Er worden geen kraptes verwacht voor wetenschappelijk landbouwkundige beroepen en wetenschappelijk juridische en bestuurlijke beroepen. Tabel 3 Perspectieven voor werkgevers voor hogere en wetenschappelijke beroepsgroepen, Hogere pedagogische beroepen * * * * Hogere landbouwkundige beroepen * * * * Hogere wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen * * * * Legenda Hogere technische beroepen * * * * Geen Hogere transportberoepen * * * * Vrijwel geen Hogere (para)medische beroepen * * * * Enige Hogere administratieve,commerciële, economische beroepen * * * * Groot Zeer groot Hogere juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen * * * * *** Niet relevant Hogere taalkundige, culturele beroepen * * * * Hogere beroepen m.b.t. gedrag en maatschappij * * * * NL Nederland Hogere verzorgende beroepen * * * * OV Overijssel Managers (HBO werk- en denkniveau) * * * * IJ-V IJssel-Vecht Wetenschappelijke pedagogische beroepen * * * * TW Twente Wetenschappelijke landbouwkundige beroepen * * * * STED Stedendriehoek Wetenschappelijke wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen * * * * Wetenschappelijke technische beroepen * * * * Wetenschappelijke (para)medische beroepen * * * * Wetenschappelijke economische, administratieve beroepen * * * * Wetenschappelijke juridische, bestuurlijke beroepen * * * * Wetenschappelijke beroepen m.b.t. gedrag en maatschappij * * * * Managers (WO werk- en denkniveau) * * * * Overige beroepen * * * * Samenvatting Het perspectief op een baan voor schoolverlaters is de komende jaren minder gunstig dan tot voor kort werd gedacht. Het RPA-gebied Stedendriehoek kent relatief de gunstigste perspectieven voor schoolverlaters. Er zijn betere vooruitzichten voor afgestudeerden op hbo-niveau dan voor academici met name in de Techniek, het Onderwijs en de Zorg. Daarnaast zijn er relatief gunstigere arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters in mbo-opleidingen dan voor schoolverlaters in het basisonderwijs en vmboopleidingen. De RPA-gebieden Twente en IJssel-Vecht kennen relatief minder personeelskrapte, wat gunstig is voor werkgevers. In Overijssel kennen middelbare beroepen relatief minder krapte dan lagere beroepen. Daarnaast is er minder personeelskrapte voor wetenschappelijke beroepen dan voor hogere beroepen. Colofon Deze nieuwsbrief is opgesteld door Etil in opdracht van de Provincie Overijssel in het kader van het project Arbeidsmarkt Prognoses Overijssel (APO). De volgende nieuwsbrief verschijnt in maart De nieuwsbrieven en overige APO-informatie zijn te vinden via de databank:

Wat houdt het in? Elk kwartaal maakt Etil voor de Provincie Overijssel arbeidsmarktprognoses

Wat houdt het in? Elk kwartaal maakt Etil voor de Provincie Overijssel arbeidsmarktprognoses AANSLUITING ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT 2012-2016 Wat houdt het in? Elk kwartaal maakt Etil voor de Provincie Overijssel arbeidsmarktprognoses Nieuwsbrief juni 2011 (APO). In aanvulling daarop brengt Etil de

Nadere informatie

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt APO nieuwsbrief thema aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Belangrijkste conclusies Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke conclusies naar voren: In 2015 wordt in Overijssel een toename van het

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Drenthe

Arbeidsmarkt Drenthe Nieuwsbrief Postadres Postbus 122, 9400 ac Assen www.drenthe.nl Arbeidsmarkt Drenthe Wat houdt het in? In 2010 is in opdracht van de provincie Drenthe het onderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Bart Paashuis Janneke Gardeniers 10 maart 2011 basis voor beslissingen Opzet presentatie 1. Onderzoek 2. Aanbod op de Drentse arbeidsmarkt 3. Vraag op de Drentse

Nadere informatie

RAIL 2011 Werkcollege

RAIL 2011 Werkcollege RAIL 2011 Werkcollege Bart Paashuis, Etil Douwe Grijpstra, Research voor Beleid Opzet werkcollege RAIL 2011 Wat is RAIL Aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt Vraag op de Limburgse arbeidsmarkt Discrepanties

Nadere informatie

Nieuws. Innovatieve topsectoren

Nieuws. Innovatieve topsectoren Nieuwsbrief september 2011 In het coalitieakkoord van Provincie Overijssel, met de titel De kracht van Overijssel - Inspireren, innoveren en investeren', hebben de coalitiepartijen hun ambities bekend

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen:

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen: De arbeidsmarkt tot 2018. Is er ruimte voor jongeren? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl RPA Netwerkbijeenkomst, Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014 2 Researchcentrum voor Onderwijs en

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 maart 2012 Deborah van den Berg 1. Inleiding Wat zijn de huidige en toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleiding en beroep? Het Researchcentrum

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek. April 2013

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek. April 2013 Ecabo_Partners_2012 kopie_200x255cm 25-04-13 15:45 Pagina 1 Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging ECABO Arbeidsmarktonderzoek April 2013 Inleiding In dit document worden het onderzoek en de resultaten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2004

De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2004 De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2004 Auteur(s): Eijs, P. van (auteur) Grip, A. de (auteur) Diephuis, B. (auteur) Jacobs, A. (auteur) Marey, P. (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Prognose arbeidsmarktontwikkeling als gemiddeld jaarlijks percentage van de werkgelegenheid in 2014.

Prognose arbeidsmarktontwikkeling als gemiddeld jaarlijks percentage van de werkgelegenheid in 2014. Werkgelegenheidsgroei Nederland 2015-2020 Sinds de crisis van 2008 wisselen periodes van economische groei en krimp elkaar af. In de periode 2010-2014 is de arbeidsmarkt voor recent gediplomeerden verslechterd

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Knelpunten blijven, ondanks daling groei

Knelpunten blijven, ondanks daling groei Knelpunten blijven, ondanks daling groei Auteur(s): Cörvers, F. (auteur) Diephuis, B. J. (auteur) Golsteyn, B. (auteur) Marey, Ph. (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Bevolking Bevolking 2020 Groene druk Grijze druk Potentiële beroepsbevolk ing Potentiële beroepsbevolk Arbeidspartici ing 2020 patie Beroepsbevolk ing

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum)

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum) Emancipatie en opleidingskeuze A uteur(s): Grip, A. de (auteur) Vlasblom, J.D. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. (auteur) Een

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2002

De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2002 De arbeidsmarkt voor schoolverlaters tot 2002 Auteur(s): Borghans, L. (auteur) Grip, A. de (auteur) Heijke, J.A.M. (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Statistische Bijlage De Limburgse Arbeidsmarkt 2002-2006

Statistische Bijlage De Limburgse Arbeidsmarkt 2002-2006 Statistische Bijlage De Limburgse Arbeidsmarkt 2002-2006 ROA-R-2003/3B Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek

Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging. ECABO Arbeidsmarktonderzoek Arbeidsmarktmonitor Particuliere beveiliging ECABO Arbeidsmarktonderzoek April 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting en conclusie 3 1 Vraag naar arbeid 4 1.1 Huidige werkgelegenheidsstructuur 4 1.2

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden.

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden. Het informatici-tekort A uteur(s): Smits, W. (auteur) Delmee, J. (auteur) Grip, A. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Statistische Bijlage De Overijsselse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep

Statistische Bijlage De Overijsselse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep Statistische Bijlage De Overijsselse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2003-2008 ROA-R-2005/1B S. Dijksman B. Kriechel Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Statistische Bijlage De Overijsselse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep

Statistische Bijlage De Overijsselse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep Statistische Bijlage De Overijsselse arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2001-2006 ROA-R-2003/10B Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Personeel gevraagd in het MKB

Personeel gevraagd in het MKB M201209 Personeel gevraagd in het MKB Ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt tot 2020 Arjan Ruis Wim Verhoeven Peter van der Hauw Zoetermeer, juli 2012 Schaarste op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Twintiger in de knel door matige arbeidsmarktperspectieven?

Twintiger in de knel door matige arbeidsmarktperspectieven? Twintiger in de knel door matige arbeidsmarktperspectieven? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl Twintigers in de knel, Studium Generale, Wageningen, 10 december 2013 ROA (www.roa.nl) Researchcentrum

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Food Valley

Arbeidsmarktregio Food Valley Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

De eerste baan is niet de beste

De eerste baan is niet de beste De eerste baan is niet de beste Auteur(s): Velden, R. van der (auteur) Welters, R. (auteur) Willems, E. (auteur) Wolbers, M. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio ZuidGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZuidGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 1 Inleiding In 2011 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Flevoland

Arbeidsmarktregio Flevoland Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio HelmondDe Peel 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio West-Brabant

Arbeidsmarktregio West-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio WestBrabant 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio WestBrabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Districtsrapportage. Middenwest

Districtsrapportage. Middenwest Districtsrapportage Middenwest 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Arbeidsmarktperspectief voor laagopgeleiden ongunstig

Arbeidsmarktperspectief voor laagopgeleiden ongunstig Arbeidsmarktperspectief voor laagopgeleiden ongunstig Auteur(s): F. Cörvers, A. Dupuy, S. Dijksman, B. Golsteyn en M. Hensen (auteur) De auteurs zijn allen werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie