Verslag Users Group Plenaire vergadering van 8/12/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Users Group Plenaire vergadering van 8/12/2016"

Transcriptie

1 Verslag Users Group Plenaire vergadering van 8/12/2016 Aanwezig: W. Aertsens (Infrabel) C. Baugnet (FEBEG) P. Claes (FEBELIEC) N. De Coster (ORES) B. De Wispelaere (FEBEG) A. Detollenaere (ODE) W. Gommeren (BECI) A. Gillieaux (EFET) J. Hensmans (FOD Economie) N. Laumont (EDORA) M. Martinez (EPEXSPOT) J. Mortier (FEBEG) P. Schell (BDRA) F. Van Den Borre (COGEN Vlaanderen) A. Vermeylen (BOP) H. Wijverkens (FEBEG) F. Vandenberghe (Voorzitter), P. De Leener (toekomstige Voorzitter) F. Carton, J. Matthys-Donnadieu, D. Zenner, I. Gerkens (Elia) Verontschuldigd: B. Gouverneur (Synergrid) S. Harlem (FEBEG) M. Malbrancke (InterRegies) H. Nikkels (Belpex) P. Verlinden (FEBEG) Agenda 1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de plenaire vergadering van de Users Group van 22 september WG Belgian Grid Stand van zaken lopende werkzaamheden (26/10, 22/11) 2.1 Implementatie van de Network Codes 2.2 Gereguleerde contracten 3. WG Balancing Stand van zaken lopende werkzaamheden 3.1 Stand van zaken in de ontwikkelingen in verband met de ondersteunende diensten R2 niet-cipu pilootproject R3 Standard & R3 Flex R1 voor assets met beperkte inhoud in energie Project BidLadder 3.2 Task Force Strategic Reserve Implementation (19/9, 1/12) Evaluatie van het Volume voor de Winterperiode Overzicht algemene werking Winterperiode WG SO & EMD Stand van zaken lopende werkzaamheden (2/12) Red Zones Voorstellen Elia & ENTSO-E Winter Outlook - Informatie Varia 5. Varia 5.1. Agenda 2017 VERSLAG De voorzitter van de Users Group kondigt aan dat dit zijn laatste vergadering als voorzitter van de Users Group is en dat hij na 13 jaar de fakkel doorgeeft aan Patrick De Leener. De voorzitter van de Users Group benadrukt de kwaliteit van de 1/7

2 debatten die in de Users Group gevoerd worden en de belangrijke plaats die dit forum in de loop der jaren in de elektriciteitssector verworven heeft. Hij herinnert eraan dat de Users Group zich meermaals bezonnen heeft over zijn eigen werking en dat dit ertoe geleid heeft dat het discussieplatform zich altijd heeft kunnen aanpassen aan de uitdagingen van het moment. Hij bedankt de leden voor hun bijdrage, die ten zeerste geapprecieerd wordt door Elia, en wenst hen nog talrijke jaren van intens en positief werk toe in dit forum om het hoofd te bieden aan de komende uitdagingen. 1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de plenaire vergadering van de UG van 22 september 2016 Het PV van 22/09/2016 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 2. WG Belgian Grid Stand van zaken lopende werkzaamheden De voorzitter van de WG Belgian Grid presenteert de stand van zaken van het implementatietraject van de Network Codes (zie presentatie TF Implementation NC Status ) alsook van de gesprekken over de toekomstige ontwikkelingen van het toegangscontract. Wat de implementatie van de Network Codes betreft, geeft de voorzitter van de WG Belgian Grid de voortgang inzake de goedkeuring van de Europese codes en inzake de lopende werkzaamheden in de Task Force Implementation NCs. De details werden voorgesteld in de WG Belgian Grid. Twee technische thema s ( Information Exchange en Protection & Control ) zullen in december nog besproken worden door de TF. Een tweede iteratie over het begrip significant grid user zal begin 2017 gebeuren op basis van de uitkomst van de werkzaamheden die sinds de eerste iteratie ondernomen werden rond de verschillende technische onderwerpen. De WG Belgian Grid heeft ook een analyse aangevat van de behoefte om het federaal technisch reglement behalve aan de Europese codes verder aan te passen op basis van een lijst met 16 gemeenschappelijke prioritaire onderwerpen. Ook andere thema s werden al geïdentificeerd en zullen onderzocht worden wanneer dat mogelijk is. In 2017 moeten meerdere debatten gevoerd worden waarvoor de federaties zullen uitgenodigd worden om hun standpunten mee te delen. De vertegenwoordiger van FEBELIEC onderstreept de kwaliteit en de objectiviteit van het werk dat in 2016 al is geleverd. Hij merkt op dat de leden behoefte hebben aan een algemeen overzicht van de impact van de Europese codes op alle reglementaire, regulatoire en contractuele documenten. Welke contracten en procedures zullen bijvoorbeeld moeten worden aangepast? We moeten een antwoord hebben op vragen zoals wat, hoe, voor wie, wanneer,... De voorzitter van de WG Belgian Grid bevestigt het belang van die oefening en meldt dat er geregeld vragen over dit onderwerp gesteld worden door de netgebruikers. Hij voegt eraan toe dat de tweede iteratie over het begrip significant grid user gedeeltelijk aan deze behoefte zal voldoen. De vertegenwoordiger van de FOD benadrukt dat de CREG al een lijst zou hebben opgesteld van de wijzigingen aan de documenten die haar ter goedkeuring werden voorgelegd en aan haar reguleringsopdrachten. De vertegenwoordiger van de FOD herinnert ook aan zijn rol in het herzieningsproces van het federaal technisch reglement en herhaalt dat alle vragen aan de FOD welkom zijn. Op het voorstel van een vertegenwoordiger van FEBEG om hiervoor in de loop van 2017 een speciale workshop te organiseren, antwoordt de voorzitter van de WG Belgian Grid dat de NC s ofwel tijdens de workshop bestemd voor de klanten in juni 2017 aan bod zouden kunnen komen ofwel tijdens een speciale workshop. 2/7

3 Vervolgens presenteert de voorzitter van de WG Belgian Grid de ontwikkelingen voor het toegangscontract die momenteel besproken worden. Over het algemeen hebben de gesprekken in 2016 geleid tot overeenstemming over de vereiste wijzigingen. Hij vermeldt specifiek de evolutie van bepaalde contractuele bepalingen in verband met de CDS en van de operationele modaliteiten van de toewijzingsprocedures. Elia heeft een nota opgesteld die de voorstellen in verband met alle besproken punten vermeldt. Deze punten moeten later nog omgezet worden in concrete voorstellen voor wijzigingen van de contractuele bepalingen. Een belangrijke discussie wordt nog gevoerd over de toegangsrol van de ARP en de leverancier ten opzichte van de netgebruiker en de toegangshouder. Dit punt moet opgehelderd worden en dat zal samengaan met een mandaat om de ARP en de leverancier toe te wijzen met de eventuele mogelijkheid om die toewijzing stop te zetten voor het einde van deze toewijzing. 3. WG Balancing Stand van zaken lopende werkzaamheden De voorzitter van de WG Balancing presenteert de vorderingen m.b.t. de talrijke besprekingen die hebben plaatsgevonden in de WG Balancing over de volgende thema s: pilootproject R2 niet-cipu, R3 Standard & R3 flex, R1 voor installaties met beperkte inhoud in energie, het project BidLadder (zie presentatie). Hij bespreekt ook de werkzaamheden van de Task Force Implementation Strategic Reserve (zie presentatie TF Implementation of Strategic Reserve for Winter ) Ontwikkelingen in verband met de ondersteunende diensten Voor het design van de FCR (de R1) is een intens raadplegingstraject met de marktspelers gevolgd. Elia heeft constructieve alternatieven kunnen identificeren voor haar eigen initiële voorstellen. De stakeholders hebben hun appreciatie getoond voor de set gemeenschappelijke regels voor CIPU en niet-cipu, open voor allen en technologisch neutraal. Een vertegenwoordiger van FEBEG onderstreept dat hoewel de raadpleging zeer snel verlopen is, bepaalde problemen toch te voorschijn komen, vooral in verband met de conformisering aan de nieuwe productkenmerken. De voorzitter van de WG Balancing toont begrip voor dit voorbehoud. Elia zal gezien de ambitieuze timing een overgangsperiode voorstellen en rekening houden met de opmerkingen om de voorstellen te verbeteren. Een stand van zaken wordt gegeven in de WG Balancing op 13/12. Van het pilootproject R2 niet-cipu zijn de inhoud en de planning nu gekend. Er is een lijst met deelnemers opgesteld die de diverse types leveringspunten reflecteert. De voorzitter van de WG Balancing herinnert eraan dat de impact op de perimeter van de betrokken ARP s niet gecorrigeerd zal worden omdat het gaat om een pilootproject. Elia heeft een uitzondering opgenomen in de voorstellen voor modificaties aan het ARPcontract die onlangs ter raadpleging werden voorgelegd. Wat betreft de implementatie van de producten R3 flex en R3 Standard onderstreept de voorzitter van de WG Balancing de hoeveelheid werk die samen met de marktspelers verzet werd, met name op het gebied van de prekwalificatieprocedure voor de R3, ter voorbereiding van de veiling van december 2016 voor levering van producten in januari Ook voor het project Bid Ladder werd een intens traject afgelegd dat geleid heeft tot het voltooien van het productdesign eind september en het voorleggen ter raadpleging van de wijzigingen aan het ARP-contract die nodig zijn om dit nieuwe product te integreren. De resultaten van de raadpleging zijn positief en zullen voorgesteld worden in de WG Balancing op 13/12. 3/7

4 TOT HIER GEKOMEN De voorzitter van de WG Balancing onderstreept dat het uitblijven van een wijziging van de elektriciteitswet gevolgen heeft voor het verdere verloop van het proces. BidLadder zal in een eerste fase zonder energieoverdracht moeten worden opgestart, gezien de lancering eind juni 2017 voorzien is. De overeenkomsten tussen de leveranciers van flexibiliteit en leveranciers krijgen in een dergelijke context nog meer belang. Verschillende leden van de Users Group reageren hierop met de vraag om verduidelijking van het exacte bereik van de BidLadder op 1/7/2017 en over de timing voor de deelname van de leveringspunten in distributienetten. De voorzitter van de WG Balancing merkt op dat de informatie over het bereik van de initiële scope, evenals over het verband met de wetgevende werkzaamheden betreffende energieoverdracht, tijdens de WG Balancing van 13/12 opnieuw gegeven zal worden. Op vraag van de vertegenwoordiger van FEBELIEC, naar aanleiding van een opmerking gegeven tijdens de raadpleging over het ARP-contract, leggen verschillende vertegenwoordigers van FEBEG uit dat ze nog bezorgd zijn over een punt in het mechanisme met betrekking tot de energieoverdracht, voor de netgebruikers die parallel aan de beurs ook een beroep doen op de flexibiliteitsmarkt. Het risico op gelijktijdige activaties op beide markten moet behandeld worden. De leverancier zou niet ongeïnformeerd mogen blijven op dit punt: het onevenwicht wordt via de ARP ten laste genomen door de leverancier, terwijl er een energieoverdracht bestaat in het kader van de activatie van de flexibiliteit. De vertegenwoordiger van FEBELIEC zegt dat het niet de taak van de industriële klanten is om de optimalisatie van het portfolio uit te voeren en hun verbruik in realtime aan te passen op de balancingmarkt. De vertegenwoordiger van BDRA vermeldt dat de CREG op de hoogte is van dit probleem en dat dit geregeld zou worden in de komende wetgeving. Er moet rekening gehouden worden met de bezorgdheden van elk van de partijen (industriële klanten en operatoren in de sector) om een globale oplossing te vinden Task Force Implementation Strategic Reserve Stand van zaken De voorzitter van de WG Balancing geeft uitleg over de werkzaamheden in de TF Implementation Strategic Reserve (zie presentatie TF Strategic Reserves ). Hij benadrukt de impact van de verschillende NEMO s waarmee rekening gehouden wordt in het voorstel voor de werkingsregels van de strategische reserve voor de winterperiode Het deel over transparantie werd eveneens geüpdatet. Wat de enquête over het potentieel aan flexibiliteit van de vraag betreft, zal Elia een dialoog voeren met de marktspelers om desgevallend methodologische verbeteringen te identificeren. Elia is op zoek naar een nieuwe consultant om een nieuwe methodologie te bepalen voor deze enquête en een nieuwe WG over dit thema op te zetten. Wat de evaluatie van het vereiste volume voor de strategische reserve in betreft is het advies dat voorgelegd wordt aan de minister gebaseerd op de informatie die midden november beschikbaar was. Het advies bestudeert 3 scenario s voor het Franse thermisch vermogen (uitgezonderd kernenergie) omwille van de onzekerheid die er bestaat over de koolstofbelasting en het mechanisme voor vermogensvergoeding. Bijkomende simulaties die rekening houden met de laatste evoluties op dat vlak en met de onbeschikbaarheid van het Franse en Belgische kernpark dat tijdens de winterperiode werd vastgesteld, stellen de behoefte aan strategische reserve voor de winterperiode zich vast op 900 MW. Voor de daaropvolgende winterperiodes wordt op basis van de beschikbare informatie een vermindering van deze behoefte vastgesteld (verhoging van de biomassaproductie in België, nieuwe offshoreparken en indienststelling van NemoLink). Elia verduidelijkt dat het de minister is die beschikt over de verdeling van het volume van de strategische reserve tussen flexibiliteit van de vraag en productie. De minister zal ten laatste op 15/1/2017 een beslissing nemen. Daarna moeten de openbare uitbestedingen voor de volgende winterperiode uitgeschreven worden. De vraag stelt zich hoe een belangrijke verandering in de situatie na deze datum juridisch geregeld zou moeten worden. 4/7

5 De vertegenwoordiger van BDRA onderstreept dat de aanbeveling van 900 MW enkel voor één jaar geldt en vraagt zich af wat het belang is van een verminderende strategische reserve. De vertegenwoordiger van FEBELIEC benadrukt dat het gaat over een evaluatie van de rol die de strategische reserve speelt met betrekking tot de eventuele marktstoringen die erdoor geïmpliceerd worden, en dan specifiek als signaal voor investeringen in de productie. De voorzitter van de Users Group merkt op dat de recente hoge prijzen een goed signaal zouden moeten zijn voor de beleggers. Dit debat, dat gaat over de manier om de energietransitie tot 2020 te beheren, wordt al lang gevoerd: de algemene beleidsnota van de federale minister verwijst er zelfs naar. 4. WG SO & EMD Stand van zaken lopende werkzaamheden De covoorzitter van de WG SO&EMD geeft een overzicht van de kwestie van de rode zones. Hij herinnert eraan dat de congestie aan de kust gevoelig zou moeten verbeteren na de ingebruikname van de Stevin-connectie. Elia stelt verbeteringen op korte termijn voor aan het mechanisme. Die verbeteringen werden gepresenteerd tijdens de vergadering van de WG SO&EMD op 2/12. De geografische fijnmazigheid van Langerbrugge en Henegouwen zal vanaf april 2017 verhoogd worden, en in juni 2017 zal hetzelfde gebeuren met de tijdseenheden. Tot slot antwoordt Elia aan de vertegenwoordigster van EFET dat het intradayupdates zal uitvoeren zodra nieuwe informatie bekend wordt die een impact kan hebben op de congestie. De marktspelers zullen via het bestaande kanaal van de website op de hoogte gebracht worden, ten laatste 1 uur voor de aanvang van de nieuwe periode. De vertegenwoordigster van EFET herinnert eraan dat haar federatie pleit voor een financiële vergoeding in dergelijke gevallen van congestie. De voorzitter van de WG Balancing legt uit dat de algemene vraag van het congestiebeheer besproken zal worden in het kader van de herziening van het CIPU-contract in Als antwoord op de vraag van de vertegenwoordiger van FEBELIEC verduidelijkt Elia dat er een automatisch beheer bestaat van alle goedgekeurde transacties in een zone die groen was en rood wordt. Dit meer gesofisticeerd beheer van de zones zal het, integendeel, mogelijk maken om de liquiditeit van de intradaymarkt te vergroten. Vervolgens presenteert de covoorzitter van de WG SO&EMD de vooruitzichten voor de winterperiode in België van Elia & ENTSO-E (de Winter Outlook), waarbij hij benadrukt dat de context zeer snel kan veranderen, zoals duidelijk wordt uit het verschil tussen deze zomer, toen een activatie van de strategische reserve weinig waarschijnlijk leek, en vandaag, nu een activatie van de strategische reserve zeker niet wordt uitgesloten. Elia zal een zo betrouwbaar mogelijk net blijven garanderen. Zoals aangekondigd op de website van JAO, gebruikt Elia bijvoorbeeld sinds 5 december technologie van Ampacimon (Dynamic Line Rating) om het volume te verhogen dat toegestaan wordt op de lijnen die met deze technologie uitgerust zijn. In oktober en november zien we verschillende topprijzen opduiken, ook op de Britse markt, tijdens de avondpiek. Elia benadrukt ook de ad-hoc activaties van R3 aan het begin van de winterperiode op momenten waarop er geen free bids van de producenten zijn. Het volume van de invoer op de Belgische hub is toegenomen tot 30% van het Belgische elektriciteitsverbruik en de maximale beschikbare invoercapaciteit is vaak 4500 MW, een waarde die nog robuuster is geworden sinds de indienststelling van Brabo I. Elia ziet op dit moment dus geen behoefte aan een afschakelplan voor deze winterperiode. Dit toont de impact aan van de lokalisering van de congestie op de vorming van de marktprijzen in de CWE-zone. Deze prijsverschillen vloeien niet voort uit de loop flows: die zijn onder controle dankzij de gecoördineerde PST s, alhoewel hun volume elk jaar toeneemt (net zoals de productie van windenergie in Noord-Europa elk jaar toeneemt). België heeft de congesties aan haar grenzen geregeld: daar zien we nu het resultaat 5/7

6 van als we de Belgische prijzen vergelijken met de Franse prijzen in periodes van spanning (zoals in november 2016). De vertegenwoordiger van FEBELIEC benadrukt dat de geïntegreerde markt uit de Europese wetgeving niet echt bestaat, ook al is er een marktkoppeling. De voorzitter van de Users Group voegt eraan toe dat Elia met haar collega-tnb s van de zone CWE overlegt om het te grote volume aan congesties in de regio, die prijsverschillen creëren, te verminderen. De covoorzitter van de WG SO&EMD overloopt de Europese ontwikkelingen die bestudeerd werden in de WG. De recente beslissing van ACER over de capacity calculation regions (onmiddellijke fusie van CWE en CEE) dreigt een impact te hebben op de implementatie van de subregionale producten. Elia heeft een benadering aan de CREG voorgesteld voor het beheer van de verschillende NEMO s in België: het concept Multiple NEMO voor de Belgische bidding zone. De European Harmonized Allocation Rules zijn van kracht geworden in oktober 2016 voor levering in Een definitieve update van de EU HAR is voorzien voor Tot slot vermeldt hij het debat over flowbased plain versus flow-based intuitive. Het is nog te vroeg om beslissingen van dit type te nemen omdat er nog geen historische marktgegevens beschikbaar zijn. Deze technische discussies zullen verder gezet worden in de WG SO&EMD. 5. Varia 5.1 Recente wetgevende ontwikkelingen De vertegenwoordigster van EDORA vraagt meer details over de inhoud van dit wetsontwerp en met name over het concept flexibility data manager. De voorzitter van de WG Balancing geeft aan dat het er, volgens zijn interpretatie op basis van een snelle lezing van het wetsontwerp dat door een eerste lezing van de regering is gegaan, op lijkt dat Elia aangeduid zou worden als FDM en dat Elia voor de flexibiliteitsgegevens in de distributienetten nauw zal samenwerken met de DNB s. De vertegenwoordiger van DORES herinnert eraan dat de DNB s de FDM s zouden moeten zijn voor de klanten in hun distributienetten, maar dat niet echt geweten is wanneer deze maatregelen genomen zullen worden noch hoe dit zal gebeuren (via een decreet of in de technische reglementen). De vertegenwoordigster van EDORA vraagt of de schrapping van het luik afname uit de tarieven die toegepast worden op de opslagtechnologie bevestigd is en op welke eenheden dit zou worden toegepast. De voorzitter van de Users Group benadrukt dat de politieke wil er is, maar dat er nog een wettelijk traject afgelegd moet worden voor de pompcentrales vrijgesteld zouden kunnen worden van de tarifaire periode voor het pompen. Ze zullen beschouwd worden als een producent waarvan de tussenfase van consumptie niet onderworpen moet worden aan tarieven. In deze fase kunnen we niet zeggen of die modificatie er voor de volgende tariefperiode van Elia (in 2019) zal komen. Het project vermeldt opslag verbonden met het transmissienet zonder enig verder onderscheid te maken. Hij stelt voor dat de Users Group in maart het Winter Package bespreekt dat de Europese Commissie onlangs heeft voorgesteld. Verschillende evoluties zullen waarschijnlijk een impact hebben op Elia en de TNB s, inclusief het concept van het supranationale ROC (Regional Operating Center). In dat opzicht zijn de RSC s (Regional Security Centers) goede voorbeelden van operationele samenwerking tussen TSO s die aantonen dat een ROC niet nodig zou zijn. De vertegenwoordiger van de FOD onderstreept dat het thema energie-efficiëntie zeer belangrijk is voor België. 6/7

7 5.2 Agenda 2017 De agenda voor de vergaderingen van de UG in 2017 wordt vastgelegd: - 30 maart: de leden van de UG zullen op de hoogte gebracht worden van de manier waarop deze vergadering gecombineerd zal worden met de WG Balancing die op dezelfde dag gepland staat juni - 21 september - 7 december * * * 7/7

Verslag Users Group Plenaire vergadering van 22/06/2017

Verslag Users Group Plenaire vergadering van 22/06/2017 Verslag Users Group Plenaire vergadering van 22/06/2017 Aanwezig: W. Aertsens (INFRABEL) C. Baugnet (FEBEG) M. Bertrochi (NordPool) M. Catrycke (FEBEG) P. Claes (FEBELIEC) B. Claeys (ODE) B. De Wispelaere

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 24/09/2014

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 24/09/2014 Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 24/09/2014 Aanwezig: C. Adams (FOD Economie-Energie) W. Aertsens (Infrabel) E. Brouwers (FEBELIEC) P. Claes (FEBELIEC) N. De Coster (ORES) A. Detollenaere (ODE)

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 11/12/2014

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 11/12/2014 Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 11/12/2014 Aanwezig: W. Aertsens (Infrabel) J.-P. Bécret (GABE) J.-P. Boydens (Cogen Vlaanderen) P. Claes (FEBELIEC) N. De Coster (ORES) B. De Wispelaere (FEBEG)

Nadere informatie

Users Group - Groupe de travail Belgian Grid. Vergadering op 16 oktober 2012

Users Group - Groupe de travail Belgian Grid. Vergadering op 16 oktober 2012 Users Group - Groupe de travail Belgian Grid Vergadering op 16 oktober 2012 Aanwezig: C. Adams (SPF Economie, Directie Energie) G. Senne (SPF Economie, Directie Energie) J-P. Becret (GABE) B. De Wispelaere

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 19/03/2015

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 19/03/2015 Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 19/03/2015 Aanwezig: J.-P. Bécret (GABE) J.-P. Boydens (Cogen Vlaanderen) P. Claes (FEBELIEC) N. De Coster (ORES) B. De Wispelaere (FEBEG) A. Detollenaere (ODE-VWEA)

Nadere informatie

Consultatie volumebepaling strategische reserve

Consultatie volumebepaling strategische reserve Consultatie volumebepaling strategische reserve Samenvatting Een consultatie aangaande de volumebepaling in het kader van de strategische reserve is georganiseerd. Dit document omvat feedback van Elia

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1538

BESLISSING (B) CDC-1538 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Verslag Workshop Users Group van 02/07/2015

Verslag Workshop Users Group van 02/07/2015 Verslag Workshop Users Group van 02/07/2015 Programma Deel I Inleiding Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de Plenaire UG van 19 maart 2015 en van de WG Belgian Grid van 2 februari 2015

Nadere informatie

Verslag werkgroep System Operations 18/03/2010

Verslag werkgroep System Operations 18/03/2010 Verslag werkgroep System Operations 18/03/2010 Aanwezig: S. Harlem (FEBEG) M. Cailliau (FEBEG) F. Demaret (FEBEG) D. Hendrix (FEBEG) T. Waal (FEBEG) B. Larielle (FEBEG) H. Goris (EFET) B. Van der Spiegel

Nadere informatie

Verslag Users Group 27/09/2012

Verslag Users Group 27/09/2012 Verslag Users Group 27/09/2012 Aanwezig: B. Gouverneur (Synergrid) S. Harlem (FEBEG) P. Lobé (EFET) B. De Wispelaere (FEBEG) H. Wyverkens (FEBEG) F. Van Gijzeghem (ODE) A. Vermeylen (BOP) P. Claes (FEBELIEC)

Nadere informatie

Verslag Users Group 29/09/2011

Verslag Users Group 29/09/2011 Verslag Users Group 29/09/2011 Aanwezig: W. Aertsens (FEBELIEC) J.P. Bécret (GABE) M. Cailliau (EFET) P. Claes (FEBELIEC) T. De Waal (FEBEG) B. Georis (FEBEG) W. Gommeren (AGORIA) S. Harlem (FEBEG) F.

Nadere informatie

Verslag werkgroep European Market Design 19/06/2014

Verslag werkgroep European Market Design 19/06/2014 Verslag werkgroep European Market Design 19/06/2014 Aanwezig: T. De Waal (FEBEG) B. De Wispelaere (FEBEG) N. Kuen (FEBEG) G. Landenne (FEBEG) N. Pierreux (Belpex) P. Fonck (ELIA-PFo) R. Bourgeois (ELIA_RBo)

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenair - 28/03/2013

Verslag Users Group Plenair - 28/03/2013 Verslag Users Group Plenair - 28/03/2013 Aanwezig: B. Van Der Spiegel (FEBELIEC) N. Laumont (EDORA) F. Van Gijzeghem (ODE) C. Adams (FOD-SPF Economie-Energie) J. Matthys-Donnadieu (Belpex) D. Vangulick

Nadere informatie

Position Paper CDS Feedback & discussion

Position Paper CDS Feedback & discussion Position Paper CDS Feedback & discussion WG Belgian Grid 21 April 2017 P. Buijs Current Statute Draft Position Paper CDS in FR NL Several comments receveid from FEBELIEC and INFRABEL 21/4 : Discussion

Nadere informatie

Verslag Users Group Consultation Meeting 28/01/2013

Verslag Users Group Consultation Meeting 28/01/2013 Verslag Users Group Consultation Meeting 28/01/2013 Aanwezig: W. Aertsens (FEBELIEC) J.-P. Boydens (COGEN VLAANDEREN) P. Claes (FEBELIEC) B. De Wispelaere (FEBEG) Y. Foste (FEBEG) S. Gabriels (FOD Economie)

Nadere informatie

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid

Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) WG Belgian Grid Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Vlaams Gewest (consultatieversie) 11-03-2013 WG Belgian Grid Agenda Overlopen van een aantal artikels Bespreken vragen / bedenkingen VREG 2

Nadere informatie

NOTA (Z) CDC-1507

NOTA (Z) CDC-1507 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP

Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP 17 februari 2016 VREG uw gids op de energiemarkt Elementen voor een energienet in evenwicht Slimme meters Nieuwe technologie (achter de meter)

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-495

BESLISSING (B) CDC-495 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract. Elia Users Group 05/06/2014

Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract. Elia Users Group 05/06/2014 Strategische Reserve Voorstellen van wijzigingen ARP-contract Elia Users Group 05/06/2014 Wijzigingen ARP-contract (1/2) 1. Definities Hernemen producten SDR en SGR zoals ze momenteel bestaan Mogelijke

Nadere informatie

Expert Group 25/1/2016 Significant Grid Users Connection & compliance process. Patrik Buijs

Expert Group 25/1/2016 Significant Grid Users Connection & compliance process. Patrik Buijs Expert Group 25/1/2016 Significant Grid Users Connection & compliance process Patrik Buijs Agenda MEETING 1: Significant Grid Users (14h00 15h50) 1. Approval of minutes of last meeting 26/11 2. Presentation

Nadere informatie

Consultatieperiode: van 7/11/2016 tot 02/12/2016

Consultatieperiode: van 7/11/2016 tot 02/12/2016 Publieke consultatie: wijzigingen van het contract van Toegangsverantwoordelijke (ARP-contract) Toelichtingsnota Consultatieperiode: van 7/11/2016 tot 02/12/2016 Elia November 2016 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

I. Algemene inleiding

I. Algemene inleiding Publieke consultatie Wijzigingen 2015 Toegangscontract 17/08/2015 14/09/2015 Toelichtingsnota van de door Elia voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract I. Algemene inleiding De door Elia voorgestelde

Nadere informatie

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 5/6/2014

Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 5/6/2014 Verslag Users Group Plenaire Vergadering van 5/6/2014 Aanwezig: C. Adams (FOD-SPF Economie-Energie) J.-P. Boydens (Cogen Vlaanderen) P. Claes (FEBELIEC) A. Detollenaere (VWEA-ODE) B. De Wispelaere (FEBEG)

Nadere informatie

Toegangscontract verduidelijking

Toegangscontract verduidelijking Toegangscontract verduidelijking WG Belgian Grid 7/3/2017 Verwarrend: Toegangscontract verduidelijking Inputs : Feedback van FEBEG Standpunt 16/1/2017 Discussies in WG BG in 2016 & 2017 Cartografie van

Nadere informatie

Task Force Implementation Network Codes Significant Grid Users (2 de iteratie sessie 1)

Task Force Implementation Network Codes Significant Grid Users (2 de iteratie sessie 1) Task Force Implementation Network Codes Significant Grid Users (2 de iteratie sessie 1) Datum: 01/02/2017 Plaats: Elia, Keizerslaan 20, 1000 Brussel Aanwezig Demeyer Valentijn (BGA 1 ) Detollenaere Alice

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

Nota over het voorstel van Procedure voor aanleg van strategische reserve dat door de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR ter consultatie wordt voorgelegd

Nota over het voorstel van Procedure voor aanleg van strategische reserve dat door de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR ter consultatie wordt voorgelegd (Z)1607 26 januari 2017 Nota over het voorstel van Procedure voor aanleg van strategische reserve dat door de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR ter consultatie wordt voorgelegd opgesteld met toepassing van art.

Nadere informatie

Verslag Users Group 06/12/2012

Verslag Users Group 06/12/2012 Verslag Users Group 06/12/2012 Aanwezig: G. Meynkens (FEBELIEC) S. Harlem (FEBEG) P. Lobé (EFET) B. De Wispelaere (FEBEG) H. Wyverkens (FEBEG) F. Van Gijzeghem (ODE) A. Vermeylen (BOP) P. Claes (FEBELIEC)

Nadere informatie

Verslag werkgroep European Market Design 31/05/2013

Verslag werkgroep European Market Design 31/05/2013 Verslag werkgroep European Market Design 31/05/2013 Aanwezig: G. Landenne (FEBEG) K. Krastev (FEBEG) B. De Wispelaere (FEBEG) S. Harlem (FEBEG) N. Pierreux (Belpex) M. Noeninckx (FOD Economie) P. Fonck

Nadere informatie

DE RENTABILITEIT VAN ELEKTRICITEITSOPSLAG IN BELGIE

DE RENTABILITEIT VAN ELEKTRICITEITSOPSLAG IN BELGIE DE RENTABILITEIT VAN ELEKTRICITEITSOPSLAG IN BELGIE KVAB Laurent Jacquet - Directeur 05-05-2015 INHOUDSOPGAVE 1. Context & doelstellingen van de studie 2. Huidige beschikbare opslagtechnologieën 3. Kosten

Nadere informatie

Experts Group Implementation Network Codes Significant Grid Users (sessie 2)

Experts Group Implementation Network Codes Significant Grid Users (sessie 2) Experts Group Implementation Network Codes Significant Grid Users (sessie 2) Datum: 25/01/2016 Plaats: Elia, Keizerslaan 20, 1000 Brussel Aanwezig Andreau Simon (BGA) Curvers Daan (BGA) Dekinderen Eric

Nadere informatie

Task Force Implementation Network Codes Significant Grid Users (2 de iteratie sessie 3)

Task Force Implementation Network Codes Significant Grid Users (2 de iteratie sessie 3) Task Force Implementation Network Codes Significant Grid Users (2 de iteratie sessie 3) Datum: 27/03/2017 Plaats: Elia, Keizerslaan 20, 1000 Brussel Aanwezig Chevalier François (Synergrid Sibelga) Demeyer

Nadere informatie

NOTA (Z) CDC-1327

NOTA (Z) CDC-1327 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de middelen die moeten toegepast worden om de toegang tot het vraagbeheer (demand side flexibility) in België te faciliteren

Openbare raadpleging over de middelen die moeten toegepast worden om de toegang tot het vraagbeheer (demand side flexibility) in België te faciliteren Openbare raadpleging over de middelen die moeten toegepast worden om de toegang tot het vraagbeheer (demand side flexibility) in België te faciliteren Definities Vraagbeheer: het vermogen van een verbruiker

Nadere informatie

Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014. Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans

Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014. Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014 Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans Overzicht 1.De rol van de Transmissienetbeheerder 2.Afschakelplan 2 1. De rol

Nadere informatie

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De elektronische publicatie van balancinggegevens: informatie ten dienste van de markt Om het evenwicht in zijn regelzone te kunnen handhaven, heeft Elia een balancingmechanisme

Nadere informatie

Argumentatie voor vastleggen van grens tussen generatoren type A en B (NC RfG versie 14/10/2015) 26 november 2015 Marc Malbrancke

Argumentatie voor vastleggen van grens tussen generatoren type A en B (NC RfG versie 14/10/2015) 26 november 2015 Marc Malbrancke Argumentatie voor vastleggen van grens tussen generatoren type A en B (NC RfG versie 14/10/2015) 26 november 2015 Marc Malbrancke Inleiding Artikel 5 van de NC RfG betreft Determination of significance

Nadere informatie

NOTA (Z)150115-CDC-1395

NOTA (Z)150115-CDC-1395 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit. Smart Energy Solutions 04/12/12

Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit. Smart Energy Solutions 04/12/12 Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit Smart Energy Solutions 04/12/12 Inhoud Netinvesteringen Netaansluitingen Gesloten distributienetten Directe lijnen Nettoegang Flexibiliteit VREG

Nadere informatie

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402

ONTWERPBESLISSING (B)150129-CDC-1402 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

Experts Group Implementation Network Codes Reactive Power Management & Voltage Control (sessie 1)

Experts Group Implementation Network Codes Reactive Power Management & Voltage Control (sessie 1) Experts Group Implementation Network Codes Reactive Power Management & Voltage Control (sessie 1) Datum: 25.02.2016 Plaats: Elia, Keizerslaan 20, 1000 Brussel Aanwezig Andreau Simon (BGA 1 ) Curvers Daan

Nadere informatie

Studie over de middelen die moeten worden toegepast om de toegang tot het vraagbeheer in België te faciliteren

Studie over de middelen die moeten worden toegepast om de toegang tot het vraagbeheer in België te faciliteren Studie over de middelen die moeten worden toegepast om de toegang tot het vraagbeheer in België te faciliteren Workshop 21 maart 2016 1 Onthaal (slides 1 tot 16) Aspect prijzen Agenda 11h 1. Modaliteiten

Nadere informatie

Stroomproblematiek winter 2014-2015. Katrien Moens Manager Belangenbehartiging

Stroomproblematiek winter 2014-2015. Katrien Moens Manager Belangenbehartiging Stroomproblematiek winter 2014-2015 Katrien Moens Manager Belangenbehartiging Probleem? Onevenwicht vraag productie Frequentie wijkt af van 50 Hz Black-out over grote delen van België / Europa Brown-out

Nadere informatie

Analyse van de elektriciteitsbevoorrading winter en situatie voor winter Eerste feedback winter

Analyse van de elektriciteitsbevoorrading winter en situatie voor winter Eerste feedback winter Analyse van de elektriciteitsbevoorrading winter 2014-2015 en situatie voor winter 2015-2016 Eerste feedback winter 2014-2015 WG System Operations 06 maart 2014 Filip Carton / Dirk Aelbrecht National Control

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

Afschakelplan en Stroomtekort 2014

Afschakelplan en Stroomtekort 2014 Afschakelplan en Stroomtekort 2014 Komt het tot afschakelen? Wat is het afschakelplan / Ben ik erbij betrokken? Verloop van het afschakelplan 2 13. 225 MW De afnamepiek op het net van Elia in 2013: 13.225

Nadere informatie

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht 29 februari 2016 INHOUDSTAFEL 1 Voorwoord... 3 2 Elia, beheerder van het transmissienet

Nadere informatie

Feedback to WG Belgian Grid

Feedback to WG Belgian Grid Vergoeding van flexibele toegang voor decentrale productie uit hernieuwbare bronnen en kwalitatieve WKK Beleidsplatform VREG 16/12 Feedback to WG Belgian Grid 28 januari 2014 Elia System Operator David

Nadere informatie

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang

Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Toegang Gesloten distributienet aangesloten op het Elia-net: specifieke operationele processen in verband met toegang Wanneer een netgebruiker die aangesloten is op het Elia-net beheerder wordt van een

Nadere informatie

Gedeelde Aansluitingen

Gedeelde Aansluitingen Gedeelde Aansluitingen Voorstel van aanpak Users Group WG Belgian Grid 11/03/2013 PCAL Overzicht Definitie Gedeelde Aansluiting Inventaris Criteria Definitie 2 Doelstructuren Juridische Impact Next steps

Nadere informatie

Schaarste en afschakelplan Aanpassing van het wetgevend kader. Users Group Plenary 10/12/2015

Schaarste en afschakelplan Aanpassing van het wetgevend kader. Users Group Plenary 10/12/2015 Schaarste en afschakelplan Aanpassing van het wetgevend kader Users Group Plenary 10/12/2015 Schaarste en afschakelplan: inleiding FTR 19-12-2002 - Art 312 Ministrieel Besluit M.B. 03-06-2005 Aanpassing

Nadere informatie

Experts Group Implementation Network Codes Significant Grid Users (sessie 3)

Experts Group Implementation Network Codes Significant Grid Users (sessie 3) Experts Group Implementation Network Codes Significant Grid Users (sessie 3) Datum: 25.02.2016 Plaats: Elia, Keizerslaan 20 1000 Brussel Aanwezig Andreau Simon (BGA 1 ) Curvers Daan (BGA) Dekinderen Eric

Nadere informatie

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Infosessie POM-ODE 05/04/11 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vaststellingen Net uitgebouwd vanuit centrale filosofie Centrale

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESLISSING (BRUGEL-Beslissing-20150220-23) betreffende de aanpassing van de tarieven voor de doorrekening van de kosten voor het

Nadere informatie

(PRD) maart over

(PRD) maart over (PRD)1619 23 maart 2017 over Ontwerpbeslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR houdende een addendum aan de werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2017

Nadere informatie

BESLISSING (B)140515-CDC-1331

BESLISSING (B)140515-CDC-1331 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289.76.11 Fax: +32 2 289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Het CIPU-contract: een kader waarbinnen de netgebruiker kan deelnemen aan het beheer van het hoogspanningsnet

Het CIPU-contract: een kader waarbinnen de netgebruiker kan deelnemen aan het beheer van het hoogspanningsnet Ondersteuning net Het CIPU-contract: een kader waarbinnen de netgebruiker kan deelnemen aan het beheer van het hoogspanningsnet Om de veiligheid, doeltreffendheid en betrouwbaarheid van zijn net te vrijwaren,

Nadere informatie

Overeenkomst DNB - Dienstverlener van flexibiliteit (FSP) in het kader van de strategische reserves en van de tertiaire reserves R3DP 2016

Overeenkomst DNB - Dienstverlener van flexibiliteit (FSP) in het kader van de strategische reserves en van de tertiaire reserves R3DP 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Overeenkomst DNB - Dienstverlener van flexibiliteit (FSP) in het kader van de strategische reserves 2015-2016 en van de tertiaire reserves R3DP 2016 Referentie contract 12 13 14

Nadere informatie

Opslag van elektrische energie:

Opslag van elektrische energie: : Regelgevend kader Luc Decoster 17/02/2016 Gebruik van opslag Optimalisatie van het verbruik door de netgebruiker: Optimalisatie van het eigen verbruik In combinatie met lokale productie-installaties

Nadere informatie

STANDPUNT. Steven Harlem. steven.harlem@febeg.be. Inleiding

STANDPUNT. Steven Harlem. steven.harlem@febeg.be. Inleiding Raadpleging van de CREG over het voorstel van Elia betreffende de Onderwerp: werkingsregels voor de strategische reserve en over de ontwerpbeslissing van de CREG over dit voorstel van Elia Datum: 3 maart

Nadere informatie

Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder

Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder (B)1610 16 februari 2017 Beslissing over de wijzigingen van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder genomen met toepassing van artikel

Nadere informatie

Users Group Standpunt betreffende de omzetting van artikel 28 van de Europese Richtlijn 2009/72/EG ( 1 )

Users Group Standpunt betreffende de omzetting van artikel 28 van de Europese Richtlijn 2009/72/EG ( 1 ) Users Group Standpunt betreffende de omzetting van artikel 28 van de Europese Richtlijn 2009/72/EG ( 1 ) 1 Voorwoord De Users Group is een overlegorgaan dat door Elia als beheerder van het Belgische hoogspanningsnet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS GROOTHANDELSMARKT Bron 05/2013 Evolutie 06/2013 Evolutie 07/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.415 6.047 DNB Synergrid GWh 4.191 3.934 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

VRIJE VERTALING UIT HET FRANS. 16 december 2015

VRIJE VERTALING UIT HET FRANS. 16 december 2015 16 december 2015 Openbare gemeenschappelijke raadpleging van 16 december 2015 over de evolutie van de toewijzing van intraday capaciteiten op de elektrische koppelverbinding tussen Frankrijk en België

Nadere informatie

Toepassing van groenestroomcertificaten voor offshore

Toepassing van groenestroomcertificaten voor offshore Toepassing van groenestroomcertificaten voor offshore Elia Users Group: discussieplatform RES 19 april 2012 elementen voor discussie Inhoud Context 3 Probleemstelling 4 Alternatieven 5 Feed-in tarief of

Nadere informatie

Impact Flexibiliteit op het DNB-netwerk (Eandis/Infrax: Luc Decoster en Luc Verheggen)

Impact Flexibiliteit op het DNB-netwerk (Eandis/Infrax: Luc Decoster en Luc Verheggen) Beleidsplatform slimme netten - 30 juni 2014 Voor de presentaties verwijzen we naar de website van het Beleidsplatform. Inleiding Terugblik op acties sinds Beleidsplatform van juni 2013: - Consultatie

Nadere informatie

Beheersing piekverbruik

Beheersing piekverbruik Beheersing piekverbruik Cis Vansteenberge Smart Building Congres 5 maart 2015 Beheersing piekverbruik 5/3/2015 1 Inhoud Inleiding Congestie Windprofiel Profiel zonne-energie Oplossingen DSM Opslag Besluit

Nadere informatie

VOORSTEL (C)060928-CDC-567

VOORSTEL (C)060928-CDC-567 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2.

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2. 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

Seminar Third Energy Package

Seminar Third Energy Package Seminar Third Energy Package Standpunt van de leveranciers en de producenten van elektriciteit en gas Jan Herremans Directeur-generaal FEBEG 16.05.2011 FEBEG 6.09.2011 2 Belangrijkste punten van kritiek

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

Flexibiliteit op het MS-/HS- Elektriciteitsdistributienet & het Plaatselijk Vervoernet in Vlaanderen

Flexibiliteit op het MS-/HS- Elektriciteitsdistributienet & het Plaatselijk Vervoernet in Vlaanderen Flexibiliteit op het MS-/HS- Elektriciteitsdistributienet & het Plaatselijk Vervoernet in Vlaanderen Stand Van Zaken Pauline Ottoy - Febeliec/VOKA 14 November 2016 Agenda Energiesector in verandering Centraal

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes

I. De tariefbepaling voor de toegang tot het net: de principes Toegang Toegang tot het net: objectieve, transparante en gereguleerde tarieven De diensten voor toegang tot het net die Elia levert, omvatten de terbeschikkingstelling van de netinfrastructuur, het beheer

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX POST VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX POST VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX POST VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET 1. Het rapporteringmodel heeft als doel om via een standaardformaat zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Verslag van de consultatie door Elia van de Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Inhoud

Verslag van de consultatie door Elia van de Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Inhoud Verslag van de consultatie door Elia van de Users Group met betrekking tot het voorstel van Elia tot wijziging van de tariefstructuur Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Reacties... 3 1. Hebt u opmerkingen

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

Energie- en Klimaatdag 2017: Netbeheer van de toekomst. Welkom

Energie- en Klimaatdag 2017: Netbeheer van de toekomst. Welkom Energie- en Klimaatdag 2017: Netbeheer van de toekomst Welkom 1 Eandis in de energiemarkt CREG / VREG Decentrale producenten elektriciteit Centrale producenten elektriciteit Invoerders aardgas Elia Distributienetbeheerders

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2014 Evolutie 04/2014 Evolutie 05/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.869 6.335 DNB Synergrid GWh 4.578 4.071 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2014 Evolutie 09/2014 Evolutie 10/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.074 = DNB Synergrid GWh 3.796 = Andere klanten Synergrid GWh 2.278 = Gemiddelde

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2013 Evolutie 01/2014 Evolutie 02/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.171 = DNB Synergrid GWh 5.011 = Andere klanten Synergrid GWh 2.160 = Gemiddelde

Nadere informatie

Sluit Doel 1 en 2. #eerlijkerisbeter

Sluit Doel 1 en 2. #eerlijkerisbeter Sluit Doel 1 en 2 In november 2015 hebben de federale regering en Electrabel een akkoord bereikt waardoor de kerncentrales van Doel 1 en 2 nog tien jaar lang kunnen openblijven. Doel 1 en Doel 2 zijn versleten,

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2015 Evolutie 05/2015 Evolutie 06/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.406 = DNB Synergrid GWh 4.100 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2013 Evolutie 11/2013 Evolutie 12/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.655 6.910 DNB Synergrid GWh 4.471 4.734 Andere klanten Synergrid GWh 2.184 2.176

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

Feedback consultatie toegangscontract 16 mei 2014

Feedback consultatie toegangscontract 16 mei 2014 Feedback consultatie toegangscontract 16 mei 2014 Agenda Context en historiek VREG Aftoetsing voorstel toekomstige aanpak - VREG Consultatie toegangscontract: toelichting resultaten en voorstel netbeheerders

Nadere informatie

Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit

Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit Toelichtingen bij het opstellen van een afzonderlijk Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit 1. Inleiding Conform artikel 4.2.1. van het Energiedecreet is de VREG gehouden om, na consultatie

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

De strategische reserve, een mechanisme om het structurele productietekort op te vangen

De strategische reserve, een mechanisme om het structurele productietekort op te vangen Balance De strategische reserve, een mechanisme om het structurele productietekort op te vangen Elia heeft de opdracht gekregen om een mechanisme voor strategische reserve op te zetten om het structurele

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2016 Evolutie 01/2017 Evolutie 02/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2017 Evolutie 04/2017 Evolutie 05/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2017 Evolutie 05/2017 Evolutie 06/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER GROOTHANDELSMARKT Bron 07/2017 Evolutie 08/2017 Evolutie 09/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2017 Evolutie 09/2017 Evolutie 10/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARY

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARY - JANUARY 2017 - GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2016 Evolutie 11/2016 Evolutie 12/2016 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar

Nadere informatie

14722/16 eer/rts/sl 1 DG G 2B

14722/16 eer/rts/sl 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 24 november 2016 (OR. en) 14722/16 FISC 200 ECOFIN 1088 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie