Hightech systemen & materialen. 3D-Printen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hightech systemen & materialen. 3D-Printen"

Transcriptie

1 Hightech systemen & materialen 3D-Printen

2

3

4 Colofon Innovatie Zuid September 2013 Thema Hightech systemen en materialen: 3D-Printen Samengesteld door Berenschot Erik Teunissen, Onno Ponfoort, Linda van den Hurk en Wouter de Wolf Inspiratie en inhoudelijke bijdragen Jeroen Langendam, ML Business Development Michel Weeda en Pieter Meuwissen, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij John Blankendaal, Brainport Industries Pieter Hovens, Syntens Mark Vaes en Frits Feenstra, TNO Eindredactie Hans van Eerden, Van Eerden Tekst In opdracht van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij NV Industriebank LIOF NV Economische Impuls Zeeland Syntens Contactpersonen Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Michel Weeda, Syntens, Pieter Hovens, Concept en grafisch ontwerp Something New Djordi Luymes en Marc Buijs Oplage 200 exemplaren Rechten De uitgever kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige eventueel geleden schade door foutieve vermelding in deze roadmap. Copyright 2013, BOM. Niets aan deze uitgave mag worden overgenomen in welke vorm dan ook zonder nadrukkelijke toestemming van de uitgever. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid. Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen

5 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Samenvatting 8 1 Inleiding Waarom een roadmap? Doelstelling en resultaat Werkwijze Leeswijzer D-printen Laag voor laag Nieuwe kansen voor de industrie Scope en definities Voordelen Nadelen 20 3 Marktontwikkelingen Marktontwikkelingen komende vijf jaar Markten en applicaties Markten en eisen Potentiële projecten 31 4 Technologieontwikkelingen Technologische samenhang Processen: overzicht Processen: barrières en oplossingsrichtingen Materialen Materialen: barrières en oplossingsrichtingen Design: toepassingsgebied Design: barrières en oplossingsrichtingen Barrières slechten om adoptie 3D-printen te versnellen Potentiële projecten 46 5 Ecosysteem Ecosystemen in de wereld (Zuid-)Nederland 50 6 Printen op substraten Inleiding Marktontwikkelingen, applicaties en eisen Technologieontwikkelingsrichtingen Applicaties 55 Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen

6 Inhoudsopgave (vervolg) 7 Roadmap voor (Zuid-)Nederland Overzicht Educatie Technologische ontwikkeling Verdienmodellen Vraagontwikkeling Samenwerking in de keten Keuzes voor sectoren 60 Bijlage 1: Betrokkenen 62 Bijlage 2: Begrippen en afkortingen 64 Bijlage 3: Literatuur en bronnen 66 Bijlage 4: Materialen per proces 68 Bijlage 5: Uitwerking van projecten 72 Bijlage 6: Bestaande platformen 76 Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen

7 Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen

8 Voorwoord 6 Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen

9 To Print or not to Print? De opkomst van het 3D-printen zet zich in 2013 sterk door. Wereldwijd is er veel aandacht voor en berichten over nieuwe toepassingen halen dagelijks de media. Er ontstaan verrassende nieuwe applicaties in zowel het B2C- als het B2B-domein. Spelers en applicatiegebieden variëren van onderwijs- en kennisinstellingen, de medische wereld en de kunst & cultuursector tot kleine en grote bedrijven in de high-tech industrie en de automotive sector. Het lijkt wel of iedereen met het 3D-printvirus besmet raakt. De digitalisering van maatschappij en technologie maakt een uitgebreid en complex speelveld van industrieel printen mogelijk. Voor de meeste nieuwe toepassingen zijn zowel fundamenteel onderzoek als productontwikkeling onontbeerlijk, zeker als het gaat om printen van functionele materialen zoals metalen, keramiek of biologische materialen. Nieuwe applicaties vergen veel experimenten, creativiteit, materiaal-, proces- en equipmentkennis en doorzettingsvermogen om tot business te komen. De laatste update van de nationale Roadmap Printing is vanuit de topsector High Tech Systemen en Materialen uitgewerkt eind 2012, met hulp van zestig bedrijven en kennisinstellingen. Dat document gaat in op de onderzoeksuitdagingen die er liggen om onze kennispositie met betrekking tot industrieel printen op wereldniveau te houden. Op een aantal terreinen liggen we voor, maar op andere terreinen dienen we een inhaalslag te maken of slim (internationaal) te gaan samenwerken. Deze roadmap zoomt specifieker in op 3D-printen, c.q. Additive Manufacturing Technology, geeft een prima overzicht van de kansen die er in (Zuid-)Nederland liggen en biedt enkele handvatten om gezamenlijk op te pakken. Zoals altijd kan niemand het alleen en dient ook hier de hele keten bedrijven groot en klein, de kenniswereld en de overheid (als het gaat om faciliteren, aanjagen en co-investeren) samen te werken. Het antwoord op de vraag hierboven (met een knipoog naar Shakespeare) is duidelijk: we gaan stevig door met printen, oftewel het antwoord luidt To Print!! Omdat ooit alles geprint kan worden... Marcel Slot Trekker Roadmap Printing, Topsector High Tech Systemen en Materialen Director Technology Planning & Partnerships, Océ-Technologies Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen 7

10 Samenvatting 8 Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen

11 Achtergrond 3D-printen begint ons dagelijks leven steeds sterker te beïnvloeden en biedt grote economische en maatschappelijke kansen. Het kunnen printen van 3D-voorwerpen geeft iedere consument de mogelijkheid om gepersonaliseerde ontwerpen met één druk op de knop daadwerkelijk te realiseren. De professionele markt, met name vanuit de maakindustrie, zal steeds vaker bij de vervaardiging van complexe producten het 3D-printen omarmen. Tot op heden vielen vooral de prototypes in de smaak, maar het zal steeds aantrekkelijker worden om functionele onderdelen en ook grotere aantallen producten te printen. 3D-printen resulteert in totaal andere businessmodellen, waarbij de logistieke keten volledig op z n kop gaat. Stromen gereed product naar winkels worden deels vervangen door materialen die op locatie in de winkel of thuis worden geprint, en ontwerpen worden gekocht in de 3D-store op internet. Marktanalyse Momenteel is de marktomvang voor 3D-printen rond de twee miljard euro. De prognose is dat de wereldmarkt in 2025 zeker 200 miljard euro zal bestrijken (McKinsey). Als de verwachtingen van de consumentenmarkt echt doorzetten (inclusief 3D-printers voor thuisgebruik), zal de markt in 2025 nog eens factoren groter zijn. Deze hoge groeiverwachting geeft de enorme potentie van 3D-printen aan, wel met onzekerheden over de wijze waarop deze technologie in de markt wordt opgepakt. Een vergelijking met de halfgeleidermarkt, die grofweg rond de 250 miljard euro op jaarbasis omvat, leert dat we nog een mooie weg te gaan hebben. Technologieanalyse Voor het printen van 3D-ontwerpen zijn geschikte printbare materialen, printprocessen en ontwikkeltools noodzakelijk die integraal op elkaar zijn afgestemd. Opleiden van professionele ontwerpers in dit nieuwe vakgebied is een belangrijk aandachtspunt. Nieuwe printprocessen, die met name sneller en nauwkeuriger zijn, en toepasbare (gekleurde) materialen zoals printbare metalen, keramieken en nieuwe kunststoffen, vragen om nieuwe ontwikkeltools. Die tools moeten tevens geschikt zijn om simulaties mee uit te voeren. Ecosystemen De Nederlandse HTSM-sector moet in staat zijn om deze technologieontwikkelingen op te pakken. We moeten ons echter realiseren dat we vanuit een internationale achterstandspositie opereren. Aanpalende ecosystemen, zoals die van België (kenniscentra, softwaretools) en Duitsland (machinebouw), zijn verder op weg dan wij. We moeten dan ook vaart zetten achter het organiseren van de nationale keten en de samenwerking met de internationale toppers intensiveren. Daarnaast moeten we starten met het opleiden van ontwerpers en het uitbouwen en benutten van de kenniscentra (TNO, de drie TU s, Fontys, Avans, DPI, Holst Centre, Design Academy) richting nieuwe applicaties. Voorts bieden onze competenties op het gebied van materiaalontwikkeling, high-tech systemen en productontwikkeling (creatieve industrie) een vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe successen. Kortom, we moeten aan de slag! Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen 9

12 1 Inleiding 10 Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen

13 1.1 Waarom een roadmap? Industrial Printing, en met name Additive Manufacturing Technology (AMT), of in de volksmond 3D-printen, krijgt wereldwijd steeds meer aandacht. Het National Additive Manufacturing Innovative Institute werd door de Amerikaanse president Barack Obama in zijn State of the Union genoemd als de manier om terug te komen in de manufacturing game. The Economist spreekt van de The third industrial revolution. Industrial Printing is een markt die sterk groeit en steeds meer toepassingen krijgt. Het ecosysteem in (Zuid-)Nederland (inclusief aanpalende regio s in België en Duitsland) heeft veel competenties en daarmee een grote potentie om een deel van de opkomende Industrial Printing-markt naar zich toe te trekken. De sterktes in Nederland, in het bijzonder de Industrial Printing- en mechatronica-clusters binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM), bieden een prima basis voor verdere ontwikkeling. Naast de topsector HTSM bieden ook sectoren als de medische industrie, aerospace, automotive en de consumentenmarkt de nodige potentie om hieraan bij te dragen. 1.2 Doelstelling en resultaat Doelstelling De doelstelling van dit roadmapproject is om te komen tot de definitie van de route naar een succesvol ecosysteem in (Zuid-)Nederland waarbij de volledige supply chain betrokken is. Het project moet resulteren in enkele tastbare samenwerkingsverbanden. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen hierin hun competenties ontwikkelen, hun kennis en kunde delen en nieuwe industriële printtechnologieën benutten voor nieuwe (onderdelen van) producten. Daartoe is gedurende dit project: een inhoudelijke roadmap opgesteld; een lijst gedefinieerd met potentiële startprojecten; een samenwerkingsproject gedefinieerd met vijftien mkb-partners waarvoor financiering wordt aangevraagd uit de IPC-regeling (InnovatiePrestatieContract). Deze roadmap brengt in kaart: de marktontwikkelingen en mogelijke applicaties voor nieuwe businessgeneratie (producten, diensten en competenties); technologische ontwikkelingen die passen bij de applicatiebehoeften; concurrentie- en ecosysteemontwikkeling (diensten- en kennisontwikkeling); een synthese gericht op de kansen voor (Zuid-)Nederland op basis van onder meer een SWOT-analyse, economische ontwikkelingen en relevante verdienmodellen. De roadmap is opgesteld vanuit drie invalshoeken: Applicaties: Allereerst wordt er gekeken naar de huidige en potentiële applicaties, die de basis vormen voor het gehele roadmapproces. Deze basis geeft de huidige en toekomstige eisen weer op het gebied van 3D-printen gezien vanuit het toepassingsgebied. Technologie: Naast de applicaties is een belangrijke rol weggelegd voor de huidig en toekomstig beschikbare technologieën die in de applicatiebehoeften kunnen voorzien. Deze technologieën worden geanalyseerd en derhalve in kaart gebracht. Belangrijk onderdeel van de analyse zijn de ontwikkelingen in nieuwe processen en materialen. Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen 11

14 Ecosysteem: Daarnaast wordt de concurrentiepositie van de (Zuid-)Nederlandse spelers binnen de internationale markt in kaart gebracht. Dit geeft een beeld van de kansen die gegenereerd kunnen worden voor het (Zuid-)Nederlandse ecosysteem. Resultaat De roadmap moet leiden tot daadwerkelijke activiteiten, zodat hiermee het ecosysteem verder wordt opgebouwd. Het belangrijkste resultaat is het definiëren en realiseren van vervolgprojecten, voor het benutten van de geconstateerde kansen en het bereiken van het gewenste vliegwieleffect voor een sterker (Zuid-)Nederlands ecosysteem (zie Figuur 1). Richten Inrichten Verrichten Kansen Kassa Roadmap Consortia Projecten Figuur 1 - Van kansen naar kassa: het roadmapproject leidt tot activiteiten. 1.3 Werkwijze Voor het samenstellen van de roadmap is maximaal gebruik gemaakt van beschikbaar bestaand onderzoek. Dit is aangevuld met kennis aanwezig bij het bedrijfsleven, de kennisinstituten en de overheden, veelal van internationale aard. Ten behoeve van de synthese en de vertaling van de omgevingsontwikkelingen naar kansen voor het (Zuid-)Nederlandse ecosysteem zijn enkele conferenties en werksessies opgezet. Deze werkwijze (Figuur 2) zorgde voor de realisatie van meerdere doelen: Er is zeker gesteld dat keuzes voor de roadmapthema s relevant zijn. Er is draagvlak en energie gecreëerd voor het gezamenlijk oppakken van en inspelen op de kansen die in de roadmap staan beschreven. Er is gedurende het ontstaan van de roadmap consortiavorming gerealiseerd. Interviewronde Workshop Applicaties & materialen Documentenanalyse Workshop Design, processen & materialen Selectie en verdere uitwerking Meest interessante projecten voor (Zuid-)Nederland Validatie en definitieve roadmap Figuur 2 - Schematische weergave van de werkwijze. 12 Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen

15 De roadmap is opgesteld voor de eerstkomende vijf tot tien jaar. Tijdens de werksessies zijn vanuit de bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheid de markt-, technologie- en ecosysteem analyses uitgevoerd. Gerichte interviews met de huidige trekkers in deze sector, zowel uit Nederland als met name ook België, hebben aanvullend materiaal opgeleverd. Daarnaast zijn de volgende werkgroepen ingezet: Het kernteam: Berenschot, BOM, Syntens, TNO, Brainport Industries. Het projectteam: ML Business Development en Berenschot. De redactie van de eindrapporten: kernteam en experts. Belangrijk aspect is de kruisbestuiving die tijdens het creëren van de roadmap heeft plaatsge vonden tussen de deelnemers van de werksessies maar ook daarbuiten. Bedrijven uit de technologiesector, zoals de ontwikkelaars van applicaties en materialen, kennisinstellingen als TNO, maar ook gevestigde partijen uit België, waaronder Materialise, waren betrokken bij de uitvoering van dit roadmapproces. De Nederlandse bedrijven houden zich met name bezig met het aanbieden van maakprocessen, applicatieontwikkeling en incidenteel machinebouw. Zij borgen de kennis-kunde-kassa-keten vanuit het huidige veld aan technologische oplossingen. Toch is het aantal Nederlandse bedrijven dat zich doelbewust met 3D-printen op professionele wijze bezighoudt nog gering. Het aantal bedrijven en de mate van bedrijvigheid in deze technologiesector moeten derhalve nog sterk gaan groeien. De kenniscentra leveren met name die kennis aan die op een termijn van vijf tot tien jaar in de markt moet renderen. Dit is belangrijk om de richting van de roadmap te bepalen uit technologisch oogpunt. Kenniscentra in aanpalende ecosystemen, zoals België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, hebben op enkele specifieke gebieden een kennisvoorsprong. Bovendien zijn zij met meer mankracht aan de slag om 3D-printen verder te ontwikkelen. Derhalve is ook hun kennis benut tijdens het roadmapproces. 1.4 Leeswijzer Na deze inleiding volgt in Hoofdstuk 2 een uitleg over de voor- en nadelen van 3D-printen. In de daaropvolgende hoofdstukken worden de onderliggende details beschreven, uitgewerkt en onderbouwd. Dit betreft achtereenvolgens in Hoofdstuk 3 de marktontwikkelingen en de potentiële applicaties, in Hoofdstuk 4 de technologische standaarden en bijbehorende technologische ontwikkelingen en in Hoofdstuk 5 de internationale positionering van het Nederlandse ecosysteem. Hoofdstuk 6 geeft een toelichting op de additionele aandachtsgebieden voor 2,5D-printen, het zogeheten printen op substraten. Uiteindelijk staan in Hoofdstuk 7 de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Hierin zijn opgenomen de wereldwijde trends en de acties die daaruit voor Nederland voortvloeien, vervolgens de SWOT-analyse, de eigenlijke roadmap en de verdere uitwerking. Dat leidt tot thema s die de Nederlandse ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen moeten oppakken. De roadmap 3D-Printen is een allesomvattende samenvatting van kansen, uitdagingen en verwachtingen op het gebied van Additive Manufacturing voor de high-tech industrie van Nederland. Er ligt een schone taak om hieraan invulling te gaan geven. Michiel de Bruijcker Managing Director Formatec Ceramics Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen 13

16 2 3D-printen 14 Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen

17 2.1 Laag voor laag 3D-printen is een techniek waarbij laag voor laag materiaal wordt aangebracht; Figuur 3 toont het principe. De verschillende lagen creëren volume en structuur, waardoor een 3-dimensionaal object ontstaat. Er zijn verschillende technieken die gebruik maken van deze laagsgewijze opbouw (zie Paragraaf 4.2), en daarbij met verschillende materialen werken. Een ontwerp kan digitaal worden gemaakt in een 3D CAD-programma en worden doorgestuurd naar een 3D-printer. Die converteert het ontwerp naar tekeningen van de lagen, die laag voor laag in vast materiaal worden omgezet en aan de onderliggende laag bevestigd. In een relatief korte tijd kan zo een ontwerp worden gematerialiseerd. Het grootste en bekendste toepassingsgebied van deze techniek is dan ook rapid prototyping. De techniek wordt dan gebruikt om snel een tastbaar model van het ontwerp ter beschikking te hebben. Idea Computer design AMT Machine Finished Product Figuur 3 - Principe van 3D-printcyclus. 2.2 Nieuwe kansen voor de industrie 3D-printen krijgt steeds meer aandacht in de media en er zijn hoge verwachtingen omtrent de impact op onze economie. Desalniettemin is er nog veel technologieontwikkeling noodzakelijk om deze verwachtingen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. De groeiende omzet in 3D-geprinte producten en de groei in de verkoop van toebehoren voor 3D-printing (machines, materialen, services) geeft een positief beeld van deze technologie. Onderzoek van Gartner situeert de 3D-printtechnologie voor consumentenproducten op basis van kunststof op de zogeheten peak of inflated expectations (Figuur 4). De verwachting van Gartner is dat het nog vijf tot tien jaar duurt voordat het plateau of productivity wordt bereikt. Voor 3D-bioprinting duurt dit nog meer dan tien jaar en voor 3D-scanners vijf tot tien jaar. Deze analyse geeft echter wel het beeld aan dat 3D-printen bezig is een volwassen technologie te worden. Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen 15

18 Expectations Wireless Power Hybrid Cloud Computing HTML 5 Gamification Big Data Crowdsourcing Speech-to-Speech Translation Silicon Anode Batteries Natural-Language Question Answering Internet of Things Mobile Robots Autonomous Vehicles 3D Scanners Automatic Content Recognition Volumetric and Holographic Displays 3D Bioprinting Quantum Computing Human Augmentation In-Memory Analytics Text Analytics Home Health Monitoring Hosted Virtual Desktops Virtual Worlds 3D Printing BYOD Complex-Event Processing Social Analytics Private Cloud Computing Application Stores Augmented Reality In-Memory Database Management Systems Activity Streams NFC Payment Internet TV Audio Mining / Speech Analytics NFC Cloud Computing Machine-to-Machine Communication Services Mesh Networks: Sensor Gesture Control Biometric Authentication Methods Consumerization Media Tablets Mobile OTA Payment Predictive Analytics Speech Recognition Consumer Telematics Idea Management As of July 2012 Technology Trigger Peak of inflated Expectations Trough of Disillusionment Slope of Enlightenment Plateau of Productivity Time Plateau will be reached in: less than 2 years 2 to 5 years 5 to 10 years more than 10 years obsolete before plateau Figuur 4 - Gartner s Hype Cycle van opkomende technologieën (2012). 3D-printen vindt de weg naar een breed spectrum aan producten in een groot aantal marktsegmenten. Het printen van textiel, medische implantaten en maatwerk-hulpmiddelen, reserveonderdelen voor auto s, vliegtuigen en machines, gepersonaliseerde iphone-hoesjes, zonnecellen,... het kan allemaal met 3D-printen. En nog veel meer, want uiteindelijk zijn de mogelijkheden van 3D-printen oneindig. Dit betekent niet dat alles wat geprint kan worden ook daadwerkelijk geprint gaat worden, maar het geeft aan dat de technologie zeer veelbelovend is en derhalve veel mogelijkheden biedt. Economisch succes zal bepaald worden door de mate waarin wij in staat zijn kostenefficiënt te produceren. Ook voor deze productiemethode geldt dat de afweging van kosten, performance en kwaliteit, levertijd en time-to-market bepalend is voor succes. Wat dat betreft biedt 3D-printen veel voordelen, zoals het direct fysiek beschikbaar krijgen van een ontwerp, het zogeheten on-demand-manufacturing. Dit betekent weinig tot geen materiaalverlies, geen voorraden behalve van het uitgangsmateriaal, hoge vrijheid van creatie en gepersonaliseerde applicaties. Er zijn ook indirecte voordelen: door gewichtsbesparingen van producten zoals onderdelen voor vliegtuigen en auto s vermindert het brandstofverbruik, hetgeen de duurzaamheid vergroot. Consumentenproducten maar zeker ook de producten die in de medische markt worden toegepast lopen momenteel voorop. Het printen van een maatwerk-kunstgebit is hiervan een mooi voorbeeld. Zo ontwikkelt de medische markt zich zeker verder. Dit neemt echter niet weg dat met name ook de industrie de technologie moet oppakken en geschikt moet maken voor verdere industrialisatie richting andere sectoren, zoals luchtvaart, high-tech machinebouw, consumentenproducten, automotive en de foodsector. 16 Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen

19 Voor adoptie van de techniek zijn twee trends van belang: verbeteren en vernieuwen. Wanneer we spreken over verbeteren, vergelijken we de 3D-printtechnologie met de concurrerende huidige conventionele maakprocessen. Dan moet 3D-printen zich daarvan gaan onderscheiden op basis van de integrale kostprijs (opgebouwd uit materiaal, tooling, logistieke kosten), de doorlooptijden en de te garanderen kwaliteit. Vernieuwen biedt meer mogelijkheden: 3D-printen geeft meer ontwerpvrijheid. Denk aan het creëren van complexe stelsels van kanaaltjes in een manifold. Of aan complexe samengestelde producten, die veelal sneller, beter en goedkoper gefabriceerd kunnen worden met 3D-printen. 2.3 Scope en definities Industrial Printing betreft een verzameling van productieprocessen waarmee producten worden gemaakt door het (additief) opbrengen van materialen. Het betreft alle vormen van printen die niet grafisch zijn. Onder Industrial Printing vallen twee hoofdgroepen: 1. Additive Manufacturing, zoals dat wordt uitgevoerd door 3D-printprocessen voor het maken van fysieke 3D-eindproducten (zie Figuur 5a). 2. Het aanbrengen van materialen op substraten (platen), zoals het printen van elektronica, OLED s, solarpanelen en displays. Hierbij worden geen inkten gebruikt, maar met name nieuwe printbare materialen, zoals geleidende materialen, metalen of polymeren (zie Figuur 5b). a - 3D-printen/Additive Manufacturing b - Aanbrengen van materialen op substraten. Figuur 5 - Voorbeelden van eindproducten. De onderhavige roadmap richt zich primair op de ontwikkelingen in 3-dimensionale Additive Manufacturing. Daarnaast worden de belangrijkste ontwikkelingen voor het aanbrengen van materialen op substraten beschreven in Hoofdstuk 6. Steeds vaker wordt de term 3D-printen gebruikt om alle AMT-processen (Additive Manufacturing Technology) aan te duiden. 3D-printen is dan ook de term die in deze roadmap wordt gebruikt voor het proces om vanuit een digitale representatie van een onderdeel of product laagsgewijs een eindproduct op te bouwen. Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen 17

20 2.4 Voordelen Er zitten verschillende voordelen aan het laagsgewijs opbouwen van producten. Figuur 6 geeft enkele belangrijke voordelen weer. Kosten verlagen (kleine series) Designcomplexi teit en -functionaliteit Customized Duurzaamheid Nieuwe businessmodellen Geen tooling Toevoeging features Ergonomisch design Minder materiaal Goedkoper kleine Beperkt/geen transport Beperkt/geen magazijn Geen voorraadverlies (koelingskanalen, geluidsisolatie, interne structuren, hybride materialen laag-om-laag, etc.) Functies beter uitvoeren (porositeit, elektrische geleiding, etc.) (naar extern lichaam) Anatomisch design (naar intern lichaam) Esthetisch design (naar smaak) (afval) Lichtgewicht producten Efficiënte supply chains Life Cycle Analysis lager serie producten maken Iteratiesnelheid/ verkorten time-tomarket (prototyping) Verkorten van servicetijd, lead times Lichtgewicht producten Nieuwe supply chains (on demand, on location) Assemblage onderdelen door ontwerp (integrale functies) en tijdens Bieden nieuwe services (printer bij de klant) productieproces Design-en-print- het-zelf Co-creatie Figuur 6 - Overzicht van voordelen van 3D-printen. Kosten verlagen Een groot voordeel van laagsgewijs aanbrengen van materiaal is dat de integrale kosten lager kunnen uitvallen wanneer er geen tooling (bijvoorbeeld in de vorm van mallen of matrijzen) nodig is. Dat geldt in het bijzonder voor complexe producten of onderdelen die in lage volumes worden geproduceerd. De toolkosten moeten in dat geval over een kleine hoeveelheid producten worden afgeschreven, waardoor de kosten per product vrij hoog zijn. Daarnaast biedt 3D-printen de mogelijkheid om dichter bij eindklanten te produceren zonder grote voorraden aan te houden ( on demand, on location ). Hiermee kunnen voorraadverliezen (obsolete geraakte producten) worden vermeden. Omdat er steeds meer professionele 3D-printers wereldwijd beschikbaar zijn tegen acceptabele kostprijs, komt de techniek steeds meer in het bereik van kleinere ondernemingen en zelfs van particulieren. Vormvrijheid en maatwerk Een groot voordeel van 3D-printen is de vormvrijheid van het ontwerp. Er hoeft nauwelijks rekening te worden gehouden met maakbaarheidsbeperkingen vanuit tooling (bijvoorbeeld lossingen van matrijzen) of bewerkingsbeperkingen (bijvoorbeeld interne kanalen maken met CNC). Daardoor ontstaan nieuwe mogelijkheden om eigenschappen aan het eindproduct toe te 18 Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen

21 voegen, zoals cilindrische koelingskanalen en interne verstevigingsstructuren. Ook is het mogelijk om productfuncties beter uit te voeren, zoals het benutten van porositeit en het verbeteren van elektrische geleiding. Deels zijn deze mogelijkheden nog niet bekend: ontwerpers moeten hiervoor opnieuw de functionaliteit van het product bestuderen en een vernieuwd ontwerp maken, met de specifieke randvoorwaarden die de 3D-printtechniek daaraan stelt. Met 3D-printen kunnen producten ook licht van gewicht gemaakt worden middels constructies op basis van interne structuren (vergelijkbaar met een honingraat). Ook kunnen producten complexe designs bevatten, zodat onderdelen kunnen worden geïntegreerd tot één geheel (hoger stuklijstniveau) zonder de noodzaak van assemblageprocessen om een onderdeel als een hybride uit te voeren. Bovendien zijn er eenvoudig customized producten (one-offs) te printen die zowel ergonomisch, anatomisch als esthetisch customized kunnen zijn. Duurzaamheid Wat betreft duurzaamheid biedt het aanbrengen van materiaal voordelen ten opzichte van het weghalen van materiaal (verspanen). Er is minder afvalmateriaal dan bij veel verspanende processen, zoals bij het conventionelere frezen, draaien en slijpen. Ook is er minder energie nodig bij het opbouwen van bijvoorbeeld 10% materiaal dan bij het weghalen van 90% van het materiaal om de uiteindelijke 10% over te houden. Ook koelmiddelen en andere hulpstoffen zijn niet of minder vaak nodig. Lichtgewicht producten kunnen in de gebruiksfase leiden tot minder energieverbruik, denk aan lichtere auto s en vliegtuigen. Daarbij wordt ook brandstof bespaard door efficiëntere supply chains (on demand, on location). Er is immers minder transport nodig om producten op de plaats van bestemming te krijgen door uitgangsmateriaal in plaats van eindproducten af te leveren. Tevens biedt 3D-printen een alternatieve oplossing voor het voorraadbeheer van obsolete componenten en producten. Normaliter vergen die in de eindfase van de levenscyclus extra voorraad om levergaranties te realiseren. Dit alles leidt in veel gevallen tot een positief uitvallende Life Cycle Analysis (LCA), oftewel een lagere milieubelasting. Nieuwe businessmodellen De opgesomde voordelen van 3D-printen kunnen ook leiden tot nieuwe businessmodellen. Gezien de lagere toolingkosten kunnen met 3D-printen op een goedkopere manier lagere volumes geproduceerd worden. Daarnaast kan het digitale karakter van de technologie en het ontbreken van tussenstappen tussen ontwerp en productie de productontwikkeling versnellen: er valt tijdsvoordeel te behalen met de verkorting van de iteratieslagen door middel van tastbare 3D-geprinte voorwerpen (prototyping). 3D-printen kan ook worden ingezet bij het versnellen van het overgaan tot productie. Steeds vaker worden nulseries geprint, mits hierbij geen certificeringen komen kijken. Ook kunnen servicetijden en reparatietijden worden verkort. Geheel nieuw ingerichte supply chains komen binnen handbereik doordat verschillende schakels in de keten overbodig worden (toelevering van tools, opslag en transport van voorraden). Wellicht de interessantste kans voor nieuwe business is het aanbieden van nieuwe services. Zoals het neerzetten van een 3D-printer op locatie (bijvoorbeeld een chemische plant, boorplatform of bouwplaats) om producten lokaal te vervaardigen op het moment dat ze nodig zijn. Bovendien is voor deze nieuwe techniek enige kennis van CAD-modelleren noodzakelijk dus kunnen engineers derden hulp aanbieden bij het ontwerpen en printen van hun eigen producten. Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen 19

22 Consument en logistieke keten Door de toegankelijkheid van de 3D-printtechniek zullen consumenten steeds vaker hun eigen ontwerpen maken. Zij kunnen gebruik maken van compacte en eenvoudige printers die zij thuis kunnen gebruiken, of hun ontwerp opsturen naar een printservice die dat vervolgens print en toestuurt. Consumenten ontwerpen en customizen nu al eenvoudige gebruiksartikelen, sieraden, kledingstukken en accessoires zoals telefoonhoesjes. Doordat het vervaardigen van producten zo toegankelijk is geworden voor consumenten, ontstaat een cruciale verschuiving in de logistieke keten: van het kopen van producten in de winkel naar het printen van deze producten thuis. Dit betekent dat de logistieke stroom in materialen sterk verandert, maar ook dat in plaats van producten er digitale ontwerpen worden gekocht (bijvoorbeeld via een App-store). Ontwerpers van producten worden dan betaald per download in plaats van per verkocht fysiek product. Business-to-Business Er ontstaat een enorme freedom of creation, waarbij creativiteit eindeloos toepasbaar lijkt en iedereen snel een ontwerp kan uitproberen in de praktijk. Desalniettemin berust het succes van 3D-printen vooral op de Business-to-Business-markt (B2B). De B2B-markt zorgt ervoor dat de innovaties professionaliseren. Nieuwe ontwerptools, materialen, printprocessen en applicatiemogelijkheden krijgen door de investeringen vanuit de B2B-markt de mogelijkheid om volwassen te worden. Medische producten in de vorm van maatwerk-implantaten en -hulpmiddelen zullen verder vernieuwen en in aantal toenemen, evenals onderdelen voor machinebouw, automotive, luchtvaart en defensie. En de machinebouw (3D-printers) zelf zal innoveren en groeien. 2.5 Nadelen Er zitten echter ook (nog) enkele nadelen aan 3D-printen. Voor grote series en heel grote onderdelen (bijvoorbeeld groter dan een kubieke meter) is de technologie nog niet geschikt en uitontwikkeld. Voor grote series zal het naar verwachting waarschijnlijk altijd interessanter blijven een aparte tool (mal of matrijs) te maken om mee te produceren, tenzij de vorm alleen met additieve technologie gemaakt kan worden. De conventionele technieken hebben vaak ook als voordeel dat de gebruikte materialen en de machines nu nog goedkoper zijn dan die voor 3D-printen gebruikt worden. Ook ligt de productiesnelheid bij conventionele technieken vaak vele malen hoger en is er minder nabewerking noodzakelijk. Daarentegen verwacht men in de toekomst voor grotere producten voldoende productiecapaciteit. Er zijn reeds printers beschikbaar die designs van x x millimeter kunnen printen in polymeer. Metaalprinters voor grotere producten zijn ook in ontwikkeling. Een ander nadeel is dat 3D-printen technologisch voor enkele materialen nog onvolwassen is (kunststof is voor prototypingdoeleinden al wel ver ontwikkeld). De verwachting is dat de performance (tijd, oppervlaktestructuur) verbetert en de kosten (materiaal, machines) zullen dalen. 20 Innovatie Zuid - Roadmap 3D-Printen

High Tech Systemen. Short-range Wireless Communications

High Tech Systemen. Short-range Wireless Communications High Tech Systemen Short-range Wireless Communications Colofon Innovatie Zuid Mei 2012 Thema High Tech Systemen: Short-range Wireless Communications Samengesteld door Erik Teunissen e.teunissen@berenschot.nl

Nadere informatie

Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot. Zon op Nederland Roadmap 2011-2015

Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot. Zon op Nederland Roadmap 2011-2015 Februari 2011 Projectteam Zon op Nederland, onder begeleiding van Berenschot Zon op Nederland Roadmap 2011-2015 Roadmap Zon op Nederland Een roadmap voor het solar ecosysteem van Nederland naar een wereldwijd

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Hightech meets business. De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen

ING Economisch Bureau Hightech meets business. De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen ING Economisch Bureau Hightech meets business De economische impact van technologie voor sectoren, organisaties en mensen Samenvatting en visie Hoe raakt technologie de economie? Wat zijn de belangrijkste

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data Almere DataCapital De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data // Hilversum, september 2011 // Een uitgave van immovator Almere DataCapital

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumentenehealth

Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumentenehealth TNO-rapport TNO 2014 R11712 Disruptieve effecten van consumentenehealth Earth, Life & Social Sciences Schipholweg 77-89 2316 ZL Leiden Postbus 3005 2301 DA Leiden www.tno.nl T +31 88 866 30 00 Datum 28

Nadere informatie

hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie? industriële co-creatie en 3D-printing

hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie? industriële co-creatie en 3D-printing hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie? industriële co-creatie en 3D-printing Hype, haarlemmerolie of harde waardecreatie? 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 De contouren 2 De economie in 2011 Jaar van onzekerheid,

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Masterthesis Economische Geografie. Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988. Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen.

Masterthesis Economische Geografie. Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988. Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen. Masterthesis Economische Geografie Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Véronique Eldering, 3218988 Begeleider: Dhr. A. van Rietbergen. 2 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt mijn masterthesis:

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Application Services. the way we do it. Trends in Retail 2013-2014 De band met de klant

Application Services. the way we do it. Trends in Retail 2013-2014 De band met de klant Application Services the way we do it Trends in Retail 2013-2014 De band met de klant Auteurs: Drs. ing. L.J.W. (Leon) Berger Principal Consultant Consumer Products & Retail Tel. +31 6 1240 8073 leon.berger@capgemini.com

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Investeren in metaalbewerkingsmachines. low volume, high mix & high complexity

Investeren in metaalbewerkingsmachines. low volume, high mix & high complexity Investeren in metaalbewerkingsmachines low volume, high mix & high complexity 2 De juiste financiering voor uw onderneming De metaalindustrie in Nederland bestaat uit een kleine 10.000 bedrijven. De totale

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011. Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce

ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011. Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce ING Sectormanagement Transport & Logistiek Juni 2011 Sectorstudie Fysieke distributie en e-commerce Colofon Auteurs ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode drs. ing. B.P.A.M van de

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie