KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA , RPR ; BTW BE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226."

Transcriptie

1 Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk 'de bank' en de verzekeraar genoemd. Het legt de voorwaarden vast wat betreft de uitwisseling van informatie en/of opdrachten door middel van deze vorm van elektronisch bankieren en elektronisch verzekeren. De rechten en plichten van de contractanten die via KBC-Online opdrachten geven tot het verrichten van transacties in financiële instrumenten op een Belgische of buitenlandse Gereglementeerde Markt worden mede beheerst door het Reglement KBC-Onlinetransacties Gereglementeerde Markten, dat een aanvulling vormt op dit reglement. De contractuele relatie tussen KBC Bank NV en haar cliënteel wordt beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV, waarop dit reglement een aanvulling vormt. De contractuele relatie tussen KBC Verzekeringen NV en haar cliënteel wordt beheerst door de Algemene en Bijzondere polisvoorwaarden en polisbijvoegsels, waarop dit reglement een aanvulling vormt. De contractant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de toepassing ervan duidelijk te hebben aanvaard door de ondertekening van het contract. I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV. De bank: KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA , RPR ; BTW BE De verzekeraar: KBC Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming in België toegelaten onder CBFA-codenr om alle verzekeringstakken te beoefenen (K.B. van 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979), met maatschappelijke zetel te BE-3000 Leuven, Waaistraat 6, RPR , BTW BE De contractant: Elke Belgische ingezetene die via KBC gebruikmaakt van de diensten van Online. Het bankkantoor: Het KBC-bankkantoor waar de contractant zijn rekeningen voert of, wat betreft contractanten die alleen verzekeringscliënt zijn, het KBC-bankkantoor waar de contractant het abonnement Online heeft afgesloten. Online: Als er sprake is van Online wordt er altijd KBC-Online bedoeld. KBC-Online: Het geheel van toegang en diensten, aangeboden door de bank, dat het de contractant mogelijk maakt om met zijn eigen apparatuur computer met een modem of een ander type van aansluiting (kabel, ADSL.) - thuis zijn bank- en verzekeringszaken te beheren. Deze toepassing is er voor alle KBC-cliënten. KBC-Online bestaat in twee versies: KBC-Online Browser en KBC-Online Local. De contractant kan echter ook kiezen voor de KBC-Online Browsertoepassing alleen. Elektronische handtekening: Handtekening op basis van een 1024-bits RSA-sleutelpaar, gecombineerd met een geheime code. Systeemvereisten: Zie bijlage 1. De bank en de verzekeraar maken gebruik van zogenaamde cookies, dat zijn minibestandjes die op de harde schijf van de pc van de contractant worden bewaard. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar zijn noodzakelijk voor het functioneren van Online. Een cookie kan bijvoorbeeld de taalcode van de contractant bijhouden, zodat hij bij een volgend bezoek automatisch terechtkomt bij de informatie in zijn moedertaal. Deze cookies worden niet gebruikt voor andere doeleinden. De contractant aanvaardt het gebruik van deze cookies door ondertekening van het contract. Bij een wijziging van de systeemvereisten worden de contractanten daarvan met een Online-bericht op de hoogte gebracht. De geldende systeemvereisten zijn te vinden op de website Functionaliteiten: Dit reglement is van toepassing op de huidige en toekomstige modules en functies die via Online beschikbaar worden gesteld. De volgende modules en functies maken steeds deel uit van Online: Online-systeem - Aanmelden - Afmelden Rekeninginformatie Beheer betaalagenda Persoonlijk overzicht CW3440N1 V /- p. 1 van 8

2 Mits de bank daarmee akkoord gaat, kan de contractant kiezen voor de volgende modules en functies: Mijn cliëntgegevens Drukken rekeningafschriften en bijlagen Overschrijvingen - Overschrijvingen tussen eigen rekeningen (rekeningen waarvan de contractant rekeninghouder, medehouder of volmachthebber is) - Overschrijvingen naar andere rekeningen binnenland - Beheer begunstigden binnenland - EU-overschrijvingen Automatische opdrachten - Opvragen periodieke opdrachten/ automatisch sparen - Invoeren periodieke opdrachten/ automatisch sparen - Beheren periodieke opdrachten/ automatisch sparen Domiciliëringen - Opvragen domiciliëringen - Invoeren domiciliëringen - Beheren domiciliëringen Kredietkaarten (Visa en Eurocard) Beleggingsplan Effectenrekeningen Termijnbeleggingen - Opvragen termijnbeleggingen - Invoeren termijnbeleggingen - Wijzigen bestemming termijnbeleggingen Bijstorten pensioensparen Pricos Spaar- en beleggingsverzekeringen Verzekeringen - Verzekeringsoverzicht - Schadeaangifte Kredieten - Opvragen kredieten - Aanvraag KBC-Voorafbetalingsplan Online-berichten - Versturen berichten - Ontvangen berichten - Verzonden berichten Aanvraag andere abonnementen - KBC-Phone/Telecenter Mits de bank daarmee akkoord gaat en na het vervullen van bijkomende formaliteiten, kan de contractant kiezen voor de volgende modules/functies: Modules/functies Beleggingsfondsen - Aankopen beleggingsfondsen - Aankopen beleggingsfondsen tijdens emissieperiode - Verkopen beleggingsfondsen - Opvragen en beheren orders Beursorders - Aan- en verkooporders (max EUR per order) - Openstaande orders - Uitgevoerde orders - Geschrapte orders Portefeuille KBC-Vermogensbeheer Bijkomende formaliteiten Invullen vragenlijst die peilt naar financiële draagkracht, ervaring met beleggingen en beleggingsdoelstellingen. Invullen vragenlijst die peilt naar financiële draagkracht, ervaring met beleggingen en beleggingsdoelstellingen Invullen formulier voor risicoprofielbepaling Overeenkomst vermogensbeheer + invullen formulier Rappportering via KBC-Online Voor toekomstige modules en functies zal het expliciete akkoord van de contractant - door middel van zijn elektronische handtekening of door ondertekening van het formulier KBC-Online worden gevraagd. II. Informatie van derden De contractant kan via KBC-Online informatie opvragen die door derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet ter nakoming van wettelijke verplichtingen die op hen rusten. Zo kan de contractant onder meer een portefeuille-overzicht opvragen dat hem door KBC Asset Management NV ter beschikking wordt gesteld naar aanleiding van een overeenkomst vermogensbeheer die hij met de genoemde vennootschap heeft gesloten. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van informatie verstrekt door derden. Evenmin kan uit deze externe informatie enige verplichting voor de bank voortvloeien. CW3440N1 V /- p. 2 van 8 Reglement KBC-Online

3 III. Gebruiksvoorwaarden Artikel 1 - Toekennen van de dienst(en) De contractant kan gebruikmaken van de diensten van Online tegen de voorwaarden die de bank en, wat verzekeringsverrichtingen betreft, de verzekeraar bepalen. De bank en de verzekeraar behouden zich het recht voor de toegang tot deze dienst(en) te weigeren zonder deze weigering te moeten motiveren. De contractant heeft terzake geen enkel verhaal. Artikel 2 - Aflevering en installatie Voor KBC-Online moet de cliënt beschikken over een internettoegang. De contractant informeert rechtstreeks bij de internetprovider naar de voorwaarden en de mogelijkheden van een internetabonnement. De KBC-Online Browsertoepassing wordt opgestart via de website De software voor KBC-Online Local wordt door de bank op cd-rom aangeboden. De contractant zorgt zelf voor de installatie van die software. De bank verschaft toegang tot Online door het toekennen van codes en stelt bijbehorende documentatie ter beschikking. De bank en de verzekeraar verlenen de nodige ondersteuning bij de toepassingsmogelijkheden via een telefonische helpdesk. Voor technische ondersteuning kan de contractant terecht bij de Voor inhoudelijke ondersteuning kan hij zich wenden tot de voor wat betreft bancaire applicaties en tot het KBC-Telecenter voor wat betreft verzekeringsapplicaties. Artikel 3 - Beveiliging Alle betalings- of uitvoeringsopdrachten moeten worden beveiligd. Dit gebeurt met een persoonlijk sleutelpaar (een 1024-bits RSA-sleutelpaar) dat de contractant moet aanmaken vooraleer hij met de betrokken toepassing kan werken. Dit persoonlijk sleutelpaar wordt beveiligd met een geheime code. Tijdens het aanmelden en bij het uitvoeren van transacties wordt dit sleutelpaar gebruikt voor het berekenen van de elektronische handtekening. De contractant ontvangt bij de sluiting van het contract een paswoord. De bank waarborgt het geheime karakter van dit paswoord. De contractant moet zijn paswoord bij de eerste toegang (bij het aanmaken van zijn persoonlijke beveiligingssleutel) wijzigen in een zelf gekozen paswoord. Dit is strikt persoonlijk, en mag niet aan derden worden meegedeeld noch op enig document genoteerd. De contractant moet zijn persoonlijk sleutelpaar veilig bewaren en bij voorkeur opslaan op een diskette, die hij veilig bewaart. Wanneer de contractant tot driemaal toe een foutief paswoord invoert, blokkeert hij de toegang tot het systeem, en kan de dienst Online niet meer worden opgestart. De contractant moet dan een nieuw initieel paswoord in zijn bankkantoor halen. Ook is het ten zeerste aan te bevelen om een virusscanner en een firewall te installeren. Informatie over virusscanners en firewalls is te vinden op de website De bank controleert met haar eigen apparatuur de correctheid van het paswoord (persoonlijke geheime sleutel). Wanneer de berekening door de bank niet overeenstemt met die van de contractant, zal deze laatste een tweede maal een paswoord moeten doorgeven. Bij gebrek aan overeenstemming is de bank en/of de verzekeraar er niet toe gehouden de opdracht uit te voeren. De contractant erkent de rechtsgeldigheid van de door de bank en/of de verzekeraar uitgevoerde opdrachten, beveiligd met zijn paswoord (persoonlijke geheime sleutel), onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 10. De contractant moet zich ervan vergewissen dat de veiligheidscertificaten geldig zijn, en afkomstig van de juiste instantie, zoals beschreven op de website Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten door de bank of de verzekeraar De contractant moet vooraf zorgen voor toereikend fonds alvorens een betalingsopdracht door te geven. De bank behoudt zich het recht voor de uitvoering te weigeren van opdrachten waarvoor er geen of onvoldoende fonds op de rekening is. De bank en de verzekeraar kunnen de uitvoering van opdrachten weigeren wanneer de voorgeschreven beveiligingsprocedure niet werd in acht genomen. Misbruik van het systeem door de contractant kan de afsluiting en/of blokkering van de toegang tot het systeem en van de rekening tot gevolg hebben, zonder voorbericht noch ingebrekestelling, of de opzegging van de cliëntrelatie. Artikel 5 - Uitvoering van opdrachten door de bank of de verzekeraar (dit artikel is geldig vanaf 9 december 2003) Voor overschrijvingsopdrachten (overschrijvingen naar andere rekeningen met of zonder memodatum, overschrijvingen naar andere rekeningen buitenland, nieuwe periodieke opdrachten, wijziging bestaande periodieke opdrachten) geldt er, behoudens bijzondere limieten per verrichting, een daglimiet van EURO. De cliënt kan deze limieten laten aanpassen binnen de door de bank bepaalde voorwaarden. Hij dient dit aan te vragen bij zijn bankkantoor. Voor minderjarige cliënten gelden er bij overschrijvingsopdrachten evenwel de volgende limieten : - overschrijvingen van de eigen spaarrekening naar de eigen zichtrekening zijn niet mogelijk ; - overschrijving van eigen zichtrekening naar eigen spaarrekening is onbeperkt mogelijk; - overschrijvingen naar rekeningen van derden zijn beperkt tot 125 EUR per dag De wettelijke vertegenwoordiger(s) van de cliënt, kan (kunnen) deze limiet laten aanpassen. Hij/zij dient(en) dit aan te vragen bij hun bankkantoor. CW3440N1 V /- p. 3 van 8 Reglement KBC-Online

4 Tevens kan de cliënt, of wanneer hij minderjarig is, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), in de loop van de overeenkomst, de aldus vastgelegde limieten, laten aanpassen binnen de door de bank vastgelegde voorwaarden. Hij kan eveneens de limieten laten aanpassen bij verlies of diefstal van zijn toegangsmiddelen en telkens wanneer hij een boeking op zijn rekeninguittreksels vaststelt van een transactie waarvoor hij geen toestemming heeft gegeven. De cliënt die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet zich wenden tot zijn bankkantoor. Artikel 6 - Reikwijdte van het gebruiksrecht en intellectuele eigendom Alle intellectuele-eigendomsrechten op de programmatuur en de handleiding berusten exclusief bij de bank. De intellectueleeigendomsrechten op de applicaties berusten exclusief bij de bank, met uitzondering van de intellectuele-eigendomsrechten op de verzekeringsapplicaties, die exclusief bij de verzekeraar berusten. Niets in deze overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De contractant onthoudt zich van elke inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van de bank en verbindt zich ertoe de gebruiksaanwijzingen strikt na te leven. De contractant verwerft slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de programmatuur. Hij mag de programmatuur, de applicaties en de handleidingen alleen gebruiken in overeenstemming met de in hoofdstuk 1 beschreven gebruiksdoeleinden, en ze op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen van derden. Het is de contractant verboden de programmatuur, de applicaties en handleiding te kopiëren, te vertalen, te bewerken, te decompileren of anderszins te veranderen zonder voorafgaande toestemming van de bank. Artikel 7 - Toegangstijden KBC-Online is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, tenzij KBC-Online niet beschikbaar is als gevolg van onderhoudswerkzaamheden. Artikel 8 Verplichtingen van de contractant De contractant is ertoe gehouden Online te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van het contract. De contractant moet zijn toegangsmiddelen (persoonlijk sleutelpaar en code) zorgvuldig bewaren. In het bijzonder moet hij het geheime karakter van zijn persoonlijk codenummer bewaren door het aan niemand mee te delen en door het nergens te noteren. De contractant mag zijn sleutel of zijn computer niet onbeheerd achterlaten (bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel of voertuig - zelfs als dit afgesloten is - en in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten). Hij mag zijn toegangsmiddelen (persoonlijk sleutelpaar en code) nooit eigenmachtig aan derden (met inbegrip van echtgenoot, familieleden en vrienden) overhandigen of door hen laten gebruiken. De contractant heeft de verplichting om de bank onmiddellijk op de hoogte te brengen van: - het verlies of de diefstal van de toegangsmiddelen; - de vervalsing of elk ander risico van misbruik van zijn toegangsmiddelen, zoals het verloren gaan van het geheime karakter van het persoonlijk paswoord en/of zijn persoonlijk sleutelpaar; - de boeking op zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven; - elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften. De contractant kan daartoe iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel s nachts als overdag, de bank telefonisch bereiken op het nummer Deze telefonische melding moet binnen drie dagen bevestigd worden per aangetekende brief, telefax, telex of telegram op het adres van de bank vermeld in artikel 17. De contractant verbindt zich ertoe in geval van misbruik, verlies, diefstal en vervalsing - of enig vermoeden daarvan - van zijn persoonlijke sleutel en/of zijn paswoord, zijn paswoord onmiddellijk te wijzigen. De contractant moet onmiddellijk bij de federale politie klacht indienen omtrent elk effectief vastgesteld misbruik. De contractant mag een opdracht die hij via Online heeft gegeven niet herroepen, behoudens wanneer het bedrag niet bekend is op het ogenblik van het geven van de opdracht. Artikel 9 - Verplichtingen van de bank De bank verbindt zich ertoe - gedurende een periode van minstens vijf jaar, te rekenen vanaf de uitvoering van de transacties, een interne registratie van de verrichtingen bij te houden; - de risico s te dragen voor elke verzending van de toegangsmiddelen aan de contractant - de contractant de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving vermeld in artikel 8 op elk ogenblik te verrichten en de contractant een identificatiemiddel te geven waarmee hij de kennisgeving kan bewijzen; - elk nieuw gebruik van de dienst voor zover technisch mogelijk te beletten zodra de contractant de kennisgeving van verlies/diefstal/misbruik heeft gedaan; - onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 10, in geval van niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde transacties die al werden ingeleid, transacties uitgevoerd zonder toestemming van de contractant, en transacties ten gevolge van het gebruik van nagemaakte instrumenten, de contractant binnen de kortst mogelijke termijn terug te betalen met de juiste valuta; - de contractant periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van de dienst te verhinderen; - in geval van betwisting van een transactie, overeenkomstig artikel 12 het bewijs voor te leggen dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of een ander gebrek werd beïnvloed, op voorwaarde dat de cliënt de bank in kennis heeft gesteld van de betwisting, binnen drie maanden na de mededeling aan de cliënt van de informaties betreffende deze transactie. CW3440N1 V /- p. 4 van 8 Reglement KBC-Online

5 Artikel 10 Aansprakelijkheid en risicoregeling De bank draagt de risico s voor elke verzending van de toegangsmiddelen aan de contractant. De contractant is vanaf de aflevering van de toegangsmiddelen aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan voortvloeien, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies, diefstal of misbruik van de toegangsmiddelen, draagt de contractant het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan tot op het ogenblik van de in artikel 8 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de contractant is evenwel beperkt tot 150 EUR per schadegeval. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van fraude of grove nalatigheid. Als grove nalatigheid kan onder meer worden beschouwd : - het niet naleven door de contractant van zijn verplichtingen of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, zoals het samen bewaren van zijn persoonlijk sleutelpaar en het geheime codenummer; - het geven van zijn persoonlijk sleutelpaar en/of zijn geheime code aan derden, met inbegrip van echtgenoot, familie of vrienden; - het laten gebruiken van de dienst Online door derden; - het onbeheerd achterlaten van de toegangsmiddelen (computer, persoonlijke sleutel en/of code), bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel, in een voertuig (zelfs als dit afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten; - het niet onmiddellijk waarschuwen van de bank in geval van verlies of diefstal; - het niet onmiddellijk laten blokkeren van de dienst wanneer de contractant verlies, diefstal of misbruik van zijn toegangsmiddelen vaststelt; - het nalaten door de contractant de bank onverwijld in kennis te stellen van de boeking op zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven en van elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften. De contractant draagt geen risico voor eventuele schade die als gevolg van verlies, diefstal of misbruik van de toegangsmiddelen is ontstaan na de melding, behalve in geval van fraude. In afwijking van deze regeling en behoudens fraude van de kant van de contractant, is deze niet aansprakelijk wanneer de transactie werd verricht zonder elektronische identificatie. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bepaalde gebruiksmogelijkheden van de dienst tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken, defecten of overmacht. De bank is aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de transacties met de dienst Online, voorzover de transacties al werden ingeleid op door de bank erkende apparatuur, tenzij de contractant zijn verplichtingen niet heeft nageleefd. De bank verklaart dat zij alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om virusvrije software ter beschikking te stellen. Behoudens het bewijs van opzet of grove fout van de kant van de bank, haar aangestelden of lasthebbers, kan de contractant de bank niet aansprakelijk stellen voor door een virus veroorzaakte schade aan apparatuur of programmatuur. De bank en de verzekeraar moeten alle vereiste inspanningen leveren om een regelmatige dienstverlening te verzekeren en te voorzien in een aangepaste beveiligings- en identificatiemethode. De bank noch de verzekeraar kan echter aansprakelijk worden gesteld wanneer de regelmatige dienstverlening wordt gehinderd door technische fouten of storingen in het netwerk die buiten de onmiddellijke controle vallen van de bank of van de verzekeraar als verstrekker van de dienst (verantwoordelijkheid van de accessprovider of beheerder van het transmissiesysteem). De bank noch de verzekeraar kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van de gebrekkige infrastructuur van de contractant. Artikel 11 - Opzegging a. De contractant kan op elk ogenblik het gebruik van de dienst stopzetten en zijn contract beëindigen. Hij moet zich hiervoor wenden tot zijn bankkantoor. b. De bank en de verzekeraar zijn gerechtigd het contract te allen tijde op te zeggen mits een opzegtermijn van 2 maanden wordt in acht genomen. Een opzegging door de bank geldt ook als opzegging door de verzekeraar. c. De bank zowel als de verzekeraar hebben het recht om de overeenkomst onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen in de volgende gevallen: - Het vertrouwen in de contractant is ernstig geschaad. - De contractant leeft de beveiligingsprocedures niet na. - Er is sprake van ernstige wanprestatie. Een opzegging door de bank geldt ook hier als opzegging door de verzekeraar. d. De contractant kan in de volgende gevallen aanspraak maken op een terugstorting pro rata temporis van de door hem voor de dienst betaalde vergoedingen die de lopende periode dekken: - De dienst wordt door de bank of door de verzekeraar eenzijdig beëindigd, behoudens in de gevallen vermeld in artikel 11(c); - De dienst wordt door de contractant opgezegd als reactie op een eenzijdige wijziging van het tarief of de essentiële voorwaarden van de dienst door de bank of de verzekeraar. IV. Rekeningafschriften /Gegevensverwerking Artikel 12 - Rekeningafschriften De contractant kan met KBC-Online zijn rekeningafschriften zelf opvragen en afdrukken. Deze afschriften dragen de vermelding elektronisch afschrift. Contractanten die hun rekeningafschriften niet via KBC-Online opvragen, krijgen hun rekeningafschriften toegestuurd op het met de bank afgesproken adres en volgens de gekozen frequentie, of kunnen ze opvragen aan de KBC-Maticdrukker. Zijn de rekeningafschriften eenmaal opgevraagd via KBC-Online, dan kan de contractant ze niet meer opvragen aan de KBC- Matic-drukker. Papieren duplicaten kan hij opvragen bij zijn KBC-bankkantoor tegen vergoeding. Het afschrift vermeldt alle verrichtingen gedaan na de mededeling van het laatste afschrift. Behoudens tegenbewijs, gelden de elektronische afschriften als bewijs van de verrichtingen. Elke betwisting omtrent het rekeningafschrift moet schriftelijk aan de bank worden meegedeeld binnen drie CW3440N1 V /- p. 5 van 8 Reglement KBC-Online

6 maanden na ontvangst van het afschrift. Na het verstrijken van deze termijn worden het rekeningafschrift en het afgedrukte saldo onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. De contractant onthoudt zich van elke wederrechtelijke manipulatie of vervalsing van de via KBC-Online opgevraagde rekeningafschriften. In geval van een verschil tussen de door de contractant afgedrukte rekeningafschriften en de door de bank aangemaakte rekeningafschriften (duplicaten), hebben deze laatste-, gebaseerd op de rekeninggegevens zoals zij voorkomen in de boeken en op de journaalbanden (loggings) van de bank, de voorrang en vormen zij het formele bewijs van de door de contractant gedane verrichtingen. De informatie vervat in de polisdocumenten van de contractant vormt het formele bewijs van de door de contractant gedane verzekeringsverrichtingen. Zij heeft de voorrang op de informatie over verzekeringen die via Online wordt aangeboden Artikel 13 - Gegevensverwerking Inzake de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 wordt verwezen: a. wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de bank berust, naar artikel I.14 van de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de contractant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard; b. wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de verzekeraar berust, naar de doelstellingen van deze verwerkingen en de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de contractant, zoals ter kennis gebracht aan en uitdrukkelijk aanvaard door de contractant bij het sluiten van de desbetreffende verzekeringen. V. Kosten Artikel 14 - Kosten De KBC-Online Browsertoepassing wordt gratis ter beschikking gesteld van de contractant. De bank en de verzekeraar behouden zich het recht voor om een bijdrage in de kosten in te voeren. Voor de dienst KBC-Online Local is een driemaandelijkse bijdrage verschuldigd, die de bank automatisch debiteert van de facturatierekening opgegeven door de contractant. Deze bijdrage is voor de eerste maal verschuldigd de maand na het einde van de gratis proefperiode. De bank kan, mits zij de contractant daarvan vooraf kennis geeft, de tarieven wijzigen, en wel op de eerstvolgende vervaldag of, bij gebrek aan vervaldag, bij de eerstvolgende aanrekening. De contractant wordt geacht met de tariefwijziging in te stemmen wanneer hij niet binnen twee maanden na de kennisgeving uitdrukkelijk en schriftelijk afziet van de dienst. Tarief: zie bijlage 2 en op de website VI. Wijziging van onderhavig reglement Artikel 15 - Wijziging van onderhavig reglement De bank en de verzekeraar behouden zich het recht voor om de bepalingen van dit reglement te wijzigen. Iedere wijziging wordt minstens twee maanden voor haar toepassing aan de contractant meegedeeld met een bericht in KBC-Online-browsertoepassing, of op een ter beschikking van de contractant staande duurzame drager die voor hem toegankelijk is. De contractant beschikt over de mogelijkheid om binnen een termijn van twee maanden de overeenkomst kosteloos op te zeggen wanneer hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. Wijzigingen worden voor de contractant bindend wanneer hij de overeenkomst niet heeft opgezegd binnen twee maanden na de kennisgeving. VII. Overdracht Artikel 16 - Overdracht van rechten en verplichtingen De contractant kan de rechten en verplichtingen, bepaald in onderhavig reglement, niet aan derden overdragen. Overdrachten in strijd met deze bepaling zijn nietig. CW3440N1 V /- p. 6 van 8 Reglement KBC-Online

7 VIII. Klachten en geschillen Artikel 17 - Klachten en geschillen Wanneer de contractant een klacht heeft in verband met een bancaire applicatie, moet hij zich in eerste instantie wenden tot het bankkantoor waar hij zijn rekeningen voert. Klachten in verband met misbruik van Online moeten aangetekend worden ingediend op het volgende adres. (Bij de aangetekende brief moet een kopie van het proces-verbaal worden gevoegd): KBC Bank ELK/8086 Brusselsesteenweg 100 B-3000 Leuven Wanneer de klacht niet op een voor de contractant bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Cliëntenservice van de bank: KBC Bank PLS Cliëntenservice Brusselsesteenweg 100 B-3000 Leuven Tel: Fax: Zo hij niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de Cliëntenservice van de bank, kan de contractant een beroep doen op de ombudsman van de Belgische Vereniging van Banken (BVB): Ombudsman Bankbedrijf De heer Paul Caeyers Ombudsman voor cliënten van de banksector en van beursvennootschappen de Meeûssquare 35 (6de verd.) B Brussel Tel: Fax: Voor klachten in verband met verzekeringsapplicaties moet de contractant zich in eerste instantie wenden tot het bankkantoor waar hij zijn rekeningen voert of tot zijn KBC-verzekeringagent. Wanneer de klacht niet op een voor de contractant bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst van KBC Verzekeringen. Ombudsdienst KBC Verzekeringen Waaistraat 6 B-3000 Leuven Tel: Fax: Zo hij niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de ombudsdienst van de verzekeraar, kan hij schriftelijk een beroep doen op de ombudsman voor de verzekeringssector: Ombudsman van de Verzekeringen Huis der Verzekeringen de Meeûssquare 35 B Brussel Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De rechten en verplichtingen van de contractant en van KBC zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. CW3440N1 V /- p. 7 van 8 Reglement KBC-Online

8 Bijlage 1 De contractant moet beschikken over een computer met de volgende technische kenmerken: - Internettoegang via kabel-, ISDN-, LAN- of ADSL-verbinding of via modem (minstens bps) - cd-romlezer (voor KBC-Online Local en installatie internettoegang) - Schermresolutie : 800x600 of hoger - Java Virtual Machine van Microsoft of Java Runtime Environment van Sun vanaf versie 1.4.1_01 - Acrobat Reader vanaf versie 5 1. Pc-gebruikers Besturingssysteem Windows 95/98 Windows NT (incl. Service Pack 4) Windows Me Processor Pentium 133 AMD/K6 Pentium 150 AMD/K6 Windows 2000 (incl. Service Pack 1) Pentium II AMD/K6-2 Windows XP Pentium 300 AMD/K6- RAM 32 MB (KBC-Online Local 64 MB) 64 MB 128 MB 128 MB Schijfruimte 1 MB (KBC-Online Local 35 MB) Webbrowser Microsoft Internet Explorer 5.0, 5.5, 6.0 of Netscape Navigator 4.5 t.e.m. 4.8 java enabled, javascript en cookies aanvaarden veiligheid : SSL3 (is standaard aanwezig en aangevinkt in de webbrowser) Diskettestation a:\ Dial-Up Adapter en Network Protocol TCP/IP moeten geïnstalleerd zijn 2. Macintosh-gebruiker Processor Power PC OS version MAC Os 8.1, 9.x RAM 40 MB Schijfruimte 1 MB (KBC-Online Local 35 MB) Webbrowser Netscape Navigator 4.5 t.e.m. 4.8 java enabled, javascript en cookies aanvaarden veiligheid: SSL3 (is standaard aanwezig en aangevinkt in de webbrowser) TCP/IP : Open transport 1.1 of hoger Bijlage 2 KBC-Online Browser is gratis. De kostprijs vanr KBC-Online Local is 3 EUR (inclusief BTW) per kwartaal. KBC-Online Local is gratis voor jongeren t.e.m.hun 25ste verjaardag en voor houders van een KBC-Comfort+rekening. CW3440N1 V /- p. 8 van 8 Reglement KBC-Online

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Reglement Argenta Spaarbank NV

Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Argenta Spaarbank NV - Versie dd. 30062012 Pagina 1 van 15 Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Internetbankieren met digipass...3 1. Definities...3 2. Aanmelden...3 3. Gebruik van Internetbankieren...3

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie