KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA , RPR ; BTW BE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226."

Transcriptie

1 Reglement KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, hierna respectievelijk 'de bank' en de verzekeraar genoemd. Het legt de voorwaarden vast wat betreft de uitwisseling van informatie en/of opdrachten door middel van deze vorm van elektronisch bankieren en elektronisch verzekeren. De rechten en plichten van de contractanten die via KBC-Online opdrachten geven tot het verrichten van transacties in financiële instrumenten op een Belgische of buitenlandse Gereglementeerde Markt worden mede beheerst door het Reglement KBC-Onlinetransacties Gereglementeerde Markten, dat een aanvulling vormt op dit reglement. De contractuele relatie tussen KBC Bank NV en haar cliënteel wordt beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV, waarop dit reglement een aanvulling vormt. De contractuele relatie tussen KBC Verzekeringen NV en haar cliënteel wordt beheerst door de Algemene en Bijzondere polisvoorwaarden en polisbijvoegsels, waarop dit reglement een aanvulling vormt. De contractant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de toepassing ervan duidelijk te hebben aanvaard door de ondertekening van het contract. I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV. De bank: KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA , RPR ; BTW BE De verzekeraar: KBC Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming in België toegelaten onder CBFA-codenr om alle verzekeringstakken te beoefenen (K.B. van 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979), met maatschappelijke zetel te BE-3000 Leuven, Waaistraat 6, RPR , BTW BE De contractant: Elke Belgische ingezetene die via KBC gebruikmaakt van de diensten van Online. Het bankkantoor: Het KBC-bankkantoor waar de contractant zijn rekeningen voert of, wat betreft contractanten die alleen verzekeringscliënt zijn, het KBC-bankkantoor waar de contractant het abonnement Online heeft afgesloten. Online: Als er sprake is van Online wordt er altijd KBC-Online bedoeld. KBC-Online: Het geheel van toegang en diensten, aangeboden door de bank, dat het de contractant mogelijk maakt om met zijn eigen apparatuur computer met een modem of een ander type van aansluiting (kabel, ADSL.) - thuis zijn bank- en verzekeringszaken te beheren. Deze toepassing is er voor alle KBC-cliënten. KBC-Online bestaat in twee versies: KBC-Online Browser en KBC-Online Local. De contractant kan echter ook kiezen voor de KBC-Online Browsertoepassing alleen. Elektronische handtekening: Handtekening op basis van een 1024-bits RSA-sleutelpaar, gecombineerd met een geheime code. Systeemvereisten: Zie bijlage 1. De bank en de verzekeraar maken gebruik van zogenaamde cookies, dat zijn minibestandjes die op de harde schijf van de pc van de contractant worden bewaard. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar zijn noodzakelijk voor het functioneren van Online. Een cookie kan bijvoorbeeld de taalcode van de contractant bijhouden, zodat hij bij een volgend bezoek automatisch terechtkomt bij de informatie in zijn moedertaal. Deze cookies worden niet gebruikt voor andere doeleinden. De contractant aanvaardt het gebruik van deze cookies door ondertekening van het contract. Bij een wijziging van de systeemvereisten worden de contractanten daarvan met een Online-bericht op de hoogte gebracht. De geldende systeemvereisten zijn te vinden op de website Functionaliteiten: Dit reglement is van toepassing op de huidige en toekomstige modules en functies die via Online beschikbaar worden gesteld. De volgende modules en functies maken steeds deel uit van Online: Online-systeem - Aanmelden - Afmelden Rekeninginformatie Beheer betaalagenda Persoonlijk overzicht CW3440N1 V /- p. 1 van 8

2 Mits de bank daarmee akkoord gaat, kan de contractant kiezen voor de volgende modules en functies: Mijn cliëntgegevens Drukken rekeningafschriften en bijlagen Overschrijvingen - Overschrijvingen tussen eigen rekeningen (rekeningen waarvan de contractant rekeninghouder, medehouder of volmachthebber is) - Overschrijvingen naar andere rekeningen binnenland - Beheer begunstigden binnenland - EU-overschrijvingen Automatische opdrachten - Opvragen periodieke opdrachten/ automatisch sparen - Invoeren periodieke opdrachten/ automatisch sparen - Beheren periodieke opdrachten/ automatisch sparen Domiciliëringen - Opvragen domiciliëringen - Invoeren domiciliëringen - Beheren domiciliëringen Kredietkaarten (Visa en Eurocard) Beleggingsplan Effectenrekeningen Termijnbeleggingen - Opvragen termijnbeleggingen - Invoeren termijnbeleggingen - Wijzigen bestemming termijnbeleggingen Bijstorten pensioensparen Pricos Spaar- en beleggingsverzekeringen Verzekeringen - Verzekeringsoverzicht - Schadeaangifte Kredieten - Opvragen kredieten - Aanvraag KBC-Voorafbetalingsplan Online-berichten - Versturen berichten - Ontvangen berichten - Verzonden berichten Aanvraag andere abonnementen - KBC-Phone/Telecenter Mits de bank daarmee akkoord gaat en na het vervullen van bijkomende formaliteiten, kan de contractant kiezen voor de volgende modules/functies: Modules/functies Beleggingsfondsen - Aankopen beleggingsfondsen - Aankopen beleggingsfondsen tijdens emissieperiode - Verkopen beleggingsfondsen - Opvragen en beheren orders Beursorders - Aan- en verkooporders (max EUR per order) - Openstaande orders - Uitgevoerde orders - Geschrapte orders Portefeuille KBC-Vermogensbeheer Bijkomende formaliteiten Invullen vragenlijst die peilt naar financiële draagkracht, ervaring met beleggingen en beleggingsdoelstellingen. Invullen vragenlijst die peilt naar financiële draagkracht, ervaring met beleggingen en beleggingsdoelstellingen Invullen formulier voor risicoprofielbepaling Overeenkomst vermogensbeheer + invullen formulier Rappportering via KBC-Online Voor toekomstige modules en functies zal het expliciete akkoord van de contractant - door middel van zijn elektronische handtekening of door ondertekening van het formulier KBC-Online worden gevraagd. II. Informatie van derden De contractant kan via KBC-Online informatie opvragen die door derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet ter nakoming van wettelijke verplichtingen die op hen rusten. Zo kan de contractant onder meer een portefeuille-overzicht opvragen dat hem door KBC Asset Management NV ter beschikking wordt gesteld naar aanleiding van een overeenkomst vermogensbeheer die hij met de genoemde vennootschap heeft gesloten. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van informatie verstrekt door derden. Evenmin kan uit deze externe informatie enige verplichting voor de bank voortvloeien. CW3440N1 V /- p. 2 van 8 Reglement KBC-Online

3 III. Gebruiksvoorwaarden Artikel 1 - Toekennen van de dienst(en) De contractant kan gebruikmaken van de diensten van Online tegen de voorwaarden die de bank en, wat verzekeringsverrichtingen betreft, de verzekeraar bepalen. De bank en de verzekeraar behouden zich het recht voor de toegang tot deze dienst(en) te weigeren zonder deze weigering te moeten motiveren. De contractant heeft terzake geen enkel verhaal. Artikel 2 - Aflevering en installatie Voor KBC-Online moet de cliënt beschikken over een internettoegang. De contractant informeert rechtstreeks bij de internetprovider naar de voorwaarden en de mogelijkheden van een internetabonnement. De KBC-Online Browsertoepassing wordt opgestart via de website De software voor KBC-Online Local wordt door de bank op cd-rom aangeboden. De contractant zorgt zelf voor de installatie van die software. De bank verschaft toegang tot Online door het toekennen van codes en stelt bijbehorende documentatie ter beschikking. De bank en de verzekeraar verlenen de nodige ondersteuning bij de toepassingsmogelijkheden via een telefonische helpdesk. Voor technische ondersteuning kan de contractant terecht bij de Voor inhoudelijke ondersteuning kan hij zich wenden tot de voor wat betreft bancaire applicaties en tot het KBC-Telecenter voor wat betreft verzekeringsapplicaties. Artikel 3 - Beveiliging Alle betalings- of uitvoeringsopdrachten moeten worden beveiligd. Dit gebeurt met een persoonlijk sleutelpaar (een 1024-bits RSA-sleutelpaar) dat de contractant moet aanmaken vooraleer hij met de betrokken toepassing kan werken. Dit persoonlijk sleutelpaar wordt beveiligd met een geheime code. Tijdens het aanmelden en bij het uitvoeren van transacties wordt dit sleutelpaar gebruikt voor het berekenen van de elektronische handtekening. De contractant ontvangt bij de sluiting van het contract een paswoord. De bank waarborgt het geheime karakter van dit paswoord. De contractant moet zijn paswoord bij de eerste toegang (bij het aanmaken van zijn persoonlijke beveiligingssleutel) wijzigen in een zelf gekozen paswoord. Dit is strikt persoonlijk, en mag niet aan derden worden meegedeeld noch op enig document genoteerd. De contractant moet zijn persoonlijk sleutelpaar veilig bewaren en bij voorkeur opslaan op een diskette, die hij veilig bewaart. Wanneer de contractant tot driemaal toe een foutief paswoord invoert, blokkeert hij de toegang tot het systeem, en kan de dienst Online niet meer worden opgestart. De contractant moet dan een nieuw initieel paswoord in zijn bankkantoor halen. Ook is het ten zeerste aan te bevelen om een virusscanner en een firewall te installeren. Informatie over virusscanners en firewalls is te vinden op de website De bank controleert met haar eigen apparatuur de correctheid van het paswoord (persoonlijke geheime sleutel). Wanneer de berekening door de bank niet overeenstemt met die van de contractant, zal deze laatste een tweede maal een paswoord moeten doorgeven. Bij gebrek aan overeenstemming is de bank en/of de verzekeraar er niet toe gehouden de opdracht uit te voeren. De contractant erkent de rechtsgeldigheid van de door de bank en/of de verzekeraar uitgevoerde opdrachten, beveiligd met zijn paswoord (persoonlijke geheime sleutel), onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 10. De contractant moet zich ervan vergewissen dat de veiligheidscertificaten geldig zijn, en afkomstig van de juiste instantie, zoals beschreven op de website Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten door de bank of de verzekeraar De contractant moet vooraf zorgen voor toereikend fonds alvorens een betalingsopdracht door te geven. De bank behoudt zich het recht voor de uitvoering te weigeren van opdrachten waarvoor er geen of onvoldoende fonds op de rekening is. De bank en de verzekeraar kunnen de uitvoering van opdrachten weigeren wanneer de voorgeschreven beveiligingsprocedure niet werd in acht genomen. Misbruik van het systeem door de contractant kan de afsluiting en/of blokkering van de toegang tot het systeem en van de rekening tot gevolg hebben, zonder voorbericht noch ingebrekestelling, of de opzegging van de cliëntrelatie. Artikel 5 - Uitvoering van opdrachten door de bank of de verzekeraar (dit artikel is geldig vanaf 9 december 2003) Voor overschrijvingsopdrachten (overschrijvingen naar andere rekeningen met of zonder memodatum, overschrijvingen naar andere rekeningen buitenland, nieuwe periodieke opdrachten, wijziging bestaande periodieke opdrachten) geldt er, behoudens bijzondere limieten per verrichting, een daglimiet van EURO. De cliënt kan deze limieten laten aanpassen binnen de door de bank bepaalde voorwaarden. Hij dient dit aan te vragen bij zijn bankkantoor. Voor minderjarige cliënten gelden er bij overschrijvingsopdrachten evenwel de volgende limieten : - overschrijvingen van de eigen spaarrekening naar de eigen zichtrekening zijn niet mogelijk ; - overschrijving van eigen zichtrekening naar eigen spaarrekening is onbeperkt mogelijk; - overschrijvingen naar rekeningen van derden zijn beperkt tot 125 EUR per dag De wettelijke vertegenwoordiger(s) van de cliënt, kan (kunnen) deze limiet laten aanpassen. Hij/zij dient(en) dit aan te vragen bij hun bankkantoor. CW3440N1 V /- p. 3 van 8 Reglement KBC-Online

4 Tevens kan de cliënt, of wanneer hij minderjarig is, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s), in de loop van de overeenkomst, de aldus vastgelegde limieten, laten aanpassen binnen de door de bank vastgelegde voorwaarden. Hij kan eveneens de limieten laten aanpassen bij verlies of diefstal van zijn toegangsmiddelen en telkens wanneer hij een boeking op zijn rekeninguittreksels vaststelt van een transactie waarvoor hij geen toestemming heeft gegeven. De cliënt die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet zich wenden tot zijn bankkantoor. Artikel 6 - Reikwijdte van het gebruiksrecht en intellectuele eigendom Alle intellectuele-eigendomsrechten op de programmatuur en de handleiding berusten exclusief bij de bank. De intellectueleeigendomsrechten op de applicaties berusten exclusief bij de bank, met uitzondering van de intellectuele-eigendomsrechten op de verzekeringsapplicaties, die exclusief bij de verzekeraar berusten. Niets in deze overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De contractant onthoudt zich van elke inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van de bank en verbindt zich ertoe de gebruiksaanwijzingen strikt na te leven. De contractant verwerft slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de programmatuur. Hij mag de programmatuur, de applicaties en de handleidingen alleen gebruiken in overeenstemming met de in hoofdstuk 1 beschreven gebruiksdoeleinden, en ze op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen van derden. Het is de contractant verboden de programmatuur, de applicaties en handleiding te kopiëren, te vertalen, te bewerken, te decompileren of anderszins te veranderen zonder voorafgaande toestemming van de bank. Artikel 7 - Toegangstijden KBC-Online is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, tenzij KBC-Online niet beschikbaar is als gevolg van onderhoudswerkzaamheden. Artikel 8 Verplichtingen van de contractant De contractant is ertoe gehouden Online te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van het contract. De contractant moet zijn toegangsmiddelen (persoonlijk sleutelpaar en code) zorgvuldig bewaren. In het bijzonder moet hij het geheime karakter van zijn persoonlijk codenummer bewaren door het aan niemand mee te delen en door het nergens te noteren. De contractant mag zijn sleutel of zijn computer niet onbeheerd achterlaten (bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel of voertuig - zelfs als dit afgesloten is - en in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten). Hij mag zijn toegangsmiddelen (persoonlijk sleutelpaar en code) nooit eigenmachtig aan derden (met inbegrip van echtgenoot, familieleden en vrienden) overhandigen of door hen laten gebruiken. De contractant heeft de verplichting om de bank onmiddellijk op de hoogte te brengen van: - het verlies of de diefstal van de toegangsmiddelen; - de vervalsing of elk ander risico van misbruik van zijn toegangsmiddelen, zoals het verloren gaan van het geheime karakter van het persoonlijk paswoord en/of zijn persoonlijk sleutelpaar; - de boeking op zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven; - elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften. De contractant kan daartoe iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel s nachts als overdag, de bank telefonisch bereiken op het nummer Deze telefonische melding moet binnen drie dagen bevestigd worden per aangetekende brief, telefax, telex of telegram op het adres van de bank vermeld in artikel 17. De contractant verbindt zich ertoe in geval van misbruik, verlies, diefstal en vervalsing - of enig vermoeden daarvan - van zijn persoonlijke sleutel en/of zijn paswoord, zijn paswoord onmiddellijk te wijzigen. De contractant moet onmiddellijk bij de federale politie klacht indienen omtrent elk effectief vastgesteld misbruik. De contractant mag een opdracht die hij via Online heeft gegeven niet herroepen, behoudens wanneer het bedrag niet bekend is op het ogenblik van het geven van de opdracht. Artikel 9 - Verplichtingen van de bank De bank verbindt zich ertoe - gedurende een periode van minstens vijf jaar, te rekenen vanaf de uitvoering van de transacties, een interne registratie van de verrichtingen bij te houden; - de risico s te dragen voor elke verzending van de toegangsmiddelen aan de contractant - de contractant de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving vermeld in artikel 8 op elk ogenblik te verrichten en de contractant een identificatiemiddel te geven waarmee hij de kennisgeving kan bewijzen; - elk nieuw gebruik van de dienst voor zover technisch mogelijk te beletten zodra de contractant de kennisgeving van verlies/diefstal/misbruik heeft gedaan; - onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 10, in geval van niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde transacties die al werden ingeleid, transacties uitgevoerd zonder toestemming van de contractant, en transacties ten gevolge van het gebruik van nagemaakte instrumenten, de contractant binnen de kortst mogelijke termijn terug te betalen met de juiste valuta; - de contractant periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van de dienst te verhinderen; - in geval van betwisting van een transactie, overeenkomstig artikel 12 het bewijs voor te leggen dat de transactie juist werd geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of een ander gebrek werd beïnvloed, op voorwaarde dat de cliënt de bank in kennis heeft gesteld van de betwisting, binnen drie maanden na de mededeling aan de cliënt van de informaties betreffende deze transactie. CW3440N1 V /- p. 4 van 8 Reglement KBC-Online

5 Artikel 10 Aansprakelijkheid en risicoregeling De bank draagt de risico s voor elke verzending van de toegangsmiddelen aan de contractant. De contractant is vanaf de aflevering van de toegangsmiddelen aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan voortvloeien, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies, diefstal of misbruik van de toegangsmiddelen, draagt de contractant het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan tot op het ogenblik van de in artikel 8 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de contractant is evenwel beperkt tot 150 EUR per schadegeval. Voormelde risicobeperking geldt niet in geval van fraude of grove nalatigheid. Als grove nalatigheid kan onder meer worden beschouwd : - het niet naleven door de contractant van zijn verplichtingen of het overtreden van de veiligheidsvoorschriften, zoals het samen bewaren van zijn persoonlijk sleutelpaar en het geheime codenummer; - het geven van zijn persoonlijk sleutelpaar en/of zijn geheime code aan derden, met inbegrip van echtgenoot, familie of vrienden; - het laten gebruiken van de dienst Online door derden; - het onbeheerd achterlaten van de toegangsmiddelen (computer, persoonlijke sleutel en/of code), bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel, in een voertuig (zelfs als dit afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten; - het niet onmiddellijk waarschuwen van de bank in geval van verlies of diefstal; - het niet onmiddellijk laten blokkeren van de dienst wanneer de contractant verlies, diefstal of misbruik van zijn toegangsmiddelen vaststelt; - het nalaten door de contractant de bank onverwijld in kennis te stellen van de boeking op zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven en van elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften. De contractant draagt geen risico voor eventuele schade die als gevolg van verlies, diefstal of misbruik van de toegangsmiddelen is ontstaan na de melding, behalve in geval van fraude. In afwijking van deze regeling en behoudens fraude van de kant van de contractant, is deze niet aansprakelijk wanneer de transactie werd verricht zonder elektronische identificatie. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bepaalde gebruiksmogelijkheden van de dienst tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken, defecten of overmacht. De bank is aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de transacties met de dienst Online, voorzover de transacties al werden ingeleid op door de bank erkende apparatuur, tenzij de contractant zijn verplichtingen niet heeft nageleefd. De bank verklaart dat zij alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om virusvrije software ter beschikking te stellen. Behoudens het bewijs van opzet of grove fout van de kant van de bank, haar aangestelden of lasthebbers, kan de contractant de bank niet aansprakelijk stellen voor door een virus veroorzaakte schade aan apparatuur of programmatuur. De bank en de verzekeraar moeten alle vereiste inspanningen leveren om een regelmatige dienstverlening te verzekeren en te voorzien in een aangepaste beveiligings- en identificatiemethode. De bank noch de verzekeraar kan echter aansprakelijk worden gesteld wanneer de regelmatige dienstverlening wordt gehinderd door technische fouten of storingen in het netwerk die buiten de onmiddellijke controle vallen van de bank of van de verzekeraar als verstrekker van de dienst (verantwoordelijkheid van de accessprovider of beheerder van het transmissiesysteem). De bank noch de verzekeraar kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van de gebrekkige infrastructuur van de contractant. Artikel 11 - Opzegging a. De contractant kan op elk ogenblik het gebruik van de dienst stopzetten en zijn contract beëindigen. Hij moet zich hiervoor wenden tot zijn bankkantoor. b. De bank en de verzekeraar zijn gerechtigd het contract te allen tijde op te zeggen mits een opzegtermijn van 2 maanden wordt in acht genomen. Een opzegging door de bank geldt ook als opzegging door de verzekeraar. c. De bank zowel als de verzekeraar hebben het recht om de overeenkomst onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen in de volgende gevallen: - Het vertrouwen in de contractant is ernstig geschaad. - De contractant leeft de beveiligingsprocedures niet na. - Er is sprake van ernstige wanprestatie. Een opzegging door de bank geldt ook hier als opzegging door de verzekeraar. d. De contractant kan in de volgende gevallen aanspraak maken op een terugstorting pro rata temporis van de door hem voor de dienst betaalde vergoedingen die de lopende periode dekken: - De dienst wordt door de bank of door de verzekeraar eenzijdig beëindigd, behoudens in de gevallen vermeld in artikel 11(c); - De dienst wordt door de contractant opgezegd als reactie op een eenzijdige wijziging van het tarief of de essentiële voorwaarden van de dienst door de bank of de verzekeraar. IV. Rekeningafschriften /Gegevensverwerking Artikel 12 - Rekeningafschriften De contractant kan met KBC-Online zijn rekeningafschriften zelf opvragen en afdrukken. Deze afschriften dragen de vermelding elektronisch afschrift. Contractanten die hun rekeningafschriften niet via KBC-Online opvragen, krijgen hun rekeningafschriften toegestuurd op het met de bank afgesproken adres en volgens de gekozen frequentie, of kunnen ze opvragen aan de KBC-Maticdrukker. Zijn de rekeningafschriften eenmaal opgevraagd via KBC-Online, dan kan de contractant ze niet meer opvragen aan de KBC- Matic-drukker. Papieren duplicaten kan hij opvragen bij zijn KBC-bankkantoor tegen vergoeding. Het afschrift vermeldt alle verrichtingen gedaan na de mededeling van het laatste afschrift. Behoudens tegenbewijs, gelden de elektronische afschriften als bewijs van de verrichtingen. Elke betwisting omtrent het rekeningafschrift moet schriftelijk aan de bank worden meegedeeld binnen drie CW3440N1 V /- p. 5 van 8 Reglement KBC-Online

6 maanden na ontvangst van het afschrift. Na het verstrijken van deze termijn worden het rekeningafschrift en het afgedrukte saldo onherroepelijk als volledig aanvaard beschouwd. De contractant onthoudt zich van elke wederrechtelijke manipulatie of vervalsing van de via KBC-Online opgevraagde rekeningafschriften. In geval van een verschil tussen de door de contractant afgedrukte rekeningafschriften en de door de bank aangemaakte rekeningafschriften (duplicaten), hebben deze laatste-, gebaseerd op de rekeninggegevens zoals zij voorkomen in de boeken en op de journaalbanden (loggings) van de bank, de voorrang en vormen zij het formele bewijs van de door de contractant gedane verrichtingen. De informatie vervat in de polisdocumenten van de contractant vormt het formele bewijs van de door de contractant gedane verzekeringsverrichtingen. Zij heeft de voorrang op de informatie over verzekeringen die via Online wordt aangeboden Artikel 13 - Gegevensverwerking Inzake de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 wordt verwezen: a. wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de bank berust, naar artikel I.14 van de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de contractant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard; b. wat betreft de verwerkingen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de verzekeraar berust, naar de doelstellingen van deze verwerkingen en de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de contractant, zoals ter kennis gebracht aan en uitdrukkelijk aanvaard door de contractant bij het sluiten van de desbetreffende verzekeringen. V. Kosten Artikel 14 - Kosten De KBC-Online Browsertoepassing wordt gratis ter beschikking gesteld van de contractant. De bank en de verzekeraar behouden zich het recht voor om een bijdrage in de kosten in te voeren. Voor de dienst KBC-Online Local is een driemaandelijkse bijdrage verschuldigd, die de bank automatisch debiteert van de facturatierekening opgegeven door de contractant. Deze bijdrage is voor de eerste maal verschuldigd de maand na het einde van de gratis proefperiode. De bank kan, mits zij de contractant daarvan vooraf kennis geeft, de tarieven wijzigen, en wel op de eerstvolgende vervaldag of, bij gebrek aan vervaldag, bij de eerstvolgende aanrekening. De contractant wordt geacht met de tariefwijziging in te stemmen wanneer hij niet binnen twee maanden na de kennisgeving uitdrukkelijk en schriftelijk afziet van de dienst. Tarief: zie bijlage 2 en op de website VI. Wijziging van onderhavig reglement Artikel 15 - Wijziging van onderhavig reglement De bank en de verzekeraar behouden zich het recht voor om de bepalingen van dit reglement te wijzigen. Iedere wijziging wordt minstens twee maanden voor haar toepassing aan de contractant meegedeeld met een bericht in KBC-Online-browsertoepassing, of op een ter beschikking van de contractant staande duurzame drager die voor hem toegankelijk is. De contractant beschikt over de mogelijkheid om binnen een termijn van twee maanden de overeenkomst kosteloos op te zeggen wanneer hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. Wijzigingen worden voor de contractant bindend wanneer hij de overeenkomst niet heeft opgezegd binnen twee maanden na de kennisgeving. VII. Overdracht Artikel 16 - Overdracht van rechten en verplichtingen De contractant kan de rechten en verplichtingen, bepaald in onderhavig reglement, niet aan derden overdragen. Overdrachten in strijd met deze bepaling zijn nietig. CW3440N1 V /- p. 6 van 8 Reglement KBC-Online

7 VIII. Klachten en geschillen Artikel 17 - Klachten en geschillen Wanneer de contractant een klacht heeft in verband met een bancaire applicatie, moet hij zich in eerste instantie wenden tot het bankkantoor waar hij zijn rekeningen voert. Klachten in verband met misbruik van Online moeten aangetekend worden ingediend op het volgende adres. (Bij de aangetekende brief moet een kopie van het proces-verbaal worden gevoegd): KBC Bank ELK/8086 Brusselsesteenweg 100 B-3000 Leuven Wanneer de klacht niet op een voor de contractant bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Cliëntenservice van de bank: KBC Bank PLS Cliëntenservice Brusselsesteenweg 100 B-3000 Leuven Tel: Fax: Zo hij niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de Cliëntenservice van de bank, kan de contractant een beroep doen op de ombudsman van de Belgische Vereniging van Banken (BVB): Ombudsman Bankbedrijf De heer Paul Caeyers Ombudsman voor cliënten van de banksector en van beursvennootschappen de Meeûssquare 35 (6de verd.) B Brussel Tel: Fax: Voor klachten in verband met verzekeringsapplicaties moet de contractant zich in eerste instantie wenden tot het bankkantoor waar hij zijn rekeningen voert of tot zijn KBC-verzekeringagent. Wanneer de klacht niet op een voor de contractant bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst van KBC Verzekeringen. Ombudsdienst KBC Verzekeringen Waaistraat 6 B-3000 Leuven Tel: Fax: Zo hij niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de ombudsdienst van de verzekeraar, kan hij schriftelijk een beroep doen op de ombudsman voor de verzekeringssector: Ombudsman van de Verzekeringen Huis der Verzekeringen de Meeûssquare 35 B Brussel Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De rechten en verplichtingen van de contractant en van KBC zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. CW3440N1 V /- p. 7 van 8 Reglement KBC-Online

8 Bijlage 1 De contractant moet beschikken over een computer met de volgende technische kenmerken: - Internettoegang via kabel-, ISDN-, LAN- of ADSL-verbinding of via modem (minstens bps) - cd-romlezer (voor KBC-Online Local en installatie internettoegang) - Schermresolutie : 800x600 of hoger - Java Virtual Machine van Microsoft of Java Runtime Environment van Sun vanaf versie 1.4.1_01 - Acrobat Reader vanaf versie 5 1. Pc-gebruikers Besturingssysteem Windows 95/98 Windows NT (incl. Service Pack 4) Windows Me Processor Pentium 133 AMD/K6 Pentium 150 AMD/K6 Windows 2000 (incl. Service Pack 1) Pentium II AMD/K6-2 Windows XP Pentium 300 AMD/K6- RAM 32 MB (KBC-Online Local 64 MB) 64 MB 128 MB 128 MB Schijfruimte 1 MB (KBC-Online Local 35 MB) Webbrowser Microsoft Internet Explorer 5.0, 5.5, 6.0 of Netscape Navigator 4.5 t.e.m. 4.8 java enabled, javascript en cookies aanvaarden veiligheid : SSL3 (is standaard aanwezig en aangevinkt in de webbrowser) Diskettestation a:\ Dial-Up Adapter en Network Protocol TCP/IP moeten geïnstalleerd zijn 2. Macintosh-gebruiker Processor Power PC OS version MAC Os 8.1, 9.x RAM 40 MB Schijfruimte 1 MB (KBC-Online Local 35 MB) Webbrowser Netscape Navigator 4.5 t.e.m. 4.8 java enabled, javascript en cookies aanvaarden veiligheid: SSL3 (is standaard aanwezig en aangevinkt in de webbrowser) TCP/IP : Open transport 1.1 of hoger Bijlage 2 KBC-Online Browser is gratis. De kostprijs vanr KBC-Online Local is 3 EUR (inclusief BTW) per kwartaal. KBC-Online Local is gratis voor jongeren t.e.m.hun 25ste verjaardag en voor houders van een KBC-Comfort+rekening. CW3440N1 V /- p. 8 van 8 Reglement KBC-Online

Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online

Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online CW3440N V01-2003 -/- Reglement KBC-Online en Tele-KBC-Online Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de diensten KBC-Online en Tele-KBC-Online tussen enerzijds de contractant, en anderzijds

Nadere informatie

KBC Bank NV, met zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226.

KBC Bank NV, met zetel te BE-1080 Brussel, Havenlaan 2, Inschrijvingsnummer CBFA 26 256, RPR 0462 920 226; BTW BE 462 920 226. Reglement KBC-Online Deze uitgave werd geregistreerd te Leuven op 16 januari 2006. Zij telt 9 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Onlinecontract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Onlinecontract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 25 oktober 2006. Zij telt 11 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen

Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen Reglement KBC-Online for Business/Isabel voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 7 december 2007. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter

Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter Reglement KBC-Phone / KBC-Telecenter Dit reglement regelt de relatie tussen enerzijds de cliënt die gebruik maakt van de diensten KBC-Phone/KBC-Telecenter en anderzijds KBC Bank NV, hierna de bank genoemd.

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt.

De contractant: Elke Belgische ingezetene die een KBC-Online-contract ondertekent. De contractant is ook diegene die KBC-Online gebruikt. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 15 januari 2010. Zij telt 16 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online tussen enerzijds de contractant,

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 1 oktober 2012. Zij telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake KBC- Mobile Banking tussen enerzijds

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Boekje Op weg met KBC-Online

Boekje Op weg met KBC-Online Boekje Op weg met KBC-Online Inhoudsopgave 1. INSTALLATIE VAN KBC-ONLINE...2 1.1. ALGEMENE INFO...2 1.2. INSTALLATIESTAPPENPLAN KBC-ONLINE (VOOR WINDOWS)...2 2. AANMELDEN EN AFMELDEN...6 2.1. AANMELDEN

Nadere informatie

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten; GEBRUIKERSOVEREENKOMST THEODOOR INSIGHT Artikel 1 Definities Cliënt elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Business Banking

Reglement KBC-Mobile Business Banking Reglement KBC-Mobile Business Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 5 december 2012. Zij telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen de contractant en de bank voor

Nadere informatie

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «aangeslotene» - exemplaar bestemd voor AG Insurance AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Reglement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be

Reglement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be Reglement Internet Banking Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be Artikel 1. Definities 1.1 Bank: het Belgische bijkantoor van Triodos Bank, naamloze vennootschap naar Nederlands

Nadere informatie

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden.

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Online, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3

Systeemvereisten en Licentieovereenkomst SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Voor dit handboek behouden wij ons alle auteursrechten voor. Zonder onze schriftelijke toestemming is het verboden dit handboek of delen daarvan in welke vorm dan ook

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier.

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. ANNEX 2 Wedstrijdreglement MGM-ANNA - Robomow: Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. Een slimme thermostaat Anna voor slechts 1* én kans op een gratis

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Reglement online@vdk for professionals - 1 -

Reglement online@vdk for professionals - 1 - Reglement online@vdk for professionals - 1 - Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen VDK Spaarbank en de abonnee m.b.t. de dienst online@vdk for professionals van VDK Spaarbank nv. Het legt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN Reglement KBC-Touch Deze versie werd geregistreerd in Leuven op 18 juni 2015. Ze telt 11 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Touch, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"): - de Sectie 1: Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile is van toepassing op alle klanten

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE Definities Artikel 1 ABK-ONLINE: ABK: DE CLIËNT: DE REKENINGHOUDER:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Dossierhouder BCT Datum 15 maart 2011 Status Concept Versie 1.0 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepassing 3 3 Verplichtingen en garanties Dossierhouder BCT 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE ANTWERPS BEROEPSKREDIET coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frankrijklei 136 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE Definities Artikel 1 ABK-TELBANKING ON

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Reglement Internetbankieren. 1. Definities

Reglement Internetbankieren. 1. Definities Reglement Internetbankieren 1. Definities Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of-spaarrekening aan te gaan volgens de voorwaarden van het Reglement

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es IM Personal Coach: IM Personal Coach statutair geves:gd te Amsterdam, adres Lederambachtstraat 88

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Voorwaarden Internetbeleggen 02 Voorwaarden Internetbeleggen 2012.04.26 Inhoudsopgave 1. Definities 4 2. Toegang 4 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring 5 4. Waarborgen bij

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de elektronische diensten bij Delta Lloyd. Deze voorwaarden hebben wij voor u zo

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Ketelstraat

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

KBC-Online for Business

KBC-Online for Business KBC-Online for Business Ontdek KBC-Online for Business. Automatisering is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. En zeker niet uit het bedrijfsleven. KBC speelt daarop in en stelt ook zijn zakelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond. 1. Definities - Your Perfect Body Plan: Your Perfect Body Plan gevestigd op de Kromme Steenweg 25 te Helmond.

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Identificatie Fortis Bank - ICS Fortis Bank nv, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, BTW BE 0403.199.702, CBFA-nr.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster November 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemeen... 3 Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen... 3 Artikel 3 Licenties en modules... 3 Artikel 4 - Prijs... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn VKB

Algemene Voorwaarden Mijn VKB Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Mijn VKB Artikel 1 Uitleg gebruikte woorden Hieronder leest u wat wij bedoelen met bepaalde woorden die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING VAN OPTILYFE VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING VAN OPTILYFE VOF ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING VAN OPTILYFE VOF 1. Definities Ruggengraat is een initiatief van OptiLyfe VOF Constructieweg 23A 3641 SB, Mijdrecht; KVK nr. 62686801 De Klant: de klant die

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie