Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 31 juli 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 31 juli 2015."

Transcriptie

1 Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Fax: Aan: de leden van VisNed, Website: Urk, 31 juli Technisch dossier Puls. In april jl. kregen de ondernemers die met een puls-ontheffing vissen een brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarin aangegeven werd dat voor 1 juli 2015 een technisch dossier moest worden ingediend. In de brief stonden de voorwaarden waaraan dat technisch dossier moest voldoen. Hier werden de nodige vragen/opmerkingen bij gesteld en vervolgens is een overleg op gang gekomen tussen overheid (EZ, RVO en NVWA), visserijsector en (toe)leveranciers. Dit overleg was op 1 juli jl. nog niet afgerond waardoor de gestelde deadline werd opgeschoven. Insteek van dit overleg is dat inzichtelijk wordt en ook wordt vastgelegd wat er in technische zin aan boord van een kotter gebeurt die met puls vist. Maar het moet ook doenlijk zijn, efficiënt en de kosten moeten in de hand blijven. De vertegenwoordiging uit de sector hebben naar aanleiding van het technisch dossier verzocht een controlematrix op te nemen teneinde controles te vereenvoudigen. Het overleg hierover, ook intern bij de overheid, loopt nog steeds en een aantal zaken zullen aan de orde komen in de vergadering van de stuurgroep Puls die op 31 augustus as. plaats zal vinden. Na deze vergadering zullen betrokkenen nader geïnformeerd worden over de verdere gang van zaken met betrekking tot het technisch dossier. Er kan dan ook gewacht worden met het insturen van het technisch dossier, totdat hierover meer duidelijk wordt en via een brief van de RVO daarop gewezen zal worden. Surveys. Deze weken vinden de diverse surveys weer plaats om informatie te verzamelen van de platvisbestanden op de Noordzee die moeten dienen als basis voor een goede toestandsbeoordelingen van met name tong en schol. De Tridens en Isis zijn bezig met de BTS-survey, al vele jaren een belangrijke graadmeter voor de wetenschap om de ontwikkelingen in de bestanden te monitoren. Zoals eerder aangegeven konden er dit jaar geen opstappers namens de sector mee met de Tridens. Inmiddels is wel het verzoek van VisNed gehonoreerd om deze keer dan een opstapper mee te laten varen met de Isis. Dit kan in week 36 (31 aug 4 sep) plaats vinden. De Isis onderzoekt met name de tongbestekken in de Kustzones. Indien er een visser is die geïnteresseerd is als observer mee te willen varen met de Isis wordt deze van harte uitgenodigd contact op te nemen met het secretariaat van VisNed: 1

2 De afgelopen 3 weken hebben de OD 1, UK 45 en UK 64 zich intensief met de Bedrijfssurvey bezig gehouden. Door de 3 vaartuigen zijn elk meer dan 40 wetenschappelijke trekken gedaan en bemonsterd. Ook is het gelijk opvissen van de UK 45 en UK 64 gebruikt om de meest actuele verschillen in vangst tussen puls en traditionele boomkor inzichtelijk te krijgen, niet alleen wat betreft de doelsoorten tong en schol maar ook in bijvangsten en benthos en ander bodemleven. Voor een verslagje over de resultaten verwijzen wij naar Visserijnieuws van vandaag. Vissen rond MZI s Vorig jaar is in zowel de Delta als in de Waddenzee de ligging van een aantal MZI-locaties aangepast en is er een aantal locaties verplaatst. Daarbij is getracht de belemmeringen van de MZI s voor de garnalenvisserij zo veel mogelijk te beperken. Tijdens het overleg hierover bleek dat ook de bufferzones van 50 m rondom de locaties, door Rijkswaterstaat met gele tonnen gemarkeerd, de garnalenvissers vaak erg in de weg zitten. De logische vraag was waarom daar niet in kan worden gevist. Door de PO-Mosselcultuur is aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben, er van uitgaande dat voldoende afstand wordt gehouden tot de MZI s. Dus wat hen betreft akkoord. Vervolgens is deze vraag voorgelegd aan Rijkswaterstaat Zee en Delta met als reactie dat garnalen- en andere vissers die een vergunning, ontheffing en/of toestemming hebben van EZ voor het uitvoeren van visserijactiviteiten in deze gebieden mogen komen. Formeel is het wat RWS betreft dus al geregeld. Voorwaarde is wel dat betreffende vissers over een vergunning van EZ beschikken. Concreet betekent dit dus dat er in de 50 m bufferzones op garnalen mag worden gevist. Duitse Visserijdagen. Volgende week organiseert het Deutscher Fischerei Verband in het Duitse Rostock haar jaarlijkse vergaderingen. Dat is een groot meerdaags evenement, want in Duitsland zijn sportvisserij, kottervisserij en grote Hochseefischerei in een koepelorganisatie verenigd. Traditioneel zijn bij die vergaderingen heel wat Nederlandse vissers onder Duitse vlag aanwezig. Zij worden dit jaar ook vanuit VisNed vergezeld door Pim Visser. Een mooie gelegenheid om de banden met onze oosterburen aan te halen en onderwerpen van gezamenlijk belang te bespreken. Zoals de dreigende gebiedssluitingen in de Sylt vanuit Natura2000. Ook worden uitgebreide presentaties gehouden op het gebied van onderzoek dat te maken heeft met de invoering van de Aanlandplicht, wat een mooie gelegenheid biedt om van elkaar te leren en samenwerking voor de toekomst te bespreken. MSC (garnalen) misverstanden Het complexe proces van MSC-certificering van garnalen loopt al lang. Voor velen veel te lang. Dat kent als belangrijkste oorzaak het ontbreken van kennis over het bestand en bestandsbeheer. Met de daaraan gekoppeld de noodzaak tot gezamenlijk optrekken met onze Duitse en Deense collega s. Die hindernissen zijn inmiddels weg genomen en het proces van certificering volgens de laatste normen van MSC is nu in volle gang. Nog voor het einde van het jaar zal de zogenaamde site visit plaatsvinden en dat geeft aan dat de snelheid er nu echt goed in zit. En dat moet ook wel, want in recente contacten met de supermarktbranche is ons nogmaals duidelijk te verstaan gegeven dat alleen met een MSC-certificering garnalen in het schap zullen blijven. Voor de Nederlandse, maar zeker ook voor de heel belangrijke Duitse markt is dat aan de orde! Voor ons is het dus duidelijk dat de vraag niet is of er gecertificeerd moet worden, maar slechts hoe gauw. De bepalingen van het managementplan zijn overigens ook niet vrijblijvend, zoals soms verondersteld wordt. Zij zijn onderdeel van het Productie en Afzetprogramma van de CVO en dus van toepassing op alle garnalenvissers die lid zijn van een Nederlandse PO, immers die zijn allen aangesloten bij de CVO. 2

3 Ziftselpercentages. In de afgelopen periode is nog eens met nadruk gewezen op de in het managementplan opgenomen maxima van ziftselpercentages. Die blijken nogal eens overschreden te worden. Die percentages worden door de visafslagen wekelijks doorgegeven aan de CVO die ze vastlegt op de website Om deze informatie in te zien is een wachtwoord nodig dat te verkrijgen is via VisNed, een mailtje naar Wij wijzen er nadrukkelijk nogmaals op dat het van het grootste belang is om de machines aan boord zodanig in te stellen dat het afgesproken ziftselpercentage van 15% niet overschreden wordt! Daar is ons in recent overleg met garnalenhandelaren nog eens nadrukkelijk op gewezen. Voortdurende overschrijding van het percentage zal niet zonder gevolgen blijven; niet voor de individuele visser i.v.m. een sanctie van de PO maar ook niet voor de totale garnalensector zo heeft de handel laten weten. Deense PO delegatie op bezoek. Afgelopen donderdag en vrijdag was een (tien-mans) delegatie van de Deense producentenorganisatie op studiebezoek in Nederland. Zij hadden ons een flink aantal onderwerpen opgegeven waarover ze met ons collegiaal van gedachten wilden wisselen. Maarten Drijver, Inger Wilms, Jurgen Batsleer en Pim Visser hadden presentaties voorbereid over onderwerpen als het Nederlandse co-management systeem, de Aanlandplicht projecten, de pulsvisserij en het werken met Productie en Afzetprogramma s. Ook spraken we over onze gezamenlijke belangen op het gebied van Natura 2000, met name in de Duitse wateren. De meeste recente dreiging op dat gebied komt van het voornemen om delen van het (garnalen)visgebied in de Sylt te sluiten. Bij de bespreking van onze projecten in het kader van de Aanlandplicht lag de nadruk op selectiviteit. Ons langoustineproject kreeg veel aandacht. Ook hier bleek dat er veel parallellen zijn en dat het goed is om over deze zaken met elkaar te communiceren en waar mogelijk samen te werken. Vanuit PEFA (de visafslag van Thyboron is opgenomen in het PEFA veilingnetwerk) werden PObestuurders bijgepraat over de laatste ICT-ontwikkelingen zoals systemen van voorverkoop en de PEFA app. Voor het overige deel van het programma had men zich gefocust op schol en stond onder andere een bezoek aan ontwikkelaars van scholstripmachines op het programma. Maar niet nadat men vrijdagochtend de afslag van Den Helder had bezocht en ook met (puls) vissers had gesproken en het pulstuig in levenden lijve aan boord van kotters had gezien. Haisborough Hammond en Winterton N2000 Al geruime tijd zijn we in overleg met het Engelse DEFRA over gebiedsbescherming op de Engelse Banken en Smiths Knoll. Met een breed samengestelde klankborgroep van vissers is een voorstel ontwikkeld. Uitganspunt is dat we als visserij het beste weten hoe een voorstel met goede bescherming en tegelijk zo min mogelijk economische schade er uit kan zien. Dat voorstel hebben we ook ter consultatie voorgelegd aan onze Belgische Engelse collega s, die er mee hebben ingestemd. Dat gebeurde afgelopen week. Vervolgens is het voorstel ingediend bij DEFRA. Wij verwachten van hen binnenkort een uitnodiging voor een toelichtend gesprek. Het kaartje waarop het gebied is aangegeven zal binnenkort op de VisNed-website worden gepubliceerd De Noordzee enquête naar de ontwikkeling van de visbestanden. De Noordzee enquête om de praktijkervaringen van de visserman naar de toestand van de visbestanden is enkele weken geleden uitgezet. Inmiddels ligt het aantal reacties op ongeveer 50 terug gestuurde enquêteformulieren. Dat is al meer dan vorig jaar maar we kunnen er nog wel meer gebruiken. Vandaar nogmaals de oproep aan de leden om, voor zover nog niet gedaan, de 3

4 enquête in te vullen en in de portvrije enveloppe terug te sturen naar Antwoordnummer 3308 te 8320 VB Urk. VIRIS-overzicht Hieronder het overzicht 2015 betreffende de benutting van de belangrijkste quota. Peildatum is 20 augustus 2015; dit zal betekenen dat het de aanvoer betreft tot en met week 32 van dit jaar. In het overzicht zijn de uit 2014 mee genomen hoeveelheden tong, schol en Noorse kreeft verwerkt die toegewezen zijn in het kader van de 10%-flexibiliteits-regeling. Het gaat hierbij om: 977 ton tong, ton schol en 132 ton Noorse kreeft. Ter vergelijking ook het overzicht van de benutting van de quota per 21 augustus ( ) ( ) Vissoort: Quotum: Vangst: Uitputting: Quotum: Vangst: Uitputting: Tong % % Schol % % Kabeljauw % % Wijting % % Tarbot/Griet % % Schar/bot % % Tongschar % % Langoustines % % Rog % % PO-maatregelen. Ook voor 2015 hebben alle Nederlandse PO s in CVO-verband een aantal PO-maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te laten plaatsvinden en om vroegtijdige sluiting van het krappe quotum proberen te voorkomen. Deze maatregelen zijn: Rog: De maximaal aan te voeren hoeveelheid per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO s vastgesteld op 100 kg doodgewicht. De minimum maat is 55 cm. Aanvoer van rog kleiner dan 55 cm en/of meer dan 100 kg is verboden en de PO s hebben een extra heffing van 3,00 per kg ingesteld voor overtredingen. Tarbot, griet: voor deze soorten geldt een minimum aanvoermaat van 27 cm; bij aanvoer kleiner dan 27 cm wordt een extra heffing van 3,00 per kg toegepast. Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV. Noorse kreeft: Voor de Noorse kreeft is de aanvoer en verhandeling van meer dan 35 stuks per kilogram door leden van PO verboden. Verder: max. 10% kreeftstaartjes per aanlanding. Sluitingen: 27 april 2015: Kabeljauw in het Oostelijk Engels Kanaal (COD/07D). 27 juli 2015: Bijvangstpot Horsmakreel (JAX/4bc7d). Bijruil Noorse kreeft. Gezien de hoge uitputting van het quotum Noorse kreeft zijn contacten gelegd in Engeland om dit quotum te verhogen. Er is in principe overeenstemming bereikt om 375 ton Noorse kreeft te 4

5 ruilen tegen 75 ton Norway others. De verwachting is dat de laatste details op korte termijn kunnen worden afgerond. Norway others is, net als Noorse kreeft, een nationaal beheerd quotum en deze ruil kan voor de betrokken kreeftenvissers dan ook met een gesloten beurs plaats vinden. Van het quotum van 290 ton Norway others is nog niets gebruikt, er vindt verder overleg plaats of hiervoor ook andere soorten te ruilen zijn, waar we op dit moment in Nederland behoefte aan hebben, bijvoorbeeld Rog. In bovenstaand VIRIS-overzicht is de ruil nog niet verwerkt. Overzicht uitputting zeedagenbeleid Onderstaand treft u het overzicht aan betreffende de uitputting 2015/2016 van de zeedagen in de verschillende mandjes, stand van zaken per 21 augustus 2015 ( t/m week 32 van 2015). Zoals bekend mag worden verondersteld loopt het jaar van de zeedagen van 1 februari 2015 tot en met 31 januari Mandje Toegestane Visserij-inspanning feb 2015 t/m jan 2016 transitie Toegestane Visserij-inspanning feb 2015 t/m jan 2016 na transitie Uitputting per Uitputtingspercentage van inspanning hele jaar. TR1 A* % TR1 B % TR1 C % TR % TR % BT % BT % GN % GT 0 In bovenstaand overzicht is de ruil van BT-effort ( kw-dagen) ten behoeve van de TRmandjes ( kw-dagen) verwerkt Met vriendelijke groet, Coöp. Kottervisserij Nederland (VisNed), Geert / Pim. 5

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 26 juni 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 26 juni 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 26 juni 2015. Kort Geding tegen Greenpeace. Afgelopen maandag 22 juni

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 9 januari 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 9 januari 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 9 januari 2015. We wensen onze lezers veel heil en zegen in 2015,

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 17 februari 2014.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 17 februari 2014. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 17 februari 2014. Goed Nieuws: Dijskma stelt uitbreiding 42 pulsontheffingen

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 27 maart 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 27 maart 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 27 maart 2015. Start MSC traject voor de pulsvisserij op tong en schol.

Nadere informatie

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Project Best Practices II Opzet, eerste uitkomsten, stand van zaken en planning 2017 Voor intern gebruik 27 januari 2017 Ed de Heer Opzet Doelen BPII: 1) het inschatten van de uitvoerbaarheid, naleefbaarheid

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 8 mei 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 8 mei 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 8 mei 2015. Aanlandplicht kottervloot. De besluitvorming over de invulling

Nadere informatie

Website:

Website: Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527 684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 26 april 2013. Bijeenkomst WGNSSK. Vanaf volgende week woensdag 1

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 20 januari 2017

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 20 januari 2017 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 20 januari 2017 Succesvolle tweede Internationale Pulsbijeenkomst.

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 23 januari 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 23 januari 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 23 januari 2015. Aanlandplicht: zonder goede fasering dreigt een nog

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 5 juni 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 5 juni 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 5 juni 2015. Kort Geding tegen Greenpeace. Vorige week deponeerden

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 22 mei 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 22 mei 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 22 mei 2015. Opnieuw het dossier Aanlandplicht kottervloot. Na vele

Nadere informatie

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016 Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode Opgesteld door: R. Martens d.d. 20 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Algemene Projectinformatie...3 2. Voortgang

Nadere informatie

Tel: 0527 Fax: 0527. VisNed, voor platvis en. min of. Tong Noordzee. -- 15 % Schol Noordzee + 15 % + 15 %

Tel: 0527 Fax: 0527. VisNed, voor platvis en. min of. Tong Noordzee. -- 15 % Schol Noordzee + 15 % + 15 % Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527 6841411 Fax: 0527 6841666 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 16 november 2012. Aan dee leden van VisNed, Najaarsonderhandelingen. Voor de kottersector begint

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 10 april 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 10 april 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 10 april 2015. Terug treden voorzitter Mark Goedhart. Afgelopen zaterdag

Nadere informatie

Aan de leden van VisNed,

Aan de leden van VisNed, Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl www.visned.nl en www.visserij.nl Aan de leden van VisNed, Urk, 15 juni Herziening GVB. De discussies in Brussel gaan gestaag

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 24 april 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 24 april 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 24 april 2015. Technisch Dossier Puls. Een groot aantal houders van

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 15 december 2016.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 15 december 2016. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, 1 Urk, 15 december 2016. Visserijraad geeft goed perspectief voor 2017

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 17 juli 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 17 juli 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 17 juli 2015. Vervolg uitspraak Kort Geding tegen Greenpeace. Met grote

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 17 februari 2017

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 17 februari 2017 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 17 februari 2017 VisNed slaat alarm: chaos dreigt rond aanlandplicht

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 6 februari 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 6 februari 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 6 februari 2015. De Aanlandplicht. Voor ons is aandachtpunt nummer

Nadere informatie

Vissen met zorg. factsheets kwaliteit en duurzaamheid. staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. Kees Taal. Wim Zaalmink.

Vissen met zorg. factsheets kwaliteit en duurzaamheid. staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. Kees Taal. Wim Zaalmink. Vissen met zorg factsheets kwaliteit en duurzaamheid staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij Kees Taal Wim Zaalmink Maart 2012 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag Voorwoord Met trots presenteer

Nadere informatie

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Inger Wilms, Pvis. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van de Noordzee enquête die afgelopen zomer gehouden is onder Noordzee vissers uit België,

Nadere informatie

Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 28 juni 2013

Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 28 juni 2013 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527 684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 28 juni 2013 ICES-vangstadviezen 2014: Noordzeebestanden blijven uitstekend

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 22 februari 2013.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 22 februari 2013. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527 684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 22 februari 2013. Situatie in Boulogne. De situatie in de haven van

Nadere informatie

BELGISCHE ZEEVISSERIJ

BELGISCHE ZEEVISSERIJ NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK Leuvenseweg 44 000 BRUSSEL Tel. : 53.9.50 BELGISCHE ZEEVISSERIJ JAAR 984 Uittreksel "Landbouw/statistieken nr 4, 5, 98". I N H O U D S O P G A V E ZEEVISSERIJ Jaar

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 2 oktober 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 2 oktober 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 2 oktober 2015. Verzoek verhoging TAC 2016 voor tong. In het door ICES

Nadere informatie

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Europese Visserijfonds, investering in duurzame visserij Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Eerste inzicht in de mogelijke effecten van het verlagen van de minimuminstandhoudingsreferentiemaat

Nadere informatie

Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015

Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015 Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015 Dekking MSC certificaat Het MSC certificaat van de CVO geldt voor een aantal specifieke combinaties van visserijtechnieken en maaswijdte,

Nadere informatie

Kenniskring garnaal Zuid West

Kenniskring garnaal Zuid West Kenniskring garnaal Zuid West De weg naar bestandsbeheer Noordzeegarnaal Yerseke 30 Oktober 2015 Kenniskring garnaal zuid west AGENDA 14:00 Voorstelrondje en verwachtingen (Marieke / allen) 14:20 Intro

Nadere informatie

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 In dit document wordt antwoord gegeven op een aantal veel gestelde vragen over de aanlandplicht. Aan de publicatie kunnen geen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Ronde Tafel Discussie Zeebaars

Ronde Tafel Discussie Zeebaars Ronde Tafel Discussie Zeebaars Vrijdag 20 maart 2015 IMARES, IJmuiden. Aanleiding Op initiatief van de kenniskring Kleinschalige Kust- en zeevisserij werd afgelopen vrijdag 20 maart 2015 een bijeenkomst

Nadere informatie

Aan de leden van VisNed, Urk, 13 juli 2012

Aan de leden van VisNed, Urk, 13 juli 2012 Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl www.visned.nl en www.visserij.nl Aan de leden van VisNed, Urk, 13 juli 2012 KBO-overleg Discardsban. Afgelopen dinsdag hebben

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1903 tot vaststelling, voor 2017, van de vangstmogelijkheden

Nadere informatie

Aan de leden van VisNed, Urk, 9 maart 2012

Aan de leden van VisNed, Urk, 9 maart 2012 Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl www.visned.nl en www.visserij.nl Aan de leden van VisNed, Urk, 9 maart 2012 Langetermijn beheerplan tong en schol. De vraag

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 12 april 2013.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 12 april 2013. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527 684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 12 april 2013. Studiedag over Kabeljauw herstel. Vorige week vrijdag

Nadere informatie

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen bemoedigend: Visserijcoalitie behoudt

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen bemoedigend: Visserijcoalitie behoudt Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 3 maart 2017 Uitslag Tweede Kamerverkiezingen bemoedigend: Visserijcoalitie

Nadere informatie

VisNed en Peter van Dalen bezoeken Ledenvergadering van PO Delta Zuid op 10 juni

VisNed en Peter van Dalen bezoeken Ledenvergadering van PO Delta Zuid op 10 juni Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 9 juni 2017 VisNed en Peter van Dalen bezoeken Ledenvergadering van

Nadere informatie

Nederlandse overheid, wetenschap en vissers op één lijn. Nu Europees Parlement en Europese Commissie nog

Nederlandse overheid, wetenschap en vissers op één lijn. Nu Europees Parlement en Europese Commissie nog Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 28 april 2017 Nederlandse overheid, wetenschap en vissers op één lijn.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 16 september 2016

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 16 september 2016 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 16 september 2016 Kees van Beveren nieuwe voorzitter CVO. Het bestuur

Nadere informatie

Website: Urk, 5 december 2015

Website: Urk, 5 december 2015 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 5 december 2015 De vermaledijde Aanlandplicht. Afgelopen weken waren

Nadere informatie

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV Postbus 68 Postbus 77 1970 AB IJmuiden 4400 AB Yerseke Tel.: 0255 564646 Tel.: 0113 572781 Fax.: 0255 564644 Fax.: 0113 573477 Internet:postkamer@rivo.dlo.nl

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Fax: en

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Fax: en Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl www.visned.nl en www.visserij.nl Aan de leden van VisNed, Urk, 20 januari Overleg Zeedagen. De nieuwe periode voor de zeedagen

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 16 oktober 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 16 oktober 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 16 oktober 2015. Tweede Kamer overlegde met Staatssecretaris Dijksma

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 29 juli 2016

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 29 juli 2016 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 29 juli 2016 Beroep bij Raad van State tegen N2000 beslissingen Dogger

Nadere informatie

Hoe werkt een bestandsschatting?

Hoe werkt een bestandsschatting? Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Waarom deze brochure?...3 Wat is een bestandsschatting?...3 Waarom een bestandsschatting?...3 De bestandsschatting in drie stappen (tong)...4 (1) Het vangstsucces

Nadere informatie

Combinatie van Beroepsvissers

Combinatie van Beroepsvissers Combinatie van Beroepsvissers 120 kleinschalige beroepsvissers op het binnenwater 7 regionale bonden 1 secretarieel medewerker CvB 2 fte tijdelijke ondersteuning Duurzaam gebruik van visbestanden in de

Nadere informatie

De Green Deal gaat heel concrete activiteiten laten zien

De Green Deal gaat heel concrete activiteiten laten zien Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: info@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 7 juli 2017 De Green Deal gaat heel concrete activiteiten laten zien

Nadere informatie

Den Haag 13 maart 2013. 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends

Den Haag 13 maart 2013. 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends Den Haag 13 maart 2013 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends 1 Introductie Voorstellen Doel: kennis uitwisselen over de visserijpraktijk, knelpunten en oplossingen bespreken betreffende bemanningszaken.

Nadere informatie

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ Tweede Kamerfractie ChristenUnie Arie Slob 22 januari 2011 TIENPUNTENPLAN VOOR DE NEDERLANDSE NOORDEEVISSERIJ Het gaat gelukkig beter met de visbestanden

Nadere informatie

Visserij in Cijfers. Trends in zeevisserij. Kees Taal en Mike Turenhout. Scheveningen. 28 februari 2014

Visserij in Cijfers. Trends in zeevisserij. Kees Taal en Mike Turenhout. Scheveningen. 28 februari 2014 Visserij in Cijfers Trends in zeevisserij Kees Taal en Mike Turenhout Scheveningen 28 februari 2014 Visserij in Cijfers Jaarlijkse publicatie Vanaf nu via LEI-internet te downloaden www.visserijincijfers.nl

Nadere informatie

De wetenschap achter het tellen van vissen. Hoe werkt een bestandsschatting?

De wetenschap achter het tellen van vissen. Hoe werkt een bestandsschatting? De wetenschap achter het tellen van vissen Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Wat is een bestandsschatting? 2 Waarom een bestandsschatting? 3 Wie doet de bestandsschatting? 3 De bestandsschatting

Nadere informatie

Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam

Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam Ik vond het goed om in deze groep over de aanlandplicht te praten. Het domste wat je nu kunt doen is je kop in het zand steken.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 23 september 2009 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Kenniskring Langoustines 27 juni 2015

Verslag Platformbijeenkomst Kenniskring Langoustines 27 juni 2015 www.kenniskringvisserij.nl Het project Kenniskringen visserij wordt gefinancierd door het Europees Visserijfonds investering in duurzame visserij Verslag Platformbijeenkomst Kenniskring Langoustines 27

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 6 mei 2016

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 6 mei 2016 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 6 mei 2016 Overleg over Technische Maatregelen. In eerdere nieuwsbrieven

Nadere informatie

Wij vangen deze. Uitgave natuurlijk verantwoord

Wij vangen deze. Uitgave natuurlijk verantwoord Wij vangen deze vis wijzer Uitgave 2009 natuurlijk verantwoord Wij vangen deze VIS wijzer Overbevissing en illegale visserijpraktijken zijn onderwerpen die met regelmaat tot maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij. 7 april 2014 Tweede herziening

Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij. 7 april 2014 Tweede herziening i Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij Productie en Marketingplan 2014 7 april 2014 Tweede herziening Urbain Wintein Voorzitter Emiel Brouckaert Directeur Inleiding Met

Nadere informatie

ICES adviezen Noordzee visserij 2018

ICES adviezen Noordzee visserij 2018 ICES adviezen Noordzee visserij 2018 Presentatie aan Ministerie EZ, visserijsector en maatschappelijke organisaties, 30 juni 2017 Nathalie Steins (lid ICES Advisory Committee) Het adviesproces 1. Europese

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 13 november 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 13 november 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 13 november 2015. Martijn van Dam treedt aan als onze nieuwe staatssecretaris.

Nadere informatie

staandwantvisserij op tong

staandwantvisserij op tong Kenniskring staandwantvisserij op tong www.kenniskringvisserij.nl Notulen bijeenkomst 16 april 2010 te IJmuiden. Aanwezig: Rems Cramer, Marije Siemensma, (Vereniging Kust en Zee), Ed Reker (YM27), Derk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1474 30 januari 2009 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 januari 2009, nr. TRCJZ/2009/210,

Nadere informatie

Vangstadviezen van ICES voor 2015

Vangstadviezen van ICES voor 2015 Vangstadviezen van ICES voor 2015 Floor Quirijns (IMARES, ACOM) 30 juni 2014 Het adviesproces 1. EC vraagt ICES om advies 2. Bestandsschattingen door werkgroepen 3. Controle bestandsschattingen door werkgroepleden

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 3 december 2016

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 3 december 2016 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 3 december 2016 VisNed tevreden over uitkomst EU-Noorwegen-akkoord

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. voorstel voor een verordening van de Raad

BIJLAGEN. bij het. voorstel voor een verordening van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.6.2014 COM(2014) 378 final ANNEXES 1 to 3 BIJLAGEN bij het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad ten aanzien

Nadere informatie

Vlaanderen is visserij

Vlaanderen is visserij Vlaanderen is visserij DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 2015 AANVOER EN BESOMMING VLOOT, QUOTA, VANGSTEN, VISSERIJMETHODEN EN ACTIVITEIT DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ WWW.VLAANDEREN.BE/LANDBOUW DE BELGISCHE

Nadere informatie

Eindverslag MSC certificering handkokkelvisserij (Subsidie Certificering in de visketen)

Eindverslag MSC certificering handkokkelvisserij (Subsidie Certificering in de visketen) Eindverslag MSC certificering handkokkelvisserij (Subsidie Certificering in de visketen) Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Visserijfonds Vereniging van Handkokkelvissers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 968 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Hoe werkt een bestandsschatting?

Hoe werkt een bestandsschatting? Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Wat is een bestandsschatting? 2 Waarom een bestandsschatting? 3 Wie doet de bestandsschatting? 3 De bestandsschatting in drie stappen 5 1 Het vangstsucces (relatieve

Nadere informatie

Kenniskring Slim Ondernemen. 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl

Kenniskring Slim Ondernemen. 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Kenniskring Slim Ondernemen 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Programma 28 maart 2009 09.00 uur Opening 09.10 uur Efficiënt vistransport 10.00

Nadere informatie

Uitdagingen bij onderzoek garnalenvisserij

Uitdagingen bij onderzoek garnalenvisserij Uitdagingen bij onderzoek garnalenvisserij aansluiting bij beleid en praktijk 7 maart 2014 Ingrid Tulp, Josien Steenbergen & Tobias van Kooten Garnalenvisserij internationaal Weinig beheer Vergunningensysteem

Nadere informatie

Kenniskring IJsselmeervisserij

Kenniskring IJsselmeervisserij Kenniskring IJsselmeervisserij w w w.kenniskringvisserij.nl NOTULEN VAN DE BIJEENKOMST VAN DE KENNISKRING IJSSELMEERVISSERIJ OP MAANDAG 24 JANUARI 2011 IN DE VERGADERZAAL VAN HET VAN DER VALK HOTEL TE

Nadere informatie

BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND

BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND ILVO-NOTA 2017.03 BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND HANS POLET INHOUD Grijze garnaal in de Noordzee 3 www.ilvo.vlaanderen.be BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND HANS POLET

Nadere informatie

Gezonde visbestanden van de Belgische aanvoer

Gezonde visbestanden van de Belgische aanvoer Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Duurzaamheidsteam Eenheid: Dier - Visserij Ankerstraat 1 B-8400 Oostende, België Tel.: +32 59 342250 Fax: +32 59 330629 www.ilvo.vlaanderen.be Gezonde visbestanden

Nadere informatie

LFD: Less Fuel & Discards in Visserij op Noorse kreeft. Josien Steenbergen en Jacob van Urk, 4 mei 2012

LFD: Less Fuel & Discards in Visserij op Noorse kreeft. Josien Steenbergen en Jacob van Urk, 4 mei 2012 LFD: Less Fuel & Discards in Visserij op Noorse kreeft Josien Steenbergen en Jacob van Urk, 4 mei 2012 Achtergrond: visserij in Nederland Advies taskforce duurzame Noordzeevisserij: Reduceren van de kosten

Nadere informatie

pu Uitleg ETP registratie MSC puls September 2015 Inger Wilms

pu Uitleg ETP registratie MSC puls September 2015 Inger Wilms pu Uitleg ETP registratie MSC puls September 2015 Inger Wilms Achtergrond ETP registratie - In maart 2015 is de CVO een MSC traject gestart voor puls. Registratie van vangsten van bedreigde en beschermde

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 november 2009 Betreft MZI-beleid. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 november 2009 Betreft MZI-beleid. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Datum 12

Nadere informatie

DRAFT. Waarom data verzamelen? Hoe data verzamelen? Geachte heer / mevrouw,

DRAFT. Waarom data verzamelen? Hoe data verzamelen? Geachte heer / mevrouw, Geachte heer / mevrouw, Eerst en vooral wensen het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) u van harte te danken omdat u zich bereid toont om gedurende

Nadere informatie

Notulen studiedag Haaien en Roggen

Notulen studiedag Haaien en Roggen Notulen studiedag Haaien en Roggen 26 november 2010 Aanwezig Wim van Densen (Voorzitter) Robert-Jan Croonen (Ministerie EL&I) Geert Meun (VisNed) Niels Brevé vervangt Jan-Willem Wijnstroom (Sportvisserij

Nadere informatie

Kenniskring Staandwantvisserij op tong

Kenniskring Staandwantvisserij op tong Kenniskring Staandwantvisserij op tong www.kenniskringvisserij.nl Scheveningen, 8 oktober 2010 Aanwezig: Rems Cramer, Ed Reker, Derk Jan Berends, Arjan Korving, Cees Tanis, Dirk Verhaeghe (ILVO), Jan Verschoor,

Nadere informatie

Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij. 27 februari 2015 Rederscentrale

Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij. 27 februari 2015 Rederscentrale i Rederscentrale CV Producentenorganisatie van de Reders ter Zeevisserij Productie- en Marketingplan 2015 27 februari 2015 Rederscentrale Urbain Wintein Voorzitter Emiel Brouckaert Directeur Inleiding

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2002:AE1335 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:PHR:2002:AE1335 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:PHR:2002:AE1335 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 03-12-2002 Datum publicatie 03-12-2002 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie 00948/01

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 29 januari 2016

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 29 januari 2016 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 29 januari 2016 David Ras, nieuwe medewerker VisNed stelt zich voor.

Nadere informatie

Factsheet: Schol. versie maart 2013 VISSERIJ

Factsheet: Schol. versie maart 2013 VISSERIJ Factsheet: Schol versie maart 2013 Schol is een belangrijke vissoort voor de Nederlandse vissector, zelfs één van de belangrijkste wat betreft aanvoer op de Nederlandse afslagen; bijna 50% van alle vis

Nadere informatie

MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG. Afdeling Vis. Geachte heer Offringa,

MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG. Afdeling Vis. Geachte heer Offringa, Postbus 68 1970 AB IJmuiden MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG Afdeling Vis ONDERWERP Beperkingen zeebaars Geachte heer Offringa, POSTADRES Postbus 68 1970 AB IJmuiden

Nadere informatie

De visserij. Frank Beens Groep 7

De visserij. Frank Beens Groep 7 De visserij Frank Beens Groep 7 Inhoud Inleiding Hoofdstukken 1. Geschiedenis 2. Waar wordt op gevist? 3. De Genemuider vissers 4. De visafslag 5. Vis is gezond 6. Vragen Eigen mening Bronvermelding Inleiding

Nadere informatie

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij AANVOER EN BESOMMING DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij AANVOER EN BESOMMING DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ Vlaanderen is landbouw & visserij DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ 214 AANVOER EN BESOMMING Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Nadere informatie

Fishy Business. IMARES: Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies. Tammo Bult: afdelingshoofd Visserij

Fishy Business. IMARES: Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies. Tammo Bult: afdelingshoofd Visserij Fishy Business IMARES: Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies Tammo Bult: afdelingshoofd Visserij Wat ga ik vertellen? IMARES De Nederlandse Visserij Duurzaamheid wat is dat? Bestandsschattingen

Nadere informatie

Afzetmarkt van tong en andere vissoorten van staandwantvissers

Afzetmarkt van tong en andere vissoorten van staandwantvissers Afzetmarkt van tong en andere vissoorten van staandwantvissers Uitwerking van een kennisvraag voor de Kenniskring Staandwantvisserij op tong Birgit de Vos LEI, onderdeel van Wageningen UR 22 april 2011

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.1.2011 COM(2010) 807 definitief 2010/0392 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake toegang van vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela

Nadere informatie

Datum 17 juni 2013 Betreft Beantwoording vragen over de uitzending Wild West op Zee van Zembla

Datum 17 juni 2013 Betreft Beantwoording vragen over de uitzending Wild West op Zee van Zembla > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 25 november 2016

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 25 november 2016 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 25 november 2016 Oproep ondertekenen petitie tegen aanlandplicht.

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2016) 698 final - Annexes 2 to 8.

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2016) 698 final - Annexes 2 to 8. Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0344 (NLE) 13797/16 ADD 2 PECHE 400 VOORSTEL van: ingekomen: 27 oktober 2016 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Voedsel uit (Noord)zee

Voedsel uit (Noord)zee Voedsel uit (Noord)zee Pim Visser, directeur VisNed Voedsel uit (Noord)zee Gerard van Balsfoort, voorzitter PFA 3 4 Noordzee zeer productief TACS 2013 Noordzee in ton Silversmelt 1.028 Schartong 1.937

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1749 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS)

ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS) ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS) 2012 Bestanden waarvoor gegevens in beperkte mate beschikbaar zijn Floor Quirijns, IMARES ICES geeft vangstadviezen voor meer dan 200 visbestanden. Voor een deel

Nadere informatie

Volgende maatregelen zijn vanaf 1 januari 2010 van kracht:

Volgende maatregelen zijn vanaf 1 januari 2010 van kracht: Volgende maatregelen zijn vanaf 1 januari 21 van kracht: 1. DAGENBEPERKING 1.1. Vaartdagenregeling Gedurende de periode 1 januari 21 tot 31 december 21 mag een vissersvaartuig maximaal 255 vaartdagen verwezenlijken

Nadere informatie

Vandaag vis of morgen ook nog?

Vandaag vis of morgen ook nog? Page 1 of 6 (/) dinsdag 13 december 2016 - Algemeen Visvangst in de Ierse Zee: wetenschappers raden al jaren aan om er niet meer op tong te vissen. Justin Tallis De visquota liggen nog niet vast of sommige

Nadere informatie

MARKT. Bulletin. Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren

MARKT. Bulletin. Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren MARKT Bulletin Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren Derde kwartaal 2008 Inhoud en Colofon Inhoud Rondvis Overige (vnl. platvis) 1. Aanvoer 2. Buitenlandse handel 3. Informatie

Nadere informatie