ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014"

Transcriptie

1 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Indexering huurprijzen - goedkeuring 3. Interne kredietaanpassingen en facturen - goedkeuring Patrimonium 4. (GVDC) Grond Melsele sectie B 844A - openbare verkoop - principieel akkoord Werken, Leveringen en Diensten 5. (LR) WZC Boeyé-Van Landeghem en bejaardenwoningen - aanstellen ontwerper omgevingswerken - lastenboek - goedkeuring 6. (LR) Aankoop gas - lastenboek - goedkeuring 7. (LR) Aankoop elektriciteit - lastenboek - goedkeuring 8. (LR) Brandstof voor voertuigen - verlenging huidige overeenkomst - goedkeuring 9. (LR) Gezamenlijke aankoop papier en kantoormateriaal en onderhoudsproducten - gunning Instellingen en algemeen beheer 10. (KP) Zorgstrategie WZC De Linde en St-Elisabeth - samenwerking met vzw SAMENwerkingsverband OUDERENzorg Waasland en vzw Ouderenzorg Phiippus Neri - erfpacht - principiële goedkeuring Personeel 11. (LG) Wijziging in de collectieve verzekering hospitalisatie van de GSD Besloten zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 12. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring 13. Beslissingen woonzorgcomité - aktename 14. Beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst - aktename 15. Beslissingen vast bureau - aktename Financiën 16. (GL) Uithuiszetting - P. Steenssensstraat 107, Beveren - aanstelling advocaat

2 2 Personeel 17. Aanvraag ontslag wegens pensioen - goedkeuring. 18. Aanvraag ontslag pensioen medische redenen - vaststelling. DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AANWEZIG: VERONTSCHULDIGD: Van Esbroeck Dirk, voorzitter Peter De Clercq, Mirèse Deckers, Claire Gillis, Annick Thibaut, Erna Tindemans, Annick Van de Vyver, Leen Van Laere, Stijn Van Remortel, Tony Vyt, raadsleden Filip Thyssen, secretaris Louis Engels, raadslid 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen werden gemaakt; Gelet op het antwoord van de secretaris dat de nodige aanpassingen zullen gedaan worden; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 december 2013 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. (GL) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Op basis van de geldende huurcontracten kan met ingang van 1 januari 2014 worden overgegaan tot de aanpassing van de huurprijzen met + 1,01%: index december 2012: 120,06/ index december 2013: 121,27. Wegens praktische redenen is het aangewezen de aanpassing slechts door te voeren met ingang van 1 maart 2014; De lijst met geïndexeerde huurprijzen van verhuurde woningen d.d. 20 januari 2014 is bijgevoegd in bijlage. voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies

3 3 De huurprijzen worden met ingang van 1 maart 2014 aangepast zoals vermeld op de lijst met geïndexeerde huurprijzen van verhuurde woningen d.d. 20 januari INTERNE KREDIETAANPASSINGEN EN FACTUREN - GOEDKEURING Aan de leden van de raad worden de interne kredietaanpassingen en goed te keuren facturen ter goedkeuring voorgelegd. In de raad van 20 februari 2013 werd de bevoegdheid tot goedkeuren van facturen gedelegeerd naar vast bureau en secretaris. In deze ontwerpbeslissing worden de facturen boven de EUR voorgelegd die afwijken van eerdere beslissingen van de raad. De interne kredietaanpassingen blijven een wettelijke bevoegdheid van de raad en kunnen niet gedelegeerd worden. Vigerende wetgeving: Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 De interne kredietaanpassingen voor exploitatie-uitgaven worden goedgekeurd: nihil. De interne kredietaanpassingen voor investeringsuitgaven worden goedgekeurd: nihil De facturen voor exploitatie-uitgaven worden goedgekeurd: nihil. De facturen voor investeringsuitgaven worden goedgekeurd: nihil. 4. (GVDC) GROND MELSELE SECTIE B 844A - OPENBARE VERKOOP - PRINCIPIEEL AKKOORD De grond, gelegen te Melsele, ter hoogte van Melseledijk, sectie B 844a, eigendom van het OCMW Beveren, is vrij van pacht door minnelijke pachtverbreking; Er wordt voorgesteld deze grond openbaar te verkopen; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Art. 3. Akkoord te gaan met de openbare verkoop van de grond gelegen te Melsele, ter hoogte van Melseledijk, sectie B 844a, groot 42a00ca Aan het vast bureau opdracht te geven een notaris aan te stellen die belast wordt met de openbare verkoop. Het ontwerp van de authentiek akte voor te leggen aan een latere raad.

4 4 5. (LR) WZC BOEYÉ-VAN LANDEGHEM EN BEJAARDENWONINGEN - AANSTELLEN ONTWERPER OMGEVINGSWERKEN - LASTENBOEK - GOEDKEURING De huidige infrastructuur om en rond WZC Boeyé Van Landeghem en bejaardenwoningen dienen aangepast. De werken bestaan uit de heraanleg van de tuin, aanpassingswerken van de oprit van WZC Boeyé Van Landeghem en heraanleg van de toegangspaden van de bejaardenwoningen. In de MJP is een totaal budget van EUR voorzien voor de omgevingswerken ( /ACT EUR (WZC BVL) en /ACT EUR (woningen Kallo) voorzien voor de omgevingswerken. Dit totaal bedrag omvat ereloon architect, aanstelling van een veiligheidscoördinator en uitvoering van de omgevingswerken (inclusief BTW). Er dient overgegaan tot de aanstelling van een architect die zal instaan voor het ontwerp en de coördinatie van de opdracht. Er wordt voorgesteld om de prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Het lastenboek goed te keuren tot aanstelling van een architect voor het ontwerp van de heraanleg en de coördinatie van uitvoering van infrastructuurwerken aan het woonzorgcentrum Boeyé Van Landeghem en aan de bejaardenwoningen, gebudgetteerd voor een bedrag van EUR (ereloon architect, aanstelling van een veiligheidscoördinator en uitvoering van de werken; inclusief BTW). De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat voor te leggen aan een latere raad. 6. (LR) AANKOOP GAS - LASTENBOEK - GOEDKEURING In de raad van 11 september 2013 werd beslist om gezamenlijk met de gemeente Beveren een aanbesteding te organiseren voor de aankoop van gas, om de gemeente aan te duiden om in naam en voor rekening van het OCMW Beveren op te treden als opdrachtgeven en om Eandis aan te stellen om het lastenboek op te maken en de aanbesteding te organiseren. Het huidige contract loopt af op 31 december 2014.

5 5 Het ontwerp van lastenboek, opgemaakt door Eandis, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 3. Het lastenboek voor de aankoop van gas goed te keuren en de prijsvraag te organiseren via openbare aanbesteding en door Eandis. De gemeente te verzoeken om aan alle procedurele verplichtingen met betrekking tot de opdracht te voldoen. De gemeente zal het gunningsvoorstel op basis van het goedkoopste alternatief voor de cluster ter aktename voorleggen aan het OCMW Beveren. De gemeente te machtigen om op haar beurt volmacht te geven aan de leverancier voor het eventuele opzeggen van de huidige leverancier en het bekendmaken van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder. 7. (LR) AANKOOP ELEKTRICITEIT - LASTENBOEK - GOEDKEURING In de raad van 11 september 2013 werd beslist om gezamenlijk met de gemeente Beveren een aanbesteding te organiseren voor de aankoop van elektriciteit, om de gemeente aan te duiden om in naam en voor rekening van het OCMW Beveren op te treden als opdrachtgever en om Eandis aan te stellen om het lastenboek op te maken en de aanbesteding te organiseren. Het huidige contract loopt af op 31 december Het ontwerp van lastenboek, opgemaakt door Eandis, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies

6 6 Art. 3. Het lastenboek voor de aankoop van elektriciteit goed te keuren en de prijsvraag te organiseren via openbare aanbesteding en door Eandis. De gemeente te verzoeken om aan alle procedurele verplichtingen met betrekking tot de opdracht te voldoen. De gemeente zal het gunningsvoorstel op basis van het goedkoopste alternatief voor de cluster ter aktename voorleggen aan het OCMW Beveren. De gemeente te machtigen om op haar beurt volmacht te geven aan de leverancier voor het eventuele opzeggen van de huidige leverancier en het bekendmaken van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder. 8. (LR) BRANDSTOF VOOR VOERTUIGEN - VERLENGING HUIDIGE OVEREENKOMST - GOEDKEURING Het college van burgemeester en schepenen van 19 november 2012 heeft de opdracht voor de levering van brandstof voor voertuigen toegewezen aan de firma Tijdelijk Samenwerkingsverband Total Benzinestations Beveren voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, met mogelijkheid om het contract drie maal te verlengen met telkens één jaar. Het OCMW Beveren is mee ingestapt in de aanbestedingsprocedure. De gemeente Beveren heeft onderhandelingen gevoerd met de betreffende leverancier, waarbij bekomen werd dat de brandstof voor voertuigen onder dezelfde voorwaarden, nl. met kortingen op de officiële dagprijzen van 4% voor benzine EURO 95 en 98 en 5% voor diesel, wordt geleverd voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december Er wordt voorgesteld om deze overeenkomst te verlengen voor een periode van één jaar. Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum De huidige overeenkomst met de firma Tijdelijk Samenwerkingsverband Total Benzinestations Beveren te verlengen onder de huidige voorwaarden voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de gemeente Beveren.

7 7 9. (LR) GEZAMENLIJKE AANKOOP PAPIER EN KANTOORMATERIAAL EN ONDERHOUDSPRODUCTEN - GUNNING In de raad van 28 augustus 2013 werd beslist om principeel akkoord te gaan om gezamenlijk met de gemeente Beveren de prijsvraag te organiseren voor de aankoop van papier en kantoormateriaal via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en voor wasserij- en onderhoudsproducten via algemene aanbesteding. De gemeente werd aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW Beveren op te treden als opdrachtgever en een gunningsvoorstel op basis van het goedkoopste alternatief voor de cluster ter aktename voor te leggen aan het OCMW Beveren. Volgende kandidaten werden aangeschreven voor: - Kantoormateriaal: Lyreco (Berchem), Rombouts-Neyrinck & Co (Antwerpen), Staples Advantage (Strombeek-Bever) en Bruneau (Gent) - Papier: Lyreco (Berchem), Staples Advantage (Strombeek-Bever), Inapa Belgium (Huizingen), Antalis (Kobbegem) en Kwarto (Beveren) Volgende firma s hebben een offerte ingediend voor: - Kantoormateriaal: Lyreco (Berchem) en Staples Advantage (Strombeek-Bever) - Papier: Lyreco (Berchem), Antalis (Kobbegem) en Inapa Belgium (Huizingen) - Onderhoudsproducten (Algemene offerte): Boma (Antwerpen), Salubris (Beernem), King Belgium (Genval), Seifar (Lokeren), Verpa (Benelux), B-universeel (Turnhout) en Dumortier (Merksem) Uit het verslag van nazicht - dd 23 december 2013 blijkt dat Staples Advantage de laagst regelmatige offerte heeft ingediend voor aankoop van het kantoormateriaal - dd. 28 oktober 2013 blijkt dat Lyreco de laagst regelmatige offerte heeft ingediend voor de aankoop van het wit en gekleurd papier - dd. 9 januari 2014 blijkt dat volgende firma s de laagst regelmatige offerte hebben ingediend voor: - perceel 1 (schoonmaakproducten algemeen, gemeente + OCMW) King Belguim - perceel 2 (specifieke schoonmaakproducten, gemeente + OCMW) Verpa Benelux - perceel 3 (schoonmaakmaterialen algemeen, gemeente) - Salubris - perceel 4 (specifieke schoonmaakmaterialen, gemeente) - Boma - perceel 5 (specifieke wasproducten, OCMW) King Belgium In het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren werd beslist om de opdracht voor: - het leveren van kantoormateriaal gedurende 2014 voor de gemeente en het OCMW te gunnen aan Staples Advantage uit Strombeek Beveren voor de vermoedelijke som van ,61 EUR (incl. BTW 21 %) - het leveren van wit en gekleurd papier gedurende 2014 voor de gemeente en het OCMW te gunnen aan Lyreco uit Berchem voor de vermoedelijke som van ,10 EUR (inclusief BTW 21 %) - het leveren van onderhoudsproducten- en materialen gedurende 2014 voor de gemeente en OCMW te gunnen aan volgende firma s en voor een vermoedelijke som van: - perceel 1 (schoonmaakproducten algemeen, gemeente + OCMW) King Belgium ,38 EUR (incl. BTW 21 %)

8 8 - perceel 2 (specifieke schoonmaakproducten, gemeente + OCMW) Verpa Benelux ,97 EUR (incl. BTW 21 %) - perceel 3 (schoonmaakmaterialen algemeen, gemeente) Salubris 2.636,44 EUR (incl. BTW 21 %) - perceel 4 (specifieke schoonmaakmaterialen, gemeente) Boma 251,51 EUR (incl. BTW 21 %) - perceel 5 (specifieke wasproducten, OCMW) King Belgium ,82 EUR (incl. BTW 21 %) Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Geen advies Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren waarbij de opdracht voor: de levering van kantoormateriaal gedurende 2014 werd gegund aan Staples Advantage, Ringlaan 39, 1853 Strombeek Bever (BE ) voor de vermoedelijke som van ,61 EUR (incl. BTW 21 %) collegebeslissing 6 januari 2014 de levering van wit en gekleurd papier gedurende 2014 werd gegund aan Lyreco, Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem (BE ) voor het bedrag van ,10 EUR (inclusief BTW 21 %) collegebeslissing 18 november 2013 het leveren van onderhoudsproducten- en materialen tot en met 31 december 2014 voor het OCMW Beveren collegebeslissing 13 en 20 januari 2014: perceel 1 (schoonmaakproducten algemeen, gemeente + OCMW) King Belgium NV, Rue du Cerf 190, 1332 Genval (BE ) ,38 EUR (incl. BTW 21 %) perceel 2 (specifieke schoonmaakproducten, gemeente + OCMW) Verpa Benelux (BE ) ,97 EUR (incl. BTW 21 %) perceel 3 (schoonmaakmaterialen algemeen, gemeente) Salubris (BE ) 2.636,44 EUR (incl. BTW 21 %) perceel 4 (specifieke schoonmaakmaterialen, gemeente) Boma (BE ) 251,51 EUR (incl. BTW 21 %) perceel 5 (specifieke wasproducten, OCMW) King Belgium NV, Rue du Cerf 190, 1332 Genval (BE ) ,82 EUR (incl. BTW 21 %)

9 9 10. (KP) ZORGSTRATEGIE WZC DE LINDE EN ST-ELISABETH - SAMENWERKING MET VZW SAMENWERKINGSVERBAND OUDERENZORG WAASLAND EN VZW OUDERENZORG PHIIPPUS NERI - ERFPACHT - PRINCIPIËLE GOEDKEURING Op 17 april 2013 nam de raad kennis van de strategische nota OCMW Beveren die door Probis Corporate nv werd opgesteld. Hierin worden drie mogelijke scenario s voorgesteld over de toekomst van WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth: 1. Vervangingsnieuwbouw: a. WZC De Linde: 41 woongelegenheden, 40% zwaar zorgbehoevenden, geen RVT; b. WZC Sint-Elisabeth: 30 woongelegenheden, 40% zwaar zorgbehoevenden, geen RVT. 2. Vervangingsnieuwbouw met uitbreiding: a. WZC De Linde: 54 woongelegenheden, 75% zwaar zorgbehoevenden, 25 RVTbedden; b. WZC Sint-Elisabeth: 40 woongelegenheden, 40% zwaar zorgbehoevenden, geen RVT. 3. Eén vervangingsnieuwbouw: Beide WZC fusioneren naar één nieuw gebouw; 95 woongelegenheden (drie afdelingen met afdelingsverantwoordelijke), waarvan 4 kortverblijf; 60 RVT, 75% zwaar zorgbehoevenden. Omdat beide woonzorgcentra niet meer voldoen aan de infrastructuurnormen vanaf 1 januari 2019, is een verbouwing/nieuwbouw noodzakelijk, ongeacht het te weerhouden scenario. Uit de financiële haalbaarheidsstudie blijkt dat het derde scenario op financieel vlak het meest aangewezen scenario is. De beslissing over het te weerhouden scenario voor de toekomst van WZC De Linde en Sint- Elisabeth werd op de raad van 17 april 2013 uitgesteld naar een volgende raad. Op 29 april 2013 nam ook het college van burgemeester en schepenen kennis van deze strategische nota. Uitgaande van het derde scenario, is het een opportuniteit dat de locatie waar het OCMW geen woonzorgcentrum meer zou uitbaten, wordt overgenomen door een privépartner. Op die manier blijft de spreiding van de woonzorgcentra over de deelgemeenten behouden. In dat kader is er belangstelling door de privépartners die in Beveren nog woongelegenheden in voorafgaande vergunning hebben, met name vzw Samenwerkingsverband Ouderenzorg Waasland en vzw Ouderenzorg Philippus Neri. Deze privé partner is een unieke partner om dit project te realiseren aangezien enkel zij nog bedden in Beveren in voorlopige vergunning hebben en tot eind 2015 geen programmatie van nieuwe bedden gepland wordt. Zij hebben beslist om hun voorafgaande vergunningen samen te brengen op de locatie waar ook WZC Grootenbosch zich bevindt (op de plek van het huidige oude klooster, recht tegenover WZC De Notelaar). Hierdoor zou een grote concentratie van woongelegenheden ontstaan aan de site van de Oude Zandstraat. De beoogde samenwerking voorkomt dat er een concentratie van woongelegenheden zou ontstaan aan de site Oude Zandstraat en biedt bovendien de opportuniteit om in elke deelgemeente een zorgcampus te behouden.

10 10 Deze privépartner toont interesse in de locatie in Haasdonk gezien de korte periode waarbinnen hij zijn plan tot oprichting van het gebouw zou realiseren. Voorwaarde is wel dat door het OCMW een terrein wordt ter beschikking gesteld via de formule van erfpacht. Dit heeft tot gevolg dat OCMW Beveren 1 WZC zal realiseren op de locatie in Vrasene met behoud van de gerealiseerde en de vergunde woongelegenheden van OCMW Beveren (72 gerealiseerd WZC in Vrasene en De Linde 22 in voorafgaande vergunning, totaal: 94 woongelegenheden). voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Principieel akkoord te gaan WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth te fusioneren en 1 vervangingsnieuwbouw te realiseren waarin de erkende en vooraf vergunde woongelegenheden van beide WZC worden samengebracht; Principieel akkoord te gaan om deze vervangingsnieuwbouw te realiseren op de locatie in de Oude Dorpsstraat 17 te Vrasene; Art. 3. Principieel akkoord te gaan om op de locatie van het huidige WZC De Linde, Pastoor Verwilghenplein 25 te Haasdonk, aan de privépartner vzw Samenwerkingsverband Ouderenzorg Waasland en vzw Ouderenzorg Philippus Neri toe te staan een woonzorgcentrum op te richten en uit te baten en dit door middel van een erfpachtovereenkomst tegen een vergoeding van 1 per jaar; Art. 4. Terzake het advies in te winnen van het college van burgemeester en schepenen; Art. 5. De principiële overeenkomst tussen OCMW Beveren enerzijds en vzw SAMENwerkingsverband OUDERENzorg Waasland en vzw Ouderenzorg Philippus Neri anderzijds goed te keuren en het resultaat van de verdere onderhandelingen voor te leggen aan een latere raad. De voorzitter gaat over tot stemming over wijziging van de dagorde. Agendapunt 18: Wijziging in de collectieve verzekering hospitalisatie van de GSD wordt behandeld in openbare zitting. Agendapunt 18 wordt gewijzigd naar agendapunt 11. Akkoord wijziging dagorde: éénparig ja. 11. (LG) WIJZIGING IN DE COLLECTIEVE VERZEKERING HOSPITALISATIE VAN DE GSD Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 17 december 2001 waarin toegetreden werd tot de collectieve verzekering hospitalisatie via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst RSZPPO en dit met ingang van 1 januari 2002; Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 18 januari 2008 waarin beslist werd te kiezen voor de uitgebreide waarborgformule collectieve verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte voor al het OCMW-personeel met ingang van 1 januari Gelet op het feit dat de huidige overeenkomst eindigt op 31 december 2013 en de Gemeenschappelijke Sociale Dienst, na een nieuwe offerteaanvraag, een nieuwe collectieve verzekering heeft afgesloten geldig vanaf 1 januari Deze overeenkomst wordt jaarlijks

11 11 verlengd. De keuze tussen enerzijds de basisformule en anderzijds de uitgebreide formule blijft behouden in de nieuwe polis. De basisformule waarborgt geen tussenkomst in de supplementen eigen aan een éénpersoonskamer. Bij de uitgebreide formule worden alle supplementen gewaarborgd. De afgelopen jaren werd de aansluitingspremie van de personeelsleden OCMW, op basis van de uitgebreide formule, ten laste genomen door het OCMW-bestuur. In de nieuwe polis resulteert de keuze volgens de waarborgformule in twee mogelijke tarieven: Basisformule Uitgebreide formule Tot 21 jaar 33 euro 57,20 euro 21 tot 49 jaar 77 euro 176 euro 50 tot 64 jaar 121 euro 275 euro De tarieven van de uitgebreide formule blijven dezelfde. De tarieven van de basisformule zijn lager dan voor 1 januari 2014 (namelijk tot 21 jaar: 44 euro; 21 tot 49 jaar: 99,83 euro; 50 tot 64 jaar: 132 euro). Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 19 december 2013 waarin wordt geopteerd voor de uitgebreide waarborgformule, wordt voorgesteld aan de OCMW-raad om eveneens te kiezen voor de uitgebreide waarborgformule voor al het OCMW-personeel; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Te kiezen voor de uitgebreide waarborgformule collectieve verzekering verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte voor al het OCMW-personeel met ingang van 1 januari 2014, waarbij de aangesloten personeelsleden individueel een andere dan de door de OCMW-raad gekozen waarborgformule kunnen kiezen. De verzekeringsmaatschappij Ethias, Prins-Bisschopsingel 73, 3500 Hasselt, van deze beslissing in kennis te stellen. DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De secretaris De voorzitter, Filip Thyssen Van Esbroeck Dirk

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullende punten - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JULI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 AGENDA Openbare Zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring 1.1. Aanvullend punt -

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond. TOELICHTING RAAD VAN 19 APRIL 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Aan

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2015 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. (KH) Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1 0.2. (KH) Ontslag raadslid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 93 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KSM)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar -

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 AUGUSTUS 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) GROND VRASENE SECTIE A 887 - OPENBARE

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 DECEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) VERHOGING HUURPRIJZEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 APRIL 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 31 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (EDV)

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 JANUARI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) goedkeuring Raad 2. Vast bureau

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013 OCMW OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde www.ocmwoudenaarde.be PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 09 DECEMBER 2013 Aanwezig Verontschuldigd Stefaan VERCAMER,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 JANUARI 2008

ZITTING VAN 24 JANUARI 2008 ZITTING VAN 24 JANUARI 2008 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Verhaeren, Van Damme, Trostmann, Luypaert en Cauwenberghs, schepenen; Dewinter, Verhaeghe, Mombaerts, Van Eylen, Goderis,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens,, Freddy Mannaerts, Manu De Jongh

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012 136 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012 AGENDA Goedkeuring.1 1 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Softwaremodules

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie