Meesters en Masters voor Lelystad Dronten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meesters en Masters voor Lelystad Dronten"

Transcriptie

1 EINDRAPPORTAGE Arbeidsmarktprojecten regionale platforms 2011 (Q1213) Datum: jj-mm-dd Regionaal platform WIO Lelystad Dronten en namen (Werken in het onderwijs) deelnemende 1. SKOFV schoolbesturen 2. PCPO Lelystad 3. SchOOL, Openbaar basisonderwijs Lelystad 4. Pabo Almere/Windesheim Flevoland Naam project Meesters en Masters voor Lelystad Dronten Naam projectleider Telnr.: adres: Annelies Verbeek Lid CvB SKOFV Frank Sengers Opleidingsmanager Pabo Almere Naam contactpersoon Telnr.: adres: Annelies Verbeek Lid CvB SKOFV Frank Sengers Opleidingsmanager Pabo Almere Projectbeschrijving Projectdoelstelling Het project heeft als doel om binnen de regio Lelystad Dronten, een opleidingsinfrastructuur te realiseren van waaruit studenten worden opgeleid tot leraar basisonderwijs, beginnende leerkrachten tijdens de inductiefase worden begeleid en geschoold en die leerkrachten voorbereidt en motiveert tot het volgen van een masteropleiding. Het betreft een aanpak waarbij opleiding, begeleiding tijdens inductiefase en voortgezette scholing (master) in een samenhangend perspectief worden ontwikkeld en gepresenteerd. Behaalde resultaten Opleidingsschool Lelystad (OIS-L) is 1 september 2011 opgericht en in het studiejaar heeft zij zich ontwikkeld tot een Opleidingsschool waar de deelnemende basischolen zich meer dan in voorgaande jaren richten op het begeleiden van de studenten. Er zijn inductieprogramma s ontwikkeld die worden aangeboden vanaf schooljaar en leerkrachten wordt de mogelijkheid geboden tot het volgen van een masteropleiding. Er is een duidelijk structuur met betrekking tot de opleidingsschool ontwikkeld. Zichtbare resultaten juli 2012: Er is een krachtiger begeleiding van de studenten in de praktijk (schoolopleiders/mentoren/instituutsopleiders) ontwikkeld en ingezet. Dit zal voortgang vinden en doorontwikkeld worden in de komende jaren. Comakergroepen zijn actief bezig met ontwikkelingsthema s van de scholen. Dit biedt een bijdrage aan de schoolontwikkeling. De binding studenten-scholen is versterkt. Er zijn inductieprogramma s ontwikkeld. De mogelijkheid tot het volgen van een master wordt geboden. Pagina: 1 van 7

2 Er is een Handboek Opleiden in School ontwikkeld in samenwerking met Opleiden in School Almere (besturen Asg, Prisma en SKOFV-Almere). Zie bijlage. SKOFV, PCPO Lelystad, St. SchOOL en PaboAlmere/WindesheimFlevoland participeren. Namens deze besturen namen 8 basisscholen met 28 studenten deel. 7 van deze basisscholen zijn in de komende jaren opleidingsschool. 1 school stopt voorlopig, gezien het geringe te verwachten aantal te plaatsen studenten en het verder uit lijnen van de koers die de school gaat varen. De mogelijkheid tot deelname ROCFlevoland aan Opleidingsschool Lelystad is onderzocht. Er zijn afspraken dat bij de start van studiejaar de studenten die de opleiding tot onderwijsassistent volgen op ROCFlevoland en stage lopen in Lelystad op een opleidingsschool geplaatst worden en participeren in de comakers van deze scholen. Eén ROCstudent heeft gedurende één semester van studiejaar al geparticipeerd in een comaker. Enkele ROCdocenten en aankomende onderwijsassistenten hebben een informatiebijeenkomst en presentaties van comakers bijgewoond. In worden de mogelijkheden onderzocht om de Opleidingsschool Lelystad ook te verbinden met andere ROCs in de regio. De besturen in Dronten zijn geinformeerd over de ontwikkelingen binnen Opleidingsschool Lelystad en een afvaardiging was aanwezig bij de tussentijdse evaluatie van het project in februari De mogelijkheden voor particperen van besturen p.o. in Dronten zijn onderzocht. Het blijkt echter dat er in te weinig studenten van Pabo Almere stage lopen om in een opleidingsschool Dronten te starten. De enkele student uit Dronten is geplaatst op één van de scholen in Lelystad. Mochten er per 1 september meerdere studenten uit Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant ingeschreven staan bij Pabo Almere dan zullen deze studenten op één van de 7 scholen van opleidingsschool Lelystad een stageplek krijgen. De bedoeling is dat dan in een opleidingsschool in Dronten start. In zijn gesprekken met de directies van de SPILbasisscholen in Dronten om mogelijk toch een opleidingsschool te starten voor het openbaar onderwijs. De ontwikkelde voorstellen en programma s voor de inductiefase voor de schoolbesturen in Lelystad worden meegenomen in het te ontwikkelen beleid bij de besturen in Dronten. Via het kernteam Opleiden in School van Pabo Almere, overleg met de coördinerend schoolopleiders en de Nieuwsbrief OIS is informatie over de ontwikkelingen OIS gedeeld met Opleidingsscholen in Almere. Doelstellingen Het eerste deel van de projectdoelstelling een opleidingsinfrastructuur te realiseren van waaruit studenten worden opgeleid tot leraar basisonderwijs is opgezet en in werking in Lelystad. De enkele student uit Dronten is geplaatst op een opleidingsschool in Lelystad. Het tweede deel van de projectdoelstelling begeleiding en scholing ontwikkelen en aanbieden voor beginnende leerkrachten tijdens de inductiefase; die tevens leerkrachten voorbereidt en motiveert tot het volgen van een masteropleiding is uitgewerkt en wordt aangeboden vanaf september Kwantitatieve resultaten: Deelnemende scholen Pagina: 2 van 7

3 8 scholen namen deel met 28 studenten. Er waren comakers op het terrein van woordenschatontwikkeling, burgerschapsvorming; vieren en spel op school en educatief partnerschap. 7 scholen gaan als opleidingsschool verder in Opleidingsteam Er is een opleidingsteam bestaande uit: 4 schoolopleiders, waarvan 1 coördinerend schoolopleider. 1 schoolopleider was schoolopleider voor meerdere scholen. 3 instituutsopleiders,waarvan 1 coördinerend instituutsopleider. 3 van deze 4 schoolopleiders hebben in de schoolopleiderstraining Pabo Almere/WindesheimFlevoland gevolgd en afgerond. 1 schoolopleider gaat dit traject nog volgen. In wordt er op alle scholen met een eigen schoolopleider gewerkt, die gedurende meerdere dagen verbonden is aan de betreffende school. Het is goed mogelijk om de functie van schoolbegeleider voor meerdere kleine scholen te vervullen. Voordeel van een schoolbegeleider per school is de intensieve betrokkenheid bij de eigen school. De schoolopleider is meer zichtbaar en sneller bereikbaar voor de studenten en mentoren wat betreft aanspreekpunt en begeleiding en is er de mogelijkheid tot intensieve participatie in de ontwikkelthema s (comaker). Aantal studenten Bij de start van het project op 1 sept 2011 zou het opleidingsteam op jaarbasis starten met 15 tot 25 studenten. Er is gestart op jaarbasis (2011) met 38 studenten. Dit aantal is gedaald tot 28 studenten gaandeweg het eerste semester; deze daling was geen gevolg van het inzetten van OIS. Redenen van daling: 2 studenten moesten vanwege ziekte tijdelijk vertragen met de opleiding; 2 tweedejaars studenten zijn vanwege persoonlijke gronden gestopt; 3 voltijd eerstejaars studenten zijn vrij snel na de start van het studiejaar gestopt vanwege het te zwaar vinden van de opleiding; 3 deeltijd eerstejaars studenten zijn gestopt, vanwege o.a. lastige combinatie werk en opleiding. Mentorentraining Er is in een start gemaakt met het trainen van mentoren met als doel een sterkere begeleiding van studenten. In de opleidingsschool Lelystad zullen alle mentoren coachingsvaardigheden moeten bezitten. Ca 15 mentoren hebben een korte mentorentraining gevolgd in het eerste semester. Een schoolteam heeft met het hele team intern de korte mentorentraining gevolgd. In wordt er een intensieve mentorentraining aangeboden. Mentoren van de St. SchOOL zijn verplicht deze te volgen; mentoren van SKOFV en PCPO hebben de keuze; bij deze besturen wordt ook gedacht aan een in company training in Deze intensieve mentorentraining gaat zich naast het opdoen van coachingsvaardigheden ook richten op het opdoen van onderzoeksvaardigheden zodat de mentoren meer kunnen participeren en begeleiden bij de comakers. In wordt er gestart met het trainen van mentoren (begeleiders in de school) van startende leerkrachten. De St. SchOOL start hier als eerste mee. Inductiefase Er is een aantal gesprekken gevoerd over de inductiefase. De participerende schoolbesturen uit Lelystad (SKOFV, PCPO, St.SchOOL) hebben afgesproken ieder een eigen inductietraject voor de Pagina: 3 van 7

4 startende leerkrachten aan te bieden, waarbij de 3 besturen elkaar informeren over het begeleidingsaanbod en daar waar mogelijk studiebijeenkomsten gezamenlijk organiseren. St. SchOOL en PCPO gaan uit van een 2jarig inductietraject; SKOFV van een vierjarig traject. De inductiefase is niet slechts gericht op opleidingsscholen, het traject geldt voor alle startende leerkrachten van de scholen van deze besturen. De startende leerkrachten bij elk van de schoolbesturen volgen vanzelfsprekend een inductieprogramma en kunnen daarna doorstromen naar een Masterprogramma. Ieder bestuur heeft hier een eigen traject voor afgesproken vanwege de eigenheid van elk bestuur. Het inductietraject bestaat uit 3 onderdelen: - Individuele begeleiding op de scholen door geschoolde begeleiders (de schoolopleider of een andere getrainde begeleider). - Schooloverstijgende begeleide intervisie door het eigen schoolbestuur (getrainde begeleiders; dit kunnen de schoolopleiders zijn met specifieke training) - Bijeenkomsten op specifieke vaktheoretische en didactische thema s. Deze thema s kunnen voortkomen uit de begeleide intervisie en/of vanuit bestuur/pabo. (Deskundigen vanuit de pabo worden bij deze begeleiding betrokken). In samenspraak met het betreffende bestuur en de groep startende leerkrachten kunnen thema s worden gekozen. Zie bijvoorbeeld het specifieke aanbod aan Prisma in Almere. Een startende leerkracht wordt ook de mogelijkheid geboden aan het 2 jarig inductieprogramma op de Pabo deel te nemen. (zie het Handboek OIS). - Startende leerkrachten die een tweejarig inductietraject hebben gevolgd kunnen aansluiten bij de modules uit de master Special Educational Needs (SEN) van WindesheimFlevoland/Pabo Almere. Masterprogramma Pabo Almere/WindesheimFlevoland biedt modules uit de master Special Educational Needs (SEN) aan. Leerkrachten die werkzaam zijn in het onderwijs kunnen dit programma volgen. Startende leerkrachten die een tweejarig inductietraject hebben gevolgd kunnen aansluiten bij deze modules. In september 2014 is het streven van de besturen dat 33% leerkrachten vanuit de inductiefase doorstroomt naar de master. Kwalitatieve resultaten: Er begint een sterkere gezamenlijke leergemeenschap van scholen en opleiding zichtbaar te worden. 1. Een krachtiger begeleiding van de studenten in de praktijk. Zowel studenten, schoolopleiders, mentoren en instituutsopleiders geven dit aan. De studenten krijgen meer begeleiding in de praktijk door de schoolopleiders dan voorheen door de regiodocenten. De schoolopleiders zijn veelvuldig in de scholen aanwezig en kennen de scholen goed. Ze zijn daardoor makkelijk voor begeleidingsmomenten van studenten bereikbaar. De mentoren worden sterker in hun begeleiding van de studenten doordat zij vlot met hun coachings- en begeleidingsvragen bij de schoolopleiders terecht kunnen. Ook de mentorentraining maakt dat studenten een sterkere begeleiding kunnen krijgen. Het blijkt dat de ontwikkeling van de studenten in de praktijk beter gevolgd wordt, door school en opleiding. De instituutsopleider is meer zichtbaar in de scholen, waardoor er o.a. meer contact is met de schoolopleiders en mentoren over de studenten. Studenten maken in zowel deel uit van een comakergroep als een Pagina: 4 van 7

5 tutorgroep op de pabo. De tutor is met name gericht op de studieloopbaanbegeleiding en intervisie op de praktijk. Het blijkt dat de afstand tussen tutor en mentor/schoolopleider bij het volgen van de ontwikkeling van de student groter is dan voorheen tussen tutor en regiodocent. De instituutsopleider heeft wel veel contact. Vanaf 1 september 2012 komen de tutortaken bij de instituutsopleider te liggen; deze wordt coach. Er wordt verwacht dat dan de studieloopbaanbegeleiding en stagebegeleiding nog sterker kan worden. 2. Het werken aan de ontwikkelingsthema s in de comakergroep levert een bijdrage aan de studentontwikkeling tot startende leerkracht én tot de schoolontwikkeling. Gaandeweg het eerste semester zijn de studenten onder begeleiding van de instituutsopleiders met ondersteuning van de schoolopleiders gestart met het werken aan de ontwikkelthema s (comakers) van de deelnemende scholen. Voor de studenten is merkbaar dat deze wijze van werken verdiepend werkt vanwege de combinatie theorie en praktijk en het ervaring opdoen met onderzoekmatig handelen. Verder ontwikkelen de studenten zich in het op gang brengen van veranderingsprocessen binnen een school. Daarnaast ontstaat er meer binding met de school en verantwoordelijkheidsgevoel. In het eerste semester begint er een bewustwordingsproces op de scholen met betrekking tot de ontwikkelthema s, bijvoorbeeld als de studenten een enquête af nemen of een presentatie houden. In het tweede semester lukt het de studenten een aantal mentoren en/of andere leerkrachten bij het ontwikkelthema te betrekken (bijvoorbeeld door ook leerkrachten uit te laten proberen). De studenten moeten nog veel meer leren het werken aan een ontwikkelthema te integreren in het schoolteam. In zal de focus van de coach en schoolopleider veel meer liggen bij het samen werken aan een ontwikkelthema door studenten en leerkrachten. 3. De binding studenten-scholen is versterkt. Hiervoor zijn meerdere oorzaken: - De sterke begeleiding vanuit de school door mentor en schoolopleider. De schoolopleider ziet ook toe op de inbedding in het team. - Het werken aan het ontwikkelingsthema, waarbij de student voelt een bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling en meer contact zoekt (nog wel te aarzelend) met het team. - De verplichting te participeren aan andere schoolactiviteiten dan het lesgeven in de groep. De schoolopleider ziet hier op toe en volgt dit. - De bijeenkomst waarbij studenten, bestuurders,directies, schoolopleiders, mentoren en instituutsopleiders gezamenlijk tussentijds evalueerden. 4. De besturen hebben voor startende leerkrachten begeleiding op schoolniveau; begeleide intervisie op bestuursniveau en themabijeenkomsten daar waar gewenst afgesproken. Dit inductieprogramma zal per bestuur uitgevoerd worden gezien de eigenheid van ieder bestuur. De besturen houden elkaar op de hoogte van de verdere uitwerking van deze eigen inductietrajecten. Indien een bestuur themabijeenkomsten gaat organiseren voor startende leerkrachten worden de andere besturen er over geïnformeerd. Deze themabijeenkomsten worden in overleg met de pabo opgezet en uitgevoerd. De Pabo heeft ook een 2 jarig inductieprogramma op specifieke vaktheoretische en didactische thema s ontwikkeld. 5. De startende leerkrachten bij elk van de schoolbesturen volgen vanzelfsprekend een inductieprogramma en kunnen daarna doorstromen naar een Masterprogramma. Hoe worden de projectresultaten in de eigen organisatie(s) geborgd? De 3 deelnemende schoolbesturen in Lelystad, SKOFV, St. SchOOL en PCPO, blijven allen de Pagina: 5 van 7

6 komende jaren participeren in Opleidingsschool Lelystad. Het is nadrukkelijk de bedoeling de Opleidingsschool te versterken door deze verder te ontwikkelen. In is de afspraak in elk geval met 1 school uit te breiden namelijk een Daltonschool om zo de diversiteit in onderwijskundige concepten van de deelnemende scholen te verbreden. Verder is het de opzet dat het aantal deelnemende scholen van de verschillende besturen wordt uitgebreid mits het aantal studenten uit Lelystad en omgeving groeit. In is het de bedoeling uitgebreidere werving van studenten te doen, meer bekendheid aan de Opleidingsschool te geven via de lokale media en de verbinding met de lokale overheid te versterken. De deelnemende besturen dragen de kosten voor coördinerend schoolopleider en schoolopleiders; de Pabo voor de coaches, instituutscoördinator en mentorentraining. De deelnemende scholen, schoolopleiders en mentoren zijn al bekend voor , de comakers waaraan gewerkt gaat worden zijn: aspecten van educatief partnerschap, woordenschatontwikkeling, lezen en debatteren. De vakdocenten die als coach de comakers gaan begeleiden zijn bekend en 1 september wordt volwaardig gestart. Terwijl 1 september 2011 alles nog moest worden opgestart. Het programma van de inductiefase gaat van start en in de periode worden startendeen zittende leerkrachten gestimuleerd tot het volgen van een master. De schoolbesturen in Dronten sluiten aan bij de wervingsacties van studenten én streven er naar in te starten met deelname aan Opleiden in school, mogelijk met participatie/uitwisseling van studenten wonend in Lelystad. PaboWindesheimFlevoland/Almere heeft de keuze gemaakt om in en de erop volgende jaren de studenten zo veel als mogelijk op Opleidingsscholen te plaatsen. In het WIOoverleg blijft de verdere ontwikkeling van Opleiden in School een vast agendapunt. Op welke wijze worden de resultaten overgedragen aan de sector? Wat is uw aanbod hierin? In het studiejaar zijn de resultaten bekend gemaakt via het WIO-overleg aan de besturen binnen Lelystad en Dronten. De besturen communiceerden erover met de eigen achterban. De resultaten op schoolniveau, onder andere m.b.t. de comakers, werden uitgewisseld via de schoolopleiders en instituutscoördinatoren zodat deze ter beschikking van de deelnemende scholen komen. Buiten de regio Lelystad/Dronten is informatie gegeven via de bijeenkomsten van het Kernteam Opleiden in School van de Pabo waaraan de instituutscoördinatoren van de Opleidingsscholen Lelystad, ASG Almere, SKOFV Almere en Prisma Almere deelnemen. Verdere communicatie verliep o.a. via de Nieuwsbrief Opleiden in School. In zullen de resultaten van de comakers kenbaar worden gemaakt aan alle scholen van de besturen (dus ook de niet-opleidingsscholen). Welke partijen waren betrokken bij de uitvoering van het project? SKOFV-Lelystad, PCPO Lelystad, St. SchOOL en PaboAlmere/WindesheimFlevoland participeren. Namens deze besturen namen 8 basisscholen deel. ROCFlevoland heeft het project gevolgd en eerste stappen gezet om 1 september 2012 aan te haken. SKOFV-Dronten, SPILbasisscholen in Dronten sluiten aan zodra er voldoende studenten beschikbaar zijn. Do s en don ts Pagina: 6 van 7

7 Verwacht niet dat deeltijdstudenten vanzelfsprekend kunnen deelnemen. Het blijkt voor deeltijdstudenten vaak lastig te participeren in de comakergroepen, aangezien de woensdag als extra dag niet beschikbaar is voor hen. Voor is dan ook afgesproken dat deeltijdstudenten wel stage kunnen lopen op een opleidingsschool en begeleid worden door de schoolopleider en mentor, maar een tutor hebben op de pabo voor praktijkintervisie en studieloopbaanbegeleiding. Ze hebben de keuze om te werken aan de comaker of aan eigen prestaties. LIOdeeltijdstudenten zijn wel verplicht hun afstudeerwerkstuk te richten op het ontwikkelthema van de school. Start met duidelijke informatiebijeenkomsten voor alle partijen, zoveel mogelijk gezamenlijk. In Lelystad is gestart met informatiebijeenkomsten voor verschillende geledingen apart wat voor miscommunicatie zorgde. Zorg als opleidingsschool dat duidelijk is wat t.a.v. het ontwikkelingsthema wordt verwacht van de studenten en leerkrachten. Financiën Zie bijlage: ingevulde format m.b.t. de financiële rapportage project Meesters en Masters Lelystad/Dronten. Alle deelnemers hebben hun declaraties ingediend en deze zijn ook uitbetaald. SKOFV heeft de slottermijn van momenteel voorgefinancierd. Pagina: 7 van 7

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

Inductietraject koppelen aan werkplekleren

Inductietraject koppelen aan werkplekleren Inductietraject koppelen aan werkplekleren Marcelle Hobma Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk In-Zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Werkgroepen 6

Nadere informatie

FAQ Zittende leraren. 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende

FAQ Zittende leraren. 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende FAQ Zittende leraren Vraag Voorwaarden en aanmelding 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende leerkracht - een parttime baan heb? 2 Ik ben afgelopen schooljaar reeds aan een

Nadere informatie

Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010

Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010 Toekomstgerichte evaluatie Excellentieprogramma Basisonderwijs 2009-2010 Na een jaar samenwerken binnen het excellentieprogramma volgt nu een beschrijving van de behaalde resultaten en voornemens voor

Nadere informatie

De praktijk van de PABO verbinden met het beleid

De praktijk van de PABO verbinden met het beleid De praktijk van de PABO verbinden met het beleid In dit praktijkvoorbeeld vertelt de Almeerse Scholen Groep (ASG) hoe zij het project Opleiden in de school vormgeven door middel van de comaker Opleiden

Nadere informatie

Opleiden in de school (OidS) Wat is opleiden in de school? De opleiding

Opleiden in de school (OidS) Wat is opleiden in de school? De opleiding Opleiden in de school (OidS) Sinds 2015 is t Schöppert een opleidingsschool. Opleiden in de School is bij uitstek een vorm van opleiden die past bij de visie van t Schöppert: Samen leren leven: betrokken

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Van het MT. Uitgave juni Door: Kernteam OiS Pim Mol (ASG & Lelystad) Martinette Strik (Prisma & SKO)

Van het MT. Uitgave juni Door: Kernteam OiS Pim Mol (ASG & Lelystad) Martinette Strik (Prisma & SKO) Uitgave juni 2016 Kernteam OiS Pim Mol (ASG & Lelystad) Martinette Strik (Prisma & SKO) Ingrid Paalman Rudolphine Nortier (coördinatie nieuwsbrief) Van het MT In het onderwijs is één van onze uitdagingen

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs... Inleiding Voor het voorgezet onderwijs (vo) is de verwachting dat het huidige lerarentekort, dat zich vooral voordoet in een aantal vakken, de

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

SAMENWERKINGSGROEP OPLEIDINGSSCHOLEN NOORD-HOLLAND - FLEVOLAND SONF

SAMENWERKINGSGROEP OPLEIDINGSSCHOLEN NOORD-HOLLAND - FLEVOLAND SONF SAMENWERKINGSGROEP OPLEIDINGSSCHOLEN NOORD-HOLLAND - FLEVOLAND SONF Aanstellingsbeleid en honorering van studenten, duale studenten, LiO s, studenten educatieve minoren en zij-instromers Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Een bericht voor de mentoren, schoolopleiders, verbonden aan Opleiden in de School uit het MT

Een bericht voor de mentoren, schoolopleiders, verbonden aan Opleiden in de School uit het MT Januari 2015 Een bericht voor de mentoren, schoolopleiders, verbonden aan Opleiden in de School uit het MT Het lijkt voor velen waarschijnlijk alweer lang geleden dat we 2014 omruilden voor 2015, maar

Nadere informatie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie 2017-2018 Inhoudsopgave Intern Coördinator Opleiden in de school (ico)... 04 Update Intern Coördinator Opleiden in de school...

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Tweejarig plan 2013-2014 en 2014-2015 m.b.t. het opleiden

Tweejarig plan 2013-2014 en 2014-2015 m.b.t. het opleiden ROWF Kwaliteitszorgsysteem, tweejarig plan 2013-2014 en 2014-2015 Aan deze activiteit werken mee: Corrie van Breenen, locatie directeur Praktijkschool Hoorn Mireille Meyer, schoolopleider Oscar Romero

Nadere informatie

Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure

Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure Basistraject Schoolopleider Informatiebrochure Opzet basistraject schoolopleiders De schoolopleider heeft een spilfunctie tussen basisschool en opleiding en heeft een coördinerende, begeleidende taak t.a.v.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort

Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Utrecht Amersfoort 2016-2019 Opleiden doe je niet alleen Deze overeenkomst is een uitbreiding van het Convenant Academische basisschool Utrecht-Amersfoort 2012-2016

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 Scholingsplan Buitenhout College schooljaar 2015-2016 1 1. Inleiding De wettelijke verplichting tot het maken van een scholingsplan is de formele reden

Nadere informatie

Opleidingsscholen W&T

Opleidingsscholen W&T DEEL DEEL III III 10 Model Opleidingsscholen Wetenschap & Techniek Frank Sengers 11 Pabo Almere en opleidingsschool W&T Frank van der Knaap 12 Opleidingsscholen W&T binnen PABO HvA Frank Sengers 13 W&T-opleidingsschool

Nadere informatie

Een Sterk Begin De begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht

Een Sterk Begin De begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht De begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht Nieuwsbrief Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het project Een Sterk Begin, de begeleiding van startende leraren in de regio Utrecht.

Nadere informatie

Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2013

Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2013 Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 december 2011

Nieuwsbrief 6 december 2011 Talentontwikkeling: opbrengstgericht werken met talenten in 010, 020 & 036 Nieuwsbrief 6 december 2011 ALMERE (036) SLUIT ZICH AAN BIJ 010 EN 020 Met ingang van dit schooljaar heeft de Almeerse Scholengroep

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Voorbeeld draaiboek thema- en intervisiebijeenkomsten

Voorbeeld draaiboek thema- en intervisiebijeenkomsten Voorbeeld draaiboek thema- en intervisiebijeenkomsten Toelichting draaiboek In dit draaiboek worden thema- en intervisiebijeenkomsten afgewisseld. Tijdens intervisiebijeenkomsten kunnen startende leraren

Nadere informatie

Jaarverslag AOS-PO Noord-Nederland

Jaarverslag AOS-PO Noord-Nederland Jaarverslag AOS-PO Noord-Nederland 2012-2013 1. Organisatie De AOLB is formeel toegetreden tot het samenwerkingverband. Simone Doolaard vertegenwoordigt de AOLB in de stuurgroep en in het coördinatorenoverleg.

Nadere informatie

BSL De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren

BSL De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren BSL De Zuid-Hollandse variant van het project Begeleiden Startende Leraren Willem van der Wolk Leontine van den Berg BSL Lerarenagenda Verminderen uitval starters Ontwikkelen driejarige begeleidingstrajecten

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar

1. Omschrijving plan overbruggingsjaar 1. Omschrijving plan overbruggingsjaar De scholen voor voortgezet onderwijs in oostelijk West-Friesland hebben in samenwerking met de lerarenopleidingen in de periode 2006-2008 inhoud en vorm gegeven aan

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren

Kaderregeling Vierslagleren Kaderregeling Vierslagleren Inleiding Het (dreigend) verlies van een generatie jonge leraren is een groot arbeidsmarktknelpunt in het po. Met name door dalende leerlingenaantallen wordt het steeds moeilijker

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten Gecertificeerde 0pleidingsschool ITT-HU 4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten De school heeft: 1. een schoolopleider aangesteld en gefaciliteerd; 2. elk jaar een substantieel

Nadere informatie

Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2014

Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2014 Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 02-11-2015 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

IN GESPREK MET MARION DUINMEIJER OVER DE LEERWERKGROEP INDUCTIE

IN GESPREK MET MARION DUINMEIJER OVER DE LEERWERKGROEP INDUCTIE NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2013 INHOUD In gesprek met Marion Duinmeijer over de leerwerkgroep Inductie Professioneel Lerend Netwerk Utrecht (Blended Learning) TweedegraadsPLUS, professionaliseren op masterniveau

Nadere informatie

Opleidingsscholen W&T

Opleidingsscholen W&T DEEL DEEL III III 10 Model Opleidingsscholen Wetenschap & Techniek Frank Sengers 11 Pabo Almere en opleidingsschool W&T Frank van der Knaap 12 Opleidingsscholen W&T binnen PABO HvA Frank Sengers 13 W&T-opleidingsschool

Nadere informatie

1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek.

1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek. HOOFDSTUK 1: CURRICULUM 1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek. Susan Beckers en Linda Verheijen beschreven onderzoek naar de veranderende rol van de slb er

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 5 september 2014 INFO 1 IN DEZE INFO Teamontwikkeling Inschrijven op school Informatie-avonden Afstemmingsgesprekken

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Zie rekenverbetertraject. Doorgaande lijn woordenschat onderwijs is 100% zichtbaar. Directie en IB bezoeken alle groepen op dit onderwerp.

Zie rekenverbetertraject. Doorgaande lijn woordenschat onderwijs is 100% zichtbaar. Directie en IB bezoeken alle groepen op dit onderwerp. 1.2 Schooljaar 2010 2011 Onderwijskundige beleidsvoornemens Terugblik op 2010-2011 Onderwerp Stand van zaken Beoogd resultaat (incl. indicatoren) Rekenen Nieuwe methode Alles telt voor de groepen 3 t/m

Nadere informatie

Jong, U. de, Ledoux, G, Emmelot, Y., & Roeleveld. J. (2009). Opleiden in de School. SCO-rapport 809. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Jong, U. de, Ledoux, G, Emmelot, Y., & Roeleveld. J. (2009). Opleiden in de School. SCO-rapport 809. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. Rapporttitel Jong, U. de, Ledoux, G, Emmelot, Y., & Roeleveld. J. (2009). Opleiden in de School. SCO-rapport 809. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut. Samenvatting Achtergrond van het onderzoek In Amsterdam

Nadere informatie

Opleiden in school. Versie: 4 Datum: September 2013 Auteur: Henk Jacobs. Opleiden in school - concept Versie 4. 1

Opleiden in school. Versie: 4 Datum: September 2013 Auteur: Henk Jacobs. Opleiden in school - concept Versie 4. 1 Opleiden in school Versie: 4 Datum: September 2013 Auteur: Henk Jacobs Opleiden in school - concept Versie 4. 1 Versiehistorie Versie Datum Omschrijving Auteur 01. Juli 2011 Eerste opzet notitie werkplekleren

Nadere informatie

FAQ Schoolbesturen en schoolleiders

FAQ Schoolbesturen en schoolleiders FAQ Schoolbesturen en schoolleiders Vraag Aanmelding en voorwaarden Antwoord 1 Kan het (voortgezet) speciaal onderwijs ook deelnemen aan VierSlagLeren? Ja, de regeling geldt voor het hele primair onderwijs,

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid en honorering van studenten, duale studenten, LiO s, studenten educatieve minoren en zij-instromers

Aanstellingsbeleid en honorering van studenten, duale studenten, LiO s, studenten educatieve minoren en zij-instromers Dampten 14, 1624 NR Hoorn tel.: 0229-20 60 91 fax: 0229 20 60 10 e-mail: info@rowf.nl www.rowf.nl Aanstellingsbeleid en honorering van studenten, duale studenten, LiO s, studenten educatieve minoren en

Nadere informatie

Invoering Functiemix

Invoering Functiemix Invoering Functiemix LA Convenant Leerkracht Beloning Voorwaarden Stimulans LB Inschaling Kwaliteitsinstrument Informatie voor leerkrachten 1 Beste leerkrachten van SKO De Gouw, Hierbij ontvangen jullie

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB personeel 14-11-2011 Juni 2011 3.14 Taskforce Meer Mans personeel/taskforce Meer Mans Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelen 3 1.2 Feiten 4 1.3 Mogelijke

Nadere informatie

Stage begeleiding SportRaad Heiloo

Stage begeleiding SportRaad Heiloo Stage begeleiding SportRaad Heiloo 2 e halfjaar 2011. Oriëntatie fase SRH Veel losse eindjes binnen de SR Bezoeken van de diverse schoolbesturen (HvA, Horizon College Amr, InHolland, Nova College CIOS

Nadere informatie

Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad

Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad Inhoud Inleiding 2 Projectopdracht 2 Onderzoeksopdracht 2 Ontwerpvereisten 2 Beoogd resultaat

Nadere informatie

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster 18e nieuwsbrief 2016-2017 Het zijn actieve dagen! Deze week zijn de kinderen van groep 7/8 op kamp naar Egmond geweest. Ze hebben natuurlijk erg mooi weer

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 AAOS - Sopa

Jaarplanning 2015-2016 AAOS - Sopa Jaarplanning 2015-2016 AAOS - Sopa AAOS Almeerse academische opleidingsschool AC ArteCollege BHC Buitenhout College CWG curriculum werkgroep Ech Echnaton HP Helen Parkhurst HU Hogeschool Utrecht HvA HvA

Nadere informatie

De ijsberg in de polder. Uitvoering door Hilde Amse, Francis Meester, Jan van Stralen

De ijsberg in de polder. Uitvoering door Hilde Amse, Francis Meester, Jan van Stralen De ijsberg in de polder Uitvoering door Hilde Amse, Francis Meester, Jan van Stralen Inhoud van presentatie Initiatief Organisatie Inhoud Afstemming en evaluatie Resultaten van lln Conclusies Initiatief

Nadere informatie

Directeuren van (academische) opleidingsscholen. Zwolle, april Betreft: Opleidingen in het kader van Opleiden in de School.

Directeuren van (academische) opleidingsscholen. Zwolle, april Betreft: Opleidingen in het kader van Opleiden in de School. Aan: Directeuren van (academische) opleidingsscholen Zwolle, april 2015 Betreft: Opleidingen in het kader van Opleiden in de School Beste collega, In het studiejaar 2015/2016 worden wederom de opleidingen

Nadere informatie

Met oog voor kinderen

Met oog voor kinderen Met oog voor kinderen Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland - Veluwe heeft ten doel katholiek onderwijs te verzorgen. We doen dit nu op 26 scholen aan

Nadere informatie

Met Sprongen Vooruit. Begeleiding startende leraren in regio Oost

Met Sprongen Vooruit. Begeleiding startende leraren in regio Oost Met Sprongen Vooruit Begeleiding startende leraren in regio Oost Deze brochure is een uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim. Enschede, februari 2014. Deze

Nadere informatie

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Auteur(s) : Hester Viëtor Versienummer : 1.1 (14-09-2011) Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis...

Nadere informatie

Schoolopleiders en instituutopleiders

Schoolopleiders en instituutopleiders Praktische samenwerking van opleiding en scholen door het vormen van leerteams op diverse niveaus Bestuurlijke samenwerking in Opleidingsraad Tactische samenwerking in het bovenschools opleiden in school

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens Slotbijeenkomst Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens 12 mei 2015 Verontschuldigd Agenda 1. Wijzigingen BPB Samenwerking KISP Consequenties

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar

LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar 2017-2018 Studenten van de Pabo HvA en UPvA lopen in hun vierde studiejaar de LIO-stage op een basisschool in Amsterdam. Deze stage vindt plaats op een opleidingsschool

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Opmaat voor: De Amsterdamse Lerarenagenda

Opmaat voor: De Amsterdamse Lerarenagenda Een initiatief van Frank Sengers 1 Inleiding De afgelopen jaren is er volop aandacht geweest voor het terugdringen van het aantal zwakke scholen. Het besef dringt steeds meer door dat de leraar de sleutel

Nadere informatie

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School

Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Een kijkje in de schatkist van het Partnerschap Opleiden in de School Na het verslag van het project De doorgaande lijn van leerkracht startbekwaam naar leerkracht basisbekwaam is er binnen het samenwerkingsverband

Nadere informatie

TKAO. Visie op samen opleiden. Samenwerking en organisatiestructuur. Professionalisering. Kwaliteitszorg. Regionale spreiding

TKAO. Visie op samen opleiden. Samenwerking en organisatiestructuur. Professionalisering. Kwaliteitszorg. Regionale spreiding Beoordelingscriteria aspirant-opleidingsscholen Hieronder treft u een samenvatting van de criteria aan, die op de volgende pagina s verder worden uitgewerkt. Elk van de criteria wordt uitgewerkt op drie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 7 93 Werken in het onderwijs Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Kiezen voor technologie. Roadmap 2015-2016. Expertisecentrum Wetenschap&Technologie Regio Noord-Holland/Flevoland

Kiezen voor technologie. Roadmap 2015-2016. Expertisecentrum Wetenschap&Technologie Regio Noord-Holland/Flevoland Kiezen voor technologie Roadmap 2015-2016 Expertisecentrum Wetenschap&Technologie Regio Noord-Holland/Flevoland December 2014 1. Inleiding Voor het primair onderwijs is een nieuw actieplan Kiezen voor

Nadere informatie

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Je kunt het contract ook digitaal invullen. Vervolgens kun je het printen om te (laten) tekenen. Partijen Leraar

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

E-coaching, begeleiding op afstand. Marie-Louise Rickhoff Academie Mens en Arbeid Human Talent Development

E-coaching, begeleiding op afstand. Marie-Louise Rickhoff Academie Mens en Arbeid Human Talent Development E-coaching, begeleiding op afstand Marie-Louise Rickhoff Academie Mens en Arbeid Human Talent Development Huidige werkzaamheden Docent Human Talent Development, AMA Saxion: reguliere studenten Voltijd

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 17-08-2016 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanvragen en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST

MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST MET SPRONGEN VOORUIT BEGELEIDING STARTENDE LERAREN IN REGIO OOST Met sprongen vooruit 2 Deze brochure is een uitgave van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim. Enschede,

Nadere informatie

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden november 2014 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

1. Algemeen. VZW Katholieke Basisscholen van Poperinge Zetel : Bruggestraat 14, 8970 Poperinge Lokaal 314

1. Algemeen. VZW Katholieke Basisscholen van Poperinge Zetel : Bruggestraat 14, 8970 Poperinge Lokaal 314 1. Algemeen. De functieomschrijving wilden we beknopt & concreet maken om volgende redenen : Ze moet bruikbaar zijn op de 1 e personeelsvergadering waar we telkens ongeveer 20 minuten informeren en overleggen.

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Coach voor leren en ontwikkeling

Coach voor leren en ontwikkeling Specialisatie Coach voor leren en ontwikkeling MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Coach voor leren en ontwikkeling MSc

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2017-2018 Voor studenten die: het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en

Nadere informatie

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis op de Walvis Inleiding: Binnen de school treden met regelmaat nieuwe leraren in dienst, beginnend of ervaren. Ook komt het voor dat Pabo studenten die in hun LIO-fase zitten -tijdelijk- in de rol van leraar

Nadere informatie

Stage Hogeschool de Kempel Helmond

Stage Hogeschool de Kempel Helmond Stage 2014-2015 Hogeschool de Kempel Helmond op de K3-fase (WPO-stage). De term WPO staat voor WerkPlekOpleiden. Dat wil zeggen dat de werkplek in de afstudeerfase een centrale rol heeft in het werken

Nadere informatie

TALENTENPROGRAMMA VAN RABO NAAR PABO Carrière kansen in het Onderwijs, Kinderopvang, Welzijn en Jeugdzorg

TALENTENPROGRAMMA VAN RABO NAAR PABO Carrière kansen in het Onderwijs, Kinderopvang, Welzijn en Jeugdzorg TALENTENPROGRAMMA VAN RABO NAAR PABO Carrière kansen in het Onderwijs, Kinderopvang, Welzijn en Jeugdzorg INHOUD TALENTEN- PROGRAMMA Inspelen op lerarentekort 3 Carrière mogelijkheden in de sector Kind

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan oktober 2011 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Fase 1. Analyse van onderwijs In kaart brengen behoeftes. Kennis over de praktijk

Fase 1. Analyse van onderwijs In kaart brengen behoeftes. Kennis over de praktijk Fase 1 1 Analyse van onderwijs In kaart brengen behoeftes Kennis over de praktijk De school heeft een wens of behoefte en deze is gebaseerd op gezamenlijke data-analyse, op schoolontwikkeling of op visie-aspecten.

Nadere informatie

Een masteropleiding als bijdrage aan kennisbenutting en verspreiding door leraren

Een masteropleiding als bijdrage aan kennisbenutting en verspreiding door leraren Een masteropleiding als bijdrage aan kennisbenutting en verspreiding door leraren HENK SLIGTE WOUTER SCHENKE 405-15-541: Docenten creëren en benutten kennis voor onderzoek en praktijk Dit onderzoek Welke

Nadere informatie

PO Platform Kwaliteit & Innovatie

PO Platform Kwaliteit & Innovatie PO Platform Kwaliteit & Innovatie Postbus 162 3440 AD WOERDEN BESTEMD VOOR: Besturen in het Primair Onderwijs (BaO en SBO) Woerden, Kenmerk: 23 april 2008 PPKI-08-026/JvdP-GS/Wee/ree Onderwerp: Subsidieregeling

Nadere informatie

Deskundigheid in Creatief Vermogen

Deskundigheid in Creatief Vermogen Deskundigheid in Creatief Vermogen 2017-2018 Creatief Vermogende trainer in het partnerschap/ netwerk Creatief Vermogen Utrecht wil creativiteit in het hart van het primair onderwijs plaatsen. De professionaliteit

Nadere informatie

Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen Omgaan met verschillen De ZAOS ontwikkelt een kenniskring binnen de opleidingsschool waar het thema 'omgaan met verschillen' in samenwerking met de opleidingsinstituten concreet zal worden uitgewerkt.

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

Kiezen voor technologie Regio Zeeland. Verlenging 2016

Kiezen voor technologie Regio Zeeland. Verlenging 2016 Kiezen voor technologie Regio Zeeland Verlenging 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Talent in Zicht in 2016... 4 3. Regionaal arrangement... 5 4. Netwerk in de regio... 6 5. Loketfunctie in de regio...

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

2.4. Paul Hennissen en Pie Pelzer: Eisen aan opleidingsscholen Aanleiding Hoe is te werk gegaan?

2.4. Paul Hennissen en Pie Pelzer: Eisen aan opleidingsscholen Aanleiding Hoe is te werk gegaan? 2.4. Paul Hennissen en Pie Pelzer: Eisen aan opleidingsscholen Pie Pelzer (bovenschools schoolopleider van Movare) en Paul Hennissen hebben de vraag van de stuurgroep om een instrument te ontwikkelen dat

Nadere informatie

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Met deze screeningslijst krijgt u r inzicht in de visie van uw school op een warme overdracht van begaafde en excellerende leerlingen

Nadere informatie

Doorkijkjes W&T in de Pabo

Doorkijkjes W&T in de Pabo Doorkijkjes W&T in de Pabo Pabo Hogeschool Rotterdam mei 2015 Algemeen De pabo van de Hogeschool van Rotterdam kent een voltijd, deeltijd en een academische variant en verzorgt daarmee onderwijs voor circa

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd

Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd. Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd 2018 2019 Leraar Basisonderwijs - flexibele deeltijd Bachelor of Education in Primary Schools - Deeltijd In het kort Leraar in het basisonderwijs: een mooi en gevarieerd beroep. Als leraar heb je een belangrijke

Nadere informatie