Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider"

Transcriptie

1 Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemene opmerkingen Korte typering Overzicht van de werkprocessen Kerntaken en werkprocessen... 7

3 1 Inleiding Beroepsopleidingen worden niet meer vorm gegeven op basis van eindtermdocumenten maar op basis van kwalificatieprofielen. Het ontwikkelen van (beroeps)competenties bij de onderwijsdeelnemer in het beroepsonderwijs vraagt om andere randvoorwaarden dan de huidige. Zo zullen de docent, de ondernemer en de leermeester, mentor en praktijkbegeleider, hierna te noemen als praktijkopleider die competentiegericht beroepsonderwijs verzorgen, dienen te beschikken over de juiste competenties om hun kerntaak adequaat te kunnen uitvoeren. Omdat het vaststellen van kwalificatie-eisen voor de praktijkopleider deel uitmaakt van kwaliteitscriteria, die onderdeel zijn van het Kenwerk erkenningsreglement is deze herijking van kwalificatie-eisen op zijn plaats. Een andere invalshoek is dat er een denkrichting in gang is gezet die uitgaat van het inzicht dat al in het beroepsonderwijs de ontwikkeling van competenties die nodig zijn om collega's te leiden en te begeleiden, in gang moet worden gezet. Deze competenties zijn o.a. te vinden in de beroepscompetentieprofielen (bcp's) op het niveau van de leidinggevende/ondernemer/vakman/vakvrouw (niveau 3). In dit document wordt de onderwijsdeelnemer (de leerling) die beroepspraktijkvorming krijgt aangeboden omwille van de leesbaarheid als medewerker aangeduid. Een leerling werkt mee in werkprocessen zoals die voorkomen in leerbedrijven. In de beroepsbegeleidende leerweg heeft de leerling tevens de rol van werknemer. Daarnaast zijn er ook nieuwkomers in het bedrijf die géén opleiding volgen maar wel begeleid worden. Volgens afspraak is er een set competenties ontwikkeld, op basis van onderliggende brondocumenten, die van toepassing zijn voor de praktijkopleider en die herkenbaar worden opgenomen in enkele HTV-Kwalificatieprofielen. Dit voorstel is vervolgens per branche besproken en het uiteindelijke advies wordt nu door de paritaire commissies aangeboden aan het Bestuur van Kenwerk, ter vaststelling. Op basis van het Competentiemodel Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (Powered bij SHL) is het profiel van de praktijkopleider aangepast, zodat deze op eenzelfde manier is beschreven als de kwalificatiedossiers van Kenwerk. Doelstelling is om een set van competenties vast te stellen uit dit competentiekader, die betrekking heeft op de functie van de praktijkopleider en die ook herkenbaar (geheel of gedeeltelijk) zijn opgenomen in de kwalificatiedossiers van Kenwerk. De werkprocessen en bijbehorende competenties en prestatie-indicatoren die in dit document zijn opgenomen, geven een totaalbeeld van alle competenties die behoren tot het profiel van de praktijkopleider. In de praktijk kunnen eerder genoemde onderdelen echter facultatief, per sector, benut worden. Dit functiecompententieprofiel is vastgesteld door het Kenwerk Bestuur op 9 september Functiecompetentieprofiel praktijkopleider 2

4 2 Algemene opmerkingen Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de taken van de praktijkopleider en de vakmatige begeleiding door een ervaren vakman/vakvrouw. Een praktijkopleider is een coach: hij faciliteert, stimuleert, reflecteert en beoordeelt. Hij geeft eventueel vakmatige begeleiding. Het coachen is ook een typische taak van de leidinggevende. In de kerntaak leidinggeven in de kwalificatiedossiers zijn dan ook meerdere competenties te vinden die betrekking hebben op coaching. Een vakman/-vrouw geeft alleen vakmatige begeleiding. Hierbij gaat het dus om het begeleiden en instrueren van nieuwe of minder ervaren collega s. Iedere vakman/-vrouw op niveau 3 of 4 zou over competenties met betrekking tot het begeleiden en inwerken van minder ervaren collega s kunnen beschikken. Om het praktijkopleider-diploma te kunnen behalen, beheerst de praktijkopleider alle werkprocessen en bijbehorende competenties. Functiecompetentieprofiel praktijkopleider 3

5 3 Korte typering De praktijkopleider werkt op uitvoerend en faciliterend niveau met verantwoordelijkheid voor het totale leerproces van de medewerker binnen zijn werkgebied (afdeling, locatie, deskundigheidsgebied). De praktijkopleider heeft een relevante beroepsopleiding afgerond voor de sector waarin de (lerende) worden opgeleid, heeft minimaal 2 jaar ervaring opgedaan in het beroep en is gecertificeerd en dus gekwalificeerd om de rol van de praktijkopleider te mogen uitoefenen. Van de praktijkopleider wordt verwacht dat hij in staat is te begeleiden bij het uitvoeren van hun taken. Tevens moet hij in staat zijn de medewerker te coachen bij het opstellen van een persoonlijk (ontwikkel) leerplan. Tot slot zal hij de voortgang en ontwikkeling van de medewerker vanuit de praktijk volgen en deze voortgang eventueel waarderen. Het gaat hier om specifieke organisatorische, didactische en begeleidende competenties. In kleinere organisaties of bij een gering aantal leerbanen, stageplaatsen en andere opleidingsactiviteiten combineert de praktijkopleider zijn functie vaak met een functie in het primaire proces (uitvoerend of leidinggevend). De praktijkopleider kan werkzaam zijn in elk bedrijf/instelling die (lerende) opleidt (leerbedrijven). De praktijkopleider werkt aan zijn eigen ontwikkeling door middel van aanvullende cursussen of trainingen. De praktijkopleider is proactief in het onderhouden van contacten met het verantwoordelijke roc waar de medewerker zijn/haar opleiding volgt. Functiecompetentieprofiel praktijkopleider 4

6 4 Overzicht van de werkprocessen Onderstaand een overzicht van de werkprocessen in het functieprofiel. Kerntaak 1. Begeleiden van leerprocessen en het coachen van Werkprocessen 1.1. Werft en selecteert nieuwe (lerende) 1.2. Introduceert en werkt de (lerende) in 1.3. Bespreekt en bepaalt het begeleidingstraject 1.4. Begeleidt de (lerende) 1.5. Beoordeelt de (lerende) 1.6. Blijft zichzelf ontwikkelen Functiecompetentieprofiel praktijkopleider 5

7 5 Kerntaken en werkprocessen Kerntaak 1. Begeleiden van leerprocessen en coachen van (lerende) Werkprocessen bij kerntaak 1 De praktijkopleider draagt bij aan de werving en selectie van nieuw (lerende) en neemt hierbij relevante voorschriften en richtlijnen in acht. Hij voert selectiegesprekken met kandidaten om te bepalen of de kandidaten geschikt zijn voor het bedrijf en de functie. Hij selecteert kandidaten, en handelt hierbij onbevooroordeeld en stelt hen aan. De praktijkopleider introduceert nieuwe (lerende) en maakt hen wegwijs in de processen en procedures binnen de organisatie. Hij ontwikkelt een introductie- en inwerkplan die hij gebruikt als leidraad voor het inwerkproces van de nieuwe (lerende). Hij legt de nieuwe (lerende) uit hoe zij bij calamiteiten dienen te handelen en legt huisregels en bedrijfsvoorschriften uit. De praktijkopleider bespreekt de individuele doelstellingen met de (lerende) medewerker. Hij bespreekt ontwikkelingsmogelijkheden die aansluiten bij de wensen en capaciteiten van de (lerende) medewerker en de mogelijkheden van het bedrijf. Hij bepaalt in samenspraak met de (lerende) medewerker het begeleidingstraject (de begeleidingswijze en de planning), legt dit vast en stemt dit met de docent/ondernemer af. De praktijkopleider begeleidt de (lerende) medewerker met behulp van het opleidingsplan. Hij informeert en instrueert (lerende) voorafgaand en tijdens de werkzaamheden over de te verrichten taken, de prioriteiten en de te resultaten. Hij delegeert indien nodig vakmatige begeleidingstaken aan de vakman/-vrouw en begeleidt en ondersteunt ze daarbij. Hij motiveert, stimuleert en geeft feedback aan (lerende) met betrekking tot hun werk en hun handelen en draagt oplossingen en verbeterpunten aan. Hij bewaakt de voortgang van de werkzaamheden en past de begeleiding indien nodig aan. De praktijkopleider levert een bijdrage aan de beoordeling van (lerende) en neemt hierbij de bedrijfsprocedure en wettelijke richtlijnen in acht. Hij bepaalt binnen de procedures en richtlijnen van de opleiding wanneer er beoordeeld moet worden en hoe de beoordeling uitgevoerd moet worden. Hij vergaart relevante informatie over de ten behoeve van de beoordeling en beoordeelt het functioneren en de competentieontwikkeling van de (lerende) medewerker aan de hand van procedures en richtlijnen van de organisatie. Hij legt de beoordeling vast en bespreekt de beoordeling in een beoordelingsgesprek. Tevens levert hij een bijdrage aan de functioneringsgesprekken. De praktijkopleider volgt trends en (actuele) ontwikkelingen en mogelijkheden in de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in methodieken, pedagogiek en didactiek. Hij leest vakbladen en vakliteratuur, volgt cursussen, trainingen en/of andere studieuze bijeenkomsten. Hij bezoekt vakbeurzen en/of andere evenementen op het vakgebied. Hij onderzoekt eigen capaciteiten en mogelijkheden, en vraagt om feedback van collega s. Toelichting De praktijkopleider vervult een voorbeeld rol Werft en selecteert nieuwe (lerende) 1.2. Introduceert en werkt de (lerende) in 1.3. Bespreekt en bepaalt het begeleidingstraject 1.4. Begeleidt de (lerende) 1.5. Beoordeelt de (lerende) 1.6. Blijft zichzelf ontwikkelen Functiecompetentieprofiel praktijkopleider 6

8 Bedrijfsmatig handelen Ondernemend en commercieel handelen Gedrevenheid en ambitie tonen Met druk en tegenslag omgaan Omgaan met verandering en aanpassen Instructies en procedures opvolgen Kwaliteit leveren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Plannen en organiseren Leren Creëren en innoveren Onderzoeken Analyseren Materialen en middelen inzetten Vakdeskundigheid toepassen Formuleren en rapporteren Presenteren Overtuigen en beïnvloeden Relaties bouwen en netwerken Ethisch en integer handelen Samenwerken en overleggen Aandacht en begrip tonen Begeleiden Aansturen Beslissen en activiteiten initiëren Kerntaak 1. Begeleiden van leerprocessen en coachen van de (lerende) Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 1.1 Werft en selecteert nieuwe (lerende) 1.2 Introduceert en werkt de (lerende) in 1.3 Bespreekt en bepaalt het begeleidingstraject 1.4 Begeleidt de (lerende) 1.5 Beoordeelt de (lerende) 1.6 Blijft zichzelf ontwikkelen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Functiecompetentieprofiel praktijkopleider 7

9 Kerntaak 1. Begeleiden van leerprocessen en coachen van de (lerende) 1.1. Werkproces: Werft en selecteert nieuwe (lerende) Omschrijving: Gewenst resultaat: De praktijkopleider draagt bij aan de werving en selectie van nieuw (lerende) en neemt hierbij relevante voorschriften en richtlijnen in acht. Hij voert selectiegesprekken met kandidaten om te bepalen of de kandidaten geschikt zijn voor het bedrijf en de functie. Hij selecteert kandidaten, en handelt hierbij onbevooroordeeld en stelt hen aan. (Lerende) worden geworven, geselecteerd en aangesteld op basis van een formatieplan en volgens vastgelegde procedures. Er zijn kandidaten geselecteerd die geschikt zijn voor het bedrijf en voor de functie. Competentie Component(en) Prestatie-Indicator Vakkennis en vaardigheden A Beslissen en activiteiten initiëren Beslissingen nemen Neemt een duidelijke beslissing ten aanzien van de werving en selectie van personeel, zodat de werving en selectie in werking gesteld kan worden. Kennis van: Werving, selectie en aanname van personeel Cao-bepalingen van de branche F Ethisch en integer handelen I Presenteren Ethisch handelen Integer handelen Duidelijk uitleggen en toelichten Op de toehoorder(s) / toeschouwer(s) inspelen Gaat op betrouwbare wijze met kandidaten en om en biedt bij het werven en selecteren van iedereen gelijke kansen, zodat kandidaten en eerlijk behandeld en geselecteerd worden voor het bedrijf en voor de functie. Communiceert tijdens het selectiegesprek op heldere en begrijpelijke wijze met kandidaten en, waarbij hij taal en benaderingswijze afstemt op anderen en de situatie, zodat de boodschap goed overkomt en kandidaten en in hun waarde worden gelaten. Vaardigheden: Gesprekstechnieken Mondelinge communicatie: Nederlands M Analyseren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Gaat op basis van het formatieplan na welke kandidaten hij voor welke functie kan aannemen, achterhaalt relevante gegevens over kandidaten en bepaalt of de kandidaten geschikt zijn voor het bedrijf en de functie, zodat de vacatures ingevuld kunnen worden door kandidaten die goed bij het bedrijf en de functie passen. T Instructie en procedures opvolgen Werken conform voorgeschreven procedures Werken overeenkomstig de wettelijke richtlijnen Neemt bij het werven, selecteren en aanstellen of bij ontslag de vastgelegde procedures in acht, zodat hij inzichtelijk en conform afspraken handelt. Functiecompetentieprofiel praktijkopleider 8

10 Kerntaak 1. Begeleiden van leerprocessen en coachen van de (lerende) 1.2. Werkproces: Introduceert en werkt de (lerende) in Omschrijving: Gewenst resultaat: De praktijkopleider introduceert nieuwe (lerende) en maakt hen wegwijs in de processen en procedures binnen de organisatie. Hij ontwikkelt een introductie- en inwerkplan die hij gebruikt als leidraad voor het inwerkproces van de nieuwe (lerende). Hij legt de nieuwe (lerende) uit hoe zij bij calamiteiten dienen te handelen en legt huisregels en bedrijfsvoorschriften uit. Er is een gestructureerd en op maat gemaakt introductie- en inwerkplan voor de nieuwe (lerende). Nieuwe zijn geïntroduceerd en ingewerkt. Nieuwe (lerende) zijn in staat om op de juiste wijze te handelen bij calamiteiten. Competentie Component(en) Prestatie-Indicator Vakkennis en vaardigheden B Aansturen J Formuleren en rapporteren Richting geven Instructies en aanwijzingen geven Correct formuleren Nauwkeurig en volledig rapporteren Introduceert nieuwe aan de hand van het inwerkprogramma in de organisatie, legt de huisregels en de bedrijfsvoorschriften uit en maakt hen wegwijs in de processen en procedures binnen het bedrijf, zodat zij voldoende ingewerkt worden om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren en zodat zij weten hoe zij moeten handelen bij calamiteiten. Schrijft een volledig, nauwkeurig en logisch gestructureerd introductie- en inwerkplan, zodat dit als leidraad kan dienen voor het introduceren en inwerken van nieuwe. Kennis van: Het calamiteitenplan van het bedrijf Introductie- en inwerkprogramma s Vaardigheden: Coachingsvaardigheden Didactische vaardigheden Gesprekstechnieken Probleemoplossende vaardigheden Mondelinge communicatie: Nederlands Schriftelijke vaardigheden: Nederlands Functiecompetentieprofiel praktijkopleider 9

11 Kerntaak 1. Begeleiden van leerprocessen en coachen van de (lerende) 1.3. Werkproces: Bespreekt en bepaalt het begeleidingstraject Omschrijving: Gewenst resultaat: De praktijkopleider bespreekt de individuele doelstellingen met de (lerende) medewerker. Hij bespreekt ontwikkelingsmogelijkheden die aansluiten bij de wensen en capaciteiten van de (lerende) medewerker en de mogelijkheden van het bedrijf. Hij bepaalt in samenspraak met de (lerende) medewerker het begeleidingstraject (de begeleidingswijze en de planning), legt dit vast en stemt dit met de docent/ondernemer af. Een vastgesteld begeleidingstraject voor de (lerende) die waar nodig is afgestemd met het opleidingsinstituut van de (lerende) medewerker. Competentie Component(en) Prestatie-Indicator Vakkennis en vaardigheden E Samenwerken & Overleggen M Analyseren Anderen raadplegen en betrekken Afstemmen Proactief informeren Informatie genereren uit gegevens Gegevens controleren en aannames toetsen Conclusies trekken Overlegt met de docent, ondernemer en de (lerende) over het begeleidingstraject, zodat het begeleidingstraject afgestemd kan worden met de eisen vanuit de opleiding, de mogelijkheden in het bedrijf en de ontwikkelingsbehoefte en individuele doelstellingen van de medewerker. Brengt de ontwikkelmogelijkheden, -behoeften en capaciteiten van de (lerende) in kaart, bespreekt deze met de (lerende) medewerker en legt deze vast, zodat de meest geschikte leerweg voor de (lerende) wordt vastgesteld. Kennis van: Begeleidingstrajecten Procedures en richtlijnen van de organisatie en de opleiding Kennis van het beroepsonderwijs Vaardigheden: Mondelinge communicatie: Nederlands Schriftelijke vaardigheden: Nederlands Functiecompetentieprofiel praktijkopleider 10

12 Kerntaak 1. Begeleiden van leerprocessen en coachen van de (lerende) 1.4. Werkproces: Begeleidt de (lerende) Omschrijving: Gewenst resultaat: De praktijkopleider begeleidt de (lerende) medewerker met behulp van het opleidingsplan. Hij informeert en instrueert (lerende) voorafgaand en tijdens de werkzaamheden over de te verrichten taken, de prioriteiten en de resultaten. Hij delegeert zonodig vakmatige begeleidingstaken aan de vakman/-vrouw en begeleidt en ondersteunt ze daarbij. Hij motiveert, stimuleert en geeft feedback aan (lerende) met betrekking tot hun werk en hun handelen, en draagt oplossingen en verbeterpunten aan. Hij bewaakt de voortgang van de werkzaamheden en past de begeleiding indien nodig aan. De (lerende) medewerker heeft instructie en feedback ontvangen. Vakmatige begeleidingstaken zijn waar nodig gedelegeerd. De medewerker is gestimuleerd en gemotiveerd zich verder te ontwikkelen. Problemen zijn waar mogelijk opgelost. Competentie Component(en) Prestatie-Indicator Vakkennis en vaardigheden B Aansturen C Begeleiden D Aandacht en begrip tonen M Analyseren Richting geven Instructies en aanwijzingen geven Functioneren van mensen controleren Anderen bevoegdheden en verantwoordelijkheden geven Coachen Adviseren Motiveren Anderen ontwikkelen Interesse tonen Luisteren Anderen steunen Jezelf kennen en laten zien Informatie genereren uit gegevens Conclusies trekken Oplossingen voor problemen bedenken Geeft de (lerende) medewerker heldere en duidelijke instructies, controleert steeds of de medewerker hem goed heeft begrepen, corrigeert hun handelen indien nodig en/of delegeert indien nodig vakmatige begeleidingstaken aan de vakman/-vrouw en ondersteunt ze daarbij, zodat de medewerker goede begeleiding ontvangt en de werkprocessen vlot verlopen. Creëert formele en informele leersituaties en bewaakt de voortgang in de competentieontwikkeling, geeft heldere, onderbouwde en constructieve feedback op het functioneren van de medewerker en stimuleert de (lerende) medewerker tot zelfreflectie en sturing, door samen met de (lerende) medewerker te reflecteren op de competentieontwikkeling, zodat de leerling inzicht krijgt in zijn ontwikkeling en zijn functioneren kan verbeteren. Vervult een voorbeeldrol richting de medewerker en toont belangstelling, betrokkenheid en begrip, luistert aandachtig en actief naar (lerende), stelt hen op hun gemak en ondersteunt hen waar nodig, zodat de (lerende) gesteund en gemotiveerd worden zich verder te ontwikkelen. Signaleert problemen in het functioneren en de competentieontwikkeling van de (lerende) medewerker, analyseert het begeleidingstraject en past indien nodig de begeleiding aan, zodat de medewerker zo goed mogelijk ondersteund kan worden in zijn competentieontwikkeling. Vaardigheden: Coachingsvaardigheden Didactische vaardigheden Feedback geven Gesprekstechnieken Probleemoplossende vaardigheden Mondelinge communicatie: Nederlands Functiecompetentieprofiel praktijkopleider 11

13 Kerntaak 1. Begeleiden van leerprocessen en coachen van de (lerende) 1.5. Werkproces: Beoordeelt de (lerende) Omschrijving: Gewenst resultaat: De praktijkopleider levert een bijdrage aan de beoordeling van (lerende) en neemt hierbij de bedrijfsprocedure en wettelijke richtlijnen in acht. Hij bepaalt binnen de procedures en richtlijnen van de opleiding wanneer er beoordeeld moet worden en hoe de beoordeling uitgevoerd moet worden. Hij vergaart relevante informatie over de ten behoeve van de beoordeling en beoordeelt het functioneren en de competentieontwikkeling van de (lerende) medewerker aan de hand van procedures en richtlijnen van de organisatie. Hij legt de beoordeling vast en bespreekt de beoordeling in een beoordelingsgesprek. Tevens levert hij een bijdrage aan de functioneringsgesprekken Het is duidelijk wanneer en hoe er beoordeeld wordt. Er is een beoordeling uitgevoerd. Beoordelingen zijn vastgelegd. De (lerende) hebben inzicht in hun eigen functioneren en competentieontwikkeling. Competentie Component(en) Prestatie-Indicator Vakkennis en vaardigheden A Beslissen en activiteiten initiëren C Begeleiden E Samenwerken en overleggen F Ethisch en integer handelen J Formuleren en rapporteren Beslissingen nemen Coachen Anderen raadplegen en betrekken Afstemmen Ethisch handelen Integer handelen Omgevingsverantwoord handelen Correct formuleren Nauwkeurig en volledig rapporteren Bepaalt binnen de eigen bevoegdheid, rekening houdend met de eisen vanuit de opleiding, wat beoordeeld moet worden en hoe de beoordeling uitgevoerd dient te worden en levert een bijdrage aan de bepaling en toepassing van de consequenties van een beoordeling, zodat duidelijk is wat en hoe er beoordeeld wordt. Legt in een beoordelingsgesprek duidelijk uit waarop de beoordeling van de (lerende) medewerker is gebaseerd en geeft (lerende) heldere, onderbouwde en constructieve feedback over hun functioneren waarbij hij de (lerende) medewerker stimuleert kritisch naar zichzelf te kijken, zodat de (lerende) medewerker inzicht heeft in zijn functioneren en competentieontwikkeling. Raadpleegt anderen om informatie te verzamelen omtrent het functioneren en de competentieontwikkeling van (lerende). Stemt de beoordeling van de (lerende) af met collega s, ondernemer en/of docent. Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens en beoordeelt de (lerende) onbevooroordeeld, zodat de privacy gewaarborgd blijft en de medewerker een eerlijke beoordeling ontvangt. Vult beoordelingsformulieren op de juiste wijze in en/of ontwikkelt beoordelingsmodellen/-formulieren aan de hand van het opleidingsplan en legt de afspraken die zijn gemaakt in het beoordelingsgesprek schriftelijk vast, zodat de beoordeling vastgelegd wordt volgens eisen die vanuit de opleiding van de (lerende) medewerker worden gesteld. Functiecompetentieprofiel praktijkopleider 12 Kennis van: Beoordelen Procedures en richtlijnen van de organisatie en de opleiding Beoordelingscriteria Kennis van het beroepsonderwijs Vaardigheden: Feedback geven Mondelinge communicatie:nederlands Schriftelijke vaardigheden: Nederlands

14 K Vakdeskundigheid toepassen M Analyseren T Instructies en procedures opvolgen Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden Informatie genereren uit gegevens Conclusies trekken Werken conform voorgeschreven procedures Beoordeelt de leerling aan de hand van beoordelingscriteria, houdt hierbij rekening met invloeden van de omgeving en past hierbij vakkennis toe, zodat de competentieontwikkeling van de leerling beoordeeld wordt. Verzamelt relevante informatie over de (lerende) medewerker naar aanleiding van vastgestelde beoordelingscriteria, analyseert deze en houd hierbij rekening met invloeden van de omgeving, zodat het functioneren en de competentieontwikkeling van de (lerende) medewerker beoordeelt kan worden. Beoordeelt het functioneren en de competentieontwikkeling van de (lerende) medewerker aan de hand van procedures en richtlijnen van de organisatie en de opleiding, zodat de beoordeling eenduidig plaatsvindt. Kerntaak 1. Begeleiden van leerprocessen en coachen van de (lerende) 1.6. Werkproces: Blijft zichzelf ontwikkelen. Omschrijving: Gewenst resultaat: De praktijkopleider volgt trends en (actuele) ontwikkelingen en mogelijkheden in de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in methodieken, pedagogiek en didactiek. Hij leest vakbladen en vakliteratuur, volgt cursussen, trainingen en/of andere studieuze bijeenkomsten. Hij bezoekt vakbeurzen en/of andere evenementen op het vakgebied. Hij onderzoekt eigen capaciteiten en mogelijkheden en vraagt om feedback van collega s. Kan zijn functie op een juiste manier blijven uitvoeren. Competentie Component(en) Prestatie-indicator Vakkennis en vaardigheden M Analyseren P Leren Informatie uiteenrafelen Conclusies trekken Verbanden leggen Vakkennis en vaardigheden bijhouden Leren van feedback en fouten Zichzelf verder willen ontwikkelen Analyseert informatie over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, methodieken, pedagogiek en didactiek, gaat na welke invloed dit heeft op zijn functie en onderzoekt zijn eigen capaciteiten en mogelijkheden, zodat hij zich verder ontwikkelt en (nieuwe) ontwikkelingen integreert in zijn dagelijks werkzaamheden. Toont interesse in nieuwe ontwikkelingen op het eigen vakgebied en onderneemt stappen om vakkennis en vaardigheden steeds goed bij te houden en te ontwikkelen. Hij vraagt feedback aan collega s en gebruikt deze om zichzelf verder te ontwikkelen en maakt gebruik van training en andere mogelijkheden en kansen, zodat hij zijn functie op de juiste manier kan blijven uitvoeren. Kennis van: Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Ontwikkelingen op het gebied van methodieken, pedagogiek, didactiek Vaardigheden: Zelfreflectie Feedback ontvangen Functiecompetentieprofiel praktijkopleider 13

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider juli 2013 Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider 2013 Kenwerk 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 3 Overzicht van het profiel... 6 4 Kerntaak en werkprocessen Praktijkopleider...

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Competenties. KBB-competentiemodel

Competenties. KBB-competentiemodel Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Arbeidsparticipatie behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer

Nadere informatie

Leren, loopbaan en burgerschap

Leren, loopbaan en burgerschap Leren, loopbaan en burgerschap Een kleine vooruitblik 28-05-2008 (c) CINOP en SLO 1 Leren Kerntaak 1: Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

Profiel mobiliteitscoach

Profiel mobiliteitscoach Profiel mobiliteitscoach 22-02- 2014 PROFIEL MOBILITEITSCOACH De mobiliteitscoach werkt in een organisatie met mobiliteitsprocessen. Hij/zij werkt aan het organiseren van het inductieproces van studenten

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PV 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel handboogtrainer 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit de Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving

Nadere informatie

Informatiewijzer praktijkopleider

Informatiewijzer praktijkopleider Informatiewijzer praktijkopleider Opleiding SOD-I Inhoud 1 De opleiding SOD-I... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Beroepstaken... 3 1.3 Beroepscompetenties... 3 1.4 Programma... 4 1.5 Branchediploma... 4 1.6 Studiebelasting...

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 ISHOKYTRAINR/OAH 4 KWALIIATIROIL ISHOKYTRAINR/OAH 4 agina 1 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie.

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2)

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2) walificatieprofiel NHB Hockeytrainer niveau 2 (H2) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 3 A unctiebenaming 3 B ypering kwalificatie 3 C enmerken kwalificatie 3 D In- en doorstroom 3 2

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Kwalificatiedossier in het kort. Sport- en bewegingsbegeleider (niveau 2)

Kwalificatiedossier in het kort. Sport- en bewegingsbegeleider (niveau 2) Kwalificatiedossier in het kort Sport- en bewegingsbegeleider 2014-2015 (niveau 2) Het werkterrein: Leren in de praktijk Naast erkenning van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor vaststelling

Nadere informatie

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid Wielertrainer 4 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen

Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Portfolio Nivometing Kandidaat-makelaar Wonen Naam portfoliohouder: Kandidaatnummer: Portfolio Nivometing SVMNIVO SVMNIVO - versie 1.1 Laatst bijgewerkt: 13 juli 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid

PVB 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid PV 4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma beachvolleybaltrainer 4 te behalen, moet je 3 kerntaken

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER A

PORTFOLIO FITNESSTRAINER A PORTFOLIO FITNESSTRAINER A BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor onderdeel Portfolio... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Het maken van een lessenreeks... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marjolein van Dijk, opleidingsadviseur Jeugdzorg Nederland 3 juli 2013 1 Dit document is geschreven

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal Volleybaltrainer 3 beachvolleybal 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Trainer-coach B. Typering kwalificatie Werkomgeving De volleybaltrainer3

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4

Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4 Kwalificatieprofiel schaatstrainer-coach niveau 4 Schaatstrainer-coach niveau 4 1 Kwalificatieprofiel Schaatstrainer-coach niveau 4 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsleider niveau 2

Kwalificatieprofiel Schaatsleider niveau 2 walificatieprofiel Schaatsleider niveau 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Leider B. ypering kwalificatie Werkomgeving De Schaatsleider

Nadere informatie