Jaarverslag januari december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 Jaarverslag januari december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Nova zorgboerderij Adres: Rijndijk 2 Postcode: 6911KA Woonplaats Pannerden Provincie: Gelderland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Y. van Bragt Adres: Rijndijk 2 Postcode: 6911KA Woonplaats Pannerden Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: Y. van Bragt Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: R.T.J. Hulshoff _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Nova zorgboerderij heeft het afgelopen jaar de loods achter het atelier verder afgebouwd. Hierdoor ontstond er een aparte ruimte voor het atelier en voor de houtwerkplaats. Voor de houtwerkplaats er een begeleider die van huis uit meubelmaker is aangetrokken. Daarnaast is er een kantoor en rustruimte ontstaan met aangepaste toilettengroep. Ook de bovenverdieping is gebruiksklaar gemaakt voor een nieuwe groep die in juni van start is gegaan. Nova-actief biedt mensen met geheugenproblemen een actieve dag zoals wandelen, yoga, museumbezoek enz. Verder zijn we bezig geweest met verder invulling te geven aan het kwaliteitssysteem. Ook hebben een drietal mensen een externe cursus dementie gevolgd. Ook intern hebben we mbv een trajectbegeleider dementie een cursus dementie gevolgd die meer inzoomde op de praktijk en onze cliënten. De raad van toezicht heeft een nieuw lid erbij. Deze is voorgedragen door de cliëntenraad. Ze zijn twee maal dit jaar bij elkaar gekomen samen met het management. Ook met de cliëntenraad is er vergaderd. Ook de nieuwe medewerkers (3 tal) zijn voorgesteld aan de cliëntenraad. De cliëntenraad vergadert 4 maal per jaar. De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers Over het gehele jaar gemiddeld 60 cliënten Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod We werken voor drie doelgroep in de leeftijd van 17 t/m 86 jaar. Dit zijn mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking of ouderen met (beginnende) geheugenproblemen Scholing en ontwikkeling 3 mensen externe cursus dementie gegeven door de Trajectbegeleiders dementie vanuit de ketennetwerk dementie Zevenaar. 7 mensen intern geschoold met cursus dementie gericht op onze clienten. AED cursus door 6 mensen in het kader van aanschaf AED BHV cursus door alle medewerkers van Nova Niveau 4 door 1 medewerkers van nova _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 2

4 Niveau 2 door 1 vrijwilliger van Nova Niveau 3 door 1 vrijwilliger van Nova Zijn de beoogde opleidingsdoelen behaald? Het was de opzet om dit jaar meer kennis en ervaring op te doen over mensen met dementie. Dit is gelukt middels interne en externe cursussen. Ook de overige individuele cursussen zijn naar wens verlopen _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 3

5 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Er is een melding geweest van verkeerd omgaan met een verhoogde suiker. Normaal altijd te laag, door longontsteking bleek later dat hij te hoog zat waardoor de standaardafspraak meneer eet zijn eigen meegebrachte krentenbol op, niet hielp en averechts uitpakte. Pak karnemelk geopend en een glas melk gedronken. Bleek ruim over de datum te zijn. Geen gevolgen gehad. Niet meer de krentenbol op laten eten voordat suiker is bepaald door hemzelf wanneer hij zich niet goed voelt. Meneer moet eigen bloedsuikermeter meenemen en insuline en dextro. En dit zelf innemen. Bij twijfel laten meten bij huisarts. Afspraak dat er elke week als vaste taak data controleren bijkomt, naast koelkast schoonmaken op vaste takenlijst Ja Ja Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Er is een melding geweest van handtastelijkheid tussen twee clienten Middels contact met thuissituatie en thuisbegeleider goed besproken. Clienten zijn op twee verschillende locaties geplaatst en worden apart vervoert. Ja Zijn er meldingen van klachten? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Soms wordt er niet direct een afspraak gemaakt voor de volgende keer of afspraak wordt uitgesteld door ziekte, werkrooster thuisbegeleider enz. Hierdoor is het gebeurt dat er niet 2 maal per jaar een evaluatie plaats vindt. Er is nu een lijst waar de data van de laatste en de volgende evaluatie op staan. Daarnaast is er een lijst wie voor welke cliënt de eerstverantwoordelijke is en de evaluaties hoort te plannen. Nee _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 4

6 Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Geef hier in het kort weer welke conclusies er getrokken kunnen worden uit de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het blijft belangrijk om scherp te blijven opletten en bij afwijkingen snel actie te ondernemen. De verbeteractie bedenken en zo snel mogelijk inzetten om herhaling of erger te voorkomen is belangrijk _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 5

7 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E ja De RI&E is bijgesteld Oefening calamiteitenplan ja In mei hebben er op verschillende momenten oefeningen plaats gevonden. Mobieltjes blijven kwetsbaar ivm verlopen beltegoed Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers ja Ja 95% van de mensen hebben 2 of merdere keren per jaar een evaluatie. Een klein deel van de mensen of de betrokkene geeft aan 1 maal per jaar voldoende te vinden Dit jaar is er een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek geweest uitgevoerd door Gelderse Belang Functioneringsgesprekken Ja Begin 2013 zijn deze gehouden. Actualisatie BHV Ja Begin 2013 heeft er een BHV cursus plaats gevonden op locatie. Er is o.a. geoefend met het ontruimen van de nieuwe loods. Actie n.a.v. de RI&E ja Het afgelopen jaar zijn al veel acties ondernomen. Er blijven altijd verbeteracties die er in loop van de tijd weer bijkomen Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit ja Er is het afgelopen jaar m.n. gekeken naar het actueel houden van het systeem en acties ondernemen nav de evaluatie begin Voor 2014 staat de audit op de planning Overige acties van vorig jaar Doelen 2013 en aanvullingen Beleidsdoelstellingen Bezetting van minimaal 120 dd over het gehele jaar 2013 en inkomsten op hetzelfde niveau houden. Dit betreft de zorgboerderij. De doelstelling voor de bezetting op het zorgatelier bedraagt voor dd per week. Doelstelling locatie zorgatelier: 25 dd in dec dd in dec dd in dec dd per 2013 Resultaat: Nova zorgboerderij nov Nova zorgatelier nov dd per week 117 dd per week _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 6

8 2. Focussen op specifieke doelgroep m.n. dementie Door een speciaal aanbod te creëren voor actieve mensen met geheugenproblemen en een speciale begeleider aanstellen daarvoor. Per 16 juni 2013, 2 dagdelen open met 3 clienten en 1 begeleider. 6 dd per week Doelstelling 2013 : doorgroeien naar 4 dagdelen per week van elk 5 cliënten. 20 dd per week per dec 2013 Resultaat: De uitbreiding zou voort moeten komen uit nieuwe extra dagdelen of nieuwe cliënten. We hebben nog niet voldoende aanmeldingen voor 2 dd extra. Daar zal het komende jaar extra aandacht aan moeten worden besteed. Tevens is het zo dat 1 nieuwe cliënt in 3 a 4 maanden zo snel achteruit ging dat zij moest verhuizen naar een verpleegtehuis. Inmiddels is daar een nieuwe client voor gestart. Het vervoer en de begeleiding en de tijden zijn nog niet conform wensen. Uitbreiden kennis van dementie m.n. bij nieuwe begeleiders en vrijwilligers middels educatie Resultaat: Er zijn een drietal medewerkers extern een cursus dementie gaan volgen. Verder hebben we voor alle medewerkers een interne cursus dementie gevolgd obv een trajectbegeleider die meer specifiek gericht was op onze clienten. In 2014 gaan we hier een vervolg aan geven. 3. Het aanstellen van een timmerman met begeleidersachtergrond of welke de opleiding wilt volgen, waardoor er meer kennis en enthousiasmering is voor de activiteit hout op het atelier en deze ook qua personen kan uitbreiden. Resultaat: Per 1 mei voor 3 dagen in de week een medewerker aangenomen. Echter vanaf eind augustus 2 maanden uit de roulatie met een hernia. Waardoor ook de studie nog niet gestart kon worden. 4. In blijven huren van geriater via Diafaan en meer focussen op speciale zorgplannen en de MDO met andere gezamenlijke zorgverleners. Resultaat: Hier wordt uitvoering aan gegeven. In principe is de geriater gemiddeld 1 uur per maand bij ons minimaal aanwezig. De afgelopen periode heeft de geriater het druk bij Diafaan. Misschien goed om te kijken of er een geriater in te huren is via Liemerije die meer beschikbaar is. 5. De overgang van de AWBZ naar de WMO en de gevolgen voor Nova zorgboerderij in kaart krijgen en daar stappen in ondernemen. Resultaat: Er is nog nauwelijks zicht op hoe de verschillende gemeenten de WMO gaan vormgeven. De verwachting is dat de bedragen die beschikbaar worden gesteld voor WMO activiteiten zo ie zo met 30 % zal afnemen. 6. Kwaliteitsdoelstellingen: Systeemgericht 1. Het zoönose keurmerk behalen (bescherming tegen dierziektes) Resultaat: Dit is in 2012 gerealiseerd, herkeuring elk jaar Het aanvragen van een externe audit tbv het kwaliteitskeurmerk voor zorgboeren Resultaat: Een externe audit is in december 2013 aangevraagd voor het begin De RIE bijstellen en opnieuw (laten)checken Hieraan is uitvoering gegeven in _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 7

9 Cliëntgericht Dit volgt uit de uitslagen van het klanttevredenheidsonderzoek Deze wordt binnenkort besproken met medewerkers en cliëntenraad Verbeterplan n.a.v. uitkomsten Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Voorstel te bespreken met cliëntenraad en medewerkers, graag voorstellen voor verbetermaatregelen. n r Geconstateerd feit Verbetermaatregel Wie verant woordelijk IngangD atum 1 Begeleidingsplan Sommige mensen hun beg leeft niet begeleidingsplan toezenden en per mail/per brief een reactie vragen (bij GGZ) clienten 2 Doelen in Elke 2 maanden een nieuw Persoonlijk begeleidingsplan doel op papier en de vorige begeleider leven niet doorspreken in 10 3 Vaste begeleider bekend maken aan cliënt die verantwoordelijk voor hun is. 4 Periodiek een brandoefening inplannen 5 Meer inspraak bij inrichting 6 Aandacht voor beeldvorming rondom hout hakken 7 Cliënten ervaren werkdruk en verplichtend karakter m.b.t. de zelfgemaakte kerstcadeaus. minutengesprekken. Bij elke evaluatie duidelijk aangeven wie de vaste begeleider is. Vaste maand bekend maken waarin brandoefening plaats vindt. Een werkgroep opstarten van cliënten die meedenkt over de inrichting. Voor zb en at een aparte werkgroep met 3 mensen Houthakken alleen in oude mestvaalt. Dit tijdens werkoverleg met clienten doorspreken Duidelijk communiceren met clienten wat de verwachting wel/niet is en druk weghalen door kleine hoeveelheden tegelijk neer te zetten Persoonlijk begeleider manager begeleider begeleider begeleider Datum gereed Verificatie hoe en wanneer Bovenstaand verbeterplan in overleg met de cliëntenraad opgesteld. Plaats : Datum: Handtekening (vice)voorzitter cliëntenraad: _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 8

10 Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? type hier uw antwoord In 2014 zullen we verder gaan met het implementeren van nieuwe en aangepaste protocollen. En het bijhouden en realiseren van alles wat op de diverse actielijstjes staan opnemen in een systeem Daarnaast zal gekeken moeten worden op welke wijze we onze zorgboerderij voorbereiden zodat de transitie naar WMO zo soepel mogelijk verloopt. Doelstellingen voor het komende jaar 1.Bezetting van minimaal 120 dd over het gehele jaar 2013 en inkomsten op hetzelfde niveau houden. Dit betreft de zorgboerderij en het atelier. De bezetting van Nova-actief uitbreiden naar twee dagen per week van elk 6 clienten. 2. Focussen op specifieke doelgroep m.n. dementie, a. aantrekken medewerker met ervaring op gebied dementie en coördinatie. b. oriënteren op nieuwe arts ouderengeneeskundige via liemerije c. vervolg geven aan interne cursus dementie d. cursus medicijnverstrekking volgen 3. Het verder ontwikkelen en vormgeven van de houtwerkplaats bezien in het licht van de WMO en participatiewet. 4. De overgang van de AWBZ naar de WMO en de gevolgen voor Nova nog meer in kaart krijgen en daar stappen in ondernemen naar gemeenten toe en richting aanbieden activiteiten. Kwaliteitsdoelstellingen: Systeemgericht 1. Het zoonosekeurmerk up to date houden 2. Rie bijstellen en opnieuw laten uitvoeren 3. Het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek 4. Het laten uitvoeren van een externe audit 5. Het laten uitvoeren van externe controle op zorgplannen door Gelders Zorgbelang Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 9

11 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij : Nova zorgboerderij Datum (mm-jjjj) : Boerderijnummer: 793 Jaar: van 1 jan 2013 tot 31 december 2013 Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E /opnieuw laten uitvoeren Manager Oefening calamiteitenplan januari/september begeleiding januari september Evaluatie gesprekken met deelnemers begeleiding Januari december Tevredenheidonderzoek-actiepunten uitvoeren Manager zorg januari december Functioneringsgesprekken managers januari februari Week 5 en 6 Actualisatie BHV Manager zorg maart maart Opstellen jaarverslag zorgboeren Manager zorg januari februari Zoonose keurmerk Manager boerderij juli september Opstellen jaarverslag zorgkantoor Manager zorg januari mei Acties n.a.v. de RI&E Zie bijlage 1 Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Externe audit gaat dit binnenkort plaatsvinden Overige acties Het werven van cliënten voor de nova-actief Coordinator nova-actief Aantrekken coordinator nova-actief managers Dec 2013 Februari 2014 Dec 2013 Jan 2014 Nieuwe arts ouderengeneeskundige aanstellen Manager zorg jan Mrt 2014 (interne) cursus dementie vervolg Manager zorg jan dec Cursus medicijnverstrekking volgen Manager zorg jan April _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 10

12 Activiteiten houtwerkplaats meer vormgeven Manager zorg Jan april Contacten gemeenten onderhouden ivm WMO managers jan dec Activiteiten ontwikkelen ivm WMO en participatiewet managers jan juni medewerkerstevredenheidsonderzoek Manager zorg juni september Externe audit laten uitvoeren Managers zorg jan mrt Externe zorgplannen laten controleren Manager zorg mei juli _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 11

13 Bijlage 1 RIE Resultaat RI&E / Plan van aanpak R = risicoloze vastgesteld door uw arbodienst (in deze kolom staat de B voor: beleidsmatige maatregel op basis van de arbeidsomstandighedenwet) P = prioriteit vastgesteld door het bedrijf Veiligheid, arbeidsmiddelen Risico-evaluatie (in te vullen door adviseur) Plan van aanpak (in te vullen door bedrijf) Onderwerp Situatie en advies R Maatregel P Verantwoordelijk Einddatum Veiligheid van machines Alle nieuwe machines (ook zelfgemaakte machines) moeten vanaf voldoen aan de normen van de Europese Machinerichtlijn (CE). Oudere machines moeten voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen voldoen. (alle gevaarlijke delen binnen bereik zijn afgeschermd, tenzij het gevaar op een andere wijze wordt voorkomen). Situatie: Er worden door eigenaar en een vaste medewerkers enkele machines gebruikt. Het komt in de praktijk voor dat bij de nieuwe machines en apparatuur de gebruikshandleiding en de verklaring van overeenstemming niet bijgeleverd is, zodat risico s onbekend blijven bij gebruiker en/of eigenaar. De deelnemers komen alleen in aanraking met niet gevaarlijke machines. Alle gevaarlijke machines liggen in afgesloten kasten. Er is een duidelijke afscheiding tussen de zorgboerderij en boerderij aangebracht. Het erf van de zorgboerderij is d.m.v. hekken gescheiden van het erf van de boerderij. De deelnemers weten dat ze de hekken niet mogen openen. Advies: Voor het in gebruik stellen van een nieuwe machine controleren of u; een verklaring van overeenstemming of conformiteitverklaring en een gebruikshandleiding* in de Nederlandse taal van de machine van uw leverancier heeft ontvangen. Niet CE gemarkeerde machines en zelfgemaakte of aangepaste machines: Laat de veiligheid van deze machines beoordelen door een deskundige, om na te gaan of het apparaat voldoet aan de veiligheidsnorm, enerzijds ter voorkoming van gevaar voor de gezondheid, anderzijds ter voorkoming van financiële gevolgen bij ongevallen. Breng, indien van toepassing, noodzakelijke aanpassingen aan. * De gebruikshandleiding moet bekend zijn bij de medewerker die met de machine of het apparaat werkt. 2 Bij elke nieuwe machine het origineel gebruikershandleiding en verklaring overeenstemming opbergen in de daarvoor bestemde map op het kantoor van de groep maken. 2 Manager en begeleiding continue _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 12

14 Risico-evaluatie (in te vullen door adviseur) Plan van aanpak (in te vullen door bedrijf) Onderwerp Situatie en advies R Maatregel P Verantwoordelijk Einddatum Onderhoud aan arbeidsmiddelen Machines gereedschappen, elektrische installaties, persoonlijke beschermingmiddelen, kortom alle arbeidsmiddelen hebben periodiek preventief onderhoud nodig. Dit voorkomt storingen en ergernis. Het verhoogt de veiligheid. Er moet een schriftelijk stuk zijn waarop de controle / keuring is vastgelegd. Noodstop en nulstroombeveiliging Arbeidsmiddelen moeten, in geval van nood, op een snelle en veilige wijze kunnen worden stopgezet. Daarom moet onder lichaamsbereik een noodstop bereikbaar zijn. Daarnaast is een nulstroomschakelaar noodzakelijk als er gevaarlijke delen bereikbaar zijn. Deze zorgt er voor dat de machine na een stroomuitval niet vanzelf begint te draaien (terwijl u misschien nog aan de machine bezig bent). Situatie: Het onderhoud vindt regelmatig plaats en het meeste onderhoud wordt door een vrijwilliger op zaterdag gedaan. De vrijwilliger werkt door de week bij een installatiebedrijf. Het overige onderhoud wordt uitbesteed. Alleen het uitbestede onderhoud wordt geregistreerd. De machines worden nog niet gekeurd. Advies: Zorg dat alle arbeidsmiddelen (dus ook ladders, trappen, (verleng)snoeren, elektrische installatie, roldeuren, enz.), waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie, montage of plaatsing, dan wel de aard, duur en intensiteit van het gebruik periodiek (minimaal 1 x per jaar) gecontroleerd worden op deugdelijkheid. Maak een onderhoudsschema, zodat u weet welk onderhoud gedaan is en wat nog moet plaatsvinden. Leg de resultaten van de controle vast. De veiligheid van arbeidsmiddelen kunt u ook regelmatig zelf controleren met de daartoe ontwikkelde veiligheidscheck: Situatie: De werkplaats is voorzien van een noodstop. Advies: Controleer of de gevaarlijke machines uitgerust zijn met een nulstroombeveiliging. Controle van de nulstroombeveiliging gaat als volgt: Laat de machine draaien. Trek de stekker uit de wandcontactdoos. Steek de stekker er weer in. Als de machine dan weer gaat draaien, deze beveiliging alsnog aanbrengen. De veiligheid van arbeidsmiddelen kunt u ook regelmatig zelf controleren met de daartoe ontwikkelde veiligheidscheck: 2 1 maal per jaar worden alle arbeidsmiddelen gecontroleerd door vrijwilliger op zaterdag. De resultaten worden vastgelegd op papier en vormen een onderdeel van het kwaliteitssysteem Het aanleggen van een onderhoudsschema. Resultaat 2012: Er is controle geweest op alle elektrische apparaten en resultaten zijn vastgelegd op papier. 2 De vrijwilliger van zaterdag controleer nulstroombeveiliging van machines en legt resultaten vast op papier Manager R Manager R Juni 2013 Juni 2013 Manager R Juni _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 13

15 Risico-evaluatie (in te vullen door adviseur) Plan van aanpak (in te vullen door bedrijf) Onderwerp Situatie en advies R Maatregel P Verantwoordelijk Einddatum Elektrische veiligheid Elektrische installaties moeten volgens NEN 3140 afhankelijk van het gebruik regelmatig gekeurd worden. (ongeveer 1 keer per 5 jaar). Werken met een kettingzaag en vrijkomend hout. Bij het werken met een kettingzaag kunnen diverse gevaren optreden die grote gevolgen kunnen hebben voor medewerkers en de omgeving. Situatie: De elektrische installatie is van 2006 maar het is niet duidelijk of deze periodiek wordt gecontroleerd. Advies: U kunt de elektrische veiligheid verbeteren door: Laat de elektrische installatie periodiek door een deskundige controleren. Vervang snoeren waarvan de buitenmantel verouderd of beschadigd is. Situatie: Eigenaar werkt met een motorkettingzaag als er geen deelnemers van de zorgboerderij aanwezig zijn. Na onderzoek in de sector blijkt dat, naast de zaag zelf, ook vrijkomend hout veel ongevallen veroorzaakt. Denk hierbij niet alleen aan vallend hout, maar ook splijtend, wegdraaiend en stuiterend hout, dat onverwachte schade of letsel kan veroorzaken. Advies: Zorg voor goed geïnstrueerde zager(s). Zorg ervoor dat ook medewerkers in de nabijheid de noodzakelijke persoonlijke bescherming dragen. 2 Controle elektrische installatie door elektricien van installatiebedrijf 3 Geen motorkettingzaag gebruiken in nabijheid van deelnemers. Wanneer iemand anders dan eigenaar motorkettingzaag gebruikt dient hij een bewijs van omgaan met kettingzaag te hebben of het moet een onderdeel vormen van zijn opleiding Manager R Juni 2013 Manager R Y Juni _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 14

16 Risico-evaluatie (in te vullen door adviseur) Plan van aanpak (in te vullen door bedrijf) Onderwerp Situatie en advies R Maatregel P Verantwoordelijk Einddatum Haakse slijpmachine Haakse slijpmachines moeten regelmatig door een deskundige worden gecontroleerd. Let daarbij vooral op de kwaliteit van snoer en beschermkap. Denk aan: hoog geluidsniveau; wegvliegende deeltjes; aanraking met draaiende delen; klemmend werkstuk. Vaste slijpmachine De gevaren van vaste slijpmachines zijn: hoog geluidsniveau; wegvliegende deeltjes; aanraking met draaiende delen; klemmend werkstuk. Risico s bij dieren Paarden kunnen onberekenbaar zijn. Wees dus alert op onverwachte situaties. Situatie: Er is een beschermkap op de haakse slijpmachine. Gehoorbescherming wordt consequent gedragen. Op de deur van de werkplaats hangen instructies waarop vermeld staat dat de deelnemers niet met een haakse slijpmachine en andere gevaarlijke machines mogen werken. Advies: Zorg altijd voor een doelmatige beschermkap op de haakse slijpmachine. Zonder kap is levensgevaarlijk omdat: o elke schijf gemonteerd kan worden, waardoor de kans bestaat dat het max. toerental van de schijf overschreden wordt, wat tot gevolg heeft dat de schijf kan exploderen; o de kans op hand/arm verwondingen onacceptabel groot is. Controleer regelmatig op aanwezigheid van deze beschermkap. Informeer medewerkers over een juist gebruik van de haakse slijpmachine. Gebruik een veiligheidsbril of andere oogbescherming. Gebruik altijd gehoorbescherming. Vanwege het hoge geluidsniveau kan kortdurende blootstelling (< 2½ min. per dag) al blijvende gehoorschade geven. Situatie: Er is een vaste slijpmachine aanwezig en de afstand tussen steen en leunspaan is goed. Een beschermruitje is aanwezig. Er hangen gehoorkappen binnen handbereik. Advies: Zorg voor een veiligheidsbril binnen handbereik Situatie: De deelnemers komen alleen onder begeleiding bij de grotere dieren. De deelnemers hebben veiligheidsschoenen. Advies: Altijd alert zijn voor de gevaren, keer als je bij een dier in de stal staat nooit je rug naar het dier. 2 De haakse slijpmachine mag alleen door begeleiding en vrijwilligers gebruikt worden die aantoonbaar hebben gemaakt dat ze ermee om kunnen gaan en de juiste beschermingsmiddelen dragen Controle beschermkap bij vaste persoon neerkeggen. 1 Er ligt een veiligheidsbril boven de slijpmachine 2 Alle clienten regelmatig attent maken op gevaar en wat wel niet te doen bij werkoverleg, bij nieuwelingen, tijdens ochtendoverleg Manager Y Juni 2013 Manager Y Juni 2013 Begeleiding Juni _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 15

17 _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 16

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Behandeling Letselschade

Behandeling Letselschade >> Gedragscode Behandeling Letselschade Goede praktijken bij het regelen van schade Maurits Barendrecht, Peter Kamminga en Corry van Zeeland In samenwerking met Janneke van der Linden en Sabrina van Willigenburg

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK

PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK Foto: Theo van Pelt PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK C. KLINGEMAN, C. NIJHUIS, J. DE LANGE Connie Klingeman Carolien Nijhuis Jacomine de Lange PARTNERS IN ZORG DRAAIBOEK EEN METHODE TER VERBETERING VAN DE COMMUNICATIE

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter Aandacht Inspectie SZW voor psychosociale arbeidsbelasting in zorg blijft nodig In het kader van de aanpak Zorg en Welzijn 2012 2015 heeft de Inspectie

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Kwaliteitsdocument onvoldoende gebruikt Den Haag, september 2010 Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden september 2010

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie