- gelet op het bepaalde in artikel 15:1:15 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- gelet op het bepaalde in artikel 15:1:15 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag;"

Transcriptie

1 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/ RIS BEOORDELINGSREGELING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 15:1:15 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag; - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto 160 Gemeentewet; - met instemming van de Commissie voor Georganiseerd Overleg; Besluit: vast te stellen de navolgende regeling: Beoordelingsregeling Definities Artikel 1:1 Deze regeling verstaat onder: a. ambtenaar: degene op wie de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag van toepassing is b. beoordeelde: de te beoordelen ambtenaar c. beoordelaar: functionaris die is aangewezen om de beoordeling op te maken d. beoordeling: oordeel over de functievervulling door de beoordeelde aan de hand van een door het college vastgesteld beoordelingsformulier e. personeelsadviseur: functionaris die belast is met het toezicht op een juiste interpretatie en hantering van deze regeling f. functie: samenstel van de door het bevoegd gezag opgedragen werkzaamheden waarmee de beoordeelde gedurende het beoordelingstijdvak in feite was belast Postadres: Postbus , 2500 DJ Den Haag Telefoon: Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Fax: Internetadres:

2 BSD/ Beoordelingstijdvak Artikel 2:1 Een beoordeling heeft betrekking op een tijdvak dat tenminste zes maanden en ten hoogste een jaar omvat. Artikel 2:2 Het beoordelingstijdvak strekt zich niet uit over een periode waarover reeds een beoordeling is vastgesteld. 3 Beoordelingsmoment Artikel 3:1 Een beoordeling wordt opgemaakt a. voor het eerst zes maanden na het begin van het dienstverband en vervolgens om het jaar, zolang een eventuele inwerkperiode nog niet is verstreken; b. vervolgens, na voltooiing van de inwerkperiode tot het bereiken van de functionele salarisschaal, minstens eenmaal per drie jaar; c. na het bereiken van de functionele salarisschaal op verzoek van de ambtenaar of op initiatief van de directe of naasthogere chef, of van het hoofd van dienst; Artikel 3:2 Indien de ambtenaar overgaat naar een andere functie, en daarbij is vastgesteld dat een bepaalde inwerkperiode zal gelden, vindt het gestelde in het eerste lid onder a, overeenkomstige toepassing. Geeft een dergelijke functie uitzicht op een hogere functionele salarisschaal, dan geldt bovendien het gestelde in het eerste lid onder b. 4. Beoordelaars/informanten Artikel 4:1 Als beoordelaars treden tezamen op: de direct hiërarchische chef van beoordeelde en, indien mogelijk, de naast hogere chef. Artikel 4:2 Indien er geen naast hogere chef is, wijst het diensthoofd een andere functionaris aan die in de plaats van de in lid 1 genoemde functionaris als beoordelaar optreedt: mits deze voldoende zicht heeft op het functioneren van beoordeelde. Artikel 4:3 Het diensthoofd kan functionarissen aanwijzen die als informant relevante informatie kunnen verschaffen: mits deze voldoende zicht hebben op het functioneren van beoordeelde. Artikel 4:4 In afwijking tot artikel 4:1 tot en met 4:3 treedt de gemeentesecretaris op als beoordelaar van de diensthoofden.

3 BSD/ Artikel 4:5 In afwijking tot artikel 4:1 tot en met 4:4 treedt de burgemeester op als beoordelaar van de gemeentesecretaris. Artikel 4:6 In afwijking tot artikel 4:1 tot en met 4:4 treedt het diensthoofd op als beoordelaar van de onder hem ressorterende (sector) directeuren. 5 Beoordelingsformulier Artikel 5:1 Het schriftelijk vastleggen van de functie geschiedt met gebruikmaking van een van de onder 5:2 genoemde beoordelingsformulieren. Artikel 5:2 Het diensthoofd hanteert binnen zijn dienst één type beoordelingsformulier. Hij maakt een keuze tussen een van de onderstaande modelformulieren: a. modelformulier A: op functiebestanddelen; b. modelformulier B: op algemene gezichtspunten; Artikel 5:3 Aan beoordeelde wordt medegedeeld welke formulier bij het beoordelen zal worden gebruikt. Deze mededeling vindt de eerste keer plaats bij de indienstneming van de betrokken ambtenaar: vervolgens elke keer dat de ambtenaar van dienst verandert door het hoofd van zijn nieuwe dienst. Artikel 5:4 Voor aanvang van het beoordelingstijdvak worden de functiebestanddelen of competenties op grond waarvan beoordeeld wordt, aan de beoordeelde bekend gemaakt. 6 Opmaken voorlopige beoordeling Artikel 6:1 De beoordelaars maken een voorlopige beoordeling op. Hiertoe leggen zij het oordeel over de functievervulling vast op het beoordelingsformulier. Artikel 6:2 De beoordelaars maken de voorlopige beoordeling op tegen de achtergrond van functiebestanddelen of algemene gezichtspunten. Artikel 6:3 Bij het opmaken van de voorlopige beoordeling gaan de beoordelaars uit van de door het bevoegd gezag opgedragen werkzaamheden en de daaraan verbonden eisen. Eisen waarvan de beoordeelde buiten zijn schuld geen kennis droeg, blijven daarbij buiten beschouwing.

4 BSD/ Artikel 6:4 Bij het opmaken van de voorlopige beoordeling blijven buiten beschouwing ook de werkzaamheden die beoordeelde door ziekte of door andere hem niet te verwijten omstandigheden niet heeft kunnen verrichten. Artikel 6:5 De beoordelaars ondertekenen de voorlopige beoordeling. Ook de personeelsadviseur ondertekent de voorlopige beoordeling, tenzij hij van mening is dat deze niet voldoende door argumenten wordt gestaafd en/of dat de beoordelaars deze regeling onjuist hebben gehanteerd. In dat geval maakt de personeelsadviseur daarvan schriftelijk en met redenen omkleed melding aan het diensthoofd. 7 Beoordelingsgesprek Artikel 7:1 De voorlopige beoordeling wordt minstens één week vóór het plaats vinden van het beoordelingsgesprek aan beoordeelde toegezonden. Artikel 7:2 De beoordelaars bespreken de voorlopige beoordeling met de beoordeelde. Artikel 7:3 Uiterlijk twee weken na het beoordelingsgesprek, leggen de beoordelaars hun standpunten definitief vast in de voorlopige beoordeling. 8 Vaststelling Artikel 8:1 Beoordeelde tekent de voorlopige beoordeling - als bedoeld in artikel 7:3 - uitsluitend voor gezien. Artikel 8:2 De beoordelaars leggen de voorlopige beoordeling zo spoedig mogelijk ter vaststelling voor aan het diensthoofd. Artikel 8:3 De beoordeelde kan binnen twee weken na ontvangst van de voorlopige beoordeling - als bedoeld in artikel 7 lid 3 - schriftelijk en gemotiveerd bedenkingen indienen bij het diensthoofd. Artikel 8:4 De beoordeelde die bedenkingen heeft ingediend, krijgt de gelegenheid om deze mondeling bij het diensthoofd toe te lichten. Artikel 8:5 Binnen vier weken na de ontvangst van de schriftelijke bedenkingen en/of de mondeling toelichting als bedoeld in artikel 8 lid 4, deelt het diensthoofd de beoordeelde schriftelijk mee of hij wijzigingen, en zo ja welke, in de voorlopige beoordeling heeft aangebracht. Daarbij vermeldt hij de redenen waarom hij niet, of niet volledig, aan de bedenkingen is tegemoetgekomen.

5 BSD/ Vervolgens stelt het diensthoofd de beoordeling vast. Artikel 8:6 Indien de beoordeelde geen gebruik maakt van de mogelijkheid om bedenkingen in te dienen, dan wel weigert de beoordeling voor gezien te ondertekenen, stelt het diensthoofd de beoordeling zo spoedig mogelijk vast. Artikel 8:7 De beoordeelde ontvangt een afschrift van de vastgestelde beoordeling. 9 Slot- en overgangsbepaling Artikel 9:1 Deze regeling kan worden aangehaald als "Beoordelingsregeling 2008" en treedt in werking op 1 mei Artikel 9:2 Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum wordt de op 4 september 1984 vastgestelde Beoordelingsregeling 1984 (kenmerk: BSD/ )en alle bijbehorende aanhangsels/stukken ingetrokken. Den Haag, 22 april 2008 Het college van burgemeester en wethouders de secretaris, de burgemeester, mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

6 BSD/ Toelichting: Beoordeeld wordt de functievervulling van de ambtenaar. De beoordeling moet altijd gestaafd worden door concrete voorbeelden en aanwijzingen naar vorige stukken. Er wordt een oordeel uitgebracht over het feitelijk functioneren. Het gaat hierbij om de resultaten en prestaties, de wijze van aanpak en de voor het functioneren relevante werkomstandigheden. Indien een onderdeel van de functie gedurende het beoordelingstijdvak feitelijk niet is vervuld, is de beoordeling van dat onderdeel derhalve niet mogelijk. Dit dient wel op het beoordelingsformulier aangegeven te worden met - zo mogelijk - de oorzaak van het feitelijk niet functioneren. De bedoeling van beoordelen is om op zo objectief mogelijke wijze de functievervulling, zoals die in het recente verleden (het beoordelingstijdvak) feitelijk heeft plaatsgevonden, te meten en te waarderen. Hieronder wordt ingegaan op de beoordelingsprocedure. Bij de in artikel 3 genoemde inwerkperiode wordt er van uitgegaan dat deze is vastgesteld (eventueel met mogelijkheid van verlenging) bij aanstelling. Deze zal van geval tot geval kunnen verschillen. Beoordelaars zijn in de regel twee: de directe chef (eerste beoordelaar) en de naasthogere chef (tweede beoordelaar), bijgestaan door een personeelsfunctionaris.bepalend voor het antwoord op de vraag wie de directe chef is, is de hiërarchische verhouding in materiële zin op het moment van de beoordeling. Er kunnen zich soms gevallen voordoen waarin iemand de facto meer dan één directe chef heeft. In die gevallen bepaalt het diensthoofd wie als beoordelaar optreedt. Volgens vaste jurisprudentie mag slechts bij hoge uitzondering met een beoordelaar een beoordeling worden opgemaakt. Als uitzonderlijke geval wordt genoemd het geval dat de medebeoordelaar in het geheel geen zicht heeft op het functioneren van betrokkene. De hoogste rechter geeft de mogelijkheid om een informant als beoordelaar aan te merken. Er wordt beoordeeld op functiebestanddelen (formulier A) of op algemene gezichtspunten (formulier B) Bij het vaststellen van de functiebestanddelen wordt uitgegaan van de formele functiebeschrijving. Per functiebestanddeel wordt een geschreven oordeel uitgebracht. Men houdt hierbij rekening met resultaten en prestaties (doelen), de wijze van aanpak (middelen) en de werkomstandigheden die voor het functioneren van de ambtenaar relevant zijn. Indien bepaalde werkzaamheden (nog) niet zijn voorgekomen, wordt aangegeven dat daarop niet beoordeeld kan worden. Nadat per bestanddeel een geschreven oordeel is gegeven, wordt op basis hiervan de functievervulling in een totaal oordeel samengevat. Ter verduidelijking van het samenvattend oordeel dient een korte motivering gegeven te worden. Bij algemene gezichtspunten is ruimte gelaten voor een extra gezichtspunt betreffende specifieke eisen. De werkwijze bij formulier B, komt overeen met die bij formulier A. Het geschreven oordeel wordt echter per gezichtspunt uitgebracht. Vervolgens wordt een samenvattend oordeel gegeven, vergezeld van een korte motivering.

7 BSD/ Bij de bespreking van de beoordeling dienen zowel de chef als de ambtenaar de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Een goede voorbereiding op het gesprek, waarbij op een rij gezet wordt welke punten aan de orde horen te komen, is belangrijk. Van de zijde van de chef mag in ieder geval verwacht worden dat hij de beoordeling naar behoren kan toelichten. Na het beoordelingsgesprek heeft de beoordeelde de mogelijkheid om bedenkingen te uiten. Het diensthoofd stelt de beoordeling al dan niet gewijzigd vast namens het college van burgemeester en wethouders. Het betreft hier een rechtspositioneel besluit, dat in werking treedt, nadat het aan de beoordeelde bekend is gemaakt. Tegen dit besluit staat de mogelijkheid van bezwaar (en beroep) open.

8 BSD/ BEOORDELINGSFORMULIER A als bedoeld in de beoordelingsregeling BEOORDELING van functievervulling op functiebestanddelen. Naam en voorletters: M/V Geboortedatum: Salarisschaal: Beoordelingstijdvak van tot Vervulde functie: Functionele salarisschaal: Tak van dienst: Afdeling: Onderdeel: sinds: FUNCTIEBESTANDDELEN GESCHREVEN OORDEEL (in volgorde van belangrijkheid) Opmerkingen beoordeelde n.a.v. functiebestanddelen: Samenvattend oordeel: O onvoldoende O voldoende O goed O uitstekend

9 BSD/ Korte motivering van het samenvattend oordeel: De volgende beoordeling zal plaatsvinden d.d.: Naam Datum Handtekening 1e beoordelaar 2e beoordelaar personeelsfunctionaris Was de personeelsfunctionaris bij de bespreking van de beoordeling aanwezig? Ja/nee Commentaar 1e beoordelaar n.a.v. de bespreking van de beoordeling: (Datum) (Handtekening) Commentaar beoordeelde n.a.v. de bespreking van de beoordeling: (Datum) (Handtekening) Gezien, de beoordeelde (Datum) (Handtekening) Vaststelling; wel/geen wijzigingen Hoofd van dienst: (Naam) (Datum) (Handtekening) Bezwarenclausule opnemen aan het einde van het formulier

10 BSD/ BEOORDELINGSFORMULIER B als bedoeld in de beoordelingsregeling BEOORDELING van functievervulling op algemene gezichtspunten. Naam en voorletters: Tak van dienst: M/V Geboortedatum: Afdeling: Salarisschaal: Onderdeel: Beoordelingstijdvak van tot Vervulde functie: sinds: Functionele salarisschaal: Korte samenvatting van de werkzaamheden: GEZICHTSPUNT GESCHREVEN OORDEEL 1. Kennis en kunde. 2. Zelfstandigheid. 3. Houding t.o.v. het werk. 4. Kwantiteit. 5. Kwaliteit van het afgeleverde werk 6. Contact met anderen. 7. Uitdrukkingsvaardigheid. 8. Leidinggeven. 9 Opmerkingen beoordeelde n.a.v. algemene gezichtspunten:

11 BSD/ Samenvattend oordeel: O onvoldoende O voldoende O goed O uitstekend Korte motivering van het samenvattend oordeel: De volgende beoordeling zal plaatsvinden d.d.: Naam Datum Handtekening 1e beoordelaar 2e beoordelaar personeelsfunctionaris Was de personeelsfunctionaris bij de bespreking van de beoordeling aanwezig? Ja/nee Commentaar 1e beoordelaar n.a.v. de bespreking van de beoordeling: (Datum) (Handtekening) Commentaar beoordeelde n.a.v. de bespreking van de beoordeling: (Datum) (Handtekening) Gezien, de beoordeelde (Datum) (Handtekening) Hoofd van dienst: (Naam) (Datum) (Handtekening) Bezwarenclausule opnemen onderaan de pagina

12 BSD/ Handleiding behorende bij de formulieren voor de BEOORDELING van functievervulling op functiebestanddelen (formulier A) of algemene gezichtspunten (formulier B) als bedoeld in de beoordelingsregeling Begin van de beoordelingsprocedure Er wordt beoordeeld op functiebestanddelen (formulier A) of op algemene gezichtspunten (formulier B). Aan beoordeelde wordt medegedeeld welke formulier bij zijn beoordeling zal worden gebruikt. De mededeling van de keuze van het beoordelingsformulier geschiedt op het tijdstip van indienstneming: daarna elke keer wanneer de ambtenaar van dienst verandert. Beoordelaars zijn in de regel de directe chef (eerste beoordelaar) en de naast hogere chef (tweede beoordelaar). 2. Beoordelingstijdvak De beoordeling vindt plaats over een tijdvak van minimaal 6 maanden en maximaal een jaar voorafgaand aan de datum waarop wordt beoordeeld. Tijdvakken waarover beoordelingen worden opgemaakt mogen elkaar niet overlappen. 3. Vervulde functie Bij het vermelden van de functie mag worden volstaan met een korte omschrijving. Eventueel mag verwezen worden naar de officiële functiebeschrijving. 4a. Vaststelling van de functiebestanddelen (formulier A) Functiebestanddelen zijn hoofdonderdelen van de functie, die: a. behoorlijk observeerbaar zijn; b. tezamen het grootste deel van de functie-inhoud omvatten; c. zo weinig mogelijk overlapping vertonen. Bij het vaststellen van de functiebestanddelen wordt uitgegaan van de formele functiebeschrijving. Indien deze niet voorhanden is en niet alsnog kan worden opgesteld, dan wordt de bij de werving en selectie gebruikte taakomschrijving als uitgangspunt genomen. Zonodig wordt de formulering aangepast aan bovengenoemde richtlijnen (a, b, c,). Er worden maximaal acht bestanddelen vastgesteld die de medewerker ter kennis worden gebracht voorafgaande het beoordelingstijdvak. Op basis daarvan worden door chef(s) en personeelsfunctionaris de functiebestanddelen vastgesteld in volgorde van belangrijkheid voorde totale functie. 4b. Vaststelling van dealgemene gezichtspunten (formulier B) Deze zijn in het formulier opgesomd.

13 BSD/ a. Opmaken van de beoordeling (formulier A) Per functiebestanddeel wordt een geschreven oordeel uitgebracht. Men houdt hierbij rekening met resultaten en prestaties (doelen), de wijze van aanpak (middelen) en de werkomstandigheden die voor het functioneren van de medewerker relevant zijn. Indien bepaalde werkzaamheden (nog) niet zijn voorgekomen, wordt aangegeven dat daarop niet beoordeeld kan worden. Nadat per bestanddeel een geschreven oordeel is gegeven, wordt op basis hiervan de functievervulling in een totaal-oordeel samengevat. Hierbij wordt in aanmerking genomen in welke fase van de loopbaan de medewerker zich bevindt en afgewogen van hoeveel belang elk functiebestanddeel is voor het totale functioneren. Tijdens de inwerkperiode gelden lichtere eisen dan daarna. Ter verduidelijking van het samenvattend oordeel dient een korte motivering gegeven te worden. Bij het nemen van personele beslissingen wordt alleen gelet op het samenvattend oordeel. 5b. Opmaken van de beoordeling (formulier B) Op formulier B zijn acht algemene gezichtspunten gegeven en is ruimte gelaten voor een extra gezichtspunt betreffende specifieke eisen. De werkwijze bij formulier B, komt overeen met die bij formulier A. Het geschreven oordeel wordt echter per gezichtspunt uitgebracht. Vervolgens wordt een samenvattend oordeel gegeven, vergezeld van een korte motivering. 6. Beoordelingsgesprek Het beoordelingsgesprek wordt gehouden tussen de beoordelaars en de beoordeelde. De eerste beoordelaar en de beoordeelde kunnen het formulier van commentaar voorzien. Zowel de eerste beoordelaar als medewerker kunnen de personeelsfunctionaris verzoeken bij het gesprek aanwezig te zijn. 7. Vaststelling Binnen de regeling bestaat een zekere spanning tussen de eis om met de nodige voortvarendheid een beoordeling vast te stellen en de eis om de besluitvorming (met inbegrip van de voorprocedure) met de nodige zorgvuldigheid plaats te laten vinden. Het is derhalve van belang, dat de beoordeelde, indien deze kritiek heeft op de beoordeling, altijd gebruik maakt van de mogelijkheid om zijn commentaar op het beoordelingsformulier te vermelden. Indien immers het diensthoofd het beoordelingsformulier ongewijzigd overneemt en in het vaststellingsbesluit laat blijken, wat er met het commentaar gebeurd is, kan de voorprocedure overgeslagen worden. In dit verband dient nog gewezen te worden op het feit, dat de beoordeelde tekent voor zijn/haar commentaar en voor het gezien hebben van het concept-beoordelingsformulier, zoals dat aan het diensthoofd ter tekening aangeboden zal worden. De beoordeelde tekent dus niet voor akkoord. Indien het hoofd van dienst daartoe aanleiding ziet, kunnen wijzigingen worden aangebracht, waarvan de beoordeelde schriftelijk op de hoogte wordt gebracht. Indien de beoordeelde ten tijde van het leveren van zijn commentaar van eventuele negatieve wijzigingen niet op de hoogte was, zal deze alsnog in de gelegenheid gesteld moeten worden, hierop te reageren (voorprocedure). Pas daarna kan de beoordeling vastgesteld worden. Het hoofd van dienst stelt de beoordeling al dan niet gewijzigd vast namens burgemeester en wethouders.

14 BSD/ Het betreft hier dus een rechtspositioneel besluit, dat in werking treedt, nadat het aan de beoordeelde bekend is gemaakt. Dit besluit kan hoogstens nog in bezwaar en/of beroep aangevochten worden.

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5

Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Regeling beoordelingsgesprekken O2A5 Het bestuur van O2A5, gelet op het resultaat van het gevoerde overleg met het personeelsdeel van de (G)MR; besluit: vast te stellen de navolgende Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND

REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND REGELING BEOORDELING PERSONEEL OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS ZUID- KENNEMERLAND Het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ), verder aan te duiden als het bestuur; Gelet

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 2:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag;

gelet op het bepaalde in artikel 2:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag; Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2014.673 RIS 276992 REGELING RECHTSPOSITIE TRAINEES 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op het traineeprogramma gemeente Den Haag; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Beoordelingsreglement

Beoordelingsreglement Beoordelingsreglement van de gemeente Waalwijk 12-0017715 Beoordelingsreglement gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Beoordelingsreglement Burgemeester en wethouders van gemeente Waalwijk;

Nadere informatie

- gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG),

- gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG), Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4101 RIS 151951 REGELING AMBTSEED / - BELOFTE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Formulier Beoordelen. I Persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en -resultaat. II Beoordelingsstaat. III Beoordelingsgesprek

Formulier Beoordelen. I Persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en -resultaat. II Beoordelingsstaat. III Beoordelingsgesprek Formulier Beoordelen Het beoordelingsformulier is onderverdeeld in drie delen: I) persoonsgegevens, beoordelingstijdvak en resultaat, II) beoordelingsstaat en III) beoordelingsgesprek. I Persoonsgegevens,

Nadere informatie

gelet op: - het traineeprogramma gemeente Den Haag, - het bepaalde in artikel 2:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag;

gelet op: - het traineeprogramma gemeente Den Haag, - het bepaalde in artikel 2:4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag; Gemeente Den Haag REGELING RECHTSPOSITIE TRAINEES 2015 DEN HAAG Ons kenmerk BSD/2015.717 RIS 285401 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - het traineeprogramma gemeente Den Haag, - het

Nadere informatie

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS

REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS REGELING GESPREKKENCYCLUS VOOR MEDEWERKERS VAN ALOYSIUS In concept vastgesteld door het College van bestuur van Aloysius, op 18 mei 2015 en, na instemming GMR, definitief vastgesteld op 24 juni 2015 1

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling

Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling Beoordelingsgesprek (onderdeel van de gesprekkencyclus) Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het navolgende Concernkader digitale personeelsdossiers.

Besluit vast te stellen het navolgende Concernkader digitale personeelsdossiers. Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2011.348 RIS 179898 CONCERNKADER DIGITALE PERSONEELSDOSSIERS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Archiefwet

Nadere informatie

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk

Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk Regeling POP en functioneringsgesprekken van de gemeente Waalwijk 12-0016257regeling POP en functioneringsgesprekken gemeente Waalwijk HRMHII/cfw d.d. augustus 2012 1 Regeling POP en functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk

Formulier beoordelingsgesprek en procedure. Vertrouwelijk Formulier beoordelingsgesprek en procedure Vertrouwelijk Naam personeelslid Functie Naam formele beoordelaar Evt. naam derde en functie Functie Datum gesprek Datum laatste functioneringsgesprek Datum vorige

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

Jaar- en beoordelingsgesprek

Jaar- en beoordelingsgesprek Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaar- en beoordelingsgesprek 03/2011 Tel. (020) 59 85400 Fax (020) 59 85454 www.intranet.vu.nl/jaar-en-beoordelingsgesprek

Nadere informatie

Regeling Beoordelingssysteem HBKMD

Regeling Beoordelingssysteem HBKMD Regeling Beoordelingssysteem HBKMD Het College van Bestuur besluit, gelet op de artikelen H-3 en N-2 van de vigerende cao-hbo, de regeling beoordelingssysteem HBKMD vast te stellen, die luidt als volgt:

Nadere informatie

Reglement functionerings- en beoordelingsgesprekken Hogeschool IPABO

Reglement functionerings- en beoordelingsgesprekken Hogeschool IPABO Hogeschool IPABO Auteur : Jan Jobse Bestandsnaam : Versie : 03 Status : definitief Document datum : 14 februari 2006 Aantal Pagina s : 9 (exclusief 2 bijlagen) Wijzigingsblad VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 56 28 mei 2015 Regeling functioneringsmanagement Veiligheidsregio Midden-en

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling. BW-nummer Openbaar Onderwerp Nieuw reglement personeelsbeoordeling Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Het huidige reglement systematische personeelsbeoordeling

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet,

Gemeente Den Haag. - mede gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet, RIS151950_30-JAN-2008 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4102 RIS 151950 REGELING 36-URIGE WERKWEEK HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008 Het College van Bestuur heeft, overwegende dat en gelet op Reglement Jaargesprekken en Beoordeling een bewust personeelsmanagement, mede inhoudende een reglement jaargesprekken en beoordeling, van essentieel

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014

REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING. Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlissingen. Nr. 787 december 01 REGELING JAARGESPREKKEN EN PERSONEELSBEOORDELING Vastgesteld door het college van B&W te Vlissingen op 9 december 01 Burgemeester

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, RIS133696_13-DEC-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2005.956 RIS 133696 REGELING DIENSTWONINGEN EN EMOLUMENTEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 15:1:18

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2014.1295 RIS 280440 PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, met instemming van de Centrale Ondernemingsraad. Besluit:

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom. Nr. 249 12 mei 2016 Regeling gesprekscyclus Werk en Inkomen Lekstroom Het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe 2013

Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Regeling beoordelen gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13bwb00060 De burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het Algemeen mandaatbesluit rechtspositie personeel gemeente

Nadere informatie

Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen.

Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen. Onderwerp Vaststellen procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde procedureregeling functiehuis gemeente Hoogeveen. Beoogd resultaat Het beoogd

Nadere informatie

Regeling beoordelingsgesprekken

Regeling beoordelingsgesprekken Regeling beoordelingsgesprekken Traject Activiteit Datum Bestuur Voorgenomen besluit Mei / juni 2010 GMR Instemming art. 23 i Juni 2010 Bestuur Besluit September 2010 Evaluatie 4 jaar 2014 Regeling beoordelingsgesprekken

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2005.3396 RIS133161_24-NOV-2005 PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gezien de ledenbrief van de Vereniging

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking Het Dagelijks bestuur van UW Samenwerking; gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 Gemeente Den Haag Ons kenmerk HGR/2011.12 RIS 180930 VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende de toelichting, Besluit:

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

Klachtenreglement versie V (november 2013)

Klachtenreglement versie V (november 2013) Klachtenreglement versie V (november 2013) Bedrijfsgegevens Handelsnaam: Rechtsgeldig bevoegd functionaris: Care Group B.V. Dhr. F. Koster Directeur Bezoekadres: Marie Curiestraat 47 3846 BW Harderwijk

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Personeelsgesprekken gemeente Haarlem Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. van Velzen Auteur Mevr. M.J.M. Verberne Telefoon 5114680 E-mail: mverberne@haarlem.nl MS/OCR Reg.nr. 2009/29536 Te

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK

UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK UITVOERINGSREGELING RESULTAAT & ONTWIKKELING: PLANNINGSGESPREK, VOORTGANGSGESPREK EN BEOORDELINGSGESPREK Artikel 1- Begripsbepalingen In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder: beoordelaar: de hiërarchisch

Nadere informatie

REGELING NEVENWERKZAAMHEDEN EN FINANCIËLE BELANGEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

REGELING NEVENWERKZAAMHEDEN EN FINANCIËLE BELANGEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, RIS297971 REGELING NEVENWERKZAAMHEDEN EN FINANCIËLE BELANGEN DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, gelet op de artikelen 15:1e en 15:1f van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Middelburg. Nr. 77371 15 juni 2016 VERORDENING BEHANDELING KLACHTEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, RIS133300_30-NOV-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2005.2418 RIS 133300 REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Regeling financiële belangen gemeente Almere Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere, gelet op het gestelde in de Ambtenarenwet, Gemeentewet en artikel 15:1f Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM

ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.964 RIS 173262 ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - uit de evaluatie van

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

besluit vast te stellen de navolgende Regeling rechtspositie trainees Den Haag 2017:

besluit vast te stellen de navolgende Regeling rechtspositie trainees Den Haag 2017: RIS297969 REGELING RECHTSPOSITIE TRAINEES DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, in overeenstemming met de commissie voor georganiseerd overleg; besluit vast

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994.

Gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994. Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2010.150 RIS 178674 REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegingen: - in de vorige collegeperiode was het de uitdrukkelijke

Nadere informatie

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT Bijzonder Georganiseerd Overleg Groningen 15 mei 2013 1 Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Functiehouder:

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Doel en achtergrond van het beoordelingsgesprek 3 3. De beoordelingsprocedure Stap 1: het voorlopig invullen van het Ontwikkelingsformulier

Nadere informatie

voorstel van het college aan de raad

voorstel van het college aan de raad voorstel van het college aan de raad Rijssen, 7 januari 2014 raadsvergadering: 24 april 2014 agendanummer: 12 stafafdeling: Staf/SCJ portefeuillehouder: Burgemeester begrotingshoofdstuk: karakter: besluitvormend

Nadere informatie

Klachtenreglement. Claims Settlement. Claims Settlement gaat verder... Inwerkingtreding: 1-1-2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Klachtenreglement. Claims Settlement. Claims Settlement gaat verder... Inwerkingtreding: 1-1-2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Claims Settlement grensoverschrijdende letselschade experts Klaas Swaagweg 3 Barsingerhorn e Netherlands PO Box / Postbus 53 1740 AB Schagen e Netherlands +31 (0) 224 540489 www.claimssettlement.nl letsel@claimssettlement.nl

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Medewerker Naam medewerker Afdeling Team Functie Deze beoordeling is gebaseerd op de functiebeschrijving met nummer: Deze beoordeling is tevens gebaseerd op Functieschaal (fuwa) Huidige inschaling Schaal:

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling

Landelijk model klachtenregeling Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle bedrijven in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS

Gemeente Den Haag BSD/ RIS Gemeente Den Haag BSD/2015.92 RIS 280743 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en het college

Nadere informatie

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek

Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Handleiding voor het Beoordelingsgesprek Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Doel en achtergrond van het beoordelingsgesprek 3 3. De beoordelingsprocedure Stap 1: het voorlopig invullen van het Ontwikkelingsformulier

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 De raad van de gemeente Valkenswaard, het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard respectievelijk de burgemeester van Valkenswaard; gelet

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 Ons kenmerk RIS295239 SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de gemeenteraad op 8 september 2016 de nota Sterk

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN

REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN REGLEMENT BEOORDELINGSGESPREKKEN 1. Inleiding Dit reglement heeft als doel vast te leggen wat onder beoordeling wordt verstaan, wat in het gesprek aan de orde komt en in welke situatie een beoordelingsgesprek

Nadere informatie

REGELING GESCHILLEN WSW-PERSONEEL DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

REGELING GESCHILLEN WSW-PERSONEEL DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, HGR/2016.4 RIS295011 REGELING GESCHILLEN WSW-PERSONEEL DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - de Wet sociale werkvoorziening; - artikel 2.5 van de CAO voor de sociale werkvoorziening.

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

Klachtenreglement. Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen. Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Klachtenreglement. Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen. Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtenreglement Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. Cereo BV: het adviesbureau van arbeids-, reïntegratiedeskundigen en bedrijfsadviseurs gevestigd

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1525 RIS 175436 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade.

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 124636 23 december 2015 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade. De raad van de gemeente Hulst; Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken)

Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Regeling gesprekscyclus (jaargesprekken en beoordelingsgesprekken) Nummer: 11.0006848 Versie: 1.0. Vastgesteld door het DB d.d. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012 doc.: pz_alle/regelingen/gesprekscyclus

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK Het bestuur van de Stichting Beter Leven keurmerk heeft, Gelet op artikel 14 van de Statuten van de Stichting Beter Leven keurmerk,

Nadere informatie

Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk

Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk Artikel 1 Onder klacht in de zin van deze regeling wordt verstaan: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of een

Nadere informatie

Geschillenreglement IKB Ei

Geschillenreglement IKB Ei Definities Artikel 1 Dit geschillenreglement is een bijlage van de AV IKB Ei neemt de terminologie van de AV IKB Ei over. In afwijking van de definities in de AV IKB Ei wordt voor de toepassing van dit

Nadere informatie

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND Raadsbesluitno. 2010/043/2 VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND DE RAAD DER GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 13 april 2010, raadsvoorstel no. 2010/043/1; gelet

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen.

Onder mannelijke naamgevingen worden in deze regeling tevens vrouwelijke naamgevingen begrepen. Functiewaardering Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. medewerker : de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de

Nadere informatie

Beoordelen en functioneren. Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van

Beoordelen en functioneren. Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van Beoordelen en functioneren Handboek bij beoordelingsformulier Handleiding voor het voeren van Inhoudsopgave Het beoordelingsgesprek - Definitie en doel 2 - Duidelijkheid vooraf 2 - De voorbereiding van

Nadere informatie

Modelformulieren Gesprekscyclus. Bijlage WGB 08-2g

Modelformulieren Gesprekscyclus. Bijlage WGB 08-2g Modelformulieren Gesprekscyclus Bijlage WGB 08-2g Model formulier planningsgesprek Waterschap:... 1 Dienst: 1a onderdeel: 2 Betreft: 2a 2b 2c Naam: Geboortedatum: Salarisschaal: 3 Functie: 3a 3b Datum

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014022651 Klachtenregeling Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op artikel 9:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van het Bestuursreglement

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 125599 22 december 2015 Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004

Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 Verordening rechtspositie gemeentelijke ombudsman en directeur Rekenkamer Rotterdam 2004 De raad der Gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het presidium, gelet op het advies van de commissie voor

Nadere informatie

Klachtenregeling

Klachtenregeling 2.1.6. Klachtenregeling Inhoud 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 Artikel 2. Klachtenrecht... 4 Artikel 3. Behoorlijke behandeling... 4 2. De behandeling van klachten... 4

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord Klachtenregeling Cliënten van Jeugdbescherming Noord Deze regeling is van toepassing vanaf 1 juli 2015 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Artikelen Artikel 1 Begripsbepalingen / 4 Artikel 2 De Klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR),

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), gelet op het bepaalde in hoofdstuk 9 Awb gelet op het bepaalde in artikel 23 van de MGR Besluit vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 184672 27 december 2016 Klachtregeling sociale wijkteams 2016 Op 20 december heeft het college van burgemeester en wethouders de Klachtregeling sociale

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 Citeertitel Procedureverordening

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie