Inrichting Validatiestelsel. Normen Erkenningsregeling versie 11 december 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inrichting Validatiestelsel. Normen Erkenningsregeling versie 11 december 2015"

Transcriptie

1 Inrichting Validatiestelsel Nrmen Erkenningsregeling versie 11 december 2015

2 1. Intrductie De nrmen vr de erkenningsregeling zijn ntwikkeld in het kader van de inrichting van het validatiestelsel. Een krte geschiedenis van de aanlp. In 2011 slten de Samenwerkende Brancherganisaties Filantrpie (SBF) en het Kabinet het cnvenant Ruimte vr Geven. Dit was een vrtvleisel van de wens van de filantrpische rganisaties tt sectrvrming en kwaliteitsverbetering. In het kader van het cnvenant heeft de SBF in 2012/2013 beslten m een validatiestelsel vrm te geven. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn het brgen van het publieksvertruwen en het verhgen van de effectiviteit en resultaatgerichtheid van de filantrpische sectr. In 2014 heeft het CBF een bijdrage geleverd aan de gedachtevrming rnd een nieuw tezichtstelsel in de vrm van het rapprt Tekmst Tezicht Filantrpie. De sectr zelf heeft bij het pstellen van het rapprt belangrijke input geleverd. Op 17 ktber 2014 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer geïnfrmeerd ver de ntwikkeling van het validatiestelsel. Hierbij heeft hij aangegeven dat de filantrpische sectr zelf nrmen met aandragen die vervlgens algemeen verbindend verklaard zullen wrden. Een essentieel nderdeel van het nieuwe nrmenstelsel is dat er wrdt gewerkt aan ntstapeling van regels. Er wrdt gestreefd naar een psitief en stimulerend stelsel met meer mgelijkheden tt het laten zien wat rganisaties bereiken. Als leidraad vr deze ntitie is een drietal vragen gehanteerd: 1. Wat wil de sectr bereiken met het nrmenstelsel? 2. Wie wil de sectr bereiken? 3. He kan het nrmenstelsel wrden vrmgegeven m dit te bereiken? Om p deze vragen antwrd te geven heeft de ntitie de vlgende pzet. Allereerst is er een visie p tezicht bepaald. Daarna wrden de scpe en werkingssfeer van het nrmenstelsel uiteengezet. Op basis van de visie en de scpe is een mdel vr het nrmenstelsel uitgewerkt, dat vervlgens wrdt uitgewerkt naar een framewrk vr nrmen. In hfdstuk 7 zijn de gedifferentieerde nrmen pgenmen. De delen die begd wrden met de nieuwe erkenningsregeling zijn: Delrealisatie stimuleren Bevrderen kwaliteit gededelenrganisaties Publieksvertruwen bevrderen 2. Breedte van nrmen en tezicht De nrmen vr de nieuwe erkenningsregeling, cnfrm de uitgangspunten, waarden en principes vr de filantrpie, gaan uit van een brede pvatting van filantrpie. Ze hebben niet alleen betrekking p middelen en bestedingen, maar evenzeer p de prjecten, de effecten en de maatschappelijke impact. Dat geldt k vr de manier waarp het tezicht p de nrmen zal wrden ingericht. Op dit mment wrdt er ng een tamelijk smalle pvatting van tezicht gehanteerd. Het tezicht richt zich nu vral p input en activiteiten van filantrpische rganisaties. Er wrdt daarmee vral gekeken naar de rganisatie, maar er is relatief weinig aandacht vr de gever en de begunstigde. 2

3 Er is behefte in de sectr aan een brede vrm van tezicht; dit blijkt uit de in 2014 dr het CBF gehuden brede dialgsessies. Vanuit een brede pvatting van tezicht wrdt niet alleen gekeken naar de input en de activiteiten van een rganisatie, maar k naar delmatigheid, rechtmatigheid en effectiviteit van een instelling. Er dient gekeken te wrden f de uiteindelijke maatschappelijke resultaten die een rganisatie bereikt, vereenkmen met de begde missie van een rganisatie en de daaruit afgeleide delstellingen. De brede pvatting van tezicht mvat de vlledige filantrpische keten : gever, rganisatie en begunstigde. Gezien het draagvlak binnen de sectr en de maatschappij vr breed tezicht is het wenselijk dat het nrmenstelsel hierbij aansluit. Vandaar de manier waarp dit nieuwe nrmenstelsel is pgezet, en die in deze ntitie tegelicht wrdt. 3. Scpe van het stelsel 3.1 Huidige nrmen Op dit mment zijn er verschillende nrmen, verantwrdingswijzen en cntrlestelsels vr fndsenwervende instellingen. Deze zijn er in de vrm van keurmerken, gedragscdes, de ANBI- vereisten, principes, etc. In bijlage 1 is een (niet uitputtend) verzicht pgenmen van de belangrijkste huidige stelsels. Ze zijn bij de ntwikkeling van de nrmen als input meegenmen. Deze verschillende nrmen en cdes hebben als input gediend vr het nrmenstelsel, alsmede de dialgsessies die met belanghebbenden van de sectr zijn gehuden. In afbeelding 1 is deze werkwijze grafisch weergegeven. Afbeelding 1: Input vr het nrmenstelsel Deze huidige stelsels zijn gebaseerd p gede en vergelijkbare uitgangspunten. Binnen de stelsels wrden echter verschillende termen en wrden gebruikt. Op een aantal aspecten bestaan inhudelijke verschillen, maar p veel aspecten is er vereenstemming. Tevens zijn dit al bekende stelsels waarmee de ndige ervaring is pgedaan binnen de sectr. Aan deze stelsels vrbijgaan zu m deze redenen dan k geen ged idee zijn. Om een slide uitgangspunt vr een nieuw nrmenstelsel te creëren, is het raadzaam geacht m p de bestaande stelsels verder te buwen en m de ideeën van deze stelsels waar mgelijk te cmbineren, waarbij ervr gewaakt is dat het nrmenstelsel niet te cmplex en uitgebreid zu wrden. 3

4 3.2 Werkingssfeer Het uitgangspunt van de werkingssfeer van het validatiestelsel is het publieksvertruwen, in de brede zin van het wrd. De grep van rganisaties waar het stelsel vr bedeld is - de primaire grep die drager met zijn van het stelsel - kenmerkt zich drdat deze grep een berep det p financiële steun van het publiek. Dit is k de grep vr wie, naar verwachting, het stelsel Algemeen Verbindend zal wrden verklaard. De term 'publiek' wrdt breed pgevat en bevat zwel individuen als bedrijven. Een brede grep filantrpische rganisaties wrdt daarnaast uitgendigd m aan het stelsel mee te den. Over het stelsel wrdt niet in de gebiedende sfeer, maar in de uitndigende sfeer gecmmuniceerd. De gedachte is m een erkenningsregeling met register in te stellen met een eenduidige set nrmen. Een erkenningsregeling past beter bij de ambities van het validatiestelsel dan een keurmerk. Een Algemeen Verbindend Verklaring is geen vrwaarde vr het stelsel: dat met k znder de AVV kunnen functineren. Gezien de diversiteit van de verschillende spelers binnen de sectr is het niet te verwachten dat zij allemaal tegelijk aansluiten. Er zal sprake zijn van een gefaseerde invering. 3.3 AVV en vrijwillige werking De hierbven besprken brede scpe betekent dat er een grte heveelheid kleine instellingen binnen de werkingssfeer van het nrmenstelsel zal vallen. Het vrstel is, m kleine instellingen met een sm der baten van niet nder de Algemeen Verbindend Verklaring te laten vallen (daar vallen deze rganisaties nder de bagatelregeling). Dat wil zeggen dat bij de AVV rganisaties die gedurende een peride van drie aaneengeslten vrgaande jaren minder ttale inkmsten hebben gehad dan gemiddeld eur per jaar nder de bagatelregeling vallen. Vrijwillig deelnemende kleine rganisaties kunnen zich echter wel laten erkennen. 4. Framewrk Het framewrk van de nrmen dat vrtkmt uit de gesprekken in de sectr en met wetenschappers, bestaat uit verschillende categrieën. Vr een aantal van de hfdcategrieën is een uitsplitsing naar deelcategrieën gemaakt. Het framewrk ziet er als vlgt uit: Afbeelding 2: Framewrk vr het nrmenstelsel 4

5 Dit framewrk is enthusiast ntvangen bij het brede sectrverleg en in de vrig jaar gehuden brede dialgsessies met de sectr. Het sluit nauw aan bij de delen van de nieuwe erkenningsregeling: het publieksvertruwen wrdt immers pas echt duurzaam gebrgd wanneer rganisaties hun missie in de praktijk brengen, hun gestelde delen realiseren en wanneer hun activiteiten de begde impact tt stand brengen. De huidige nrmen set is ingericht m dit prces, van missie tt impact, bij rganisaties leidend te laten zijn. Middelen, activiteiten en resultaten wrden in dit kader bezien, en niet als p zichzelf staande nderdelen. Alles staat in het kader van het realiseren van de maatschappelijke effecten die met de delstelling van de rganisatie wrden begd. Gede gvernance is hierbij een vrwaarde, evenals het afleggen van verantwrding ver de bereikte resultaten en het betrekken van belanghebbenden bij de realisatie van de missie. In de huidige nrmen staan uitgebreide - en vr de sectr deels nieuwe - bepalingen rnd het realiseren van gestelde delen en het bereiken van maatschappelijke impact, met name bij de categrieën C en D. Wat het veelbesprken nderwerp 'impact' betreft: de huidige nrmen sluiten nauw aan bij de meest recente inzichten hierver, en zijn met name geïnspireerd dr het gedachteged rnd de 'thery f change'. Vanwege het draagvlak bij rganisaties uit de sectr is gekzen m de nrmen dan k te presenteren vlgens bvenstaand framewrk. 5. Nrmenstelsel In de vrgaande hfdstukken is een aantal uitgangspunten vr een nieuw nrmenstelsel gefrmuleerd. Het nrmenstelsel met een brede vrm van tezicht faciliteren, en de inzichten en ervaringen uit de huidige stelsels meten daarbij in aanmerking wrden genmen. Belangrijk m te nemen is dat de SBF Cde Ged Bestuur als één van de vedingsbrnnen is gebruikt, cnfrm de dr SBF branchepartners gedgekeurde ntitie Hfdlijnen validatiestelsel waarin de architectuur van het stelsel beschreven staat. De vier pijlers van de cde zijn als vlgt: 1. Besturen 2. Tezicht huden 3. Verantwrden 4. Omgaan met belanghebbenden Deze pijlers hebben een lgische plek gevnden in het nrmenstelsel. De nderdelen uit de cde 'Besturen' en 'Tezicht huden' zijn gegrepeerd nder de kp 'Gvernance' en k met 'Verantwrden' en 'Omgaan met belanghebbenden' is in de nrmen terdege rekening gehuden. Dit laatste wrdt in hfdstuk 7 duidelijk waar de verschillende nrmen per categrie zijn uitgewerkt. Naast de SBF Cde Ged Bestuur zijn, zals reeds gezegd vr de vlledigheid k andere gedragscdes (zals die van Parts) en andere bestaande nrmenstelsels en keurmerken (waarnder de SBF Keurmerkcriteria) bij het frmuleren van het nrmenstelsel gebruikt. In afbeelding 1 in hfdstuk 3 is dit weergeven. Om het de tezichthuder mgelijk te maken in de breedte tezicht te huden, zijn de nrmen vrmgegeven cnfrm het in afbeelding 2 weergegeven framewrk. De vijf schakels van het framewrk geven het filantrpisch prces p herkenbare wijze weer en beslaan de vlledige filantrpische keten. Het prces begint vanuit een maatschappelijke waarde f met een missie. Vr het behalen van deze missie zullen dnateurs geld geven. Om de missie te bereiken zijn middelen ndig. Middelen bestaan in de vrm van tijd, geld, expertise, netwerken, etc. Met deze middelen wrden activiteiten verricht en ideeën geïmplementeerd m de missie te bereiken. Dit levert resultaten p. De vraag die hierbij gesteld kan wrden is f de middelen uiteindelijk k delmatig en rechtmatig zijn ingezet. 5

6 Wat het tezicht p maatschappelijke impact betreft: hierbij wrdt er niet alleen naar de resultaten vr de begunstigden gekeken, maar wrden k de effecten p de mgeving van de begunstigden betrkken. De maatschappelijke resultaten die een rganisatie bekt, dienen aan te sluiten bij de missie f maatschappelijke waarde die in beginsel wrdt nagestreefd. Een belangrijke vraag hierbij is, f de ntvangen middelen uiteindelijk k deltreffend, ftewel effectief (in het kader van de missie), zijn ingezet. Dit vlledige prces wrdt dr de instelling beheerst dr middel van de gvernance. Dankzij gvernance waarbrgt een instelling dat ze bij elke schakel en ver het hele prces in cntrl is. Het is van grt belang, in het kader van transparantie, dat er verantwrding aan de belanghebbenden wrdt afgelegd ver het hele prces en de gvernance. Dit heeft geleid tt een zevendeling van nrmen waaraan een rganisatie getetst kan wrden:, a) missie/maatschappelijke waarde, b) middelen, c) activiteiten/rganisatie, d) delrealisatie, e) gvernance, f) verantwrding en g) belanghebbenden. 6. Invulling van het nrmenstelsel 6.1 Differentiatie naar grtte Binnen het validatiestelsel is gekzen vr een gedifferentieerde nrm, zals vrgesteld is in het rapprt Tekmst Tezicht Filantrpie en k al eerder werd uitgewerkt in SBF- verband. Hiernder in afbeelding 3 is de differentiatie naar grtte weergegeven. De aantallen nder de categrieën A tt en met D zijn een schatting van de heveelheid instellingen per categrie. Deze aantallen zijn een schatting gebaseerd p de ervaring van het CBF en gegevens van de Kennisbank Filantrpie. Organisaties met ttale baten minder dan eur behren tt categrie A en vallen bij Algemeen Verbindend Verklaring nder de bagatelregeling, maar kunnen zich wel vrijwillig laten erkennen. Organisaties met ttale baten van minstens eur, maar minder dan eur behren tt categrie B. De grens vr categrie C is tt twee miljen eur en alles daarbven valt nder categrie D. In tabel 1 zijn ng meer mgelijke kenmerken van deze differentiatie pgenmen. Bij grtte zijn k het aantal werknemers in fte en het aantal structurele vrijwilligers pgenmen. Deze andere kenmerken zijn ter indicatie. Afbeelding 3: Differentiatie binnen het validatiestelsel In de nderstaande tabel zijn de verschillende categrieën krt tegelicht met enkele mgelijke kenmerken. 6

7 Tabel 1: Differentiatie naar grtte A B C D Grtte < < < Kenmerken 0 tt 2 fte 3 tt 5 fte 6 tt 14 fte 15 fte ter indicatie Enkele vrijwilligers ± 50 vrijwilligers vrijwilligers > 200 vrijwilligers Eenvudige Bestuur met 1 Bestuur met directeur Duidelijke gvernance directeur en MT functiescheiding Enkelvudige delstelling Fndsenwerving in eigen kring Enkelvudige delstelling Lkale fndsenwerving Delstelling met meer activiteiten Beperkte annieme fndsenwerving Meer delstellingen Annieme fndsenwerving De praktijk leert dat deze vier categrieën sms de verschillende levensfases van een rganisatie typeren. Elke categrie laat specifieke grei- elementen zien waar de rganisatie tijdig p met inspelen. Vaak is het z dat als een rganisatie intern niet de juiste aanpassingen maakt vr de vergang naar de vlgende categrie dit grte risic s met zich meebrengt. Het is.a. de bedeling dat het nieuwe stelsel rganisaties helpt m aanpassingen te maken die de grei ged ndersteunen. Anders kunnen er nafgedekte risic s ntstaan. Enkele vrbeelden zijn het ntstaan van fraudemgelijkheden, njuist handelen en verkeerde strategische beslissingen. Deze differentiatie hudt in dat er vr de verschillende categrieën verschillende nrmen wrden gehanteerd. Van kleinere rganisaties kan en zal minder wrden verwacht dan van grtere rganisaties. Dit zal erte leiden dat greiende rganisaties aan meer nrmen zullen meten vlden naarmate zij cmplexer en (financieel) mvangrijker wrden. Het aldus vrmgegeven nrmenstelsel wil bevrderen dat greiende rganisaties dr de gehanteerde nrmen en aandachtspunten klaar zijn vr de uitdagingen die spelen bij de transitie naar de vlgende categrie. De nrmen zullen hierin meten vrzien; van relatief weinig en eenvudige nrmen en bespreekpunten vr categrie A, tt verscheidene uitgebreide en diepgaande nrmen en bespreekpunten vr categrie D. De tezichthuder kan bij deze pzet bij greiende rganisaties een belangrijke begeleidende en stimulerende functie vervullen, die wrdt bevrderd dr het nrmenstelsel aldus vrm te geven. Een risic van differentiatie is dat rganisaties in hkjes geplaatst wrden en dat er te weinig aandacht is vr de individuele aspecten van een rganisatie. Om dit te ndervangen zal de tezichthuder flexibel met de categrieën mgaan. Een rganisatie die nder categrie B valt zu als zij dat wenst k al aan enkele vereisten van categrie C getetst kunnen wrden. Dit m individuele kenmerken te erkennen en m kwaliteitsverbetering te stimuleren. Naar buiten te is een rganisatie erkend, maar de nrmen waaraan een rganisatie wrdt getetst zullen verschillen per grtte. 6.2 Lastenverlichting en ntdubbeling Mmenteel zijn er al veel partijen die bijdragen aan het ged functineren van gededelenrganisaties. Enkele vrbeelden van deze partijen zijn administrateurs, accuntants, wervingsbureaus en brancherganisaties. Vanuit kstenperspectief en de dr de sectr gewenste vermindering van de administratieve lasten wrdt nderzcht in welke mate er samenwerking met deze partijen gezcht kan wrden. Dit kan ptentieel gekppeld wrden aan de differentiatie. Z is er bijvrbeeld de Gvernance Cde Cultuur waarin al aspecten van het nrmenstelsel zijn pgenmen. Een ntdubbeling tussen deze cde en het nrmenstelsel zal de lasten vr culturele rganisaties p specifieke punten kunnen verlichten. Vr zwel de hrizntale als verticale differentiatie bestaan partijen waarmee ntdubbeling gezcht kan wrden. Deze ptentiële 7

8 ntdubbeling wrdt verder in kaart gebracht. Binnen het nrmenstelsel zal hier rekening mee wrden gehuden m z de lasten vr de filantrpische rganisaties z laag mgelijk te huden. 6.3 Dynamisch nrmenstelsel Bij de vrgestelde nrmcategrieën heeft de tezichthuder een reflectieve en signalerende rl. Vanuit deze rl kan de tezichthuder belangrijke gesignaleerde aandachtspunten aankaarten bij de nrmsteller. Op deze punten dient extra tezicht gehuden te wrden. De nrmsteller kan hierp inspelen dr peridiek, bijvrbeeld iedere drie jaar, de nrmen aan deze signalen aan te passen. Hierbij is de differentiatie k belangrijk, mdat bij rganisaties van verschillende grttes k verschillende zaken zullen spelen. Om het nrmenstelsel verzichtelijk en administratief beperkt te huden zal het stelsel dynamisch wrden ingericht. Enerzijds kan er gekeken wrden aan welke nieuwe nrmen behefte is; anderzijds kan gekeken wrden welke nrmen niet meer ndzakelijk zijn. Nieuwe nrmen kunnen dan peridiek wrden tegevegd en veruderde nrmen zullen verdwijnen. Deze peridieke evaluatie zal zrgen vr een dynamisch en up- t- date nrmenstelsel. 6.4 Harde nrmen en bespreekpunten Binnen de verschillende categrieën is een nderscheid gemaakt tussen binair te tetsen nrmen f eisen, de harde nrmen en bespreekpunten'. Aan de vetgedrukte harde nrmen dient een rganisatie in elk geval te vlden m in aanmerking te kmen vr een erkenning. De andere bepalingen zijn bespreekpunten, die zich minder ged laten vaststellen dr eenvudige indicatren. Het is in de praktijk echter mgelijk dat, k al wrdt aan alle harde nrmen vldaan, er tch sprake is van een uitznderlijke situatie p basis waarvan een erkenning niet zu meten wrden verleend f zu meten kunnen wrden ingetrkken, mdat het vrtbestaan daarvan schadelijk is vr de rganisatie zelf, de sectr en uiteindelijk het publieksvertruwen. In een dergelijke uitznderlijke situatie met de tezichthuder de mgelijkheid hebben m een erkenning niet te verlenen dan wel in te trekken, maar niet nadat hr en wederhr heeft plaatsgevnden en de betreffende rganisatie in gebreke is gesteld. Het stelsel vrziet bvendien in een bezwaarprcedure. Vr een vlledig verzicht van de invulling van de taken en bevegdheden van de tezichthuder wrdt verwezen naar het CBF. 8

9 7. Vrstel vr nrmen 7.1 Categrie A Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. De enkele aandachtspunten hebben.a. betrekking p de resultaten van de rganisatie, p de manier van fndsenwerving en p de verantwrding van de bestedingen. Missie/maatschappelijke waarde Missie De activiteiten van de rganisatie zijn gericht p het realiseren van de statutair bepaalde delstelling(en). De rganisatie heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstgmerk. Middelen Financiële middelen De rganisatie heeft een actueel beleid met betrekking tt het verkrijgen van de bendigde financiële middelen. Fndsenwerving De rganisatie bepaalt welke fndsenwervingsmethde(n) zij hanteert. De rganisatie maakt alleen gebruik van maatschappelijk geaccepteerde fndsenwervingsmethden. De rganisatie is zrgvuldig bij het inschakelen van derden vr werving van financiële middelen. De rganisatie stelt gegevens uit dnateursbestanden niet znder testemming van dnateurs beschikbaar aan derden. Vrijwilligers en medewerkers De rganisatie gaat p een verantwrde wijze met haar vrijwilligers en medewerkers m. Activiteiten/rganisatie Strategie & beleid De rganisatie heeft een actueel beleidsplan. Beheer van financiële middelen De rganisatie bepaalt de mvang van reserves en fndsen en licht de hgte daarvan te. De rganisatie hudt niet meer reserves en fndsen aan dan redelijkerwijs ndig is vr het realiseren van de delstelling. Bestedingen De rganisatie bepaalt de gewenste verhuding tussen de bestedingen aan de delstelling, werving baten en beheer en administratie en licht de hgte daarvan te. De verhuding dient redelijk te zijn. 9

10 Delrealisatie De rganisatie bepaalt de gewenste resultaten en de begde verbetering van de situatie van de delgrep dan wel van het maatschappelijke del. De rganisatie bepaalt welke prgramma s en/f prjecten zij wil uitveren m de gewenste resultaten te behalen en legt dit, vrzien van een nderbuwing, vast in het (meerjaren) beleid. De rganisatie bepaalt f en z ja p welke manier het behalen van resultaten en het realiseren van verbetering wrden gemnitrd en geëvalueerd. De rganisatie stelt vast wat in het licht van het (meerjaren)beleid wel en niet is bereikt en past z ndig het beleid aan. Gvernance Bestuurder De bestuurder mag niet ver het vermgen van de rganisatie beschikken, alsf het zijn eigen vermgen is. De bestuurder vermijdt elke vrm en schijn van belangenverstrengeling die de uitefening van zijn taak kan beïnvleden. De bestuurder betrekt z ndig (inhudelijke en financiële) kennis m de rganisatie aan te sturen en de delstelling(en) te bereiken. Bezldigingsbeleid De vergeding vr een bestuurder (lid van het vrijwilligersbestuur) is beperkt tt een nkstenvergeding f vacatiegeld. De hgte hiervan wrdt schriftelijk vastgelegd. Verantwrding Jaarverslaggeving Er zijn actuele jaarcijfers beschikbaar (minimaal een balans en een staat van baten en lasten), die dr een kascmmissie f een accuntant zijn gecntrleerd. De jaarcijfers dienen te zijn ingericht vereenkmstig de Richtlijn C1 kleine rganisaties znder winststreven f de RJ640 f de RJ650. Infrmatievrziening De rganisatie maakt via de eigen website f via een andere vr het publiek tegankelijke website de vlgende infrmatie penbaar: het actuele beleid met betrekking tt het verkrijgen van de bendigde financiële middelen; de gehanteerde fndsenwervingsmethde(n); de verhuding tussen de bestedingen aan de delstelling, werving baten en beheer en administratie (gewenst en gerealiseerd plus telichting); de mvang van reserves en fndsen (al dan niet in de jaarcijfers plus telichting); het actuele beleidsplan; de actuele jaarcijfers. De rganisatie maakt tevens de antwrden p de vlgende vragen penbaar: wat zijn de gewenste resultaten en de begde verbetering van de situatie van de delgrep dan wel van het maatschappelijke del; 10

11 welke prgramma s en/f prjecten vert de rganisatie uit m de gewenste resultaten te behalen; He vindt het mnitren en evalueren van het behalen van resultaten en het realiseren van verbetering plaats; Wat heeft de rganisatie in het afgelpen bekjaar wel en wat heeft zij niet bereikt in het licht van het (meerjaren)beleid. Belanghebbenden Feedback De rganisatie staat pen vr ideeën, pmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden en derden. 11

12 Bijlage bij nrmen categrie A Hiernder wrden, krt samengevat, de ANBI- eisen weergegeven die niet dan wel niet vlledig in de nrmen van de erkenningsregeling (vetgedrukt) vr categrie A zijn pgenmen. De vlledige tekst van de ANBI- eisen is pgenmen in bijlage 3. Als een rganisatie aan de nrmen van de erkenningsregeling en de nderstaande ANBI eisen vldet, kan de ANBI- status bij de Belastingdienst wrden aangevraagd. 90%- eis integriteitseisen niet meer vermgen dan redelijkerwijs ndig is vr de cntinuïteit van de vrziene werkzaamheden redelijke verhuding tussen ksten en bestedingen. geld dat verblijft na pheffing van de rganisatie, wrdt besteed aan een ANBI met een srtgelijk del (liquidatiebepaling). Infrmatieverplichting 12

13 7.2 Categrie B Vr kleine rganisaties heeft het de vrkeur m een klein aantal praktisch ingerichte nrmen en aandachtspunten te hanteren. Gezien de heveelheid kleine rganisaties en de geringe mvang en capaciteit van deze rganisaties is het vr een tetsing vral van belang m een aantal praktische zaken vast te stellen. Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen f eisen. In vergelijking met categrie A wrdt er bij delrealisatie meer reflectie p resultaat van de activiteiten gevraagd. Missie/maatschappelijke waarde Missie De activiteiten van de rganisatie zijn gericht p het realiseren van de statutair bepaalde delstelling(en). De rganisatie heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstgmerk. Middelen Financiële middelen De rganisatie heeft een actueel beleid met betrekking tt het verkrijgen van de bendigde financiële middelen. Fndsenwerving De rganisatie bepaalt welke fndsenwervingsmethden zij hanteert en wat de gewenste verhuding is tussen de ksten van fndsenwerving en de inkmsten uit fndsenwerving en licht dat te. De verhuding dient redelijk te zijn. De rganisatie maakt alleen gebruik van maatschappelijk geaccepteerde fndsenwervingsmethden. De rganisatie is zrgvuldig bij het inschakelen van derden vr werving van financiële middelen. De rganisatie stelt gegevens uit dnateursbestanden niet znder testemming van dnateurs beschikbaar aan derden. Vrijwilligers en medewerkers De rganisatie gaat p een verantwrde wijze met haar vrijwilligers en medewerkers m. Activiteiten/rganisatie Strategie & beleid De rganisatie heeft een actueel beleidsplan. Beheer van de financiële middelen De rganisatie bepaalt de mvang van reserves en fndsen en licht de hgte daarvan te. De rganisatie hudt niet meer reserves en fndsen aan dan redelijkerwijs ndig is vr het realiseren van de delstelling. 13

14 Bestedingen De rganisatie bepaalt de gewenste verhuding tussen de bestedingen aan de delstelling, werving baten en beheer en administratie en licht de hgte daarvan te. De verhuding dient redelijk te zijn. De inzet van middelen is z efficiënt en effectief mgelijk. Delrealisatie De rganisatie bepaalt de gewenste resultaten en de begde verbetering van de situatie van de delgrep dan wel van het maatschappelijke del. De rganisatie bepaalt welke prgramma s en/f prjecten zij wil uitveren m de gewenste resultaten te behalen en legt dit, vrzien van een nderbuwing, vast in het (meerjaren) beleid. De rganisatie bepaalt p welke manier het behalen van resultaten en het realiseren van verbetering wrden gemnitrd en geëvalueerd. De rganisatie stelt vast wat in het licht van het (meerjaren)beleid wel en niet is bereikt en past z ndig het beleid aan. Gvernance Bestuurder De bestuurder mag niet ver het vermgen van de rganisatie beschikken, alsf het zijn eigen vermgen is. De bestuurder vermijdt elke vrm en schijn van belangenverstrengeling die de uitefening van zijn taak kan beïnvleden. Bij de bestuurder is de bendigde (inhudelijke en financiële) kennis aanwezig m de rganisatie aan te sturen en de delstelling(en) te bereiken. Bezldigingsbeleid De vergeding vr een bestuurder (lid van het vrijwilligersbestuur) is beperkt tt een nkstenvergeding f vacatiegeld. De hgte hiervan wrdt schriftelijk vastgelegd. Verantwrding Jaarverslaggeving Er zijn actuele jaarcijfers beschikbaar (minimaal een balans en een staat van baten en lasten, die dr een kascmmissie f een accuntant zijn gecntrleerd. Het jaarverslag dient te zijn ingericht vereenkmstig de Richtlijn C1 kleine rganisaties znder winststreven f de RJ640 f de RJ650. Infrmatievrziening De rganisatie maakt via de eigen website f via een andere vr het publiek tegankelijke website de vlgende infrmatie penbaar: het actuele beleid met betrekking tt het verkrijgen van de bendigde financiële middelen; de gehanteerde fndsenwervingsmethde(n) en de verhuding tussen ksten en inkmsten eigen fndsenwerving (gewenst en gerealiseerd plus telichting); de verhuding tussen bestedingen aan de delstelling, werving baten en beheer en administratie (gewenst en gerealiseerd plus telichting); de mvang van reserves en fndsen (al dan niet in de jaarcijfers plus telichting); 14

15 het actuele beleidsplan; de actuele jaarcijfers; de klachtenprcedure. De rganisatie maakt tevens de antwrden p de vlgende vragen penbaar: Wat zijn de gewenste resultaten en de begde verbetering van de situatie van de delgrep dan wel van het maatschappelijke del; Welke prgramma s en/f prjecten vert de rganisatie uit m de gewenste resultaten te behalen; He vindt het mnitren en evalueren van het behalen van resultaten en het realiseren verbetering plaats. Wat heeft de rganisatie in het afgelpen bekjaar wel en wat heeft zij niet bereikt in het licht van het (meerjaren)beleid Belanghebbenden Inbreng en feedback De rganisatie betrekt belanghebbenden actief bij de vrming van het beleid en staat pen vr ideeën, pmerkingen en wensen van belanghebbenden en derden. De rganisatie hudt een verzicht bij van dr belanghebbenden en derden rechtstreeks bij de rganisatie geuite kritiekpunten en heeft een klachtenprcedure. 15

16 Bijlage bij nrmen categrie B Hiernder staan, krt samengevat, de ANBI- eisen weergegeven die niet dan wel niet vlledig in de nrmen van de erkenningsregeling (vetgedrukt) vr categrie B zijn pgenmen. De vlledige tekst van de ANBI- eisen is pgenmen in bijlage 3. Als een rganisatie aan de nrmen van de erkenningsregeling en de nderstaande ANBI eisen vldet, kan de ANBI- status bij de Belastingdienst wrden aangevraagd. de 90%- eis integriteitseisen niet meer vermgen dan redelijkerwijs ndig is vr de cntinuïteit van de vrziene werkzaamheden een redelijke verhuding tussen ksten en bestedingen geld dat verblijft na pheffing van de rganisatie, wrdt besteed aan een ANBI met een srtgelijk del (liquidatieverplichting). Infrmatieverplichting 16

17 7.3 Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen en hebben meer gespecificeerde cmpetenties. Daarm kunnen er verdergaande nrmen gesteld wrden vr deze rganisaties. Het wrdt vr de rganisatie gezien de grtte, het bredere maatschappelijk bereik en de bijkmende risic s k belangrijk m meer zaken vast te leggen. Missie/maatschappelijke waarde Missie De activiteiten van de rganisatie zijn gericht p het realiseren van de statutair bepaalde delstelling(en). In lijn met de statutaire delstelling(en) heeft de rganisatie een missie en een visie gefrmuleerd die zveel mgelijk zijn uitgewerkt in cncrete activiteiten. De rganisatie heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstgmerk. Middelen Financiële middelen De rganisatie heeft een actueel beleid met betrekking tt het verkrijgen van de bendigde financiële middelen. Fndsenwerving De rganisatie bepaalt welke cde(s) en/f richtlijn(en)p het gebied van fndsenwerving wrden nageleefd. De rganisatie heeft een actueel beleid met betrekking tt fndsenwerving dat is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. De rganisatie bepaalt welke fndsenwervingsmethden zij hanteert en wat de gewenste verhuding is tussen de ksten van fndsenwerving en de inkmsten uit fndsenwerving en licht dat te. De verhuding dient redelijk te zijn. De rganisatie maakt alleen gebruik van maatschappelijk geaccepteerde fndsenwervingsmethden. De rganisatie is zrgvuldig bij het inschakelen van derden vr werving van financiële middelen. De rganisatie stelt gegevens uit dnateursbestanden niet znder testemming van dnateurs beschikbaar aan derden. Vrijwilligers en medewerkers De rganisatie gaat p een verantwrde wijze met haar vrijwilligers en medewerkers m. Activiteiten/rganisatie Strategie & beleid De rganisatie heeft een actueel meerjarenbeleidsplan vr een peride van ten minste drie jaren, inclusief een meerjarenbegrting. De rganisatie heeft een actueel jaarplan inclusief een begrting met daarin pgenmen de vr dat jaar geplande prgramma s en prjecten. 17

18 Beheer van de financiële middelen De rganisatie bepaalt de mvang van reserves en fndsen en licht de hgte daarvan te. De rganisatie hudt niet meer reserves en fndsen aan dan redelijkerwijs ndig is vr het realiseren van de delstelling. Als een reserve bestemd is m risic s af te dekken, bepaalt de rganisatie de mvang van de reserve p basis van een risicanalyse en geeft aan welke maatregelen wrden getrffen m risic s te beheersen. De rganisatie heeft, indien van tepassing, een actueel beleggingsbeleid. Vr alle vrmen van financieel beheer stelt de rganisatie vast welke financiële en niet- financiële criteria een rl spelen. De rganisatie neemt hierbij de Richtlijn Financieel Beheer van Gede Delen Nederland versie d.d. als uitgangspunt. Bestedingen De rganisatie bepaalt wat de gewenste verhuding is tussen de bestedingen aan de delstelling, werving baten en beheer en administratie en licht de hgte daarvan te. De verhuding dient redelijk te zijn. De inzet van middelen is z efficiënt en effectief mgelijk. Werkprcessen De rganisatie bepaalt he managementinfrmatie dient te wrden verstrekt zdanig dat bestuurder en tezichthuder ver vldende infrmatie beschikken m tijdig bij te kunnen sturen indien ndig. De rganisatie bepaalt wie bevegd is tt het verrichten van financiële handelingen en rechtshandelingen en he interne cntrle daarp plaatsvindt. De rganisatie bewaakt de vrtgang van de activiteiten. De manier waarp er p het verrichten van activiteiten wrdt tegezien dient te zijn gefrmaliseerd. Beveiliging van infrmatie De rganisatie heeft een actueel beleid met betrekking tt de beveiliging van infrmatie en zrgt vr een afdende beveiliging van de haar ter beschikking staande infrmatie, zdanig dat de privacywetgeving, waarnder de Wet Bescherming Persnsgegevens, wrdt nageleefd. De ICT en databeveiliging sluiten aan bij de grtte van de rganisatie. Maatschappelijk verantwrd handelen De rganisatie hudt bij haar bedrijfsvering rekening met de maatschappelijke gevlgen daarvan, zwel p sciaal, eclgisch als ecnmisch gebied. Delrealisatie De rganisatie bepaalt de gewenste resultaten en de begde verbetering van de situatie van de delgrep f van het maatschappelijk del. De rganisatie bepaalt welke prgramma s en/f prjecten zij wil uitveren m de gewenste resultaten te bereiken en legt dit, vrzien van een nderbuwing, vast in het (meerjaren) beleid. 18

19 De selectie van de prgramma s en/f prjecten is, indien mgelijk, p de vlgende manier nderbuwd: Cntextanalyse a. De rganisatie vrmt zich een beeld van de, vr de delgrep f het maatschappelijke del, relevante mstandigheden ndermeer p plitiek, sciaal, cultureel en ecnmisch gebied. b. De rganisatie stelt zich p de hgte van prjecten en/f prgramma s van andere rganisaties die gegrafisch f inhudelijk p hetzelfde terrein actief zijn en streeft, waar mgelijk, dr afstemming f samenwerking naar een z ptimaal mgelijke situatie vr de delgrep f het maatschappelijke del. Verwachte Impact De rganisatie vrmt zich een beeld van albeschikbare kennis ver de verwachte impact van de verschillende prgramma s en prjecten. Lgica De rganisatie heeft een veranderingstherie p strategisch en prgramma niveau. De rganisatie beschrijft derhalve cncreet he zij verwacht dat met de in het (meerjaren) beleid mschreven prgramma s en prjecten de gewenste resultaten zullen wrden behaald en de belangrijkste aannames daarbij. Risicanalyse a. De rganisatie vrmt zich een beeld van de mgelijke risic s die de gewenste resultaten en begde verbetering zuden kunnen bedreigen. b. De rganisatie bepaalt he zij de benemde risic s kan beperken en beheersen. Behaalde Impact De rganisatie nderzekt f en z ja p welke wijze inzicht kan wrden verkregen in de impact van de prgramma s en prjecten die nderdeel zijn van haar beleid en neemt een gemtiveerd besluit ver het al dan niet uitveren van impactnderzek. De rganisatie nderzekt regelmatig f de veranderingstherie p strategisch en prgramma niveau ng adequaat is en past z ndig het beleid, de prgramma s en prjecten aan. De rganisatie besteedt hierbij k aandacht aan nbedelde neveneffecten, zwel psitieve als negatieve. De rganisatie stelt vast wat in het licht van het (meerjaren)beleid wel en niet is bereikt en past z ndig het beleid aan. Gvernance Scheiden van besturen en tezicht huden Er is een gvernancestructuur waarbij de functie tezicht huden is gescheiden van besturen. 19

20 Vermijden van belangenverstrengeling De rganisatie legt schriftelijk vast he tegen een verstrengeling van belangen wrdt gewaakt, en he een nafhankelijke en integere taakvervulling wrdt gewaarbrgd. Betaalde en nbetaalde hfd- en nevenfuncties van bestuurder en tezichthuder zijn bekend bij de rganisatie. Bestuurder en tezichthuder mgen niet ver het vermgen van de rganisatie beschikken, alsf het hun eigen vermgen is. Cmpetenties bestuurders / tezichthuders Er zijn functieprfielen vr bestuurder en tezichthuder vastgesteld. Bestuurder en tezichthuder hebben de bendigde capaciteiten vr het uitveren van de taak. Bezldigingsbeleid De vergeding vr een bestuurder (lid van het vrijwilligersbestuur) en een tezichthuder is beperkt tt een nkstenvergeding f vacatiegeld. De hgte hiervan wrdt schriftelijk vastgelegd. De rganisatie leeft de Gede Delen Nederland Regeling belning directeuren van gede delen versie d.d.. na en licht een eventuele afwijking daarvan te. Het bezldigingsbeleid vr de directie wrdt vastgesteld. Vastlegging gvernancestructuur De gvernancestructuur is vastgelegd in de statuten en/f reglement en is zdanig ingericht dat sprake is van: scheiding tussen besturen en tezichthuden; nafhankelijke en integere taakvervulling van bestuurder en tezichthuder; beperkte beschikkingsmacht bestuurder en tezichthuder; zij kunnen derhalve niet ver het vermgen van de rganisatie beschikken alsf het hun eigen vermgen is; beschrijving vrkmen van en waken tegen belangenverstrengeling; jaarlijkse evaluatie van het functineren van bestuurder en tezichthuder; Verantwrding Jaarverslaggeving Het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) dient te zijn ingericht vereenkmstig de Richtlijn 650 Fndsenwervende Instellingen. De jaarrekening met wrden vrzien van een cntrleverklaring van een accuntant. Infrmatievrziening De rganisatie maakt via de eigen website f via een andere vr het publiek tegankelijke website de vlgende infrmatie penbaar: statuten en reglement, naam en functie van bestuurder en tezichthuder en eventuele hfd- en nevenfuncties (een en ander vr zver van tepassing) het vergedingsbeleid vr bestuurder en tezichthuder en het bezldigingsbeleid vr de directie (met bijbehrend belningsfrmat als bedeld in de belningsregeling) en vr medewerkers; vr 20

21 medewerkers kan wrden vlstaan met een verwijzing naar de van tepassing zijnde CAO f salarisregeling; het actuele beleid met betrekking tt het verkrijgen van de bendigde financiële middelen; de gehanteerde fndsenwervingsmethde(n) en de verhuding tussen ksten en inkmsten eigen fndsenwerving (gewenst en gerealiseerd plus telichting); de verhuding tussen de bestedingen aan de delstelling, werving baten en beheer en administratie (gewenst en gerealiseerd plus telichting); de mvang van reserves en fndsen (al dan niet in het jaarverslag plus telichting); het actuele meerjarenbeleidsplan; het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening); het actuele beleggingsbeleid; een verzicht van gedragscdes en richtlijnen die de rganisatie nderschrijft, waarnder die p het gebied van fndsenwerving; De klachtenprcedure. De rganisatie maakt tevens de antwrden p de vlgende vragen penbaar: wat zijn de gewenste resultaten en de begde verbetering van de situatie van de delgrep dan wel van het maatschappelijk del; welke prgramma s en/f prjecten vert de rganisatie uit m de gewenste resultaten te behalen; He vindt het mnitren en evalueren van het behalen van resultaten en het realiseren van verbetering plaats; Wat heeft de rganisatie in het afgelpen bekjaar wel en wat heeft zij niet bereikt in het licht van het (meerjaren)beleid. Belanghebbenden Cmmunicatie De rganisatie heeft een actueel beleid met betrekking tt de cmmunicatie met belanghebbenden. In het beleid wrdt in elk geval aandacht besteed aan: het bepalen van de (grepen) belanghebbenden; de wijze waarp een ptimale relatie met deze grepen belanghebbenden wrdt nagestreefd. De rganisatie nthudt zich van misleidende cmmunicatie. Inbreng en Feedback De rganisatie betrekt belanghebbenden actief bij de vrming van het beleid en de evaluatie van resultaten, staat pen vr ideeën, pmerkingen en wensen van belanghebbenden en derden. De rganisatie hudt een verzicht bij van dr belanghebbenden en derden rechtstreeks bij de rganisatie geuite kritiekpunten en heeft een klachtenprcedure. Eventuele p- en aanmerkingen p de rganisatie en activiteiten wrden meegewgen bij het vrmen van het beleid. 21

22 Bijlage bij nrmen categrie C Hiernder wrden, krt samengevat, de ANBI- eisen weergegeven die niet dan wel niet vlledig in de nrmen van de erkenningsregeling (vetgedrukt) vr categrie C zijn pgenmen. De vlledige tekst van de ANBI- eisen is pgenmen in bijlage 3. Als een rganisatie aan de nrmen van de erkenningsregeling en de nderstaande ANBI eisen vldet, kan de ANBI- status bij de belastingdienst wrden aangevraagd. 90%- eis integriteitseisen niet meer vermgen dan redelijkerwijs ndig is vr de cntinuïteit van de vrziene werkzaamheden een redelijke verhuding tussen ksten en bestedingen geld dat verblijft na pheffing van de rganisatie, wrdt besteed aan een ANBI met een srtgelijk del (liquidatieverplichting). Infrmatieverplichting 22

23 7.4 Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties halen veel geld p en daarbij kmen k grtere risic s kijken. Grte rganisaties hebben de capaciteit en rganisatiestructuur m uitgebreid beleid p te stellen en de tezichthuder kan van hen verwachten dat zij aan een uitgebreider aantal nrmen en aandachtspunten kunnen vlden. Missie/maatschappelijke waarde Missie De activiteiten van de rganisatie zijn gericht p het realiseren van de statutair bepaalde delstelling(en). In lijn met de statutaire delstelling(en) heeft de rganisatie een missie en een visie gefrmuleerd die zveel mgelijk zijn uitgewerkt in cncrete activiteiten. De rganisatie heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstgmerk. Middelen Financiële middelen De rganisatie heeft een actueel beleid met betrekking tt het verkrijgen van de bendigde financiële middelen. Fndsenwerving De rganisatie bepaalt welke cde(s) en/f richtlijn(en)p het gebied van fndsenwerving wrden nageleefd. De rganisatie heeft een actueel beleid met betrekking tt fndsenwerving dat is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. De rganisatie bepaalt welke fndsenwervingsmethden zij hanteert en wat de gewenste verhuding is tussen de ksten van fndsenwerving en de inkmsten uit fndsenwerving en licht dat te. De ksten van fndsenwerving mgen, gerekend ver de afgelpen drie jaar, gemiddeld niet meer bedragen dan 25% van de inkmsten uit eigen fndsenwerving. De verhuding dient te allen tijde redelijk te zijn. De rganisatie maakt alleen gebruik van maatschappelijk geaccepteerde fndsenwervingsmethden. De rganisatie is zrgvuldig bij het inschakelen van derden vr werving van financiële middelen. De rganisatie stelt gegevens uit dnateursbestanden niet znder testemming van dnateurs beschikbaar aan derden. Vrijwilligers en medewerkers De rganisatie gaat p een verantwrde wijze met haar vrijwilligers en medewerkers m. Activiteiten/rganisatie Strategie & beleid De rganisatie heeft een actueel meerjarenbeleidsplan vr een peride van ten minste drie jaren inclusief een meerjarenbegrting; De rganisatie heeft een actueel jaarplan inclusief een begrting met daarin pgenmen de vr dat jaar geplande prgramma s en prjecten; 23

24 Beheer van de financiële middelen De rganisatie bepaalt de mvang van reserves en fndsen en licht de hgte daarvan te. De rganisatie hudt niet meer reserves en fndsen aan dan redelijkerwijs ndig is vr het realiseren van de delstelling. Als een reserve bestemd is m risic s af te dekken, bepaalt de rganisatie de mvang van de reserve p basis van een risicanalyse en geeft aan welke maatregelen wrden getrffen m risic s te beheersen. De rganisatie heeft, indien van tepassing, een actueel beleggingsbeleid. Vr alle vrmen van financieel beheer stelt de rganisatie vast welke financiële en niet- financiële criteria een rl spelen. De rganisatie neemt hierbij de Richtlijn Financieel Beheer van Gede Delen Nederland versie d.d...als uitgangspunt. Bestedingen De rganisatie bepaalt de gewenste verhuding tussen de bestedingen aan de delstelling, werving baten en beheer en administratie en licht de hgte daarvan te. De verhuding dient redelijk te zijn. De inzet van middelen is z efficiënt en effectief mgelijk. Werkprcessen De rganisatie bepaalt he managementinfrmatie dient te wrden verstrekt zdanig dat bestuurder en tezichthuder ver vldende infrmatie beschikken m tijdig bij te kunnen sturen indien ndig. De rganisatie bepaalt wie bevegd is tt het verrichten van financiële handelingen en rechtshandelingen en he interne cntrle daarp plaatsvindt. De rganisatie heeft een systeem vr het mnitren en evalueren van activiteiten en prcessen (planning & cntrl cyclus) en stuurt z ndig bij. De rganisatie zrgt vr actuele budgetbewaking en stuurt z ndig bij. Er wrdt vastgesteld f de resultaten aansluiten p het jaarplan en de begrting. Indien dit niet het geval is, wrden bestuurder en tezichthuder daarvan p de hgte gesteld. Beveiliging van infrmatie De rganisatie heeft een actueel beleid met betrekking tt de beveiliging van infrmatie en zrgt vr een afdende beveiliging van de haar ter beschikking staande infrmatie, zdanig dat de privacywetgeving, waarnder de Wet Bescherming Persnsgegevens, wrdt nageleefd. De ICT en databeveiliging sluiten aan bij de grtte van de rganisatie. Maatschappelijk verantwrd handelen De rganisatie hudt bij haar bedrijfsvering rekening met de maatschappelijke gevlgen daarvan, zwel p sciaal, eclgisch als ecnmisch gebied. 24

25 Delrealisatie De rganisatie bepaalt de gewenste resultaten en de begde verbetering van de situatie van de delgrep dan wel van het maatschappelijke del. De rganisatie bepaalt welke prgramma s en/f prjecten zij wil uitveren m de gewenste resultaten te behalen en legt dit, vrzien van een nderbuwing, vast in het (meerjaren) beleid. De selectie van de prgramma s en/f prjecten is, indien mgelijk, p de vlgende manier nderbuwd: Cntextanalyse c. De rganisatie vrmt zich een beeld van de, vr de delgrep f het maatschappelijke del, relevante mstandigheden ndermeer p plitiek, sciaal, cultureel en ecnmisch gebied. d. De rganisatie stelt zich p de hgte van prjecten en/f prgramma s van andere rganisaties die gegrafisch f inhudelijk p hetzelfde terrein actief zijn en streeft, waar mgelijk, dr afstemming f samenwerking naar een z ptimaal mgelijke situatie vr de delgrep f het maatschappelijke del. Verwachte Impact De rganisatie vrmt zich een beeld van albeschikbare kennis ver de verwachte impact van de verschillende prgramma s en prjecten. Lgica De rganisatie heeft een veranderingstherie p strategisch en prgramma niveau. De rganisatie beschrijft derhalve cncreet he zij verwacht dat met de in het (meerjaren) beleid mschreven prgramma s en prjecten de gewenste resultaten zullen wrden behaald en de belangrijkste aannames daarbij. Risicanalyse c. De rganisatie vrmt zich een beeld van de mgelijke risic s die de gewenste resultaten en begde verbetering zuden kunnen bedreigen. d. De rganisatie bepaalt he zij de benemde risic s kan beperken en beheersen. Behaalde Impact De rganisatie nderzekt f en z ja p welke wijze inzicht kan wrden verkregen in de impact van de prgramma s en prjecten die nderdeel zijn van haar beleid en neemt een gemtiveerd besluit ver het al dan niet uitveren van impactnderzek. De rganisatie nderzekt regelmatig f de veranderingstherie p strategisch en prgramma niveau ng adequaat is en past z ndig het beleid, de prgramma s en prjecten aan. De rganisatie besteedt hierbij k aandacht aan nbedelde neveneffecten, zwel psitieve als negatieve. De rganisatie stelt vast wat in het licht van het (meerjaren)beleid wel en niet is bereikt en past z ndig het beleid aan. 25

26 Gvernance Scheiden van besturen en tezicht huden Er is een gvernancestructuur waarbij de functie tezicht huden is gescheiden van besturen. Vermijden van belangenverstrengeling De rganisatie legt schriftelijk vast he tegen een verstrengeling van belangen wrdt gewaakt, en he een nafhankelijke en integere taakvervulling wrdt gewaarbrgd. Betaalde en nbetaalde hfd- en nevenfuncties van bestuurder en tezichthuder zijn bekend bij de rganisatie. Bestuurder en tezichthuder mgen niet ver het vermgen van de rganisatie beschikken, alsf het hun eigen vermgen is. Cmpetenties bestuurders / tezichthuders Er zijn functieprfielen vr bestuurder en tezichthuder vastgesteld. Zij hebben de bendigde capaciteiten vr het uitveren van de taak. Jaarlijks vindt een evaluatie van het functineren van bestuurder en tezichthuder plaats. Bezldigingsbeleid De vergeding vr een bestuurder (lid van het vrijwilligersbestuur) en een tezichthuder is beperkt tt een nkstenvergeding f vacatiegeld. De hgte hiervan wrdt schriftelijk vastgelegd. De rganisatie leeft de Gede Delen Nederland Regeling belning directeuren van gede delen, versie d.d. na en licht een eventuele afwijking daarvan te. Het bezldigingsbeleid vr de directie wrdt vastgesteld. Vastlegging gvernancestructuur De gvernancestructuur is vastgelegd in de statuten en/f reglement en is zdanig ingericht dat sprake is van: scheiding tussen besturen en tezichthuden; nafhankelijke en integere taakvervulling dr bestuurder en tezichthuder; beperkte beschikkingsmacht bestuurder en tezichthuder; zij kunnen en derhalve niet ver het vermgen van de rganisatie beschikken alsf het eigen vermgen is; beschrijving vrkmen van en waken tegen belangenverstrengeling; jaarlijkse evaluatie van het functineren van bestuurder en tezichthuder. Verantwrding Jaarverslaggeving Het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) dient te zijn ingericht vereenkmstig de Richtlijn 650 Fndsenwervende Instellingen; De jaarrekening met wrden vrzien van een cntrleverklaring van een accuntant. 26

27 Infrmatievrziening De rganisatie maakt via de eigen website f p een andere vr het publiek tegankelijke website de vlgende infrmatie penbaar: statuten en reglement, naam en functie van bestuurder en tezichthuder en eventuele hfd- en nevenfuncties (een en ander vr zver van tepassing); het vergedingsbeleid vr bestuurder en tezichthuder en het bezldigingsbeleid vr de directie (met bijbehrend belningsfrmat als bedeld in de belningsregeling) en vr de medewerkers; vr de medewerkers kan wrden vlstaan met een verwijzing naar de van tepassing zijnde CAO f salarisregeling; het actuele beleid met betrekking tt het verkrijgen van de bendigde financiële middelen; de gehanteerde fndsenwervingsmethde(n) en de verhuding tussen ksten en inkmsten eigen fndsenwerving (gewenst en gerealiseerd plus telichting); de verhuding tussen de bestedingen aan de delstelling, werving baten en beheer en administratie (gewenst en gerealiseerd plus telichting); de mvang van reserves en fndsen (al dan niet in het jaarverslag, plus telichting); het actuele meerjarenbeleidsplan; het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening); het actuele beleggingsbeleid; een verzicht van gedragscdes en richtlijnen die de rganisatie; nderschrijft, waarnder die p het gebied van fndsenwerving; de klachtenprcedure. De rganisatie maakt tevens de antwrden p de vlgende vragen penbaar: wat zijn de gewenste resultaten en de begde verbetering van de situatie van de delgrep dan wel van het maatschappelijke del; welke prgramma s en/f prjecten vert de rganisatie uit m de gewenste resultaten te behalen; he vindt het mnitren en evalueren van het behalen van resultaten en het realiseren van verbetering plaats; wat heeft de rganisatie in het afgelpen bekjaar wel en wat heeft zij niet bereikt in het licht van het (meerjaren)beleid; Belanghebbenden Cmmunicatie De rganisatie heeft een actueel beleid met betrekking tt de cmmunicatie met belanghebbenden. In het beleid wrdt in elk geval aandacht besteed aan: het bepalen van de (grepen) belanghebbenden; de wijze waarp een ptimale relatie met deze grepen belanghebbenden wrdt nagestreefd. De rganisatie nthudt zich van misleidende cmmunicatie. 27

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Voorstel voor nieuwe normen fondsenwervende instellingen, per categorie (A t/m D)*

Voorstel voor nieuwe normen fondsenwervende instellingen, per categorie (A t/m D)* Vrstel vr nieuwe nrmen fndsenwervende instellingen, per categrie (A t/m D)* Categrie A Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. De enkele aandachtspunten hebben.a.

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 1 december 2017a

Normen Erkenningsregeling - versie 1 december 2017a Normen Erkenningsregeling - versie 1 december 2017a Vastgesteld door de Commissie Normstelling Voor nieuwe aanvragers geldig vanaf 1 december 2017a. Voor bestaande Erkenningshouders en aanvragers die in

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Profiel toezichthoudend bestuur

Profiel toezichthoudend bestuur Prfiel tezichthudend bestuur Inleiding Stichting Biblitheken Altena fuseerde in 2010 met de drie lkale biblitheken in een stichting die het mdel van een Tezichthudend Bestuur (TB) hanteert. In dit mdel

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Visie op toezicht Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis

Visie op toezicht Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis Visie p tezicht Raad van Tezicht Deventer Inleiding: de algemene taken van de Raad van Tezicht De Raad van Tezicht tetst f de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvrming en de uitvering van zijn bestuurstaken

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d Intern Tezichtkader Intern Tezichtkader vastgesteld d.d. 21-5-2012 Krte Telichting. Naar aanleiding van afspraak p de vrige bijeenkmst. Als uitgangspunt is gekzen het Intern Tezichtkader dat in het vrjaar

Nadere informatie

Definitieve versie d.d. 19 september Fiscaal statuut

Definitieve versie d.d. 19 september Fiscaal statuut Definitieve versie d.d. 19 september 2018 Fiscaal statuut Prcedure: MT/DB besluit d.d. 17 mei 2018 Besprken met de RvC auditcmmissie d.d. 3 juli 2018 RvC gedkeuring d.d. 18 september 2018 1 1. Fiscaal

Nadere informatie

Bijlage 1 Normen Erkenningsregeling

Bijlage 1 Normen Erkenningsregeling Bijlage 1 Normen Erkenningsregeling Normen Erkenningsregeling, versie 28 november 2018 BIJSLUITER BIJ DE NORMEN Onderscheid tussen vetgedrukt en niet-vetgedrukt In de normenset is onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

BIJSLUITER BIJ DE NORMEN

BIJSLUITER BIJ DE NORMEN Normen Erkenningsregeling, versie 28 november 2018 BIJSLUITER BIJ DE NORMEN Onderscheid tussen vetgedrukt en niet-vetgedrukt In de normenset is onderscheid gemaakt tussen vetgedrukte en niet-vetgedrukte

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

BIJSLUITER BIJ DE NORMEN

BIJSLUITER BIJ DE NORMEN Normen Erkenningsregeling - met wijzigingen geel gearceerd, versie 28 november 2018 BIJSLUITER BIJ DE NORMEN Onderscheid tussen vetgedrukt en niet-vetgedrukt In de normenset is onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

in aanmerking nemende de Uitwerking Nota Sturing Maatschappelijke Organisaties van 21 september 2010 ( );

in aanmerking nemende de Uitwerking Nota Sturing Maatschappelijke Organisaties van 21 september 2010 ( ); Beleidsregels Algemene Subsidieverrdening Haarlemmermeer 2011 Het cllege van burgemeester en wethuders van Haarlemmermeer; gelet p de Algemene subsidieverrdening Haarlemmermeer 2011; in aanmerking nemende

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

Bijlage 1 Normen Erkenningsregeling

Bijlage 1 Normen Erkenningsregeling Bijlage 1 Normen Erkenningsregeling Normen Erkenningsregeling, versie 28 november 2018 BIJSLUITER BIJ DE NORMEN Onderscheid tussen vetgedrukt en niet-vetgedrukt In de normenset is onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

onderzoeksopzet Get Hoekt

onderzoeksopzet Get Hoekt nderzekspzet Get Hekt 1 inleiding 1-1 aanleiding De stichting Get Hekt is in 2008 pgericht en heeft sindsdien subsidie ntvangen van de deelgemeente Hek van Hlland. In de afgelpen jaren zijn er in de deelraad

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Careduca Foundation

Beleidsplan Stichting Careduca Foundation Beleidsplan Stichting Careduca Fundatin Publicatiedatum: 1 september 2018 Inhudspgave 1. Inleiding en cntactgegevens... 3 2. Beleid en strategie... 4 2.1. Aanleiding vr de prichting... 4 2.2. Del van de

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen MVO Zelfverklaring Beantwrding 40 vragen Auteur: Gert Jan de Grt en Gerda de Raad (Will2Sustain) Datum: 17-12-2015 Versie: 3 Inhudspgave 1. Inleiding... 1 2. MVO principes... 1 3. Stakehlders... 4 4. MVO

Nadere informatie

Reglement compliance officer

Reglement compliance officer Reglement Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fnds; b. : de functinaris die dr het bestuur van het fnds als vereenkmstig art. 12 lid 2 van de statuten van het fnds is benemd; c. directeur:

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Bijlage 1 Normen Erkenningsregeling

Bijlage 1 Normen Erkenningsregeling Bijlage 1 Normen Erkenningsregeling Normen Erkenningsregeling, versie 28 november 2018 BIJSLUITER BIJ DE NORMEN Onderscheid tussen vetgedrukt en niet-vetgedrukt In de normenset is onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT

WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT Adjust - Sciaal Resultaat zet in p verbinding in het Sciaal Dmein. Dat den we dr altijd g te hebben vr de mens en zijn mgeving. We hebben nze expertise

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Reglement compliance officer

Reglement compliance officer Reglement Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fnds; b. : de functinaris die dr het bestuur van het fnds als vereenkmstig art. 12 lid 2 van de statuten van het fnds is benemd; c. directeur:

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

AVG-verantwoordelijke Patrick De Vos 0032/ IT-verantwoordelijke Conxion

AVG-verantwoordelijke Patrick De Vos 0032/ IT-verantwoordelijke Conxion Dit is het datalekken beleid van Wrld f Travel bvba. Dit beleid geeft een stappenplan weer dat dient gevlgd te wrden in het geval van een datalek. Een datalek f een inbreuk in verband met persnsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen

Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen Privacyreglement Inleiding Bij het adviseren ver en het afsluiten van financiële prducten f diensten vragen wij veel vertruwelijke infrmatie van klanten. Klanten van Drieklank pensienairs meten ervan uit

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Isala en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Isala en de Algemene Verordening Gegevensbescherming Isala en de Algemene Verrdening Gegevensbescherming Vanaf 25 mei 2018 is de General Data Prtectin Regulatin (GDPR) van kracht in alle EU-lidstaten. De Nederlandse implementatie daarvan is de Algemene Verrdening

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Mobiliteit binnen ABSA

Mobiliteit binnen ABSA Mbiliteit binnen ABSA Mbiliteit binnen ABSA Waar we spreken ver integraal persneelsbeleid [IPB] gaat het ver het in vereenstemming brengen c.q. huden van de ntwikkeling van persneelsleden met de ntwikkeling

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Keurmerkrapportage 2018

Keurmerkrapportage 2018 Keurmerkrapprtage 2018 Rapprtage.b.v. de zelfevaluatie ter kwalificatie vr het Keurmerk Basis GGZ 2018 PHHaastrecht B.V. 4 januari 2018 Heeft u vragen ver deze rapprtage? Neem cntact p met Stichting Kwaliteit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

DRAAIBOEK MEDEZEGGENSCHAP

DRAAIBOEK MEDEZEGGENSCHAP DRAAIBOEK MEDEZEGGENSCHAP INVOERING VAN HET WAARSCHUWINGSREGISTER ZORG & WELZIJN Januari 2016 Het Waarschuwingsregister Zrg & Welzijn is een initiatief van vijftien reginale werkgeversrganisaties die vallen

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht. samenwerkende zorgboeren zuid

Reglement raad van toezicht. samenwerkende zorgboeren zuid Reglement raad van tezicht samenwerkende zrgberen zuid 2019 Inhudspgave Artikel 1. Psitinering van de raad van tezicht... 3 Artikel 2. Samenstelling en cmpetenties raad van tezicht... 3 Artikel 3. Beneming

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Cpr 18047A Accuntantsprtcl behrend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II Dit Accuntantsprtcl is p maat gemaakt vr de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II. Het betreft het vlgende prduct, genemd

Nadere informatie

Privacyreglement. Inleiding

Privacyreglement. Inleiding Privacyreglement Inleiding Bij het adviseren ver en het afsluiten van financiële prducten f diensten vraagt Blkweg Financieel Adviseurs B.V. (Blkweg) veel vertruwelijke infrmatie van klanten. Klanten van

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Agri Facts

Beleidsplan. Stichting Agri Facts Beleidsplan Stichting Agri Facts Geactualiseerde versie 1 februari 2019 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Agri Facts (STAF). Het dcument mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie