TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2017."

Transcriptie

1 TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR INLEIDING De begroting 2017 gaat gebukt onder onzekerheden. De voornaamste onzekerheid is de uitkomst van het in 2015 gestarte denken over de vraag hoe de PgH er in 2025 uit zal zien. Dit herijkingsproces is nog lang niet afgerond. Voorts is in de Algemene Kerkenraad besloten dat de vacature in de wijkgemeente Morgenster uitsluitend mag worden vervuld vanuit de bestaande predikantsformatie, met andere woorden een interne verschuiving van de gemeentepredikanten over de wijkgemeenten. In de laatste maanden van 2016 zal hierover een besluit vallen. Het tijdelijk dienstverband met de predikant die vanuit de mobiliteitspool van de landelijke kerk is aangetrokken voor de Morgenster is in dit verband verlengd tot 30 juni Bij de bepaling van de pastorale kosten is de werkelijke predikantsbezetting per medio 2016 aangehouden. Alle bedragen in de toelichting staan in euro s met weglating van het euroteken. De begroting 2017 is opgesteld volgens bestaand beleid, rekening houdend met recente ontwikkelingen. Bestaand beleid betreft de volgende beleidsnota s: Vitaal en Solidair (BVS) Predikantsplaatsen (BPP). In de begroting 2017 zijn alle verwachte baten en lasten, zowel op centraal niveau als op wijkniveau opgenomen, resulterend in een tekort van Vervolgens zijn aan de wijkgemeenten de directe en indirecte baten en lasten met uitzondering van de centrale dekkingsmiddelen toegerekend. Hieruit resulteert een nadelig wijksaldo van dat via een solidariteitsbijdrage tot een bedrag van wordt gedekt. De solidariteitsbijdrage wordt geput uit de algemene dekkingsmiddelen, voornamelijk de vermogensinkomsten. De methode van berekening staat beschreven in de BVS, de berekening voor het jaar 2017 is opgenomen in bijlage 4. Het voor- of nadelige wijksaldo (per saldo nadelig = ) komt ten laste van de wijkfondsen; het dan resterende nadelige saldo van ten laste van de centrale reserve tekortdekking. Wijkbegrotingen. De wijkbegrotingen zijn opgenomen in bijlage 3. Voor twee wijkgemeenten is een voordelig saldo geraamd, voor drie wijkgemeenten een nadelig saldo. Het gezamenlijke wijkresultaat is nadelig. De wijkraden van kerkrentmeesters dienen de wijkbegroting aan de orde te stellen in hun wijkkerkenraad, teneinde dit verantwoordelijke orgaan inzicht te geven in de financiën van de wijkgemeente. Zeker als de uitkomst van de wijkbegroting negatief is, dient te worden besproken hoe een verbetering is te bereiken. Dit overleg kan reeds plaatsvinden zodra het CVK de begroting heeft goedgekeurd. ANALYSE VAN HET RESULTAAT De begroting 2017 sluit met een nadelig resultaat van , tegenover een nadelig resultaat in de begroting 2016 van en een nadelig saldo van de rekening 2015 van Het begrote resultaat is voornamelijk beïnvloed door de verwachte lagere inkomsten, zowel de bijdragen levend geld als de vermogensinkomsten. In onderstaande toelichting zijn de opbouw van de bedragen en de eventuele verschillen met voorgaande jaren nader toegelicht. 1

2 BATEN. Inkomsten kerkgebouwen (post 80.10). In eigendom van de PgH zijn de Regenboogkerk, de Bethlehemkerk, de Morgenster en de Grote Kerk. Tevens is de Diependaalse Kerk in gebruik. Dit kerkgebouw is in eigendom en exploitatie van een stichting. De exploitatie van de kerkgebouwen is opgedragen aan de wijkraden van kerkrentmeesters. De exploitatie begrotingen van de wijkgemeenten zijn samengevat in bijlage 2. De netto baten zijn op post verantwoord. Verhuur overig onroerend goed (post 80.20) De baten (80.20) en lasten (41.40) van het overig onroerend goed betreffen delen van het complex Bethlehemkerk die na de renovatie in 2015 centraal worden geëxploiteerd, te weten: Melis Stokelaan 6, verhuurd aan een dansschool Loosdrechtseweg 263 A, in gebruik als kerkelijk bureau De voormalige redactieruimte Loosdrechtseweg 263B is verhuurd als praktijkruimte aan een pedicure. Deze baten komen ten gunste van de exploitatie door de wijkgemeente, waartegenover een zaal van de Bethlehemkerk in gebruik is gegeven aan de redactie van het Kerkblad. De baten uit verhuur op post betreffen alleen de verhuur aan de dansschool. Verhuur woningen (post 80.30). De baten (80.30) en lasten (41.20) van de in centraal beheer zijnde woningen betreffen: Kosterswoning Oude Torenstraat 6; complex Grote Kerk, verhuurd aan de voormalige koster Overige woningen Torenlaan 13A Neuweg 63 Melis Stokelaan 2 en 4 De verhuur van de woningen aan de Melis Stokelaan 2 en 4 is tezamen met de verhuur van de hierboven genoemde Melis Stokelaan 6 voor de jaren in centraal beheer en bedoeld ter dekking van de tienjarige afschrijvingslasten van de renovatie Bethlehemkerk, zie post Vanaf het jaar 2026 zijn de baten uit verhuur van Melis Stokelaan 6 weer onderdeel van de exploitatie door de wijkgemeente. Verhuur pastorieën (post 80.35). De pastorie aan de Lieven de Keylaan is tijdelijk verhuurd aan de interim predikant van de Morgenster. In eigendom zijn voorts de woonhuizen aan de Gomarushof, Soestdijkerstraatweg en Elzenlaan. Voor deze woningen ontvangt de PgH een landelijk gemiddelde woonbijdrage via het bureau predikantstraktementen in Utrecht. De pastorie aan de Lindenheuvel is in 2015 verkocht, vandaar dat de baten lager zijn begroot dan voorgaande jaren. Rentebaten en dividenden (post 81). De baten uit de financiële vaste activa zijn op deze post geraamd. Een berekening is gemaakt van de verwachte opbrengsten uit de effectenportefeuille en uit de spaarrekeningen. Kon vorig jaar nog worden uitgegaan van een rendement van 2,5%, voor 2017 is de verwachting 1,9%. Elk jaar loten hoogrentende obligaties uit. De vrijkomende bedragen zijn bijgeschreven op de spaarrekeningen. De rente op deze rekeningen daalt steeds verder en begint in de richting van 0% te komen. Dat toch nog een bedrag van is geraamd heeft te maken met de hogere beleggingen als gevolg van ontvangen nalatenschappen in 2015/2016 voor de wijkgemeenten. In totaal rond 1 miljoen euro. Voor de beleggingen in aandelen en obligaties geldt een defensieve vorm binnen de bepalingen volgens het beleggingsstatuut van de PgH. Om een hoger rendement te verkrijgen zouden vrijkomende gelden in aandelen kunnen worden belegd. 2

3 De in het statuut aangegeven grens is echter bereikt. De wijkgemeenten hebben de niet direct benodigde gelden voor de wijkkassen en de exploitatie kerkgebouwen gestald bij centraal. De baten van uit deze beleggingen zijn verantwoord bij de wijkkassen (bijlage 1) en in mindering gebracht bij post Vrijwillige bijdragen kerkbalans (post 83.10). Uitgaande van het tot medio 2016 bekende bedrag aan toezeggingen kerkbalans over 2016 en een verwachte daling van 2% is in de begroting 2017 een streefbedrag aan vrijwillige bijdragen opgenomen van Tot en met juli 2016 is ten opzichte van 2015 het ledental met 2,5% gedaald. Als deze trend doorzet dan is over het hele jaar % ledenverlies te noteren. De gemiddelde bijdrage per lid stijgt echter elk jaar. Vandaar voor % minder. Collecten kerkdiensten (posten en 83.30). De opbrengst betreft de 2 e collecte en de maandelijkse collecte voor pastorale arbeid. De verwachting is dat over 2016 het begrote bedrag van zal worden gehaald. De raming 2017 is gelijk gehouden aan Bijdragen Quotum en Solidariteitskas (posten en 83.32). De inkomsten voor het quotum en de solidariteitskas - totaal zijn bestemd voor de dekking van de afdrachten aan de landelijke kerk. Hiertegenover staan de lasten op de posten en tot een totaal van De plaatselijke gemeente komt derhalve tekort op de bijdragen van gemeenteleden voor de landelijke kerk en moet dit verschil uit plaatselijke inkomsten bijpassen. Bijdrage kerkblad (post 83.60). In voorgaande jaren stonden de baten en lasten voor het kerkblad gesaldeerd op de begroting als saldo kerkblad. Deze wijze van verantwoorden was nodig om aan te geven in hoeverre het beleid dat de exploitatie van het kerkblad kostendekkend moet zijn, kon worden gerealiseerd. Dit standpunt is verlaten omdat veel meer gemeenteleden dan vroeger niet meer aan afzonderlijke financiële acties, waaronder het kerkblad, geven, maar volstaan met één jaarlijkse bijdrage voor kerkbalans. Het is dus niet meer na te gaan in hoeverre het kerkblad kostendekkend is. De baten en lasten zijn nu opgenomen naar hun aard. Zie ook de posten e.v. en e.v. Inkomsten wijkkassen (post 89.10). De opbrengsten zijn ontleend aan de begrotingen van de wijkgemeenten en samengevat in bijlage 1. Als de post uitgaven wijkkassen (49.10) hierbij wordt betrokken is het verschil een nadelig resultaat van LASTEN. Kerkgebouwen (post 40). De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is ontleend aan de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) De kosten over de 10-jarige periode zijn hierin bij elkaar geteld en gelijkmatig over de jaren verdeeld als toevoeging aan de voorziening. Ten laste van de voorziening komen de uitgaven, waarbij de onderhoudsbegroting over het eerste jaar maatstaf gevend en voor de volgende jaren indicatief is. De dotaties 2017 aan de onderhoudsvoorziening bedragen voor de: Regenboogkerk Bethlehemkerk Morgenster Grote Kerk Vanaf het jaar 2017 geldt een nieuwe regeling voor het geven van opdrachten en betaling aan leveranciers. De gebouwenbeheerder/kerkmeester geeft alle opdrachten voor zover deze zijn ontleend aan de begrotingskolom in het MJOB van het lopende jaar. Alle groot 3

4 onderhoud en contractonderhoud wordt centraal betaald via het kerkelijk bureau. Alle klein onderhoud betaalt de beheerder zelf; hiervoor is een vast jaarlijks budget beschikbaar. De overige kosten in deze rubriek betreffen belastingen, verzekeringen, energie en water. Naar de hoge kosten van het energieverbruik in de Bethlehemkerk wordt onderzoek gedaan; de raming is gebaseerd op de laatste jaarnota. Pastorieën (post 41.10) Hieronder vallen de ambtswoningen aan de Soestdijkerstraatweg, Elzenlaan, Lieven de Keijlaan en Gomarushof. Voor het onderhoud gelden de bepalingen van het MJOB. Zie ook onder baten, post Woningen post (41.20) Zie de toelichting onder de baten, post Ook voor de woningen gelden de bepalingen van het MJOB. Overig onroerend goed (post 41.40). Zie de toelichting onder de baten, post Afschrijvingen (post 42). Onder deze categorie is de 10-jaarlijkse afschrijving ondergebracht op de kosten van de renovatie van de Bethlehemkerk in Zie de toelichting onder post De kosten op post betreffen de afschrijving op de nieuwbouw van het kerkelijk bureau over een periode van 20 jaar. Pastoraat (post 43). In het hoofdstuk Inleiding is al vermeld hoe de pastorale lasten zijn geraamd. De posten 43.30, en betreffen de werkelijke bezetting van 4,75 fte gemeentepredikanten. De kosten van deze predikanten zijn gebaseerd op een omslagstelsel (afdracht aan de landelijke centrale kas), zodat het voor een gemeente niet uitmaakt of een predikantsplaats bezet wordt door een oudere of door een jongere predikant. De traktementen van de predikanten volgen de CAO voor personeel in dienst van het Rijk. In de begroting 2017 is rekening gehouden met een stijging van 2% ten opzichte van de traktementen en vergoedingen over Op post is voor de periode januari tot en met juni 2017 de tijdelijke aanstelling voor 0,8 fte van een interim predikant voor de wijkgemeente Morgenster geraamd tot een bedrag van De Algemene Kerkenraad heeft in 2016 besloten een voorstel van de wijkgemeente Morgenster goed te keuren tot tijdelijke uitbreiding van de werkzaamheden van de interim predikant en de aanstelling van een kerkelijk jeugdwerker. De kosten van deze tijdelijke voorzieningen worden betaald uit de nalatenschap die deze wijkgemeente in 2015 en 2016 heeft ontvangen. Deze kosten zijn geraamd op post met een tegenraming op post Vanaf 1 januari 2016 heeft de predikant van de wijkgemeente Centrum een benoeming aanvaard als hoogleraar aan de Theologische Universiteit (PThU) voor 0,4 fte. De predikant blijft voor 100% aangesteld bij de PgH, waarbij hij voor 40% van zijn werktijd is vrijgesteld. De kosten worden door de Gereformeerde Bond vergoed aan de PgH. Op voorstel van de wijkgemeente Centrum betaalt de PgH uit deze vergoeding de kosten van een aanstelling van een kerkelijk jeugdwerker, de kosten van 0,1 fte van de hulppredikant voor het ouderenpastoraat en een overeenkomst met de IZB. In de begroting 2017 is 1 fte gemeentepredikant opgenomen en zijn de vervangingskosten niet geraamd. Dit zal in de jaarrekening worden geregeld. Vacaturegelden worden niet geraamd. Het uitgangspunt is dat eventuele kosten van vacatures kunnen worden gedekt uit lagere bezettingskosten. 4

5 De kosten voor de preekvoorziening (gastpredikanten) bedragen reiskosten per beurt. Bij de PgH gaat de wijkpredikant 36 x per jaar voor in de eredienst in één van de Hilversumse kerkgebouwen. Voor de overige preekbeurten door eigen predikanten of gastpredikanten geldt de vergoedingsregeling. Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten. (post 44). Op post is opgenomen voor het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen. Verplichtingen en /bijdragen andere organen (post 45). De kosten voor de landelijke kerk worden over de plaatselijke gemeenten omgeslagen volgens de regeling van het kerkrentmeesterlijk quotum. Dit quotum (post 45.10) is gebaseerd op een voor het jaar 2016 vastgesteld percentage van 4,35 van de inkomsten van een plaatselijke gemeente uit vermogen en levend geld. De verwachting is dat voor het jaar 2017 hetzelfde percentage zal gelden. De bijdrage aan de solidariteitskas (post 45.20) is gebaseerd op belijdende leden x 5.00 = Salarissen en vergoedingen (post 46). Ingecalculeerd is een te verwachte kostenstijging van 2% voor het jaar 2017 ten opzichte van het jaar Voor het jaar 2016 is uitgegaan van de schaalsalarissen per 1 januari De pensioenpremie en de sociale lasten zijn procentueel gelijk gehouden aan vorig jaar. Koster. De salarisregeling voor de kosters-beheerder is als volgt in de begroting verwerkt: voor de wijkgemeente Centrum is uitgegaan van een 75% koster in schaal 4; in de wijkgemeente Morgenster is de koster-beheerder aangesteld in schaal 7 (voltijds). in de wijkgemeente Bethlehemkerk is de koster-beheerder aangesteld in schaal 7 voor een 34-urige werkweek. in de wijkgemeente Regenboogkerk is de koster-beheerder aangesteld in schaal 7 voor een 18-urige werkweek. De kosten zijn gesplitst in een centraal gedeelte (post e.v.) en een wijkgedeelte (begrepen in post 80.10; zie bijlage 2). Centraal geldt een indicatief bedrag van per wijkgemeente als kosten voor uitsluitend kerkelijke activiteiten. Deze splitsing is gemaakt om in de exploitatie van het kerkgebouw door de wijkgemeenten zichtbaar te maken of de verhuur aan derden kostendekkend is. Uiteindelijk dragen de wijkgemeenten alle kosten. Organist en/of cantor. Ten opzichte van de jaarrekening 2015 zijn deze kosten hoger. Bij de raming wordt er namelijk van uitgegaan dat de functie van organist in de Bethlehemkerk en van cantor in de Morgenster een vacature is waarvoor de betreffende salarisschaal geldt. In de praktijk worden vrijwilligers ingeschakeld. De vergoeding aan vrijwilligers kan zijn een fiscaal belast bedrag als de vrijwilliger voor de in de salarisschaal voor een invalbeurt geldende vergoeding kiest, dan wel een fiscaal onbelast bedrag als de vrijwilliger gebruik maakt van de fiscale vrijwilligersregeling die is afgesproken tussen de landelijke kerk en de fiscus. Uitgegaan is van een fifty-fifty verhouding. In de praktijk kan dit afwijken. Administratief personeel en overig personeel. Dit betreft de personeelsformatie van het kerkelijk bureau, bestaande uit een medewerkster op arbeidsovereenkomst voor 0,5 fte, een medewerker voor de financiële administratie op basis van een vrijwilligersovereenkomst voor 0,4 fte en twee vrijwilligers voor het archief. Redactie kerkblad. Zie de toelichting bij post Begroot zijn de kosten van de eindredacteur van het Kerkblad voor Hilversum voor 0.66 fte. 5

6 Kosten beheer en administratie (post 47). Met ingang van 1 september 2016 is de regeling vervallen dat wijkgemeenten eenmaal per maand de kosten van koffiedrinken na de eredienst kunnen declareren als centrale kosten. De invoering van de geïntegreerde rekening maakt dat deze wijze van werken is achterhaald omdat bij de verdeling van de kosten over de wijkgemeenten de koffiekosten weer aan de wijkgemeenten in rekening worden gebracht. Vandaar geen raming meer op post Deze kosten kunnen lager worden geraamd op basis van de tot nu toe bekende uitkomsten voor het jaar Het in eigen beheer door het kerkelijk bureau uitvoeren van kerkbalans en de overige financiële acties levert een forse besparing op ten opzichte van uitbesteding. Rentelasten/bankkosten (post 48) Ongeveer van de vorig jaar geraamde kosten hebben betrekking op het vermogensbeheer, waarvoor een adviesbureau is ingeschakeld. Dit bureau geeft, mede op eigen initiatief, adviezen over de effectenportefeuille. Voorzitter en penningmeester van het CVK plegen meerdere malen per jaar overleg met het bureau, teneinde een zo hoog mogelijk rendement te behalen. De waardeverschillen van de aandelen per het einde van een jaar zijn geen onderdeel van de rekening van baten en lasten, maar komen rechtstreeks ten bate of ten laste van de reserve koersverschillen. Het CVK heeft geconcludeerd dat het minder juist is de revenuen van de portefeuille als mutatie in deze reserve te verantwoorden en de kosten als last op de begroting te laten drukken. Deze kosten worden in de begroting 2017 derhalve via post naar de reserve koersverschillen gebracht. Communicatie (post 49). Zie de toelichting op post De bedoeling is de kosten van communicatie onder één hoofd te verzamelen. Voor 2017 betreft dit het kerkblad en de website. Afhankelijk van de uitwerking van de voorstellen van de werkgroep communicatie aan de Algemene Kerkenraad kan deze paragraaf in de toekomst worden uitgebreid met andere vormen van communicatie. Overige baten en lasten (post 49.10) De uitgaven van de wijkkassen zijn op deze post geraamd; zie bijlage 1. MEERJARENBEGROTING en RESERVES. Aan de begroting 2017 is geen meerjarenbegroting toegevoegd in afwachting van de uitkomsten van het in de inleiding genoemde herijkingsproces. Het verwachte tekort komt ten laste van de reserve tekortdekking (6.300) en de wijkfondsen (60.900). De PgH beschikt over een reserve tekortdekking per 31 december 2015 van zodat de tekorten gedurende een aantal jaren kunnen worden opgevangen. De wijkgemeenten beschikken over eigen fondsen per 31 december 2015 van De wijken zijn vrij in het besteden van deze fondsen. Bij extra uitgaven moet echter rekening worden gehouden met een buffer voor het opvangen van toekomstige tekorten. De algemene reserve van de PgH bedraagt ultimo 2015 rond Deze reserve dient om vermogensinkomsten te genereren zodat met name op pastoraal niveau een voldoende bezetting gewaarborgd blijft. Zonder deze vermogensinkomsten zou het aantal predikantsplaatsen slechts ongeveer 3,5 fte kunnen zijn in plaats van het in de begroting 2017 opgenomen aantal van 4,75 fte. Uit wijkgebonden nalatenschappen beschikken de wijkgemeenten naar de stand per medio 2016 over ruim De wijkgemeenten kunnen aan het CVK en/of de Algemene Kerkenraad voorstellen doen tot tijdelijke voorzieningen, gezamenlijk of ieder voor zich, op personeelsgebied of anderszins. Een dergelijk besluit is bijvoorbeeld opgenomen bij post 43. 6

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016.

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016. INLEIDING De begroting 2016 is opgesteld volgens bestaand beleid, rekening houdend met recente ontwikkelingen.

Nadere informatie

Versie TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2018.

Versie TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2018. Versie 2017-09-26 TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2018. INLEIDING Bestaand beleid en recente ontwikkelingen. De begroting 2018 is opgesteld volgens

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015.

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015. EEN ANDERE OPZET. De begroting 2015 is anders opgezet dan vorig jaar. Dit is een gevolg van het besluit van

Nadere informatie

Toelichting op de jaarrekening 2016.

Toelichting op de jaarrekening 2016. Versie 2017-3-21 PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM Toelichting op de jaarrekening 2016. Inleiding. In het voorwoord bij de jaarrekening is kort ingegaan op de systematiek die volgens de nota Vitaal en

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM. Toelichting op de jaarrekening 2014.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM. Toelichting op de jaarrekening 2014. PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM Toelichting op de jaarrekening 2014. Inleiding. In het voorwoord bij de jaarrekening zijn de wijzigingen in de opzet van de rekening vermeld die een gevolg zijn van het

Nadere informatie

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten Totale exploitatie Begroting 2017 Baten Begroting Begroting Rekening 80 baten onroerende zaken 64.800 70.500 127.671 81 rentebaten en dividenden 2.000 4.766 83 bijdragen levend geld 280.500 283.000 303.604

Nadere informatie

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal Baten Begroting 2016 Protestantse Gemeente te Zutphen 80 baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouwen 12.000 35.000 27.023 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 20.000 28.000 26.488

Nadere informatie

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015 Protestantse Gemeente Veenendaal begroting 2015 INHOUD BEGROTING Inleiding 1-3 Exploitatiebegroting 2015 4 Toelichting Exploitaitebegroting 5-10 Bijlage 1: Wijkbudgetten 11 INLEIDING In de vergadering

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde Kerk Ede

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)

Nadere informatie

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016.

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. ! Geachte Algemene Kerkenraad,, 14 september 2015 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. De begroting 2016 is opgemaakt volgens het beleid zoals voor 2015 is ingezet Op basis hiervan

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2012 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWOLLE 6 (alle bedragen in hele euro's) STAAT VAN BATEN EN BATEN 80 Baten onroerende zaken 166.500 187.900 183.826 81 Renten/dividenden

Nadere informatie

Hilversum over Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2

Hilversum over Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 versie 23.05.2016 Jaarrekening van de Protestantse Gemeente Hilversum over 2015 Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Rekening van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2014 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Hilversum over 2014. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2

Hilversum over 2014. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 versie 5 19.05.2015 Jaarrekening van de Protestantse Gemeente Hilversum over 2014 Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 3 2. Rekening van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017.

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. Geachte Algemene Kerkenraad,, 1 september 2016 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. De begroting 2017 is opgemaakt met als basis gelijkblijvend beleid als 2016 en voorgaande jaren.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016 begroting 2016 d.d. 27 november 2015 INHOUD Inleiding 1-2 Exploitatiebegroting 2016 3 Toelichting Exploitaitebegroting 4-9 d.d. 27 november 2015 INLEIDING In de vergadering van 26 november 2015 heeft het

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2016 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Gemeente avond Pniel

Gemeente avond Pniel Gemeente avond Pniel Inzicht in de Financiën Zeist breed Gereformeerd en Hervormd Leden Resultaten Vermogen Zeist breed Hervormd Resultaten Pniel Waar staan we Wat is nodig 9 januari 2013 1 Zeist breed

Nadere informatie

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Algemene Informatie Begroting 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN Toelichting op de begroting 2018 PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN College van Kerkrentmeesters, 9 oktober 2017. voor deze Ben Versluis penningmeester Protestantse Gemeente te Dronten BATEN B-18 B-17 W-16

Nadere informatie

Financiële planning 2015 2020

Financiële planning 2015 2020 Financiële planning Inleiding De meerjarenbegroting (2021) is in geactualiseerd. Tevens is de naam gewijzigd in Financiële planning. Bij het opstellen van de Financiële planning zijn de volgende uitgangspunten

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen en College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen De toelichting vind u op blz. V t/m VI I Protestantse Gemeente Beilen-Hijken

Nadere informatie

Terpoarte. Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente. Boksum Blessum Deinum. Boekjaar : 2015 (periode: t/m )

Terpoarte. Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente. Boksum Blessum Deinum. Boekjaar : 2015 (periode: t/m ) Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente Terpoarte Boksum Blessum Deinum Boekjaar : 2015 (periode: 1012015 t/m 31122015) opgesteld door het college van kerkrentmeesters Administratieadres:

Nadere informatie

Staat van baten en lasten Begroting 2016

Staat van baten en lasten Begroting 2016 PROTESTANTSE GEMEENTE ANNA PAULOWNA Staat van baten en lasten Begroting 2016 BATEN Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 80 Baten onroerende zaken 3.722 7.640 8.080 81 Rentebaten en dividenden 13.027

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2012 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 7 maart 2013 1 Financieel Jaarverslag 2012 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ALPHEN AAN DEN RIJN versie 14 oktober 2010 , 14 oktober 2010 Inleiding Bijgaand treft u aan de samenvatting van de begroting voor het jaar 2011.

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Jaarrekening 2014 van de Hervormde Gemeente Sint-Maarten te Zaltbommel Opgesteld d.d. 19 mei 2015 blz. 1 Algemene informatie 1 HERVORMDE GEMEENTE SINT-MAARTEN te ZALTBOMMEL JAARREKENING BOEKJAAR 2014 Ingevolge

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2015 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 30 maart 2016 1 Financieel Jaarverslag 2015 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 BATEN 80 Baten onroerende zaken 101.654 120.754 134.949 81 Rentebaten 38.000 38.000 40.428 83 Bijdragen levend geld 289.500 295.500 313.042 84 Door te zenden collecten

Nadere informatie

Begroting 2013. Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën"

Begroting 2013. Protestantse Gemeente i.w. De Lege Geaën 213 Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën" INHOUD 213 Pag. Uitgangspunten 213 213 Toelichting begrote exploitatierekening 213 1 2 3 Uitgangspunten 213 : Algemeen: Als basis voor de begroting 213 hebben

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTELVEEN-BUITENVELDERT B E G R O T I N G 2 015 MEERJARENPERSPECTIEF PROGNOSE UITKOMSTEN 2014 TOELICHTINGEN

PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTELVEEN-BUITENVELDERT B E G R O T I N G 2 015 MEERJARENPERSPECTIEF PROGNOSE UITKOMSTEN 2014 TOELICHTINGEN PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTELVEEN-BUITENVELDERT B E G R O T I N G 2 015 MEERJARENPERSPECTIEF PROGNOSE UITKOMSTEN 2014 TOELICHTINGEN Hoofdstukindeling Hoofdstuk: Pagina: 1 Aanbiedingsbrief en algemene

Nadere informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( )

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) 217 218 219 216 215 214 213 212 211 21 29 28 BATEN 8 Opbrengsten kerk (verhuur, activiteiten, bezichtiging) 33.5 34.5 35.5 31.5 4.276 3.949

Nadere informatie

40.40 pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten - -

40.40 pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten - - 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 40.10 monumentaal kerkgebouw 40.11 onderhoud 40.12 belastingen 40.13 verzekeringen 40.14 energie en water 40.19 overige lasten 40.20 nietmonumentaal

Nadere informatie

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam 2011 2016 CVK MET TOEKOMST 1.Inleiding In opdracht van de Algemene Kerkenraad is het beleidsplan door het College van Kerkrentmeesters

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014 jaarrekening 2014 INHOUD Inleiding 1-4 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 5 Exploitatierekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7-8 Toelichting op de balans 9-15 Toelichting op de exploitatierekening

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Diaconie Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.60 monumentale gebouwen 00.70 overige bebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 01 installaties

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2016 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 2 maart 2017 1 Financieel Jaarverslag 2016 Het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK) heeft de ontwerp

Nadere informatie

!!! Jaarrekening 2013

!!! Jaarrekening 2013 !!! Jaarrekening 2013 Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 11 maart 2014 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2013 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Begroting 2012

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Begroting 2012 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Begroting 2012 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2012 is door de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING. van de. Protestantse Gemeente te Eindhoven. voor het boekjaar 2010. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters

JAARREKENING. van de. Protestantse Gemeente te Eindhoven. voor het boekjaar 2010. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters JAARREKENING van de Protestantse Gemeente te Eindhoven voor het boekjaar 2010 opgesteld door het College van Kerkrentmeesters Eindhoven, 4 juli 2011 ALGEMENE INFORMATIE Protestantse Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( )

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( ) 1 versie 3 (1-02-2006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Hilversum over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 2 versie 3 (1-02-2006) Gebruik van deze begroting

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 JAARREKENING KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde

Nadere informatie

Besluit om te komen tot een gezond financieel meerjarenperspectief Financiële onderbouwing

Besluit om te komen tot een gezond financieel meerjarenperspectief Financiële onderbouwing 1 Besluit om te komen tot een gezond financieel meerjarenperspectief Financiële onderbouwing Doelstelling van het Besluit Het optimaal inzetten van de beschikbare middelen, met name gericht op het efficiënt

Nadere informatie

Begroting PGA Protestantse Gemeente Assen. Begroting Inhoud. Inleiding... 1 Begroting PGA

Begroting PGA Protestantse Gemeente Assen. Begroting Inhoud. Inleiding... 1 Begroting PGA Begroting PGA 2016 Protestantse Gemeente Assen Begroting 2016 Inhoud Inleiding... 1 Begroting PGA 2016... 3 Inleiding In de vergadering van 3 november 2015 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting

Nadere informatie

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2017

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2017 versie 4 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te Ede * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college van

Nadere informatie

Uitgangspunten en beleidspunten College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Haaksbergen Buurse

Uitgangspunten en beleidspunten College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Haaksbergen Buurse Besluit april 2015 Uitgangspunten en beleidspunten College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Haaksbergen Buurse Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Taken college van kerkrentmeester 2. Taken eredienst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8 JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Ledenaantallen... 3 2. Balans kerk... 4 3. Exploitatie kerk... 6 4. Specificatie werkgroepen... 8 1. Ledenaantallen In de toelichting op de kerkorde staat het volgende geschreven

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 6 maart 2015 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BOEKJAAR 2013 Algemene informatie 1 Blad 1. Hervormde Gemeente Veenendaal BEGROTING BOEKJAAR 2013 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: H.G. Bloemendal

Nadere informatie

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE 2004-2009 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Enschede, September 2004, vs3 1 1.INLEIDING In 2000 is tussen de Algemene

Nadere informatie

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

over het boekjaar 2015 ) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

over het boekjaar 2015 ) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. versie 3 (O1-O2~2OO6) BEGROTING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente te over

Nadere informatie

N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van Kerkrentmeesters u het memo Financieel perspectief 2012 e.v. gestuurd.

N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van Kerkrentmeesters u het memo Financieel perspectief 2012 e.v. gestuurd. Memo Financieel perspectief 2013 2017 Vervolg op memo Financieel perspectief 2012 2017 n.a.v. jaarrekening 2011 Aan Algemene Kerkenraad Geachte college, N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Delfzijl.

Protestantse Gemeente te Delfzijl. Protestantse Gemeente te Delfzijl. BEGROTING 2014 Samenvatting Kerken 80335 61.550 71.842 Verenigingsgebouwen 9058 7.000 7.731 Pastorieën 12950 15.100 14.030 Kerkelijk Inf. Bureau 2763 4.300 3.619 Begraafplaatsen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2016 Financieel jaarverslag 2016 Adres: College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Leidsche Rijn Hogeweide 6 3541 BC Utrecht E - mail: kerkrentmeestersdehoef@gmail.com Prot. Gem. Leidsche Rijn Jaarrekening 2016

Nadere informatie

datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie

datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 1 datum 30102014 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen 2 datum 30102014 * Inhoud van deze rekening Naam tabblad 1. Algemene informatie 3

Nadere informatie

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum Algemene gegevens ANBI De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling

Nadere informatie

BEGROTING PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE. van de. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters.

BEGROTING PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE. van de. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters. PROTESTANTSE GEMEENTE te ENSCHEDE BEGROTING 2012 BEGROTING van de PROTESTANTSE GEMEENTE te ENSCHEDE voor het begrotingsjaar 2012 opgesteld door het College van Kerkrentmeesters. Algemene informatie Begroting

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ANBI data Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg Telefoonnummer : 020-4977303 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 002514382 Diaconie:

Nadere informatie

Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk

Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk College van kerkrentmeesters Heemskerk, 24 oktober 2012 Algemeen Het college legt de begroting 2013 voor met een tekort van 7.700 euro. Dit beperkte

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk te Ermelo

Gereformeerde Kerk te Ermelo te Ermelo JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 Ermelo, 29 mei 2017 INHOUD Bladnummer Algemene informatie 1. Bestuursleden 3 2. Administratie en samenstelling jaarrekening 3 3. Kengetallen 3 4. Verklaringen

Nadere informatie

Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum

Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum Baten en lasten Budget 2015 Realisatie 2015 Budget 2016 Inkomsten Vrijwillige bijdragen 100.000 106.010 90.000 Collecten 6.000 7.135 6.000 Giften 1.060 Schenkingen/legaten 21.011 Overige bijdragen 90 Bijdragen

Nadere informatie

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE SOW GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE 2002-2007 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Enschede, September 2002 1.INLEIDING In 2000 is tussen de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de. Jacobikerk. Protestantse Gemeente Utrecht

Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de. Jacobikerk. Protestantse Gemeente Utrecht Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de Jacobikerk Protestantse Gemeente Utrecht 25 april 2016 Verantwoording In dit wijkjaarverslag zijn de financiën van de wijkgemeente Jacobikerk van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Delfzijl. BEGROTING 2015

Protestantse Gemeente te Delfzijl. BEGROTING 2015 Protestantse Gemeente te Delfzijl. BEGROTING 2015 Samenvatting Kerken 96.600 80335 114.103 Verenigingsgebouwen 8.400 9058 9.835 Pastorieën 15.130 12950 15.237 Kerkelijk Inf. Bureau 5.600 2763 5.961 Begraafplaatsen

Nadere informatie

Centraal

Centraal Aan het College van Kerkrentmeesters de Vergadering van Kerkrentmeesters de Algemene Kerkenraad Geachte dames en heren, Voor u ligt de jaarrekening 2013 van de Protestantse Gemeente te s-gravenhage (PGG).

Nadere informatie

Geteld, Gewogen, Gebroken. Hoofd, Hart, Handen. Een meerjaren doorrekening van de effecten van het herstructureringsplan van de AK.

Geteld, Gewogen, Gebroken. Hoofd, Hart, Handen. Een meerjaren doorrekening van de effecten van het herstructureringsplan van de AK. Geteld, Gewogen, Gebroken Hoofd, Hart, Handen Een meerjaren doorrekening van de effecten van het herstructureringsplan van de AK. November 2011 P. van den Boogert (penningmeester PGG) Aanleiding In de

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg

Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg ANBI data Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg Telefoonnummer : 020-4977303 RSIN/Fiscaal nummer Gemeente: 002514382 Diaconie:

Nadere informatie

BEGROTING. van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters. college van

BEGROTING. van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters. college van versie 4 BEGROTING van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Toelichting bij de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Toelichting bij de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. 1.Inleiding. Dit is formeel de eerste (en feitelijk de tweede) begroting van de Protestantse Gemeente te Pijnacker

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017.

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017. versie 4 BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw * (juiste kerknaam invullen) Opgesteld door het college van diakenen (selekteer 'kerkrentmeesters' of 'diakenen') Over het boekjaar:

Nadere informatie

MIJN KERK VERBINDT MIJN KERK IN BALANS

MIJN KERK VERBINDT MIJN KERK IN BALANS Kerkbalans 2017 Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot Verbinding gevraagd! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en

Nadere informatie

Wijkgemeente Emmen-Oost

Wijkgemeente Emmen-Oost Wijkgemeente Emmen-Oost Protestantse Kerk Emmen-Oost Agenda Financiële gemeenteavond 16 januari 2014, Schepershof, 19:30 uur Door: 1) Opening Petra ten Cate, voorzitter Kerkenraad 2) Uitleg avond Roelof

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Utrecht

Protestantse Gemeente Utrecht Protestantse Gemeente Utrecht Begroting 2015, versie 4 van het College van Kerkrentmeesters 22 oktober 2014 Bureau PGU Margeretha van Parmadreef 14 3561SR Utrecht 030-27 37 540 bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de EUG. Protestantse Gemeente Utrecht

Jaarrekening 2014 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de EUG. Protestantse Gemeente Utrecht Jaarrekening 2014 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de EUG Protestantse Gemeente Utrecht 2 april 2015 Verantwoording In dit wijkjaarverslag zijn de financiën van de wijkgemeente EUG van de Protestantse

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK

JAARREKENING 2013 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK JAARREKENING 2013 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK Kascontrole heeft plaatsgehad op 12 juni 2014. De algemene ledenvergadering van de Hervormde wijkvereniging Jacobikerk heeft deze jaarrekening goedgekeurd

Nadere informatie

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis. Hoofdstuk 9 en 10 aangepast ( )

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis. Hoofdstuk 9 en 10 aangepast ( ) College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis ANBI gegevens Hoofdstuk 9 en 10 aangepast (24-06-2016) 1. Formele naam van de Kerkelijke Gemeente: Hervormde Gemeente Pernis

Nadere informatie

Toelichting op de balans en de exploitatierekening 2012

Toelichting op de balans en de exploitatierekening 2012 Toelichting op de balans en de exploitatierekening 2012 Algemeen De modeljaarrekening van de Protestantse Kerk in Nederland heeft altijd wat afgeweken van de balans en exploitatierekening zoals die in

Nadere informatie

(invullen wat van toepassing is) Bij PGiwlfederatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

(invullen wat van toepassing is) Bij PGiwlfederatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. BEGROTING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch lutherse gemeente te over

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht. Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht Totaaloverzicht

Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht. Begroting 2016 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht Totaaloverzicht Totaaloverzicht Levend geld overige wijkgemeenten Totaal begroting 2016 Totaal begroting 2015 Levend geld Baten Immanuëlkerk Vermogen 81.10 Ontvangen interest bank 500 200 8.570 9.270 6.720 81.40 Rente

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2014 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2014 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. Hierdoor nemen, ten opzichte

Nadere informatie

Geluid/muziek Hieronder worden gerekend de kosten van de combo s, onderhoud van de muziekinstrumenten en van de geluidsinstallatie.

Geluid/muziek Hieronder worden gerekend de kosten van de combo s, onderhoud van de muziekinstrumenten en van de geluidsinstallatie. TOELICHTING BATEN EN LASTEN EN BEGROTING ALGEMENE GRONDSLAGEN Baten en lasten worden in beginsel geadministreerd en gepresenteerd op basis van werkelijke ontvangsten en uitgaven, in de periode waarin zij

Nadere informatie

FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE TE PUBLICEREN

FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE TE PUBLICEREN FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBITRANSPARANTIE TE PUBLICEREN GEGEVENS DOOR EEN GEMEENTE BEHORENDE TOT DE HERSTELD HERVORMDE KERK. A. A LGEMENE GEGEVENS Naam ANBI: Telefoonnummer : 0182532158 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROGNOSES VAN INKOMSTEN, UITGAVEN EN OMVANG VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE VOOR DE PERIODE 2011-2016 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Enschede, 11 oktober 2011 vs1. 1. INLEIDING In 2000 is tussen de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2015

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2015 jaarrekening 2015 INHOUD Inleiding 1-5 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 6 Exploitatierekening 2015 7 Waarderingsgrondslagen 8-9 Toelichting op de balans 10-15 Toelichting op de exploitatierekening

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

Cijfers. Kerkbalans 2015

Cijfers. Kerkbalans 2015 Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland Cijfers Kerkbalans 2015 Mr. J.L.W.M. Zuijdwijk R.-K. Economencollege Inleiding In 2017 wordt voor de 44 e maal de landelijke actie Kerkbalans gehouden. Aan

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) Zeewolde. over het boekjaar 2016

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) Zeewolde. over het boekjaar 2016 versie 3 (01022006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie