BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken"

Transcriptie

1 BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse Zaken, Wim Keppens Koning Albert II laan 28 bus 24 te 1000 Brussel Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 5 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 5 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 5 I.4 PRIJSVASTSTELLING... 5 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 6 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 7 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 8 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 9 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 9 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 9 I.11 PRIJSHERZIENINGEN...10 I.12 VARIANTEN...10 I.13 KEUZE VAN OFFERTE...10 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 LEIDEND AMBTENAAR...11 II.2 VERZEKERINGEN...11 II.3 BORGTOCHT...11 II.4 LOOPTIJD...12 II.5 WAARBORGTERMIJN...12 II.6 BETALINGSTERMIJN, OPLEVERING EN FACTURATIE III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 INLEIDING...14 III.2 OVERZICHT BESTAANDE INFRASTRUCTUUR VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN (FOD IBZ) (=EXPLOITATIEDOSSIER)...14 III.2.1 Locaties...15 III.2.2 Inventaris bestaande infrastructuur (hardware, networking, storage...)...15 III.2.3 Beheersomgevingen (gebruikte software onder licentie...)...15 III.3 RANDVOORWAARDEN, ASSUMPTIES EN UITZONDERINGEN...16 III.4 BEHEER VAN HET CONTRACT, DE INTERVENTIES EN DE DOCUMENTATIE...16 III.4.1 Opvolgingscomité...17 III.4.2 Stuurgroep...17 III.4.3 Beheersinstrument voor interventies...17 III.4.4 Documentatie...18 III.5 OMSCHRIJVING VAN TAKEN VAN DE DIENSTVERLENER...18 III.5.1 Beheer servers...19 III.5.2 Ondersteuning & Bijstand (+ Consultancy)...22 III.5.3 Medewerking verlenen aan projecten van de Directie ICT...23 III.6 VERANTWOORDELIJKHEDEN...24 III.6.1 Interventies...24 III.6.2 Exploitatie, administratie en onderhoud van de volledige Windows serverinfrastructuur...24 III.6.3 Voorstellen voor verbetering...25 III.6.4 Licenties...25 III.7 UITVOERING...25 III.8 SERVICE LEVEL AGREEMENT...25 III.8.1 Beschikbaarheid van de Windows serveromgeving...25 III.8.2 Service Levels of voor te stellen SLA...27 III.8.3 Boetes...30 III.9 RAPPORTERING...30 III.10 DOCUMENTATIE, AF TE LEVEREN PRODUCTEN EN VERPLICHTING OM UP-TO-DATE TE ZIJN MET DE REALITEIT...31 III.11 EVALUATIE VAN HET VEILIGHEIDSNIVEAU VAN DE SERVEROMGEVING EN VAN DE DIENSTVERLENER...32 III.12 MAATREGELEN DIE TIJDENS DE VOLLEDIGE DUUR VAN DEZE OPDRACHT VAN KRACHT ZIJN...33 Blz. 2

3 III.13 VERPLICHTINGEN VAN DE DIENSTVERLENER NA BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT...33 III.14 MAATREGELEN BIJ HET EINDE VAN DEZE OPDRACHT...34 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE B : BANKVERKLARING BIJLAGE C : INVENTARIS Blz. 3

4 Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Naam: FOD Binnenlandse Zaken Adres: Koning Albert II laan 28 bus 24 te 1000 Brussel Contactpersoon: Mevrouw Julie Arnhem Telefoon: 02/ Fax: 02/ Ontwerper Naam: FOD Binnenlandse Zaken Adres: Koning Albert II laan 28 bus 24 te 1000 Brussel Contactpersoon: De heer Wim Keppens Telefoon: 02/ Fax: 02/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen De borgtocht bedraagt 5% van het bedrag van de opdracht voor één jaar, excl. BTW, en zal slechts op het einde van het contract worden vrijgegeven. Artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 Aangezien de borgtocht pas aan het einde van het contract na 4 jaren wordt vrijgegeven, wordt ervoor gekozen het bedrag te beperken tot de waarde van de opdracht voor één jaar. Technische inlichtingen Technische inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Naam: FOD Binnenlandse Zaken Adres: Koning Albert II laan 28 bus 24 te 1000 Brussel Contactpersoon: De Heer Jean-Marie Haenebalcke Telefoon: 02/ Fax: 02/ Blz. 4

5 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze diensten: Exploitatie & Administratie Windows Serverpark. Toelichting: De onderhavige opdracht betreft de exploitatie en administratie van de Windows serverinfrastructuur van de FOD Binnenlandse Zaken. Plaats van dienstverlening: FOD Binnenlandse Zaken, Koning Albert II laan 28 bus 24 te 1000 Brussel Andere sites: Alsook andere sites in Brussel. I.2 Identiteit van de opdrachtgever FOD Binnenlandse Zaken Koning Albert II laan 28 bus Brussel Aanbestedende overheid De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Vice-eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. Clausule niet gunning De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht geheel of gedeeltelijk niet te gunnen. I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een gemengde opdracht. De gemengde opdracht is een opdracht waarbij de prijsvaststelling gebeurt volgens meerdere soorten bedoeld in de punten 4 tot 6 van artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 juli Blz. 5

6 I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli Minimumeisen: Bankverklaring Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Eerste criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver De inschrijver zal het bewijs leveren te beschikken over personeel (minimum 4 personen), gespecialiseerd in de in het bestek (zie technisch luik B) vooropgestelde technologie, met de nodige certificaten, profielen of ervaring, ten bewijze (minimum 4 CV) toe te voegen aan de offerte. In geval van onbeschikbaarheid van een voorgestelde persoon tijdens de looptijd van het contract, zal het profiel van een vervanger eerst aan de goedkeuring van de aanbestedende overheid moeten worden onderworpen. Het dienstverlenend personeel van de opdrachtnemer zal de Nederlandse of de Franse taal machtig zijn. Tweede criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver De inschrijver alsook het betrokken personeel, moeten een minimale veiligheid op vertrouwelijk niveau kunnen garanderen en de veiligheidsmachtigingen op het niveau vertrouwelijk van de Nationale Veiligheidsoverheid (wet ) kunnen voorleggen. Indien deze machtiging niet kan worden voorgelegd, moet de inschrijver zich bereid verklaren, betrokken personeel te onderwerpen aan een officieel veiligheidsonderzoek volgens de wet van (Verklaring toe te voegen aan offerte) Derde criterium inzake de bekwaamheid van de inschrijver De inschrijver moet zijn ervaring in dit domein aantonen door het voorleggen van ten minste één referentieopdracht voor de laatste drie jaren, door een getuigschrift van de klanten voor te leggen bevattende de opdracht, de duurtijd en het bedrag alsook de coördinaten van een contactpersoon van de klant. * In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, meer in het bijzonder de draaideurconstructie (`revolving doors') zoals bepaald in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003, onthoudt de inschrijver zich ervan een beroep te doen op een of meerdere vroegere (interne of externe) medewerkers van de aanbestedende overheid van deze opdracht, binnen twee jaar volgend op zijn/hun ontslag, opruststelling of elk ander vertrek uit de aanbestedende overheid, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oog op de voorbereiding en/of de indiening van zijn offerte/aanvraag tot deelneming of een andere tussenkomst in het kader van de gunningsprocedure, evenals voor verrichtingen in het kader van de uitvoering van deze opdracht. Dit althans voor zover er een direct verband bestaat tussen de vroegere activiteiten van de betrokken persoon/personen bij de aanbestedende overheid en zijn/hun verrichtingen in het kader van deze opdracht. Blz. 6

7 Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale mededingingsvoorwaarden vertekend kunnen zijn, worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van artikel 9 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (ingeval het gaat om een opdracht op defensie- en veiligheidsgebied : artikel 10 van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied), in concreto, hetzij de wering van de offerte, hetzij de verbreking van de opdracht, al naargelang. I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands of Frans en vult de inventaris in op het bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Deze twee bepalingen zijn niet van toepassing als de offerte en haar bijlagen elektronisch ondertekend zijn. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro. Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. Informatiesessie Er is een informatiesessie voor deze overheidsopdracht voorzien op donderdag 05/03/2015 om uur op volgende locatie: FOD Binnenlandse Zaken, Directie ICT, Koning Albert II laan, 28, bus 24, WTCII, 1000 Brussel, zaal 17K05. Complexiteit van de opdracht Gelet op de complexiteit van de opdracht, heeft de aanbestedende overheid beslist om tussen de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en de dag van de opening van de offertes, een informatiesessie te houden ten behoeve van de kandidaat-inschrijvers. Tijdens deze informatiesessie zal eerst een kort overzicht worden gegeven van het voorwerp van de opdracht. Vervolgens wordt ruimte gegeven voor het stellen van vragen. Teneinde de informatiesessie ordentelijk te laten verlopen worden de kandidaat-inschrijvers die op de informatiesessie wensen aanwezig te zijn, verzocht om hun vragen aan de aanbestedende overheid te bezorgen via . Het adres is Onderwerp van de mail: 'EXPADMWIN2015: Vragen'. Enkel de vragen die ten laatste op de vijfde werkdag vóór de informatiesessie bij de aanbestedende overheid zijn toegekomen, zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord. Blz. 7

8 Aan de ingang van de vergaderzaal zullen de aanwezigen worden verzocht om de identiteit van hun onderneming die zij vertegenwoordigen en hun volledig adres te vermelden op een aanwezigheidslijst. Naderhand zal de aanbestedende overheid aan alle aanwezigen een proces-verbaal van de informatiesessie opzenden. De kandidaat-inschrijvers die niet op de informatiesessie aanwezig konden zijn, kunnen het procesverbaal opvragen bij de aanbestedende overheid (per op het adres ). I.7 Indienen van de offerte Offerte verstuurd via elektronische middelen De elektronische offertes kunnen verstuurd worden via de e-tendering internetsite die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 15 juli Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen. De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Indien nodig worden bijkomende documenten gescand om ze bij de offerte te voegen. Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd. De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes. Om te verhelpen aan sommige problemen die zich kunnen voordoen bij de overlegging, de ontvangst of de opening van met elektronische middelen ingediende offertes geeft de aanbestedende overheid aan de inschrijver de toestemming om zowel een offerte, overgelegd met elektronische middelen, in te dienen als een veiligheidskopie, opgesteld met elektronische middelen of op papier. Deze veiligheidskopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk veiligheidskopie wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. De veiligheidskopie is voor het overige onderworpen aan de op de offertes toepasselijke regels van dit bestek en het Koninklijk Besluit van 15 juli Meer informatie kan u vinden op volgende website: of via de e- procurement helpdesk op het nummer: +32 (0) Offerte die niet elektronisch wordt ingediend De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting en het besteknummer (IBZ/ICT/2015/EXPADMWIN) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan: FOD Binnenlandse Zaken Directie ICT Blz. 8

9 Mevrouw Julie Arnhem Koning Albert II laan 28 bus Brussel De drager overhandigt de offerte aan mevrouw Julie Arnhem of deponeert ze op het secretariaat van de Directie ICT. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. I.8 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: FOD Binnenlandse Zaken, Directie ICT, Koning Albert II laan 28, bus 24, 1000 Brussel, zaal 17K05, WTCII Datum: donderdag 02/04/2015 om uur. I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 180 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht Prijs 60 1 Prijs 60 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs Kwaliteit van de dienstverlening en Service Level Agreement (SLA) 40 2 Service Level Agreement (SLA) 20 Organisatie van beheer van de servers 10 Organisatie van Ondersteuning en bijstand 10 Zie deel III. Technische bepalingen Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend. Blz. 9

10 I.11 Prijsherzieningen De prijsherziening wordt berekend met volgende formule: Prijsherziening = herzieningscoëfficiënt (k) * herzienbaar gedeelte k = 0,4 * s/s + 0,4 * i/i + 0,2 S =het gemiddelde van de uurlonen van de geschoolde werklieden, de geoefende werklieden en de handlangers, zoals die door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf vastgesteld zijn, vermeerderd met het totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen, zoals aangenomen door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, 10 kalenderdagen voor de opening van de offertes. s = hetzelfde gemiddelde van de uurlonen, zoals aangenomen door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, op de aanvangsdatum van de maandelijkse periode van het voorschot. I = het referentieindexcijfer op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste producten in het bouwbedrijf op de inlandse markt, vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, voor de kalendermaand die de opening van de offertes voorafgaat. i = hetzelfde referentieindexcijfer, vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, voor de kalendermaand die de maandelijkse periode van het voorschot voorafgaat. I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.13 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver voorbehoudsloos akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om hetzij de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen hetzij verduidelijking te vragen aan de inschrijver. Blz. 10

11 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: mevrouw Pascale Ros Adres: FOD Binnenlandse Zaken, Koning Albert II laan 28 bus 24 te 1000 Brussel Telefoon: 02/ Fax: 02/ II.2 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. II.3 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: De borgtocht bedraagt 5% van het bedrag van de opdracht voor één jaar, excl. BTW. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de oplevering. De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekend schrijven. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht. Blz. 11

12 II.4 Looptijd Termijn in maanden: 48 maanden Voorziene begindatum van de diensten: 1 november 2015 Voorziene einddatum van de diensten: 31 oktober 2019 Vroegtijdig een einde stellen aan de overeenkomst: Iedere partij kan nochtans vroegtijdig een einde stellen aan de overeenkomst op het einde van het eerste, het tweede of het derde jaar, op voorwaarde dat de betekening aan de andere partij per aangetekend schrijven wordt gedaan minstens 120 kalenderdagen vóór het einde van het eerste, het tweede of het derde jaar, naargelang het geval. In dit geval kan de partij die het opzeggen van het contract moet ondergaan, uit hoofde van deze opzegging geen schadevergoeding eisen. Indien tijdens de uitvoeringsperiode van het contract een raamcontract op niveau van de federale staat ter beschikking komt, zal de aanbestedende overheid in ieder geval verplicht zijn hier op in te schrijven. Einde contract: Kennisoverdracht De inschrijver voegt bij zijn offerte een rubriek 'einde contract' waar hij een volledige kennisoverdracht aan de aanbestedende overheid garandeert alsook een methode en een actieplan met schedule voor deze kennisoverdracht. II.5 Waarborgtermijn Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. II.6 Betalingstermijn, Oplevering en Facturatie. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de beëindiging van de diensten, om de formaliteiten betreffende de keuring en de voorlopige oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn of te rekenen vanaf de dag die volgt op de laatste dag van de verificatietermijn indien deze minder is dan dertig dagen, en voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Wanneer de opdrachtdocumenten niet voorzien in een afzonderlijke schuldvordering, geldt de factuur als schuldvordering. Blz. 12

13 Bij het verstrijken van de termijn van 30 dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor de afwerking van het geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener om de leidend ambtenaar bij een aangetekende brief hiervan in kennis te stellen en hem bij deze gelegenheid te vragen om tot de oplevering over te gaan. Binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag van de dienstverlener wordt naargelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. De oplevering gebeurt op het einde van het contract. Enkel behoorlijk uitgevoerde diensten mogen worden gefactureerd. De betaling zal in twaalfden gebeuren na maandelijks geleverde prestatie. De facturen mogen slechts worden overgemaakt na uitgevoerde en aanvaarde diensten, voor dit contract, in twaalfden op het einde van elke maand (op jaarbasis). De dienstverlener zendt de facturen (in één exemplaar) en het proces-verbaal van oplevering van de diensten (origineel exemplaar) naar het volgende adres: Mw. J. Arnhem FOD Binnenlandse Zaken, Directie ICT Koning Albert II laan, 28, bus 24, WTCII, 1000 Brussel. De inschrijver verklaart zich akkoord de facturatie te splitsen per Directie indien de aanbestedende overheid hierom vraagt. In dit geval zal de verdeelsleutel de inschrijver worden medegedeeld bij aanvang van het contract (zie technisch luik aansluiting andere directies ). De factuur dient te worden opgesteld in EURO. Blz. 13

14 III. Technische bepalingen III.1 Inleiding Centraal in deze opdracht is het voorzien van de FOD Binnenlandse Zaken (FOD IBZ) in gespecialiseerde technische diensten voor het beheer van de eengemaakte WINTEL omgeving van de Directie ICT. In grote lijnen houdt dit o.a. in : - Beheer servers : o het up to date houden van de bestaande ICT infrastructuur met in hoofdzaak Microsoft Software o configureren van hardware en software voor een optimale performantie, met inbegrip van de EMC² SAN omgeving met VNX en andere direct aan de servers gekoppelde interface appliances o beheer van overkoepelende software omgevingen zoals SharePoint, SQL server, IIS, BizTalk, Exchange, e.a. o oplossen van alle systeem georiënteerde incidenten met een gegarandeerde systeembeschikbaarheid in 7x 24 regime - Ondersteuning & Bijstand : o advies voor toekomstige uitbreidingen, veiligheid en architecturale aanpassingen o professioneel advies geven voor Business Continuity en Disaster recovery Het uiteindelijke doel van deze opdracht is dat de Windows-servers beschikbaar zijn voor de betrokken gebruikers volgens de verder beschreven SLA en in overeenstemming met de noden van de verschillende Algemene Directies van de FOD IBZ. III.2 Overzicht bestaande infrastructuur van de FOD Binnenlandse Zaken (FOD IBZ) (=Exploitatiedossier) De Directie ICT van de FOD IBZ biedt o.a. een LAN infrastructuur aan die door alle directies van de FOD IBZ gebruikt wordt. De individuele eindgebruikers van deze directies doen beroep op de eigen helpdesk of de gecentraliseerde ICT helpdesk. In 2007 werd beslist om alle ICT infrastructuur, onder het beheer van de Directie ICT, te harmoniseren in een WINTEL omgeving. De nodige netwerkinfrastructuur om deze omschakeling soepel te laten verlopen werd aangelegd. De verschillende IBZ sites in Brussel zijn met elkaar verbonden via een redundante fiberkabel. De toegang naar Internet gebeurt via een FedMan aansluiting van FedICT. Alle server- en mainframe-toepassingen werden geconverteerd naar MS Windows-toepassingen. In hoofdzaak verleent de Directie ICT diensten aan de centrale diensten van de FOD IBZ en aan de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. De andere Algemene Directies zoals Civiele Veiligheid, Veiligheid en Preventie, Crisiscentrum van de regering, Instellingen en Bevolking zijn qua toepassingen en infrastructuur minder afhankelijk van de Directie ICT. Alle Algemene Directies en diensten van de FOD IBZ hebben de mogelijkheid om aan dezelfde voorwaarden aan te sluiten op dit contract voor het beheer van hun specifieke servers. Blz. 14

15 III.2.1 Locaties De Directie ICT is gehuisvest in het WTC II gebouw te Brussel, Koning Albert II laan 28, van hieruit worden alle sites met servers beheerd. Een backup data center en een netwerk knooppunt met de DMZ servers bevinden zich in Brussel centrum. III.2.2 Inventaris bestaande infrastructuur (hardware, networking, storage...) Kort samengevat omvat de infrastructuur van de FOD IBZ hetvolgende : Servers: totaal 150, 124 fysiek + 26 virtueel (HP Proliant DL3x0 servers en HP BL4x0 Bladeservers in (11) C7000 enclosures) Storage: 2 x 30Tbyte EMC² VNX met RecoverPoint, 26 SAN FC switches van Brocade Tape libraries: 2 HP MSL Ultrium 1840 FC LTO4 LAN : - 2 CISCO Catalyst 6509, 4 CISCO Catalyst 4500 en ports POE - Barracuda Spam filter - Juniper ISG2000 clustered FireWall en VPN toegang - VOIP AVAYA telefonie Bij gunning van de opdracht zal de dienstverlener een detailoverzicht van de in gebruik zijnde ICT infrastructuur ontvangen waarvoor het beheer aan hem wordt toevertrouwd. De inschrijver voorziet in zijn offerte een jaarprijs voor het beheer van het serverpark, rekening houdend met de specificaties van de machines, de gevraagde SLA per machine voor een totaal van : - 29 productieservers (waarvoor SLA type 1 geldt), waaronder 6 virtuele (= 2 fysiek) test, acceptatie & ontwikkelservers (waarvoor SLA type 2 geldt), waaronder 20 virtuele (= 7 fysiek) Het detailoverzicht van de in gebruik zijnde ICT infrastructuur zal jaarlijks worden herzien (nieuwe servers worden toegevoegd, uit dienst genomen servers worden verwijderd), waarop de dienstverlener zal worden gevraagd om de nieuw toegevoegde machines toe te voegen aan of te verwijderen uit de lijst en de globale jaarprijs voor het beheer te actualiseren. Deze nieuwe jaarprijzen dienen in lijn te zijn met de al gedefinieerde prijzen voor de bestaande machines met vergelijkbare specificaties en SLA. De inschrijver neemt nota van het feit dat bij vernieuwing van de hardware, de FOD IBZ niet kan garanderen bij dezelfde constructeur van hardware blijven. III.2.3 Beheersomgevingen (gebruikte software onder licentie...) Software inventaris die momenteel in gebruik en onder licentie is: Microsoft : Windows Server 2003, 2008 & 2012 met HyperV (32 & 64 bit) Clustering BizTalk Server Exchange Server Forefront Family Project Server Search Server SharePoint Server SQL Server System Center Configuration Manager System Center Operations Manager System Center Virtual Machine Manager Blz. 15

16 HP Virtual Server, HyperV en VmWare Visual Studio Team System ISA Server (TMG) HP Data Protector HP Insight Manager HP Packages de MS SCOM Brocade Brocade San Health Brocade DCFM Pro + Brocade Web tools EMC EMC UniSphere EMC UniSphere for Recoverpoint Anti-Virus MS ForeFront & SCCM Anti-Spam Barracuda 600 VMWARE VmWare vsphere 4 MONITORING Orion Solarwinds MS SCOM III.3 Randvoorwaarden, assumpties en uitzonderingen De dienstverlener zal onbeperkt toegang hebben tot de technische lokalen waarin de Windowsservers en netwerkcomponenten geplaatst zijn. Voor onderliggende ICT-componenten die niet in beheer zijn bij de dienstverlener zijn met de betrokken derden de nodige afspraken gemaakt. Dit is nader omschreven in punt III.6 Verantwoordelijkheden. Het beheer van het netwerk LAN, WAN en VOIP telefonie maakt geen deel uit van deze opdracht. Het netwerk is volledig in eigen beheer van de FOD IBZ. De serveromgeving van de DMZ en de ISAservers met hun gekoppelde Domain controllers (DNS, DHCP, Radius) maken wel deel uit van deze opdracht. De VNX omgeving staat onder contract voor onderhoud en voor hardware defecten bij EMC² in 7x24 mode. De servers bevinden zich op 2 verschillende locaties, de DMZ bevindt zich op een derde locatie. III.4 Beheer van het contract, de interventies en de documentatie Teneinde de opvolging van de prestaties en het gebruik van de budgetten te garanderen zal de dienstverlener twee Comités oprichten, gemeenschappelijk voor de verschillende soorten van diensten (beheer servers, Ondersteuning & Bijstand). De dienstverlener zal samen met de FOD IBZ ook een instrument ( ticketting tool ) gebruiken voor de opvolging/het beheer van de verschillende Blz. 16

17 soorten van interventies. Ten slotte moet de dienstverlener de configuratiegegevens en alle andere nuttige documentatie zoals hieronder (en in punt 10 Documentatie, af te leveren producten en verplichting om up-to-date te zijn met de realiteit ) beschreven ter beschikking stellen van de FOD IBZ. III.4.1 Opvolgingscomité Het opvolgingscomité verzekert de operationele opvolging van de prestaties en voert o.a. de volgende taken uit: Een synthese van de aanvragen geregistreerd in het interventiebeheersinstrument, die het geheel van de informatie bevat die nodig is voor het evalueren van de prestaties (splitsen van de prestaties volgens type van beheer, gemiddelde oplossingsduur, ). Een volgorde van prioriteit bepalen voor de gevraagde changes en/of geplande projecten Bespreken van de maandelijkse rapporten Bespreken van de eventuele incidenten en hun conformiteit met de voorgestelde SLA Opvolgen van de aangeleverde documentatie Bespreken verbetervoorstellen Het opvolgingscomité is samengesteld uit ten minste een projectleider van de FOD IBZ en een projectleider van de dienstverlener. Het komt elke maand samen of op de uitdrukkelijke vraag van een van de partners. De dienstverlener maakt een verslag van het overleg en bezorgt dit binnen de 4 werkdagen aan de FOD IBZ. III.4.2 Stuurgroep De stuurgroep vervult o.a. de volgende taken: Algemene controle van de uitvoering van de opdracht Beslissen over de prioriteit nog niet behandelde aanvragen en/of projecten Beslissen over eventueel vastgestelde en niet opgeloste meningsverschillen. Goedkeuren van de periodieke rapporten Voorstellen van financiële, technische en organisatorische oplossingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de prestaties. Valideren verbetervoorstellen De stuurgroep is samengesteld uit ten minste een lid van het management van de Directie ICT van de FOD IBZ en een lid van het management van de dienstverlener, beiden bijgestaan door de respectieve projectleiders. Het komt een keer per trimester samen of op uitdrukkelijke vraag van een van de partijen. De dienstverlener maakt een verslag van het overleg en bezorgt dit binnen de 4 werkdagen aan de FOD IBZ. III.4.3 Beheersinstrument voor interventies De FOD IBZ stelt de dienstverlener een instrument ter beschikking voor het beheren van de interventies, geïnstalleerd op de infrastructuur van de FOD IBZ. Dit instrument (ticketing tool) zal van buitenaf via een Web interface met VPN identificatie toegankelijk zijn voor de gemachtigde personen van de dienstverlener, teneinde de gezamenlijke informatie verbonden aan de interventies bij te werken en te consulteren. De dienstverlener zal ook toegang hebben tot de reporting functies. De onderstaande lijst toont het verband tussen het type vraag ingevoerd in het beheersinstrument en de verschillende soorten van beheer : Beheer servers (Aanpassingen aan systemen, architectuur, serverconfig, IIS webconfig, MS patches, verhuis van applicaties, ) zullen steeds dienen te Blz. 17

18 worden goedgekeurd tijdens het CIDO (interdisciplinair overleg). System CHANGE request Beheer servers (aanpassing van bestaande applicaties, nieuwe versie van applicatie, emergency patch ) Application Software CHANGE request Beheer servers (maandelijkse rapporten, overdracht van Log-bestanden, defragmentatie van disken, verificatie van backup, verificatie van security, ) SYSTEM REOCCURING TASK Incident Management INCIDENT (system Issue) (SLA is van toepassing) Problem Management PROBLEM (SLA is niet van toepassing) Ondersteuning & bijstand SUPPORT voor project of consulting Als het beheersinstrument van de interventies ontoegankelijk zou zijn ten gevolge van een technisch probleem of een onderhoud, dient de dienstverlener de aanvragen per te aanvaarden. Daartoe moet de dienstverlener een functionele mailbox configureren bestemd voor dit contract en de FOD IBZ hierover informeren bij de start van het contract. Deze functionele mailbox zal alleen en uitsluitend worden gebruikt als het beheerssysteem niet beschikbaar is. De FOD IBZ zal het invoeren van de aanvragen in het interventiebeheersinstrument voor zijn rekening nemen van zodra dit mogelijk is. III.4.4 Documentatie Elk door de dienstverlener gewijzigd configuratie moet op gepaste wijze gedocumenteerd worden in een configuratiedatabank (CMDB). Het geheel aan documentatie (tests, rapporten, werkmethodologie, inventaris van frequente problemen (+ hun workaround oplossing), systeemdocumentatie, architectuur-, beheers-, back-up-, recovery- en archiveringsschema s (zie ook punt 10 Documentatie, af te leveren producten en verplichting om up-to-date te zijn met de realiteit )) wordt bijeengebracht op een Sharepoint site van de FOD IBZ die voor het gemachtigd personeel van de dienstverlener toegankelijk zal zijn via VPN. Het bijhouden van deze documentatie maakt deel uit van de opdracht van de dienstverlener. III.5 Omschrijving van taken van de dienstverlener Deze opdracht bestaat uit twee grote delen, m.n. : - Het beheer van de servers - Ondersteuning & bijstand De inschrijver zal in zijn offerte voor het deel beheer van de servers een jaarprijs opgeven per machine rekening houdend met de technische specificaties van die machines en de gevraagde SLA. Hij voegt bij zijn offerte een beschrijvend document toe hoe hij het beheer van de servers zal organiseren, rekening houdend met de bepalingen hieronder. Voor het deel Ondersteuning & Bijstand (incl. de tijd nodig om deel te nemen aan diverse overlegcomités, tijd nodig voor het opstellen van rapporten, het maken van verslagen, aanleveren van documentatie ) geeft de inschrijver een globale forfaitaire jaarprijs. Hij voegt bij zijn offerte tevens een beschrijvend document hoe hij de gevraagde Ondersteuning & Bijstand zal organiseren, rekening houdend met de bepalingen hieronder. Tenslotte zal de inschrijver in zijn offerte ook nog een prijs per mandag opgeven die als basis zal dienen voor de berekening van de kosten voor de ondersteuning aan en de uitvoering van grote projecten. In onderstaande worden de diverse activiteiten die onder elkeen van de delen begrepen worden nader beschreven. Blz. 18

19 III.5.1 Beheer servers De basisopdracht bestaat in het beschikbaar houden van een geïntegreerde infrastructuur van Windows-servers overeenkomstig de per server afgesproken kwalitatieve en kwantitatieve vereisten. Tevens behoort het regelmatig nakijken en monitoren van de betrokken systemen tot deze opdracht. Deze opdracht is "end to end" in de zin dat voor alle onderliggende IT-componenten (software, netwerk, servers, ) de nodige processen en activiteiten (monitoring, back-up, gegevensopslag ) door de dienstverlener moeten worden ingericht om de dienst op een professionele manier en overeenkomstig de voorgestelde SLA te kunnen leveren aan de betrokken gebruikers. Enkele te realiseren objectieven zijn: Het ter beschikking stellen en houden van een operationele Windows-serveromgeving voor bedrijfstoepassingen en/of andere services ten behoeve van de gebruikers conform de afgesproken SLA ; Het operationeel beheer van de Windows-servers waarop de bedrijfstoepassingen en/of andere services draaien. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de bedrijfstoepassingen en/of andere services moeten beschermd worden tegen oneigenlijke toegang; Het installeren en beheren van MicroSoft applicatie Software volgens de MS standaarden aangepast aan de IBZ configuratie Het installeren van applicaties die lokaal ontwikkeld zijn door IBZ developpers volgens SRD (Software Release Description) na goedkeuring door CIDO (= Change Management Board) Medewerking en advies bij het installeren en beheren van software van derden aangekocht door IBZ Het beheer van de SAN omgeving, zowel wat betreft de Brocade FC switchen, als het beheer van de EMC² VNX omgeving. Het actualiseren en eventueel (her-)oprichten van de configuratiedatabank (CMDB) met betrekking tot de ICT-componenten die binnen deze opdracht vallen in het kader van wijzigingen aan de exploitatieomgeving, Een optimalisatie van het serverpark doorvoeren in functie van de benodigde capaciteit en beschikbaarheid; Voor het beheer van de servers wordt bij voorkeur ITIL methodologie gevolgd. Hieronder wordt o.m. begrepen : III Beschikbaarheidsbeheer Beschikbaar houden van alle Windows-servers en alle processen die noodzakelijk zijn om de serverfunctionaliteiten volledig beschikbaar te stellen aan alle betrokken gebruikers; Starten, stoppen en herstarten van de Windows-servers; Installatie van service packs, beveiligingspatches en hotfixes op de Windows-servers; Beheer schijfconfiguratie en capaciteit; ook in de SAN omgeving Actueel houden van microcodes van infrastructuur in de perifere omgeving van de servers zoals Brocade FC switchen, MSL 8096 librairies, LTO drives, HP ILO software en firmware, ea. Uitvoeren van een jaarlijkse test van shutdown en heropstart voor de beschikbaar gehouden Windows-servers; Het opnemen in de operationele omgeving van bijkomende Windows-serverinfrastructuur nadat deze infrastructuur via de acceptatieomgeving werd aanvaard; In geval van gevirtualiseerde Windows-infrastructuur : het overplaatsen van een virtuele server of een ruimte voor gegevensopslag naar een andere infrastructuur, bijvoorbeeld wanneer de resource-behoeften stijgen, of wanneer de infrastructuur dient vervangen te worden. Op vraag van de Directie ICT uit dienst nemen van Windows-serverinfrastructuur (met inbegrip van het professioneel wissen van gegevens van disken) die niet meer gebruikt wordt. Blz. 19

20 III Veiligheidsbeheer Het beheer van de administratieve rechten van servers via MS Active Directory Toekennen van leesrechten op niveau van het besturingssysteem voor bepaalde technische medewerkers van de Directie ICT (na onderlinge afspraak); Het implementeren en beheren van antivirusmaatregelen voor de Windows-serveromgeving; Het beheer van de ISA servers met hun veiligheidsregels en gebruikers via AD (reverse proxy) Het beheer van DNS entries Het beheer van DHCP setup in samenwerking met de dienst Netwerken van IBZ ICT Bepalen, onderhouden, implementeren en meten van de security baseline m.b.t. het beschikbaar houden van de Windows-serverinfrastructuur III Performantie- en capaciteitsbeheer Belangrijke parameters van de verschillende servercomponenten worden opgevolgd en gemonitored. Via monitoring op te volgen parameters zijn oa.: de bezetting van de kritische systeemcomponenten, opsporen van kritische gebeurtenissen in applicaties, antwoordtijd van de Windows-servers, er dient ook rekening gehouden met de performantie van de SAN omgeving; Capaciteitsuitbreidingsvoorstellen worden opgemaakt en regelmatig voorgelegd aan de Directie ICT. Het regelmatig nakijken en optimaal tunen van de Windows-serversystemen en -software; De Directie ICT informeren over en het, na akkoord uitvoeren van geschikte tuning- en optimaliseringsactiviteiten III Versiebeheer Updates uitvoeren van de Windows-systeemsoftware na wederzijds akkoord tussen de Directie ICT en de dienstverlener. Volgens de opgestelde releasekalender en rekening houdend met de voorgestelde SLA, installeren van systeempatches, Beheer systeem software updates, minor versies, major releases; III Back-up en recovery beheer Professioneel advies i.v.m. het organiseren van de back-up procedures moet van die aard zijn dat de kwaliteit van de back-ups voldoende gegarandeerd wordt om een restore mogelijk te maken; In samenspraak met de Directie ICT, opstellen van de configuratie van de back-up-, snapshoten failover systemen om maximale beschikbaarheid van de Windows-servers te garanderen. De dienstverlener voert een recovery van server-systeembestanden uit wanneer dit nodig is en dit in overleg met de Directie ICT. De term recovery verwijst naar het herstellen van gegevens van back-up op systeemniveau. Onderhouden, testen en bijsturen van de bestaande disaster recovery plannen. Blz. 20

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE OPEN OFFERTEAANVRAAG met

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2014-10 NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Uiterste indieningsdatum offertes: op 28 mei 2014 om 11.00 uur

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LEGIONELLA AKTIEPLAN & BESTRIJDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN OFFERTEAANVRAAG. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LEGIONELLA AKTIEPLAN & BESTRIJDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN OFFERTEAANVRAAG. Europese School Europawijk Mol Ref.: LG.ESM BIJZONDER BESTEK VOOR DE OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP LEGIONELLA AKTIEPLAN & BESTRIJDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Europese School

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW MET 2 PERCELEN Vervangen Ramen, buitendeuren en glas En Vervangen glasdallen OPEN OFFERTEVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Leveringen. Aankoop en levering van schoolboeken. Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking

BIJZONDER BESTEK. Leveringen. Aankoop en levering van schoolboeken. Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR Leveringen MET ALS VOORWERP Aankoop en levering van schoolboeken Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking Opdrachtgevend bestuur VZW ECOV Sinte Annalaan

Nadere informatie

BESTEK WERKEN KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BESTEK WERKEN KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein 1 3010 LEUVEN SELECTIEBESTEK Referentie: INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Opdracht: Raamovereenkomst in verband met levering,

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese School Mol Ontwerper Europese

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GENK EN HASSELT: HAALBAARHEIDSSTUDIE VOOR DE MOGELIJKE IMPLEMENTATIE VAN EEN FIETSDEELSYSTEEM (PERCEEL 1) EN OPMAAK VAN EEN BESTEK

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND

PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2015-023 PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

HUREN VAN PLANTEN VOOR EVENEMENTEN

HUREN VAN PLANTEN VOOR EVENEMENTEN Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: INVERDE-2015-002 RAAMOVEREENKOMST HUREN VAN PLANTEN VOOR EVENEMENTEN Uiterste indieningsdatum offertes: op dinsdag 17

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/159 ADVIES NR 13/66 VAN 2 JULI 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING INSTALLATIE EN INTEGRATIE VAN BACK-UP

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Voorbeeldbestek Ingroenen kerkhoven

Voorbeeldbestek Ingroenen kerkhoven Voorbeeldbestek Ingroenen kerkhoven BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT DIENSTEN OPMAKEN MASTERPLAN VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN BEGRAAFPLAATS + UITVOERING VAN DE HERINRICHTING VOLGENS EEN DESIGN AND BUILD-FORMULE

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen Technische ondersteuning door ICT-Profielen Pagina 1 van 6 1 Scope en doel Via dit dienstenaanbod kan de Klant op een flexibele manier en aan marktconforme voorwaarden ICTgerelateerde opdrachten in middelenverbintenis

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMCONTRACT FAIRTRADE VOEDINGSPRODUCTEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. Provincie Oost-Vlaanderen

BESTEK LEVERINGEN RAAMCONTRACT FAIRTRADE VOEDINGSPRODUCTEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. Provincie Oost-Vlaanderen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMCONTRACT FAIRTRADE VOEDINGSPRODUCTEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

AANKOOP GRAF GRAAFMACHINE

AANKOOP GRAF GRAAFMACHINE OPDRACHTGEVEND BESTUUR STAD BERINGEN BENAMING VAN DE LEVERINGEN L2016ter143-2259 WERKPLAATSEN AANKOOP GRAF GRAAFMACHINE NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER Stad Beringen Werkplaatsen Nijverheidspark 24 te 3580

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN B E S T E K VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING DEEL 1 : ADMINISTRATIEVE CLAUSULES ONDERHOUD EN DEPANNAGE VAN DE VERWARMING EN DE GEFORCEERDE KOELING

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur OCMW

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Woensdag 06.06.2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A Advocaten Praktijkassistente VUB 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Flexibele gunningsprocedures

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 15/MJE-216/16-20V DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK 15/MJE-216/16-20V DIENSTEN BIJZONDER BESTEK 15/MJE-216/16-20V VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP DIENST ICT. RAAMOVEREENKOMST VIA OPDRACHTENCENTRALE STAD AALST. MOBIELE TELEFONIE VOOR EEN PERIODE VAN MINIMUM

Nadere informatie

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag Bestek voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving algemene offerte-aanvraag Opdrachtgevend bestuur: Provincie Oost-Vlaanderen Blz. 1

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements Support / Helpdesk Voor vragen of problemen kan u zich steeds wenden tot de helpdesk. De SLA contracten geven u hierbij echter garanties en een duidelijke omkadering wat er wel

Nadere informatie

1424 AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN

1424 AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek nr.: 1424 Bestuur: Opdracht: Howest Hogeschool West-Vlaanderen VAH

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS 2015-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 11 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

Agentschap voor Landbouw en Visserij. Procesondersteuning

Agentschap voor Landbouw en Visserij. Procesondersteuning Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten OPD2014 Microsoft licenties en Software Assurance Het hernieuwen van de Software Assurance op de producten uit het Microsoft Enterprise Agreement

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS 2015-001-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 9 maart om 10.00 uur Auteur

Nadere informatie

Monitoring as a Service

Monitoring as a Service Monitoring as a Service APERTOSO NV Guido Gezellaan 16 9800 Deinze Tel.: +32 9 381 64 50 Probleemstelling IT diensten kampen vaak met het probleem van een gebrek aan een duidelijke, allesomvattende monitoringoplossing.

Nadere informatie