EEN BOETE! Wat nu? De Arbeidsinspectie sancties en beroepsmogelijkheden. Arbouw voor gezond en veilig werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN BOETE! Wat nu? De Arbeidsinspectie sancties en beroepsmogelijkheden. Arbouw voor gezond en veilig werken"

Transcriptie

1 EEN BOETE! Wat nu? De Arbeidsinspectie sancties en beroepsmogelijkheden Arbouw voor gezond en veilig werken

2 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. Binnen Arbouw participeren Bouwend Nederland, Federatie van Ondernemersorganisaties in de Afbouw (FOA), FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV. Stichting Arbouw november Alle rechten voorbehouden. De producten, informatie, tekst, afbeeldingen, foto s, illustraties, lay-out, grafische vormgeving, technische voorzieningen en overige werken van Stichting Arbouw ( de werken ), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Benelux Merkenwet, de Databankenwet en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Arbouw. Het bekijken van de werken en het maken van kopieën voor eigen individueel gebruik is toegestaan voorzover binnen de toepasselijke wet- en regelgeving aangegeven grenzen. De woord- en beeldmerken op de werken zijn van Stichting Arbouw en/of haar licentiegever(s). Het is niet toegestaan één of meerdere van deze merken en logo s te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Stichting Arbouw of de betrokken licentiegever(s). Stichting Arbouw is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) haar (informatie) producten, software daaronder mede begrepen, noch voor het (her)gebruik daarvan door derden. Stichting Arbouw is niet aansprakelijk voor fouten in (de inhoud van) haar (informatie) producten noch voor eventuele (gevolg)schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het (her)gebruik daarvan door derden.

3 EEN BOETE! Wat nu? De Arbeidsinspectie: sancties en beroepsmogelijkheden

4 Voorwoord Door de inspanningen van zowel werkgevers als werknemers in de bouwnijverheid is het ziekteverzuim en de WAO-instroom gedaald tot op of zelfs onder het landelijk gemiddelde. Ondanks alle inspanningen om gezonder en veiliger te werken, constateert de Arbeidsinspectie toch jaarlijks een groot aantal overtredingen. Als onverhoopt bij u een overtreding wordt gesignaleerd, dan is het belangrijk om te weten welke activiteiten er van u worden verwacht en welke stappen u zelf kunt nemen als u het bijvoorbeeld niet eens bent met de constatering van de Arbeidsinspectie. In deze brochure staat beschreven hoe de Arbeidsinspectie werkt, welke bevoegdheden zij heeft en aan welke eisen de Arbeidsinspectie moet voldoen bij het uitvoeren van het ambtelijk toezicht en het opleggen van sancties. Vervolgens wordt de procedure van de bestuurlijke boete beschreven. Ook wordt uitgelegd hoe u het beste bezwaar kunt aantekenen tegen een eis tot naleving, stillegging werk of een boetebeschikking. De procedurevoering is samengevat in een schema dat u aantreft op de laatste pagina van deze brochure.

5 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. De wet 5 3. Toezicht en ambtelijke bevelen 6 4. Strafrecht en bestuursrecht 9 5. Sanctie Zorgvuldigheidseisen Arbeidsinspectie De procedure van een bestuurlijke boete Mogelijkheden tot bezwaar en (hoger) beroep Procedure Formele eisen van een besluit Bezwaar Beroep Hoger beroep Meer informatie Procedurevorming in schematische vorm 17 3

6 1 Inleiding De ambtenaren van de Arbeidsinspectie, een onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), zijn belast met het toezicht op de naleving van de wetten en regels op het gebied van arbeid. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn: de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet Minimumloon, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet. In deze brochure wordt uitsluitend ingegaan op de Arbeidsomstandighedenwet. De ambtenaren van de Arbeidsinspectie hebben verschillende instrumenten tot hun beschikking om toezicht te houden op het naleven van deze wetten, waaronder het opleggen van sancties. Hun bevoegdheden zijn in feite gebaseerd op twee wettelijke pijlers, te weten: 1. De Arbeidsomstandighedenwet en de daarop gebaseerde Arbobesluiten 2. De Wet op de Economische Delicten en het Wetboek van Strafrecht tweede categorie heeft de Arbeidsinspectie opsporingsbevoegdheden in verband met mogelijke strafvervolging. Deze brochure geeft u informatie over de mogelijkheden voor het aantekenen van bezwaar en beroep tegen een door de Arbeidsinspectie genomen besluit of opgelegde bestuurlijke sanctie op basis van de bevoegdheden zoals genoemd in de eerste categorie. Er wordt niet ingegaan op het proces en de verweermogelijkheden in het kader van strafvervolging. De eerste categorie heeft te maken met het in goede banen leiden van de arbeidsomstandigheden bij de uitvoering van de werkzaamheden. Op basis van de 4

7 2 De wet De Arbeidsomstandighedenwet bevat een aantal mogelijkheden om toezicht te houden op de naleving van deze wet. Dit toezicht op de wet is neergelegd bij de ambtenaren van de Arbeidsinspectie. In de Arbeidsomstandighedenwet is dit genoemd Toezicht en ambtelijke bevelen en is opgenomen in hoofdstuk 5. Naar aanleiding van het ambtelijk toezicht kan een ambtelijk bevel en een sanctie worden opgelegd, hetgeen is geregeld in hoofdstuk 5 en 7 van de Arbeidsomstandighedenwet. De werkgever of de werknemer kan het niet eens zijn met de besluiten van de toezichthouder, de ambtenaar van de Arbeidsinspectie. Zij kunnen zich hier tegen verweren door bezwaar aan te tekenen. Hierop is hoofdstuk 6 van de Arbeidsomstandighedenwet en de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 5

8 3 Toezicht en ambtelijke bevelen Zoals gezegd zijn de ambtenaren van de Arbeidsinspectie belast met de uitvoering van hoofdstuk 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. Hoofdstuk 5 handelt over Toezicht en ambtelijke bevelen. Deze inspecteurs hebben toegang tot alle bedrijfsorganisaties, werkplekken en woningen. Ze mogen daar metingen verrichten, foto s en tekeningen maken, monsters nemen, inlichtingen en inzage vorderen in zakelijke gegevens, personen staande houden en naar hun identiteit vragen en voorwerpen (of delen daarvan) meenemen voor onderzoek. Bij het binnentreden van woningen zijn voor de inspecteurs extra eisen gesteld aan de wijze waarop dit plaatsvindt. De inspecteur dient zich op verzoek te legitimeren en een bevestiging van ontvangst te verstrekken over de meegenomen voorwerpen en zakelijke gegevens. Werkgevers, werknemers en zelfstandig werkenden die zich op de werkplek bevinden, zijn verplicht de inspecteurs de gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken. Als de inspecteur tijdens het uitoefenen van het toezicht overtredingen constateert, kunt u te maken krijgen met de Wet op de economische delicten/het strafrecht (opmaken procesverbaal) of de Arbeidsomstandighedenwet (boete eis tot naleving en stillegging werk ). Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over het strafrecht en het bestuursrecht. Eis tot naleving Bij een eis tot naleving geeft de inspecteur concreet aan welke specifieke arbeidsbeschermende maatregelen een werkgever in een concreet geval moet treffen. De eis geeft aan welke maatregelen de werkgever moet treffen om te voldoen aan voorschriften zoals bepaald in de Arbeidsomstandighedenwet en binnen welke termijn aan de eis tot naleving moet zijn voldaan. Een eis tot naleving is alleen op te leggen voor een bepaald aantal artikelen van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze artikelen zijn genoemd in artikel 27 lid 5. Dit betekent dus dat voor andere genoemde arti- 6

9 kelen in de wet de Arbeidsinspectie geen eis tot naleving kan opleggen. De werkgever is verplicht de betrokken werknemers en de Ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) te informeren over de eventuele verplichtingen die voor hen uit de eis tot naleving voortkomen. Zowel werkgever als werknemer zijn verplicht aan de eis tot naleving te voldoen. Als de werkgever niet aan de eis tot naleving wil voldoen, moet hij binnen zes weken na dagtekening van de eis tot naleving, bezwaar aantekenen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het bezwaarschrift schorst de werking van de eis tot naleving niet. De werkgever kan een schorsende werking (voorlopige voorziening tot opheffing) vorderen (eisen). Hoe de werkgever dit kan doen, staat vermeld in hoofdstuk 9 Procedure van deze brochure. De minister neemt een beslissing over het bezwaarschrift, deze beslissing wordt een beschikking genoemd. De werkgever wordt over deze beschikking schriftelijk geïnformeerd. De mogelijkheid voor bezwaar moet altijd onderaan de beschikking zijn vermeld. Zie voor meer informatie hoofdstuk 9 Procedure. het redelijk oordeel van de ambtenaar het verblijf of de werkzaamheid ernstig gevaar oplevert voor personen. Het bevel tot stillegging geeft dus aan welke plaatsen niet door personen betreden mogen worden en welke werkzaamheden niet aangevangen of voortgezet mogen worden. Het bevel tot stillegging werk op de bouw- of werkplaats vindt over het algemeen eerst mondeling plaats door de inspecteur. De inspecteur dient dit bevel zo spoedig mogelijk schriftelijk te bevestigen. Dit bevel is gebaseerd op het redelijk oordeel van de inspecteur. De toevoeging redelijk leidt ertoe dat de inspecteur een ruime beoordelingsvrijheid heeft bij de vraag of hij vindt dat er sprake is van ernstig gevaar. Er zijn geen artikelen in de wet vastgelegd, zoals bij de eis tot naleving, waar dit bevel op van toepassing is. In de Arbeidsomstandighedenwet is wel aangegeven dat een bevel ook gegeven kan worden voor die gevallen waar al een eis tot naleving op van toepassing is, maar waarvan de termijn van de eis tot naleving nog niet verstreken is. Stillegging werk Bij stillegging van het werk verbiedt de inspecteur dat personen op bepaalde plaatsen verblijven of werkzaamheden aanvangen of voortzetten, indien naar 7

10 De ambtenaar kan om zijn doel te bereiken de volgende activiteiten ondernemen: zelf handelingen verrichten die de werkzaamheden doen stoppen; het opleggen van een dwangsom; het inschakelen van de politie; het verzegelen van arbeidsmiddelen of -plaatsen. Het beleid van de Arbeidsinspectie is dat bij het vorderen tot stillegging werk, ook een boeterapport wordt opgemaakt. De inspecteur dient zijn bevel in te trekken als er naar zijn oordeel geen ernstig gevaar meer is. De werkgever moet de betrokken werknemers, de Ondernemingsraad en de arbodienst (indien die er zijn) zo spoedig mogelijk informeren over het bevel tot stillegging werk en zij dienen zich - voorzover van toepassing - overeenkomstig het bevel te gedragen. Als de werkgever niet aan de stillegging werk wil voldoen, moet hij binnen zes weken na dagtekening van de stillegging werk, bezwaar aantekenen bij de minister. Het bezwaarschrift schorst de werking van de stillegging werk niet op. De werkgever kan een schorsende werking (voorlopige voorziening tot opheffing) vorderen. Hoe de werkgever dit kan doen, staat vermeld in hoofdstuk 9 Procedure. De minister neemt een beslissing over het bezwaarschrift, een beschikking genoemd. De werkgever wordt over deze beschikking geïnformeerd. De mogelijkheid voor bezwaar moet altijd onderaan de beschikking zijn vermeld. Zie voor meer informatie hoofdstuk 9 Procedure. 8

11 4 Strafrecht en bestuursrecht Strafrecht In de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangegeven of overtreding van de betreffende bepaling een strafbaar feit is (misdrijf of overtreding). In de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop gebaseerde Arbobesluiten zijn geen strafbaarstellingen opgenomen. De straffen op overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet zijn opgenomen in de Wet op de Economische Delicten. Het strafrecht wordt toegepast bij zeer ernstige overtredingen, zoals: overtredingen waarvan de werkgever redelijkerwijs moest weten dat deze ernstig gevaar voor de veiligheid en de gezondheid konden opleveren (artikel 32); het niet nemen van maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen (artikel 6) het negeren van een bevel tot stillegging (artikel 28); indien eenzelfde beboetbaar feit tweemaal binnen 48 maanden tot het opleggen van een bestuurlijke boete leidt, wordt het de derde keer als strafbaar feit aangemerkt (artikel 33). Bestuursrecht De procedureregels van het bestuursrecht zijn van toepassing ingeval van overtredingen die niet voor strafrechtelijke handhaving in aanmerking komen. Dit zijn verreweg de meeste bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbobesluit en de Arboregeling. De beboetbare feiten van de Arbeidsomstandighedenwet, zijn neergelegd in art. 33. Per beboetbaar artikel is in een beleidsregel (33) aangegeven wat het boetenormbedrag is. Bij constatering van deze feiten wordt direct overgegaan tot stillegging van het werk en het opmaken van een proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt gezonden naar de Officier van justitie, die beslist of hij tot strafrechtelijke vervolging overgaat. Op de afhandeling van het proces-verbaal wordt in deze brochure verder niet ingegaan. 9

12 5 Sanctie Naar aanleiding van het ambtelijk toezicht kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Dit is geregeld in hoofdstuk 7 van de Arbeidsomstandighedenwet. Om naleving van een wettelijke bepaling te kunnen afdwingen, moet deze concreet zijn. Er is sprake van een beboetbaar feit bij het niet naleven van duidelijke en concrete bepalingen en doelvoorschriften. Een voorbeeld van een duidelijke en concrete bepaling is dat de werkgever de plicht heeft een arbeidsongeval (dat ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of de dood van de werknemer tot gevolg heeft) te melden aan de Arbeidsinspectie en hierover tevens schriftelijk dient te rapporteren. Als de werkgever deze bepaling niet of niet volledig naleeft, kan de Arbeidsinspectie hem een waarschuwing geven. Indien bij controle blijkt dat de werkgever onvoldoende invulling aan de bepaling heeft gegeven, treft de Arbeidsinspectie direct een sanctie. Een voorbeeld van een doelvoorschrift is dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn werknemers doeltreffend worden voorgelicht (Arbeidsomstandighedenwet, art. 8, lid 1). Als de werkgever het doelvoorschrift niet of niet voldoende naleeft, zal de inspecteur een eis tot naleving opleggen, zodat het doelvoorschrift geconcretiseerd wordt. Bij het niet naleven van de eis, kan de inspecteur een sanctie treffen. De Arbeidsinspectie maakt een onderscheid in de ernst van overtredingen. Zo kan er sprake zijn van: a) ernstig beboetbare feiten; b) direct beboetbare feiten; c) overige beboetbare feiten. beboetbare feiten Dit zijn handelingen of nalaten in strijd met wettelijke voorschriften die op grond van artikel 33 van de Arbeidsomstandighedenwet beboetbaar zijn. Per beboetbaar artikel is in beleidsregel 33 aangegeven wat het normbedrag van de boete is. a) ernstig beboetbare feiten Dit is een aantal van de onder artikel 33 van de Arbeidsomstandighedenwet vermelde beboetbare feiten, waarbij de werkzaamheden en/of situaties direct ernstig gevaar voor personen op kunnen leveren. De Arbeidsinspectie kan in dit geval ook besluiten het werk stil te leggen. De ambtenaar kan vanwege de ernst van de situatie gelijk overgaan tot het opmaken van een boeterapport. b) direct beboetbare feiten Dit is een aantal van de onder artikel 33 van de Arbeidsomstandighedenwet vermelde beboetbare feiten, waarbij er geen direct gevaar is voor personen, maar de situatie wel zodanig is dat bij niet naleving toch een directe sanctie moet worden opgelegd en in een aantal gevallen ook direct maatregelen nodig zijn. c) overige beboetbare feiten Het gaat hier om feiten die niet als ernstig of direct beboetbaar worden gedefinieerd en die in eerste instantie worden voorafgegaan door een waarschuwing of een eis. Indien bij controle na afloop van de gestelde termijn blijkt dat de overtreding nog steeds bestaat dan wordt een boeterapport opgemaakt. Bij een ernstig of direct beboetbaar feit gaat de Arbeidsinspectie direct over tot het aanzeggen van een boete, in plaats van eerst een waarschuwing te geven. Daarnaast kan bij een ernstig feit ook stillegging van het werk worden gevorderd. Dit onderscheid is overigens niet van belang voor het maken van bezwaar. Bij alle bovengenoemde overtredingen is dit mogelijk. 10

13 6 Zorgvuldigheidseisen van de Arbeidsinspectie De Arbeidsomstandighedenwet en de Algemene wet bestuursrecht stellen eisen aan de zorgvuldigheid waarmee de Arbeidsinspectie het ambtelijk toezicht uitvoert en sancties oplegt. Deze eisen zijn: Voordat de Arbeidsinspectie een eis of sanctie kan opleggen, moet de belanghebbende worden gehoord. Eventueel kan dit schriftelijk gebeuren. De hoorplicht geldt in beginsel ook ingeval van de ambtelijke bevelen (stillegging werk en eis tot naleving). Uitzondering hierop is de situatie dat de vereiste spoed zich tegen het horen verzet of indien de verwachting is dat de belanghebbenden geen bedenkingen hebben tegen de voorgenomen beschikking. Als de ambtenaar een boete wil opleggen, dan is de aangesprokene (meestal de werkgever) niet verplicht vragen te beantwoorden over het onderwerp waarop de boete betrekking heeft. De ambtenaar moet dit aan de betrokkene ook kenbaar maken (cautie geven). Het is ook mogelijk dat de ambtenaar een leidinggevende op de werklocatie aanspreekt. Indien deze optreedt, gehoord of aangesproken wordt als degene onder wiens gezag/leiding arbeid wordt verricht, dan geldt ook voor hem dat hij niet verplicht is tot antwoorden. De Arbeidsinspectie moet de eis en de sanctie met redenen omkleden en aangeven welke bepalingen niet of niet voldoende nageleefd worden en binnen welke termijn aan de eis voldaan moet zijn. De Arbobeleidsregels worden door de Arbeidsinspectie mede gehanteerd als handvat bij het handhavingsbeleid. Deze regels hebben een richtinggevend karakter. Dit betekent dat als een bedrijf langs een andere weg een gelijkwaardig beschermingsniveau weet te realiseren, de Arbeidsinspectie dit zal respecteren. De werkgever dient altijd een schriftelijke bevestiging te ontvangen van de geconstateerde tekortkomingen. Bovenstaande punten zijn van belang als u van plan bent om bezwaar aan te tekenen tegen een sanctie. 11

14 7 De procedure van een bestuurlijke boete De ambtenaar die het niet of onvoldoende naleven van wettelijke bepalingen constateert, maakt na de belanghebbende te hebben gehoord een boeterapport op. In dit boeterapport is de hoogte van de boete niet opgenomen, uitsluitend: welk voorschrift niet of niet voldoende is nageleefd, de plaats waar het beboetbaar feit is gepleegd en de betrokken personen. De ambtenaar zendt het boeterapport naar het Centraal Kantoor van de Arbeidsinspectie, die de belanghebbende in kennis stelt van de ontvangst. In de boetekennisgeving staat vermeld op welke gronden het voornemen berust om een boete op te leggen. Het Centraal Kantoor van de Arbeidsinspectie stelt de boete vast en stelt degene tegen wie de boete is gericht, meestal de werkgever, twee weken in de gelegenheid om zijn visie (zienswijze) kenbaar te maken voordat de boete wordt opgelegd. De visie van de werkgever wordt meegewogen bij het nemen van de beslissing die kan leiden tot het vaststellen van een boetebeschikking. De boetebeschikking bestaat met name uit een omschrijving van het beboetbare feit en het boetebedrag. Tegen de boetebeschikking kan bezwaar, beroep en daarna eventueel hoger beroep worden ingesteld. 12

15 8 Mogelijkheden tot bezwaar en (hoger) beroep Als de Arbeidsinspectie een eis tot naleving en/of een stillegging werk en/of een sanctie oplegt in de vorm van een boetebeschikking, zijn er voor de betrokkene mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen. Dit bezwaar aantekenen gebeurt in eerste instantie bij het bestuursorgaan zelf dat de beschikking heeft genomen, het ministerie van SZW, waar de Arbeidsinspectie onderdeel van is. Behalve tegen een genomen schriftelijk besluit kan ook tegen het niet (tijdig) nemen van een besluit bezwaar worden gemaakt. Bij het bezwaar zijn enkele zaken van belang: controleer of er procedureel goed is gehandeld binnen de organisatie; ga na welke verklaringen er door of namens de werkgever zijn afgelegd; ga na of er deugdelijk bewijsmateriaal is dat de onjuistheid van het boeterapport aantoont; ga na of er deugdelijk bewijsmateriaal is dat de feitelijke situatie weergeeft, dat tot een ander besluit had behoren te leiden dan op basis van het boeterapport is gebeurd; ga na of de ambtenaar aan zijn hoorplicht heeft voldaan; maak gebruik van de mogelijkheid om te reageren op de voorgenomen beslissing door het Centraal Kantoor van de Arbeidsinspectie. zorg dat er documentatie is over de gebeurtenis(sen), de afgelegde verklaringen en de feitelijke situatie, zo mogelijk met foto s. De inspecteur doet onder ambtseed zijn werk. Dit heeft onder meer tot gevolg dat betrokkenen getuigen of bewijzen moeten hebben om een bewering van de inspecteur te weerleggen. Voor de procedure van bezwaar maakt het niet uit of dit gericht is tegen een eis tot naleving, een stillegging werk of een boetebeschikking. 13

16 9 Procedure Bezwaar De belanghebbende kan bezwaar maken bij de Minister van SZW. Beroep Indien het bezwaar bij de minister geen succes heeft, kan de betrokkene tegen dat besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Hoger beroep Om het besluit van de rechtbank op het beroep aan te vechten, kan de betrokkene in hoger beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De drie procedures geven de formele volgorde aan. Het is niet mogelijk om een procedure over te slaan. 9.1 Formele eisen van een besluit Als de Arbeidsinspectie besluit tot een ambtelijk bevel of sanctie, dan moet dit besluit aan een aantal formele eisen voldoen, te weten: de beslissing moet op schrift zijn vastgelegd; de beslissing moet opgesteld en afkomstig zijn van een bestuursorgaan; er moet sprake zijn van een rechtshandeling. Dit houdt in dat de handeling gericht moet zijn op een rechtsgevolg (een wijziging in de rechten en verplichtingen van iets of iemand); de beslissing moet zijn genomen op basis van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Het bestuursorgaan moet dus de bevoegdheid hebben gekregen om dat soort beslissingen te nemen; men spreekt over een beschikking als het besluit slechts gericht is tot één persoon of een bepaalde groep natuurlijke of rechtspersonen. Deze personen moeten rechtstreeks in hun belang worden getroffen, dat wil zeggen, belanghebbende zijn. Als iemand geen belanghebbende is, bestaat er geen mogelijkheid van bezwaar en beroep. Indien de betrokkene vermoedt dat het besluit niet aan één van bovengenoemde punten voldoet, dan is het ter verificatie verstandig om contact op te nemen met een deskundige. 9.2 Bezwaar Het doel van het bezwaar is dat het besluit van het bestuursorgaan wordt heroverwogen. Onder aan het besluit staat vermeld waar het bezwaar moet worden ingesteld. Beslissingen van de ambtenaar van de Arbeidsinspectie worden uit naam van de minister van SZW genomen. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet dient bij de minister van SZW bezwaar te worden ingediend en wel binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Namens de minster be- handelt de afdeling juridische zaken van de Arbeidsinspectie de bezwaarschriften. Inhoud van het bezwaar Het bezwaarschrift dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: de naam en het adres van de indiener; een dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden, de motivatie van het bezwaar. Het is verstandig een kopie van het besluit mee te zenden. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Uitzondering hierop vormen het arbeidsveiligheidsrapport en ontheffing. Hier zal verder niet op worden ingegaan. Bij een stillegging werk is het daarom van belang dat er om de stillegging op te heffen, een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de rechtbank. Totdat de rechtbank op de voorziening positief heeft beslist, blijft de stillegging van kracht. Maar ook bij een eis tot naleving kan het van belang zijn om een voorlopige voorziening te vragen, omdat de beslissing op het bezwaarschrift over het algemeen later komt dan het moment dat er aan de eis tot naleving moet zijn voldaan. Behandeling bezwaar De minister van SZW bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift. De minister dient binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing te nemen. De beslissing kan vier weken verdaagd worden. De indiener moet hierover zijn bericht. 14

17 Het bezwaarschrift en alle op de zaak betrekking hebbende stukken liggen minimaal één week voor het moment van horen voor de belanghebbende(n) ter inzage. Tot tien dagen voor het horen kunnen belanghebbende(n) nog nadere stukken indienen. Het inzien van de stukken is van belang. Hierbij dient goed te worden nagegaan of alle op de zaak betrekking hebbende stukken ook ter inzage liggen. Maak een stukkenoverzicht (nummer, datum, titel), indien dit er niet is. Veelal heeft de ambtenaar ook getuigen gehoord en onderzoek laten doen. De verslagen en notities hiervan liggen veelal niet ter inzage bij het aanzeggen van de boetebeschikking of de eis, maar moeten wel ter inzage liggen bij de behandeling van het bezwaarschrift. Tijdens de hoorzitting dienen vanzelfsprekend alle ten voordele op de zaak betrekking hebbende stukken en getuigen naar voren te komen. Maak vooraf een pleitnota (een geschrift waarin het verweer is opgenomen). Verzoek om letterlijke opname in de stukken en spreek de hoofdlijn (de kern van het verweer) uit. Van het horen en de bevindingen wordt een verslag gemaakt. De minister neemt vervolgens een besluit op het ingediende bezwaar. Onderaan het besluit is aangegeven op welke wijze en waar er tegen de beslissing van de minister beroep bij de Rechtbank kan worden ingesteld. Voorlopige voorziening Het aanvragen van een voorlopige voorziening in geval van een spoedeisende zaak, zoals bij een onterechte stillegging werk, wordt ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. De behandeling en de uitspraak volgen dan zo spoedig mogelijk. Dit heeft vanzelfsprekend ook consequenties voor de inzagetermijn van de relevante stukken. Indien de betrokkene een voorlopige voorziening aanvraagt, dient hij ook een bezwaarschrift ingediend te hebben. Dit mag een formeel bezwaarschrift zijn (bevat nog niet de inhoudelijke gronden van het bezwaar). 9.3 Beroep Binnen zes weken na de beslissing op het bezwaar, kan er beroep worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in het arrondissement waar hij is gevestigd. De afhandeling van het beroepschrift is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. De procedure voor beroep is gelijk aan die voor bezwaar, met dien verstande dat: er een rechter is die het onderzoek ter rechtszitting uitvoert; de rechtbank de ter inzage liggende stukken over het algemeen in kopie toezendt; de rechter een beslissing neemt op de voorgelegde zaak; de rechter de mogelijkheid heeft om de opgelegde boete lager, maar ook hoger vast te stellen. De griffiekosten voor de behandeling van het beroep (per ) zijn 276,- voor rechtspersonen en 138,- voor een natuurlijke persoon. De betrokkene kan het verweer zelf voeren, er is geen bijstand door een advocaat verplicht. Indien aan het oproepen van getuigen kosten zijn verbonden, dan zijn deze voor rekening van de oproeper. De rechter kan in de uitspraak beslissen dat één van beide partijen in de kosten van de ander moet bijdragen. De rechtbank doet een uitspraak. Onderaan de schriftelijke bevestiging van de uitspraak moet aangegeven zijn op welke wijze er tegen de beslissing van de rechtbank hoger beroep is in te stellen. 9.4 Hoger beroep Hoger beroep tegen een beslissing op een beroepschrift door de rechtbank stelt de betrokkene in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag. Dit moet binnen zes weken na de uitspraak door de rechtbank op het beroep gebeuren. De afhandeling is geregeld in de Wet op de Raad van State. De griffierkosten voor de behandeling van het beroep (per ) zijn ca. 414,- voor een rechtspersoon. De betrokkene kan het verweer zelf voeren, maar dat is niet raadzaam. De behandeling is van zuiver juridische aard en het is sterk aan te bevelen om voor het instellen van het hoger beroep een jurist in te schakelen. De Afdeling kan bepalen dat één van beide partijen in de kosten van de ander moet bijdragen. Tegen de uitspraak van de Afdeling staat geen beroep meer open. 15

18 10 Meer informatie Voor vragen en informatie over arbeidsomstandigheden, bel de Arbouw Infolijn: (020) Voor bestellingen van brochures of folders: tel (020) fax (020) e.mail internet Productie Arbouw, Amsterdam Tekeningen Mathijs Wansink, Haarlem Druk Ted Gigaprint, Almere 16

19 Arbouw internet ARB

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk?

De Arbeidsinspectie in het kort. Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? De Arbeidsinspectie in het kort Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? Vooraf De Arbeidsinspectie heeft een inspectie of onderzoek bij u uitgevoerd. Daarbij heeft de inspecteur een

Nadere informatie

Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk?

Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? 1 Vooraf De Arbeidsinspectie heeft een inspectie of onderzoek bij u uitgevoerd. Daarbij heeft de inspecteur een overtreding van één of meer

Nadere informatie

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar,

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Loonbedrijf Dirk Geerts B.V. t.a.v. De heer B.J. Sprangers Heikantsestraat 4 5113 BS ULICOTEN

Nadere informatie

Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling

Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling 1 Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet, Wet arbeid vreemdelingen, Wet minimumloon

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB)

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement SNTB - 2007 1 Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) ingevolge artikel 3 lid 4 van deze CAO en artikel

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Zeeland-West-Brabant van 12 april 2017 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2017 in het arrondissement Zeeland-West- Brabant De deken van de orde

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen Art. 9:1. 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? 1 Heeft u een klacht? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt beleid op het terrein van arbeid en inkomen.

Nadere informatie

Procedure Bezwaar en beroep. Procedure bezwaar en beroep

Procedure Bezwaar en beroep. Procedure bezwaar en beroep bezwaar en beroep Wat is bezwaar en wat is beroep? Iemand die het niet eens is met een beslissing van de school, kan bezwaar aantekenen. De bezwaarprocedure is bedoeld om de school de gelegenheid te geven

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Oost-Brabant van 11 mei 2016 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2016 in het arrondissement Oost- Brabant De deken van de orde in het arrondissement

Nadere informatie

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Algemeen De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent de mogelijkheid om bepaalde overtredingen te bestraffen met een bestuurlijke boete. Een bestuurlijke

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3698-22 Betreft zaak: natuurlijke persoon Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 79, eerste

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07000557 200606955/1. Datum uitspraak: 21 maart 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma A., gevestigd te Honselersdijk, appellante, tegen

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 29 juni 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097,

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2008:BG1849

ECLI:NL:RVS:2008:BG1849 ECLI:NL:RVS:2008:BG1849 Instantie Raad van State Datum uitspraak 29-10-2008 Datum publicatie 29-10-2008 Zaaknummer 200802872/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Pagina: 1 Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van het Beleid van

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-11-2012 Datum publicatie 21-11-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201202162/1/V6 Bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede

Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Klachtenreglement Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Max Ernst GGZ Velperweg 27 6824 BC Arnhem Postbus 2051 6802 CB Arnhem T 088 270 12 20

Nadere informatie

Informatie over overtreding van de wetten Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag

Informatie over overtreding van de wetten Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag Informatie over overtreding van de wetten Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag Controle In uw onderneming is een controle gehouden op basis van de Wet arbeid vreemdelingen

Nadere informatie

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE DHW 1 ONDERWERP In deze notitie wordt kort het proces rond het opleggen van de bestuurlijke boete op basis van de Drank- en Horecawet beschreven, zoals toegepast door de Nederlandse

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg 637-639 3065 SC ROTTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

Wet arbeid Vreemdelingen

Wet arbeid Vreemdelingen Wav C22 C22 Wet arbeid Vreemdelingen Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1994,959. Inwerkingtreding 1 september 1995. PARAGRAAF I Begripsbepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 Rapport Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde inspecteur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Vervoer, van het Ministerie

Nadere informatie

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete bij niet-naleving meldingsplichten subsidies Op 1 januari 2013 is de Wet bestuurlijke

Nadere informatie

2013 no. 20 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 20 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 20 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 28 maart 2013 houdende vaststelling van nieuwe regels inzake de handhaving van de arbeidswetgeving (Landsverordening bestuurlijke handhaving

Nadere informatie

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Overzicht veel

Nadere informatie

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons ACM/DTVP/2014/200507_OV kenmerk: Zaaknummer: 14.0136.20 Datum: 31 januari 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang

Nadere informatie

Toelichting Zienswijzeprocedure

Toelichting Zienswijzeprocedure Toelichting Zienswijzeprocedure 1. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met/uw mening wilt geven over het ontwerpbesluit? Antwoord: U kunt een zienswijze indienen. Alle horecaondernemers die een brief

Nadere informatie

HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN

HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN Toezicht wordt uitgeoefend door toezichthouders. Toezichthouders kunnen echter ook opsporingsbevoegdheden hebben; vraag daarom altijd naar

Nadere informatie

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awb Algemene wet bestuursrecht Awb Algemene wet bestuursrecht Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit moet u weten. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft regels over de

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen 3.1 a Er is geen sprake van een draagkrachtige motivering, want de redenering van het college van B&W is niet begrijpelijk (zie het antwoord op tussenvraag 3.4).

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 421 Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei.

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei. KLACHTENREGLEMENT Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV kennen een klachtenreglement welke ten doel hebben het voorzien in een procedure om op klachten binnen zo kort mogelijke termijn adequaat

Nadere informatie

Bestuurlijke boete. als bijzonder punitief instrument

Bestuurlijke boete. als bijzonder punitief instrument Bestuurlijke boete als bijzonder punitief instrument Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en aan bestaanszekerheid voor iedereen. Wetten Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 260 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 552 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 101 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

Vastgesteld op 4 mei 2007 door de Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie

Vastgesteld op 4 mei 2007 door de Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie Algemene instructie Handhaving Wet arbeid vreemdelingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Normatief kader 2.1 Wettelijk kader 2.2 Gedragskader 3. Handhaving 3.1 Inleiding 3.2 Beboetbare feiten 3.2.1 Direct

Nadere informatie

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen Artikel 1 Begripsbepalingen Besluit: Besluit, zoals bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van Verispect B.V. is betrokken.

Nadere informatie

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( )

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( ) Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid (201 1-2015) Artikel 97: Werkingssfeeronderzoeken 1. Het Technisch Bureau Bouwnijverheid stelt namens partijen werkingssfeeronderzoeken

Nadere informatie

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur ennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur Wettelijke aders Milieu Specifiek Gesloten vragen Geen 70 minuten 55% + gokkans Deze toetstermen worden zo mogelijk specifiek bevraagd Onderwerp Artikel/begrip

Nadere informatie

Reglement Naleving. Artikel 1 Definities

Reglement Naleving. Artikel 1 Definities Reglement Naleving Artikel 1 Definities 1. Onder de cao wordt verstaan de Cao voor de Bouwnijverheid. Daaronder wordt mede verstaan de Cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid. 2. Onder partijen

Nadere informatie

REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE. Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008

REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE. Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008 REGLEMENT OMBUDSMAN REGIO COLLEGE Vastgesteld door College van Bestuur op 9 december 2008 Instemming centrale medezeggenschapsraad op 4 december 2008 Reglement ombudsman Regio College, januari 2009 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN Tekst zoals deze geldt op 22 januari 2010 WET van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

Melden ongevallen bij de ISZW

Melden ongevallen bij de ISZW L3G 06.05.B.07 - Melding registratie persoonlijke veiligheid incidenten, Bijlage 1 Melden ongevallen bij de ISZW Verplichte melding van arbeidsongevallen Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Algemene wet bestuursrecht - BWBR

wetten.nl - Regeling - Algemene wet bestuursrecht - BWBR wetten.nl - Regeling - Algemene wet bestuursrecht - BWBR000557 http://wetten.overheinl/bwbr000557/07-09-0/0/hoofdstuk9/afdrukken pagina van 6 8--07 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Nadere informatie

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen Bijlage 3 Toelichting en procedures sanctiemiddelen 1. Aanwijzing Grond : het niet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet Kinderopvang. Wettelijke basis : artikel 65,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 108 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van

Nadere informatie

Klachtenreglement. Doel. Toepassingsgebied. Definities. Reglement

Klachtenreglement. Doel. Toepassingsgebied. Definities. Reglement Doel De doelstelling van het klachtenreglement is het bieden van uitsluitsel aan de medewerker/ cliënt in betrekking tot zijn/ haar relatie tot Werkbedrijf Lelystad BV wanneer hij/ zij van oordeel is dat

Nadere informatie

Skal-Reglement bezwaar

Skal-Reglement bezwaar Skal-Reglement bezwaar Dit reglement is door het bestuur van stichting Skal vastgesteld op 26 maart 2009, en treedt in werking met ingang van 26 maart 2009 Dr. Klinkertweg 28a Postbus 384 8000 AJ Zwolle

Nadere informatie

tegen het besluit van 13 maart 2017 in het kader van de subsidie SNL, kenmerk

tegen het besluit van 13 maart 2017 in het kader van de subsidie SNL, kenmerk > Retouradres Postbus 40225 8004 DE ZWOLLE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Vergunningen & Handhaving Mandemaat 3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle www.rvo.nl Contactpersoon Wob medewerker T 088

Nadere informatie

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Versie: april 2010

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 De raad van de gemeente Valkenswaard, het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard respectievelijk de burgemeester van Valkenswaard; gelet

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeente Schiedam

Klachtenregeling gemeente Schiedam Klachtenregeling gemeente Schiedam HOOFDSTUK 1 BEGRIPS- EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. klacht: een uiting van ongenoegen over de wijze

Nadere informatie

Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp)

Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp) 1 "ZJ gemeente ^ j Heemskerk Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp) 29 juli 2014 BiVO/2014/30052 lll! ili II Iii Z012B092508 JJS^^, REGELING

Nadere informatie

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Telefoon 015-362 62 62 Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2007 Bezwaar

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR603437_1

CVDR. Nr. CVDR603437_1 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR603437_1 7 november 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent klachtenafhandeling Verordening Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001323 200607474/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: A., wonend te Breda, appellant, tegen de uitspraak in zaak no. 05/5140

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren

Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren Wat is een bestuurlijke boete? De nieuwe aanpak van overtredingen van de Wet dieren De bestuurlijke boete op het gebied van de Wet dieren De Wet dieren is op 1 januari 2013 gedeeltelijk in werking getreden.

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N B.V. Vurense Snack Industrie t.a.v. de directie Gildenstraat 36 4143 HS LEERDAM Uw brief van Verzenddatum 14 juli 2016 Uw kenmerk Dossier D-00026929 Reactie op Zaaknummer Z-16-304957

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 2011001 33/1/V6. Datum uitspraak: 20 april 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten Inleidster Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten I: www.pellicaan.nl E: ellen.timmer@pellicaan.nl Kantoorintroductie Pellicaan Advocaten: Advocatuur nieuwe stijl Arbeidsrecht Ondernemingsrecht

Nadere informatie