Ministerie van Infrastructuur en Milieu Standaard Platform - Afkortingen en begrippen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Infrastructuur en Milieu Standaard Platform - Afkortingen en begrippen"

Transcriptie

1 Document D-5 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Standaard Platform - Afkortingen en begrippen Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief

2

3 Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hoofddirectie Financiën, Management en Bedrijfsvoering Directie Concern Informatievoorziening Afdeling Architectuur en Informatie Management Team Architectuur Koningskade 4 Postbus EX Den Haag Auteurs Stephen Oostenbrink Pagina 3 van 13

4

5 Inhoud 1 Inleiding Identificatie Leeswijzer Doel van dit document Afkortingen Begrippen Pagina 5 van 13

6

7 1 Inleiding 1.1 Identificatie Dit document beschrijft de afkortingen en begrippen die gehanteerd worden in de documentatie van het Standaard Platform van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). 1.2 Leeswijzer Dit document dient samen gelezen te worden met de andere document van het Standaard Platform. 1.3 Doel van dit document In dit document worden de afkortingen en begrippen beschreven die in de verschillende documenten van het Standaard Platform worden gehanteerd. Pagina 7 van 13

8 2 Afkortingen In dit hoofdstuk worden de verschillende afkortingen beschreven die in de Standaard Platform documentatie wordt gehanteerd. Afkorting AB ACC APIM AS BAM BPEL CA DC DDL DML DMZ DWR ESB FB FTP GR GW HA HC HDFS INT KB LCM NORA ONT OVF PRD PRE SFTP SGA SIG SMTP SPR Toelichting Applicatiebeheer Acceptatie WSO2 API Manager JBoss Application Server WSO2 Business Activity Monitor Zie WS-BPEL Centraal Aansluitpunt JBoss Domain Controller Data Definition Language Data Modification Language Demilitarized zone Digitale Werkomgeving Rijksdienst WSO2 Enterprise Service Bus Functioneel Beheer File Transfer Protocol WSO2 Governance Registry API Manager GW High Available JBoss Host Controller Hadoop Distributed File System Integratie Omgeving Ketenbeheer Life Cycle Management Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Ontwikkel Omgeving Open Virtualization Format Productie Omgeving Preproductie Omgeving Secure File Transfer Protocol Service Gerichte Architectuur Software Improvement Group Simple Mail Transfer Protocol Schaduw Productie Omgeving, ook wel aangeduid als SAO Pagina 8 van 13

9 SSH SVN TAO TB TST VIR-BI VM WS-BPEL Secure Shell Subversion Technisch Acceptatie Omgeving Technisch Beheer Test Omgeving Voorschrift Informatiebeveiliging Bijzondere Informatie Virtual Machine Web Service Business Process Execution Language Pagina 9 van 13

10 3 Begrippen In dit hoofdstuk worden de begrippen beschreven die in de verschillende documenten van het Standaard Platform worden gehanteerd. Aangezien deze document voor diverse doelgroepen bedoeld zijn en het in algemene zin belangrijk is dat een document op een eenduidige manier geïnterpreteerd wordt, volgen hierna diverse begrippen die van belang zijn bij het lezen van deze documenten. Begrip Berichtdefinitie Berichtmodel Applicatie Applicatie artefact Toelichting Een berichtdefinitie beschrijft de daadwerkelijke inhoud van de berichten die uitgewisseld worden. Een berichtmodel beschrijft de berichten waarmee gegevens van het informatiemodel worden uitgewisseld. Een applicatie is het geheel van software artefacten die samen één functioneel geheel voor de gebruiker representeert. Een applicatie kan bestaan uit de applicatie zelf, webservices, koppelingen en database. Bijvoorbeeld de applicatie Olo of ERRU. Een applicatie wordt aangeleverd als deliverable in de vorm van een zipbestand (bijvoorbeeld erru zip) met alle software artefacten waar deze uit bestaat en metadatabestand. Zie ook metadatabastand. Centraal Aansluitpunt Met het Centraal Aansluitpunt wordt het technisch aansluiten op externe systemen, zoals de basisregistraties, centraal geregeld binnen IenM. Deze externe systemen worden hiermee in één keer IenM breed ontsloten. Het is de toegangspoort tot de e-overheid infrastructuur en maakt laagdrempelig informatie-uitwisseling met allerlei systemen buiten IenM mogelijk. Kennis en expertise over het aansluiten op externe systemen, basisregistraties, Digikoppeling, Diginetwerk, StUF, informatie- en berichtmodellen, berichtdefinities, etc. worden gecentraliseerd. Het Centraal Aansluitpunt schermt interne systemen af van de complexiteit van het koppelen met externe systemen. Interne systemen koppelen met het Centraal Aansluitpunt met behulp van een vereenvoudigd intern koppelvlak. Het Centraal Aansluitpunt vertaalt de berichten tussen het intern en extern koppelvlak. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van veranderingen in het externe koppelvlak beperkt tot het Centraal Aansluitpunt. De inspanning om individuele systemen te koppelen is hierdoor lager. Cloud aware Compensatiemechanisme Component Applicaties die cloud aware zijn moeten in staat zijn om in een radicaal andere omgeving te werken. Kenmerken van een cloud aware applicatie zijn: een gedistribueerde topologie, stateless, geschikt voor een redundante en geclusterde omgeving, gaan uit falen van componenten en zijn zelfhelend, taken worden parallel afgehandeld (geen grote lang lopende taken, maar kleine taken die parallel uitgevoerd kunnen worden), geen resource hogging (gaat netjes om met geheugen en CPU gebruik), geautomatiseerde uitrol, past zich aan de context aan (omgeving onafhankelijk), schaalbaar (asynchrone communicatie en event driven) en idempotent. Bij samengestelde services is aanvullende ondersteuning voor transacties noodzakelijk. Een compensatiemechanisme is nodig om koppeling tussen services te voorkomen. Dit houdt in dat een service een uitgevoerde wijziging zelfstandig moet kunnen terugdraaien of dat er een mogelijkheid is om dit handmatig te doen. Een component bestaat uit logica en data en kent een eigen releasecyclus. Een component wordt ontsloten middels een technologieneutraal en goed gedefinieerd koppelvlak. Pagina 10 van 13

11 Connectiviteit Dienst Extern koppelvlak Informatiemodel Infrastructuur Interactiekanaal Intern koppelvlak Koppeling Koppelvlak Metadata Metadatabestand Niet-destructieve database wijziging Omgeving Connectiviteit is op fysiek netwerkniveau koppelen van systemen. Hierdoor kunnen systemen informatie met elkaar uitwisselen. Connectiviteit kan over open publieke netwerken (internet) lopen of via gesloten overheidsnetwerken (Diginetwerk, Suwinet, Gemnet, Rijksconnect). Een dienst is een prestatie als resultaat van een aantal uitgevoerde activiteiten, taken en handelingen, waarbij er wel of geen vergoeding verschuldigd is voor de geleverde prestatie (niet voor de geleverde inspanning). Een dienst wordt geleverd door een dienstverlener (service aanbieder). Een extern koppelvlak is een koppelvlak aangeboden door een systeem welke buiten het domein van IenM valt. Extern systeem biedt een eigen koppelvlak aan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van overheidsstandaarden om de interoperabiliteit bij de onderlinge informatie-uitwisseling te waarborgen (Digikoppeling, Diginetwerk, StUF). Per koppelvlak wordt een eigen taal gebruikt in de vorm van informatiemodellen, berichtmodellen en berichtdefinities. Het koppelvlak is onderhevig aan veranderingen. Een informatiemodel legt begrippen en definities van objecttypen en hun eigenschappen binnen een bepaald domein vast. Dit vereenvoudigt de uitwisseling van informatie. Fysieke hosting omgeving waar virtuele of fysieke hardware staat van één leverancier. Bijvoorbeeld Prolocation of DICTU. Onderscheid tussen mogelijke datacenterlocaties wordt hierbij alleen gemaakt als de leverancier van de infrastructuur dat relevant acht. Een interactiekanaal is een front-end met een user interface waarmee een gebruiker interactie heeft met componenten. Voorbeelden van interactiekanalen zijn desktop applicaties, mobiele applicaties of webapplicaties. Het intern koppelvlak is een koppelvlak dat enkel binnen het domein van IenM beschikbaar is. Het intern koppelvlak biedt vereenvoudigde informatiemodellen, berichtmodellen en berichtdefinities. Door gebruik te maken van het intern koppelvlak worden interne systemen afgeschermd van de complexiteit van het koppelen met de externe wereld (connectiviteit) en koppelvlak (informatiemodellen, berichtmodellen en berichtdefinities). De realisatie van de aansluiting van een applicatie op een koppelvlak door middel van een ESB. Binnen ICT wordt de term koppelvlak gebruikt voor het duiden van systeem- en/of organisatie-overschrijdende gegevensuitwisseling. Een koppelvlak is een interface die volgens een bepaalde standaard de uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen verzorgt. Zie metadatabestand. Het metadatabestand identificeert de applicatie en de verschillende software artefacten waar een applicatie artefact uit bestaat. Op basis hiervan kan bepaald worden naar welk Standaard Platform component en in welke infrastructuur een software artefact geautomatiseerd uitgerold wordt. Een wijziging van de database qua structuur dan wel qua inhoud waarbij applicaties die uitgaan van de voorgaande situatie waarin deze wijziging niet is toegepast correct blijven functioneren. Het toevoegen van een kolom is hier een voorbeeld van. Het verwijderen van een kolom of een tabel of wijzigen van een tabeltype zijn voorbeelden van destructieve database wijzigingen. IenM werkt volgens het OTAP principe waarbij de O en T de verantwoordelijkheid van de leverancier zijn, en de A en P de verantwoordelijkheid van IenM zijn. Een deel van de infrastructuur die Pagina 11 van 13

12 wordt gebruikt om een of meerdere applicaties op te draaien wordt een omgeving genoemd. Bij het gebruik van een OTAP straat zijn voor elke applicatie bij IenM meerdere omgevingen ingericht (ACC, PRE en PRD) waarop de applicatie draait. Iedere omgeving heeft een ander doel en het geheel heeft als doel een applicatie gecontroleerd in productie te nemen. Orkestreren Platform Processturing interactiekanaal Processturing services Refactoring Server Service Software artefact Systeem VIR-BI Webapplicatie Het opeenvolgend uitvoeren van een aantal geautomatiseerde processtappen met een bepaalde volgorde en samenhang. Deze wordt ondersteund door de Web Service Business Process Execution Language (WS-BPEL). WS-BPEL is een methode die interactie tussen verschillende services orkestreert op basis van configuratie en het biedt de mogelijkheid om complexe processen te beschrijven, inclusief foutafhandeling en compensatie handelingen. Handmatige processtappen worden ondersteund door middel van een taken service of WS-BPEL extensie. Een combinatie van infrastructuur en middleware waar applicaties op kunnen worden geleverd aan eindgebruikers. Er zijn twee niveaus van processturing: interactiekanaal en services. Processturing van het interactiekanaal bepaalt o.a. in welke volgorde bepaalde informatie ingevoerd wordt en in welke volgorde schermen doorlopen worden. Processturing van het interactiekanaal is kanaalafhankelijk. Er zijn twee niveaus van processturing: interactiekanaal en services. Processturing van services bepaalt in welke volgorde business services aangeroepen worden. Processturing van services is kanaalonafhankelijk. Door deze scheiding kan processturing over kanalen heen gegarandeerd worden, waardoor het resultaat hetzelfde is ongeacht het interactiekanaal. Op een gedisciplineerde en gecontroleerde wijze kleine code wijzigingen doorvoeren met als doel de algehele ontwerp van een systeem te verbeteren waardoor de code eenvoudiger te gebruiken is en beter te beheren. Het is niet het toevoegen van functionaliteit of het herstellen van fouten. Een server is een virtuele of fysieke computer waarop een of meerdere serverprogramma s draaien. Zie dienst. Een software artefact is een executeerbare deliverable in de vorm van een op een middleware server uitrolbaar bestand. Bijvoorbeeld errru-viewer war. Een applicatie artefact zoals erru zip bevat een aantal software artefacten zoals erru-viewer war (front-end) en erru-proxies car (koppelingen). Zie applicatie. Voor de behandeling van vertrouwelijke informatie bij de Rijksoverheid is een aanvullende set van maatregelen van toepassing: Het Voorschrift Informatiebeveiliging Bijzondere Informatie (VIR-BI). In dit voorschrift wordt voor 4 categorieën van informatie extra eisen gesteld. Het betreft de volgende beveiligingsniveaus: Departementaal Vertrouwelijk Staatsgeheim Confidentieel Staatsgeheim Geheim Staatsgeheim Zeer geheim Het VIR-BI legt per beveiligingsniveau een niveau van beveiliging op aan de beheerder van vertrouwelijke informatie. Een webapplicatie is een software artefact waarin interactiefunctionaliteit van een applicatie wordt gerealiseerd. Deze wordt beschikbaar gesteld door middel van een gebruikersinterface in de vorm van een website. Pagina 12 van 13

13 Webservice Een webservice kan omschreven worden als een interface van een applicatiecomponent die toegankelijk is via standaard webprotocollen waarbij wordt gecommuniceerd via XML zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld SOAP). Pagina 13 van 13

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Document D-6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Sourcing model op basis van cloud computing

Sourcing model op basis van cloud computing Sourcing model op basis van cloud computing Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies CMIS v1.0. Datum 12 februari 2014

Forum Standaardisatie. Expertadvies CMIS v1.0. Datum 12 februari 2014 Forum Standaardisatie Expertadvies CMIS v1.0 Datum 12 februari 2014 Colofon Projectnaam Expertadvies CMIS v1.0 Versienummer 1.0 Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1

Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1 Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1 Doelstelling document Een PSA (Project Start Architectuur) is bedoeld om te borgen dat nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in samenhang worden gerealiseerd

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Visie Op Enterprise Service Bus. Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies

Visie Op Enterprise Service Bus. Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies Visie Op Enterprise Service Bus Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Patronen Informatiebeveiliging

Patronen Informatiebeveiliging IB-Patronen Informatiebeveiliging PvIB versie 10 Patronen Informatiebeveiliging Colofon Datum bijgewerkt : vrijdag 11 januari 2013 Status : Definitief Vindplaats : http://wwwpvibnl Contactadres : jeveen@minfinnl

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Een generieke IT-referentie-architectuur

Een generieke IT-referentie-architectuur Een generieke IT-referentie-architectuur Versnelling van architectuurontwerp Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd en organisaties

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Instrumenten en technologie voor kanaalmanagement

Instrumenten en technologie voor kanaalmanagement Instrumenten en technologie voor kanaalmanagement Een overzicht van technologie en instrumenten ten behoeve van het gebruik en beheer van communicatiekanalen. Colofon Datum : 22-08-2008 Versie : 1.0 Verandering

Nadere informatie

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF op de basislijst van open standaarden, inclusief aanpassingen naar aanleiding van de openbare consultatie EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie