Reglement KBC-Mobile Banking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement KBC-Mobile Banking"

Transcriptie

1 Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking tot KBC-Mobile Banking tussen de contractant en de bank en legt de voorwaarden vast voor de uitwisseling van informatie en opdrachten door middel van deze vorm van mobiel bankieren. Dit reglement vult de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV aan. Samen met de mededeling van de tarieven volgens art. I.32 van de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV en de precontractuele informatiefiche KBC-Mobile Banking vormen ze de raamovereenkomst. De contractant heeft tijdens de contractuele looptijd het recht om de voorwaarden van deze raamovereenkomst op papier of een andere duurzame drager te vragen. De contractant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van alle documenten die deel uitmaken van de raamovereenkomst en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard bij het inschrijven op KBC-Mobile Banking. Definities De bank: KBC Bank NV Betalingstransactie: Een door de contractant geïnitieerde handeling om geldmiddelen over te maken, in het bijzonder overschrijvingen, in euro of in een munt van een EER-lidstaat waarbij de bank van de betaler en de bank van de begunstigde of de enige bij de betalingstransactie betrokken bank in de EER gevestigd zijn. Onverminderd de toepassing van dit reglement, worden de bijzondere voorwaarden voor het uitvoeren van betalingstransacties (vormvereisten, wijze van toestaan, uitvoeringstermijnen, valuteringsregels ) bepaald in de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV. Opdracht: Een door de contractant geïnitieerde betalingstransactie en/of andere betalingsopdracht en elke instructie tot aanvaarding van een overeenkomst met de bank. KBC-Online: Een geheel van procedures overeengekomen tussen de contractant en respectievelijk KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV die toegang bieden tot verschillende elektronische diensten. De contractant: Elke Belgisch ingezetene, natuurlijke persoon, die een KBC-Mobile Banking overeenkomst sluit. KBC-Mobile Banking is enkel beschikbaar voor cliënten van de bank. Overeenkomst: KBC-Mobile Banking overeenkomst. KBC-Mobile Banking(applicatie) of KBC-Banking: Het geheel van procedures, overeengekomen tussen de contractant en de bank, die toegang bieden tot de diensten van KBC-Mobile Banking via een eigen toestel en die het de contractant mogelijk maken om mobiel te bankieren. Bankkantoor: Het KBC-bankkantoor waar de contractant zijn rekeningen voert. Toegangs- en ondertekeningsmiddelen: Cliëntnummer en pincode. Een contractant krijgt toegang tot KBC-Mobile Banking aan de hand van zijn cliëntnummer en een pincode en kan opdrachten ondertekenen met zijn pincode. Meer informatie over de toegangs- en onderte- keningsmiddelen en de beveiliging van KBC-Mobile Banking kan de contractant terugvinden op mobilebanking. Toestel: Het instrument van de contractant, zijnde een smartphone of een tablet computer, waardoor hij toegang verkrijgt tot KBC-Mobile Banking. De vereisten waaraan dit toestel moet voldoen, zijn terug te vinden op mobilebanking. Diensten: Dit reglement is van toepassing op de huidige en toekomstige diensten die via KBC-Mobile Banking beschikbaar worden gesteld aan de contractant en die verder worden beschreven op Cliëntnummer: Een persoonlijk nummer waarmee de contractant zich kan identificeren om toegang te krijgen tot KBC-Mobile Banking op voorwaarde dat hij de juiste pincode gebruikt bij de aanmelding. Pincode Een persoonlijke en vertrouwelijke identificatiecode (die bestaat uit 5 cijfers) waarmee de contractant zich kan identificeren om toegang te krijgen tot KBC-Mobile Banking op voorwaarde dat hij het juiste cliëntnummer gebruikt bij aanmelding. Door middel van de pincode kan de contractant opdrachten ondertekenen. Deze pincode kan verschillen naargelang het toestel waarmee de contractant toegang neemt tot KBC-Mobile Banking. De contractant kiest zijn pincode bij de eerste aanmelding in KBC-Mobile Banking. Gekende begunstigde Een begunstigde die is opgenomen in het begunstigdenbestand van KBC-Online. Informatie van derden De contractant kan via KBC-Mobile Banking informatie opvragen die door derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet ter nakoming van wettelijke verplichtingen die op hen rusten. Zo kan de contractant onder meer een overzicht opvragen van de kredietkaarten die hem door KBC Consumer Finance NV ter beschikking worden gesteld. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van informatie verstrekt door derden. Evenmin kan uit deze externe informatie enige verplichting voor de bank voortvloeien. Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV Havenlaan Brussel België BTW BE RPR Brussel FSMA A Een onderneming van de KBC-groep AA0972 V /- P.1/5

2 Gebruiksvoorwaarden 1 Toegang tot KBC-Mobile Banking Beschikbaarheid 1.1 Toegang tot KBC-Mobile banking De toegang tot en het gebruik van KBC-Mobile Banking is enkel toegestaan voor contractanten die een KBC-Online abonnement bezitten. De toepassing KBC-Mobile Banking wordt geactiveerd bij het eerste gebruik. 1.2 Beschikbaarheid van KBC-Mobile Banking De bank garandeert naar best vermogen de continuïteit van KBC-Mobile Banking en de daaraan verbonden diensten. Ze doet het nodige om de veiligheid van haar systemen te vrijwaren. De bank mag de diensten onderbreken voor het onderhoud van de bestaande apparatuur en software, of voor de installatie van nieuwe versies van software, voor zover deze onderbrekingen een redelijke duur niet overschrijden. Deze onderbrekingen geven de contractant geen recht op schadevergoeding. 2 Identificatie van de contractant in het kader van de toegang tot en het gebruik van KBC-Mobile Banking De identificatie van de contractant, wanneer hij zich wenst aan te melden in KBC-Mobile Banking, en de ondertekening van opdrachten gebeurt aan de hand van de toegekende toegangs- en ondertekeningsmiddelen. Wanneer de contractant zich een eerste keer aanmeldt in KBC-Mobile Banking, moet hij zich inschrijven op KBC- Mobile Banking. De contractant erkent op het moment van inschrijving dat hij akkoord gaat met: (i) de bepalingen van de raamovereenkomst; (ii) de gekozen limieten; (iii) de gekozen pincode. door de ondertekening aan de hand van zijn KBC- Bankkaart en KBC-Kaartlezer. Het cliëntnummer kan niet gewijzigd worden. Indien de contractant dit wenst, kan hij een nieuwe pincode kiezen via KBC-Mobile Banking. Indien de contractant drie keer na elkaar een foutieve pincode gebruikt, wordt de toegang tot KBC-Mobile Banking geblokkeerd. In dat geval moet de contractant een nieuwe pincode aanvragen via KBC-Mobile Banking. 3 Diensten verbonden aan KBC-Mobile Banking Een overzicht van de diensten die worden aangeboden in KBC-Mobile Banking kan de contractant terugvinden op KBC-Mobile Banking laat de contractant onder meer toe om zijn rekeningen en kaarten te consulteren en opdrachten uit te voeren. De contractant erkent (i) dat hij vóór het sluiten van de overeenkomst alle documenten die de raamovereenkomst vormen, en alle informatie over de kenmerken en functies van de diensten die worden aangeboden in KBC-Mobile Banking, heeft ontvangen zodat hij kon nagaan of deze aan zijn behoeften voldoen, en (ii) dat hij de diensten enkel kan gebruiken tegen de in de raamovereenkomst bepaalde voorwaarden. 4 Uitvoeren van betalingstransacties 4.1 Algemeen Alle opdrachten die worden gegeven aan de bank worden beheerst door art. I.16.1 t.e.m. I van de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV. De contractant machtigt de bank onherroepelijk om zijn rekening te debiteren voor het bedrag van de opdrachten die via KBC- Mobile Banking worden uitgevoerd. Het onregelmatig debetsaldo dat op een rekening kan ontstaan ingevolge die debitering kan niet beschouwd worden als een kredietverlening en moet onmiddellijk door de rekeninghouder worden aangezuiverd. De opdrachten die in het kader van KBC-Mobile Banking worden doorgestuurd, worden door de bank uitgevoerd op voorwaarde dat de status van deze rekening en de overeenkomsten en reglementen die ze regelen het mogelijk maken. Het gebruik van KBC-Mobile Banking voor de verzending van opdrachten naar de bank wijzigt de aard van die opdrachten niet. 4.2 Ondertekenen van opdrachten Alle opdrachten moeten ondertekend worden door middel van een pincode. De contractant erkent de rechtsgeldigheid van de via KBC-Mobile Banking geïnitieerde en door de bank uitgevoerde opdrachten die hij heeft ondertekend met zijn pincode. Deze vormen een geldig en voldoende bewijs van zijn akkoord met het bestaan en de inhoud van de opdracht. De contractant doet uitdrukkelijk afstand van het recht om de geldigheid of het bewijs van verbintenissen die voortvloeien uit de opdrachten of betalingstransacties die werden ondertekend met een pincode aan te vechten. 4.3 Herroepen van betalingstransacties Van zodra de contractant zijn ondertekende betalingstransactie heeft verzonden, wordt ze geacht te zijn ontvangen door de bank. De contractant-betaler kan een betalingstransactie niet meer herroepen via KBC-Mobile Banking zodra de bank die heeft ontvangen. Om een betalingstransactie te herroepen moet de contractant zich wenden tot zijn bankkantoor. In geval van een betalingstransactie met uitvoeringsdatum kan de contractant zijn betalingstransactie via de functie beheer betaalagenda herroepen in KBC-Online tot uiterlijk het einde van de kalenderdag die aan de overeengekomen uitvoeringsdatum voorafgaat. 4.4 Weigering een opdracht uit te voeren De bank behoudt zich het recht voor de uitvoering te weigeren van opdrachten waarvoor er geen of onvoldoende dekking op de rekening is. Wanneer de bank weigert een betalingstransactie uit te voeren, wordt de contractant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en, indien mogelijk, van de redenen daarvoor. Deze kennisgeving zal gebeuren op papier, via een naar het door de contractant opgegeven adres of via een andere elektronische drager die ter beschikking en toegankelijk is voor de contractant. 5 Uitgavenlimieten Voor het uitvoeren van overschrijvingen via KBC-Mobile Banking naar derden gelden er standaardlimieten. Voor minderjarigen gelden er afzonderlijke limieten. Alle limieten kunnen teruggevonden worden op mobilebanking. De limiet is verschillend naargelang het AA0972 V /- P.2/5 Reglement KBC-Mobile Banking

3 een overschrijving is naar een gekende begunstigde of naar een andere begunstigde. Een begunstigde kan enkel toegevoegd worden in KBC-Online. De limieten kunnen op verzoek van de contractant of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden aangepast, binnen de minimum- en maximumbedragen die de bank vaststelt. Limieten zijn altijd ondergeschikt aan en begrensd door de achterliggende volmachten van de contractant. Indien een opdracht niet kan uitgevoerd worden omdat de limiet van KBC-Mobile Banking is bereikt, kan de opdracht alsnog onder de hierna bepaalde voorwaarden worden doorgestuurd naar de verzendmap in KBC-Online en via KBC-Online worden uitgevoerd: Het bedrag van de opdracht die via KBC-Mobile Banking wordt opgenomen in de KBC-Online verzendmap is maximum 1000 euro; De KBC-Online limiet wordt door de opname van de opdracht niet bereikt; Het maximum aantal opdrachten in de KBC-Online verzendmap wordt door de opname van de opdracht niet bereikt. Om de opdracht op te nemen in de KBC-Online verzendmap moet de contractant dit bevestigen via zijn toegangsen ondertekeningsmiddelen. De contractant heeft na deze bevestiging 24u om de opdracht uit te voeren via KBC- Online. 6 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de contractant De contractant dient vooraf te zorgen voor voldoende dekking alvorens een opdracht door te geven. De contractant is ertoe gehouden zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit reglement. De contractant heeft de verplichting om de bank onverwijld in kennis te stellen van: de vervalsing of elk ander risico op misbruik van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen en/of het verlies of diefstal van zijn toestel; de boeking op zijn rekening van elke opdracht waarvoor geen toestemming werd gegeven alsook elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften. De contractant moet om die reden geregeld de stand van de rekeningen, waarop in het kader van KBC-Mobile Banking uitgevoerde verrichtingen betrekking hebben, controleren net zoals de bewegingen die op de rekening geboekt zijn. De contractant kan deze kennisgeving op elk moment telefonisch doen op het nummer De contractant moet deze telefonische kennisgeving binnen de drie kalenderdagen schriftelijk bevestigen aan het adres van de bank. De contractant moet onmiddellijk bij de federale politie een klacht indienen omtrent elk effectief vastgesteld misbruik. De contractant verbindt zich ertoe om zijn KBC-Mobile Banking applicatie up te graden telkens er een upgrade wordt aangeboden en altijd te werken met de meest recente versie van de applicatie. De bank behoudt zich het recht voor om de toegang tot KBC-Mobile Banking te blokkeren wanneer de contractant dit niet tijdig doet. De correctheid van de verstrekte informatie kan slechts gegarandeerd worden indien de contractant beschikt over de meest recente upgrade van zijn KBC-Mobile Banking applicatie. 7 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de bank De bank verbindt zich ertoe: het risico te dragen van de verzending van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen aan de contractant, in het bijzonder het cliëntnummer en de pincode; de contractant de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving vermeld in artikel 6 op elk ogenblik te verrichten of om deblokkering te verzoeken, en de contractant de middelen te geven waarmee hij kan bewijzen, tot achttien maanden na de kennisgeving, dat hij dergelijke kennisgeving heeft gedaan; elk nieuw gebruik van KBC-Mobile Banking voor zover technisch mogelijk te beletten zodra de contractant de kennisgeving van verlies/diefstal/misbruik heeft gedaan; onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 10, in geval van een niet-toegestane betalingstransactie en na marginale toetsing met betrekking tot bedrog in hoofde van de contractant, de contractant onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terug te betalen en in voorkomend geval, de betaalrekening die met het bedrag was gedebiteerd, te herstellen in de toestand zoals die zou geweest zijn mocht de niet-toegestane betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden (dus met de juiste valuta), desgevallend vermeerderd met de rente op dat bedrag. De bank zal tevens instaan voor de eventueel verdere financiële gevolgen, in het bijzonder het bedrag van de door de contractant gedragen kosten ter bepaling van de te vergoeden schade; de contractant periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van KBC-Mobile Banking te verhinderen; in geval van betwisting van een niet-toegestane of een niet correct uitgevoerde betalingstransactie het bewijs te leveren dat de betalingstransactie geauthenticeerd is, juist geregistreerd en geboekt is en niet door een technische storing of een ander falen is beïnvloed, op voorwaarde dat de contractant de bank onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van debitering of creditering, in kennis heeft gesteld van de bewuste betalingstransactie. 8 Beveiliging De toegangs- en ondertekeningsmiddelen zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De contractant dient alle redelijke maatregelen te nemen om zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen zo veilig mogelijk te bewaren. Hij moet de veiligheidstips die hem in dat kader door de bank worden verstrekt naleven: De contractant mag zijn toestel en zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen niet onbeheerd achterlaten (bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel of voertuig zelfs als dat afgesloten is en in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten). Hij mag zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen nooit eigenhandig aan derden (met inbegrip van partner, familie en vrienden) overhandigen of door hen laten gebruiken. AA0972 V /- P.3/5 Reglement KBC-Mobile Banking

4 De toegangs- en ondertekeningsmiddelen mogen niet op een duurzame drager worden genoteerd. De toegangs- en ondertekeningsmiddelen moeten discreet worden ingevoerd. De contractant moet ervoor zorgen dat niemand deze kan zien en moet de bank op de hoogte brengen ingeval hij ongewoon gedrag opmerkt. Indien de contractant een nieuwe pincode kiest, moet hij voor de hand liggende combinaties vermijden. Indien de contractant weet dat het vertrouwelijk karakter van zijn pincode niet meer gegarandeerd is, moet hij via KBC-Mobile Banking een nieuwe pincode aanvragen. De contractant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn toestel voldoet aan de systeem- en beveiligingsvereisten zoals opgenomen op de KBC-website. De contractant zal hiertoe de op zijn toestel ingebouwde systeembeveiligingen respecteren, zodat hij KBC-Mobile Banking op een veilige manier kan gebruiken. Indien de contractant deze systeembeveiligingen bewust uitschakelt, kan de bank niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit. De contractant draagt de volledige aansprakelijkheid voor de risico s verbonden aan zijn eigen apparatuur en meer bepaald voor de risico s van onbevoegde toegang, wijziging, vernietiging of verlies van het bericht en dit tijdens de transmissie. De schade die daaruit voortvloeit is uitsluitend voor rekening van de contractant. 9 Blokkering KBC-Mobile Banking De bank kan de toegang tot KBC-Mobile Banking blokkeren om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van KBC-Mobile Banking, het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik van KBC-Mobile Banking of de toegangs- en ondertekeningsmiddelen. In die gevallen informeert de bank de contractant indien mogelijk vóór de blokkering of onmiddellijk daarna via een duurzame drager (op papier of elektronisch) ter beschikking van en toegankelijk voor de contractant. Deze informatieverstrekking is niet vereist wanneer dit objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen zou doorkruisen of verboden is krachtens toepasselijke wetgeving. De bank deblokkeert KBC-Mobile Banking zodra de redenen voor de blokkering niet langer bestaan. De contractant kan zelf de toegang tot KBC-Mobile Banking via KBC-Online blokkeren. 10 Aansprakelijkheid en risico-regeling De bank draagt de risico s van elke verzending van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen naar de contractant. De contractant is vanaf de uitreiking van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan voortvloeien, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies of diefstal van zijn toestel of misbruik van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen, draagt de contractant het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik ervan tot op het ogenblik van de in artikel 6 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de contractant is evenwel beperkt tot 150 euro per schadegeval. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik van hetzelfde verloren of gestolen toestel of toegangs- en ondertekeningsmiddelen. Voormelde risicobeperking geldt niet en de contractant draagt alle verliezen indien deze zich hebben voorgedaan doordat hij hetzij bedrieglijk heeft gehandeld, hetzij opzettelijk of met grove nalatigheid. De rechter oordeelt in laatste instantie over het feit of er, in gegeven omstandigheden, een grove nalatigheid aanwezig is. De contractant moet er zich wel van bewust zijn dat hij zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen op een veilige en voorzichtige wijze moet bewaren en gebruiken zoals nader omschreven in artikel 8. Bij gebreke daarvan kunnen zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen worden misbruikt. De bank waarschuwt de contractant dat onder meer de volgende houdingen schadegevallen in de hand werken waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld: het geven van zijn pincode aan derden, met inbegrip van partner, familie of vrienden; het laten gebruiken van KBC-Mobile Banking door derden; het onbeheerd achterlaten van zijn toestel en/of de toegangs- en ondertekeningsmiddelen, bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel, in een voertuig (zelfs als dat afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten; het niet onmiddellijk waarschuwen in geval van verlies of diefstal van zijn toestel; het niet onmiddellijk laten blokkeren van KBC-Mobile Banking wanneer de contractant verlies of diefstal van zijn toestel of misbruik van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen vaststelt; het nalaten door de contractant de bank onverwijld in kennis te stellen van de boeking op zijn rekening van elke opdracht waarvoor geen toestemming werd gegeven en van elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften. De contractant draagt geen risico voor eventuele schade die als gevolg van verlies of diefstal van zijn toestel of misbruik van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen is ontstaan na de melding, behalve in geval van bedrieglijk handelen. In afwijking van wat voorafgaat en behoudens het bewijs van bedrieglijk of opzettelijk handelen door de contractant, is deze niet aansprakelijk wanneer de opdracht werd verricht zonder elektronische identificatie. In afwijking van wat voorafgaat en behoudens het bewijs van bedrieglijk of opzettelijk handelen door de contractant, is deze niet aansprakelijk wanneer de toegangs- en ondertekeningsmiddelen werden nagemaakt door een derde of onrechtmatig werden gebruikt voor zover de contractant op het moment van de betwiste opdracht in het bezit was van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bepaalde gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden of overmacht. De bank is aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de via KBC-Mobile Banking geïnitieerde opdrachten, tenzij de contractant zijn verplichtingen niet heeft nageleefd. AA0972 V /- P.4/5 Reglement KBC-Mobile Banking

5 De bank dient alle vereiste inspanningen te leveren om een regelmatige dienstverlening te verzekeren en te voorzien in een aangepaste beveiligings- en identificatiemethode. In het kader van KBC-Mobile Banking kan de bank niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die te wijten is aan de werking van het toestel van de contractant of van de telecommunicatiediensten van een derde, of aan een onderbreking van de diensten als gevolg van gebeurtenissen buiten haar wil. 11 Duur overeenkomst en opzegging De KBC-Mobile Banking overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. De contractant kan zijn overeenkomst op elk moment kosteloos beëindigen. Hij dient zich daarvoor te wenden tot de KBC-helpdesk. De bank kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen met naleving van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging door de bank moet gebeuren op papier of een andere duurzame drager. De bank heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen: ingeval het vertrouwen in de contractant ernstig is geschaad; ingeval de contractant de beveiligingsprocedures niet naleeft; ingeval er sprake is van ernstige wanprestatie. De beëindiging van KBC-Online leidt van rechtswege en op hetzelfde tijdstip tot de beëindiging van KBC-Mobile Banking in hoofde van de contractant. 12 Wijzigingen van reglement en toevoeging nieuwe diensten De bank behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit reglement te wijzigen. In de mate dat dit wettelijk verplicht is, wordt iedere wijziging ten minste twee maanden vóór de datum van de beoogde inwerkingtreding aan de contractant meegedeeld op papier of op een andere duurzame drager die voor hem toegankelijk is. De contractant beschikt over de mogelijkheid om binnen de termijn van twee maanden de overeenkomst onmiddellijk en kosteloos op te zeggen wanneer hij niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen. Wijzigingen worden voor de contractant bindend wanneer hij de overeenkomst niet heeft opgezegd binnen twee maanden na de kennisgeving. Wanneer er nieuwe KBC-Mobile Banking diensten worden toegevoegd, kan de contractant, na geïnformeerd te zijn overeenkomstig de wettelijke verplichtingen van de voornaamste kenmerken, voorwaarden, en prijs van deze nieuwe diensten, hiermee onmiddellijk zijn toestemming geven op de voor die dienst overeengekomen wijze. 13 Vergoeding De Bank behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen voor de dienst KBC-Mobile Banking. De vergoeding zal in dat geval opgenomen worden in de mededeling van de tarieven volgens art. I.32 van de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV. De contractant draagt zelf de kosten voor de aankoop, installatie en werking van zijn toestel en de KBC-Mobile Banking applicatie. Hij draagt eveneens de kosten voor toegang tot het internet. 14 Verwerking van persoonsgegevens De bank gebruikt de persoonsgegevens van de contractant in overeenstemming met de privacywet en haar privacyverklaring. Meer informatie over de verwerking en uitwisseling van die gegevens en over uw rechten (verzet, inzage, verbetering) vindt de contractant in artikel I.13 en I.14 van de Algemene Bankvoorwaarden (via of in elk bankkantoor) en in de algemene privacyverklaring (via of in elk bankkantoor). 15 Intellectuele eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten (of minstens de rechten om aan de contractant gebruiksrechten toe te staan) op KBC-Mobile Banking en de aangeboden documentatie, informatie, publicaties, en gegevens, berusten bij de bank. De contractant onthoudt zich van elke inbreuk op deze rechten. De contractant krijgt een persoonlijk, niet-exclusief en nietoverdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van deze overeenkomst. Het is de contractant niet toegestaan merken, logo's, softwareprogramma's, documentatie, publicaties, gegevens of andere elementen van KBC-Mobile Banking waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, op enigerlei wijze, direct of indirect, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen van derden en te verspreiden, ze te reproduceren, te kopiëren, te vertalen, te bewerken, te compileren, of anderszins te veranderen tenzij dit gebeurt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank. 16 Helpdesk Voor alle vragen inzake KBC-Mobile Banking kan de contractant terecht bij: KBC-Helpdesk: KBC-Telecenter: Buiten de kantooruren Geschillen 17.1 Klachtenbehandeling Wanneer de contractant een klacht heeft in verband met KBC-Mobile Banking of de uitvoering van opdrachten moet hij de procedure volgen zoals omschreven in artikel I.25.2 van de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De rechten en verplichtingen van de contractant en van de bank zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. AA0972 V /- P.5/5 Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 1 oktober 2012. Zij telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake KBC- Mobile Banking tussen enerzijds

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Business Banking

Reglement KBC-Mobile Business Banking Reglement KBC-Mobile Business Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 5 december 2012. Zij telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen de contractant en de bank voor

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 26 oktober 2015 en van kracht met ingang van 27 oktober 2015 Deze uitgave telt 10 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlage regelen de contractuele relatie met betrekking tot

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN Reglement KBC-Touch Deze versie werd geregistreerd in Leuven op 18 juni 2015. Ze telt 11 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Touch, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden.

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Online, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet

Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet Definities In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt : a. «Bank» : verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de dienst MOBILEbanking. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten; GEBRUIKERSOVEREENKOMST THEODOOR INSIGHT Artikel 1 Definities Cliënt elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de registratie in, het gebruik van en de toegang tot de BC/MC mobiele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

REGLEMENT BANCONTACT/MISTER CASH APP Bijlage 2 bij het Reglement AXA bankkaart

REGLEMENT BANCONTACT/MISTER CASH APP Bijlage 2 bij het Reglement AXA bankkaart REGLEMENT BANCONTACT/MISTER CASH APP Bijlage 2 bij het Reglement AXA bankkaart Deze bijlage bij het reglement AXA bankkaart regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de registratie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Reglement Crelan Mobile

Reglement Crelan Mobile Reglement Crelan Mobile Definities In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt : a. «Bank» : verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel 240 van de wet van

Nadere informatie

Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients

Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients Informatieblad Betaaldiensten Commercial Clients 1 Dit informatieblad maakt integraal deel uit van de algemene bankvoorwaarden van de ABN AMRO Bank nv. Bankkaarten veilig bewaren, gebruiken en controleren.

Nadere informatie

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen;

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen; Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016 Artikel 1: Definities In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze,

Nadere informatie

Reglement online@vdk for professionals - 1 -

Reglement online@vdk for professionals - 1 - Reglement online@vdk for professionals - 1 - Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen VDK Spaarbank en de abonnee m.b.t. de dienst online@vdk for professionals van VDK Spaarbank nv. Het legt

Nadere informatie

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier.

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. ANNEX 2 Wedstrijdreglement MGM-ANNA - Robomow: Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. Een slimme thermostaat Anna voor slechts 1* én kans op een gratis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 1.Toepassingsbereik en definities 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Internetbankieren zijn van toepassing op alle Internetdiensten

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

REGLEMENT CRELAN MOBILE EN CRELAN TABLET

REGLEMENT CRELAN MOBILE EN CRELAN TABLET REGLEMENT CRELAN MOBILE EN CRELAN TABLET Definities In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt : a. «Bank» : verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «aangeslotene» - exemplaar bestemd voor AG Insurance AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849

Nadere informatie

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen 1 E-banking overeenkomst voor natuurlijke personen ABN AMRO Bank nv De ondergetekenden: A. ABN AMRO Bank nv, met maatschappelijke zetel te G. Mahlerlaan

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"): - de Sectie 1: Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile is van toepassing op alle klanten

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Zakelijk Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Met Mobiel Bankieren Zakelijk heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp)

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de , de

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE Ten behoeve van een abonnement op CashFlow software gaan U (klant van CashFlow) en INVERS (Invers BV, gevestigd te Voorburg, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27136700; uitgever van CashFlow) een overeenkomst

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-180 d.d. 25 juni 2015 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting Misbruik van de betaalpas tijdens langdurige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie