Beveiligingsplan bij het Convenant voor het Veiligheidshuis Twente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beveiligingsplan bij het Convenant voor het Veiligheidshuis Twente"

Transcriptie

1 Beveiligingsplan Beveiligingsplan bij het Convenant voor het Veiligheidshuis Twente Beveiligingsplan 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De samenwerking conform het convenant Veiligheidshuis Twente wordt ondersteund door verschillende registratiesystemen, waaronder het Vangnet informatie Signalerings Systeem (afgekort: VIS2). De specifieke gebruikte systemen zijn benoemd bij de onderdelen van het convenant. Met betrekking tot het gebruik van Vis2 gelden de navolgende afspraken. Omtrent de andere (landelijke) systemen en het gebruik daarvan gelden landelijke afspraken en richtlijnen. De afspraken in dit plan zijn voor zover dat zinvol is en een veilig gebruik bevorderen ook van toepassing op het gebruik van de andere systemen. In de bijlage Onderdelen van het Convenant Vieligheidshuis Twente is per onderdeel vastgelegd wie verantwoordelijke en beheerder is. Daarnaast zijn alle betrokken organisaties verantwoordelijk voor hun eigen beveiligingsafspraken. 1.2 Beveiligingsplan Het gebruik van registratiesystemen, waarin allerlei persoonlijke, privacygevoelige gegevens worden opgeslagen en verwerkt, vereist een uiterst zorgvuldig beheer en gebruik. Om die zorgvuldigheid te kunnen waarborgen, hebben de convenantpartners tevens een Privacyreglement Veiligheidshuis Twente vastgesteld, dat deel uitmaakt van het convenant. In dit eveneens bij het convenant behorende beveiligingsplan is beschreven welke maatregelen er getroffen zijn ter bescherming en voor een verantwoord gebruik van de gegevens. Voorts wordt aangegeven op welke wijze de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de (geautomatiseerde) gegevensuitwisseling gewaarborgd is. Een aanzienlijk deel van de te treffen maatregelen is overigens al vastgelegd in het genoemde privacyreglement. Die maatregelen worden in dit plan niet herhaald; dit plan bevat uitsluitend een aantal aanvullende maatregelen.

2 2. Definities Hieronder worden kort de definities beschreven van begrippen voor zover die niet gedefinieerd zijn in het Convenant en Privacyreglement voor de Coördinatie van Veiligheid, Zorg en Opvang. Applicatiebeheerder : Degene die zorg draagt voor continuïteit en kwaliteit van het administratieve informatiesysteem Onderdeelbeheerder : Degene die namens de verantwoordelijke aangewezen is voor de naleving van de beveiligingsafspraken, waaronder het beheer van de autorisaties, binnen één onderdeel. Lid Procesoverleg (Vangnet) : Vertegenwoordiger van een van de organisaties die deel neemt aan en in het procesoverleg Ontwikkelaar : Degene die het VIS2 systeem heeft gebouwd Raadpleger Degene die in het VIS2 systeem slechts de autorisatie heeft om Is geautoriseerd tot alle noodzakelijke acties binnen VIS2, met uitzondering van beheersacties na te gaan of iemand binnen het Procesoverleg bekend is. Procesmanager (zie definitie convenant) Is geautoriseerd tot alle noodzakelijke acties binnen VIS2, met uitzondering van beheersacties. Deelnemer Procesoverleg Persoon is direct lid van het Procesoverleg. Persoon is binnen VIS2 geautoriseerd voor zijn/haar procesoverleg en kan daarbinnen alles raadplegen (d.w.z. acties, betrokkenheden, documenten e.d.) Caseverantwoordelijke Medewerker die geen deelnemer is aan het Procesoverleg. Hij kan dus alleen werken met cliëntsystemen waarvoor hij/zij ook daadwerkelijk is aangemerkt als Caseverantwoordelijke en kan daar: MDO aanmaken, betrokkenheden, acties, documenten toevoegen en wijzigen. 3. Doel van dit plan Gelet op het aanvullende karakter van dit beveiligingsplan (op het privacyreglement) is het doel van dit plan ook een afgeleide van het doel van het reglement. Het reglement beschrijft de noodzaak van de gegevensuitwisseling, in relatie tot het doel. Het beveiligingsplan heeft als doel deze gegevensuitwisseling op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden, door de juiste personen, binnen de wettelijke kaders en in overeenstemming met het beleid en de richtlijnen zoals die in het convenant en de bijbehorende stukken zijn vastgesteld 4. Gebruikersstructuur van VIS2 Binnen VIS2 zijn 5 verschillende gebruikersniveaus te onderscheiden: 1. Raadpleger 2. Lid procesoverleg (Vangnet) 3. Casemanager 4. Procesmanager en Procesondersteuner 5. Applicatiebeheerder. Bij de hiervoor onder 2 opgenomen definities is aangegeven welke rol elke gebruiker speelt ten aanzien van het gebruik van VIS2. Beveiligingsplan bij het Convenant Veiligheidshuis Twente Pagina 2 van 10

3 De gebruikers van VIS2 zijn alleen geautoriseerd om toegang te krijgen tot de informatie over cliënten die behandeld worden in het procesoverleg waarvan zij deel uitmaken en/of tot de casussen waarin van hen een bijdrage verwacht wordt. Raadplegers kunnen alleen nagaan of een cliënt bekend is bij een procesoverleg; zij hebben geen toegang tot inhoudelijke informatie. 5. Betrouwbaarheidseisen Het beveiligingsniveau voor de gegevensuitwisseling via VIS2 moet voldoen aan een aantal betrouwbaarheidseisen. Op basis van die eisen stellen de convenantpartners vervolgens zelf concrete beveiligingsmaatregelen vast. De op die wijze gerealiseerde informatiebeveiliging betreft alle functies en rollen die VIS2 kent. De betrouwbaarheidseisen kunnen in het kort - als volgt worden geformuleerd: - VIS2 is beschikbaar - VIS2 is integer - VIS2 is vertrouwelijk Nadere invulling van deze drie kernbegrippen leidt tot het volgende overzicht: - Beschikbaarheid = de mate waarin VIS2 in bedrijf is op het moment dat een convenantpartner het systeem nodig heeft - Integriteit = de mate waarin de informatie in VIS2 volledig en juist is (waarbij onder volledigheid tevens dient te worden verstaan dat niet méér dan de benodigde informatie in het systeem is opgenomen) - Vertrouwelijkheid = de mate waarin de toegang tot en de kennisname van de informatie in VIS2 beperkt is tot een gedefinieerde groep van gebruikers, die allen schriftelijk hebben verklaard op een juiste en zorgvuldige wijze om te zullen gaan met het systeem en de daarin opgenomen informatie. 6. Geen gebruik voor andere doeleinden Cliëntgegevens uit VIS2 of cliëntgegevens die voortkomen uit de koppelingen met VIS2 mogen uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden die voortkomen uit de afspraken zoals deze gemaakt en vastgelegd zijn in het Convenant Veiligheidshuis Twente In twijfelgevallen beslist de procesmanager over het gebruik van de gegevens op casuïstiek niveau en de stuurgroep op beleidsniveau conform richtlijnen in het convenant en privacyreglement. 7. Feitelijke beveiligingsmaatregelen De feitelijke maatregelen die tot een veilig gebruik moeten leiden, vormen de kern van dit plan. Deze maatregelen zijn te onderscheiden in 4 groepen: - organisatorische maatregelen - procedurele maatregelen - fysieke maatregelen - technische maatregelen. Deze groepen worden hierna afzonderlijk behandeld Organisatorische maatregelen Het gaat hier om maatregelen die betrekking hebben op de organisatie als geheel. Deels betreft het dan algemene maatregelen zoals het formuleren van een beveiligingsbeleid, het opstellen van een privacyreglement en een beveiligingsplan. Daarnaast kan het echter gaan om: a. Organisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers. De gegevens die via de VIS2-raadpleging worden opgevraagd of verwerkt, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. De toegang tot VIS2 is voorbehouden aan geautoriseerde medewerkers van convenantpartners voor informatie die zij op grond van hun functie nodig hebben. Beveiligingsplan bij het Convenant Veiligheidshuis Twente Pagina 3 van 10

4 Hiervoor is een autorisatieoverzicht opgesteld. Het beheer daarvan berust bij de applicatiebeheerder. b. De applicatiebeheerder rapporteert een keer per maand aan de onderdeelbeheerder over de hoeveelheid raadplegingen in VIS2. c. De applicatiebeheerder vervult tevens de waakhondfunctie en rapporteert onregelmatigheden direct aan de Onderdeelbeheerder. d. De onderdeelbeheerder bespreekt het gebruik van VIS2 in het werkoverleg met de leidinggevenden van de gebruikers en rapporteert een keer per jaar over de voortgang aan de stuurgroep Veiligheidshuis Twente. e. De beheerder houdt op het gebruik van VIS Procedurele maatregelen Dit zijn de afspraken over het uitvoeren van de diverse beveiligingsmaatregelen, namelijk: a. Autorisaties voor het gebruik van VIS2 kunnen worden uitsluitend aangevraagd en verkregen worden door middel van een speciaal formulier (zie hoofdstuk 8). Dit formulier is verkrijgbaar (en dient te worden ingeleverd) bij onderdeelbeheerder. Pas na het overleggen van het ingevulde en ondertekende formulier, en akkoord van de Onderdeelbeheerder zal worden overgegaan tot het verlenen van de autorisatie. b. Alle medewerkers die geautoriseerd zijn, hebben de geheimhoudingsverklaring (zie hoofdstuk 9) ondertekend en ingeleverd bij de onderdeelbeheerder. Tevens hebben zij kennis genomen van de voor het gebruik van VIS2 geldende regels in het privacyreglement en het beveiligingsplan. c. Naast de geheimhoudingsverklaring dient ook een zorgvuldigheidsverklaring (zie hoofdstuk 11) te worden ondertekend, welke speciaal betrekking heeft op het omgaan met (de informatie uit) VIS2. d. Bij de ondertekening van de zorgvuldigheidsverklaring ontvangt de gebruiker ook een exemplaar van de 10 gouden regels (zie hoofdstuk 12) voor het gebruik van VIS Fysieke maatregelen Dit zijn heel praktische maatregelen, die grotendeels betrekking hebben op het gedrag op de werkplek. Te weten: a. Clean screen/clean desk: alle documenten en vertrouwelijke informatie uit VIS2 worden door de gebruiker zorgvuldig en zo mogelijk in afgesloten laden en kasten opgeborgen. Bij het verlaten van de werkplek dient het programma VIS2 te allen tijde afgesloten te worden. b. Vernietigen van gegevens: vernietiging van informatie waarin zich persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie bevinden dient binnen de eigen organisatie van de convenantpartners op verantwoorde wijze te gebeuren. Wanneer dit binnen de eigen organisatie niet mogelijk is, kan de informatie overhandigd worden aan de gemeentelijke ambtenaar belast met de uitvoering van het werkproces. Deze kan de vertrouwelijke informatie in de speciale container voor de vernietiging van vertrouwelijke informatie van de betreffende DMO-locatie gooien Technische maatregelen Het betreft hier alle maatregelen die in de programmatuur zijn ingebouwd: a. Iedere gebruiker krijgt een password dat regelmatig bij voorkeur driemaandelijks - wordt gewijzigd door de gebruiker. b. De applicatiebeheerder kan onder water de verschillende handelingen van de verschillende gebruikers volgen en monitoren en rapporteert onregelmatigheden aan de beheerder. c. Het systeem is beveiligd tegen inbraak op het netwerk. Bij onregelmatigheden worden deze direct door de systeembeheerder/applicatiebeheerder gemeld bij de leidinggevende van de betreffende gebruiker of bij de procesmanager van het procesoverleg. Beveiligingsplan bij het Convenant Veiligheidshuis Twente Pagina 4 van 10

5 8. Aanvraag formulier autorisatie VIS2 Naam aanvrager : Organisatie : Functie : Telefoonnummer : Soort autorisatie: NB: De keuze voor autorisatie als in- of extern casemanager is afhankelijk van uw lidmaatschap van een Procesoverleg / de aard van uw werkzaamheden en wordt bepaald door de onderdeelbeheerder i.s.m. de procesmanager Procesoverleg/ onderdeel: : Reden autorisatie: Aanvrager/aanvraagster verklaart hierbij op de hoogte te zijn van het Privacy Reglement voor het Veiligheidshuis Twente. Hij/zij zal de geraadpleegde gegevens in het systeem VIS2 voor geen enkel ander doel gebruiken dan zoals omschreven in het reglement en geen andere gegevens inbrengen dan voor het overeengekomen doel noodzakelijk zijn. Datum : Handtekening: Ondertekenen door Leidinggevende: Goedkeuring aanvraag Ondergetekende, verantwoordelijk voor de werkzaamheden van bovengenoemde aanvrager/aanvraagster (leidinggevende), verklaart hierbij akkoord te gaan met bovengenoemde aanvraag, te onderschrijven dat de toegang tot VIS2 van belang is voor de uitoefening van zijn/haar functie en toe te zullen zien op een rechtmatig gebruik. Naam : Handtekening: Functie : Telefoonnummer : Datum : Beveiligingsplan bij het Convenant Veiligheidshuis Twente Pagina 5 van 10

6 9. Geheimhoudingsverklaring Vis2 GEHEIMHOUDINGSPLICHT gegevensuitwisseling en informatie het Veiligheidshuis Twente Instelling : Datum : In het kader van de samenwerking in het Veiligheidshuis Twente worden er gegevens en informatie uitgewisseld tussen de convenantpartners. De medewerker (tevens gebruiker) verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens en informatie, behoudens voor zover uit enig wettelijk voorschrift of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Voor akkoord, Naam medewerker: Beveiligingsplan bij het Convenant Veiligheidshuis Twente Pagina 6 van 10

7 10. Zorgvuldigheidsverklaring Vis2 Ondergetekende, Naam : Functie : Organisatie Zegt toe dat hij/zij: Ervan op de hoogte is dat de privacywet- en regelgeving een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens beoogt te beschermen en dat deze wet- regelgeving het gebruik van persoonsgegevens in de ruimste zin des woords verbindt aan deze regels. Kennis heeft genomen van de regels die gelden voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens Zorgvuldig zal omgaan met de persoonsgegevens en de inhoud van de documenten die hij/zij bij de uitvoering van de werkzaamheden in VIS2 verband mag inzien en zich daarbij houdt aan de daarvoor geldende werkinstructies. Concreet betekent dit onder meer dat hij/zij: a. niet meer (persoons) gegevens inkijkt dan strikt noodzakelijk is; b. zorgvuldig archiveert c. (persoons)gegevens niet aan anderen verstrekt d. Het wachtwoord zorgvuldig hanteert Ervan op de hoogte is dat het gebruik van VIS2 per medewerker gelogd wordt en dat aan de hand van periodieke rapportage logginggegevens gecontroleerd wordt of het gebruik van VIS2 plaatsvindt binnen de wettelijke kaders. Indien uit de logginggevens vermoeden van misbruik van gegevens blijkt, kan nadere rapportage omtrent het gebruik van VIS2 worden opgevraagd. Passende disciplinaire maatregelen kunnen door de leidinggevende bij vaststelling van onrechtmatig gebruik van VIS2 worden opgelegd. Gedurende de duur van zijn/haar inzet voor werkzaamheden in VIS2 verband enkel die (persoons)gegevens gebruikt die van belang zijn voor het nasterven van het doel van het Convenant Veiligheidshuis Twente. Alle medewerking zal geven aan het naleven van de privacywet- en regelgeving gedurende de duur van zijn/haar inzet voor de werkzaamheden in verband met de taken voor het Veiligheidshuis Twente. Na beëindiging van deze werkzaamheden zal hij/zij tegenover derden geheimhouding betrachten met betrekking tot alle (persoons)gegevens waarvan hij/zij bij de uitvoering van de voornoemde werkzaamheden kennis neemt. Onmiddellijk na beëindiging van de werkzaamheden contact zal leggen met de Onderdeelbeheerder zodat de autorisatie in werking kan worden opgeheven. Plaats: Datum: Handtekening medewerker: Beveiligingsplan bij het Convenant Veiligheidshuis Twente Pagina 7 van 10

8 11. Tien gouden regels (Bij het omgaan met persoonsgegevens in de uitvoering van het Convenant Veiligheidshuis Twente De 10 gouden regels voor het gebruik van informatie, informatiesystemen en netwerken. Wij vragen om aandacht! Afhankelijk van jouw functie heb jij toegang tot diverse informatiesystemen. Wij willen je erop attenderen dat het gebruik van deze systemen verbonden is aan een aantal verplichtingen. Met deze tien gouden regels vatten wij de belangrijkste hiervan samen. Wij verzoeken je deze goed door te lezen omdat zij deel uitmaken van je functie. 1. Wachtwoorden zijn strikt persoonlijk Je wachtwoorden zijn strikt persoonlijk en dienen uitsluitend door jou gebruikt te worden om toegang te krijgen tot de betreffende systemen. Geef je wachtwoord dus niet aan derden of een collega en bewaar ze op een veilige plek, dus niet in je agenda of op een geel briefje! 2. Melden van beveiligingsincidenten Binnen de organisatie waar je werkt is een collega belast met het uitvoeren van activiteiten rond het thema informatiebeveiliging. Je leidinggevende kan je vertellen wie dat is. Het is belangrijk om dit te weten, omdat beveiligingsincidenten bij deze persoon zo snel als mogelijk gemeld dienen te worden. Voorbeelden voor incidenten zijn een virusmelding op het systeem, waarmee je op dat moment werkt, een inbraak of een poging tot inbraak, of een deur die op slot had moeten zijn maar niet op slot is. 3. Geheimhoudingsplicht Binnen de uitvoering van het Convenant voor de Coördinatie Veiligheidshuis Twente wordt veel met persoonsgegevens gewerkt. Voor het werken en de omgang met persoonsgegevens zijn vanuit de overheid een aantal regels opgesteld, die zijn verwoord in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Dat houdt o.a. in dat je de persoonsgegevens niet verder bekend mag maken dan voor de uitoefening van je functie noodzakelijk is. Dit betreft persoonsgegevens die jou uit hoofde van je functie bekend worden, alsmede overige informatie waarvan je weet of redelijkerwijze kunt vermoeden dat geheimhouding verplicht is. 4. Gedragscode Internet- en gebruik verkeer geldt inmiddels als algemeen geaccepteerde correspondentie, gelijk aan brieven. s kunnen, mits de betrouwbaarheid van het adres voldoende is aangetoond, gelden als bewijsstuk. Een is als het ware schriftelijke correspondentie, al dan niet voorzien van een handtekening, dat door middel van een elektronisch medium wordt verstuurd. Voor medewerkers die werkzaam zijn in het kader van genoemd Convenant geldt dat zij terughoudend en zorgvuldig omgaan en internet. Zij zijn daarbij extra alert op het schenden van de privacy van betrokken burgers en voorkomen dat gegevens in verkeerde handen kunnen komen. 5. Gegevensverstrekking aan derden via de telefoon Het uitgangspunt is dat er niet aan verzoeken om telefonische informatie over betrokkenen wordt tegemoetgekomen. Dat betekent dat er ook geen telefonische informatie over klanten wordt verstrekt aan personen of instanties die beweren namens de betrokkene te bellen. Vragen dienen schriftelijk te worden ingediend. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan informatie verstrekt worden aan derden, indien de identiteit van deze voldoende vastgesteld kan worden (bijvoorbeeld door middel van terugbellen via een centraal telefoonnummer) en een schriftelijk verzoek tot informatie niet mogelijk is. 6. Clear desk / clear screen policy De vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens houdt o.a. in dat elke werkplek zodanig is ingericht, Beveiligingsplan bij het Convenant Veiligheidshuis Twente Pagina 8 van 10

9 dat onbevoegden niet in jou afwezigheid aan deze gegevens kunnen komen. Dat betekent dat jij je werkstation bewust dient te vergrendelen met behulp van de screensaver wanneer jij je werkplek verlaat. Ook mogen geen vertrouwelijke gegevens, zoals dossiers of verslagen, onbeheerd op je bureau of in een niet afsluitbare kast blijven liggen. 7. Geen vertrouwelijke gegevens in de prullenbak De correcte omgang met vertrouwelijke gegevens waaronder persoonsgegevens is erg belangrijk. Ook het vernietigen van deze gegevens moet op een veilige manier plaats vinden. Daarom wordt de inhoud van alle papier-prullenbakken door een speciaal bedrijf vernietigd. Scheidt het afval dus op de juiste manier. Papier in de papierbakken, de rest in de vuilnisemmertjes. 8. Aanspreken van onbekende personen Ben je al een keer in de situatie geweest, dat je iemand binnen het gebouw tegenkwam, waar officieel geen publiek zonder begeleiding mag komen en je niet wist wie deze persoon was en wat zij daar te doen had? Spreek deze persoon aan, stel jezelf voor en vraag, wat hij of zij hier komt doen. Nieuwe collega s, uitzendkrachten of ander ingehuurd personeel stellen het op prijs om aangesproken te worden en op deze manier contacten te kunnen leggen. Echter, personen die niet bevoegd zijn om zich op deze plek te bevinden worden hierdoor op deze overtreding gewezen. Wijs hun beleeft, maar duidelijk, de weg naar het publieke gedeelte van het gebouw en belangrijk begeleidt ze daar naartoe. 9. Haast, stress, werkdrukte vs. informatiebeveiliging Informatiebeveiliging krijg je niet gratis het kost je energie en werkt vaak tegen je als je haast hebt en de werkdrukte hoog is. Echter, informatiebeveiliging is uitermate belangrijk voor je werk en hoort bij de professionele en bekwame uitvoering van het werk. Neem het daarom zeer serieus je cliënten vertrouwen erop! Beveiligingsplan bij het Convenant Veiligheidshuis Twente Pagina 9 van 10

10 Inhoudsopgave Beveiligingsplan Inleiding Aanleiding Beveiligingsplan 1 2. Definities Doel van dit plan Gebruikersstructuur van VIS Betrouwbaarheidseisen Geen gebruik voor andere doeleinden Feitelijke beveiligingsmaatregelen Organisatorische maatregelen Procedurele maatregelen Fysieke maatregelen Technische maatregelen 4 8. Aanvraag formulier autorisatie VIS Geheimhoudingsverklaring Vis Zorgvuldigheidsverklaring Vis Tien gouden regels... 8 Beveiligingsplan bij het Convenant Veiligheidshuis Twente Pagina 10 van 10

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Beveiligingsplan. SUWI inkijk. Gemeente Boxtel / Gemeente Haaren

Beveiligingsplan. SUWI inkijk. Gemeente Boxtel / Gemeente Haaren Beveiligingsplan SUWI inkijk Gemeente Boxtel / Gemeente Haaren December 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Verdeling verantwoordelijkheden medewerkers afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 4 3. Autorisaties

Nadere informatie

Beveiligingsnota Suwinet 2014

Beveiligingsnota Suwinet 2014 Beveiligingsnota Suwinet 2014 Boxmeer, 3 april 2014 I-SZ/2014/260. Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Verdeling verantwoordelijkheden medewerkers afdeling Sociale Zaken...4 3. Gebruik Suwinet-Inkijk...4

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011 Integriteitscode ICT Toelichting Voor u ligt de 'Integriteitscode ICT van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De integriteitscode bevat een overzicht van de huidige

Nadere informatie

4. Gedragsregels bij beveiliging van persoonsgegevens 7

4. Gedragsregels bij beveiliging van persoonsgegevens 7 Beveiligingsplan Suwinet Versie 0.2 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Kader voor de beveiliging Suwinet 4 3.1 Gebruikers voor Suwinet-inkijk 5 3.2 Functie raadplegen 5 3.3 Logging rapportages 5 4. Gedragsregels

Nadere informatie

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV

Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Privacyreglement Paswerk en Werkpas Holding BV Artikel 1. Definities. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente

Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/12/1107/khv Datum: 13 december 2012 Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente Vanuit hun functie hebben ICT-functionarissen vaak verregaande

Nadere informatie

Steller: M. de Lange Versie: 4 Datum: 13 mei 2013 (aangepast) Beveiligingsplan Suwinet afdeling Werk Inkomen en Zorg

Steller: M. de Lange Versie: 4 Datum: 13 mei 2013 (aangepast) Beveiligingsplan Suwinet afdeling Werk Inkomen en Zorg Steller: M. de Lange Versie: 4 Datum: 13 mei 2013 (aangepast) Beveiligingsplan Suwinet afdeling Werk Inkomen en Zorg 1. Inleiding Het Bureau Keteninformatisering werk en inkomen (BKWI), de stichting Inlichtingenbureau

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Bijlage 4. Aanvraag procedure tot KLIVA netwerk

Bijlage 4. Aanvraag procedure tot KLIVA netwerk Bijlage 4 Aanvraag procedure tot KLIVA netwerk INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 Procedure... 2 2 Formulier 1, Gedragscode toegang door externen tot het KLIVIA netwerk van AAS... 3 3 Formulier 2, Aanvraagformulier

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15 Proceduresops Pagina : 1/9 Procedure Waarborgen van privacy Proceduresops Pagina : 2/9 Ingangsdatum: januari 2011 1. Doel... 3 2. Procedure... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Regelgeving om de privacy te waarborgen...

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V.

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. Beleid over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige

Nadere informatie

WBP Zelfevaluatie. Privacygedragscode (VPB)

WBP Zelfevaluatie. Privacygedragscode (VPB) WBP Zelfevaluatie Privacygedragscode (VPB) April 2004 1. Inleiding In haar beschikking van 13 januari 2004 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) verklaard dat de in de privacygedragscode

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS PRIVACY REGLEMENT PERCURIS Inleiding. Van alle personen die door Percuris, of namens Percuris optredende derden, worden begeleid -dat wil zeggen geïntervenieerd, getest, gere-integreerd, geadviseerd en

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens BEWERKERSOVEREENKOMST OV-CHIPKAART GEGEVENS in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens De ondergetekenden: 1. Naam OV-vervoerder., gevestigd en kantoorhoudende te te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588.

Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. PRIVACYREGLEMENT Edith Brocken Ergo & Arbeid is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 60935588. Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Edith

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V.

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Inleiding Per 1 september 2001 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is ingesteld om de privacy

Nadere informatie

Privacyreglement Work-Sjop

Privacyreglement Work-Sjop Privacyreglement Work-Sjop Work-Sjop is ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over klanten. persoonsgegevens zijn in de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en dat deze gegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Privacyreglement en internet gebruik

Privacyreglement  en internet gebruik opgericht 1 augustus 1932 Privacyreglement e-mail en internet gebruik Gemaakt door : Marcel van Vuuren Gemaakt op : donderdag 29 mei 2008 Versie : 29052008_v1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definities,

Nadere informatie

PRIVACYVOORWAARDEN. 3.3 De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Bewerker te rusten. Versie

PRIVACYVOORWAARDEN. 3.3 De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Bewerker te rusten. Versie 1. Algemeen In deze privacyvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Bewerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Bewerker en Verantwoordelijke

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Bewerkersovereenkomst VO-digitaal N.V. Overwegen het volgende: Komen het volgende overeen: Partijen:

Artikel 1: Definities. Bewerkersovereenkomst VO-digitaal N.V. Overwegen het volgende: Komen het volgende overeen: Partijen: Partijen: 1 Het bevoegd gezag van de school, geregistreerd onder een BRIN-nummer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, hierna te noemen: Onderwijsinstelling. en 2 de naamloze

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen de zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met Cure4 B.V. een overeenkomst heeft gesloten in verband met het afnemen van Cure4Direct diensten, hierna te noemen Verantwoordelijke

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

004 Privacyreglement

004 Privacyreglement 004 Privacyreglement toelichting reglement Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. Bekendmaking privacyreglement 2 Artikel 3. Reikwijdte 3 Artikel 4. Opname van persoonsgegevens in

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Toegangsmiddelen zijn bijvoorbeeld toegangspassen, sleutels, toegangscodes, wachtwoorden, gebruikerscodes,

Toegangsmiddelen zijn bijvoorbeeld toegangspassen, sleutels, toegangscodes, wachtwoorden, gebruikerscodes, TOELICHTING BIJ INTEGRITEITS- EN GEHEIMHOUDINGSVERKLARING 1. Geheimhouding Vertrouwelijke informatie op schrift is te herkennen doordat er vertrouwelijk op staat. Ook stempels of aantekeningen als geheim

Nadere informatie

en alle aan haar gelieerde entiteiten, waaronder maar niet uitsluitend ESJ Accounting &

en alle aan haar gelieerde entiteiten, waaronder maar niet uitsluitend ESJ Accounting & 1. Algemeen In deze privacy voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Dienstenvoorwaarden: de Dienstenvoorwaarden van Bewerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Bewerker en Verantwoordelijke

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Titel Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.5 / 13 januari 2017 Opgesteld door / Afdeling / Functie Bert Hessel adviseur

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Beroepsonderwijs

Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Beroepsonderwijs Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Beroepsonderwijs De uitgangspunten van deze Bewerkersovereenkomst sluiten aan bij de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), en de uitgangspunten

Nadere informatie

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol Privacy protocol behorende bij nader in te vullen (bijvoorbeeld: de basisovereenkomst Sociaal Domein/Wmo) De ondergetekenden van de basisovereenkomst,

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen?

Aan welke eisen moet het beveiligingsplan voldoen? Vragen en antwoorden n.a.v. brief aan colleges van B&W en gemeenteraden over verplichtingen Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet SUWI en de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag. Aan welke eisen moet

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden DigiD

Gebruiksvoorwaarden DigiD Gebruiksvoorwaarden DigiD 15 mei 2012, versie 6.0 Artikel 1 Begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis: 1.1 Afnemer:

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Derden Personen of instanties die niet aan de organisatie verbonden zijn.

Derden Personen of instanties die niet aan de organisatie verbonden zijn. Bijlage Privacyreglement Introductie van dit reglement De organisatie houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van uw directe persoonlijke

Nadere informatie

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland Cloud Computing Bijzondere inkoopvoorwaarden Hoogheemraadschap van Delfland Inhoud 1 INKOOPVOORWAARDEN CLOUD COMPUTING... 3 1.1 ARTIKEL 1 - DEFINITIES... 3 1.2 Artikel 2 Dienstverlening algemeen... 3 1.3

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland De ondergetekenden: 1) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel,

Nadere informatie

Privacy cliënt en supporter

Privacy cliënt en supporter Privacy cliënt en supporter Uw toestemming Door u aan te melden in het systeem en het vinkje voor akkoord te zetten, gaat u akkoord met de manier waarop het Jeugd- en gezinsteam uw gegevens verwerkt zoals

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport definitieve bevindingen

College bescherming persoonsgegevens. Rapport definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Privacy reglement. Concreet PD

Privacy reglement. Concreet PD Privacy reglement Concreet PD Augustus 2010 1. Begripsbepalingen 1.1 Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2 Persoonsregistratie Elke handeling of elk

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Leidraad Integriteitcode

Leidraad Integriteitcode Leidraad Integriteitcode Datum: juni 2010 SurfIBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform SURF ICT en Organisatie met als doelen het actief stimuleren van en richting geven

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Geheimhoudingsovereenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen Elektronische gegevensuitwisseling tussen AMC, VUmc, OLVG en Spaarne Gasthuis juni 2017 Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen U kunt elektronisch uw

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie