Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement"

Transcriptie

1 Dit artikel beschrijft een methodiek om opleidingscurricula te maken voor technische bedrijfsopleidingen waarbij technische vaardigheden getraind moeten worden. De methode is met name bruikbaar om flexibele opleidingen te maken: technische bedrijfsopleidingen voor verschillende doelgroepen die deels dezelfde technische vaardigheden moeten leren. Daarnaast is de methode ook bruikbaar voor kennismanagement: wie heeft welke vaardigheden en hoe moeten die vaardigheden van een team en of individu zich ontwikkelen? Bij de doelgroep voor het opleidingscurriculum moet gedacht worden aan onderhoudsmonteurs, storingsmonteurs, service engineers, assemblage medewerkers, reparateurs, etc. technische service verlening, Skills matrix - Methodiek voor technische training en kennismanagement Thérèse van Vinken April 2012

2 Inhoudsopgave Skills matrix Methodiek voor technische training en kennismanagement De problematiek bij technische bedrijfsopleidingen Skilled based trainen De skills matrix 2 soorten... 3 a. Type 1 skills matrix voor opleidingscurriculum... 3 b. Type 2 skills matrix voor kennismanagement Het vullen van de skills matrix voor het opleidingscurriculum type Het vullen van de skills matrix voor kennismanagement type Van skills matrix naar opleidingscurriculum Link curriculum skills matrix met skills matrix kennismanagement Skills matrix proces in uw bedrijf?... 8 April 2012 Pagina 1

3 Skills matrix Methodiek voor technische training en kennismanagement 1. De problematiek bij technische bedrijfsopleidingen Opleidingen zijn erg belangrijk, zelfs cruciaal, maar in praktijk is er altijd het conflict van de korte termijn problemen de technische medewerkers moeten direct en efficiënt ingezet worden, klanten of managers willen niet wachten en de lange termijn oplossing - technische medewerkers moeten een gedegen maar in praktijk soms tijdrovende opleiding krijgen om hun werkzaamheden goed te kunnen doen. Verder is er bijna altijd een tekort aan beschikbare technische inhoudsdeskundigen in een bedrijf: de vakinhoudelijke specialisten die vanuit hun kennis de technische bedrijfsopleidingen zouden moeten geven (mits geschikt als docent) of mee moeten ontwikkelen. Die zijn vaak zodanig volgepland dat ze niet of in elk geval niet langdurig beschikbaar zijn voor bedrijfsopleidingen. Ook het inhuren van externe vakinhoudelijke kennis is door het specifieke en/of specialistische karakter van het onderwerp vaak moeilijk. Er is vanuit verschillende invalshoeken behoefte om zeer efficiënte en flexibele bedrijfsopleidingen te maken: leer de doelgroepen wat ze moeten weten en zorg dat de opleidingen voor zover mogelijk voor verschillende doelgroepen bruikbaar zijn met een minimaal tijdsbeslag voor technische inhoudsdeskundigen. 2. Skilled based trainen De beschreven doelgroepen moeten in de bedrijfstrainingen technische vaardigheden aanleren, hier aangeduid met het Engelse woord skills. Dit zijn handelingen die beschreven kunnen worden middels een actief werkwoord (wat), een lijdend voorwerp (waarop, waaraan, waarin,..), een gereedschap of hulpmiddel (waarmee) en een locatie of onderdeel (waar in het apparaat of de machine) waar de handeling plaats moet vinden. Belangrijk is dat waargenomen kan worden of een medewerker de betreffende skill beheerst. Vaak zijn er kenniselementen nodig voor een skill of moet men weten waarom een bepaalde handeling verricht moet worden. Dit wordt in de methode onderliggend meegenomen maar is niet bepalend voor de inhoud van de training. Belangrijk is dat alleen die skills aangeleerd worden die het meest/ vaakst nodig zijn. Om praktische redenen wordt vaak uitgegaan van de pareto van skills en de zogenaamde 20/80 regel: maak een lijst van alle mogelijke vaardigheden en de frequentie waarmee ze voorkomen het blijkt in praktijk dat 20% van de vaardigheden in 80% van de gevallen voorkomen. Train de medewerkers op die 20% en zorg dat de overige vaardigheden op andere wijze beschikbaar zijn op het moment dat de medewerker de informatie nodig heeft: bijvoorbeeld middels goede werkdocumenten of documentatie. Figuur 1 geeft een visualisatie van een pareto van vaardigheden. Figuur 1 Voorbeeld van een pareto: 20% van de skills vormen in praktijk 80% van de handelingen. Op de horizontale as staan verschillende soorten skills, verticaal staat de frequentie: dus hoe vaak is die skill per jaar nodig. De rode lijn visualiseert het cumulatieve percentage van het totale aantal handelingen. April 2012 Pagina 2

4 3. De skills matrix 2 soorten Er zijn 2 soorten skills matrices te definiëren die in combinatie met elkaar bijzonder bruikbaar zijn voor bedrijfsopleidingen en kennismanagement. a. Type 1 skills matrix voor opleidingscurriculum Een skills matrix die de basis vormt voor het technische training curriculum of de training curricula: dit is een matrix waarin langs de assen een zogenaamde productbreakdown (product uitsplitsing) is afgezet tegen de diverse taken van de doelgroep(en) en de diverse producttypes. Figuur 2 geeft een schematische weergave van zo n skills matrix. Figuur 2 Schematische weergave van een skills matrix voor training: productuitsplitsing afgezet tegen taken en product types. Als volgende stap in de opbouw van de skills matrix voor training moeten de skills worden ingevoegd op de bijbehorende plaatsen in de productbreakdown en wordt met een code (bijv. 0 en 1 ) aangegeven voor welke product types en voor welke taken deze skill relevant is. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in overlappende skills voor diverse taken en diverse product types. Het is in praktijk ook praktisch om alleen de pareto van skills in de skills matrix te zetten: alleen de meest voorkomende skills en/of de skills die iemand zelf geoefend moet hebben in een trainingssituatie. Figuur 3 geeft een schematische weergave van zo n gevulde skills matrix. 0 betekent dat de skill niet van toepassing is voor een product type en/ of taak. 1 betekent dat de skill wel van toepassing is. April 2012 Pagina 3

5 Figuur 3 Schematische weergave van een skills matrix voor training: skills worden geplaatst in de product uitsplitsing waar de link is met het systeem. o betekent niet van toepassing voor een type en/of taak, 1 betekent wel van toepassing. De skills matrix is hier 2-dimensionaal gevisualiseerd. Uiteraard moet deze skills matrix ook onderhouden worden bijv. door jaarlijks te controleren of er skills aan toegevoegd moeten worden of kunnen verwijderd. Idealiter worden deze gegevens in een database opgeslagen met name als de skills matrix erg groot is, maar het is niet noodzakelijk. b. Type 2 skills matrix voor kennismanagement Een 2 e type skills matrix is een matrix waarbij langs de assen de taken van de doelgroep worden afgezet tegen de product types en (een aantal relevante) product uitsplitsingselementen (product breakdown elementen). Middels deze matrix kan voor elke persoon uit de doelgroep en voor elke taak aangegeven worden hoe hoog de vaardigheid is van die persoon voor die taak. Figuur 4 geeft een schematische weergave van zo n kennismanagement-skills matrix. Figuur 4 Schematische weergave van een skills matrix per persoon voor kennismanagement voor elke taak en elk (relevant) producttype en/of (relevant) subsysteem kan worden aangegeven hoe hoog het vaardigheidsniveau is van die persoon. 4. Het vullen van de skills matrix voor het opleidingscurriculum type 1 Om die skills te selecteren die getraind moeten worden, is het zaak om zo objectief mogelijk inzicht te verkrijgen in meest voorkomende vaardigheden. Er zijn diverse methoden mogelijk hieronder worden er 3 beschreven die gecombineerd gebruikt kunnen worden om alle benodigde skills af te dekken. April 2012 Pagina 4

6 1. Call analyses in bedrijven waar onderhoud en/of service en/of montage nodig is voor de producten of apparaten wordt bijgehouden welke vragen er binnen komen van klanten of vanuit de markt om bijvoorbeeld reparaties uit te voeren of preventief onderhoud te verrichten. Door deze lijst van calls te analyseren en te groeperen naar de diverse producttypes kan afgeleid worden welke vaardigheden het meest nodig zijn in het veld per product type. Hierop wordt de 20/80 regel toegepast. 2. Een erg bruikbare methode is het observeren van werkzaamheden in het veld middels analyse van werkbriefjes of urenstaatjes. Door deze werkzaamheden te beschrijven, de frequentie te bepalen en ook hier weer de 20/80 regel toe te passen krijgt men een overzicht van de vaardigheden die in training geleerd moet worden. 3. Reserveonderdelenanalyse naast call analyse of als onderdeel hiervan - is ook een nuttige methode om te bepalen welke vaardigheden aangeleerd moeten worden met name op het gebied van vervanging van onderdelen. Bij een bedrijf is direct of indirect ook een registratie van reserveonderdelen en benodigde aantallen beschikbaar. Aanname hierbij is dat het bestelde aantal onderdelen representatief is voor het aantal dat daadwerkelijk ingebouwd worden in apparaten. Een analyse van deze onderdelen en aantallen gerelateerd aan de diverse producttypes in combinatie met de 20/80 regel geeft het gewenste overzicht 5. Het vullen van de skills matrix voor kennismanagement type 2 Voor het vullen van de skills matrix moet zo objectief mogelijk gedefinieerd worden wat het laagste en het hoogste niveau is en welke niveaus men wil onderscheiden. Dit kan bijvoorbeeld middels een getal code (1 5) of een beschrijving (laag medium hoog). De skills matrix moet voor elke medewerker uit de doelgroep ingevuld worden. Idealiter wordt de vaardigheid daadwerkelijk objectief gemeten en wordt precies vastgelegd hoe deze meetresultaten vertaald worden naar een code of getal in de kennismanagement skills matrix. Er zijn criteria mogelijk, bijvoorbeeld gebaseerd op zelfstandigheid om een vaardigheid uit te voeren of snelheid. De skills matrix moet met enige regelmaat geüpdatet worden bijvoorbeeld 2x/jaar - als verantwoordelijkheid van de manager van de medewerker of van de medewerker zelf zodat helder is wat het vaardighedenniveau is van de medewerker en hoe zich dat ontwikkelt. Daarnaast kan deze matrix in combinatie met de matrices van alle medewerkers ook gebruikt worden om te bepalen waar het kennisniveau nog te laag is voor de behoefte van het veld of de vraag uit de markt. De manager kan besluiten hoeveel en wie er getraind moet worden of dat er medewerkers aangenomen moeten worden. Figuur 5 geeft een schematisch voorbeeld van een ingevulde skills matrix. De skills matrix wordt bij voorkeur in een databaseomgeving opgeslagen om onderhoud en autorisatie goed te kunnen regelen. Figuur 5 Skills matrix voor kennismanagement ingevuld voor een medewerker hier middels een sterretjes -code gecombineerd met een kleur om de leesbaarheid te bevorderen. Meer sterretjes vertegenwoordigen een hoger vaardigheden niveau. Om informatie over de gecombineerde skills matrices bruikbaar te maken, moet besloten worden welke rapportage en welke filters nodig zijn voor de gewenste bedrijfsdoeleinden. Figuur 6 geeft een schematisch voorbeeld van zo n rapportagevorm voor taak 1. Vergelijkbare rapporten kunnen gemaakt worden voor de andere taken. April 2012 Pagina 5

7 Figuur 6 Schematisch voorbeeld van een rapportage waarin het vaardigheidsniveau van medewerkers voor taak 1 voor de verschillende producttypes en subsystemen is weergegeven. Het is in één oogopslag duidelijk wie hoger niveau van vaardigheden bezit en wie dus bijvoorbeeld het beste taak 1 op product type 2 uit kan voeren of taak 1 op subsysteem Van skills matrix naar opleidingscurriculum Als de skills matrix gevuld is met skills, wordt bepaald welke skills logischerwijze bij elkaar horen en getraind kunnen of moeten worden. De skills worden gegroepeerd tot zogenaamde cursusmodules. Dit kan eenvoudig gedaan worden door per skill aan te geven tot welke module die zou behoren. Modules kunnen op veel manieren vastgelegd of bepaald worden. In dit artikel geven we de modules schematisch weer met een gekleurd rondje en een code. Cursus modules van dezelfde kleur zijn modules die bijv. qua onderwerp of soort verwant zijn. In Figuur 7 staan cursusmodules gevisualiseerd. Figuur 7 Cursusmodules gevisualiseerd met kleur en code. Dezelfde kleur vertegenwoordigt bijvoorbeeld verwante onderwerpen of modules over dezelfde soort taken. Het proces om aan elke vaardigheid of skill de bijpassende cursusmodule toe te voegen wordt gevisualiseerd in Figuur 8. April 2012 Pagina 6

8 Figuur 8 Skills matrix met skills met daar aan toegevoegd een kolom waarin middels een gecodeerd cirkeltje aangegeven tot welke module elke skill logischerwijze behoort. Als volgende stap moeten de modules gecombineerd worden tot cursussen. Voor elke doelgroep moet bepaald worden welke cursusmodules nodig zijn. Door cursusmodules anders te combineren ontstaat per doelgroep een curriculum. De kracht van deze methode is de flexibiliteit elke cursus module hoeft maar eenmaal ontwikkeld te worden maar is voor verschillende doelgroepen bruikbaar. Figuur 9 geeft schematisch voorbeelden hoe cursusmodules gecombineerd kunnen worden voor diverse doelgroepen. Figuur 9 Schematisch overzicht van cursusmodule combinaties voor verschillende curricula voor diverse doelgroepen. 7. Link curriculum skills matrix met skills matrix kennismanagement De laatste stap die gemaakt moet worden in het proces van technische training is de link maken tussen de beide matrices: welke cursusmodules in het opleidingscurriculum corresponderen met de skills in de kennismanagement-skills matrix. Figuur 10 geeft een schematisch voorbeeld hoe dit gedaan kan worden. April 2012 Pagina 7

9 Figuur 10 Schematische weergave hoe de skills matrix te linken aan de cursus modules. Door de beide skills matrices aan elkaar te linken wordt de cirkel gesloten het is duidelijk welke opleidingen gevolgd moeten worden als een medewerker voor bepaalde taken naar een hoger niveau moet of andere taken moet gaan uitvoeren dan tot nu toe gedaan. 8. Skills matrix proces in uw bedrijf? Bent u geïnteresseerd om meer te weten van dit proces hoe de skills matrices op te zetten of wilt u dit proces in uw bedrijf gaan toepassen? Neem contact op met Thérèse van Vinken TvV Education. Zij helpt u verder in dit proces of voert het binnen uw bedrijf uit. April 2012 Pagina 8

Onderzoek in het Onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek in het Onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam Onderzoek in het Onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam Een model voor inhoud en niveau Didi Griffioen, O2 Onderzoek Olga Wortman, O2 Onderwijs Januari 2012 1 Onderzoek in het Onderwijs van de Hogeschool

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Gebouwbeheer met Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Het beheer van het klimaat in een gebouw is steeds

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen Universitair Functieordenen (UFO) De uitleg van het systeem en rechtsregels bij de toepassing van Universitair Functieordenen (UFO) inclusief gebruikershandleiding voor het geautomatiseerde indelingsinstrument

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving)

Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving) Mijn sales structureel new business cold calling laten doen? (Lead creatie en lead nurturing in een B2B omgeving) Door Olivier Arnolds, Eigenaar Datum 1 September 2012 Radarweg 525 1043 NZ Amsterdam 020-4499400

Nadere informatie

Identity & Access Management

Identity & Access Management Identity & Access Management Whitepaper Rolf Emmens Information Consultant Security Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van Identity & Access Management

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie