Rechten en plichten na een onregelmatigheid tijdens het spelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechten en plichten na een onregelmatigheid tijdens het spelen"

Transcriptie

1 Rechten en plichten na een onregelmatigheid tijdens het spelen De verkeerde tegenspeler komt uit (de eerste kaart van het spel) Dit is een van de meest voorkomende en onnodige fouten. Onnodig, omdat een gedekte uitkomst geen enkel probleem geeft! Vraag direct arbitrage. Er is namelijk een scala aan mogelijke rechtzettingen. En in sommige gevallen is een rechtzetting niet eens nodig! De leider speelt voor uit de verkeerde hand Als de leider uit de verkeerde hand voorspeelt, kan elke tegenspeler dat accepteren. Zodra een tegenspeler dat verkeerde voorspelen accepteert of verbiedt, is die keus definitief. Overleg tussen tegenspelers mag namelijk niet plaatsvinden. Als beide tegenspelers tegelijk een verschillende voorkeur uitspreken, geldt de voorkeur van de speler die links zit van de voorgespeelde kaart. Vraag meteen arbitrage! De leider of tegenspeler speelt een kaart voor de beurt Elke voor de beurt gespeelde kaart, van leider, dummy of tegenspeler, wordt automatisch geaccepteerd als de hand die daarop volgt een kaart bijspeelt. Vraag meteen arbitrage! Een open gevallen kaart tijdens het spelen Als een kaart tijdens het spelen openvalt, zijn er verschillende correcties mogelijk. Nodig de arbiter uit, die kan u precies vertellen hoe onnodige schade kan worden voorkomen. Verzaking Als een speler een kaart bijspeelt in een andere kleur dan waarin is uitgekomen, terwijl hij wél één of meer kaarten heeft in de uitgekomen kleur, is er sprake van een verzaking. Vraag direct om arbitrage. De juiste rechtzetting hangt namelijk af van verschillende factoren. Het aantal over te dragen slagen varieert van nul tot veel! Opgelet! Nadat een speler zegt dat er is verzaakt, mogen de reeds gespeelde kaarten niet worden opengelegd om te controleren of inderdaad is verzaakt! Alleen de arbiter kan zo n onderzoek starten. Over het rechtzetten van een verzaking bestaan veel misverstanden.

2 Daarom geven we de uitgangspunten. 1. In veel gevallen moet de verzakende partij één of twee slagen overdragen aan de niet-verzakende partij. Oók als de verzaking geen extra slag(en) oplevert voor de verzakende partij. Deze regel voorkomt dat in de meeste gevallen de niet-verzakende partij wordt benadeeld. Voordeel daarvan is dat de arbiter niet na elke verzaking het spel moet analyseren om eventueel nadeel voor de nietovertredende partij vast te stellen. 2. Als het aantal slagen van de verzakende partij - ná het overdragen van een of twee slagen - net zoveel is als dat zou zijn gemaakt zónder verzaking, is dat het mooiste herstel. De niet-overtredende partij is dan immers niet benadeeld. 3. Als het aantal slagen van de verzakende partij ook na het overdragen van één of twéé slagen toch nog méér is dan het aantal slagen dat zou zijn gemaakt zónder verzaking, zal de arbiter het resultaat aanpassen naar het aantal slagen zónder verzaking. Voorbeeld) De leider verzaakte en maakte elf slagen in een 3SA-contract. Daarvan moet hij twee slagen overdragen, waardoor negen slagen overblijven. Volgens de arbiter had hij zónder verzaking acht slagen gemaakt. In dat geval wordt de score 3SA Als één of twéé slagen moeten worden overgedragen, kunnen dat nooit slagen zijn, die vóór de verzaking zijn gemaakt. Alleen gemaakte slagen vanaf de verzaking kunnen worden overgedragen. Dat betekent dat als de leider 2 speelt, acht slagen heeft gemaakt en daarná verzaakt, nooit down kan nooit down kan gaan door eventueel over te dragen slagen. En als de tegenstanders in datzelfde 2 -contract al zes slagen op het droge hebben en daarna verzaken, zal de leider nooit 2 -contract kunnen noteren door de rechtzetting. Claimen, opeisen en afstaan van slagen Als de leider denkt dat verder spelen niet meer nodig is, omdat hij bijvoorbeeld alle resterende slagen in zijn handen heeft, mag hij claimen. Een claim bestaat uit: vertellen op welke wijze je nog hoeveel slagen verwacht te maken. Claimvoorbeelden: Ik maak eerst A H, daarna steek ik in ruiten over naar dummy, waarna ik alle klaveren maak. Ik geef alleen nog troefaas af; daarna maak ik alle ruitens. Ik haal eerst de twee troeven op, daarna speel ik de klaveren.

3 Opgelet! Na een claim wordt niet meer gespeeld! Als u het niet eens bent met een claim, of aan de juistheid daarvan twijfelt, zegt u dat u graag de arbiter laat meekijken. Aan een uitnodiging als: Speel toch nog maar even door, bijvoorbeeld omdat de betreffende tegenspeler nog een troefkaart in handen heeft, mag geen gevolg worden gegeven. Terecht, omdat dat verzoek niet zonder reden zal worden gedaan. Ook als de claimer van plan was een bijkleur te spelen, of dacht dat de volgorde niet uitmaakt, zal hij na zo n verzoek voor alle zekerheid eerst troef spelen. Alleen de arbiter stelt vast welk resultaat moet worden geschreven. Als uw partner akkoord gaat met een claim, terwijl u verwacht dat uw partner nog een slag kan maken, is die slag nog niet definitief verloren. Als de claimer een of meer slagen afstaat, en na zijn claim blijkt dat hij met welk spel ook méér slagen zou maken, is herstel eveneens niet uitgesloten. Alle reden dus om bij de minste twijfel over de juistheid van een claim arbitrage te vragen. Overeenstemming na het spelen Als de laatste kaart is gespeeld, wordt het resultaat van dat spel vastgesteld. De twee partijen moeten het eens zijn over het behaalde aantal slagen én over het te spelen contract. Pas dan kan het resultaat worden opgeschreven en/of ingevoerd in de Bridgemate. Is er geen overeenstemming? Vraag dan de hulp van de arbiter. Ruim in ieder geval uw kaarten nog niet op. Laat ze in de juiste volgorde liggen. Doet u dat niet, dan verspeelt u wellicht uw rechten. BRIDGESPELREGELS en ALLERTEERREGELING 2009 met uitleg Algemeen Spelregels zijn er niet in eerste plaats om straf uit te delen, maar om schade te herstellen. Degene die een overtreding begaat, behoort elke beslissing van de arbiter te aanvaarden. Optreden en fatsoen Elke speler dient zich altijd hoffelijk te gedragen en moet voorkomen dat de andere spelers het genoegen in het spel verliezen. Elke speler dient voldoende aandacht aan elk spel te geven en geen ongevraagd commentaar te leveren. Elke speler behoort steeds op dezelfde correcte wijze te bieden en te spelen zonder overmatige nadruk stembuiging, aarzeling of haast.

4 Stopkaartje Voordat een speler een sprongbod biedt, dient hij/zij het stopkaartje te spelen. Na enige tijd (circa 10 seconden) haalt de bieder zijn stopkaartje weer weg. De LT mag pas bieden als het stopkaartje weggehaald is. Als het stopkaartje haastig is verwijderd of niet gebruikt moet de LT pauzeren alsof de stopkaart op de juiste manier gebruikt is. Dit voorkomt ongeoorloofde informatie over de hand van de LT. Wanneer moet het stopkaartje gebruikt worden? Alleen bij een sprongbod. Ook bij een opening op 2 of 3 niveau? Ja. Alertkaartje De partner van de bieder speelt het Alertkaartje nadat de bieder een conventioneel bod gedaan heeft, dus voordat de volgende speler een bod doet. De nieuwe alerteerregeling schrijft voor dat elk onnatuurlijk bod (dus ook Stayman, Jacoby etc) gealerteerd dient te worden. De partner van de bieder is verplicht uitleg te geven, mocht de speler die aan de beurt is daarom vragen. (Zie de nieuwe alerteerregelingen toelichting op pagina 9 e.v. in deze brochure) Slag Wanneer mogen de gespeelde kaarten in een slag dicht? Men mag zijn kaart niet dichtleggen voordat alle spelers hebben gespeeld. Mogen gespeelde slagen bekeken worden? Een speler mag zolang zijn eigen kaart nog open op tafel ligt en zijn partner nog niet in de volgende slag gespeeld heeft, verlangen dat alle in die slag gespeelde kaarten getoond worden. Mogen gespeelde kaarten bekeken worden? Een speler mag zijn eigen laatst gespeelde kaart inzien (niet tonen), totdat er een kaart in de volgende slag gespeeld wordt. Wanneer mogen de slagen opgeruimd worden? Aan het einde van het spel moeten de slagen op tafel blijven liggen totdat er overeenstemming is over het resultaat. Een speler die zich hieraan niet houdt riskeert zijn rechten te verliezen mocht er onenigheid over het resultaat bestaan. Bieden Wat zijn de regels voor het gebruik van de biedbox? Spelers behoren de biedkaarten pas aan te raken nadat ze besloten hebben welke bieding ze gaan doen. Een bieding wordt geacht gedaan te zijn als de biedkaart uit de biedbox gehaald is met de kennelijke bedoeling hiermee een bieding te doen. Lang nadenken, twijfelen tijdens het bieden en dan Passen mag dat? Ja, dat mag, maar de partner mag zijn volgende biedingen hierop niet baseren. Een speler opent de bieding voor zijn beurt. De LT (Linker Tegenstander) mag het bod accepteren en verder bieden.

5 Anders gaat het bieden terug naar de speler die moest beginnen. De overtreder mag als hij aan de beurt is elk reglementair bod doen. Een speler past voor zijn beurt. De LT mag dit accepteren en verder bieden. Anders gaat het bieden terug naar de speler die aan de beurt is. De overtreder moet de eerste keer passen. Een speler biedt voor zijn beurt. De LT mag dit accepteren en verder bieden. Anders, als de RT past, moet de overtreder zijn bod herhalen. Bij een bieding in de door de overtreder al eerder genoemde speelsoort moet zijn partner de eerste maal passen. Bij elke andere bieding van de overtreder moet zijn partner verder passen. Een speler doet een onvoldoende bod. De LT mag dit accepteren en verder bieden. Anders moet het laagst voldoende bod in dezelfde speelkleur geboden worden. Elk ander voldoende bod verbiedt de partner nog verder te bieden. Een speler pakt een verkeerde biedkaart. Tot de partner een bieding doet mag een niet bedoelde bieding (dus zonder denkpauze) vervangen worden. De LT mag een al gedaan bod intrekken. Mag een speler vragen naar het biedverloop? Tijdens het bieden mag elke speler als deze aan de beurt is het hele biedverloop vragen. Dit mag hij/zij ook vragen als hij/zij de eerste keer moet (bij)spelen. Alleen de tegenstanders mogen op zo n verzoek antwoorden. Alle spelers zijn verantwoordelijk voor een juiste herhaling. Tijdens het spel blijkt dat een bod niet reëel was en gealerteerd had moeten worden. Het niet meteen alerteren is onjuiste informatie. De arbiter moet geroepen worden. Deze kan een arbitrale score toekennen. Tijdens het bieden in de eerste ronde wordt door allen gepast en is er een zogenaamde rondpas. Mag men opnieuw schudden?. Het is niet toegestaan opnieuw te schudden. Alle handen dienen in de boards teruggestoken te worden en het resultaat dient als rondpas te worden genoteerd. Spelen Wanneer is een kaart van de leider gespeeld? Een kaart van de leider is gespeeld als ze met de beeldzijde naar boven zo wordt gehouden, dat ze de tafel raakt of nagenoeg raakt, of als ze zo wordt gehouden dat aangegeven wordt dat ze gespeeld is. De leider speelt een kaart uit de dummy en legt die weer terug. Een genoemde of opzettelijk aangeraakte kaart van de dummy moet gespeeld worden. De leider speelt uit de verkeerde hand. Elk van beide tegenstanders kan dit accepteren of eisen dat uit de correcte hand wordt voorgespeeld. Welke informatie mag de leider tijdens het spelen vragen?

6 De leider en de tegenstanders mogen tijdens het spelen als zij aan de beurt zijn, aan de tegenstander(s) uitleg vragen van een gedane bieding, of van de afspraken m.b.t. uitkomen en signaleren. De dummy geeft hints, speelt zelf een kaart of wijst die aan. Direct de arbiter roepen. Het spel gaat verder en de arbiter bepaalt of er een arbitrale score moet plaatsvinden. Wat mag de dummy wel en wat niet? Hij of zij mag proberen elke onregelmatigheid van de leider te voorkomen. Hij/zij mag de leider vragen als die in een slag niet bekend heeft of dit klopt. Hij/zij mag niet opstaan om het spel van de leider te volgen. Hij/zij mag tijdens het spelen geen aandacht vestigen op een onregelmatigheid van de tegenstander. Hij/zij mag na het spelen de aandacht vestigen op elke onregelmatigheid. De leider claimt, de tegenstanders zeggen dat ze nog een slag halen. Doorspelen mag niet. De arbiter roepen. Deze bepaalt de uitslag. Tegenspelen Wanneer is een kaart van de tegenstanders gespeeld? Een kaart van een van de tegenstanders die zo gehouden wordt dat de partner de beeldzijde zou kunnen zien, moet in de lopende slag gespeeld worden. De verkeerde persoon (O i.p.v. W ) komt uit met zijn kaart dicht op tafel. Oost moet zijn kaart terugnemen. West komt dicht uit en wacht op toestemming. De verkeerde persoon (O i.p.v. W ) komt uit met zijn kaart open op tafel. De LT mag de uitkomst accepteren. Wordt de uitkomst niet geaccepteerd dan moet de juiste speler uitkomen en wordt de oorspronkelijke uitkomst een grote strafkaart. De speler die uit moet komen legt zijn kaart dicht op tafel, wacht op toestemming en pakt dan een andere kaart om mee uit te komen. Dit mag alleen na een onregelmatigheid en met toestemming van de arbiter. Er wordt aarzelend bijgespeeld. Een speler mag niet proberen de tegenstander te misleiden door bijv. te aarzelen met bijspelen als hij/zij geen keuze heeft. De arbiter kan een arbitrale score toekennen. Strafkaart Wat is een strafkaart? Een voortijdig door een tegenspeler al of niet per ongeluk getoonde maar niet gespeelde kaart. Wie kan er een strafkaart krijgen? Alleen de tegenspelers kunnen een strafkaart krijgen. De leider en de dummy kunnen NOOIT een strafkaart krijgen. Wat moet er met een strafkaart gebeuren? De strafkaart moet open op tafel blijven liggen, totdat deze gespeeld kan/moet worden, of tot de straf is opgeheven. Wanneer is een strafkaart een grote en wanneer is het een kleine strafkaart? Een kaart lager dan een honneur, die per ongeluk getoond is, is een kleine strafkaart.

7 Elke honneur en elke opzettelijk gespeelde kaart worden een grote strafkaart. Meerdere strafkaarten zijn altijd groot. Hoe wordt een kleine strafkaart behandeld? Er mag geen andere kaart in dezelfde kleur lager dan een honneur gespeeld worden. Je mag dus uit de hand een honneur of de strafkaart op tafel spelen. Voor de partner zijn geen voorspeelbeperkingen. Hoe wordt een grote strafkaart behandeld? Een grote strafkaart moet worden gespeeld zodra dit reglementair mogelijk is. Wanneer de partner moet voorspelen, moet hij wachten op de beslissing van de leider inzake voorspeelstraffen. Bij meerdere strafkaarten bepaalt de leider welke strafkaart gespeeld moet worden. Wat is een voorspeelstraf? Als de partner van de overtreder moet uitkomen, mag de leider eisen of verbieden in de kleur van de strafkaart uit te komen. Hiermee vervalt de strafkaart. Verzaking Wie mag vragen naar een mogelijke verzaking? De dummy aan de leider. De leider aan de tegenspelers. De tegenspelers aan elkaar en de leider. Mag een verzaking hersteld worden? Een speler moet zijn verzaking herstellen voordat de verzaking voldongen wordt. Wanneer is een verzaking voldongen? Zodra de overtreder of de partner van de overtreder in de volgende slag gespeeld heeft is de verzaking voldongen. Hoe moet een verzaking hersteld worden? De overtreder neemt zijn verkeerd gespeelde kaart terug en vervangt deze door een reglementaire kaart. Indien de leider de overtreder is mag hij/zij de teruggenomen kaart weer in zijn of haar hand zetten. Indien een van de tegenstanders de overtreding heeft gemaakt, wordt de teruggenomen kaart een grote strafkaart. Wat gebeurt er met na de herstelde verzaking gespeelde kaarten? Iedere speler van de niet-overtredende partij mag elke kaart terugnemen die gespeeld is na de verzaking. Mag een voldongen verzaking hersteld worden? Nee, de slag geldt als gespeeld. De arbiter kijkt of er rechtzetting moet plaats vinden. Wat houdt rechtzetting in? Als de overtreder de slag waarin verzaakt is niet heeft gemaakt: Wordt alleen één slag overgedragen als de overtredende partij na de verzaking nog slagen heeft gemaakt. Als de overtreder de slag waarin verzaakt is wel heeft gemaakt: Wordt één slag overgedragen.

8 Als de arbiter van mening is dat de niet overtredende partij onvoldoende schadeloos is gesteld volgt een arbitrale score. Als de leider afziet van een voorspeelstraf blijft de strafkaart van kracht. Alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond per september 2009 Wat is alerteren? Alerteren is een handeling om de tegenstanders attent te maken (alert te doen zijn) op bijzondere biedafspraken. Wie moet alerteren en hoe moet er gealerteerd worden? De partner van de speler die een bieding doet die gealerteerd moet worden, alerteert door het tonen van de alertkaart uit de biddingbox. De speler die alerteert, is ervoor verantwoordelijk dat zijn tegenstanders de alert opmerken. Waarom moet u alerteren? De spelregels verplichten elk paar om alle biedafspraken en -gewoonten aan de tegenstanders uit te leggen. Dit zogenoemde principe van volledige uitleg (full disclosure) vormt de basis van wedstrijdbridge. Alerteren is bedoeld om u daarbij te helpen. Alerteren is een aanvulling op het gebruik van systeemkaarten en dient niet om het ontbreken van systeemkaarten op te vangen. Het feit dat iets op de systeemkaart staat ontslaat spelers niet van de verplichting te alerteren. Welke biedingen moet u alerteren? U moet biedingen alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent. Dit is de hoofdregel. Biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben. Openingen van 1 en 1 indien deze niet ten minste een driekaart beloven. De 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten kan bevatten. Redoubletten, voor zover die niet duiden op kracht. Biedafspraken en gewoonten die niet worden gealerteerd Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, tenzij het kunstmatige biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod. Doubletten, behalve wanneer de hiervoor genoemde hoofdregel van toepassing is. Eigen verantwoordelijkheid van spelers Spelers dragen zelf verantwoordelijkheid voor een goede communicatie aan tafel. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet zonder meer beroepen op het ontbreken van een alert, of een nodeloos alert als ze desondanks weten wat de bieding betekent of als een alert ontbreekt in een biedsituatie waar een bijzondere of kunstmatige betekenis waarschijnlijk is. Spelers behoren voor aanvang van elke ronde de tegenstanders te attenderen op bijzonderheden aangaande hun biedafspraken en gewoonten. Mogelijke gevolgen indien ten onrechte wel of niet is gealerteerd Voor spelers vormt het uitblijven van een alert van de partner waar dat wel werd verwacht ongeoorloofde informatie waar geen gebruik van mag worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor een alert van de partner waar dat niet werd verwacht. Niet alerteren waar dat wel had gemoeten (en wel alerteren waar dat niet had gemoeten) is een overtreding van de spelregels. Dat betekent niet automatisch dat er ook een arbitrale score moet worden toegekend. De wedstrijdleider zal

9 beoordelen of er nadeel is voor de niet-overtredende partij en of dat nadeel ook een gevolg is van het ten onrechte wel of niet alerteren. Er is in het algemeen geen reden om een (procedurele) straf te geven. Alleen wanneer een speler (bij voortduring) moedwillig of uit verregaande slordigheid onjuist alerteert is een (procedurele) straf op zijn plaats, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider. Verbieden van alerteren door de tegenpartij De tegenpartij heeft voor aanvang van een spel het recht het alerteren te verbieden. Dit verbod geldt dan voor de rest van de ronde. Een paar dat van dit recht gebruikt maakt wordt daardoor niet zelf ontslagen van de plicht te alerteren. Belangrijke voorbeelden Informatiedoubletten moeten niet gealerteerd worden, het DONT doublet (conventie na een 1SA opening) wel. Stayman, transfers, relaybiedingen en vraagbiedingen zijn allemaal kunstmatig en moeten worden gealerteerd. De kunstmatige antwoorden hierop moeten eveneens worden gealerteerd. De kracht van een overigens natuurlijk bod, zoals inverted minors en zwakke sprongvolgbiedingen of antwoorden, maakt het bod in het algemeen niet alerteerplichtig. Maar de afspraak dat het antwoord van 1 of 1 na een 1 opening een vijfkaart belooft is dermate ongebruikelijk dat die afspraak wel moet worden gealerteerd. Het feit dat men een vijfkaart in een hoge kleur of zeskaart in een lage kleur kan hebben maakt de 1SA opening niet alerteerbaar. Toelichting alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond per september 2009 Spelers zijn volgens de spelregels verplicht om volledige uitleg van bied- en speelafspraken te geven. De juiste wijze om aan deze verplichting te voldoen is: - Het voor aanvang van elke ronde overhandigen van twee duidelijk en volledig ingevulde systeemkaarten aan de tegenstanders. - Het voor aanvang van de ronde attent maken van de tegenstanders op bijzondere afspraken. - Het tijdens de ronde alerteren zoals voorgeschreven in de alerteerregeling. - Het desgevraagd volledig uitleggen van bied- en speelafspraken. De Weko benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de spelers om ervoor te zorgen dat de tegenstanders weten wat er aan tafel aan de hand is. U heeft daar vier gereedschappen voor, we lichten ze hieronder toe. Ad 1. Zie hiervoor de handleiding invullen van de systeemkaart op de NBB website. Ad 2. Het is niet de bedoeling dat eerst de gehele systeemkaart moet worden nageplozen op bijzondere afspraken alvorens met spelen kan worden begonnen. Bovendien worden systeemkaarten onleesbaar als ze alle afspraken bevatten. Op het model systeemkaart dat voor bondswedstrijden verplicht gesteld is moeten bijzondere afspraken apart worden vermeld. Het is de plicht van de spelers ervoor te zorgen dat ze de tegenstanders vooraf attenderen op alle bijzondere afspraken, zodat de tegenstanders kunnen afspreken hoe ze zich daartegen kunnen wapenen. Welke afspraken dat zijn hangt mede af van het niveau waarop wordt gespeeld. In de meesterklasse mag meer bekend worden verondersteld dan op de gemiddelde clubavond. Als u geen gebruik maakt van zulke bijzondere afspraken kunt u het kleine model systeemkaart hanteren. Ad 3. Uitgangspunt is dat iedereen zijn best doet zich zo goed mogelijk aan de alerteer verplichting te houden. Daarbij kan best eens wat mis gaan, u alerteert ten onrechte wel of ten onrechte niet. Als het spel daarmee niet verstoord wordt, bijvoorbeeld omdat de tegenstanders bekend zijn met de juiste betekenis van de bieding, is er geen reden tot klagen over de gemaakte alerteerfout.

10 Ad 4. Afspraken moeten altijd volledig uitgelegd worden. Een veel gemaakte fout is dat de uitleg op zich niet onjuist is maar wel onvolledig. Als u als uitkomstafspraak de 'vierde van boven' hebt, moet u niet 'kleintje-plaatje' uitleggen, ook al belooft zo'n uitkomst ook altijd een plaatje in de kleur. Aan de andere kant moeten spelers die om uitleg vragen ook alert zijn en zo nodig doorvragen. Als 2 na 1SA wordt uitgelegd als Stayman, betekent dit niet automatisch dat de 2 bieder dan ten minste 8 punten heeft of altijd een vierkaart in een hoge kleur. U moet zo nodig doorvragen hoe de tegenstanders dit hebben afgesproken. Voorbeelden: 1. Bijzondere afspraken waar u de tegenstanders vooraf op moet attenderen Transfer-Walsh, transferpreëmpts, ongebruikelijke openingen, met name op tweeniveau, 1SAopeningen die minder dan 11 punten kunnen bevatten ('10-12 sans') of niet per se een SA-verdeling aangeven. 2. Het al dan niet alerteren van doubletten Uitgangspunt is dat doubletten in principe niet worden gealerteerd. Alleen als u vermoedt dat de tegenstanders het doublet zonder alert verkeerd zullen begrijpen alerteert u wel. Bijvoorbeeld als u speelt dat een doublet op een 2 tussenbod na de 1SA-opening betekent dat u ook 2 (Jacobytransfer) had willen bieden en dus hartens belooft. Dat is een afspraak die normaal niet op de systeemkaart zal staan maar zonder alert snel verkeerd begrepen kan worden. Als doublet na een 1SA-opening van de tegenstanders geen kracht aangeeft maar bijv. een eenkleurenspel (zoals bij de DONT conventie) of een tweekleurenspel met schoppen, is dat een reden om te alerteren. We spreken hier nadrukkelijk niet van een altijd geldend gebod of verbod om doubletten te alerteren. Het speelniveau en de ervaring van de tegenstanders spelen in deze een beslissende rol. 3. Al dan niet alerteren vanwege de beloofde kracht van een bieding Natuurlijke biedingen worden in het algemeen niet gealerteerd. Ook hier spelen het speelniveau en de ervaring van de tegenstanders weer een beslissende rol. Zwakke sprongantwoorden op een opening van 1 in de kleur zijn op hoger niveau niet ongebruikelijk maar zullen voor veel spelers als een volstrekte verrassing komen. In dat geval moet er wel gealerteerd worden. Wat niet moet gebeuren is dat spelers na zo'n zwak sprongantwoord denken 'dat hoef ik niet te alerteren, want het is een natuurlijk bod' en dat de tegenstanders vervolgens de mist ingaan omdat ze denken dat er een sterke in plaats van een zwakke hand zit. Het is de plicht van de spelers ervoor te zorgen dat zo'n situatie zich niet voordoet. 4. Het alerteren van algemeen bekende maar toch kunstmatige biedingen Stayman, transfers, de multi 2 opening en de meeste antwoorden daarop zijn kunstmatige biedingen en behoren te worden gealerteerd volgens de regel dat biedingen die een kunstmatige betekenis hebben moeten worden gealerteerd. Nu zal vrijwel iedereen ook zonder alert begrijpen wat deze biedingen betekenen omdat vrijwel iedereen ze zo speelt. In feite bestaat voor deze situatie geen bevredigende oplossing. Of we alerteren deze biedingen niet en dan komen er weer allerlei uitzonderingen op de regel dat biedingen die een kunstmatige betekenis hebben moeten worden gealerteerd, of we alerteren ze wel en dan moeten we voortdurend biedingen alerteren waarvan iedereen weet wat ze betekenen. De Weko heeft gekozen voor wel alerteren. Najaar 2009 Bridgeclub Leerdam

BRIDGESPELREGELS. Elke speler dient voldoende aandacht aan elk spel te geven en geen ongevraagd commentaar te leveren.

BRIDGESPELREGELS. Elke speler dient voldoende aandacht aan elk spel te geven en geen ongevraagd commentaar te leveren. BRIDGESPELREGELS ALGEMEEN Spelregels zijn er niet in eerste plaats om straf uit te delen, maar om schade te herstellen en ervoor te zorgen dat de volgende paren geen voor of nadeel van iemands vergissing

Nadere informatie

Spelregelweetjes voor de leden van BC De Hartenslag. Info uit Gids voor Bridge en Spelregels voor Wedstrijdbridge 2007

Spelregelweetjes voor de leden van BC De Hartenslag. Info uit Gids voor Bridge en Spelregels voor Wedstrijdbridge 2007 Algemeen 1. De speler die als Noord begint mag in een volgende ronde niet Zuid gaan zitten; hetzelfde geldt voor Oost. 2. Alle spelers zijn verantwoordelijk voor een goed verloop, de juiste speelrichting,

Nadere informatie

bridge is een sport, een spel, en heeft dus ook reglementen:

bridge is een sport, een spel, en heeft dus ook reglementen: Korte uiteenzetting over (vereenvoudigde) reglementen bridge 1. Inleiding: bridge is een sport, een spel, en heeft dus ook reglementen: o cfr. vriendenmatch voetbal: handbal, offside o idem voor wedstrijdjes

Nadere informatie

1. Inleiding: Gebruikte afkortingen:

1. Inleiding: Gebruikte afkortingen: 1. Inleiding: BC de Toer is een bridgeclub waar gedreven en gezellig wordt gebridged. Het scherpe mes van Damocles komt niet op tafel. En dat willen we graag zo houden. Maar Bridge is ook een sport en

Nadere informatie

Bridge Vaardigheids Bewijs

Bridge Vaardigheids Bewijs Bridge Vaardigheids Bewijs Plezierig bridge is alleen mogelijk als de deelnemers op hoffelijke wijze met elkaar omgaan en weten wat hun rechten en plichten zijn. Als je van de volgende 25 vragen er minstens

Nadere informatie

Denkt u dat de tegenstanders uw bieding niet of verkeerd begrijpen zonder een alert, dan moet u alerteren

Denkt u dat de tegenstanders uw bieding niet of verkeerd begrijpen zonder een alert, dan moet u alerteren De Alerteerregel Het belangrijkste bij alerteren blijft het gezonde verstand. Daarbuiten gelden onderstaande regels als richtlijn. Hierbij aantal voorbeelden. Denkt u dat de tegenstanders uw bieding niet

Nadere informatie

VOORBEELDEN BIJ DE SPELREGELWIJZIGINGEN West Artikel 25 106 A975 V85 HV53 Zuid AV873 - H9865 A92

VOORBEELDEN BIJ DE SPELREGELWIJZIGINGEN West Artikel 25 106 A975 V85 HV53 Zuid AV873 - H9865 A92 VOORBEELDEN BIJ DE SPELREGELWIJZIGINGEN West Artikel 25 106 A975 V85 HV53 Zuid AV873 - H9865 A92 W N O Z - - - 1SA pas arbitrage 1 doublet Zuid roept na wests pas de arbiter en legt uit dat hij misgepakt

Nadere informatie

Spelregeltest: Hoe hoort het eigenlijk?

Spelregeltest: Hoe hoort het eigenlijk? Spelregeltest: Hoe hoort het eigenlijk? Voor gewone bridgers Inhoud Net zoals aan de eettafel, hebben we rechten en plichten aan de bridgetafel. Als je wilt weten wat je schoolcijfer is voor jouw kennis

Nadere informatie

Belangrijke algemene regels binnen de bridgesport

Belangrijke algemene regels binnen de bridgesport Belangrijke algemene regels binnen de bridgesport (en BVK) betreffende ethiek, bieden en spelen Hans Wagenvoort, 8 augustus 2013 Inleiding BVK is een gezelligheidsvereniging. Dat neemt niet weg dat bij

Nadere informatie

De einduitslag van deze test geeft aan in welke mate je de nieuwe alerteerregels kent én begrijpt.

De einduitslag van deze test geeft aan in welke mate je de nieuwe alerteerregels kent én begrijpt. Alerteertoets De einduitslag van deze test geeft aan in welke mate je de nieuwe alerteerregels kent én begrijpt. Vraag 1 1SA pas 2 * pas 2 pas pas pas West alerteerde oosts 2, en legde uit dat 2 een transfer

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Spelregelgedeelte SUCCES. Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd.

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Spelregelgedeelte SUCCES. Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. EXAME CLUBLEIDER B (CLB) Spelregelgedeelte Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Op het antwoordformulier dient u uw gegevens zo volledig mogelijk in te

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gelukkig De drukte van de decembermaand is weer voorbij en we kunnen overgaan tot het normale leven.

NIEUWSBRIEF. Gelukkig De drukte van de decembermaand is weer voorbij en we kunnen overgaan tot het normale leven. 1 BRIDGE VERENIGING DE UITKOMST NIEUWSBRIEF Speelgelegenheid Albardastraat 60 2555XS Den Haag 070 3258522 Gelukkig 2014 De drukte van de decembermaand is weer voorbij en we kunnen overgaan tot het normale

Nadere informatie

De gestelde vragen gaan uitsluitend over de rechten en plichten aan de bridgetafel. Onderwerpen dus die gewone spelers zouden moeten weten.

De gestelde vragen gaan uitsluitend over de rechten en plichten aan de bridgetafel. Onderwerpen dus die gewone spelers zouden moeten weten. Bridge Vaardigheids Bewijs De gestelde vragen gaan uitsluitend over de rechten en plichten aan de bridgetafel. Onderwerpen dus die gewone spelers zouden moeten weten. Daarom zijn ook de meeste antwoorden

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Wat is een dogma? Een dogma is volgens de woordenboeken een regel die als onbetwist wordt beschouwd. Kent de bridgewereld ook dogma s? Dat moet de

Nadere informatie

Langste kleur eerst. Van twee of drie 4 kaarten de laagste eerst. Van twee 5 kaarten de hoogste eerst.

Langste kleur eerst. Van twee of drie 4 kaarten de laagste eerst. Van twee 5 kaarten de hoogste eerst. 1. Bieden Bridge Handleiding versie 1-0 Openen op 1 niveau in een kleur (11-19 punten): Langste kleur eerst. Van twee of drie 4 kaarten de laagste eerst. Van twee 5 kaarten de hoogste eerst. Regel van

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAME CLUBLEIDER B (CLB) Spelregels Dit gedeelte bestaat uit 17 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Om te kunnen slagen moet u voor dit onderdeel minimaal 27 van de 49 punten behalen.

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Spelregels Dit gedeelte bestaat uit 18 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. Om te kunnen slagen moet u voor dit onderdeel minimaal 30 van de 54 punten behalen.

Nadere informatie

BRIDGE : woorden en begrippen

BRIDGE : woorden en begrippen BRIDGE : woorden en begrippen aanmoediging: a-lijn: afwachtbod: alerteren: arbiter: bekennen: het bijspelen van een kaart met een positief signaal. de sterkste lijn bij een bridgeclub. een bod dat partner

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 608, 16 april 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan Artikel 2. Wekelijkse speelavond

Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan Artikel 2. Wekelijkse speelavond Wedstrijdreglement. Artikel 1. Opstellen wedstrijdreglement en speelplan De T(echnische) C(ommissie) stelt het wedstrijdreglement en het speelplan op. Tijdens de algemene ledenvergadering worden ze ter

Nadere informatie

Bridge voor beginners Bridge, een spel voor jong en oud

Bridge voor beginners Bridge, een spel voor jong en oud Bridge voor beginners Bridge, een spel voor jong en oud Auteur: Barth Bakker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De kaarten 3. Bieden 4. Het openingsbod 5. Het contract 6. Puntentelling 7. Bijbod 8. Limietbod

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 september 2010

Geldig vanaf 1 september 2010 Geldig vanaf 1 september 2010 art.1. Systeemkaart Het is verplicht om aan elk der beide tegenspelers een volledig en correct ingevulde systeemkaart te geven voor het spelen begint. Deze systeemkaart moet

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Spel 1 A V 2 B 9 5 4 3 V 7 3 2 A H 3 A H 4 West start tegen jouw mooie 3SA-contract met 6. Hoe probeer je jouw contract te maken? Ik geef een overpeinzing.

Nadere informatie

Bridgebreed In dit nummer trainen we op de vier hoofdonderdelen van ons mooie spel: Bieden, Uitspelen, Tegenspelen en de Spelregels.

Bridgebreed In dit nummer trainen we op de vier hoofdonderdelen van ons mooie spel: Bieden, Uitspelen, Tegenspelen en de Spelregels. Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 698, 23 maart 2017 Redactie: Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die en Frans Schiereck Rob Stravers (eindredactie) Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.nl

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAME CLUBLEIDER B (CLB) Spelregels Dit gedeelte bestaat uit 19 opgaven. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de tijd. m te kunnen slagen moet u voor dit onderdeel minimaal 30 van de 55 punten behalen.

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT. Puntenwaardering. 1. Het spel

COMPETITIEREGLEMENT. Puntenwaardering. 1. Het spel COMPETITIEREGLEMENT 1. Er wordt gespeeld volgens het systeem Amsterdams- Utrechts (Verplicht spelen, maatslag niet verplicht introeven) 2.Er wordt ingeschreven per koppel, per avond dient minimaal 1 persoon

Nadere informatie

De derde man doet wat hij kan

De derde man doet wat hij kan Flits 2 Samenwerken Bridge in een flits Les 8 Derde Man Signaleren erhaal hoofdstuk : Uitkomen De derde man doet wat hij kan Maak onderscheid tussen de uitkomst van partner:. Met een kleintje (belooft

Nadere informatie

Rob Stravers. Uitgave is mede mogelijk gemaakt door de NBB

Rob Stravers. Uitgave is mede mogelijk gemaakt door de NBB Gids voor bridge Rechten en plichten aan de bridgetafel ter waarborging van een plezierige sfeer Rob Stravers Uitgave is mede mogelijk gemaakt door de NBB Colofon Tekst: Rob Stravers Tekst en inhoud: Een

Nadere informatie

Notitie over regels en gebruiken voor bridgers die in clubverband spelen.

Notitie over regels en gebruiken voor bridgers die in clubverband spelen. Notitie over regels en gebruiken voor bridgers die in clubverband spelen. overgenomen uit spelregels voor wedstrijd-bridge van de NBB. Samensteller: uw club/cursusleider CEES van OVERVELD. Aangeboden door

Nadere informatie

Bridge Service. Bridgedrives om thuis te spelen Deel 6! Nummer 585, 9 oktober 2014

Bridge Service. Bridgedrives om thuis te spelen Deel 6! Nummer 585, 9 oktober 2014 Bridge Service Nummer 585, 9 oktober 2014 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

Alerteerprocedure: 25 vragen en antwoorden (6 pagina s)

Alerteerprocedure: 25 vragen en antwoorden (6 pagina s) Alerteerprocedure: 25 vragen en antwoorden (6 pagina s) Onderwerp Datum Vraag Antwoord 1 Alerteren? Als een bieding uitgelegd werd in de pre-alert, moet die dan achteraf nog gealerteerd worden als ze zich

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers Voor welke vier eerste biedingen kies je met de gegeven zuidhand? Spel West Noord Oost Zuid Zuidhand 1 -- 1 pas?? 4 2 V B 6 5 H 9 8 4 3 2 -- 1 pas??

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 588, 13 november 2014 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Bridge Service Arbitrair

Bridge Service Arbitrair Bridge Service Arbitrair Verschijnt onregelmatig 8 december 2014 nr. 133 Voor arbiters en bridgers die correct en met plezier willen arbitreren en bridgen Voor vragen, arbitrage, middeling en advies: rob.stravers@

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Voor de minder ervaren spelers Spel 1 H V 2 5 4 3 2 A 3 2 A H 7 6 5 B 3 A H 6 V B 4 Tegen jouw 4 -contract start west met V. Hoe probeer je je contract te maken? Ofwel: hoe probeer je het aantal mogelijke

Nadere informatie

Pre-Alert. art. 1. art. 2. Biedsysteem. Uitkomen. Signaleren

Pre-Alert. art. 1. art. 2. Biedsysteem. Uitkomen. Signaleren Verduidelijkingen van de nieuwe Alertprocedure Wijzigingen 2007: Niemeijer+Puppet na + Super Deze tekst maakt geen deel uit van de Alertprocedure, maar werd opgesteld door de Commissie Wedstrijdleiders

Nadere informatie

Rob Stravers. Uitgave is mede mogelijk gemaakt door de NBB

Rob Stravers. Uitgave is mede mogelijk gemaakt door de NBB Gids voor bridge Rechten en plichten aan de bridgetafel ter waarborging van een plezierige sfeer Rob Stravers Uitgave is mede mogelijk gemaakt door de NBB Colofon Tekst: Rob Stravers Tekst en inhoud: Een

Nadere informatie

Een combinatie van kaarten (meestal honneurs), waartussen er één ontbreekt noemt men een 'vork'. Een paar voorbeelden:

Een combinatie van kaarten (meestal honneurs), waartussen er één ontbreekt noemt men een 'vork'. Een paar voorbeelden: Snijden 1. De snit in zijn eenvoudigste vorm Eerst herhalen we even nog wat 'oude' stof over het snijden: 1) AV???? 32 In voorbeeld 1 is dit de positie van de schoppenkleur. De resterende negen kaarten

Nadere informatie

BEGINNERSTEST BIEDEN

BEGINNERSTEST BIEDEN BEGINNERSTEST BIEDEN beginnerstest Pagina 1 BIEDEN ANTWOORDEN Spellen 1 a b c d H V 5 3 2 H B 3 4 3 7 6 A B 7 6 3 2 A 5 4 7 6 H 7 6 A H 5 4 H V B 8 A H 10 7 6 5 2 7 A V 5 4 H 5 4 3 B 4 Voor welke opening

Nadere informatie

Alle spelregelzaken worden behandeld door Siger Seinen en Rob Stravers

Alle spelregelzaken worden behandeld door Siger Seinen en Rob Stravers Nummer 491, 29 november 2012, verschijnt elke donderdag Bestemd voor: gewone bridgers Voor opgave, arbitrage, advies aan spelers, arbiters en besturen: rob.stravers@upcmail.nl Alle spelregelzaken worden

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 628 10 september 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Nummer 533, 19 september 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers!

Nummer 533, 19 september 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Nummer 533, 19 september 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: rob.stravers@upcmail.nl Redactie: Ad van Gemert

Nadere informatie

Welkom. Kaderdag van. 14 november District Noord en Midden Limburg. Op de

Welkom. Kaderdag van. 14 november District Noord en Midden Limburg. Op de Welkom Op de Kaderdag van District Noord en Midden Limburg 14 november 2015 1 Presentatie: Gedrag aan de bridgetafel Door : Leo Stehmann 2 Waarom deze presentatie op de Kaderdag? 3 Wat gaan we behandelen?

Nadere informatie

WEDSTRIJD REGLEMENT BC SPIJKENISSE

WEDSTRIJD REGLEMENT BC SPIJKENISSE WEDSTRIJD REGLEMENT van BC SPIJKENISSE Inclusief Reglement Slemkampioenschap (Dirk Wuister trofee) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 23 oktober 2006. Laatstelijk gewijzigd 26 januari 2015

Nadere informatie

Nummer 519, 13 juni 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers!

Nummer 519, 13 juni 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Nummer 519, 13 juni 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: rob.stravers@upcmail.nl Redactie: Ad van Gemert (zeer

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 636, 5 november 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers

Voor de minder ervaren spelers Nummer 511, 18 april 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: rob.stravers@upcmail.nl Redactie: Ad van Gemert (zeer

Nadere informatie

In de starterscursus hebben we het volgende afgesproken: Uitkomst Hoogste van een serie HVB32 Kleintje belooft plaatje Top van niets 973.

In de starterscursus hebben we het volgende afgesproken: Uitkomst Hoogste van een serie HVB32 Kleintje belooft plaatje Top van niets 973. Uitkomen en signaleren Algemeen Ongeveer de helft van alle spellen speelt de tegenstander het spel. Omdat u van de andere helft weer de helft dummy bent, zult u in uw bridgeleven veel meer spellen tegen

Nadere informatie

Tip: Bouw het bieden rustig op. Spring pas als je de juiste speelsoort hebt gevonden.

Tip: Bouw het bieden rustig op. Spring pas als je de juiste speelsoort hebt gevonden. Bridge Handleiding versie 2 1. Bieden Tip: Bouw het bieden rustig op. Spring pas als je de juiste speelsoort hebt gevonden. Openen op 1 niveau in een kleur (11-19 punten): Langste kleur eerst. Van twee

Nadere informatie

Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden met ingang van 1 september 2013

Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden met ingang van 1 september 2013 Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden met ingang van 1 september 2013 Inleiding Onderstaande regelingen gelden voor alle wedstrijden die door de NBB worden georganiseerd

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 640, 3 december 2015 Redactie: Ron Jedema en Siger Seinen (spelregels), Ad van Gemert, Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen nummers www.bridgeservice.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave TINTELENDE TIPS:

Inhoudsopgave TINTELENDE TIPS: Inhoudsopgave TINTELENDE TIPS: 1. Openen en de regel van 20 en 15...2 2. De Biddingbox...5 3. Bijbieding na kleuropening...7 4. Herbieding...9 5. Bijbieding na 1SA-opening...10 6. Kaartwaardering...12

Nadere informatie

INVULLEN SYSTEEMKAART

INVULLEN SYSTEEMKAART INVULLEN SYSTEEMKAART Uw tegenstanders hebben er recht op de afspraken die u met uw partner heeft gemaakt tot in details te weten. Dat geldt zowel de biedafspraken als de afspraken bij het tegenspel: uitkomsten

Nadere informatie

INTERNATIONALE SPELREGELS VOOR WEDSTRIJDBRIDGE 2007

INTERNATIONALE SPELREGELS VOOR WEDSTRIJDBRIDGE 2007 INTERNATIONALE SPELREGELS VOOR WEDSTRIJDBRIDGE 2007 uitgebracht door THE WORLD BRIDGE FEDERATION en overeengekomen door THE W.B.F. LAWS COMMITTEE THE PORTLAND CLUB THE EUROPEAN BRIDGE LEAGUE THE AMERICAN

Nadere informatie

WekoWijzer. Speciale uitgave over de spelregels 2017

WekoWijzer. Speciale uitgave over de spelregels 2017 WekoWijzer Speciale uitgave over de spelregels 2017 1. Voorwoord 2. Inleiding bij de nieuwe spelregels 3. Wijzigingen in de nieuwe spelregels per artikel 12. Voorbeelden bij artikel 23 15. Besluiten van

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Bridge Federatie

Koninklijke Belgische Bridge Federatie Koninklijke Belgische Bridge Federatie Alerteerprocedure Reglement geldig vanaf 1 september 2015 Opgesteld door de Commissie Wedstrijdleiding van de Belgische Bridge Federatie Paul Meerbergen (voorzitter)

Nadere informatie

INTERNATIONALE SPELREGELS VOOR WEDSTRIJDBRIDGE 2017

INTERNATIONALE SPELREGELS VOOR WEDSTRIJDBRIDGE 2017 INTERNATIONALE SPELREGELS VOOR WEDSTRIJDBRIDGE 2017 Copyright World Bridge Federation Met dank aan de leden van de World Bridge Federation Laws Committee: Max Bavin, Maurizio di Sacco, David Harris, Alvin

Nadere informatie

Door de kaarten kijken

Door de kaarten kijken Bridge Service, voor gewone bridgers Special, bijlage bij Bridge Training 715 van 12 oktober 2017 Redactie: Carolien de Koomen, Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck en Rob Stravers (eindredactie)

Nadere informatie

Wedstrijd: AZALEA 1 CHAVER 6 Reeks: LIGA 2A Datum:

Wedstrijd: AZALEA 1 CHAVER 6 Reeks: LIGA 2A Datum: Wedstrijd: AZALEA 1 CHAVER 6 Reeks: LIGA 2A Datum: 25-11-2006 Het betreft hier een typisch West-Vlaams arbitrageblad met voorbehoud op twee giften (21 & 23) en drie klachten. Eerst worden de klachten behandeld.

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers. Nummer 685, 24 november 2016

Bridge Service, voor gewone bridgers. Nummer 685, 24 november 2016 Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 685, 24 november 2016 Redactie: Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die en Frans Schiereck Rob Stravers (eindredactie) Alle reeds verschenen nummers staan op:

Nadere informatie

Blackwood. Negatief Doublet. Les 10. Alerteren Negatief Doublet Vierde kleur Cuebod. Wanneer alerteren

Blackwood. Negatief Doublet. Les 10. Alerteren Negatief Doublet Vierde kleur Cuebod. Wanneer alerteren Les 10 lerteren Negatief Vierde kleur Cuebod Conventies en alerteren Natuurlijk bieden: 2 belooft echte klaveren Speciale afspraken 2 (Stayman na 1S) vraagt om en / of partner lert: ls er een kleur geboden

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 659, 28 april 2016 Redactie: Ron Jedema en Siger Seinen (spelregels), Ad van Gemert, Jan van Die en Frans Schiereck Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Bridge in een flits 1 De basisregels

Bridge in een flits 1 De basisregels 1 Bridge in een flits 1 De basisregels Benodigdheden 4 spelers 1 pak kaarten zonder jokers 2 De spelers Benaming spelers Noord West Oost Zuid 3 Om de beurt de kaarten delen iedere speler krijgt 13 kaarten

Nadere informatie

Uitkomen tegen SA-contracten

Uitkomen tegen SA-contracten Uitkomen tegen SA-contracten De eerste klap is een daalder waard; deze waarheid geldt zeker voor de uitkomst tegen een SA-contract. Vaak ontbrandt tussen de leider en de tegenspelers een race in het ontwikkelen

Nadere informatie

Uitkomen en signaleren

Uitkomen en signaleren Uitkomen en signaleren Tegenspelen is wellicht het moeilijkste onderdeel van het bridgespel. De leider heeft het grote voordeel dat hij alle 26 kaarten van zijn partij ziet. Een tegenspeler moet zich redden

Nadere informatie

Voor de minder én meer gevorderde spelers

Voor de minder én meer gevorderde spelers Nummer 537, 24 oktober 2013, verschijnt elke donderdag, voor gewone bridgers! Mail vraagstukken over bied- en speeltechniek, spelregels en etiquette naar: rob.stravers@upcmail.nl Redactie: Ad van Gemert

Nadere informatie

Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities

Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities Intern reglement En Regels voor de rangschikking van viertallen voor de districts- en bondscompetities Bridge Bond Nijmegen Uitgave augustus 2002 REGLEMENT Regels voor de interne competities (artikel 6

Nadere informatie

We hebben net de tweede TV-les achter ons. Dat is een mooi moment om ons te richten op het biedsysteem dat ons in deze cursus wordt voorgehouden.

We hebben net de tweede TV-les achter ons. Dat is een mooi moment om ons te richten op het biedsysteem dat ons in deze cursus wordt voorgehouden. Bridge Service Nummer 542, 28 november 2013 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

Conventies hoofdstuk 12 les 12. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Richard Geuzebroek

Conventies hoofdstuk 12 les 12. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Richard Geuzebroek Conventies hoofdstuk 12 les 12 Riek van Bussel Eta Geuzebroek Richard Geuzebroek 1 onderwerpen hoofdstuk 12 2 alerteren negatief doublet vierde kleur cue bod.en verder ( ) (door heel flits 2) (les 4) voor

Nadere informatie

Verdediging tegen zwakke openingen

Verdediging tegen zwakke openingen 1 Verdediging tegen zwakke openingen Zorg eerst dat u weet wat de openingen betekenen én vraag ook uitleg over de bijbiedingen van de partner 2KL 2RUI géén opening en min twee 4 kaarten in beide hoge kleuren

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 596, 22 januari 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

BRIDGECLUB HEKELINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT

BRIDGECLUB HEKELINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGECLUB HEKELINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT november 2013 0 INHOUD HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Definities blz. 3 Artikel 2 Algemeen blz. 3 Artikel 3 Clubseizoen blz. 3 Artikel 4 Rookregeling

Nadere informatie

CEES VARKEVISSER TROFEE WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O.

CEES VARKEVISSER TROFEE WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O. CEES VARKEVISSER TROFEE 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGEDISTRICT LEIDEN E.O. Artikel 1 NBB reglement Deze competitie zal worden gespeeld volgens de regels van de NBB uitgave 2017, het Competitiereglement

Nadere informatie

Bridge in een flits. Bridge in een Flits Berry Westra. Docent: Maurice Peereboom : Eigen materiaal (Acol)

Bridge in een flits. Bridge in een Flits Berry Westra. Docent: Maurice Peereboom : Eigen materiaal (Acol) Flits 1 1983 Docent: Maurice Peereboom mpeereboom@gmail.com 015 2562291 1966 : Eigen materiaal (Acol) Ca 1975: Van Start tot Finish (Sint & Schipperheijn) Bridge in een flits Ca 1995: Berry estra (leer

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 621 16 juli 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Bridgecursus voor senioren. Deel 1

Bridgecursus voor senioren. Deel 1 Bridgecursus voor senioren Deel 1 Inleiding 1 1 Inleiding Bridge is, als afgeleide van whist, ergens in de 19e eeuw enorm populair geworden in Engeland en Frankrijk. Als een van de officiële denksporten

Nadere informatie

De vraagstukken zijn zonder uitzondering gecomponeerd voor de minder ervaren ontvangers van de Bridge Training.

De vraagstukken zijn zonder uitzondering gecomponeerd voor de minder ervaren ontvangers van de Bridge Training. Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 678, 8 september 2016 Redactie: Ron Jedema en Siger Seinen (spelregels), Jan van Die en Frans Schiereck Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

Bridge in een flits 2 Speelplan SA hoofdstuk 1 les 1. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron

Bridge in een flits 2 Speelplan SA hoofdstuk 1 les 1. Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron Bridge in een flits 2 Speelplan SA hoofdstuk 1 les 1 Riek van Bussel Eta Geuzebroek Wil Kluijtmans Lineke Bron 1 Herhaling SA openingen 15-17 punten: 1NT (18-19 punten: 1-1 - 2NT) 20-22 punten: 2NT 23-24

Nadere informatie

Je kunt daar op twee manieren mee omgaan: 1. In de slachtofferrol kruipen en je verlies nemen/accepteren. 2. Proberen je voordeel ermee te doen.

Je kunt daar op twee manieren mee omgaan: 1. In de slachtofferrol kruipen en je verlies nemen/accepteren. 2. Proberen je voordeel ermee te doen. Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 683, 10 november 2016 Redactie: Ron Jedema en Siger Seinen (spelregels), Jan van Die en Frans Schiereck Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

Alerteerprocedure. Reglement geldig vanaf 1 september 2015. Commissie Wedstrijdleiding. Opgesteld door de. van de Belgische Bridge Federatie

Alerteerprocedure. Reglement geldig vanaf 1 september 2015. Commissie Wedstrijdleiding. Opgesteld door de. van de Belgische Bridge Federatie Alerteerprocedure Reglement geldig vanaf 1 september 2015 Opgesteld door de Commissie Wedstrijdleiding van de Belgische Bridge Federatie Paul Meerbergen (voorzitter) Leden: Jean-Marc Boite Herman De wael

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 630 24 september 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

5. Het speelplan in troef. Leerboekjes op elk niveau CD s

5. Het speelplan in troef. Leerboekjes op elk niveau CD s 5. Het speelplan in troef Leerboekjes op elk niveau CD s Het Speelplan Na de uitkomst: Eérst nadenken : - bekijk dummy, - ga biedverloop na, - beoordeel uitkomst Maak dan een speelplan Speel dàn pas bij

Nadere informatie

ArbitreerWijzer Mede mogelijk gemaakt door de NBB

ArbitreerWijzer Mede mogelijk gemaakt door de NBB Scoretabel voor wedstrijdbridge (Art. 77) Overzicht spelregels Niet kwetsbaar Speel- Elke soort 1 2 3 4 5 6 7 overslag - 70 90 110 130 400 920 1440 20 D 140 180 470 510 550 1090 1630 100 RD 230 560 640

Nadere informatie

Spel 1 Westhand West Noord Oost Zuid Oosthand ? H V B 6 3 A H V B 10 A 6 5 4

Spel 1 Westhand West Noord Oost Zuid Oosthand ? H V B 6 3 A H V B 10 A 6 5 4 Bridge Service Nummer 540, 14 november 2013 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

Het openingsbod. Het Project Biedermeijer Groen. Het Project Biedermeijer Groen: Eenvoudig en duidelijk bieden

Het openingsbod. Het Project Biedermeijer Groen. Het Project Biedermeijer Groen: Eenvoudig en duidelijk bieden Het Project Biedermeijer Groen Het Project Biedermeijer Groen: Eenvoudig en duidelijk bieden Klik hier voor de systeemkaart Biedermeijer Groen. Haat u ook die ellenlange besprekingen als u eens met een

Nadere informatie

Met bijzonder veel moeite heb ik een keuze gemaakt. Moeilijk, omdat ik het liefst alle pagina s had gekopieerd!

Met bijzonder veel moeite heb ik een keuze gemaakt. Moeilijk, omdat ik het liefst alle pagina s had gekopieerd! Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 682, 3 november 2016 Redactie: Ron Jedema en Siger Seinen (spelregels), Jan van Die en Frans Schiereck Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

alternatieve troefkleur voorgesteld worden) 3 : positief antwoord, fit en je ziet meer dan 1 slag, m.a.w. er zijn misschien mogelijkheden.

alternatieve troefkleur voorgesteld worden) 3 : positief antwoord, fit en je ziet meer dan 1 slag, m.a.w. er zijn misschien mogelijkheden. 1 De klassieke sterke 2-openingen 2 / / beloven een goede 8 à 9 slagen en MINSTENS een VIJFKAART. Partner mag hierop niet passen. Indien partner echt niets heeft dan vervangt het 2SA-bod het pas-kaartje.

Nadere informatie

1. Vijfkaart hoog. a. A V B 4 3 b. A B 7 6 c. A B 7 6 V B 4 3 A B 7 A B V B 4 H 9 5 V

1. Vijfkaart hoog. a. A V B 4 3 b. A B 7 6 c. A B 7 6 V B 4 3 A B 7 A B V B 4 H 9 5 V 1. Vijfkaart hoog In de beide voorgaande delen van Begin met Bridge is het openingsbod van 1 in een kleur besproken. Dit hoofdstuk beginnen we met een samenvatting van die afspraken. Vervolgens gaan we

Nadere informatie

Op de laatste pagina staan de biedingen voor degenen die 4-kaart-hoog liever blijven spelen. Die kun je daardoor snel vinden.

Op de laatste pagina staan de biedingen voor degenen die 4-kaart-hoog liever blijven spelen. Die kun je daardoor snel vinden. Bridge Service Nummer 543, 5 december 2013 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie) Reeds verschenen

Nadere informatie

Les 10. Alerteren Negatief Doublet Vierde kleur Cuebod. Wanneer alerteren

Les 10. Alerteren Negatief Doublet Vierde kleur Cuebod. Wanneer alerteren Les 10 lerteren Negatief Doublet Vierde kleur Cuebod Conventies en alerteren Natuurlijk bieden: 2 belooft echte klaveren Speciale afspraken 2 (Stayman na 1S) vraagt om en / of partner lert: ls er een kleur

Nadere informatie

Bridge Service, voor gewone bridgers

Bridge Service, voor gewone bridgers Bridge Service, voor gewone bridgers Nummer 598, 5 februari 2015 Redactie: Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker Ron Jedema (spelregels) Siger Seinen (spelregels) Rob Stravers (spelregels en eindredactie)

Nadere informatie

Voor de minder ervaren spelers 5-kaart-hoog

Voor de minder ervaren spelers 5-kaart-hoog Bron: Bridge Service.nl Voor de minder ervaren spelers 5-kaart-hoog Omdat de nieuwe lichting bridgers wordt geprogrammeerd met 5-kaart hoog, zullen we in de komende Trainingen daarop inhaken. Speel je

Nadere informatie

Oostzaanse Bridgeclub (OBC) Secretaris: Rietschoot 236 telefoon: / WS OOSTZAAN

Oostzaanse Bridgeclub (OBC) Secretaris: Rietschoot 236 telefoon: / WS OOSTZAAN Competitiereglement Laddercompetitie 2017 2018 Het competitieseizoen 2017 2018 bestaat uit een laddercompetitie van 34 speelavonden, eindigende met een clubkampioen en kampioenen in de B- en de C- lijn

Nadere informatie

Thema-avond: Het Doublet

Thema-avond: Het Doublet Thema-avond: Het Doublet 1. Het informatiedoublet 2. Antwoorden op een informatiedoublet 3. Het negatief Doublet 4. Het competitief doublet 5. Het uitkomstdoublet 1. Het informatiedoublet Een informatiedoublet

Nadere informatie

Ook de Nederlandse top worstelt tijdens de eerste voorronde van het Melchemie Topcircuit met de vraag: dekken of duiken.

Ook de Nederlandse top worstelt tijdens de eerste voorronde van het Melchemie Topcircuit met de vraag: dekken of duiken. Dekken of duiken Ook de Nederlandse top worstelt tijdens de eerste voorronde van het Melchemie Topcircuit met de vraag: dekken of duiken. Moet u in het tegenspel een voorgespeelde honneur dekken of niet?

Nadere informatie

W E D S T R I J D R E G L E M E N T

W E D S T R I J D R E G L E M E N T W E D S T R I J D R E G L E M E N T (aanvulling op de spelregels) VAN DE NEDERLANDSE BRIDGE BOND ingaande 24 mei 1961 geheel gewijzigd 1 september 1995 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 1 september

Nadere informatie

Reverse bieden. 1. Voorbeelden van sterke herbiedingen

Reverse bieden. 1. Voorbeelden van sterke herbiedingen Reverse bieden Tot de belangrijkste biedingen in het bridge behoren het tweede bod van de openaar en het tweede bod van de antwoordende hand. Hiermee worden zowel de verdeling als de kracht van de hand

Nadere informatie

Contract 2 Volgbod en informatiedoublet Leidraad hoofdstuk 1

Contract 2 Volgbod en informatiedoublet Leidraad hoofdstuk 1 Contract 2 Volgbod en informatiedoublet Leidraad hoofdstuk 1 Kerndoelen De cursist kan vertellen - welke redenen er zijn om een volgbod te doen - aan welke voorwaarden een volgbod moet voldoen - wat de

Nadere informatie

Inleiding. Spelregelherziening Waarom zijn we hier? Het spel evolueert... Spelregels groeien mee 25/08/ :33. Wie ben ik?

Inleiding. Spelregelherziening Waarom zijn we hier? Het spel evolueert... Spelregels groeien mee 25/08/ :33. Wie ben ik? 25/08/2017 09:33 Inleiding Wie ben ik? Programma, wat gaan we vandaag doen? Vragen? Spelregelherziening 2017 Henk Uijterwaal Mag altijd Focus op de gewijzigde/nieuwe regels Bestaande regels aan het einde,

Nadere informatie

Klaverjassen, het spel...

Klaverjassen, het spel... Klaverjassen, het spel... Klaverjassen wordt doorgaans gespeeld door 4 personen, de spelers die tegenover elkaar plaats nemen (partners) spelen samen. Men speelt met 32 kaarten (7 t/m aas). Doel van het

Nadere informatie