Geïntegreerd Risico Management (m.i.v. ISO31000)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geïntegreerd Risico Management (m.i.v. ISO31000)"

Transcriptie

1 -, Antwerpen, KVIV-Ingenieurshuis Geïntegreerd Risico Management 4-DAAGSE CURSUS (M.I.V. ISO31000) Ingenieurshuis K VIV, Antwerpen Op het einde van de cursus wordt een getuigschrift uitgereikt aan de cursisten die met gunstig gevolg hebben deelgenomen. Genootschap Veiligheid Opzet Ongevallen als Seveso, Bhopal, Tchernobyl en nu recent Deepwater Horizon spreken uiteraard tot de verbeelding. Deze zware industriële rampen die telkens maatschappelijke schokgolven veroorzaakten, behoren ondertussen tot het collectief geheugen van de mensheid. Echter, hoe spectaculair ongevallen ook zijn, aan de basis liggen steeds dagdagelijkse risico s en gevaren waar mensen mee om dienen te kunnen gaan. Men kan negatieve gevolgen van risico s vermijden door gebruik te maken van gesofisticeerde middelen en tools, maar een combinatie van degelijke basiskennis en gezond verstand is vaak een hele goede start voor het adequate gebruik van meer complexe risicomanagement technieken. Geïntegreerd risicomanagement behelst echter meer dan het behandelen van potentiële negatieve voorvallen. Het creëert tevens opportuniteiten voor personen en ondernemingen. Risicobeheer heeft tot doel de doelstellingen van een organisatie te behalen of te overschrijden door bewust om te gaan met kansen en gevolgen van risico s. Gebeurtenissen, wijzigingen, ontwikkelingen worden beoordeeld op hun potentieel om een negatieve invloed te hebben op de doelstellingen en de strategie van een organisatie. De opzet van de studiedagen is om u wegwijs te maken in een geïntegreerde risicomanagement-aanpak, en dit zowel theoretisch als toegepast. Om aan de cursist een kader van aanpak aan te reiken, wordt er gefocust op de ISO norm. Andere risico-gerelateerde normen en guidelines komen uiteraard eveneens aan bod. Voordelen van een risk management systeem zijn: Verstevigen van de duurzaamheid van het bedrijf Systematische identificatie en beheer van bedrijfsrisico s en -opportuniteiten Vroegtijdige herkenning van dreiging, beperking gevaar en beheersing van risico s Lange termijn veiligheid in de toekomst en voortbestaan van de organisatie Veiligstellen van het kapitaal, de productiecapaciteit en de werkgelegenheid De verbetering van de communicatie en het omgaan met risico s en opportuniteiten De doelstelling van de cursus voor de deelnemers is om met de aangereikte materie zelf aan de slag te kunnen gaan met de uitbouw en/of de optimalisatie van risicobeheer (positieve en negatieve aspecten van risico s) op een geïntegreerde manier binnen de eigen onderneming. Wetenschappelijke coördinatie ir. Paul Olivier, Vinçotte Certification ir. Eric Depré, EDConsulting Prof.dr.ir. Genserik Reniers, Universiteit Antwerpen, HUB Voorzitter Genootschap Veiligheid ir. Dirk Roosendans, Total Petrochemicals Doelgroep De doelgroep van deze cursus zijn alle geïnteresseerden in risicomanagement die beroepsmatig van dichtbij of van ver te maken hebben met het begrip risico in de meest brede betekenis van het woord (met zowel positieve als negatieve mogelijke effecten). De instapdrempel van de cursus is bewust laag gehouden (voorkennis is niet vereist) om de essentie van het beheer van risico s aan de niet-ingewijde aan te bieden. Ook ervaren risicomanagers, preventiedeskundigen, kwaliteitsmanagers, productie-ingenieurs, etc. kunnen aan de hand van een kijk door de bril van ISO31000 en vanuit een multi-sectorieel perspectief hun kennis aangaande risicobeheer aanscherpen.

2 Programma Woensdag 17 november 2010 Dag 1: Wegwijs in theoretisch risicomanagement 14u45 15u00 16u30 Aanmelding & registratie deelnemers Context en situering van risicomanagement in het ondernemingsproces Teneinde Risk Management ( RM) optimaal te kunnen inzetten in het ondernemingsproces is het belangrijk om de verschillende elementen goed te kunnen positioneren. Hiervoor zal in deze bijdrage ingegaan worden op wat risico en RM is, waarom RM nodig is.verder zal toegelicht worden wat met geïntegreerd of Enterprise RM bedoeld wordt en hoe dit in het bedrijf kan ingepast worden. Op basis van een aantal voorbeelden zal aangegeven worden dat RM in alle facetten van de bedrijfsvoering belangrijk is en dat risicoperceptie en communicatie essentiële elementen zijn. Tenslotte zullen de wetgeving en een aantal normen toegelicht worden. Toelichting over de internationale normen Paul Olivier, Vinçotte Certification Overzicht en inhoud van internationale normen voor risk management and business continuity met specifieke aandacht voor de verschillende stappen in het risk management process ( danger list, risk assessment, risk monitoring) en de verschillende stappen in het opzetten van een risk management systeem ( system definition, PDCA, performance measurement, risk reporting). Daarnaast wordt ingegaan op de opbouw van een business continuity plan 17u15 18u45 19u00 Risicomanagement: de waardecreatie Ed Mallens, Risk Manager Gemeente Roosendaal, Secretaris-generaal van PRIMO Europa Risicomanagement heeft met de publicatie van ISO een mijlpaal bereikt. Mondiaal wordt gesproken over het vakgebied Riskmanagement. Door Ed Mallens wordt u in de presentatie uitgebreid voorgelicht over de achtergronden en wijze van werken met ISO De nieuwste inziichten die als grondslag ziijn gebruikt voor de definities van de verschillende begrippen worden u uitgelegd.tevens wordt stil gestaan bij de interactie tussen het risicomanagementproces, het framework en de waarde van de principes; zijnde de overwegingen voor Raad van Commissarissen en Bestuur om Risicomanagement te verweven met de bedrijfsbussiness. Hij verschaft u een nauwkeurig inzicht in de relatie tussen ISO en de in gebruik zijnde methoden en technieken voor risicoanalyse en risico-opvolging. Lat but not least zal Ed Mallens stil staan bij de rol van de Risicomanager; zijn ervaring, deskundigheid toegevoegde waarde bij diverse soorten organisaties. Hij presenteert daarbij interactief het zogenaamde Rossendaalse model. Waarbij de essentie van de manager en de borging van risicomanagement bij de aansturing en verantwoording van bedrijfsprocessen u duidelijk wordt. U krijgt daarmee een modern tool in handen waardoor uw organisatie aantoonbaar succesvoller en robuuster wordt. Risicomanagement; de levensstijl Ed Mallens, Risk Manager Gemeente Roosendaal, Secretaris-generaal van PRIMO Europa 20u30 21u00 Risico-overdracht en verzekeringen Risicomanagement doet het maximale om ongewenste voorvallen te vermijden en om alle mogelijke opportuniteiten te creëren. Voor het gedeelte ongewenste voorvallen is het niet mogelijk om alles te vermijden. Nulrisico bestaat niet. De geldelijke gevolgen van een ongewenste gebeurtenis kunnen zeer hoog oplopen.zo hoog zelfs dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar kan komen op korte en/of middellange termijn. Daarom is ook risico-overdracht belangrijk. Er bestaan verschillende mogelijkheden maar de meest gebruikte is verzekeringen. Verzekeringen zijn in het algemeen niet goed gekend en zeker niet bemind. Nochtans zijn ze een essentieel element van goed risicomanagement. Daarom een kort overzicht van wat verzekeringen zijn en welke er zoal op de markt zijn. Einde Woensdag 1 december 2010 Dag 2: Wegwijs in toegepast risicomanagement 14u00 14u45 Tijdens dag 2 worden allerlei gevalsstudies besproken in uiteenlopende industriële sectoren. Aanmelding & registratie Riskmanagement hoe begin ik eraan? Geert Boogaerts, Vinçotte Risicomanagement implementeren in een bedrijf rekening houdend met de aard van de risico s. Hoe voer ik dit door op een efficiënte wijze en leggen we de focus niet enkel op de technologische risico s maar eveneens op de andere processen. Welke zijn de noodzakelijke instrumenten die ons toelaten dit op een efficiënte wijze in te voeren zodat de toegevoegde waarde voor het management en de belanghebbende naar voor komt. Risico Management implementatie: Een pragmatische aanpak Olivier Nagelmackers, Atos Worldline Presentatie van de belangrijke buiding blocks van een Risk Management process met praktische voorbeelden van de Financieel Transactionneel sector. Weet waar je staat in termen van ERM structuur en maturiteit in je eigen bedrijf om te weten waar je in de toekomst wil gaan. Hoe kan men pragmatisch blijven en zich niet laten absoberen door compliance behoeften. De presentatie probeert ook ervaring en goed tips te vertellen om ORM cultuur beter te kunnen implementeren en verkopen. 15u00 15u45 Dynamisch RisicobeheersingsSysteem in de praktijk Guido Vanhove, Groep H. Essers Risicobeheersing in de praktijk. Het Dynamisch risicobeheersingsysteem of DRBS is een complexe functie waarin men voor een bepaald scenario met een bepaalde frequentie tot een zeker gevolg komt. Daarnaast moet het ook een managementsysteem zijn dat ervoor zorgt dat bepaalde aspecten systematisch en formeel beheerst worden. Pas dan kan het een hoeksteen betekenen in een goed preventiebeleid. Hoe we dit in de praktijk brengen binnen de Groep H.Essers, sturen en opvolgen en hoe we gans de organisatie betrekken met dit gebeuren zal in deze gastles worden verduidelijkt. Het Process Safety Management Improvement Plan van Total Petrochemicals Dirk Roosendans, Total Petrochemicals Alle soorten industrieën worden dagdagelijks blootgesteld aan risico s. Deze risico s omvatten zowel bedrijfsmatige risico s als zuiver technische risico s. Klassieke risico management technieken kunnen aangewend worden in de behandeling van deze risico s. Bepaalde soorten risico s zijn gemeenschappelijk voor alle soorten industrieën. Voorbeelden hiervan zijn persoonlijke risico s, sociale risico s en financiële risico s. Echter, sommige industrieën hebben te maken met zeer specifieke en belangrijke risico s. De petrochemische industrie in het bijzonder wordt geconfronteerd met significante technologische risico s die voortvloeien uit de omgang met grote hoeveelheden gevaarlijke producten. Ongewenste gebeurtenissen betreffen o.a. het optreden van lekken die kunnen leiden tot verwoestende explosies, massale branden en blijvende milieuverontreiniging. Proces Safety Management verwijst naar alle activiteiten, procedures en gedragingen die nodig zijn om alle proces gerelateerde zware ongevallen te vermijden of de gevolgen van deze zware ongevallen te beperken of te elimineren. Waarom de noodzaak van een Process Safety Management Improvement Plan bij Total Petrochemicals? Het management van Total Petrochemicals beschouwt de veiligheid en betrouwbaarheid van zijn installaties van primordiaal belang. Op 23 oktober 2005 gebeurde in een raffinaderij van BP in de VS een catastrofaal zwaar ongeval met 15 doden en meer dan 170 gewonden. Vele lessen konden getrokken worden uit dit ongeval. In oktober 2005 werd een onafhankelijke onderzoekscommissie opgericht met de voormalige minister van Buitenlandse Zaken James Baker III als voorzitter. Hun rapport, het zogenaamde Baker rapport werd gepubliceerd op 17 januari Het HSE Executive Committee van Total Petrochemicals heeft na de publicatie van het Baker rapport beslist om een task force op te richten met als missie om alle bevindingen van het rapport te onderzoeken en na te gaan in hoeverre deze bevindingen relevant zijn voor de operaties van Total Petrochemicals. Deze task force publiceerde een eerste ontwerprapport met 46 aanbevelingen in mei Dit risico management aktieplan (genoemd Total Petrochemicals Process Safety Improvement Plan ) werd voorgesteld aan het directiecomité en bekrachtigd door de president van Total Petrochemicals. Deze presentatie geeft een overzicht van de inhoud van dit aktieplan. (vervolg op volgende pagina) >

3 Programma (vervolg) (vervolg van 1 december) 16u35 17u25 Contract als beheersinstrument Eric Valgaeren, Stibbe cvba, advocatenassociatie Het contract is hét middel bij uitstek voor zowel de klant als de leverancier om zich in te dekken tegen allerhande risico s, zoals financiële instabiliteit van één van de partijen, slechte dienstverlening en kwaliteitsproblemen, naleving van dwingende sociale, financiële en privacywetgeving, vertragingen in leveringen, overdracht van intellectuele eigendomsrechten, risico s in internationale contracten, vertrouwelijkheid van informatie, etc. Aldus moet een contract werkbare contractuele mechanismes en clausules bevatten die de commerciële en juridische risico s van elk van de partijen zo goed mogelijk indekken, zonder te vervallen in een te detaillistisch of strak keurslijf dat in de praktijk een dode letter blijft. Bovendien hebben beide partijen baat bij een evenwichtig contract, dat voor elke partij de nodige drijfveren bevat om het contract tot een goed einde te brengen. Hoewel de belangen van elke partij vaak niet gelijk lopen, hoeft dit niet noodzakelijk te leiden tot lange en moeilijke onderhandelingen. Sprekend vanuit een jarenlange praktijkervaring als advocaat van zowel klanten als de leveranciers, gaat Erik Valgaeren in zijn presentatie op elk van voorgaande punten. 18u25 19u15 Risicomanagement van een bouwproject Ad Dane, Omneo Management NV Traditioneel wordt bij de realisatie van een bouwwerk door de aannemer vooral aandacht besteed aan de risico s tijdens de uitvoering. Steeds vaker wordt in contracten de verantwoordelijkheid van de aannemer uitgebreid. Contracten voor grote bouwof infrastructuurprojecten waarbij de aannemer ook verantwoordelijk is voor het ontwerp, de financiering en soms ook de exploitatie worden steeds meer voorgesteld door de opdrachtgevers. In de gevalsstudie wordt uiteengezet hoe, in de beginfase van het project, in opdracht van de opdrachtnemer een risico-inventarisatie is uitgevoerd voor een DBFMO-contract voor een afvalverbrandingsinstallatie. Hoe is dit aangepakt, wie zijn erbij betrokken geweest, welke techniek is gebruikt en wat zijn de belangrijkste conclusies? Risico-analyse als basis van de General Food Law om gevaren in de voedselketen te beheersen. Mieke Uyttendaele, Universiteit Gent Elke dag genieten we van lekker en smakelijk eten. Garanderen van voedselveiligheid is echter een dagelijkse zorg in de levensmiddelensector. Heden ten dage berust voedselveiligheid niet langer op eindproductcontrole maar op preventieve borging van risico s in de voedselketen gebaseerd op HACCP en kwaliteitssystemen zoals ISO In deze lezing zal deze aanpak gebaseerd op identificatie 20u00 en beheersing van kritische controlepunten in de proceslijn verduidelijkt worden en geïllustreerd aan de hand van gevalstudies. Optionele beheersmaatregelen en systematiek van validatie en verificatie die onderdeel zijn van de toolbox van risicomanagement in de voedselketen zullen besproken worden. Tevens zal de interactie en aansturing van risicobeheersing op bedrijfsniveau door risicomanagement op overheidsniveau verduidelijkt worden met hierbij ook aandacht voor een aantal externe factoren die meespelen bij de prioritisatie van risico s in de voedselketen. Einde Na de tweede cursusdag wordt aan elke deelnemer een opdracht meegegeven, afgestemd op de industriële sector waaruit de deelnemer afkomstig is en gekaderd binnen een bepaald proces en ISO Deze opdracht dient een meerwaarde voor het bedrijf op te leveren en moet tussentijds (tussen tweede cursusdag en derde cursusdag) worden afgeleverd aan de cursusleiders. Woensdag 15 december 2010 Dag 3: Informatiemoment ivm voortgang van opdracht Aanmelding & registratie Hierbij wordt een reflectiemoment voor de cursisten voorzien. Er wordt nagegaan of de progressie van de cursisten voldoende is via een overleg met de cursus verantwoordelijken. Er wordt samen met de cursisten een tijdsindeling van het informatiemoment afgesproken. Woensdag 19 januari 2011 Dag 4: Presentaties (verplicht) en Wegwijs in risico-overdracht 17u00 18u00 Aanmelding & registratie deelnemers Presentaties van de thuisopdrachten in plenum Wegwijs in risico-overdracht (optioneel) Risico-overdracht is een belangrijk onderdeel van het riskmanagement. Er bestaan verschillende mogelijkheden maar de meest gebruikte is verzekeringen. In deze optionele module zullen we stilstaan bij de verschillende mogelijkheden van risico-overdracht maar vooral dieper ingaan op een aantal belangrijke verzekeringen. 19u45 21u00 Op een duidelijke manier en zonder teveel gebruik te maken van het jargon zal in deze module de volgende verzekeringen toegelicht worden zodat U als riskmanager een volwaardige gesprekspartner wordt van makelaars en verzekeringsmaatschappijen We zullen volgende verzekeringen bespreken: Brand en aanverwante gevaren, Alle bouwplaatsrisico s, Montage en proeven, Machinebreuk, Bedrijfschadeverzekering, Aansprakelijkheidsverzekeringen, Transport. Einde cursus

4 Sprekers Eric Depré Burgerlijk Bouwkundig ingenieur (VUB 1980) en Ingenieur in de veiligheidstechnieken (VUB 1990). Beroepsloopbaan in de overheid ( Dienst voor de Scheepvaart, Hasselt en Ministerie van Onderwijs), en in de bedrijfswereld bij verzekeringsmaatschappijen ( Gerling, Fortis Corporate Insurance, De Vaderlandsche ( ING)) als risk engineer, underwriter en risk management adviseur. Sinds 2003 actief als zelfstandig consulent ( EDConsulting bvba) in de domeinen enterprise risk management en business continuity planning. Olivier Nagelmackers Civil Engineer, Polytechnics, in electronics and communications from the Royal Military Academy, Brussels, after 13 years in the Belgian Air Force as Technical officer managing F16 material in Radars and Electronic countermeasures, he moved to electronic transactions joining Banksys later renamed Atos Worldline. During 10 years, managing different positions, he reached the position of Risk Manager of the Company and had to implement ORM for the Group covering 3 countries. Project manager of the ORBIT project: Operational Risk Best practice In Transaction processing for the TransConstellation entity (18 month). The objective of this project was to write a reference book in ORM and maximize ERM practices knowledge exchange between the TansConstellation companies (Euroclear, Bank of New York Mellon, SWIFT and Atos Worldline). Ad Dane Ir. Ad Dane is geboren in Nederland en is afgestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft als civiel ingenieur. Sinds 1994 is hij afgevaardigd bestuurder van Omneo Management NV, gevestigd in Mechelen. Hij is een deskundige op het vlak van managementsystemen en risicomanagement en is betrokken bij het ontwikkelen en invoeren van risicomanagement bij vele bedrijfs- en projectorganisaties bij zowel de overheid als in de private sector. Paul Olivier Ir. Paul Olivier is Operations Manager van Vinçotte Certification en is Executive Professor bij AMS. Hij is binnen VINCOTTE verantwoordelijk voor de certificatieactiviteiten in kwaliteit, veiligheid, milieu en voedselveiligheid en heeft ruime ervaring met systeemmanagement. Binnen de Antwerp Management School doceert hij risico analyse van industriële systemen, risk management en systeemmanagement. Ed Mallens Ed Mallens(1957); B.Sc., B.Ba., CRM, is Riskmanager bij de Gemeente Roosendaal, daarbij is hij zelfstandig consultant en publicist. Hij is civiel- en bedrijfskundig ingenieur en gecertificeerd Risico Manager. Hij is lid van het bestuur van PRIMO Nederland (Public Risk Management Organization) en secretary-general van PRIMO Europe. Hij is lid van de Wetenschappelijke Raad van PRIMO Vlaanderen. Hij is voorzitter van de landelijke NEN werkgroep voor ISO Risk Management. Ed werkte gedurende 16 jaar bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V. in verschillende management- en adviesfuncties. Daarvoor heeft hij bij CAP Gemini diverse consultantfuncties vervult. Hij is zijn carrière begonnen bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat in diverse bedrijfseconomische functies. Hij is reserve-officier der Genie en hij vervult meerdere bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers voor de Risk Managementbranche. Als voorzitter van de normcommissie Risicomanagement en heeft hij als Nederlandse expert deelgenomen aan de internationale ISO-werkgroep Risk Management. Uit dien hoofde is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van NEN/ISO 31000, ISO en ISO Guide 73. Ed is regelmatig deelnemer van paneldiscussies over managementontwikkeling, duurzaam ondernemen en risicomanagement. Hij geeft frequent spreekbeurten en seminars over deze onderwerpen. Geert Boogaerts Geert Boogaerts studeerde af als industrieel ingenieur scheikunde en is gedurende meer dan 10 jaar werkzaam bij Vinçotte Internationaal als Product Manager Risico en milieu. Het zwaartepunt van de uitgevoerde opdrachten omvatten de technologische risico s en milieurisico s van industriële activiteiten. Guido Vanhove - Ind. ing. H.R.I.T.O Hasselt : Kempense Steenkolenmijnen: verantwoordelijk opleidingsdienst, onderzoek van ongevallen en voorkomingsbeleid : Afdelingshoofd - Logistiek manager en verantwoordelijk voor veiligheid in de verpakkingssector, kogellagerindustrie en automotiv heden: Site-manager en prev.adv. Groep H.Essers - Prev.adviseur niv.1, - Master in de veiligheidskunde. Dirk Roosendans Dirk Roosendans is burgerlijk chemisch ingenieur van opleiding en houder van een master degree in veiligheidskunde. De eerste 10 jaren van zijn carrière was hij werkzaam als risk engineer in een internationaal consultancy bedrijf. Sinds 2002 werkt hij in de HSE afdeling van het hoofdkantoor van TOTAL in Brussel. Zijn huidige functie is directeur industriële veiligheid en gezondheid voor alle vestigingen van TOTAL Petrochemicals worldwide. Erik Valgaeren Erik Valgaeren is de vennoot verantwoordelijk voor Stibbes TMTdepartement. Zijn praktijk is gericht op IT, internet, e-commerce en e-communicatierecht, alsook op alle intellectueleeigendomsaspecten van voornoemde specialisaties. Hij beschikt over een grondige kennis van de technische aspecten communicatie. Zijn werkzaamheden omvatten o.a. het opstellen van contracten, het adviseren over de wetgeving en wettelijke reglementeringen alsmede de geschillenregeling voor zowel rechtbanken als arbitrale colleges. Hij behandelt projecten betreffende webservices, outsourcing, facilities management, systeemintegratie, software-implementatie, gegevenstransmissie, databases, health IT, privacy, distributie en partnerships. Bijstand aan cliënten in het identificeren en beheersen van project- en contract risico s behoren tot de kern van zijn adviserende taken. Mieke Uyttendaele Mieke Uyttendaele is hoofddocent in het vakgebied microbiologische analyse, voedselveiligheid en risicoanalyse aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Zij leidt diverse nationale en internationale onderzoeksprojecten en begeleid meerdere doctoraatstudenten rond de identificatie van microbiologische gevaren in de voedselketen, de uitbouw van kennis rond transmissieroutes, groei, overleving en virulentie van deze kiemen in de voedselketen met het oog op risicokarakterisatie en de ontwikkeling van de systematiek van kwaliteitszorg en risico-analyse met het oog op beheersing van risico s in de voedselketen. Zij is lid van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap van de Voedselketen en van diverse werkgroepen van het Europese Voedselagentschap EFSA. Algemene Inlichtingen Data Woensdagen 17 november, 1&15 december 2010 en woensdag 19 januari 2011 telkens van tot 21u00 Plaats Ingenieurshuis - K VIV, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen Inschrijvingen bij voorkeur vóór 10 november 2010 via of via het inschrijvingformulier. Bijdragen voor de volledige cursus incl. documenten NEN-ISO en ISO : e 1041,24 e 891,24 voor leden TI - KVIV e 816,24 voor leden leraars / ambtenaren, +65j Voor de volledige cursus excl. documenten: e 775 e 625 leden TI-KVIV e 550 leden leraars / ambtenaren, +65j Telkens te verhogen met 21% BTW Deze bijdragen geven recht op deelname aan de 4-daagse cursus, inclusief deelnemerslijst, cursustekst, broodjesmaaltijd en koffie/thee. Organisatie & Inlichtingen Technologisch Instituut Amy Desmet Projectcoördinator Tel

5 4-DAAGSE CURSUS GEÏNTEGREERD RISICO MANAGEMENT (M.I.V. ISO31000) Woensdagen 17/11, 1/12, 15/ en 19/ ACTIE 2 deelnemers per bedrijf aan 1 activiteit = 10 % korting! SCHRIJF NU IN Inschrijven bij voorkeur via en de directe link OF eventueel door dit formulier: terug te sturen naar: TI vzw - Desguinlei Antwerpen 1 terug te faxen naar: TI vzw DAAGSE CURSUS GEÏNTEGREERD RISICO MANAGEMENT (M.I.V. ISO31000) Antwerpen, KVIV-Ingenieurshuis Geïntegreerd Risico Management 4-DAAGSE CURSUS (M.I.V. ISO31000) Ingenieurshuis K VIV, Antwerpen Genootschap Veiligheid voor de volledige cursus incl. documenten NEN-ISO en ISO : e 1041,24 e 891,24 voor leden TI - KVIV e 816,24 voor leden leraars / ambtenaren, +65j voor de volledige cursus excl. documenten: e 775 e 625 leden TI-KVIV e 550 leden leraars / ambtenaren, +65j Een korting van 10% op de totale bijdrage wordt toegekend vanaf een inschrijvingspakket van 2 deelnemers of meer van éénzelfde bedrijf/instantie. (Gelieve een kopie te maken van dit inschrijvingsformulier voor een bijkomende deelnemer) TECHNOLOGISCH INSTITUUT VZW Ingenieurshuis - K VIV Desguinlei 214 B Antwerpen 1 Tel Fax RPR De deelnemingsbijdrage is betaalbaar na ontvangst van een factuur van het Technologisch Instituut. Alle aangegeven bedragen zijn telkens te verhogen met 21% BTW. Annuleren gebeurt steeds schriftelijk. Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor aanvang is 25% van de totale deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag in rekening gebracht. Vervanging van de aangemelde persoon is altijd mogelijk. Er worden geen bevestigingen gestuurd. Gelieve dit formulier duidelijk ingevuld (in drukletters a.u.b.) en ondertekend terug te sturen. NAAM: MEVR./DHR. VOORNAAM: PRIVÉ-ADRES: STRAAT: NR.: BUS: POSTNR.: GEMEENTE: TEL.: BEDRIJF: NAAM: AFDELING: FUNCTIE IN BEDRIJF: ADRES: STRAAT: NR.: BUS: POSTNR.: GEMEENTE: TEL.: FAX: BTW NR.: Uw adresgegevens worden door het Technologisch Instituut vzw in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en programma s; overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op inzage, correctie of schrapping van de door het Technologisch FACTUUR OPMAKEN OP NAAM VAN: BEDRIJF / INSTELLING PRIVÉ-ADRES Instituut bewaarde informatie. DATUM HANDTEKENING

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Compliance & Integriteit

Compliance & Integriteit VU magazine Compliance & Integriteit nr 3 december 2010 Compliance in de Zorg Compliance: meer dan een second opinion Veilig Incident Melden Ziekenhuis: een maatschappelijke onderneming Dokters als manager

Nadere informatie

De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II

De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II Academie voor Masters & Professional Courses De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II Auteur: Lourens van der Linden RRM Naam opleiding Master in Risicomanagement

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod Deloitte Academy 2015 Cyber Security Cursusaanbod Deloitte hecht veel waarde aan het delen van kennis met klanten en relaties. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om samen met onze Deloitte Cyber Risk

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 Afbeelding: www.freevector.com www.pao.tudelft.nl Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module

Nadere informatie

Goed bestuur in het MKB

Goed bestuur in het MKB Goed bestuur in het MKB Student Eerste examinator Tweede examinator M. Leliveld Drs. Gerrit-Jan Lanting Drs. Wim Fennis N.J. Smeitink Dr. Michiel van der Ven Drs. Wim Fennis Instituut Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Het agency risk dilemma.

Het agency risk dilemma. Het agency risk dilemma. Een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen op de organisatie structuur. Begeleider: Dr. F.J. Gosselink P. van Noordenne Mee-lezer: Dr. N.A.F.M.Schreiner 265304 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie