Geïntegreerd Risico Management (m.i.v. ISO31000)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geïntegreerd Risico Management (m.i.v. ISO31000)"

Transcriptie

1 -, Antwerpen, KVIV-Ingenieurshuis Geïntegreerd Risico Management 4-DAAGSE CURSUS (M.I.V. ISO31000) Ingenieurshuis K VIV, Antwerpen Op het einde van de cursus wordt een getuigschrift uitgereikt aan de cursisten die met gunstig gevolg hebben deelgenomen. Genootschap Veiligheid Opzet Ongevallen als Seveso, Bhopal, Tchernobyl en nu recent Deepwater Horizon spreken uiteraard tot de verbeelding. Deze zware industriële rampen die telkens maatschappelijke schokgolven veroorzaakten, behoren ondertussen tot het collectief geheugen van de mensheid. Echter, hoe spectaculair ongevallen ook zijn, aan de basis liggen steeds dagdagelijkse risico s en gevaren waar mensen mee om dienen te kunnen gaan. Men kan negatieve gevolgen van risico s vermijden door gebruik te maken van gesofisticeerde middelen en tools, maar een combinatie van degelijke basiskennis en gezond verstand is vaak een hele goede start voor het adequate gebruik van meer complexe risicomanagement technieken. Geïntegreerd risicomanagement behelst echter meer dan het behandelen van potentiële negatieve voorvallen. Het creëert tevens opportuniteiten voor personen en ondernemingen. Risicobeheer heeft tot doel de doelstellingen van een organisatie te behalen of te overschrijden door bewust om te gaan met kansen en gevolgen van risico s. Gebeurtenissen, wijzigingen, ontwikkelingen worden beoordeeld op hun potentieel om een negatieve invloed te hebben op de doelstellingen en de strategie van een organisatie. De opzet van de studiedagen is om u wegwijs te maken in een geïntegreerde risicomanagement-aanpak, en dit zowel theoretisch als toegepast. Om aan de cursist een kader van aanpak aan te reiken, wordt er gefocust op de ISO norm. Andere risico-gerelateerde normen en guidelines komen uiteraard eveneens aan bod. Voordelen van een risk management systeem zijn: Verstevigen van de duurzaamheid van het bedrijf Systematische identificatie en beheer van bedrijfsrisico s en -opportuniteiten Vroegtijdige herkenning van dreiging, beperking gevaar en beheersing van risico s Lange termijn veiligheid in de toekomst en voortbestaan van de organisatie Veiligstellen van het kapitaal, de productiecapaciteit en de werkgelegenheid De verbetering van de communicatie en het omgaan met risico s en opportuniteiten De doelstelling van de cursus voor de deelnemers is om met de aangereikte materie zelf aan de slag te kunnen gaan met de uitbouw en/of de optimalisatie van risicobeheer (positieve en negatieve aspecten van risico s) op een geïntegreerde manier binnen de eigen onderneming. Wetenschappelijke coördinatie ir. Paul Olivier, Vinçotte Certification ir. Eric Depré, EDConsulting Prof.dr.ir. Genserik Reniers, Universiteit Antwerpen, HUB Voorzitter Genootschap Veiligheid ir. Dirk Roosendans, Total Petrochemicals Doelgroep De doelgroep van deze cursus zijn alle geïnteresseerden in risicomanagement die beroepsmatig van dichtbij of van ver te maken hebben met het begrip risico in de meest brede betekenis van het woord (met zowel positieve als negatieve mogelijke effecten). De instapdrempel van de cursus is bewust laag gehouden (voorkennis is niet vereist) om de essentie van het beheer van risico s aan de niet-ingewijde aan te bieden. Ook ervaren risicomanagers, preventiedeskundigen, kwaliteitsmanagers, productie-ingenieurs, etc. kunnen aan de hand van een kijk door de bril van ISO31000 en vanuit een multi-sectorieel perspectief hun kennis aangaande risicobeheer aanscherpen.

2 Programma Woensdag 17 november 2010 Dag 1: Wegwijs in theoretisch risicomanagement 14u45 15u00 16u30 Aanmelding & registratie deelnemers Context en situering van risicomanagement in het ondernemingsproces Teneinde Risk Management ( RM) optimaal te kunnen inzetten in het ondernemingsproces is het belangrijk om de verschillende elementen goed te kunnen positioneren. Hiervoor zal in deze bijdrage ingegaan worden op wat risico en RM is, waarom RM nodig is.verder zal toegelicht worden wat met geïntegreerd of Enterprise RM bedoeld wordt en hoe dit in het bedrijf kan ingepast worden. Op basis van een aantal voorbeelden zal aangegeven worden dat RM in alle facetten van de bedrijfsvoering belangrijk is en dat risicoperceptie en communicatie essentiële elementen zijn. Tenslotte zullen de wetgeving en een aantal normen toegelicht worden. Toelichting over de internationale normen Paul Olivier, Vinçotte Certification Overzicht en inhoud van internationale normen voor risk management and business continuity met specifieke aandacht voor de verschillende stappen in het risk management process ( danger list, risk assessment, risk monitoring) en de verschillende stappen in het opzetten van een risk management systeem ( system definition, PDCA, performance measurement, risk reporting). Daarnaast wordt ingegaan op de opbouw van een business continuity plan 17u15 18u45 19u00 Risicomanagement: de waardecreatie Ed Mallens, Risk Manager Gemeente Roosendaal, Secretaris-generaal van PRIMO Europa Risicomanagement heeft met de publicatie van ISO een mijlpaal bereikt. Mondiaal wordt gesproken over het vakgebied Riskmanagement. Door Ed Mallens wordt u in de presentatie uitgebreid voorgelicht over de achtergronden en wijze van werken met ISO De nieuwste inziichten die als grondslag ziijn gebruikt voor de definities van de verschillende begrippen worden u uitgelegd.tevens wordt stil gestaan bij de interactie tussen het risicomanagementproces, het framework en de waarde van de principes; zijnde de overwegingen voor Raad van Commissarissen en Bestuur om Risicomanagement te verweven met de bedrijfsbussiness. Hij verschaft u een nauwkeurig inzicht in de relatie tussen ISO en de in gebruik zijnde methoden en technieken voor risicoanalyse en risico-opvolging. Lat but not least zal Ed Mallens stil staan bij de rol van de Risicomanager; zijn ervaring, deskundigheid toegevoegde waarde bij diverse soorten organisaties. Hij presenteert daarbij interactief het zogenaamde Rossendaalse model. Waarbij de essentie van de manager en de borging van risicomanagement bij de aansturing en verantwoording van bedrijfsprocessen u duidelijk wordt. U krijgt daarmee een modern tool in handen waardoor uw organisatie aantoonbaar succesvoller en robuuster wordt. Risicomanagement; de levensstijl Ed Mallens, Risk Manager Gemeente Roosendaal, Secretaris-generaal van PRIMO Europa 20u30 21u00 Risico-overdracht en verzekeringen Risicomanagement doet het maximale om ongewenste voorvallen te vermijden en om alle mogelijke opportuniteiten te creëren. Voor het gedeelte ongewenste voorvallen is het niet mogelijk om alles te vermijden. Nulrisico bestaat niet. De geldelijke gevolgen van een ongewenste gebeurtenis kunnen zeer hoog oplopen.zo hoog zelfs dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar kan komen op korte en/of middellange termijn. Daarom is ook risico-overdracht belangrijk. Er bestaan verschillende mogelijkheden maar de meest gebruikte is verzekeringen. Verzekeringen zijn in het algemeen niet goed gekend en zeker niet bemind. Nochtans zijn ze een essentieel element van goed risicomanagement. Daarom een kort overzicht van wat verzekeringen zijn en welke er zoal op de markt zijn. Einde Woensdag 1 december 2010 Dag 2: Wegwijs in toegepast risicomanagement 14u00 14u45 Tijdens dag 2 worden allerlei gevalsstudies besproken in uiteenlopende industriële sectoren. Aanmelding & registratie Riskmanagement hoe begin ik eraan? Geert Boogaerts, Vinçotte Risicomanagement implementeren in een bedrijf rekening houdend met de aard van de risico s. Hoe voer ik dit door op een efficiënte wijze en leggen we de focus niet enkel op de technologische risico s maar eveneens op de andere processen. Welke zijn de noodzakelijke instrumenten die ons toelaten dit op een efficiënte wijze in te voeren zodat de toegevoegde waarde voor het management en de belanghebbende naar voor komt. Risico Management implementatie: Een pragmatische aanpak Olivier Nagelmackers, Atos Worldline Presentatie van de belangrijke buiding blocks van een Risk Management process met praktische voorbeelden van de Financieel Transactionneel sector. Weet waar je staat in termen van ERM structuur en maturiteit in je eigen bedrijf om te weten waar je in de toekomst wil gaan. Hoe kan men pragmatisch blijven en zich niet laten absoberen door compliance behoeften. De presentatie probeert ook ervaring en goed tips te vertellen om ORM cultuur beter te kunnen implementeren en verkopen. 15u00 15u45 Dynamisch RisicobeheersingsSysteem in de praktijk Guido Vanhove, Groep H. Essers Risicobeheersing in de praktijk. Het Dynamisch risicobeheersingsysteem of DRBS is een complexe functie waarin men voor een bepaald scenario met een bepaalde frequentie tot een zeker gevolg komt. Daarnaast moet het ook een managementsysteem zijn dat ervoor zorgt dat bepaalde aspecten systematisch en formeel beheerst worden. Pas dan kan het een hoeksteen betekenen in een goed preventiebeleid. Hoe we dit in de praktijk brengen binnen de Groep H.Essers, sturen en opvolgen en hoe we gans de organisatie betrekken met dit gebeuren zal in deze gastles worden verduidelijkt. Het Process Safety Management Improvement Plan van Total Petrochemicals Dirk Roosendans, Total Petrochemicals Alle soorten industrieën worden dagdagelijks blootgesteld aan risico s. Deze risico s omvatten zowel bedrijfsmatige risico s als zuiver technische risico s. Klassieke risico management technieken kunnen aangewend worden in de behandeling van deze risico s. Bepaalde soorten risico s zijn gemeenschappelijk voor alle soorten industrieën. Voorbeelden hiervan zijn persoonlijke risico s, sociale risico s en financiële risico s. Echter, sommige industrieën hebben te maken met zeer specifieke en belangrijke risico s. De petrochemische industrie in het bijzonder wordt geconfronteerd met significante technologische risico s die voortvloeien uit de omgang met grote hoeveelheden gevaarlijke producten. Ongewenste gebeurtenissen betreffen o.a. het optreden van lekken die kunnen leiden tot verwoestende explosies, massale branden en blijvende milieuverontreiniging. Proces Safety Management verwijst naar alle activiteiten, procedures en gedragingen die nodig zijn om alle proces gerelateerde zware ongevallen te vermijden of de gevolgen van deze zware ongevallen te beperken of te elimineren. Waarom de noodzaak van een Process Safety Management Improvement Plan bij Total Petrochemicals? Het management van Total Petrochemicals beschouwt de veiligheid en betrouwbaarheid van zijn installaties van primordiaal belang. Op 23 oktober 2005 gebeurde in een raffinaderij van BP in de VS een catastrofaal zwaar ongeval met 15 doden en meer dan 170 gewonden. Vele lessen konden getrokken worden uit dit ongeval. In oktober 2005 werd een onafhankelijke onderzoekscommissie opgericht met de voormalige minister van Buitenlandse Zaken James Baker III als voorzitter. Hun rapport, het zogenaamde Baker rapport werd gepubliceerd op 17 januari Het HSE Executive Committee van Total Petrochemicals heeft na de publicatie van het Baker rapport beslist om een task force op te richten met als missie om alle bevindingen van het rapport te onderzoeken en na te gaan in hoeverre deze bevindingen relevant zijn voor de operaties van Total Petrochemicals. Deze task force publiceerde een eerste ontwerprapport met 46 aanbevelingen in mei Dit risico management aktieplan (genoemd Total Petrochemicals Process Safety Improvement Plan ) werd voorgesteld aan het directiecomité en bekrachtigd door de president van Total Petrochemicals. Deze presentatie geeft een overzicht van de inhoud van dit aktieplan. (vervolg op volgende pagina) >

3 Programma (vervolg) (vervolg van 1 december) 16u35 17u25 Contract als beheersinstrument Eric Valgaeren, Stibbe cvba, advocatenassociatie Het contract is hét middel bij uitstek voor zowel de klant als de leverancier om zich in te dekken tegen allerhande risico s, zoals financiële instabiliteit van één van de partijen, slechte dienstverlening en kwaliteitsproblemen, naleving van dwingende sociale, financiële en privacywetgeving, vertragingen in leveringen, overdracht van intellectuele eigendomsrechten, risico s in internationale contracten, vertrouwelijkheid van informatie, etc. Aldus moet een contract werkbare contractuele mechanismes en clausules bevatten die de commerciële en juridische risico s van elk van de partijen zo goed mogelijk indekken, zonder te vervallen in een te detaillistisch of strak keurslijf dat in de praktijk een dode letter blijft. Bovendien hebben beide partijen baat bij een evenwichtig contract, dat voor elke partij de nodige drijfveren bevat om het contract tot een goed einde te brengen. Hoewel de belangen van elke partij vaak niet gelijk lopen, hoeft dit niet noodzakelijk te leiden tot lange en moeilijke onderhandelingen. Sprekend vanuit een jarenlange praktijkervaring als advocaat van zowel klanten als de leveranciers, gaat Erik Valgaeren in zijn presentatie op elk van voorgaande punten. 18u25 19u15 Risicomanagement van een bouwproject Ad Dane, Omneo Management NV Traditioneel wordt bij de realisatie van een bouwwerk door de aannemer vooral aandacht besteed aan de risico s tijdens de uitvoering. Steeds vaker wordt in contracten de verantwoordelijkheid van de aannemer uitgebreid. Contracten voor grote bouwof infrastructuurprojecten waarbij de aannemer ook verantwoordelijk is voor het ontwerp, de financiering en soms ook de exploitatie worden steeds meer voorgesteld door de opdrachtgevers. In de gevalsstudie wordt uiteengezet hoe, in de beginfase van het project, in opdracht van de opdrachtnemer een risico-inventarisatie is uitgevoerd voor een DBFMO-contract voor een afvalverbrandingsinstallatie. Hoe is dit aangepakt, wie zijn erbij betrokken geweest, welke techniek is gebruikt en wat zijn de belangrijkste conclusies? Risico-analyse als basis van de General Food Law om gevaren in de voedselketen te beheersen. Mieke Uyttendaele, Universiteit Gent Elke dag genieten we van lekker en smakelijk eten. Garanderen van voedselveiligheid is echter een dagelijkse zorg in de levensmiddelensector. Heden ten dage berust voedselveiligheid niet langer op eindproductcontrole maar op preventieve borging van risico s in de voedselketen gebaseerd op HACCP en kwaliteitssystemen zoals ISO In deze lezing zal deze aanpak gebaseerd op identificatie 20u00 en beheersing van kritische controlepunten in de proceslijn verduidelijkt worden en geïllustreerd aan de hand van gevalstudies. Optionele beheersmaatregelen en systematiek van validatie en verificatie die onderdeel zijn van de toolbox van risicomanagement in de voedselketen zullen besproken worden. Tevens zal de interactie en aansturing van risicobeheersing op bedrijfsniveau door risicomanagement op overheidsniveau verduidelijkt worden met hierbij ook aandacht voor een aantal externe factoren die meespelen bij de prioritisatie van risico s in de voedselketen. Einde Na de tweede cursusdag wordt aan elke deelnemer een opdracht meegegeven, afgestemd op de industriële sector waaruit de deelnemer afkomstig is en gekaderd binnen een bepaald proces en ISO Deze opdracht dient een meerwaarde voor het bedrijf op te leveren en moet tussentijds (tussen tweede cursusdag en derde cursusdag) worden afgeleverd aan de cursusleiders. Woensdag 15 december 2010 Dag 3: Informatiemoment ivm voortgang van opdracht Aanmelding & registratie Hierbij wordt een reflectiemoment voor de cursisten voorzien. Er wordt nagegaan of de progressie van de cursisten voldoende is via een overleg met de cursus verantwoordelijken. Er wordt samen met de cursisten een tijdsindeling van het informatiemoment afgesproken. Woensdag 19 januari 2011 Dag 4: Presentaties (verplicht) en Wegwijs in risico-overdracht 17u00 18u00 Aanmelding & registratie deelnemers Presentaties van de thuisopdrachten in plenum Wegwijs in risico-overdracht (optioneel) Risico-overdracht is een belangrijk onderdeel van het riskmanagement. Er bestaan verschillende mogelijkheden maar de meest gebruikte is verzekeringen. In deze optionele module zullen we stilstaan bij de verschillende mogelijkheden van risico-overdracht maar vooral dieper ingaan op een aantal belangrijke verzekeringen. 19u45 21u00 Op een duidelijke manier en zonder teveel gebruik te maken van het jargon zal in deze module de volgende verzekeringen toegelicht worden zodat U als riskmanager een volwaardige gesprekspartner wordt van makelaars en verzekeringsmaatschappijen We zullen volgende verzekeringen bespreken: Brand en aanverwante gevaren, Alle bouwplaatsrisico s, Montage en proeven, Machinebreuk, Bedrijfschadeverzekering, Aansprakelijkheidsverzekeringen, Transport. Einde cursus

4 Sprekers Eric Depré Burgerlijk Bouwkundig ingenieur (VUB 1980) en Ingenieur in de veiligheidstechnieken (VUB 1990). Beroepsloopbaan in de overheid ( Dienst voor de Scheepvaart, Hasselt en Ministerie van Onderwijs), en in de bedrijfswereld bij verzekeringsmaatschappijen ( Gerling, Fortis Corporate Insurance, De Vaderlandsche ( ING)) als risk engineer, underwriter en risk management adviseur. Sinds 2003 actief als zelfstandig consulent ( EDConsulting bvba) in de domeinen enterprise risk management en business continuity planning. Olivier Nagelmackers Civil Engineer, Polytechnics, in electronics and communications from the Royal Military Academy, Brussels, after 13 years in the Belgian Air Force as Technical officer managing F16 material in Radars and Electronic countermeasures, he moved to electronic transactions joining Banksys later renamed Atos Worldline. During 10 years, managing different positions, he reached the position of Risk Manager of the Company and had to implement ORM for the Group covering 3 countries. Project manager of the ORBIT project: Operational Risk Best practice In Transaction processing for the TransConstellation entity (18 month). The objective of this project was to write a reference book in ORM and maximize ERM practices knowledge exchange between the TansConstellation companies (Euroclear, Bank of New York Mellon, SWIFT and Atos Worldline). Ad Dane Ir. Ad Dane is geboren in Nederland en is afgestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft als civiel ingenieur. Sinds 1994 is hij afgevaardigd bestuurder van Omneo Management NV, gevestigd in Mechelen. Hij is een deskundige op het vlak van managementsystemen en risicomanagement en is betrokken bij het ontwikkelen en invoeren van risicomanagement bij vele bedrijfs- en projectorganisaties bij zowel de overheid als in de private sector. Paul Olivier Ir. Paul Olivier is Operations Manager van Vinçotte Certification en is Executive Professor bij AMS. Hij is binnen VINCOTTE verantwoordelijk voor de certificatieactiviteiten in kwaliteit, veiligheid, milieu en voedselveiligheid en heeft ruime ervaring met systeemmanagement. Binnen de Antwerp Management School doceert hij risico analyse van industriële systemen, risk management en systeemmanagement. Ed Mallens Ed Mallens(1957); B.Sc., B.Ba., CRM, is Riskmanager bij de Gemeente Roosendaal, daarbij is hij zelfstandig consultant en publicist. Hij is civiel- en bedrijfskundig ingenieur en gecertificeerd Risico Manager. Hij is lid van het bestuur van PRIMO Nederland (Public Risk Management Organization) en secretary-general van PRIMO Europe. Hij is lid van de Wetenschappelijke Raad van PRIMO Vlaanderen. Hij is voorzitter van de landelijke NEN werkgroep voor ISO Risk Management. Ed werkte gedurende 16 jaar bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V. in verschillende management- en adviesfuncties. Daarvoor heeft hij bij CAP Gemini diverse consultantfuncties vervult. Hij is zijn carrière begonnen bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat in diverse bedrijfseconomische functies. Hij is reserve-officier der Genie en hij vervult meerdere bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers voor de Risk Managementbranche. Als voorzitter van de normcommissie Risicomanagement en heeft hij als Nederlandse expert deelgenomen aan de internationale ISO-werkgroep Risk Management. Uit dien hoofde is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van NEN/ISO 31000, ISO en ISO Guide 73. Ed is regelmatig deelnemer van paneldiscussies over managementontwikkeling, duurzaam ondernemen en risicomanagement. Hij geeft frequent spreekbeurten en seminars over deze onderwerpen. Geert Boogaerts Geert Boogaerts studeerde af als industrieel ingenieur scheikunde en is gedurende meer dan 10 jaar werkzaam bij Vinçotte Internationaal als Product Manager Risico en milieu. Het zwaartepunt van de uitgevoerde opdrachten omvatten de technologische risico s en milieurisico s van industriële activiteiten. Guido Vanhove - Ind. ing. H.R.I.T.O Hasselt : Kempense Steenkolenmijnen: verantwoordelijk opleidingsdienst, onderzoek van ongevallen en voorkomingsbeleid : Afdelingshoofd - Logistiek manager en verantwoordelijk voor veiligheid in de verpakkingssector, kogellagerindustrie en automotiv heden: Site-manager en prev.adv. Groep H.Essers - Prev.adviseur niv.1, - Master in de veiligheidskunde. Dirk Roosendans Dirk Roosendans is burgerlijk chemisch ingenieur van opleiding en houder van een master degree in veiligheidskunde. De eerste 10 jaren van zijn carrière was hij werkzaam als risk engineer in een internationaal consultancy bedrijf. Sinds 2002 werkt hij in de HSE afdeling van het hoofdkantoor van TOTAL in Brussel. Zijn huidige functie is directeur industriële veiligheid en gezondheid voor alle vestigingen van TOTAL Petrochemicals worldwide. Erik Valgaeren Erik Valgaeren is de vennoot verantwoordelijk voor Stibbes TMTdepartement. Zijn praktijk is gericht op IT, internet, e-commerce en e-communicatierecht, alsook op alle intellectueleeigendomsaspecten van voornoemde specialisaties. Hij beschikt over een grondige kennis van de technische aspecten communicatie. Zijn werkzaamheden omvatten o.a. het opstellen van contracten, het adviseren over de wetgeving en wettelijke reglementeringen alsmede de geschillenregeling voor zowel rechtbanken als arbitrale colleges. Hij behandelt projecten betreffende webservices, outsourcing, facilities management, systeemintegratie, software-implementatie, gegevenstransmissie, databases, health IT, privacy, distributie en partnerships. Bijstand aan cliënten in het identificeren en beheersen van project- en contract risico s behoren tot de kern van zijn adviserende taken. Mieke Uyttendaele Mieke Uyttendaele is hoofddocent in het vakgebied microbiologische analyse, voedselveiligheid en risicoanalyse aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Zij leidt diverse nationale en internationale onderzoeksprojecten en begeleid meerdere doctoraatstudenten rond de identificatie van microbiologische gevaren in de voedselketen, de uitbouw van kennis rond transmissieroutes, groei, overleving en virulentie van deze kiemen in de voedselketen met het oog op risicokarakterisatie en de ontwikkeling van de systematiek van kwaliteitszorg en risico-analyse met het oog op beheersing van risico s in de voedselketen. Zij is lid van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap van de Voedselketen en van diverse werkgroepen van het Europese Voedselagentschap EFSA. Algemene Inlichtingen Data Woensdagen 17 november, 1&15 december 2010 en woensdag 19 januari 2011 telkens van tot 21u00 Plaats Ingenieurshuis - K VIV, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen Inschrijvingen bij voorkeur vóór 10 november 2010 via of via het inschrijvingformulier. Bijdragen voor de volledige cursus incl. documenten NEN-ISO en ISO : e 1041,24 e 891,24 voor leden TI - KVIV e 816,24 voor leden leraars / ambtenaren, +65j Voor de volledige cursus excl. documenten: e 775 e 625 leden TI-KVIV e 550 leden leraars / ambtenaren, +65j Telkens te verhogen met 21% BTW Deze bijdragen geven recht op deelname aan de 4-daagse cursus, inclusief deelnemerslijst, cursustekst, broodjesmaaltijd en koffie/thee. Organisatie & Inlichtingen Technologisch Instituut Amy Desmet Projectcoördinator Tel

5 4-DAAGSE CURSUS GEÏNTEGREERD RISICO MANAGEMENT (M.I.V. ISO31000) Woensdagen 17/11, 1/12, 15/ en 19/ ACTIE 2 deelnemers per bedrijf aan 1 activiteit = 10 % korting! SCHRIJF NU IN Inschrijven bij voorkeur via en de directe link OF eventueel door dit formulier: terug te sturen naar: TI vzw - Desguinlei Antwerpen 1 terug te faxen naar: TI vzw DAAGSE CURSUS GEÏNTEGREERD RISICO MANAGEMENT (M.I.V. ISO31000) Antwerpen, KVIV-Ingenieurshuis Geïntegreerd Risico Management 4-DAAGSE CURSUS (M.I.V. ISO31000) Ingenieurshuis K VIV, Antwerpen Genootschap Veiligheid voor de volledige cursus incl. documenten NEN-ISO en ISO : e 1041,24 e 891,24 voor leden TI - KVIV e 816,24 voor leden leraars / ambtenaren, +65j voor de volledige cursus excl. documenten: e 775 e 625 leden TI-KVIV e 550 leden leraars / ambtenaren, +65j Een korting van 10% op de totale bijdrage wordt toegekend vanaf een inschrijvingspakket van 2 deelnemers of meer van éénzelfde bedrijf/instantie. (Gelieve een kopie te maken van dit inschrijvingsformulier voor een bijkomende deelnemer) TECHNOLOGISCH INSTITUUT VZW Ingenieurshuis - K VIV Desguinlei 214 B Antwerpen 1 Tel Fax RPR De deelnemingsbijdrage is betaalbaar na ontvangst van een factuur van het Technologisch Instituut. Alle aangegeven bedragen zijn telkens te verhogen met 21% BTW. Annuleren gebeurt steeds schriftelijk. Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor aanvang is 25% van de totale deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag in rekening gebracht. Vervanging van de aangemelde persoon is altijd mogelijk. Er worden geen bevestigingen gestuurd. Gelieve dit formulier duidelijk ingevuld (in drukletters a.u.b.) en ondertekend terug te sturen. NAAM: MEVR./DHR. VOORNAAM: PRIVÉ-ADRES: STRAAT: NR.: BUS: POSTNR.: GEMEENTE: TEL.: BEDRIJF: NAAM: AFDELING: FUNCTIE IN BEDRIJF: ADRES: STRAAT: NR.: BUS: POSTNR.: GEMEENTE: TEL.: FAX: BTW NR.: Uw adresgegevens worden door het Technologisch Instituut vzw in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en programma s; overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op inzage, correctie of schrapping van de door het Technologisch FACTUUR OPMAKEN OP NAAM VAN: BEDRIJF / INSTELLING PRIVÉ-ADRES Instituut bewaarde informatie. DATUM HANDTEKENING

ISO 31000: hét nieuwe raamwerk voor risicomanagement

ISO 31000: hét nieuwe raamwerk voor risicomanagement ISO 31000: hét nieuwe raamwerk voor risicomanagement Actuele informatie over de toepassing van risicomanagement en de betekenis van de nieuwe ISO 31000 Dinsdag 8 december 2009 CineMec Ede Mondiaal geaccepteerd

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie Workshop Risicomanagement in de procesindustrie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen

Nadere informatie

theorie praktijk certificering Certified ISO Risk Management Professional informatie over de training MdP Management, Consulting & Training

theorie praktijk certificering Certified ISO Risk Management Professional informatie over de training MdP Management, Consulting & Training theorie praktijk certificering MdP Management, Consulting & Training informatie over de training Certified ISO 31000 Risk Management Professional 2017.08.06 Certified ISO 31000 Risk Management Professional

Nadere informatie

Studienamiddag 13 maart 2007 om14u30- Aldhem Hotel Grobbendonk Het plat dak : nieuwe publicaties en reglementeringen

Studienamiddag 13 maart 2007 om14u30- Aldhem Hotel Grobbendonk Het plat dak : nieuwe publicaties en reglementeringen Brussel, 9 februari 2007 Cobo/GK/YV/113 Studienamiddag 13 maart 2007 om14u30- Aldhem Hotel Grobbendonk Het plat dak : nieuwe publicaties en reglementeringen Geachte Mevrouw, Geachte heer, Naar aanleiding

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie

Basiskennis aluminiumtechnologie

Basiskennis aluminiumtechnologie Basiskennis aluminiumtechnologie De ontwikkelingen op het gebied van aluminiumtechnologie gaan razendsnel. In een hoog tempo ontstaan nieuwe toepassingen van aluminium en komen bewerkingsprocessen en nieuwe

Nadere informatie

Total Respect Management Cyclus

Total Respect Management Cyclus Total Respect Management Cyclus Leer excellent leiding te geven en onderneem op een duurzame manier, met excellente resultaten als gevolg Hoe komt het dat bedrijven zoals Torfs, Colruyt, Umicore of Apple

Nadere informatie

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk Faculteit Rechtsgeleerdheid Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk woensdag 17 maart 2004 Vakgebied Bestuursrecht U. Gent i.s.m. GANDAIUS Permanente Vorming Het overheidsbegrip (in theorie) en praktijk

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

To t d e p u z z e l p a s t

To t d e p u z z e l p a s t To t d e p u z z e l p a s t > De stukken liggen voor u op tafel... U vraagt zich af: Zou ik wel alle stukken van de puzzel hebben? En hoe maak ik er één geheel van? Onmogelijk? Misschien reikt een helpende

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITEIT

BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Tine Bernaerts, Consultant risk management, Amelior Business Continuity Management volgens ISO 22301: Societal Security Business Continuity Management

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Cursusgids Medische Hulpmiddelen

Cursusgids Medische Hulpmiddelen Cursusgids Medische Hulpmiddelen 2016 Introductie MDProject is al jaren actief met consultancy ondersteuning op het gebied van medische hulpmiddelen. Wij krijgen regelmatig verzoeken voor het geven van

Nadere informatie

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Beheerst de sleuteletappes van de kwaliteitsaudits om tot een betere organisatie van de onderneming bij te dragen Duur van de cursus:

Nadere informatie

Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001. Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht. Woensdag 18 mei 2011.

Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001. Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht. Woensdag 18 mei 2011. Mi ddagsymposi um Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001 Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht Woensdag 18 mei 2011 DCMR Schiedam Georganiseerd door: NEN en SCCM Programma Woensdag

Nadere informatie

Advies inzake Risicobenadering

Advies inzake Risicobenadering dvies inzake Risicobenadering Het afstemmen van modellen op uitdagingen PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen.

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Weet u wat het woord compliance betekent? Misschien herkent u het woord direct en weet u wat de betekenis is, maar

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance 5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance Verhoog het niveau van uw risicomanagement processen vóór 1 juni naar volwassenheidsniveau 4! ISO31000 DAG 1 DAG 2 DAG 3 OCHTEND NIEUW ISO27005 DAG 3 MIDDAG

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Wie de norm heeft, heeft de hub

Wie de norm heeft, heeft de hub Wie de norm heeft, heeft de hub Ing. Emiel Verhoeff Consultant Business Development NEN Nederlands Normalisatie-instituut, Delft Emiel.verhoeff@nen.nl, (015) 26 90 334, http://www.nen.nl Dr.ir. Henk J.

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om strategische beslissingen te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Opleiding Bedrijfsstrategie: steun voor strategische besleutvorming Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Duur

Nadere informatie

Opleiding. Het opbouwen van dashboards die het succes van de strategie kunnen meten. Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Het opbouwen van dashboards die het succes van de strategie kunnen meten. Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Het opbouwen van dashboards die het succes van de strategie kunnen meten Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar in:

Nadere informatie

Training. praktisch toepasbare kennis en informatie

Training. praktisch toepasbare kennis en informatie Training praktisch toepasbare kennis en informatie Training gericht op vakbekwaamheid, efficiency en zelfontplooiing Uw behoefte aan praktisch toepasbare kennis en informatie is onze zorg. Onder dit motto

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Mike de Bruijn roduct Owner Agenda Inleiding Over CompLions GRCcontrol management software Risicomanagement Uitdagingen Dynamisch risicomanagement

Nadere informatie

XML. hands -on > 3- DAAGSE CYCLUS. > Antwerpen, 11 december 2001 > Leuven, 15 januari & 5 februari 2002. K.U. LEUVEN Departement Computerwetenschappen

XML. hands -on > 3- DAAGSE CYCLUS. > Antwerpen, 11 december 2001 > Leuven, 15 januari & 5 februari 2002. K.U. LEUVEN Departement Computerwetenschappen > 3- DAAGSE CYCLUS XML > Antwerpen, 11 december 2001 > Leuven, 15 januari & 5 februari 2002 hands -on K.U. LEUVEN Departement Computerwetenschappen TECHNOLOGISCH INSTITUUT Genootschap Informatietechnologie

Nadere informatie

Cursusgids Medische Hulpmiddelen. Voorjaar 2017

Cursusgids Medische Hulpmiddelen. Voorjaar 2017 Cursusgids Medische Hulpmiddelen Voorjaar 2017 Introductie MDProject is al jaren actief met consultancy ondersteuning op het gebied van medische hulpmiddelen. Wij krijgen regelmatig verzoeken voor het

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017 Meerwaarde Internal Audit functie Even voorstellen: Jantien Heimel 2 Even voorstellen: Jeannette de Haan 3 Inhoud 1. Kennismaking 2. Hoe kijken commissarissen aan tegen Internal Audit? Filmpje 3. Wat is

Nadere informatie

BSCAT en Managementsystemen

BSCAT en Managementsystemen BSCAT en Managementsystemen Veiligheidsdag Apply 15 april 2015 1 SAFER, SMARTER, GREENER De praktijk 2 Risicomanagementproces De Deming SAFER, SMARTER, GREENER Risico s zijn ook kansen No Risk no business

Nadere informatie

Rapporteren, Onderzoeken. Opvolgen van Deviaties. 16-17 september 2008

Rapporteren, Onderzoeken. Opvolgen van Deviaties. 16-17 september 2008 Rapporteren, Onderzoeken en Opvolgen van Deviaties Een twee-daagse, interactieve, hands-on training voor en door mensen uit de praktijk 16-17 september 2008 GROUP Pharmaceutical consultancy & services

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

Module Risicomanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 31000

Module Risicomanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 31000 Module Risicomanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 31000 Wat is risico? Gevaar voor schade of verlies (van Dale) Potentiële ongewenste gebeurtenis Effect van onzekerheid op het behalen van

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine.

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine. Vinçotte MILIEU en veiligheid KUNT U uw reputatie versterken door veilig en duurzaam te werken? Bouwen aan reputatie YoUr reputation is Mine. Kunt u uw winst doen stijgen door uw risico s te laten dalen?

Nadere informatie

Opleiding. Stel uw onderneming beter voor. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Stel uw onderneming beter voor. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding Stel uw onderneming beter voor om uw commerciële slagvaardigheid te versterken! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Masterclass 21 mei 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals, Delft Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Zelfsturing in de praktijk Invulling geven

Nadere informatie

MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect

MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect MANAGEMENT LUNCH Performantiemanagement en het red queen effect Programma Vrijdag 28 oktober 2016 11:45 14:30 Gastspreker: Koen Vandenbempt De Management lunch, een bron van inspiratie Omdat we de korpschefs

Nadere informatie

Geachte mevrouw Geachte heer

Geachte mevrouw Geachte heer Vrije Technische Instituten van Brugge, vzw Boeveriestraat 73 8000 Brugge tel. 050 33 35 02 fax 050 33 37 55 Zandstraat 138 8200 Sint-Andries tel. 050 31 66 12 050 31 61 56 Geachte mevrouw Geachte heer

Nadere informatie

Leerbronnen Informatieveiligheid. 13 november 2014

Leerbronnen Informatieveiligheid. 13 november 2014 Leerbronnen Informatieveiligheid 13 november 2014 V-ICT-OR zet door op Informatieveiligheid! Doelstellingen: 1 Bewustzijn 2 Opleiding en advies 3 Uitwisseling van kennis en ervaring 4 Referentiekader V-ICT-OR

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Aon Global Risk Consulting Cyber Practice Privacy Services

Aon Global Risk Consulting Cyber Practice Privacy Services Aon Global Risk Consulting Cyber Practice Privacy Services Bent u klaar voor de Europese Privacy Verordening? Wat de verzwaring van de privacywetgeving betekent voor uw organisatie en welke acties u moet

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Visie op Financiële Sector. Een bank met een hoger doel

Visie op Financiële Sector. Een bank met een hoger doel Visie op Financiële Sector Een bank met een hoger doel Een bank met een hoger doel Voorwoord Helpen om mensen en organisaties te laten groeien. Dat is wat ons bezielt en waarom we met zoveel plezier werken

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Business Continuity Management

Business Continuity Management Business Continuity Management Aart Bitter - 14 januari 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Praktijk case Wij zijn als bierbrouwerij voorgedragen om onze producten te leveren aan het Holland House tijdens het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620. Mareille Konijn 4 juni 2015

De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620. Mareille Konijn 4 juni 2015 De nieuwe Nederlandse Technische Afspraak 8620 NTA 8620 Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep NTA8620 Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M:

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Opleiding. Ontdek de belangrijkste stappen die je moet nemen om je projecten te doen slagen! Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Ontdek de belangrijkste stappen die je moet nemen om je projecten te doen slagen! Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Ontdek de belangrijkste stappen die je moet nemen om je projecten te doen slagen! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar

Nadere informatie

Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit

Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit UITNODIGING Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit 22 Maart, 2013 Kamer van Koophandel Rotterdam Veel Nederlandse ondernemers denken na over het opzetten van een eigen vestiging in China,

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding Uw personeel succesvol motiveren! Hoe medewerkers naar individuele prestaties en groepsresultaat leiden Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management.

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management. Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management Geacht lid, In juni 2017 heeft een boek uitgebracht over ondernemend samenwerken,

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

NEN-ISO (nl) Risico management. Productinformatie. Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg

NEN-ISO (nl) Risico management. Productinformatie. Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg Productinformatie NEN-ISO 31000 (nl) Risico management SECTOR Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg TYPE Riskmanagement, Compliance management, Kwaliteitsmanagement & systemen BRON PRODUCTINFORMATIE NEN-ISO

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 3: Goed Bestuur Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Module

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN. Arbo (VCA, OHSAS 18001), kwaliteit (ISO 9001), milieu MANAGEMENTSYSTEMEN ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Een managementsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Veel gebruikte (erkende) systemen binnen de expertise van Arts Safety Consultants

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Opleiding. Effectieve vergaderingen. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Effectieve vergaderingen. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding De basisregels van de organisatie en de leiding van efficiënte vergaderingen ontdekken en in de praktijk zetten Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN NATUURLIJKE PERSOON v 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Belangrijke data: Indien papers deadline 24/04/2018 Examen op 08/05/2018 Proclamatie op 22/05/2018. Pagina 1

Belangrijke data: Indien papers deadline 24/04/2018 Examen op 08/05/2018 Proclamatie op 22/05/2018. Pagina 1 2017-2018 Programma (met uitzondering van de laatste les) Onthaal 10u Lesblok 1 deel 1: 10.30 Middagpauze: 12.00 13.00 Lesblok 1 deel 2: 15 min pauze Lesblok 2 deel 1: 14.45 16.15 15 min pauze Lesblok

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy. Normalisatie: de wereld op één lijn

Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy. Normalisatie: de wereld op één lijn Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! www.nen.nl/energy Normalisatie: de wereld op één lijn Goed energiemanagement volgens NEN-EN-ISO 50001 loont! Goed energiemanagement leidt tot hoge

Nadere informatie