Bouwmanager Postgraduate opleiding voor het managen van projecten en bedrijven in de bouw. 17e promotie. 21 januari 16 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwmanager Postgraduate opleiding voor het managen van projecten en bedrijven in de bouw. 17e promotie. 21 januari 16 december 2014"

Transcriptie

1 21 januari 16 december 2014 Ingenieurshuis Antwerpen 17e promotie Bouwmanager Postgraduate opleiding voor het managen van projecten en bedrijven in de bouw

2 Bouwmanager 21 januari 2013 t.e.m. 16 december 2014 DOELSTELLING Bouwmanagers staan onder grote druk. Het bouwproces moet steeds sneller. Het moet ook efficiënter en het moet goedkoper. Het eindproduct wordt bovendien complexer, door nieuwe regelgeving en strengere eisen. Daarbij hebben ondernemingen in de bouw sinds enkele jaren te maken met een ongeziene concurrentiestrijd. Er is dus meer dan ooit behoefte aan visie en kennis om bouwprojecten en bedrijven professioneel te managen. bedrijf 21 januari - 16 december 2014 Ingenieurshuis Antwerpen 17 e promotie Bouwmanager Postgraduate opleiding voor het managen van projecten en bedrijven in de bouw project persoonlijke vaardigheden VIK en KVIV (verenigd in de nieuwe ingenieursvereniging ie-net) en de Vlaamse Confederatie Bouw organiseren voor de 17 de keer de postgraduate opleiding Bouwmanager om aan projectleiders en kaderleden van bedrijven in de bouw de kennis te geven om die druk te weerstaan. De opleiding is inhoudelijk georganiseerd rond drie assen: het bouwproject, het bedrijf in de bouw en de persoonlijke vaardigheden van de bouwmanager. Een succesvolle bouwmanager moet kunnen beschikken over een brede set competenties en zich tegelijkertijd kunnen richten op de voortgang van het project en de belangen van zijn bedrijf. Bouwmanager omvat vier modules: bedrijfsmanagement, technisch management, de juridisch-organisatorische context en projectmanagement. Universitaire docenten met praktijkervaring wisselen af met ervaren bouwmanagers en bedrijfsleiders uit vooraanstaande ondernemingen in de sector. De lesgevers maken gebruik van hoorcolleges, groepsgesprekken, individuele taken, excursies, vaardigheidstrainingen enz. om de inhoud van hun vak over te brengen en hun passie voor het managen van bouwprojecten en bedrijven te delen met de cursisten, zodat zij zich stapsgewijs kunnen bekwamen in het leidinggeven. Deze mix van onderwerpen enerzijds en de afwisseling van lesgevers en werkvormen anderzijds maakt de opleiding Bouwmanager uniek. De opleiding richt zich tot alle ingenieurs, architecten, projectleiders en kaderleden in de bouwsector die de ambitie hebben de komende jaren in en met hun organisatie te groeien door een professioneler management van hun projecten en van hun bedrijf. De expertise van de docenten en de cases die zij bespreken komen uit alle deelsectoren van de bouw: utiliteitsbouw, woningbouw, infrastructuur, wegenbouw, promotiebouw en vastgoedontwikkeling. De docenten zijn als professional betrokken bij het ontwerpen, voorbereiden, realiseren of gebruiken van bouwkundige objecten, in de private of publieke sector. Hierdoor boeit Bouwmanager cursisten uit alle deelsectoren van de bouw en actief in alle fasen en rollen in het bouwproces. Zij vinden er de theoretische kaders, de praktische tips en het professionele netwerk om hun projecten en hun organisatie in de toekomst succesvoller te managen. Bouwmanager wil ingenieurs en architecten opleiden om complexe bouwprojecten te beheren en in de toekomst verantwoordelijkheid te nemen in hun bedrijf Herman Vande Putte, programmadirecteur Overzicht van het programma Module 1: bedrijfsmanagement strategisch management in de bouw commercieel beleid aankoopbeleid financiële aspecten Module 2: technisch management milieu en duurzaam bouwen kwaliteitsbeleid in de bouw veiligheid logistiek bouwinformatica Module 3: juridisch-organisatorische context bouw-, vennootschaps- en contractenrecht overheidsopdrachten en PPS aansprakelijkheidsverzekeringen bouwprojecten in internationale context human resources management Module 4: projectmanagement management van bouwprojecten werforganisatie bij bouw en wegenbouw

3 PROGRAMMA MODULE 1: BEDRIJFSMANAGEMENT STRATEGISCH MANAGEMENT IN DE BOUW Als belangrijke economische sector verandert de bouw voortdurend. De wetgeving, de technologie, de concurrentie, de behoeften van de markt... vragen om een voortdurende bijsturing van het bedrijfsbeleid. Bij managers die dagelijks in de praktijk staan, is er de behoefte om het totale plaatje te zien, strategische inzichten te verwerven, en die kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van een duurzame visie op de toekomst. Strategisch management in de bouw biedt een kritisch overzicht van algemene strategische modellen aan, èn vertaalt deze samen met de deelnemers, naar de problematiek van de bouwsector. In deze opleiding reiken we u handvatten aan om zelf aan de slag te gaan met strategische planning: de aflijning van de markt, de klantenkeuze, de manier om u te onderscheiden van de concurrentie, het zien van opportuniteiten, het omgaan met bedreigingen... Er is voldoende ruimte voor specifieke onderwerpen zoals de strategische aspecten van publiek-private samenwerking, het maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, stakeholderanalyse. Na deze module strategie is elke deelnemer in staat om gericht deel te nemen aan strategische discussies, en zijn bijdrage te leveren aan de creatie van een concurrentievoordeel voor zijn eigen werkplek. Klassieke uiteenzettingen worden tot een minimum beperkt. Aan de hand van casestudies, bespreking van actuele thema s en eigen ervaring worden de deelnemers actief uitgenodigd om grondige discussies te voeren en inzichten toe te passen. COMMERCIEEL BELEID Een goed gestructureerd commercieel beleid is de locomotief van elke onderneming. In de bouwsector is de markt sterk conjunctureel en de concurrentie zeer groot. De strategische positie van de onderneming, het product en het klantenprofiel bepalen het commercieel beleid en de structuur van het verkoopteam. Volgende onderwerpen komen aan bod: - marktanalyse, positionering en marketing - het commercieel plan: verkoopdoelstellingen op korte en lange termijn - projectontwikkeling; werken in bouwteam - prijszetting, strategieën voor meer- en minderwerken - opzetten en begeleiden van een commercieel team - onderhandelen met de overheid AANKOOPBELEID Bedrijven in de bouwsector kopen vaak meer in dan ze zelf produceren. Dat vereist een degelijk aankoopmanagement want aankopen is complexer dan prijzen vergelijken. De goede aankoper hecht ook belang aan leveranciersbetrouwbaarheid en een goede relatie met zijn leveranciers. Onderhandelingsvaardigheden zijn daarbij essentieel. Komen achtereenvolgens aan bod: -het aankoopmanagementproces -aankooptechnieken en procedures -leveranciersbetrouwbaarheid en relaties 16 -gedragsregels voor aankoop in eenbouwonderneming -aankopen bij de overheid de openbare aanbesteding -onderhandelingstechnieken [vaardigheidstraining] FINANCIËLE ASPECTEN In de bouwsector gaat veel geld om en zijn de marges klein. Inzicht in financieel management is essentieel voor wie het in de bouwsector wil maken als projectleider of bedrijfsleider. Financiële aspecten start met een inleiding in analytisch boekhouden toegepast op de bouw, staat stil bij de financieringsbehoefte van de onderneming, de financiële structuur van het bedrijf, de interpretatie van balansen enjaarrekeningen en behandelt daarna enkele specifieke thema s zoals investeringen, het (im)mobiliseren van bedrijfskapitaal, de werking van een bank, het leverancierskrediet, enz. Wat het financiële beheer van projecten betreft is er aandacht voor de cash flow in het project, de financiering van projectgebonden activiteiten, nieuwe financieringsvormen zoals PPS en PFI, het beheer van financiële risico s met behulp van o.m. de Risk Analysis Method for Projects (RAMP), de rol van de Project Financial Manager, etc. MODULE 2: TECHNISCH MANAGEMENT MILIEU & DUURZAAM BOUWEN In elke managementopleiding is het noodzakelijk aandacht te besteden aan het leefmilieu. We zoeken met zijn allen - bedrijven en particulieren - naar een evenwicht tussen sociale vooruitgang, economische groei en tewerkstelling enerzijds en een duurzame exploitatie van de aarde anderzijds. Dat heeft al geleid tot strengere eisen aan het bouwproces en het bouwproduct, en wellicht staan we hier nog maar aan het begin van een geheel nieuwe attitude ten opzichte van de bouwsector. Een modern bedrijf in de bouw hoort minimaal kennis te hebben van de milieuwetgeving. Om klanten een goede service te leveren is het bijvoorbeeld nodig te weten waar en wanneer milieuvergunningen nodig zijn, voor welke problemen de afvalverwerking zal zorgen, hoe de bodem milieuhygiënisch moet benaderd worden, wat de mogelijkheden en tendensen zijn bij de valorisatie van afvalstoffen, enz. Maar het gaat verder: het beheersen van de technieken van duurzaam bouwen in zijn breedste betekenis, is voor de bouwmanagers van de toekomst onmisbaar geworden. Het verbetert bovendien de concurrentiepositie van zijn bedrijf aanzienlijk. KWALITEITSBELEID IN DE BOUW ISO-9001 is in de bouwsector verworven, maar wat zijn de ervaringen met de nieuwste generatie kwaliteitsmanagementsystemen die niet alleen de procedurele maar ook de inhoudelijke kwaliteit bewaken? Kwaliteitsbeleid in de bouw bespreekt de specifieke kenmerken van kwaliteitsmanagementsystemen in de bouw. Er is een kwaliteitsmanagementsysteem nodig voor het bouwproject maar er bestaat er ook één in elk van de in het project participerende bedrijven. Hoe werkt dat samen? Komen verder aan bod: - organisatiecultuur en permanente kwaliteitsverbetering - het opstellen van een praktisch kwaliteitsplan voor de bouwplaats - efficiëntie versus kwaliteit - kwaliteit versus marktpositie, bedrijfsstrategie, duurzaamheid en ethiek 16 VEILIGHEID Elk jaar zijn in België een twintigtal bouwvakkers het slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval en een veelvoud hiervan geraakt zwaar gewond of is levenslang verminkt. Arbeidsongevallen zijn een persoonlijk drama en voor het betrokken bedrijf zijn ze een te vermijden kost en te vermijden imagoschade. Veiligheidscoördinatie krijgt in de opleiding Bouwmanager bijzondere aandacht omdat alle partijen betrokken bij het bouwproces een verantwoordelijkheid hebben om de cyclus van ontwikkelen, realiseren, gebruiken en slopen van een bouwwerk veilig te laten verlopen. Als bouwmanager levert u een belangrijke bijdrage tot het veiligheidsniveau op de werf. Hij bepaalt welke arbeidsmiddelen er ingezet kunnen worden (kosten/ baten), wat ook een weerslag heeft op het verloop van het project. De mensen motiveren om veilig te werken is essentieel om de werf veilig en vlot te laten verlopen. Bij het onderzoeken van een arbeidsongeval is er voor de bouwmanager eveneens een belangrijke taak weggelegd. Volgende thema s worden behandeld : - wet- en regelgeving - verantwoordelijkheid van de verschillende actoren - veiligheids- en gezondheidsplannen in de ondernemingen en op de werf - risicoanalyse en veiligheidsbeleid - veiligheidscoördinatie LOGISTIEK De werf is geëvolueerd van een bouw plaats naar een montage plaats waar vooraf geconstrueerde onderdelen met uitgekiende logistieke middelen in elkaar worden gezet. Die evolutie wordt in de hand gewerkt door de technische vooruitgang van het logistiek materieel en de innovatie in de bevestigingstechniek, maar ook door de internationalisering van de bouwsector, waardoor steeds grotere onderdelen van het project geprefabriceerd worden in landen met een gunstigere kostenstructuur. Het gevolg is dat het belang van de logistieke ondersteuning van het bouwproject en het bouwbedrijf sterk toeneemt. Logistiek heeft tot doel het juiste materieel en materiaal, de juiste diensten en personeel op het juiste tijdstip en plaats ter beschikking te stellen van het bouwproject om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te halen. Dat veronderstelt een grondige technische kennis van de logistieke concepten en aandacht voor de innovatie op dit gebied. Het vraagt ook een nauwgezette informatiestroom in het projectteam en in de participerende bedrijven. Komen aan bod: - logistiek van de bouwplaats - logistieke middelen in het bouwbedrijf - logistieke relatie tussen bouwplaats enenbouwbedrijf - inspelen op wisselende bouwomstandigheden - kraanselectie - onderhoudsplanningsmethoden en interventies voor materieel (BIM) - documentenbeheer en projectportaalsites - e-business mobiele toepassingen (PDA, zakcomputers,...)

4 BOUWINFORMATICA De informatisering van het ontwerpbureau, het aannemersbedrijf en alle andere partijen in de bouw streeft ernaar de werkprocessen efficiënter te laten verlopen en de bedrijfsleiding overzicht te bieden. Een projectleider is gebaat bij een goede doorstroming van de informatie in het projectteam. Een bedrijfsleider wil dwarsdoorsneden van zijn bedrijf maken, om risico s te beheren, mensen en middelen optimaal te benutten en de status van offertes en prospects te kunnen raadplegen. De opdrachtgever is geïnteresseerd in een foutloos project en wil aan het eind van het (ver) bouwproject een digitaal model van zijn patrimonium ontvangen dat het beheer ervan vereenvoudigt. De uitdaging voor de informatisering in de bouwsector is de integratie van de projectinformatie met de bedrijfsinformatie van deze verschillende partners. Onderwerpen zijn: - Belang, aanpak en mogelijkheden - Enterprise Resource Planning (ERP) - virtueel bouwen en bouwinformatiemodellen MODULE 3: JURIDISCH-ORGANISATORISCHE CONTEXT BOUWRECHT Een bouwproject is gebaat bij degelijke juridische structuren en beheerste processen. Bouwen mag geen avontuur zijn. Bedrijven hebben dus baat bij overwogen, solide overeenkomsten en duurzame organisatievormen. Bij elk bouwproject en in elk bedrijf moeten een aantal juridische begeleidingsmaatregelen worden genomen. In gebreke blijven op dit gebied kan leiden tot onaangename gevolgen voor elk der betrokkenen. De volgende onderwerpen worden uitvoerig behandeld: - algemene beginselen van contractenrecht - inleiding tot internationaal contractenrecht - overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen - vennootschapsrecht - verzekeringen BOUWPROJECTEN IN EEN INTERNATIONALE CONTEXT Door het 12 vrij verkeer van diensten in de EU ontwikkelen bedrijven steeds vaker activiteiten in het buitenland. Daarbij zijn een aantal basisregels van toepassing die zowel slaan op werken in het buitenland als op werken in België met buitenlandse ondernemingen. Beide mogelijkheden komen hier aan bod: de belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in de EU als Belgische onderneming, en de belangrijkste aandachtspunten bij het werken met buitenlandse aannemers en arbeidskrachten op Belgisch bouwwerven. Er is ook aandacht voor de wijze waarop Belgische bedrijven hun activiteiten kunnen uitbreiden naar Centraal- en Oost-Europa. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 12 Het managen van medewerkers is een cruciaal aandachtspunt voor zowel de projectleider als de bedrijfsleider. Zij bepalen in belangrijke mate of medewerkers gemotiveerd aan de slag gaan voor hun project en voor hun onderneming. Het managen van medewerkers is een gevoelig proces dat begint bij de selectie van de juiste medewerkers. Daarna moeten medewerkers gestimuleerd, beloond en gesanctioneerd worden om naar wens te (blijven) presteren. Dit moet uiteraard gebeuren binnen het wettelijke kader en met aandacht voor de veiligheidsrisico s in de bouw. De sociale vaardigheid van de leidinggevende is hierin bepalend. Komen aan bod: - aanwerving en selectie - personeelsmanagement en -ontwikkeling - sociale wetgeving in de bouw - toezicht op zwartwerk en accountability - sociale vaardigheden en time management MODULE 4: PROJECTMANAGEMENT MANAGEMENT VAN BOUWPROJECTEN Specifiek aan projecten is het intens samenwerken van telkens nieuwe partners gedurende een lange tijd voor het creëren van een uniek object. Voor bouwprojecten is dat niet anders: projectmatig werken in de bouw vereist een strikte structurering van het projectteam en een nauwgezet beheer van de informatieproductie en -communicatie binnen het team. Succes is slechts gegarandeerd wanneer kwaliteit, kosten en tijd systematisch worden bewaakt tijdens alle fasen van het realisatieproces. Management van bouwprojecten benadert projectmanagement vanuit het standpunt van de opdrachtgever en de ontwerper, van initiatief tot oplevering en ingebruikname. Komen aan bod: - de rol van de projectmanager - effectief projectmanagement in het ontwerpproces - kostenbeheer doorheen de verschillende projectfasen - projectplanning - projectrapportering en evaluatie - de bouwteampartners en hun selectie - case-studies, managementvraagstukken en kostenkengetallen. WERFORGANISATIE 14 Wie in de bouw werkt, doet elke dag beroep op zijn creatieve geest, technische kennis en organisatietalent. Dat is bij uitstek het geval tijdens de uitvoering van het bouwproject. Op de werven moet het snel gaan en ook heel precies. De project- en werfleiders moeten dagelijks zeer vele beslissingen nemen en de fouten die ze daarbij maken, worden duur betaald. Werforganisatie benadert het bouwproject vanuit het standpunt van de uitvoerder, van toewijzing tot oplevering. De volgende onderwerpen komen aan bod:- rol en positie van de uitvoerder in een bouwproject - de plaats van de werf in het bouwbedrijf - geïntegreerde planningstechnieken voor de uitvoering - voorcalculatie, begroting, werkbudget, nacalculatie - financieel werfbeheer, kengetallen voor werfrendement, output per capita - ethiek in contract- en personeelsbeleid - stakeholdermanagement - innovatieve technieken voor werfbeheer - case-studies uit wegenbouw en grote bouwprojecten BEDRIJFSBEZOEKEN Bouwmanager brengt een bezoek aan enkele Vlaamse succesvolle ondernemingen uit de sector. De bedrijfsleiders van o.m. een projectontwikkelaar, een ontwerpbureau en een aannemersbedrijf lichten toe hoe hun onderneming is gegroeid, welke strategische keuzes hun onderneming in het verleden heeft gemaakt en wat de invloed daarvan is op de bedrijfsstructuur. Tijdens deze bedrijfsbezoeken wordt ook ingegaan op de interne organisatie van de projecten en op de wijze waarop bouwinformatica wordt ingezet om de bedrijfsprocessen te integreren. BEOORDELING EN SCRIPTIE Aan het einde van elke module wordt getoetst of de kennis en vaardigheden van de verschillende onderdelen van de module door de cursisten zijn verwerkt. De toetsvormen die daarbij gehanteerd worden zijn: het inleveren van een werkstuk, de mondelinge presentatie van een groepswerk, het open boek examen, het examen met open vragen of meerkeuzevragen of een andere toetsvorm die door de docent geschikt wordt geacht. Al sinds het begin van de opleiding Bouwmanager werken cursisten aan het einde van hun opleiding een praktijkgerichte scriptie uit. Nieuw is dat deze scriptie nu handelt over een case uit het eigen project of het eigen bedrijf. In de scriptie tonen cursisten aan dat de kennis uit de opleiding geïntegreerd kan worden toegepast en worden gepresenteerd op een academisch niveau. Cursisten worden bij het schrijven begeleid door de docenten die expertise hebben over de behandelde onderwerpen. Cursisten fungeren daarbij ook als elkanders peer-reviewers en bespreken de cases regelmatig in kleine groepen. Het succesvol afronden van alle examens en van de scriptie is een voorwaarde voor het bekomen van het getuigschrift. Herkansingen zijn mogelijk.

5 Bouwmanager 21 januari 2013 t.e.m. 16 december 2014 DOELGROEP EN TOELATINGSVOORWAARDEN Bouwmanager richt zich tot ingenieurs, architecten, bedrijfsleiders, kaderleden en adviseurs die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij managen van bouwactiviteiten of ondernemingen in de bouw, in de rol van ontwerper, opdrachtgever, uitvoerder, leverancier of in een controlerende functie. Kandidaten hebben een diploma van academisch niveau of hebben voldoende kennis verworven door ervaring. Ze hebben de ambitie om de komende jaren te groeien in hun onderneming, zijn leergierig en kijken uit naar het netwerken met peers uit het hele land die de passie voor de bouwsector delen. PRAKTISCHE INFORMATIE 01 Informatieavond Op donderdag 12 december 2013 en op maandag 6 januari 2014 om 19u30 vindt er in Antwerpen een informatieavond plaats over deze opleiding. Geïnteresseerden krijgen er uitleg bij het programma, kunnen er praten met enkele docenten en cursisten ontmoeten die de opleiding eerder hebben gevolgd. Graag vooraf per of telefonisch aanmelden bij het secretariaat van de opleiding (het adres vind je elders in deze folder). Na aanmelding worden de praktische details per doorgestuurd. 02 Inschrijving Wie voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan zich inschrijven door het formulier in te vullen dat te vinden is op de website of door een te zenden aan het secretariaat van de opleiding (adres onderaan deze folder). De programmacommissie evalueert de aanvragen aan de hand van een vragenlijst die aan de kandidaten bezorgd wordt na ontvangst van hun inschrijving. Kandidaten ontvangen een schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van hun inschrijving samen met de praktische gegevens over de start van de opleiding. Deze informatie en andere berichtgeving worden naar het adres van de cursist gezonden. 03 Studielast, examens en certificaat Bouwmanager loopt over vijf kwartalen: vier kenniskwartalen, met examens aan het einde van elk kwartaal, en één kwartaal voor het schrijven van de scriptie. De studielast wordt geschat op een tiental uren per week, m.n. zes contacturen en enkele uren voor zelfstudie. Cursisten moeten ook rekening houden met de tijd die nodig is voor de voorbereiding van de examens aan het einde van elk kwartaal. De lezingen worden in het Nederlands gegeven. Het regelmatig aanwezig zijn op de lezingen, het succesvol afronden van alle examens en van de scriptie zijn de drie voorwaarden voor het bekomen van het getuigschrift Bouwmanager. 04 Plaats en data De opleiding start op dinsdag 21 januari 2014 om 9u30 en duurt die dag tot 20u00. De lessen en interactieve bijeenkomsten vinden plaats elke dinsdag van 13u30 tot 20u00, van 28 januari 2014 tot 16 december 2014, meestal in het Ingenieurshuis aan de Desguinlei te Antwerpen. Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen georganiseerd. Er zijn minimaal drie excursies voorzien. De opleiding eindigt met de voorstelling van de scripties in maart 2015 voor een jury van deskundigen uit de bouwsector. Enkele dagen daarna vindt de proclamatie plaats. 05 Deelnametarieven (excl.btw) 4920: voor leden van ie-net, VIK, KVIV of VCB 5350: voor anderen In de prijs zijn syllabi, het gebruik van het digitaal leerplatform, verfrissingen tijdens de pauzes en een eenvoudig avondmaal inbegrepen. Na bevestiging van de inschrijving wordt de factuur opgemaakt en verstuurd. Deze is contant te betalen. Voor de betaling kan gebruik worden gemaakt van opleidingscheques en de KMO-portefeuille. 06 Annulatie Annuleren van de inschrijving kan tot zeven dagen voor de aanvang van het programma, waarbij 10% van de deelnameprijs aangerekend wordt als administratiekost. Nadien is de volledige deelnameprijs verschuldigd. Het al dan niet bijwonen van de of het afbreken van de opleiding door de cursist kan geen aanleiding zijn tot terugvordering van (een deel van) het inschrijvingsgeld. Kleine correcties in het programma zijn voorbehouden en kunnen evenmin aanleiding zijn tot terugvordering of schadevergoeding. 07 Contactadres ie-net Manuella Goyvaerts Desguinlei Antwerpen Met de steun van Bouwmanager wordt georganiseerd door VIK en KVIV in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw en wordt gesponsord door Colas Belgium en PROCOS. De VCB groepeert ongeveer 9000 aannemers en vertegenwoordigt alle bouwberoepen van zowel grotere bouwbedrijven, KMO s als zelfstandige ondernemers. De steun van de Vlaamse Confederatie Bouw is voor Bouwmanager een grote troef omwille van haar specifieke deskundigheid in bouwzaken. Wegenbouwbedrijf Colas Belgium schenkt waardevolle prijzen voor de beste laureaten. PROCOS, ontwikkelaar van groupware voor projectmanagement, levert het digitale leerplatform van Bouwmanager. VIK en KVIV zijn onderhandelingen gestart met de KULeuven om de opleiding Bouwmanager te erkennen als een postgraduate Master-opleiding. DOCENTEN Het docententeam is samengesteld uit ervaren bouwmanagers en bedrijfsleiders uit alle deelsectoren van de bouw, experten uit de verwante vakgebieden en universiteitsprofessoren met praktijkervaring. Aelbrecht G. Ing., Group Human Resources Director, Besix Group Baert R., Managing Director, L&AD nv Bauters M., Bouwmanager, Heeren Group-Armada Projectontwikkeling Bogaert W., Adviseur, Confederatie Bouw Antwerpen vzw Caestecker D. Lic., Advocaat, DLA Piper Camps T. ir. Calculator, Vanhout nv Claeys R. Lic., Commercieel Directeur, Protect nv Colman K. Lic., Wnd. Sociaal Inspecteur Directiehoofd Toezicht op de Sociale Wetten Netwerk Limburg De Gendt T., Advocaat, De Gendt Advocaten Deketelaere M. Lic. jurist, Advocaat en Lector Karel de Grote Hogeschool Delvaux B. Prof Dr, Senior Research Fellow, Faculteit rechtsgeleerdheid, KULeuven Dillen J., Zaakvoerder, Abac NV Dillen M. Lic. MBA, Directeur-Generaal, VCB Heurckmans A. Ing., Afdelingshoofd Exploitatie, Grondbank vzw Hotome M. Professor, Afgevaardigd-Bestuurder, Professional Procurement Consultancy nv Kempen J. ing., Bestuurder Direkteur, Vanhout nv. Lembrechts J. ir., Gedelegeerd Bestuurder, Vanhout nv Loyaerts W. Ing., Investment manager infrastructure Participatiemaatschappij Vlaanderen Luyckx E. Ing., Veiligheidscoördinator, IBEVE Menten J. Ing., Hoofd materieeldienst, Jan De Nul Peeters M. ir., zaakvoerder Enerad en Chief Operational Officer Gudrun Polet J., adjunct algemeen directeur burgerlijke bouwkunde en directeur Besix Nederland Roels J. ir., Gedelegeerd Bestuurder, Lost Control Centre Belgium NV Roymans G. Ing., Ere-Voorzitter VIK Sabbe O. Ing., Adjunct Departementshoofd Communicatie en Beheer, WTCB Vande Putte H. ir. arch. MRE, Professor, Faculteit Bouwkunde TU Delft Vandenput M. Ing., Business Development Manager, IBEVE Van Damme P., Sector Manager Bouw, RAM Mobile Data Van Meenen J. Lic., Hoofdadviseur, VCB Van Reusel P., Ing., Projectleider, Vanhout nv Van Robaeys N. Lic., docent HUBrussel en management consultant Vermeylen S. Lic., docent HUBrussel en zaakvoerder Sun Tzu Verscheure G. ir., Gedelegeerd Bestuurder, VBG nv. PROGRAMMALEIDING Programmadirecteur Vande Putte H. ir. arch. MRE, Professor, Faculteit Bouwkunde TU Delft Programmacommissie Dillen M. Lic. MBA, Directeur-Generaal, VCB Kempen J. ing., Bestuurder Directeur, Vanhout nv Roymans G. ing., Ere-Voorzitter VIK Verscheure G. ir., Gedelegeerd Bestuurder, VBG nv

6 3 getuigenissen van cursisten In Bouwmanager kwamen alle aspecten van de job aan bod: strategisch management (van een super interessante start gesproken), financiële aspecten, milieu, veiligheid, juridische aspecten, kwaliteit, aankoop, commercieel beleid, tot en met management van bouwprojecten, werforganisatie en werfbeheer. Door deze opleiding leer je als het ware terug te functioneren in een ruimer denkpatroon. Interactie tijdens de cursus zorgt er voor dat je effectief en onmiddellijk voordeel kunt halen. Ik vond er vaak oplossingen voor specifieke problemen waarmee ik op de bouwplaats geconfronteerd werd De verscheidenheid aan docenten, afkomstig uit verschillende bedrijfstakken, en het integreren van publiek-private samenwerking in het lessenpakket, maken dat ik deze opleiding als niet te missen beschouw voor iedereen die zich verder wil bekwamen in bouwmanagement. Ing. Marc Bauters, bouwmanager, Armada Projectontwikkeling Bouwmanager is een degelijke opleiding voor mensen die meer informatie willen over de verschillende facetten van de bouwwereld. Vooral de docenten, die rechtstreeks uit de bedrijfswereld komen, dragen bij aan deze leerrijke opleiding. Ik vind Bouwmanager zeer geschikt voor gemotiveerde jongeren die later graag een stapje hogerop willen zetten. Ing. Björn Kusé, calculator, Van Laere nv Ik heb het hele jaar lang met veel interesse naar de volgende les van Bouwmanager uitgekeken. Het was een hele inspanning om de nodige tijd vrij te maken, maar dat vervalt in het niets wanneer je deze overvloedige, goed gestoffeerde en zeer up-to-date lessen krijgt. Vooral de lessen zelf hebben me veel bijgebracht. De cursusteksten vormen een naslagwerk, waardoor je in de mogelijkheid bent opzoekingswerk te doen in relevante stukken. De vele leerrijke en soms gepassioneerde discussies (we leken allemaal wel door dit vak gebeten!) vormden het surplus van de opleiding. Ing. Tom Van Put, projectleider, ibens NV Bouwmanager wil de ondernemer in de ingenieur aanwakkeren door hen een breder perspectief te bieden Ing. Jos Kempen, Bestuurder Directeur Vanhout n.v. SESSIES OP DINSDAGNAMIDDAG! DEZE BEDRIJVEN HEBBEN VERTROUWEN IN BOUWMANAGER Cordeel Ibens Iemants Stadsbader Van Laere Van Roey Vanhout Willemen Arcadis/Gedas Catella Codemer De Meyer Democo ELD partnership Franki Heymans Kumpen NMBS-TUC-RAIL Strabag Tradiplan Van Poppel Wyckaert Aquafin Aswebo Beddeleem Besix BNP Paribas Colas Degussa Delmulle Dillen Fluor Daniël Hooyberghs ISB Engineering KBC Moeskops Roegiers Seca Smet Vaessen VAG Van Buggenhout Belgroma Beneens CIT-Blaton Cosimco DCA Dekkers Denijs Floré Gyproc Herbosch-Kiere Icasa Ilegems Janssen-Droogmans Matexi McDonalds Mourik UZ-Gent Vlaamse Gemeenschap Vooruitzicht Bouwmanager heeft de voorbije jaren meer dan 450 cursisten opgeleid uit 180 bedrijven. Enkele onderwerpen van scripties Aannemingscontractvorm Kanaalpark Vilvoorde Bedrijfsgebonden consequenties van arbeidsongevallen Beheer van kleine projecten in een bouwbedrijf dat gericht is op grote projecten Bufferbekken met watershellsysteem. Contractvorm en het management van wijzigingen Greater Manchester waste to energy plant phase 1. Construction management issues Het opzetten en invoeren van een milieumanagementsysteem Invoeren van een real-time personeel-, materiaal- en materieelbeheersysteem Kwaliteitsbeleid op de werf Onderhoudsprojecten in de petrochemie. Richtlijnen en plan van aanpak voor de contractor Overname van Building door Denys. Een kritische evaluatie PPS Edegem. Positionering van de deelnemende bedrijven Tweede sluis Waaslandhaven. Kaders voor projectmanagement Bouwmanager leert ingenieurs en architecten creatief denken en beslissen buiten hun vertrouwd technisch referentiekader. Ir. Geert Verscheure, gedelegeerd bestuurder VBG Colas n.v.

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

Small Business Project. Start Up Kit

Small Business Project. Start Up Kit Small Business Project Start Up Kit Alle rechten zijn voorbehouden aan de geregistreerde leden van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE Uitvoerder onderzoek De Leeuw Consult B.V. Opdrachtgever Stichting Fonds Architectenbureaus November 2009 Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 Afbeelding: www.freevector.com www.pao.tudelft.nl Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module

Nadere informatie