Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO

2

3 Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting Inleiding Kenmerken van de secretaresses Vereiste werk- en denkniveau functie en vooropleiding secretaresses Arbeidsrelatie, werkervaring en sectoren waar secretaresses werkzaam zijn Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening Loopbaanwensen en scholingsbehoefte Waardering van het beroep Trends en ontwikkelingen Bijlagen Bijlage 1 Taken van secretaresses Bijlage 2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Bijlage 3 Vragenlijst

4 Colofon ECABO ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Ongeveer twee miljoen Nederlanders werken in deze beroepen. Tien procent van de jongeren is ervoor in opleiding. ECABO is een van de zeventien kerncentra in ons land. Samen vormen wij de schakel tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, vanuit één gezamenlijk doel: een arbeidsmarkt in balans voor iedereen. ECABO wil bijdragen aan de instroom van voldoende en goed opgeleide medewerkers voor de kennissamenleving. ECABO houdt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het beroepsonderwijs daarom scherp in de gaten. Schoevers Schoevers biedt opleidingen voor de meest waardevolle secretaresses en managementondersteuners van Nederland; co-managers. Schoevers heeft een breed aanbod aan opleidingen, ervaringen en cursussen op mbo- en hbo-niveau, in voltijd en deeltijd. Schoevers is daarnaast actief in werving & selectie, detachering, uitzending en baanbemiddeling. Wij coachen mensen in hun loopbaan en zoeken voor hen naar vacatures waarin zij het beste tot hun recht komen. Management Support Magazine Management Support Magazine is het vakblad voor de professionele secretaresse, de managementassistente, de office- en bureaumanager en de directiesecretaresse. Het is een uitgave van Vakmedianet. Management Support Magazine richt zich op de positionering en op de ontwikkeling van het vakgebied van de doelgroep. Tevens ondersteunt het de lezer in haar functie als sparringpartner van de manager. 2

5 Samenvatting Inleiding Voor de derde keer hebben secretaresses vragen beantwoord over de thema s: - ontwikkelingen in de beroepsuitoefening - loopbaan, loopbaanwensen en scholingsbehoefte - waardering van het beroep - trends en ontwikkelingen in de secretariële beroepen Deze keer (eind 2013) hebben respondenten de vragenlijst volledig ingevuld (2.522 via het adressenbestand van Schoevers en de leerbedrijven van ECABO en 222 via een algemene link o.a. in de digitale nieuwsbrief van Management Support). De resultaten van dit onderzoek zijn op onderdelen vergeleken met de resultaten van de onderzoeken eind 2009 en eind Wie hebben er mee gedaan? Functienaam Secretaresses zijn onder verschillende functienamen bekend, maar wat ze gemeen hebben is dat traditionele secretariële taken, zoals zakelijke correspondentie, agendabeheer en de (digitale) post en het (digitale) archief verzorgen, tot de dagelijkse werkzaamheden behoren. De meest genoemde functienaam is managementassistent, gevolgd door secretaresse en directiesecretaresse. Leeftijd en werkervaring De gemiddelde leeftijd van de secretaresses in dit onderzoek is hoger dan in de voorgaande onderzoeken en het aandeel jongeren is beduidend lager. Ook is het aandeel respondenten met weinig werkervaring (korter dan 1 jaar) beduidend lager dan in voorgaande onderzoeken. Nu 2% tegenover 6% in 2011 en 11% in Arbeidsrelatie Kijken we naar de arbeidsrelatie dan valt op dat in dit onderzoek het aandeel respondenten met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd veel hoger is dan in de voorgaande onderzoeken (nu 80% tegenover minder dan 40% in 2009 en 2011). De flexibele schil daarentegen is veel kleiner geworden. Slechts 3% van de respondenten werkt op basis van een tijdelijke uitzendovereenkomst (was 25% in 2011 en 20% in 2009). Opleidingsachtergrond Bijna de helft (45%) van de respondenten heeft een mbo opleidingsachtergrond. Dit aandeel is iets lager dan de aandelen in 2011 (48%) en 2009 ( 49%). Het aandeel respondenten met een hbo vooropleiding (30%) is afgenomen t.o.v (33%) en toegenomen t.o.v ( 25%). Sector Respondenten in dit onderzoek zijn het vaakst werkzaam in de sectoren zorg en welzijn en zakelijke dienstverlening. Landelijk gezien zijn dit ook de sectoren waar de meeste secretaresses werkzaam zijn. Per functienaam zijn er verschillen in de sector waar het meest wordt gewerkt. Zo werkt de officemanager relatief het vaakst in de sector zakelijke dienstverlening, de executive secretary / assistant in de financiële dienstverlening, de directiesecretaresse in de sector zorg en welzijn en de managementassistent bij de overheid. Grootte van de organisatie Meer dan de helft van de respondenten werkt bij een organisatie met meer dan 100 werkzame personen. Een derde werkt bij een organisatie tussen de 10 en 100 werkzame personen en één op de tien werkt bij een kleine organisatie, tot 10 personen. 3

6 Taken van de secretaresse Net als in de voorgaande onderzoeken blijkt ook nu weer dat het takenpakket van de secretaresse breed is. Naast de traditionele secretariële taken zoals agendabeheer, zakelijke correspondentie en post en archief, behoren ook niet secretariële taken, zoals facilitaire taken, financiële taken, HR taken, taken voor intranet of website, ICT taken en taken marketing en communicatie tot het takenpakket van de secretaresse. Niet alle taken worden even vaak uitgevoerd en niet alle taken komen evenveel voor in het takenpakket van de verschillende type secretaresses. Zo worden zakelijke correspondentie en agendabeheer door nagenoeg alle respondenten genoemd, maar is de frequentie waarmee die taken worden uitgevoerd verschillend; de helft (49%) van de respondenten geeft aan vaak de correspondentie te verzorgen terwijl drie kwart (75%) aangeeft vaak de agenda te beheren. Marketing en communicatie is vaak wel een taak voor de officemanager, maar minder vaak voor de juridisch secretaresse. Een groot deel van de executive secretary / assistant organiseert reizen en (hotel)accommodaties terwijl de juridisch secretaresses en medisch secretaresses dat nauwelijks doen. Een derde van de directiesecretaresses en managementassistenten voeren deze taken vaak of regelmatig uit. Vereist werk- en denkniveau van de functie en de vooropleiding van secretaresses Mbo/ hbo niveau wordt het meest genoemd als vereiste werk- en denkniveau van de eigen functie, bijna de helft van de respondenten geeft dat aan. Een derde noemt hbo niveau en één op de vijf mbo niveau. Wordt gekeken naar de vooropleiding dan wordt mbo niveau het meest genoemd; bijna de helft van de respondenten heeft een mbo opleiding als hoogst genoten vooropleiding genoten. Een hbo opleiding wordt door een derde genoemd en de overige hebben een opleidingachtergrond variërend van vmbo tot wo. Van de respondenten met een mbo vooropleiding heeft ruim twee derde een specifieke secretariële opleiding gevolgd. Executive secretary / assistants hebben het vaakst een hogere vooropleiding, medisch secretaresses het vaakst een lagere vooropleiding. Talen Beheersing van de Engelse taal wordt net als in de onderzoeken van 2009 en 2011 belangrijk gevonden. Bijna twee derde van de respondenten geeft dat aan. Ook Duits wordt door bijna een derde van de respondenten genoemd. Met name de respondenten in de grensgebieden vinden Duits belangrijk. Secretaresses met meer dan vijf jaar werkervaring is gevraagd hoe zij de Nederlandse taalbeheersing beoordelen van hun collega s met een secretariële mbo opleiding die nog niet zo lang geleden hun diploma hebben behaald (< 5 jaar). De beoordeling van de mondelinge taalvaardigheid scoort hoger dan die van de schriftelijke taalvaardigheid. Ruim de helft geeft aan dat de mondelinge taalvaardigheid goed is, terwijl een derde dat vindt van de schriftelijke taalvaardigheid. 10% noemt de schriftelijke taalvaardigheid slecht tegenover 1% die aangeeft de mondelinge taalvaardigheid slecht te vinden. Loopbaan- en opleidingswensen Acht van de tien respondenten geven aan loopbaan of opleidingswensen te hebben, iets minder dan in voorgaande jaren. Het meest genoemd is een opleiding of cursus volgen (50%), gevolgd door meer coördinerende taken (30%) en meer werkzaamheden op het gebied van P&O (19%). Meer verantwoordelijkheden (8%) en meer zelfstandigheid (6%) scoren beduidend lager dan in voorgaande jaren. Waardering van het beroep Acht van de tien respondenten geven aan over het algemeen tevreden te zijn met de huidige functie. Executive secretary / assistants zijn het vaakst tevreden (90%), juridisch secretaresses het minst vaak (64%). Een op de vijf juridisch secretaresses (20%) geeft aan de komende twee jaar over te willen stappen naar een niet secretariële functie (tegenover 8% van alle respondenten). Respondenten met een functie waarvoor een hoger werk- en denkniveau is vereist zijn vaker tevreden dan respondenten in een functie met een lager werk- en denkniveau. Datzelfde geldt voor het loon: hoe hoger het loon, hoe groter de tevredenheid. 4

7 Reorganisaties en bezuinigingen Acht van de tien respondenten hebben te maken gehad met reorganisaties en/of bezuinigingen. Bij vier van de tien respondenten heeft dat effect gehad op het takenpakket; bij een kwart (26%) is het takenpakket groter geworden, bij 7% kleiner. Een op de acht (13%) werkt voor meer mensen en één op de twaalf (8%) voert andere taken uit. Welke aspecten van het werk vinden secretaresses belangrijk en hoe tevreden zijn ze daarover. Belangrijk Verstandhouding met de baas / opdrachtgever, collegiale contacten / sfeer, waardering, zelfstandigheid, voldoende uitdagingen, een breed takenpakket en een goed salaris vinden nagenoeg alle secretaresses belangrijk. Maar ook goede scholingsmogelijkheden en loopbaanmogelijkheden worden door negen van de tien secretaresses belangrijk gevonden. Weinig stress en de mogelijkheid van thuiswerken wordt door ruim de helft van de secretaresses belangrijk gevonden. De mogelijkheid van thuis werken wordt wel door meer respondenten belangrijk gevonden dan in voorgaande jaren (nu 54% tegenover 49% in 2011 en 36% in 2009). Tevredenheid Naar de tevredenheid over een bepaald aspect van het werk is alleen gevraagd wanneer de respondent had aangegeven dat aspect (heel) belangrijk te vinden. Over zelfstandigheid, de mogelijkheid van parttime werken, flexibele werktijden, collegiale contacten / sfeer, verstandhouding met de baas / opdrachtgever en reistijd zijn de meeste secretaresses (heel) tevreden. Over loopbaanmogelijkheden en (weinig) stress zijn zij het minst tevreden. In vergelijking met de onderzoeken in 2009 en 2011 is er een verbetering te zien in de tevredenheid over scholingsmogelijkheden, thuiswerken, uitdagingen, reistijd, flexibele werktijden, contacten / sfeer, parttime werken en zelfstandigheid en een verslechtering als het gaat om loopbaanmogelijkheden en (weinig) stress. Social media Vier op de tien respondenten geven aan social media te gebruiken voor het werk. Netwerken en goed op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen worden het meest genoemd. LinkedIn wordt het meest gebruikt, gevolgd door Facebook en Twitter. Een kwart van de gebruikers monitort wat er over de eigen organisatie online wordt gezegd (webcare) en één op de vijf gebruikers houdt de social media voor de manager bij. Respondenten met een hbo opleidingsachtergrond geven vaker aan gebruik te maken van social media (47%) dan respondenten met een mbo opleidingsachtergrond (39%). Salaris Het salaris van de secretaresse is vergeleken met het gemiddelde salaris van alle vrouwen in Nederland. Gemiddeld gezien is het salaris van de secretaresse lager, maar dat geldt niet voor alle type secretaresses. De executive secretary / assistant en de personal assistant verdienen het meest en de medisch secretaresse en secretaresse het minst. Ook zijn er verschillen naar sector. In de commerciële sectoren zoals de financiële dienstverlening en de zakelijke dienstverlening is het gemiddeld inkomen van secretaresses hoger dan in de sectoren overheid, zorg en welzijn en onderwijs. Ook in de horeca en de handel en reparatie verdienen secretaresses gemiddeld gezien minder. 5

8 Conclusies Ontwikkeling werkgelegenheid en vacatures De ontwikkeling van de werkgelegenheid voor secretaresses blijft achter bij de landelijke ontwikkeling. Verhoudingsgewijs neemt het aantal arbeidsplaatsen voor secretaresses sterker af dan het totaal aantal arbeidsplaatsen. Deze ontwikkeling vertaalt zich o.a. in het aantal niet werkende werkzoekenden dat staat ingeschreven bij het UWV; sinds begin 2012 is dat aantal meer dan verdubbeld. Het lijkt erop dat m.n. de jongeren en flexwerkers de dupe zijn. Het aandeel jongeren, jonger dan 20 jaar alsmede het aandeel secretaresses werkzaam op basis van een (tijdelijke) uitzendovereenkomst of een detacheringsovereenkomst is t.o.v. de onderzoeken in 2009 en 2011 sterk teruggelopen 1 De ontwikkeling van vacatures voor secretaresses laat eenzelfde beeld zien, ook hiervoor geldt dat het aantal vacatures voor secretaresses sterker is afgenomen dan het totaal aantal vacatures. Verschillen naar gevraagd opleidingsniveau zijn er echter wel. Zo neemt het aantal mbo vacatures sterker af dan het aantal hbo vacatures. Dus het relatieve aandeel hbo vacatures neemt toe. Voor schoolverlaters zijn deze ontwikkelingen ongunstig. Er zijn minder vacatures voor hen beschikbaar en de concurrentie van secretaresses met ervaring is toegenomen. Opleidingsachtergrond van de respondenten en het vereiste werk- en denkniveau van de functies Opleidingsachtergrond van de respondenten Bijna de helft van de respondenten heeft een mbo opleiding als hoogst genoten vooropleiding. Dit aandeel is iets lager dan de aandelen in 2009 en Een derde deel heeft een hbo opleiding als hoogst genoten vooropleiding. Dat aandeel is gestegen t.o.v en gedaald t.o.v Respondenten met een mbo vooropleiding vormen dus veruit de grootste groep in dit onderzoek. Bijna drie kwart van deze respondenten heeft een specifieke secretariële opleiding gevolgd. Vereiste werk- en denkniveau van de functies Voor het vereiste werk- en denkniveau van de functie zien we een andere verdeling dan bij het opleidingsniveau. Bij het opleidingsniveau komt mbo niveau het meeste voor, terwijl bij het vereiste werk- en denkniveau van de functie mbo/hbo niveau het meeste wordt genoemd. De helft van de respondenten geeft aan in een functie te werken waarvoor het vereiste werk- en denkniveau mbo/hbo niveau is, een derde deel geeft hbo werk- en denkniveau aan en mbo werk- en denkniveau wordt door (slechts) een vijfde deel van de respondenten genoemd. Dat betekent dat veel respondenten met een mbo vooropleiding in een functie werken waarvoor een hoger werk- en denkniveau is vereist. Wat is het werk- en denkniveau van de functie waarin respondenten met een mbo vooropleiding werken? Een kwart van de respondenten met een mbo vooropleiding werkt in een aansluitende functie, dus een functie waarvoor mbo werk- en denkniveau is vereist. Het grootste deel nl. zes op de tien werkt in een functie waarvoor mbo/hbo werk- en denkniveau is vereist en één op de zes in een functie waarvoor hbo werk- en denkniveau is vereist. Niet alle respondenten die een mbo vooropleiding hebben en in een hogere functie werken doen dat vanaf het begin van hun carrière. Naarmate respondenten langer werkzaam zijn in een secretariële functie is het aandeel dat in een functie met een hoger werk- en denkniveau werkt groter. Een deel van de secretaresses groeit door naar een functie met een hoger werk- en denkniveau. Hoe is dit te verklaren? Werkervaring draagt ertoe bij dat secretaresses doorgroeien, maar ook het volgen van cursussen en opleidingen zorgt ervoor dat secretaresses kunnen voldoen aan de hogere eisen die deze functies aan hen stellen. Kansen voor mbo ers; substitutie en verdringing Het aantal vacatures neemt af en het aantal secretaresses met ervaring op zoek naar een baan neemt toe. En alhoewel het aandeel vacatures waarvoor een mbo opleidingsachtergrond wordt gevraagd ruim drie keer zo groot is als het aandeel waarvoor een hbo opleidingsachtergrond wordt gevraagd, is er een verschuiving van mbo naar hbo waar te nemen; het aandeel hbo vacatures wordt groter en het aandeel mbo vacatures kleiner. 1 Dit grote verschil (>20%) is niet uitsluitend aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te wijten, ook de samenstelling van de aangeschreven populatie speelt hierin een rol. Zie inleiding. 6

9 Functies waarvoor een mbo of mbo/hbo werk- en denkniveau is vereist worden, zo blijkt uit dit onderzoek, vooral vervuld door secretaresses met een mbo vooropleiding en dan met name een secretariële mbo vooropleiding. Geldt dat ook voor deze tijd waarin de werkgever het voor het uitzoeken heeft? Oftewel, zijn de functies waarvoor een mbo of mbo/hbo werk- en denkniveau is vereist ook de afgelopen tijd vervuld door kandidaten met een mbo opleidingsachtergrond? Uit het onderzoek blijkt dat mbo en mbo/hbo functies die worden vervuld door secretaresses met weinig werkervaring in een secretariële functie, dus nog niet zo lang geleden zijn aangenomen, ook vooral worden vervuld door secretaresses met een secretariële mbo vooropleiding. Dus kennelijk gaat de voorkeur van werkgevers bij de vervulling van die functies nog steeds uit naar een kandidaat met een secretariële mbo vooropleiding. En zijn dat dan ook jongeren / schoolverlaters of kiest de werkgever voor ouderen met meer werkervaring? Bijna twee derde van de respondenten met minder dan vijf jaar werkervaring in een secretariële functie is jonger dan 30 jaar. In een werkgeversmarkt, waarin de werkgever het voor het zeggen heeft zou de neiging kunnen bestaan om te kiezen voor kandidaten die hoger zijn opgeleid, maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van te zijn. Mogelijke oorzaken daarvoor zijn: - mbo ers zijn honkvast, blijven langer zitten en zijn minder geneigd om naar een nieuwe functie uit te kijken - hoger opgeleid wil niet zeggen beter gekwalificeerd. De meeste mbo ers hebben een specifieke secretariële opleiding gevolgd en zijn dus goed voorbereid op het werk. - mbo ers hebben in hun stage relevante werkervaring opgedaan en dat is een pré. - mbo ers zijn vaak praktisch ingesteld en dat is een eigenschap die belangrijk is voor secretaresses Taken van secretaresses Secretaresses hebben een breed takenpakket. Een kwart van de respondenten geeft aan dat door fusies en reorganisaties het takenpakket (nog) breder is geworden. Er zijn wel verschillen tussen de verschillende soorten secretaresses wanneer het om gaat om de frequentie waarmee taken worden uitgevoerd en niet alle taken behoren tot het takenpakket van alle soorten secretaresses. Ook is er verschil in complexiteit en afbreukrisico van uit te voeren taken en is ondersteuning vaak breder en inhoudelijker dan alleen de uitvoering van secretariële werkzaamheden. Zo geeft een aantal secretaresses aan beleidsmatige taken uit te voeren of als sparringpartner voor de leidinggevende te fungeren. Ook de rol in de organisatie is verschillend, van puur uitvoerend tot adviserend of zelfs lid van het managementteam. Talen - Een breed takenpakket betekent ook dat in de opleiding breed ingestoken moet worden. Niet alleen voorbereiden op traditionele secretariële taken, maar ook op hr-taken, taken marketing en communicatie, financiële taken etc. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor de verschillende rollen die secretaresses in een organisatie vervullen. - Door handige ICT-toepassingen zijn sommige traditionele taken (deels) overgenomen door anderen (bijvoorbeeld managers die hun eigen agenda beheren en s afhandelen) en daardoor is de secretaresse er andere taken bij gaan doen. - Door fusies en reorganisaties is het takenpakket (nog) breder geworden. Het beheersen van één of meer moderne vreemde talen blijft onverminderd belangrijk voor de secretaresse. Engels is volgens twee derde een must en een derde geeft aan dat Duits heel belangrijk is, met name in de grensstreek. Ongeveer acht van de tien secretaresses geven aan dat de beheersing van de Nederlandse taal van startende secretaresses met een mbo secretariële opleidingsachtergrond redelijk tot goed is. Ze zijn beter te spreken over de mondelinge beheersing dan over de schriftelijke beheersing. Eén op de tien is zelfs van mening dat de schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal slecht is. 7

10 - De beheersing van de Nederlandse taal blijft een belangrijk aandachtspunt in de secretariële mbo opleiding. Over het algemeen zijn collega s tevreden over de taalbeheersing van collega s met een secretariële mbo opleiding die nog maar kort werkzaam zijn als secretaresse, maar met name de schriftelijke taalbeheersing kan / moet bij een aantal beter. - Studenten in de grensstreek doen er goed aan Duits in hun pakket op te nemen en dat geldt ook voor secretaresses die werkzaam zijn bij bedrijven die handelsbetrekkingen onderhouden met Duitsland. Ook biedt de Duitse arbeidsmarkt op dit moment meer mogelijkheden dan de Nederlandse arbeidsmarkt, waardoor studenten met Duits in hun pakket in het voordeel zijn. Loopbaan- en opleidingswensen Secretaresses zijn ambitieus; de helft van de respondenten geeft aan de komende twee jaar een opleiding of cursus te willen volgen. Opleidingen en cursussen die worden genoemd zijn veelal gericht op verdere ontwikkeling en professionalisering binnen de eigen functie of leggen accenten in de richting van hr, marketing en communicatie etc. Ruim twee derde van de respondenten geeft aan in de gelegenheid te worden gesteld door de werkgever om een opleiding of cursus te volgen. Daar is ook opleidingsbudget voor beschikbaar. Opvallend is dat meer verantwoordelijkheden en meer zelfstandigheid door veel minder respondenten worden genoemd als loopbaanwens dan in de voorgaande onderzoeken. - Het feit dat meer verantwoordelijkheden en meer zelfstandigheid minder worden genoemd als loopbaanwensen, heeft mogelijk te maken met de crisis en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waardoor takenpakketten veranderen, zwaarder worden en secretaresses meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid krijgen. - Daarnaast zou er in deze tijd waarin veel secretaresses hun baan verliezen sprake kunnen zijn van een soort herbezinning / heroriëntatie op de eigen functie. Secretaresses tellen hun zegeningen en de behoefte aan meer zelfstandigheid en meer verantwoordelijkheid is minder aanwezig of laat zich minder voelen dan voorheen. Waardering van het beroep Alhoewel de waardering van het eigen beroep iets minder hoog scoort dan in de voorgaande onderzoeken, zijn secretaresses over het algemeen (heel) tevreden over de eigen functie. Een aantal secretaresses is op onderdelen nog wel minder tevreden. Dat geldt met name voor de onderdelen loopbaanmogelijkheden en stress. De toename van stress hangt mogelijk samen met de uitbreiding van het takenpakket als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties; ruim een kwart van de respondenten geeft aan dat de omvang van het takenpakket daardoor groter is geworden. Social media Het gebruik van social media is t.o.v. de voorgaande onderzoeken niet toegenomen. Nieuw is dat een kwart van de gebruikers social media gebruiken voor webcare en dat secretaresses de social media voor de manager bijhouden. Het meest gebruikt is LinkedIn. Alhoewel nog lang niet alle secretaresses gebruik maken van social media voor het werk en er grote verschillen zijn tussen secretaresses in de verschillende functiegroepen, meer dan de helft van de personal assistants en de officemanagers maakt gebruik van social media voor het werk tegenover één op de acht medisch secretaresses, is dit wel een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst en belangrijk om in het onderwijs aandacht aan te besteden. Salaris Er zijn grote verschillen in salarissen van secretaresses. De medisch secretaresse, secretaresse, projectsecretaresse en juridisch secretaresse verdienen gemiddeld gezien het minst. De executive secretary / assistant, personal assistant en officemanager het meest. Maar ook binnen één functiegroep kunnen de verschillen groot zijn. 8

11 Binnen één functiegroep kunnen grote verschillen optreden in salariëring. Dat heeft te maken met de leeftijd van respondenten en het aantal jaren werkervaring, maar vermoedelijk ook met de inhoud en de complexiteit van de functie. De naam officemanager kan zowel gebruikt worden voor de secretaresse die complexe werkzaamheden met een hoog afbreukrisico uitvoert als voor de secretaresse waarvan de werkzaamheden minder complex zijn en een minder hoog afbreukrisico hebben. Een aantal functienamen zoals managementassistent, directiesecretaresse en officemanager is weinig specifiek, zegt weinig over de complexiteit en afbreukrisico van de werkzaamheden. Secretaresses met een mbo opleidingsachtergrond verdienen gemiddeld gezien minder en zitten minder vaak in de hogere salariscategorieën dan secretaresses met een hbo opleidingsachtergrond 9

12 1. Inleiding Over de secretariële beroepen is via verschillende bronnen (arbeidsmarkt)informatie beschikbaar. Zo levert het ROA informatie over secretariële beroepen en opleidingen en levert DUO, onderwijsonderzoek, informatie over schoolverlaters in het mbo. Daarnaast verschijnt jaarlijks de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs waarin ECABO ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en het onderwijs vertaalt naar arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters. In aanvulling op deze bronnen willen ECABO, Schoevers en Management Support informatie hebben over de volgende thema s: - ontwikkelingen in de beroepsuitoefening - loopbaanwensen en scholingsbehoefte - waardering van het beroep - trends en ontwikkelingen in de secretariële beroepen. In november 2013 zijn secretaresses 2 voor de derde keer op deze thema s bevraagd. Eerder zijn ze hierover bevraagd in 2009 en Toen gebeurde dat in samenwerking met Secretary Plus en zijn secretaresses uit het adressenbestand van Secretary Plus en het leerbedrijvenregister van ECABO bevraagd. Nu zijn secretaresses uit het adressenbestand van Schoevers en het leerbedrijvenregister van ECABO benaderd.3 Management Support heeft het onderzoek via haar kanalen bij haar lezers onder de aandacht gebracht en zo bijgedragen aan het vergroten van de respons. De resultaten van dit onderzoek worden in de volgende hoofdstukken beschreven. Waar mogelijk worden de resultaten van 2013 vergeleken met die van 2009 en Secretaresse is een koepelbegrip en wordt gebruikt als verzamelnaam voor alle secretariële beroepen in dit onderzoek 3 Schoevers is een opleidingsinstituut en biedt opleidingen aan voor secretaresses en managementondersteuners. Secretary Plus is primair gericht op het bemiddelen van ondersteunende professionals. De adressenbestandenbestanden van beide zijn daarom niet één op één te vergelijken en dus ook de resultaten gebaseerd op de verschillende adressenbestanden niet. 4 Zie voor een volledig verslag van deze twee onderzoeken 10

13 2. Kenmerken van de secretaresses Eerst wordt een aantal kenmerken van de secretaresses uit het onderzoek beschreven, zoals functienaam, vooropleiding, leeftijd, werkervaring, arbeidsrelatie, omvang dienstverband en de sector waar men werkzaam is. Functienaam Aan de respondenten is de vraag gesteld welke benaming het beste past bij hun functie. Tabel 2.1 Aantal respondenten naar functienaam Functienaam % abs Managementassistent Secretaresse Directiesecretaresse Officemanager Medisch secretaresse 4 98 Executive secretary/assistant 4 87 Personal assistant 3 73 Projectsecretaresse 3 58 Seniorsecretaresse 3 58 Juridisch secretaresse 2 50 Assistant to the manager 2 38 Junior secretaresse 1 19 Managementassistent is de meest genoemde functienaam in dit onderzoek (25%), gevolgd door secretaresse (24%) en directiesecretaresse (21%). Ook officemanagers zijn met 10% goed vertegenwoordigd. Een vijfde van de respondenten noemt een andere functienaam of geeft combinaties van functienamen aan. Administratief medewerkster wordt het meest genoemd, 47 keer. Combinaties van functies die worden genoemd zijn secretariële functies met HR activiteiten en facilitaire activiteiten. Tabel 2.2 Hoeveel personen werken er op de vestiging van het bedrijf waar je werkzaam bent? Aantal werkzame personen % abs _meer Meer dan de helft van de respondenten werkt bij een organisatie met meer dan 100 werkzame personen. Een derde werkt bij een organisatie met 10 tot 100 werkzame personen en bijna 10% werkt bij een kleine organisatie, tot 10 personen. 11

14 Vooropleiding Figuur 2.1 Aandeel respondenten naar vooropleiding mbo hbo havo/mms vmbo/mavo vwo/hbs Bijna de helft van de respondenten heeft een mbo opleiding als hoogst genoten vooropleiding. Het aandeel met een hbo opleiding is bijna een derde (30%). Het percentage respondenten met een mbo vooropleiding (45%) is afgenomen t.o.v. de onderzoeken in 2009 (49%) en (48%). Het percentage respondenten met een hbo vooropleiding (30%) is afgenomen t.o.v. het onderzoek in 2011 (33%) en toegenomen t.o.v. het onderzoek in 2009 (25%). Van de respondenten met een mbo vooropleiding heeft ruim twee derde (69%) een specifieke secretariële opleiding gevolgd. Bijna een derde (31%) heeft een andere mbo opleiding gevolgd, voor het merendeel economisch administratieve opleidingen, maar ook respondenten met een mbo opleiding in de richting zorg en welzijn zijn goed vertegenwoordigd. Figuur 2.2 Aandeel respondenten per functienaam naar vooropleiding Executive secretary / assistant Directiesecretaresse Officemanager Personal assistant Seniorsecretaresse Juridisch secretaresse Assistant to the manager Managementassistent Project secretaresse Secretaresse Medisch secretaresse vmbo/mavo, mbo havo/mms, vwo/hbs, hbo, wo Executive secretary/assistants hebben het vaakst een hogere vooropleiding. Secretaresses en medisch secretaresses hebben het vaakst een lagere vooropleiding. Geen grote verschillen met de onderzoeken in 2009 en

15 Leeftijd Figuur 2.3 Aandeel respondenten naar leeftijd Jonger dan 20 jaar 20 tot 30 jaar 30 tot 40 jaar 40 tot 50 jaar 50 tot 60 jaar 60 jaar en ouder De groep 40 tot 50 jarigen is het sterkst vertegenwoordigd onder de respondenten. Er is een verschuiving zichtbaar in aantallen respondenten per leeftijdscategorie; respondenten in dit onderzoek zitten vaker in hogere leeftijdscategorieën dan de respondenten in de onderzoeken uit 2009 en Figuur 2.4 Aandeel respondenten per functiegroep naar leeftijdscategorie Seniorsecretaresse Directiesecretaresse Executive secretary / assistent Assistant to the manager Medisch secretaresse Managementassistent Personal assistant Project secretaresse Secretaresse Officemanager Juridisch secretaresse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jonger dan 20 jaar 20 tot 30 jaar 30 tot 50 jaar 50 jaar of ouder Het aandeel jongeren (20-30 jaar) is het grootst bij de juridisch secretaresses en het kleinst bij de senior secretaresse. Het aandeel ouderen (50 jaar of ouder) is het hoogst bij de seniorsecretaresse, maar ook bij de medisch secretaresse is het aandeel ouderen relatief hoog. 13

16 3. Vereiste werk- en denkniveau functie en vooropleiding secretaresses Figuur 3.5 Vereiste werk en denkniveau van de huidige functie mbo / Hbo hbo mbo vmbo Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat de huidige functie een mbo/hbo werk- en denkniveau vereist. Bijna een derde geeft hbo niveau aan en bijna één op de vijf mbo niveau. Er is een duidelijk verschil tussen het vereiste werk- en denkniveau en de hoogst genoten vooropleiding van de respondenten; het niveau van de vooropleiding is vaak lager dan het vereiste werk- en denkniveau van de functie. Figuur 3.6 Opleidingsniveau secretaresses wanneer het werk- en denkniveau van de functie mbo niveau is mbo vmbo/mavo hbo havo/mms vwo/hbs anders Bijna twee derde van de respondenten die in een mbo functie werken hebben een mbo opleiding als hoogst genoten vooropleiding. Een op de acht heeft een vmbo/mavo vooropleiding. Daarna volgen hbo niveau (10%), havo/mms (8%), vwo/hbs (3%) en anders (3%). Bij anders gaat het veelal om niet afgeronde opleidingen of niet officieel erkende opleidingen. 14

17 Figuur 3.7 Opleidingsniveau secretaresses wanneer het werk- en denkniveau van de functie mbo/hbo niveau is mbo hbo havo/mms vmbo/mavo vwo/hbs anders Bijna de helft van de respondenten die in een mbo/hbo functie werken heeft een mbo opleiding als hoogst genoten vooropleiding. Ruim één op de vijf heeft een hbo vooropleiding. Daarna volgen havo/mms (11%), vmbo/mavo (7%), vwo/hbs (4%) en anders (6%). Bij anders gaat het veelal om niet afgeronde opleidingen of niet officieel erkende opleidingen. Figuur 3.8 Opleidingsniveau secretaresses wanneer het werk- en denkniveau van de functie hbo niveau is hbo mbo havo/mms vwo/hbs vmbo/mavo anders De helft van de respondenten die in een hbo functie werken heeft een hbo opleiding als hoogst genoten vooropleiding. Ruim één op de vijf heeft een mbo vooropleiding. Daarna volgen havo/mms (12%), vwo/hbs (5%), vmbo/mavo (3%) en anders (8%). Bij anders gaat het veelal om niet afgeronde opleidingen of niet officieel erkende opleidingen. Figuur 3.9 Het vereiste werk- en denkniveau van de functie van secretaresses met een mbo vooropleiding % 20% 40% 60% 80% 100% mbo mbo/ Hbo hbo Een kwart (27%) van de secretaresses met een mbo vooropleiding werkt in een functie waarvoor het vereiste werk- en denkniveau mbo is, ruim de helft (57%) werkt in een mbo/hbo functie en één op de zes (16%) in een hbo functie. 15

18 Figuur 3.10 De relatie tussen het aantal jaren werkervaring in een secretariële mbo functie en de hoogst genoten vooropleiding minder dan 1 jaar tussen 1 en 5 jaar tussen 5 en 10 jaar tussen 10 en 15 jaar tussen 15 en 20 jaar langer dan 20 jaar mbo hbo Ook van de respondenten die nog maar kort werkzaam zijn in een secretariële functie (< 5 jaar) heeft het grootste deel een mbo vooropleiding (tussen de 55% en 60%). Het aandeel respondenten met een mbo en hbo vooropleiding neemt af naarmate het aantal jaren werkervaring toeneemt. Dit komt omdat het aandeel respondenten met een havo/mms opleidingsachtergrond dan groter wordt. Hebben respondenten met een mbo vooropleiding met minder dan vijf jaar werkervaring in een secretariële functie een specifieke secretariële vooropleiding genoten? Bijna drie van de vier (73%) respondenten met een mbo vooropleiding hebben een specifieke secretariële opleiding gevolgd. Dat is meer dan het totaal aantal respondenten met een mbo vooropleiding dat een specifieke secretariële vooropleiding heeft genoten (69%). Wat is het aandeel respondenten met een mbo vooropleiding in een mbo/hbo of hbo functie in relatie tot het aantal jaren werkervaring in een secretariële functie? Figuur 3.11 Mbo vooropleiding 80% 60% 40% 20% 0% minder dan 1 jaar tussen 1 en 5 jaar tussen 5 en 10 jaar tussen 10 en 15 jaar tussen 15 en 20 jaar langer dan 20 jaar mbo mbo/hbo hbo Naarmate secretaresses met een mbo vooropleiding langer werkzaam zijn als secretaresse neemt het aandeel met een functie waarvoor een hoger werk- en denkniveau is vereist toe. Zijn er secretaresses met een hbo vooropleiding die werken in een functie waarvoor mbo of mbo/hbo werk- en denkniveau is vereist? Oftewel, is er spraken van verdringing door hoger opgeleiden? Figuur 3.12 Hbo vooropleiding 80% 60% 40% 20% 0% minder dan 1 jaar tussen 1 en 5 jaar tussen 5 en 10 jaar tussen 10 en 15 jaar tussen 15 en 20 jaar langer dan 20 jaar mbo mbo/hbo hbo 16

19 Ongeveer de helft van de secretaresses met een hbo opleidingsachtergrond werkt in een functie waarvoor een lager werk- en denkniveau is vereist, m.n. in een functie waarvoor een mbo/hbo werk- en denkniveau is vereist. Het aandeel secretaresses met een hbo vooropleiding dat in een mbo/hbo functie werkt neemt af naarmate het aantal jaren werkervaring toeneemt. 17

20 4. Arbeidsrelatie, werkervaring en sectoren waar secretaresses werkzaam zijn Arbeidsrelatie Aan de respondenten is gevraagd op basis van welk soort arbeidsrelatie ze werkzaam zijn. Figuur 4.1 Aandeel respondenten naar soort arbeidsrelatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdelijke uitzendovereenkomst zelfstandige 80 detacheringsovereenkomst Ruim drie kwart van de respondenten (80%) werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (in 2009: 38% en in 2011: 39%). De omvang van de flexibele schil is afgenomen; 3% werkt op basis van een tijdelijke uitzendovereenkomst of een detacheringsovereenkomst (in 2009: 20% en in 2011: 25%). Het aandeel dat als zelfstandige werkt is afgenomen van 4% in 2011 tot 1% in 2013). Ook het aandeel respondenten dat werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgenomen van 33% in 2011 tot 13% in Werkervaring Figuur 4.2 Aandeel respondenten naar jaren werkervaring in een secretariële functie korter dan 1 jaar tussen 1 en 5 jaar tussen 5 en 10 jaar tussen 10 en 15 jaar tussen 15 en 20 jaar langer dan 20 jaar Respondenten met werkervaring langer dan 20 jaar (27%) vormen de grootste groep in dit onderzoek (2009: 15% en 2011: 20%). Het aandeel respondenten met minder dan een jaar werkervaring (2%) is lager dan in de onderzoeken van 2009 (11%) en 2011 (6%). Omvang dienstverband De gemiddelde omvang van het dienstverband bedraagt 32 uur. Dat is iets minder dan in 2009 en 2011, toen bedroeg de gemiddelde omvang van het dienstverband 34 uur. 18

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland Uitstroom van personeel onder de loep Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland ZorgpleinNoord Ellen Offers Haren, oktober 2009 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar op www.zorgpleinnoord.nl producten

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN GEZOCHT: EEN ECHTE BAAN is een uitgave van de FNV Onderzoek: Margreet Pasman Tekst: Margreet Pasman Redactie: Lisanne de Hoop en Linda Vermeulen Met dank aan Tammo ter Hark en Jan Ehrhardt (Kleine Stappen),

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM. Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT

ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM. Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk CTTRL ALTT DELETE Prroductiviteitssverlie es door ICT p problemen e en o ontoerreikend de digiitale vvaardiggheden n op het werrk 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 217 7500

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

We worden er beiden beter van. Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding

We worden er beiden beter van. Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding We worden er beiden beter van Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding December 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. De aanleiding... 5 1.2. Dit advies...

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Colofon Mei 2014 Auteurs Nikita van der Pijl Msc. Drs. GeertJan Waasdorp Drs. Véronique Oonk

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie