Persoonscertificatie Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonscertificatie Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen"

Transcriptie

1 Persoonscertificatie Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen Toepassingsgebieden: - Chauffeur hef-/reachtruck (verbranding/elektro) tot 15 ton Hefvermogen. - Chauffeur heftruck (verbranding/elektro)tot 15 ton Hefvermogen. - Veilig werken met hijsgereedschappen en -werktuigen Initiële certificatie en geldigheidsduur Toezicht op de certificaathouder Hercertificatie Eisen te stellen aan de exameninstelling Eisen te stellen aan de certificatie-instelling

2 Persoonscertificatie Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen Toepassingsgebieden: - Chauffeur hef-/reachtruck (verbranding/elektro) tot 15 ton Hefvermogen. - Chauffeur heftruck (verbranding/elektro)tot 15 ton Hefvermogen. - Veilig werken met hijsgereedschappen en -werktuigen Initiële certificatie en geldigheidsduur Toezicht op de certificaathouder Hercertificatie Eisen te stellen aan de exameninstelling Eisen te stellen aan de certificatie-instelling Dit document is vastgesteld door het College van Deskundigen Hijsgereedschappen en hefwerktuigen per 10 mei De certificatie-eisen zijn door de divisiedirecteur van Kiwa Nederland B.V. bindend verklaard per 15 mei Kiwa N.V Sir Winston Churchill-laan 273 Postbus AB Rijswijk Telefoon Telefax Internet

3 Inhoud 1. Algemeen 2. Initiële certificatie en geldigheidsduur 3. Toezicht op de certificaathouder 4. Hercertificatie 5. Toepassingsgebieden 6. Eisen te stellen aan de exameninstelling 7. Eisen te stellen aan de certificatie-instelling Bijlagen 1. Elektro-hef-/reachtruck en verbrandingsheftruck 1a. Beschrijving theorie-examen 1b. Beschrijving praktijk-examen 1c. Beschrijving theorie-examen hercertificatie 1d. Beschrijving praktijk-examen hercertificatie 2. Elektro-pallettruck en elektro-stapelaar 2a. Beschrijving theorie-examen 2b. Beschrijving praktijk-examen 2c. Beschrijving theorie-examen hercertificatie 2d. Beschrijving praktijk-examen hercertificatie 3. Hijsmiddelen en -werktuigen 3a. Beschrijving theorie-examen 3b. Beschrijving praktijk-examen 3c. Beschrijving theorie-examen hercertificatie 3d. Beschrijving praktijk-examen hercertificatie 4. Relatie-overzicht Opmerking: Wijzigingen in deze versie van de certificatieregeling ten opzichte van de vorige versie ( ) zijn gerenvoyeerd per 15 mei Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 3 van 31

4 1. Algemeen Deze regeling is vastgesteld door het College van Deskundigen VWHH van Kiwa N.V., waarin belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd uit de branche van Hijsgereedschappen en Hefwerktuigen, alsmede vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Dit college begeleidt de uitvoering van de certificatie en worden eventuele veranderingen op initiatief van het College bijgesteld. Deze regeling zal door Kiwa N.V. worden gehanteerd in samenhang met het Kiwa reglement voor Persoonscertificatie. 2. Initiële certificatie en geldigheidsduur Het persoonscertificaat kan worden verleend indien de aanvrager voldoet aan de onderstaande eisen. - Leeftijd van 18 jaar of ouder. - Met goed gevolg een certificatie-examen binnen het juiste toepassingsgebied (zie hoofdstuk 5) hebben afgelegd bij een voor deze certificatieregeling door de certificatie-instelling geaccepteerde exameninstelling. Het certificatie-examen bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. Voor meer informatie over het certificatie-examen wordt verwezen naar de bijlagen 1 tot en met 3. De kandidaat is geslaagd voor het volledige examen indien hij voor zowel het theorie- als voor het praktijkexamen een voldoende heeft gehaald. Indien een kandidaat slaagt voor enkel theorieof praktijkexamen, blijft dit deelresultaat geldig tot drie maanden na dato. Indien de kandidaat binnen deze periode niet slaagt voor het andere deel van het examen, dient het volledige examen opnieuw te worden afgelegd. Het is niet mogelijk voor onderdelen van het theorie- of praktijkexamen te slagen en zodoende vrijstelling(en) te verwerven voor een herkansing. - Het aangaan van een certificatieovereenkomst met een voor deze certificatieregeling geaccrediteerde certificatie-instelling. Het persoonscertificaat is geldig tot maximaal drie jaar na de afgiftedatum die op het certificaat is vermeld. Voor informatie over de acceptatie-eisen die zijn gesteld aan exameninstellingen en de inhoud van het examen wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Voor informatie over de accreditatie-eisen die zijn gesteld aan certificatie-instellingen wordt verwezen naar hoofdstuk Toezicht op de certificaathouder Het toezicht dat de certificatie-instelling uitoefent op de certificaathouder bestaat uit het in behandeling nemen en afhandelen van over de certificaathouder ontvangen klachten. De resultaten van een onderzoek dat is ingesteld naar de certificaathouder naar aanleiding van een klacht, kunnen voor de certificatie-instelling aanleiding zijn de certificatie gedurende de geldigheidsperiode te beëindigen of tijdelijk op te schorten. De certificatie-instelling beschikt hiervoor over een reglement persoonscertificatie. Een besluit over beëindiging of opschorting en de reden ervan zal door Kiwa ter informatie geanonimiseerd worden gemeld aan het College van Deskundigen. De gegevens van de certificaathouder zullen uit het certificatieregister worden verwijderd gedurende de periode dat het certificaat niet geldig is. Voor meer informatie over het schorsingsbeleid van de certificatie-instelling wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van het Kiwa-reglement Persoonscertificatie. 4. Hercertificatie Om na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat in aanmerking te komen voor een nieuw persoonscertificaat, dient de kandidaat te voldoen aan de onderstaande eisen. - Met goed gevolg een theoretisch hercertificatie-examen hebben afgelegd bij een voor deze certificatieregeling door de certificatie-instelling geaccepteerde exameninstelling. Dit theoretische hercertificatie-examen bestaat in alle gevallen (toepassingsgebieden) uit vijftien meerkeuzevragen. Voor de cesuur wordt verwezen naar bijlage 1 1c. De kandidaat kan tot maximaal één jaar na Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 4 van 31

5 einddatum van het persoonscertificaat (dus vier jaar na de afgiftedatum) in aanmerking komen voor dit beperkte theorie-examen. Na die datum dient het volledige theorie-examen te worden afgelegd, zoals beschreven in hoofdstuk 2 m.b.t. de initiële certificatie. - Met goed gevolg een praktisch hercertificatie-examen hebben afgelegd bij een voor deze certificatieregeling door de certificatie-instelling geaccepteerde exameninstelling. Het praktische hercertificatie-examen is een verkorte versie van het intiële examen. Zie bijlage 1 1d. 5. Toepassingsgebied Afhankelijk van het praktijkexamen waarvoor de kandidaat is geslaagd, vermeldt het persoonscertificaat één van onderstaande toepassingsgebieden: 1. Chauffeur hef-/reachtruck (verbranding/elektro) met een hefvermogen van maximaal 15 ton; 2. Chauffeur heftruck (verbranding/elektro) met een hefvermogen van maximaal 15 ton; 3. Veilig werken met de elektro-stapelaar/elektro-palletruck; 4. Veilig werken met hijsgereedschappen en werktuigen. Voor de toepassingsgebieden 1 en 2 zijn gecombineerde praktijkexamens mogelijk. Toepassingsgebied 3 omvat naar keuze één of beide werktuigen. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar bijlage 1 en Eisen te stellen aan de exameninstelling Het kwaliteitssyteem van de exameninstelling dient te voldoen aan de eisen die door de certificatieinstelling hieraan zijn gesteld. Dit dient te worden aangetoond door middel van een auditrapportage van een voor deze certificatieregeling geaccrediteerde certificatie-instelling en een overeenkomst met deze certificatie-instelling. Een exameninstelling kan worden geaccepteerd nadat het kwaliteitssysteem door de certificatie-instelling is getoetst en een eerste examen is bijgewoond zonder dat hierbij tekortkomingen zijn geconstateerd. Indien wel tekortkomingen worden geconstateerd, kan de exameninstelling pas worden geaccepteerd nadat deze middels de implementatie van corrigerende maatregelen zijn opgeheven. Dit ter beoordeling van de certificatie-instelling. Na de initiële acceptatie van de exameninstelling zal de certificatie-instelling het kwaliteitssysteem tenminste eenmaal per jaar toetsen op het blijvend voldoen aan de gestelde eisen. Dit dient te worden aangetoond door middel van een auditrapportage. De acceptatie geldt voor onbepaalde tijd. De certificatie-instelling zal minimaal één examenbijwoning per jaar uitvoeren. Indien tijdens een examen een afwijking of tekortkoming wordt geconstateerd, zal dit leiden tot een extra bijwoning door de certificatie-instelling. Aan het examenpersoneel dat het theorie-examen afneemt worden geen vakinhoudelijke eisen gesteld met betrekking tot het toepassingsgebied van het certificaat. Het examenpersoneel dat het praktijkexamen afneemt dient tenminste twee jaar aantoonbare ervaring te hebben in het opleiden en/of examineren van personen binnen het toepassingsgebied van het certificaat. Tevens dienen zij in het bezit te zijn van het onderhavige persoonscertificaat en door de leiding van de exameninstelling aantoonbaar te zijn geïnstrueerd over de te verrichten werkzaamheden in het kader van deze certificatieregeling. Kandidaat-praktijkexaminatoren dienen tenminste vijf volledige praktijkexamens te hebben bijgewoond als trainee onder begeleiding van een gekwalificeerde praktijkexaminator, voordat zij als zelf als praktijkexaminator kunnen worden aangesteld. Na aanstelling als examinator door de leiding van de exameninstelling, dienen examinatoren te worden gekwalificeerd door de certificatieinstelling. Ten behoeve van de ontwikkeling en het onderhoud van een itembank dient de exameninstelling een of meer toetsontwikkelaars te benoemen voor deze certificatieregeling. Voor toetsontwikkelaars gelden dezelfde kwalificatiecriteria als voor praktijkexaminatoren. Voor de validatie en vrijgave van de itembank dient de exameninstelling te beschikken over een examencommissie met daarin vertegenwoordigd drie jaar aantoonbare ervaring op elk van de gebieden didactiek en/of toetsing en Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 5 van 31

6 werken met hijsmiddelen en hefwerktuigen. Het is toegestaan dat meerdere disciplines in één persoon zijn verenigd. Medewerkers van de exameninstelling die taken vervullen in het kader van de certificatieregeling dienen te verklaren alle gegevens die hen onder ogen komen m.b.t. examenvragen en kandidaatgegevens geheim te zullen houden, en geen persoonlijke of zakelijke betrokkenheid of belang te hebben bij de examenkandidaten. De inhoud van het examen dient te voldoen aan de eisen zoals die zijn verwoord in bijlage 1 tot en met 3 van deze certificatieregeling. De examenlokatie dient te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in het examenreglement van de exameninstelling. Dit reglement dient te worden akkoord bevonden door de certificatie-instelling. De exameninstelling moet bij uitzonderlijke examenaanvragen inspanningen verrichten om een mogelijke oplossing te bieden. De exameninstelling beoordeelt de resultaten van zowel het theorie- als praktijkexamen. De definitieve certificatiebeslissing wordt door de certificerende instelling genomen, nadat de certificerende instelling een evaluatie heeft gemaakt van de betreffende resultaten. Alle documentatie betreffende het examen wordt door de exameninstelling vertrouwelijk behandeld. Alleen medewerkers van de exameninstelling hebben toegang tot de documentatie. De examenkandidaat heeft het recht tot inzage van zijn of haar eigen documentatie. Dit geschiedt in het bijzijn van één van de medewerkers van de exameninstelling. De examendossiers worden vijf jaar bewaard. 7. Eisen te stellen aan de certificatie-instelling Certificerende instelling Voor de toetsing van de certificatie-eisen worden de volgende eisen gesteld aan de certificerende instelling: Een geldige accreditatie, op basis van de ISO IEC 17024, afgegeven door de Raad voor Accreditatie of een andere in Europa erkende accrediterende instelling Deelname aan de vergaderingen met het College van Deskundigen Beschikbaarheid en inzet van gekwalificeerd personeel Jaarlijks opstellen en indienen van een verslag ten bate van het College van Deskundigen Certificatiepersoneel Het bij de certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: Auditor persoonscertificatie: belast met het uitvoeren van Audits bij de exameninstelling Toezicht examens: belast met het periodieke toezicht op examens, alsmede de hercertificatie toetsen Controleur itembank: belast met het toetsen van een itembank of delen hiervan ter goedkeuring door Kiwa Eindbeslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen. Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 6 van 31

7 Kwalificatie-eisen Certificatiepersoneel Opleiding Ervaring Auditor PEC - Lead auditor - Kennis van het - HBO opleiding certificatieschema - Eén jaar auditervaring Toezichthouder examens - Mbo opleiding - Kennis van het certificatieschema - Kennis van het reglement externe examenorganisaties Toezichthouder praktijkexamens - MBO opleiding - MVK - Kennis van het certificatieschema - Kennis van het reglement externe examenorganisaties Controleur itembank - HBO opleiding - Ervaring in didactiek - Kennis van het certificatieschema Eindbeslisser - HBO opleiding - Kennis van de norm ISO IEC Kennis van het certificatieschema Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 7 van 31

8 Bijlage 1. Elektro-hef-/reachtruck en verbrandingsheftruck met een hefvermogen van maximaal 15 ton 1a. Beschrijving theorie-examen Nr. Eindtermen theorie-examen A Algemene kennis 1 Soorten hef-/reachtrucks: - Heftruck - Reachtruck - Elektro-pallettruck - Elektro-stapelaar 2 Definities van soorten trucks 3 Toepassingsmogelijkheden van soorten trucks 4 Soorten pallets: - Enkeldeks-tweeweg - Dubbeldeks-tweeweg - Enkeldeks-vierweg - Boxpallet (hout) - Boxpallet (staal) 5 Technische staat pallets 6 Technische gegevens trucks: - Bouwhoogte - Doorrijhoogte - Vrije heffing (free lift) - Hefhoogte - Afzethoogte - Hefvermogen - Zwaartepuntsafstand - Manoeuvreerruimte 7 Behandelingsetiketten volgens ISO 780 B Belasten 8 Hefvermogen 9 Zwaartepuntsafstand 10 Correct opnemen last 11 Lastdiagram 12 Stabiliteits- of veiligheidsdriehoek 13 Voorwaartse stabiliteit Zijwaartse stabiliteit C 14 Veilig rijden 15 Inspectie voordat men gaat rijden 16 Algemeen rijgedrag 17 Belast en onbelast rijden 18 Aan- en afkoppelen Parkeren en stallen van de truck D 19 Dagelijkse inspectie en onderhoud 20 Inspectie bij begin van de dagtaak: - Lekkage - Banden en velgen - Motoroliepeil - Koelwater - Verlichting Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 8 van 31

9 - Claxon - Remmen - Werking hefmast, mastneiging - Speling op het stuur 21 Inspectie en handelingen aan einde van de dagtaak: - Parkeren - Verwisselen van gastanks - Schoonmaken Checklist voor dagelijks onderhoud E 22 Rijklaar maken van elektrotrucks 23 Werkzaamheden acculaadstations 24 Veiligheidsvoorschriften acculaadstations Checklist dagelijks onderhoud elektrotrucks F 25 Hefinrichting 26 Hydralisch hefsysteem 27 Bedieningshandels 28 Hydraulische cilinders 29 Accumulator 30 Overstortventiel Storingen: - Te weinig hydraulische olie - Slangbreuk G 31 Voorzetapparatuur 32 Verandering lastzwaartepunt 33 Gewicht voorzetapparatuur Typen en gebruiksdoeleinden: - Vorken - Tapijt-/draagdoorn - Kraanarm - Opschepbak - Reachvorken - Dubbele vorkenversteller - Rotator - Multi-purposeklem - Stortapparaat - Side-shift - Vorkenverstelling - Vorkenspreider/-klem - Schaarreach - Containerkantelaar - Kippend vorkenbord - Vatenklem - Draaivorkenklem - Stenenklem - Pulp-/balenklem - Roterende klem - Grootvlakkenklem - Laststabilisator - Schrootgrijper - Houtgrijper - Afschuiver (push pull) - Palettenkeerklem - Rollenklem Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 9 van 31

10 - Gietovenlader - Werkplatvorm - Draai-/zwenkkop H 34 Hydrostatische aandrijving 35 Componenten hydraulisch systeem 36 Bediening 37 Remmen 38 Besturing 39 Bedieningsorganen en controlefuncties: - Hef-/reachtruck - Elektropallettruck (meeloop/meerrij) - Elektro-stapelaar Toetsmatrijs en cesuur theorie-examen, eisen aan de itembank De itembank van de exameninstelling dient per eindterm (totaal 39) tenminste vier verschillende vragen te bevatten. De eindtermen zijn verdeeld in acht categorieën (A t/m H). Indien een eindterm bestaat uit meerdere componenten (aangegeven middels streepjes), dient de itembank over elke component tenminste één vraag te bevatten, met het bovengenoemde aantal van vier als minimum voor die eindterm. De exameninstelling zal de vragen controleren of deze voldoen aan de gestelde eindtermen en de geldende wetgeving, indien nodig, vragen vernieuwen of verbeteren. Na elk examen bepaalt de exameninstelling per vraag de validiteit middels berekening van de p-score. Na tenminste door 15 kandidaten te zijn beantwoord, dient elke vraag met een p-score buiten het bereik van 0,60 tot 0,90 inhoudelijk te worden geëvalueerd door de examencommissie (alle overige vragen minstens eenmaal per jaar). Indien op basis hiervan wordt vastgesteld dat de vraag inhoudelijk niet-valide is dient die meteen na deze constatering te worden aangepast. Indien nodig zullen reeds behaalde examenresultaten naar aanleiding hiervan worden gecorrigeerd. Het theorie-examen wordt schriftelijk afgelegd en bestaat uit 25 opgaven. De opgaven hebben één van de onderstaande vormen: - Vraag met één correct antwoord en drie afleiders; - Stelling met de keuze uit de antwoorden juist of onjuist ; - Meerdere stellingen die elk juist of onjuist kunnen zijn. De kandidaat is voor het theorie-examen geslaagd indien hij tenminste 75% (naar boven afronden = 19 vragen) correct heeft beantwoord. De examentijd bedraagt 45 minuten. Aan de scores op het theorie-examen worden de volgende cijfers toegekend: - 25 goed: goed: 9,3-23 goed: 8,6-22 goed: 7,9-21 goed: 7,2-20 goed: 6,5-19 goed: 5,8-18 of minder goed: gezakt, cijfer aflopend met 0,7 per fout antwoord. Elk theorie-examen zal tenminste twee eindtermen uit elk van de acht categorieën, A t/m H, bevatten. Tevens zal het theorie-examen niet meer dan vier eindtermen per categorie bevatten. De exameninstelling zal de vragen per examen steeds at random kiezen, waardoor op termijn alle vragen ongeveer even vaak voorkomen in de examens. Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 10 van 31

11 Bijlage 1. Elektro-hef-/reachtruck en verbrandingsheftruck met een hefvermogen van maximaal 15 ton 1b. Beschrijving praktijkexamen Eindtermen, toetsmatrijs en cesuur praktijkexamen Tijdens het praktijkexamen worden de onderstaande vaardigheden getoetst: 1. Dagelijks onderhoud voorafgaand aan aanvang werkzaamheden; 2. Gebruiksklaar maken van het voertuig; 3. Veilig rijgedrag - algemeen; 4. Veilig rijgedrag met last; 5. Parkeren. De algemene vaardigheiden 1 en 2 (eindtermen) zijn uitgewerkt in een aantal handelingen (toetstermen). De algemene vaardigheden 3, 4 en 5 zijn nader gespecificeerd in een aantal taken (eindtermen). Deze taken bestaan elk uit een aantal handelingen (toetstermen). Handelingen worden door de examinator beoordeeld als voldoende of onvoldoende. Bij opgave 1 en 2 dient te worden gekozen uit de volgende toepassingsgebieden: 1. Hef-/reachtruck (elektro); 2. Heftruck (verbranding); 3. Beide toepassingsgebieden (worden opeenvolgend geëxamineerd). De kandidaat dient bij opgave 1 te worden beoordeeld op: - Elf handelingen, voor het toepassingsgebied hef-/reachtruck (elektro); - Twaalf handelingen, voor het toepassingsgebied heftruck (verbranding). Bij opgave 2 wordt de kandidaat beoordeeld op: - Elf handelingen, voor het toepassingsgebied hef-/reachtruck (elektro); - Elf handelingen, voor het toepassingsgebied heftruck (verbranding). De kandidaat dient voor de opgaven 1 en 2 tenminste 70% van de maximale score (afgerond naar boven) te hebben behaald, voordat mag worden verder gegaan met opgave 3. Indien deze score niet is gehaald, is de kandidaat gezakt voor het praktijkexamen. Voor beide opgaven en beide toepassingsgebieden betekent dit dat steeds acht handelingen als voldoende moeten zijn beoordeeld door de examinator. De kandidaat dient bij opgave 3 twee oefeningen te verrichten. Deze worden door de examinator ter plaatse gekozen uit een totaal van zes mogelijke oefeningen. Elk van deze oefeningen wordt beoordeeld op zeven handelingen. Om verder te mogen gaan naar opgave 4, dient de kandidaat op elk van de twee oefeningen voor tenminste vijf handelingen als voldoende te zijn beoordeeld. Indien deze score niet is gehaald, is de kandidaat gezakt voor het praktijkexamen. De kandidaat dient bij opgave 4 drie oefeningen te verrichten. Deze worden door de examinator ter plaatse gekozen uit een totaal van zeven mogelijke oefeningen. Elk van deze oefeningen wordt beoordeeld op negen handelingen. De kandidaat is geslaagd voor deze opgave als op elk van de drie oefeningen tenminste zes handelingen als voldoende zijn beoordeeld. Indien deze score niet is gehaald, is de kandidaat gezakt voor het praktijkexamen. De kandidaat dient bij opgave 5 één oefening te verrichten. Deze oefening wordt beoordeeld op acht handelingen. De kandidaat is geslaagd voor deze opgave als tenminste vijf handelingen als voldoende zijn beoordeeld. De kandidaat is geslaagd voor het gehele praktijkexamen indien alle opgaven met voldoende resultaat zijn afgerond, zoals hierboven geschreven. Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 11 van 31

12 1. Eindterm : Dagelijks onderhoud voorafgaand aan aanvang werkzaamheden Hef-/reachtruck - elektro (toetstermen) Heftruck verbranding (toetstermen) 1 Banden 1 Banden 2 Batterij 2 Motorolie 3 Stekkers 3 Koelwater 4 Claxon 4 Accuwater 5 Meters (dashboard) 5 Meters (dashboard) 6 Verlichting 6 Claxon 7 Handles 7 Verlichting 8 Speling stuur 8 Handles 9 Remmen 9 Speling stuur 10 Hefmast (werking) 10 Remmen 11 Lekkages 11 Lekkages 12 Hefmast (werking) 2. Eindterm: Gebruiksklaar maken van het voertuig Hef-/reachtruck - elektro (toetstermen) Heftruck verbranding (toetstermen) 1 Op contact zetten 1 Motor starten 2 Vorken omhoog 2 Vorken omhoog 3 Vorken omlaag 3 Vorken omlaag 4 Mast voorover 4 Mast voorover 5 Mast achterover 5 Mast achterover 6 Werking handles 6 Werking handles 7 Werking pedalen 7 Werking pedalen 8 Vooruit rijden 8 Vooruit rijden 9 Achteruit rijden 9 Achteruit rijden 10 Remmen (tijdens rijden) 10 Remmen (tijdens rijden) 11 Werking voorzetapparatuur 11 Werking voorzetapparatuur 3. Algemene vaardigheid: Veilig rijgedrag Algemeen (2 eindtermen beoordelen op 7 toetstermen) Eindtermen 1 Vijf pallets uitstrijken naast elkaar 1 Kijken vóór, achter en opzij 2 Vijf pallets opstapelen 2 Ligging van de pallet op de vorken 3 Vijf pallets achter elkaar zetten en weer 3 Stand van de mast tijdens het rijden opstapelen 4 Verplaatsen van een stapel van vijf pallets 4 Stand van de vorken tijdens het rijden 5 Stapel van vijf pallets wegzetten aan het einde 5 Bediening handles tijdens het werken van een smalle gang 6 Stapel van vijf pallets uit een smalle gang 6 Achterwaarts rijden halen en wegzetten 7 Rijvaardigheid (zelfstandigheid en zelfvertrouwen) Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 12 van 31

13 4. Algemene vaardigheid: Veilig rijgedrag - met last (3 eindtermen beoordelen op 9 toetstermen) Eindtermen 1 Last laag oppakken en hoog wegzetten 1 M.b.t. lastdiagram bepalen of het gewicht getild kan worden 2 Last hoog oppakken en laag wegzetten 2 Juist opnemen van de last 3 Last op een stapel pallets plaatsen en weer 3 Juist wegzetten van de last afnemen 4 Verplaatsen van een hoge last die het 4 Stand van de mast tijdens het rijden doorzicht wegneemt 5 Het stapelen van diverse lasten 5 Stand van de vorken tijdens het rijden 6 Last hoog oppakken en hoog wegzetten 6 Bediening handles tijdens het werken 7 Achterwaarts rijden 8 Kijken vóór, achter en opzij 9 Rijvaardigheid (zelfstandigheid en zelfvertrouwen) 5. Eindterm: Parkeren 1 Mast voorover 2 Vorken op de grond 3 Hefketting slap 4 Handrem aan 5 Rijstandenschakelaar neutraal 6 Achterwiel(en) recht 7 Contact uit 8 Sleutel uit contact Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 13 van 31

14 Bijlage 1. Elektro-hef-/reachtruck en verbrandingsheftruck met een hefvermogen van maximaal 15 ton 1c. Beschrijving theorie-examen-hercertificering Toetsmatrijs en cesuur theorie-examen, eisen aan de itembank De itembank van de exameninstelling dient per eindterm (totaal 39) tenminste vier verschillende vragen te bevatten. De eindtermen zijn verdeeld in acht categorieën (A t/m H). Indien een eindterm bestaat uit meerdere componenten (aangegeven middels streepjes), dient de itembank over elke component tenminste één vraag te bevatten, met het bovengenoemde aantal van vier als minimum voor die eindterm. De exameninstelling zal de vragen controleren of deze voldoen aan de gestelde eindtermen en de geldende wetgeving, indien nodig, vragen vernieuwen of verbeteren. Na elk examen bepaalt de exameninstelling per vraag de validiteit middels berekening van de p-score. Na tenminste door 15 kandidaten te zijn beantwoord, dient elke vraag met een p-score buiten het bereik van 0,60 tot 0,90 inhoudelijk te worden geëvalueerd door de examencommissie (alle overige vragen minstens eenmaal per jaar). Indien op basis hiervan wordt vastgesteld dat de vraag inhoudelijk niet-valide is dient die meteen na deze constatering te worden aangepast. Indien nodig zullen reeds behaalde examenresultaten naar aanleiding hiervan worden gecorrigeerd. Het theorie-examen wordt schriftelijk afgelegd en bestaat uit 15 opgaven. De opgaven hebben één van de onderstaande vormen: - Vraag met één correct antwoord en drie afleiders; - Stelling met de keuze uit de antwoorden juist of onjuist ; - Meerdere stellingen die elk juist of onjuist kunnen zijn. De kandidaat is voor het theorie-examen geslaagd indien hij tenminste 75% (naar boven afronden = 12 vragen) correct heeft beantwoord. De examentijd bedraagt 30 minuten. Aan de scores op het theorie-examen worden de volgende cijfers toegekend: - 15 goed: goed: 8,7-13 goed: 7,4-12 goed: 6,1-11 of minder goed: gezakt, cijfer aflopend met 1,3 per fout antwoord. Elk theorie-examen zal tenminste één vraag over elk van de acht categorieën, A t/m H, bevatten. Tevens zal het theorie-examen niet meer dan twee eindtermen per categorie bevatten. De exameninstelling zal de vragen per examen steeds at random kiezen, waardoor op termijn alle vragen ongeveer even vaak voorkomen in de examens. Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 14 van 31

15 Bijlage 1. Elektro-hef-/reachtruck en verbrandingsheftruck met een hefvermogen van maximaal 15 ton 1d. Beschrijving praktijkexamen-hercertificering Eindtermen, toetsmatrijs en cesuur praktijkexamen Tijdens het praktijkexamen worden de onderstaande vaardigheden getoetst: 1. Dagelijks onderhoud voorafgaand aan aanvang werkzaamheden; 2. Veilig rijgedrag met last; 3. Parkeren. De algemene vaardigheid 1 (eindtermen) zijn uitgewerkt in een aantal handelingen (toetstermen). De algemene vaardigheden 2 en 3 zijn nader gespecificeerd in een aantal taken (eindtermen). Deze taken bestaan elk uit een aantal handelingen (toetstermen). Handelingen worden door de examinator beoordeeld als voldoende of onvoldoende. Bij opgave 1 dient te worden gekozen uit de volgende toepassingsgebieden: 1. Hef-/reachtruck (elektro); 2. Heftruck (verbranding); 3. Beide toepassingsgebieden (worden opeenvolgend geëxamineerd). De kandidaat dient bij opgave 1 te worden beoordeeld op: - Elf handelingen, voor het toepassingsgebied hef-/reachtruck (elektro); - Twaalf handelingen, voor het toepassingsgebied heftruck (verbranding). De kandidaat dient voor de opgaven 1 tenminste 70% van de maximale score (afgerond naar boven) te hebben behaald, voordat mag worden verder gegaan met opgave 2. Indien deze score niet is gehaald, is de kandidaat gezakt voor het praktijkexamen. Voor beide opgaven en beide toepassingsgebieden betekent dit dat steeds acht handelingen als voldoende moeten zijn beoordeeld door de examinator. De kandidaat dient bij opgave 2 twee oefeningen te verrichten. Deze worden door de examinator ter plaatse gekozen uit een totaal van zeven mogelijke oefeningen. Elk van deze oefeningen wordt beoordeeld op negen handelingen. De kandidaat is geslaagd voor deze opgave als op elk van de drie oefeningen tenminste zes handelingen als voldoende zijn beoordeeld. Indien deze score niet is gehaald, is de kandidaat gezakt voor het praktijkexamen. De kandidaat dient bij opgave 3 één oefening te verrichten. Deze oefening wordt beoordeeld op acht handelingen. De kandidaat is geslaagd voor deze opgave als tenminste vijf handelingen als voldoende zijn beoordeeld. De kandidaat is geslaagd voor het gehele praktijkexamen indien alle opgaven met voldoende resultaat zijn afgerond, zoals hierboven geschreven. Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 15 van 31

16 1. Eindterm : Dagelijks onderhoud voorafgaand aan aanvang werkzaamheden Hef-/reachtruck - elektro (toetstermen) Heftruck verbranding (toetstermen) 1 Banden 1 Banden 2 Batterij 2 Motorolie 3 Stekkers 3 Koelwater 4 Claxon 4 Accuwater 5 Meters (dashboard) 5 Meters (dashboard) 6 Verlichting 6 Claxon 7 Handles 7 Verlichting 8 Speling stuur 8 Handles 9 Remmen 9 Speling stuur 10 Hefmast (werking) 10 Remmen 11 Lekkages 11 Lekkages 12 Hefmast (werking) 2. Algemene vaardigheid: Veilig rijgedrag - met last (2 eindtermen beoordelen op 9 toetstermen) Eindtermen 1 Last laag oppakken en hoog wegzetten 1 M.b.t. lastdiagram bepalen of het gewicht getild kan worden 2 Last hoog oppakken en laag wegzetten 2 Juist opnemen van de last 3 Last op een stapel pallets plaatsen en weer 3 Juist wegzetten van de last afnemen 4 Verplaatsen van een hoge last die het 4 Stand van de mast tijdens het rijden doorzicht wegneemt 5 Het stapelen van diverse lasten 5 Stand van de vorken tijdens het rijden 6 Last hoog oppakken en hoog wegzetten 6 Bediening handles tijdens het werken 7 Achterwaarts rijden 8 Kijken vóór, achter en opzij 9 Rijvaardigheid (zelfstandigheid en zelfvertrouwen) 3. Eindterm: Parkeren 1 Mast voorover 2 Vorken op de grond 3 Hefketting slap 4 Handrem aan 5 Rijstandenschakelaar neutraal 6 Achterwiel(en) recht 7 Contact uit 8 Sleutel uit contact Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 16 van 31

17 Bijlage 2. Elektro-stapelaar en elektro-pallettruck 2a. Beschrijving theorie-examen Nr. Eindtermen theorie-examen 1 - Wat is een elektro-pallettruck - Bediening elektro-pallettruck - Wat is een elektro-stapelaar - Bediening elektro-stapelaar - Spreid-stapelaar 2 Pallets 3 Technische gegevens elektro-pallettruck: - Bouwhoogte - Doorrijhoogte - Vrije heffing (free lift) - Hefhoogte - Afzethoogte - Hefvermogen - Zwaartepuntsafstand - Lastdiagram - Manoeuvreerruimte - Stabiliteitsdriehoek 4 Veilig werken met de elektro-pallettruck en de elektro-stapelaar: - Een last opnemen en neerzetten met de elektro-pallettruck en de elektro-stapelaar 5 Rijklaar maken van elektropallet-truck en elektro-stapelaar 6 Veiligheidsvoorschriften acculaadstations 7 Dagelijkse inspectie en onderhoud 8 Hefinrichting: - Hydraulisch hefsysteem - Bedieningsknoppen - Hydraulische cilinders - Accumulator - Overstortventiel 9 Behandelingsetiketten volgens ISO 780 Toetsmatrijs en cesuur theorie-examen, eisen aan de itembank De itembank van de exameninstelling dient per eindterm (totaal 9) tenminste vier verschillende vragen te bevatten. Indien een eindterm bestaat uit meerdere componenten (aangegeven middels streepjes), dient de itembank over elke component tenminste één vraag te bevatten, met het bovengenoemde aantal van vier als minimum voor die eindterm. De exameninstelling zal de vragen controleren of deze voldoen aan de gestelde eindtermen en de geldende wetgeving, indien nodig, vragen vernieuwen of verbeteren. Na elk examen bepaalt de exameninstelling per vraag de validiteit middels berekening van de p-score. Na tenminste door 15 kandidaten te zijn beantwoord, dient elke vraag met een p-score buiten het bereik van 0,60 tot 0,90 inhoudelijk te worden geëvalueerd door de examencommissie (alle overige vragen minstens eenmaal per jaar). Indien op basis hiervan wordt vastgesteld dat de vraag inhoudelijk niet-valide is dient meteen na deze constatering te worden aangepast. Indien nodig zullen reeds behaalde examenresultaten naar aanleiding hiervan worden gecorrigeerd. Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 17 van 31

18 Het theorie-examen wordt schriftelijk afgelegd en bestaat uit 15 opgaven. De opgaven hebben één van de onderstaande vormen: - Vraag met één correct antwoord en drie afleiders; - Stelling met de keuze uit de antwoorden juist of onjuist ; - Meerdere stellingen die elk juist of onjuist kunnen zijn. De kandidaat is voor het theorie-examen geslaagd indien hij tenminste 75% (naar boven afronden = 12 vragen) correct heeft beantwoord. De examentijd bedraagt 30 minuten. Aan de scores op het theorie-examen worden de volgende cijfers toegekend: - 15 goed: goed: 8,7-13 goed: 7,4-12 goed: 6,1-11 of minder goed: gezakt, cijfer aflopend met 1,3 per fout antwoord. Elk theorie-examen zal tenminste één vraag over elk van de negen eindtermen bevatten. Tevens zal het theorie-examen niet meer dan twee eindtermen per categorie bevatten. De exameninstelling zal de vragen per examen steeds at random kiezen, waardoor op termijn alle vragen ongeveer even vaak voorkomen in de examens. Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 18 van 31

19 Bijlage 2. Elektro-stapelaar en elektro-pallettruck 2b. Beschrijving praktijkexamen Eindtermen, toetsmatrijs en cesuur praktijkexamen Tijdens het praktijkexamen worden de onderstaande vaardigheden getoetst: 1. Dagelijks onderhoud voorafgaand aan aanvang werkzaamheden; 2. Gebruiksklaar maken van het voertuig; 3. Veilig rijgedrag met de elektro-pallettruck met een last; 4. Veilig rijgedrag met de elektro-stapelaar met een last; 5. Parkeren. De algemene vaardigheiden 1, 2 en 5 (eindtermen) zijn uitgewerkt in een aantal handelingen (toetstermen). De algemene vaardigheden 3 en 4 zijn nader gespecificeerd in een aantal taken (eindtermen). Deze taken bestaan elk uit een aantal handelingen (toetstermen). Handelingen worden door de examinator beoordeeld als voldoende of onvoldoende. Bij de opgave 1 en 2, en bij 3 en 4 dient te worden gekozen uit de volgende toepassingsgebieden: 1. Elektro-stapelaar; 2. Elektro-pallettruck; 3. Beide toepassingsgebieden (worden opeenvolgend geëxamineerd). De kandidaat dient bij opgave 1 te worden beoordeeld op: - Tien handelingen, voor het toepassingsgebied elektro-stapelaar; - Negen handelingen, voor het toepassingsgebied elektro-pallettruck. Bij opgave 2 wordt de kandidaat beoordeeld op: - Zeven handelingen, voor het toepassingsgebied elektro-stapelaar; - Zeven handelingen, voor het toepassingsgebied elektro-pallettruck. De kandidaat dient voor de opgaven 1 en 2 tenminste 70% van de maximale score (afgerond naar boven) te hebben behaald, voordat mag worden verder gegaan met opgave 3 en/of 4. Dit is afhankelijk van het/de gekozen toepassingsgebied(en). Indien deze score niet is gehaald, is de kandidaat gezakt voor het praktijkexamen. Voor beide opgaven en beide toepassingsgebieden betekent dit dat steeds acht handelingen als voldoende moeten zijn beoordeeld door de examinator. De kandidaat dient bij opgave 3 (toepassingsgebied elektro-pallettruck) twee oefeningen te verrichten. Deze worden door de examinator gekozen uit een totaal van drie mogelijke oefeningen. Elk van deze oefeningen wordt beoordeeld op zes handelingen. Om verder te mogen gaan naar opgave 5, dient de kandidaat op elk van de twee oefeningen voor tenminste vier handelingen als voldoende te zijn beoordeeld. Indien deze score niet is gehaald, is de kandidaat gezakt voor het praktijkexamen. De kandidaat dient bij opgave 4 (toepassingsgebied elektro-stapelaar) drie oefeningen te verrichten. Deze worden door de examinator gekozen uit een totaal van zeven mogelijke oefeningen. Elk van deze oefeningen wordt beoordeeld op acht handelingen. De kandidaat is geslaagd voor deze opgave als op elk van de drie oefeningen tenminste zes handelingen als voldoende zijn beoordeeld. De kandidaat mag dan verder naar opgave 5. Indien deze score niet is gehaald, is de kandidaat gezakt voor het praktijkexamen. De kandidaat dient bij opgave 5 één oefening te verrichten. Deze oefening wordt beoordeeld op vijf handelingen. De kandidaat is geslaagd voor deze opgave als tenminste vier handelingen als voldoende zijn beoordeeld. De kandidaat is geslaagd voor het gehele praktijkexamen indien alle opgaven met voldoende resultaat zijn afgerond, zoals hierboven geschreven. Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 19 van 31

20 1. Eindterm: Dagelijks onderhoud voorafgaand aan aanvang werkzaamheden Elektro-stapelaar (toetstermen) Elektro-pallettruck (toetstermen) 1 Banden 1 Banden 2 Batterij 2 Batterij 3 Stekkers 3 Stekkers 4 Claxon 4 Claxon 5 Meters (dashboard) 5 Meters (dashboard) 6 Handles/drukknoppen 6 Handles/drukknoppen 7 Veiligheidsschakelaar 7 Veiligheidsschakelaar 8 Remmen 8 Remmen 9 Lekkages 9 Lekkages 10 Hefmast (werking) 2. Eindterm: Gebruiksklaar maken van het voertuig Elektro-stapelaar (toetstermen) Elektro-pallettruck (toetstermen) 1 Op contact zetten 1 Op contact zetten 2 Vorken omhoog 2 Vorken omhoog 3 Vorken omlaag 3 Vorken omlaag 4 Werking handles 4 Werking handles 5 Vooruit rijden 5 Vooruit rijden 6 Achteruit rijden 6 Achteruit rijden 7 Remmen (tijdens rijden) 7 Remmen (tijdens rijden) 3. Algemene vaardigheid: Veilig rijgedrag met de EPT (2 eindtermen beoordelen op 6 toetstermen) Eindtermen 1 Stapel van vijf pallets wegzetten aan het einde 1 Kijken vóór, achter en opzij van een smalle gang 2 Stapel van vijf pallets uit een smalle gang 2 Ligging van de pallet op de vorken halen en wegzetten 3 Verplaatsen van een stapel van vijf pallets 3 Stand van de vorken tijdens het rijden 4 Bediening handles tijdens het werken 5 Achterwaarts rijden 6 Rijvaardigheid (zelfstandigheid en zelfvertrouwen) 4. Algemene vaardigheid: Veilig rijgedrag met de ESL (3 eindtermen beoordelen op 8 toetstermen) Eindtermen 1 Last laag oppakken en hoog wegzetten 1 M.b.t. lastdiagram bepalen of het gewicht getild kan worden 2 Last hoog oppakken en laag wegzetten 2 Juist opnemen van de last 3 Last op een stapel pallets plaatsen en weer 3 Juist wegzetten van de last afnemen 4 Verplaatsen van een hoge last die het 4 Stand van de vorken tijdens het rijden doorzicht wegneemt 5 Het stapelen van diverse lasten 5 Bediening handles tijdens het werken 6 Last hoog oppakken en hoog wegzetten 6 Achterwaarts rijden 7 Kijken vóór, achter en opzij 8 Rijvaardigheid (zelfstandigheid en zelfvertrouwen) 5. Eindterm: Parkeren ) 1 Vorken op de grond 2 Hefketting slap 3 Achterwiel recht 4 Contact uit 5 Sleutel uit contact Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 20 van 31

21 Bijlage 2. Elektro-stapelaar en elektro-pallettruck 2c. Beschrijving theorie-examen-hercertificering De itembank van de exameninstelling dient per eindterm (totaal 9) tenminste vier verschillende vragen te bevatten. Indien een eindterm bestaat uit meerdere componenten (aangegeven middels streepjes), dient de itembank over elke component tenminste één vraag te bevatten, met het bovengenoemde aantal van vier als minimum voor die eindterm. De exameninstelling zal de vragen controleren of deze voldoen aan de gestelde eindtermen en de geldende wetgeving, indien nodig, vragen vernieuwen of verbeteren. Na elk examen bepaalt de exameninstelling per vraag de validiteit middels berekening van de p-score. Na tenminste door 15 kandidaten te zijn beantwoord, dient elke vraag met een p-score buiten het bereik van 0,60 tot 0,90 inhoudelijk te worden geëvalueerd door de examencommissie (alle overige vragen minstens eenmaal per jaar). Indien op basis hiervan wordt vastgesteld dat de vraag inhoudelijk niet-valide is dient meteen na deze constatering te worden aangepast. Indien nodig zullen reeds behaalde examenresultaten naar aanleiding hiervan worden gecorrigeerd. Het theorie-examen wordt schriftelijk afgelegd en bestaat uit 15 opgaven. De opgaven hebben één van de onderstaande vormen: - Vraag met één correct antwoord en drie afleiders; - Stelling met de keuze uit de antwoorden juist of onjuist ; - Meerdere stellingen die elk juist of onjuist kunnen zijn. De kandidaat is voor het theorie-examen geslaagd indien hij tenminste 75% (naar boven afronden = 12 vragen) correct heeft beantwoord. De examentijd bedraagt 30 minuten. Aan de scores op het theorie-examen worden de volgende cijfers toegekend: - 15 goed: goed: 8,7-13 goed: 7,4-12 goed: 6,1-11 of minder goed: gezakt, cijfer aflopend met 1,3 per fout antwoord. Elk theorie-examen zal tenminste één vraag over elk van de negen eindtermen bevatten. Tevens zal het theorie-examen niet meer dan twee eindtermen per categorie bevatten. De exameninstelling zal de vragen per examen steeds at random kiezen, waardoor op termijn alle vragen ongeveer even vaak voorkomen in de examens. Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 21 van 31

22 Bijlage 2. Elektro-stapelaar en elektro-pallettruck 2d. Beschrijving praktijkexamen-hercertificering Opmerking: Eindterm 2 kan eventueel vervallen Eindtermen, toetsmatrijs en cesuur praktijkexamen Tijdens het praktijkexamen worden de onderstaande vaardigheden getoetst: 1. Dagelijks onderhoud voorafgaand aan aanvang werkzaamheden; 2. Gebruiksklaar maken van het voertuig; 3. Veilig rijgedrag met de elektro-pallettruck met een last; 4. Veilig rijgedrag met de elektro-stapelaar met een last; 5. Parkeren. De algemene vaardigheiden 1, 2 en 5 (eindtermen) zijn uitgewerkt in een aantal handelingen (toetstermen). De algemene vaardigheden 3 en 4 zijn nader gespecificeerd in een aantal taken (eindtermen). Deze taken bestaan elk uit een aantal handelingen (toetstermen). Handelingen worden door de examinator beoordeeld als voldoende of onvoldoende. Bij de opgave 1 en 2, en bij 3 en 4 dient te worden gekozen uit de volgende toepassingsgebieden: 2. Elektro-stapelaar; 3. Elektro-pallettruck; 4. Beide toepassingsgebieden (worden opeenvolgend geëxamineerd). De kandidaat dient bij opgave 1 te worden beoordeeld op: - Tien handelingen, voor het toepassingsgebied elektro-stapelaar; - Negen handelingen, voor het toepassingsgebied elektro-pallettruck. Bij opgave 2 wordt de kandidaat beoordeeld op: - Zeven handelingen, voor het toepassingsgebied elektro-stapelaar; - Zeven handelingen, voor het toepassingsgebied elektro-pallettruck. De kandidaat dient voor de opgaven 1 en 2 tenminste 70% van de maximale score (afgerond naar boven) te hebben behaald, voordat mag worden verder gegaan met opgave 3 en/of 4. Dit is afhankelijk van het/de gekozen toepassingsgebied(en). Indien deze score niet is gehaald, is de kandidaat gezakt voor het praktijkexamen. Voor beide opgaven en beide toepassingsgebieden betekent dit dat steeds acht handelingen als voldoende moeten zijn beoordeeld door de examinator. De kandidaat dient bij opgave 3 (toepassingsgebied elektro-pallettruck) twee oefeningen te verrichten. Deze worden door de examinator gekozen uit een totaal van drie mogelijke oefeningen. Elk van deze oefeningen wordt beoordeeld op zes handelingen. Om verder te mogen gaan naar opgave 5, dient de kandidaat op elk van de twee oefeningen voor tenminste vier handelingen als voldoende te zijn beoordeeld. Indien deze score niet is gehaald, is de kandidaat gezakt voor het praktijkexamen. De kandidaat dient bij opgave 4 (toepassingsgebied elektro-stapelaar) drie oefeningen te verrichten. Deze worden door de examinator gekozen uit een totaal van zeven mogelijke oefeningen. Elk van deze oefeningen wordt beoordeeld op acht handelingen. De kandidaat is geslaagd voor deze opgave als op elk van de drie oefeningen tenminste zes handelingen als voldoende zijn beoordeeld. De kandidaat mag dan verder naar opgave 5. Indien deze score niet is gehaald, is de kandidaat gezakt voor het praktijkexamen. De kandidaat dient bij opgave 5 één oefening te verrichten. Deze oefening wordt beoordeeld op vijf handelingen. De kandidaat is geslaagd voor deze opgave als tenminste vier handelingen als voldoende zijn beoordeeld. De kandidaat is geslaagd voor het gehele praktijkexamen indien alle opgaven met voldoende resultaat zijn afgerond, zoals hierboven geschreven. Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 22 van 31

23 1. Eindterm: Dagelijks onderhoud voorafgaand aan aanvang werkzaamheden Elektro-stapelaar (toetstermen) Elektro-pallettruck (toetstermen) 1 Banden 1 Banden 2 Batterij 2 Batterij 3 Stekkers 3 Stekkers 4 Claxon 4 Claxon 5 Meters (dashboard) 5 Meters (dashboard) 6 Handles/drukknoppen 6 Handles/drukknoppen 7 Veiligheidsschakelaar 7 Veiligheidsschakelaar 8 Remmen 8 Remmen 9 Lekkages 9 Lekkages 10 Hefmast (werking) 2. Eindterm: Gebruiksklaar maken van het voertuig Elektro-stapelaar (toetstermen) Elektro-pallettruck (toetstermen) 1 Op contact zetten 1 Op contact zetten 2 Vorken omhoog 2 Vorken omhoog 3 Vorken omlaag 3 Vorken omlaag 4 Werking handles 4 Werking handles 5 Vooruit rijden 5 Vooruit rijden 6 Achteruit rijden 6 Achteruit rijden 7 Remmen (tijdens rijden) 7 Remmen (tijdens rijden) 3. Algemene vaardigheid: Veilig rijgedrag met de EPT (2 eindtermen beoordelen op 6 toetstermen) Eindtermen 1 Stapel van vijf pallets wegzetten aan het einde 1 Kijken vóór, achter en opzij van een smalle gang 2 Stapel van vijf pallets uit een smalle gang 2 Ligging van de pallet op de vorken halen en wegzetten 3 Verplaatsen van een stapel van vijf pallets 3 Stand van de vorken tijdens het rijden 4 Bediening handles tijdens het werken 5 Achterwaarts rijden 6 Rijvaardigheid (zelfstandigheid en zelfvertrouwen) 4. Algemene vaardigheid: Veilig rijgedrag met de ESL (3 eindtermen beoordelen op 8 toetstermen) Eindtermen 1 Last laag oppakken en hoog wegzetten 1 M.b.t. lastdiagram bepalen of het gewicht getild kan worden 2 Last hoog oppakken en laag wegzetten 2 Juist opnemen van de last 3 Last op een stapel pallets plaatsen en weer 3 Juist wegzetten van de last afnemen 4 Verplaatsen van een hoge last die het 4 Stand van de vorken tijdens het rijden doorzicht wegneemt 5 Het stapelen van diverse lasten 5 Bediening handles tijdens het werken 6 Last hoog oppakken en hoog wegzetten 6 Achterwaarts rijden 7 Kijken vóór, achter en opzij 8 Rijvaardigheid (zelfstandigheid en zelfvertrouwen) 5. Eindterm: Parkeren 1 Vorken op de grond 2 Hefketting slap 3 Achterwiel recht 4 Contact uit 5 Sleutel uit contact Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 23 van 31

24 Bijlage 3. Hijsgereedschappen en -werktuigen 3a. Beschrijving theorie-examen Nr. Eindtermen theorie-examen 1 De betekenis van het CE-keurmerk (Conformitée Européenne) voor hijsgereedschappen en hijswerktuigen 2 Wat zijn hijsgereedschappen en hijswerktuigen 3 Gegevens hijsgereedschappen en hijswerktuigen 4 Soorten kettingen en kettingwerk: - Staalkabels, stroppen en lengen - Soorten haken - Kabelschijven - Oogbouten en moeren - Sluitingen - Verbindingsschalmen - Hijsbanden - Touwwerk 5 Samenstellen van krachten 6 Ontbinden van krachten 7 Begrippen bij het hijsen 8 Aanslaan van lasten: - Aanslaan met een hijshaak - Aanslaan met stroppen 9 Hijsen van een constructie 10 Samengestelde lasten aanslaan 11 Zwaartepunt van de last 12 Richtlijnen voor veilig hijsen 13 Onderhoud en inspectie van hijsgereedschappen en hijsmiddelen 14 Afkeuringsmaatstaven: - Voor kettingen en kettingwerk - Voor staalkabels - Voor hijsbanden 15 Opslag en registratie van hijsgereedschappen en hijsmiddelen: - Registratie - Certificaten - Afgifte - Waarmerking - Zoekgeraakte certificaten 16 Keuring en beproeving van hijsgereedschappen en hijsmiddelen: - Periodieke keuring - Periodieke beproeving - Periodieke warmtebehandeling 17 Typen hijskranen: - Halkranen - Hangkranen 18 Opbouw en werking van halkranen Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 24 van 31

25 Toetsmatrijs en cesuur theorie-examen, eisen aan de itembank De itembank van de exameninstelling dient per eindterm (totaal 18) tenminste vier verschillende vragen te bevatten. Indien een eindterm bestaat uit meerdere componenten (aangegeven middels streepjes), dient de itembank over elke component tenminste één vraag te bevatten, met het bovengenoemde aantal van vier als minimum voor die eindterm. De exameninstelling zal de vragen controleren of deze voldoen aan de gestelde eindtermen en de geldende wetgeving, indien nodig, vragen vernieuwen of verbeteren. Na elk examen bepaalt de exameninstelling per vraag de validiteit middels berekening van de p-score. Na tenminste door 15 kandidaten te zijn beantwoord, dient elke vraag met een p-score buiten het bereik van 0,60 tot 0,90 inhoudelijk te worden geëvalueerd door de examencommissie (alle overige vragen minstens eenmaal per jaar). Indien op basis hiervan wordt vastgesteld dat de vraag inhoudelijk niet-valide is dient meteen na deze constatering te worden aangepast. Indien nodig zullen reeds behaalde examenresultaten naar aanleiding hiervan worden gecorrigeerd. Het theorie-examen wordt schriftelijk afgelegd en bestaat uit 25 opgaven. De opgaven hebben één van de onderstaande vormen: - Vraag met één correct antwoord en drie afleiders; - Stelling met de keuze uit de antwoorden juist of onjuist ; - Meerdere stellingen die elk juist of onjuist kunnen zijn. De kandidaat is voor het theorie-examen geslaagd indien hij tenminste 75% (naar boven afronden = 19 vragen) correct heeft beantwoord. De examentijd bedraagt 45 minuten. Aan de scores op het theorie-examen worden de volgende cijfers toegekend: - 25 goed: goed: 9,3-23 goed: 8,6-22 goed: 7,9-21 goed: 7,2-20 goed: 6,5-19 goed: 5,8-18 of minder goed: gezakt, cijfer aflopend met 0,7 per fout antwoord. Elk theorie-examen zal tenminste één vraag over elk van de zeventien eindtermen bevatten. Tevens zal het theorie-examen niet meer dan twee eindtermen per categorie bevatten. De exameninstelling zal de vragen per examen steeds at random kiezen, waardoor op termijn alle vragen ongeveer even vaak voorkomen in de examens. Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen, versie 8 d.d..15 mei Pagina 25 van 31

Persoonscertificatie Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen

Persoonscertificatie Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen Persoonscertificatie Veilig werken met hijsgereedschappen en hefwerktuigen Toepassingsgebieden: - Chauffeur hef-/reachtruck (verbranding/elektro) - Chauffeur heftruck (verbranding/elektro) - Veilig werken

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Theorie. Taxono mie Code

Theorie. Taxono mie Code Toetstermen: Werken met een vorkheftruck in de (petro)chemie Code Toetstermen Na afloop van de training kan de cursist ALGEMEEN Taxono mie Code Theorie Relevante aandachtspunten voor toetsing en examinering

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid vorkheftruck-/reachtruckchauffeur praktijk Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid vorkheftruck-/reachtruckchauffeur praktijk Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: HEF en E(Initieel examen), VHEF

Nadere informatie

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Personeelscertificatie Start Veilig SWB S1 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 12 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Certificatie en examinering

Certificatie en examinering Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012 Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV revisie: oktober 2012 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de, op www.vcaexamenbank.nl, gepubliceerde toetsmatrijs

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN MET EEN VORKHEFTRUCK. Algemeen (basisbegrippen)

SSVV Opleidingengids TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN MET EEN VORKHEFTRUCK. Algemeen (basisbegrippen) Toetsduur: 30 minuten Cesuur: 3 of meer is een voldoende TOETSMATRIJS THEORIE-EXAMEN: WERKEN MET EEN VORKHEFTRUCK Onderwerpen: Algemeen (basisbegrippen) Code Onderwerpen Tax. Code Toetstermen: De kandidaat

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012 Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV revisie: januari 2012 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de, op www.vcaexamenbank.nl, gepubliceerde toetsmatrijs

Nadere informatie

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 1 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 1 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 1 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7 Vraag 8 Vraag 9 In de Arbo-wet gaat het om zaken als A gezondheid

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 10 mei 2014

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 10 mei 2014 Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 10 mei 2014 SSVV versie 1.1 augustus 2015 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de door VCA gepubliceerde toetsmatrijs (zie www.vcainfra.nl).

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheid vorkheftruck-/reachtruck praktijk

Toetsmatrijs Veiligheid vorkheftruck-/reachtruck praktijk In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VHEF en VEA Toetsvorm: raktijk

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen (< 10 tonmeter) Ingangsdatum 23 juni 2014

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen (< 10 tonmeter) Ingangsdatum 23 juni 2014 werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen (< 10 tonmeter) Ingangsdatum 23 juni 2014 SSVV versie 1.1 augustus 2015 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de door

Nadere informatie

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Toepassingsgebied: Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificering en geldigheidsduur Eisen te stellen aan de

Nadere informatie

Examenreglement SW-013(4)

Examenreglement SW-013(4) Postbus 154, 3990 DD HOUTEN Tel: 030-290 1625 Email: info@infrakwaliteit.nl www.infrakwaliteit.nl Examenreglement SW-013(4) Het onderhavige examenreglement is vastgesteld door de Stichting Infra Kwaliteit,

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Chauffeur Containerheftruck. Opgenomen in de toets: Aantal vragen /opdrachten: Taxonomie code:

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Chauffeur Containerheftruck. Opgenomen in de toets: Aantal vragen /opdrachten: Taxonomie code: Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: CHP Chauffeur Containerheftruck Praktijk 1. Controle en onderhoudshandelingen 10% 1.1 De kandidaat kan de controle- en de vorken van de containerheftruck

Nadere informatie

Certificatie-schema. Toepassingsgebieden: - Preventiemedewerker - Basis - Arbocoördinator - Arbomanager. Initiële certificatie en geldigheidsduur

Certificatie-schema. Toepassingsgebieden: - Preventiemedewerker - Basis - Arbocoördinator - Arbomanager. Initiële certificatie en geldigheidsduur Certificatie-eisen Datum : 12 maart 2008 Certificatie-schema Persoonscertificatie Preventiemedewerker Toepassingsgebieden: - Preventiemedewerker - Basis - Arbocoördinator - Arbomanager Initiële certificatie

Nadere informatie

Veiligheid vorkheftruck-/reachtruckchauffeur praktijk

Veiligheid vorkheftruck-/reachtruckchauffeur praktijk Opgesteld door: CCV Categoriecode: VHEF en VEA Note: Waar in dit document vorkheftruck gelezen wordt, kan Toetsvorm: raktijk ook reachtruck staan. Alleen als dit niet mogelijk is, Bijzonderheden: Het examen

Nadere informatie

afgenomen. Een volledige opleiding met examen duurt dus 3 dagen. Het examen

afgenomen. Een volledige opleiding met examen duurt dus 3 dagen. Het examen Infofiche meerdaagse * Heftruck: De klassieke vorkheftruck is een drie- of vierwieler waarvan de achterste wielen of het achterste wiel de stuurwielen zijn. Aan het hefraam zitten frontaal twee vorken

Nadere informatie

Certificatieschema. Persoonscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Persoonscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Persoonscertificatie Start Veilig SWB S4 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 11 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 2 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 2 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 2 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7 Vraag 8 Vraag 9 Vraag 10 In de Arbo-wet gaat het om zaken als

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken Ingangsdatum 1 april 2012 werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV revisie oktober 2012 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de, op www.vcaexamenbank.nl,

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met een verreiker voor heffen Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met een verreiker voor heffen Ingangsdatum 1 april 2012 werken met een verreiker voor heffen Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV oktober 2012 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de, op www.vcaexamenbank.nl, gepubliceerde toetsmatrijs

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Werken met starre verreiker (IS-003) Versie TC-K 2012-03-27

Werken met starre verreiker (IS-003) Versie TC-K 2012-03-27 Verduidelijking: Werken met verreiker Er zijn verschillende soorten verreikers, die ook verschillende functies kunnen uitoefenen. Praktisch alle verreikers zijn uitgerust met: - Voorwielsturing - Vierwielsturing

Nadere informatie

Examenprotocol Infra Kwaliteit SW-010(5)

Examenprotocol Infra Kwaliteit SW-010(5) Postbus 154, 3990 DD HOUTEN Tel: 030-290 1625 Email: info@infrakwaliteit.nl www.infrakwaliteit.nl Examenprotocol Infra Kwaliteit SW-010(5) Opgesteld door : Cie 9101 d.d. 8 september 2017 Cie 9142 d.d.

Nadere informatie

Vakbekwaamheid vorkheftruck-/reachtruckchauffeur praktijk

Vakbekwaamheid vorkheftruck-/reachtruckchauffeur praktijk Opgesteld door: CCV Categoriecode: HEF en E Toetsvorm: raktijk Bijzonderheden: Het vakbekwaamheidcertificaat bestaat uit een theorie en praktijk examen. Toelichting op tabel met afbakening = onomiecode

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN. Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN. Ingangsdatum 1 april 2012 UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN verplaatsen EXAMINERING van lasten Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV revisie: januari 2012 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de, op www.vcaexamenbank.nl,

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met hoogwerker Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met hoogwerker Ingangsdatum 1 april 2012 Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV revisie januari 2012 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de, op www.vcaexamenbank.nl, gepubliceerde toetsmatrijs en daaraan gerelateerde

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING verplaatsen van lasten Ingangsdatum 1 april 2014

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING verplaatsen van lasten Ingangsdatum 1 april 2014 verplaatsen van lasten Ingangsdatum 1 april 2014 SSVV versie 1.1 augustus 2015 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de door VCA gepubliceerde toetsmatrijs en daaraan gerelateerde

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA. (TCVT schema) voor het. TCVT Certificaat van Vakbekwaamheid. Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap

CERTIFICATIESCHEMA. (TCVT schema) voor het. TCVT Certificaat van Vakbekwaamheid. Keurmeester Hijs- en Hefgereedschap Certificatieschema Keurmeester Hijs- en hefgereedschap W-02 blad van Identificatiecode TCVT W-02/0-095(2) CERTIFICATIESCHEMA (TCVT schema) voor het TCVT Certificaat van Vakbekwaamheid Keurmeester Hijs-

Nadere informatie

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 3 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK

LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 3 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK LOGISTIEKE OPLEIDINGEN HEFTRUCK PROEFEXAMEN 3 VEILIG WERKEN MET DE HEF- OF REACHTRUCK Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7 In de Arbo-wet gaat het om zaken als A gezondheid en mensenkennis

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET AFNEMEN VAN PRAKTIJKEXAMENS EN EXAMENS CE-HERKENNING EN -IDENTIFICATIE

REGLEMENT VOOR HET AFNEMEN VAN PRAKTIJKEXAMENS EN EXAMENS CE-HERKENNING EN -IDENTIFICATIE REGLEMENT VOOR HET AFNEMEN VAN PRAKTIJKEXAMENS EN EXAMENS CE-HERKENNING EN -IDENTIFICATIE Vaststelling door : Examencommissie Kenmerk : EXA-OCE.007 Versie : 2015-01 (vorige versie 2012-01) Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen In Nederland vinden veel hijsactiviteiten plaats, vaak gerelateerd aan bouwactiviteiten. Veiligheid is daarbij van het allergrootste

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: n.v.t. Veiligheidscertificaat Vorkheftruck/Reachtruck Praktijk Note: Waar in dit document vorkheftruck gelezen wordt, kan ook reachtruck staan.

Nadere informatie

PERSOONSCERTIFICERING W1

PERSOONSCERTIFICERING W1 VT-416 TCVT Examenprotocol W1 W1 blad 1 van 9 TCVT EXAMENPROTOCOL PERSOONSCERTIFICERING W1 Opgesteld door : Examencommissie W1-02 27-08-2014 Geaccordeerd door: Werkkamer 1 09-09-2014 Goedgekeurd door:

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING. werken met een roterende en of starre verreiker voor heffen Ingangsdatum 23 juni 2014

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING. werken met een roterende en of starre verreiker voor heffen Ingangsdatum 23 juni 2014 werken met een roterende en of starre verreiker voor heffen Ingangsdatum 23 juni 2014 SSVV versie 1.1 augustus 2015 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de door VCA gepubliceerde

Nadere informatie

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB)

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Pagina 1 van 8 Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Copyright DNV GL Business Assurance

EXAMENREGLEMENT. Copyright DNV GL Business Assurance EXAMENREGLEMENT DESKUNDIG TOEZICHTHOUDER ASBESTVERWIJDERING (SC-510 DTA) DESKUNDIG ASBESTVERWIJDERAAR (SC-520 DAV) DESKUNDIG INVENTARISEERDER ASBEST (SC-560 DIA) ASBESTDESKUNDIGE (SC-570 ADK) DESKUNDIG

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Examenomschrijving Inspectie van elektrische installaties volgens ATEX-ADN. Bedrijfsexamen

Examenomschrijving Inspectie van elektrische installaties volgens ATEX-ADN. Bedrijfsexamen Examenomschrijving Inspectie van elektrische installaties volgens ATEX-ADN Bedrijfsexamen Stichting algemene basisvaardigheden Deze examenomschrijving is goedgekeurd door het bestuur van SABV d.d. SABV,

Nadere informatie

Uit het zicht! Onderzoek naar de kwaliteit van de certificering van kraanmachinisten

Uit het zicht! Onderzoek naar de kwaliteit van de certificering van kraanmachinisten Uit het zicht! Onderzoek naar de kwaliteit van de certificering van kraanmachinisten Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Aanleiding 5 1.3 Onderzoeksvragen 5 1.4 Onderzoeksmethode

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement certificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE SCVM Examenreglement 01 (Datum) (Datum) (1-10-2013) INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-AVP VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon

Certificatieschema VIAG-AVP VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon Pagina 1 van 7 VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning Pagina 1 van 7 - Allround Vakbekwaam Persoon meting en beveiliging Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN EXAMINERING. Werken met een vorkheftruck Ingangsdatum 1 juli 2016

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN EXAMINERING. Werken met een vorkheftruck Ingangsdatum 1 juli 2016 Ingangsdatum 1 juli 2016 SSVV : versie 2.1 mei 2016 Inleiding De Uitvoeringsvoorschriften Examinering (UVE) zijn bedoeld voor de opleiders en examinatoren van de SOG C categorie opleidingen en toezichthouders.

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

(indien van toepassing) 1. klem 2. vorkversteller (spreader) 3. side shift 4. verlengde vork

(indien van toepassing) 1. klem 2. vorkversteller (spreader) 3. side shift 4. verlengde vork Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: n.v.t. Veiligheidscertificaat Vorkheftruck/Reachtruck Theorie Note: Waar in dit document vorkheftruck gelezen wordt, kan ook reachtruck staan.

Nadere informatie

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen 5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen Competentie Toetsing Kunde / Vaardigheden 1. Kennis hebben van en inzicht hebben in relevante

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DESKUNDIG TOEZICHTHOUDER ASBESTVERWIJDERING (SC-510 DTA) DESKUNDIG ASBESTVERWIJDERAAR-2 (SC-520 DAV)

EXAMENREGLEMENT DESKUNDIG TOEZICHTHOUDER ASBESTVERWIJDERING (SC-510 DTA) DESKUNDIG ASBESTVERWIJDERAAR-2 (SC-520 DAV) EXAMENREGLEMENT DESKUNDIG TOEZICHTHOUDER ASBESTVERWIJDERING (SC-510 DTA) DESKUNDIG ASBESTVERWIJDERAAR-1 (SC-520 DAV) DESKUNDIG ASBESTVERWIJDERAAR-2 (SC-520 DAV) DESKUNDIG INVENTARISEERDER ASBEST (SC-560

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Certium B.V.

Leveringsvoorwaarden Certium B.V. Leveringsvoorwaarden Certium B.V. competence to the core 1. Doelstelling, status en algemene bepalingen Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOP Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

16 juni 2011 Certificatieschema

16 juni 2011 Certificatieschema 16 juni 2011 Certificatieschema Persoonscertificatie Bedrijfshulpverleners (BHV) 16 juni 2011 Certificatieschema Persoonscertificatie Bedrijfshulpverleners (BHV) Certificatie-eisen Bedrijfshulpverleners

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

Werken met vorkheftruck gevorderd (IS-001) Versie TC-K 2011-06-09

Werken met vorkheftruck gevorderd (IS-001) Versie TC-K 2011-06-09 Doelgroep Medewerkers die met een vorkheftruck moeten werken op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, magazijnen waarbij de opdrachten een zekere moeilijkheidsgraad hebben, bv stapelen in

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut Pagina 1 van 7 Examen Stichting 1. Algemeen: Dit examen, gebaseerd op de ISO17024 en richtlijnen vanuit een certificerende instelling (verder te noemen C.I) geldt voor alle door Stichting (verder te noemen

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01)

Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01) EIND- EN TOETSTERMEN SENIOR OCE-DESKUNDIGE Vaststelling door : Examencommissie Kenmerk : EXA-OCE 011 Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01) Vaststellingsdatum : 01-09-2012 Van kracht : 01-09-2012 Status

Nadere informatie

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K905/02

Wijzigingsblad BRL K905/02 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Werken met roterende verreiker met hijsfunctie (IS-032) Versie TC-K 2012-03-27

Werken met roterende verreiker met hijsfunctie (IS-032) Versie TC-K 2012-03-27 Verduidelijking: Werken met verreiker Er zijn verschillende soorten verreikers, die ook verschillende functies kunnen uitoefenen. Praktisch alle verreikers zijn uitgerust met: - Voorwielsturing - Vierwielsturing

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE MAKELAAR

SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE MAKELAAR Bijlage 5 "SCVM Reglement certificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT CERTIFICATIE MAKELAAR SCVM reglement certificatie 01 (Datum) (Datum) (17-11-2015)

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

16 juni 2011 Certificatieschema

16 juni 2011 Certificatieschema 16 juni 2011 Certificatieschema Persoonscertificatie Bedrijfshulpverleners (BHV) 16 juni 2011 Certificatieschema Persoonscertificatie Bedrijfshulpverleners (BHV) Certificatie-eisen Bedrijfshulpverleners

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOPt Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS)

Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS) Pagina 1 van 9 Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VP Vakbekwaam Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

IBEX EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID. Voor alle Vakbekwaamheidsprofielen conform de

IBEX EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID. Voor alle Vakbekwaamheidsprofielen conform de IBEX EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID Voor alle Vakbekwaamheidsprofielen conform de Certificatieschema s van Stichting Certificatie Asbest (ASCERT) SC-510 DTA SC-520 DAV SC-560 DIA Copyright

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING

Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING Pagina 1 van 13 Certificatieschema Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie