SECRETARESSEN OVER DE INHOUD VAN HUN FUNCTIE VERSLAG VAN EEN ENQUÊTE VOOR FNV BONDGENOTEN, SAMSOM EN SCHOEVERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECRETARESSEN OVER DE INHOUD VAN HUN FUNCTIE VERSLAG VAN EEN ENQUÊTE VOOR FNV BONDGENOTEN, SAMSOM EN SCHOEVERS"

Transcriptie

1 SECRETARESSEN OVER DE INHOUD VAN HUN FUNCTIE VERSLAG VAN EEN ENQUÊTE VOOR FNV BONDGENOTEN, SAMSOM EN SCHOEVERS Kea G. Tijdens Amsterdam Instituut voor ArbeidsStudies, AIAS Universiteit van Amsterdam Marian van Vliet Profiel Select, Den Haag FEBRUARI 2000

2 Inhoudsopgave Het onderzoeksproject...1 A) Opleiding en cursussen...4 De opleidingen van secretaressen...4 Dag- of avondopleidingen tot secretaresse...4 Cursussen...6 Cursussen voor de computer...7 B) De functie...2 De functiebenaming...2 Functiebeschrijving en functiewaardering...2 C) De inhoud van de functie...4 Postverwerken...10 Correspondentie en tekstverwerking...11 Agenda beheer...13 Vergaderen...14 Archiveren...16 Administreren...17 Organiseren...19 Organiseren werkzaamheden op secretariaat...20 Communiceren...21 Functioneren in sociale situaties...23 Beheer apparatuur...24 Computer...25 D) De organisatie van het werk...26 De planning van werkzaamheden van het secretariaat...27 Uw opinie over het werk op uw secretariaat...27 E) De loopbaan...29 Arbeidsgeschiedenis...29 Arbeidscontract en promotie...30 Toekomstverwachtingen...31 Mobiliteit...32 Opinie...32 F) Arbeidstijden en beloning...33 G) De organisatie waar u werkt...37 H) Het beroep van secretaresse...38 I) De deelnemers aan het onderzoek...40 Bijlage Functienamen...42 I

3 HET ONDERZOEKSPROJECT In 1994 liet de toenmalige FNV Dienstenbond een onderzoek verrichten naar de functie-inhoud van secretaressen. Dat resulteerde in het boek EEN FUNCTIE MET INHOUD, dat in 1994 door uitgeverij Samsom werd gepubliceerd. In 1999 ontstond het idee om een nieuw boek te publiceren, omdat het vorige boek uitverkocht was en niet herdrukt werd omdat het niet meer actueel was. Daarvoor werd opnieuw een zogenaamd Deskundigenoverleg in het leven geroepen. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe boek was een enquête, zoals ook in bij de vorige versie het geval was. Dit rapport bevat het verslag van deze enquête. In december 1999 is deze vragenlijst bijgevoegd bij het vakblad Management Support Magazine en aan alle abonnees toegestuurd. Bovendien heeft FNV Bongenoten nog eens enquêtes aan haar leden gestuurd waarvan bekend was dat ze secretaresse waren. Aan de secretaressen werd gevraagd de vragenlijst in te vullen. Dat duurde naar schatting ongeveer 30 minuten. Geadviseerd werd om een kopie te maken als een collega ook de vragenlijst wilde invullen. Dit is in grote aantallen gebeurd. Naar schatting een kwart van de geretourneerde vragenlijsten waren gekopieerde exemplaren. In totaal zijn 1712 enquêtes geretourneerd en verwerkt. De enquête is gefinancierd door FNV Bondgenoten, Uitgeverij Samsom en Schoevers (Bedrijfs)Opleidingen. Het Deskundigenoverleg -bestaande uit vertegenwoordigers namens genoemde financiers, het LOSV (Landelijk Overleg Secretaressenverenigingen) en het BCE (Stichting Bureau voor Certificering en Examinering)- heeft constructief commentaar geleverd op de vragenlijst. De resultaten zijn verwerkt in het nieuwe boek EEN FUNCTIE MET INHOUD, dat is gepresenteerd op de Landelijke Secretaresse Dag in april Een functie met inhoud Samsom, 2000, ISNB , prijs fl. 19,90 1

4 A) DE FUNCTIE De functiebenaming In de enquête is natuurlijk gevraagd naar de functiebenaming (zie tabel 1). De grootste groep respondenten is de directiesecretaresse (29%), gevolgd door de secretaresse (21%). Dan is er een groep die we de combi-functie noemen (17%). Dat zijn respondenten die meer dan één functie uitoefenen. Veel voorkomende combinaties zijn management-assistente en directiesecretaresse, office manager en directiesecretaresse, en secretaresse en administratief medewerkster. Als vierde is er een groep met een andere secretaressse-functie, zoals juridisch, medisch, europees secretaresse, telefoniste, receptioniste, assistant to the manager, personal assistant en dergelijke (12%). Deze zijn tot één grote categorie gerekend, omdat in elke functie afzonderlijk erg weinig respondenten werkten. In de bijlage is de precieze verdeling van de respondenten over de functies te zien. Een vijfde, even grote groep, wordt gevormd door de management-assistenten (12%). De office managers sluiten met 6% en de afdelingssecretaressen met 4% de rij. Tabel 1 Functienaam (aantal respondenten en percentages) (N=1712) 1 secretaresse % 5 directiesecretaresse % 2 management-assistente % 6 anders % 3 office manager 106 6% 7 combi-functie % 4 afdelingssecretaresse 62 4% Totaal % Functiebeschrijving en functiewaardering Ruim zeven op de tien respondenten hebben een functiebeschrijving voor hun functie (70%). Ruim twee op de tien hebben geen functiebeschrijving (23%). De resterende groep weet niet of er een functiebeschrijving is. De afdelingssecretaresse heeft veruit het vaakst een functiebeschrijving (79%), gevolgd door de management-assistente en de directiesecretaresse (76% en 74%). Daarentegen heeft de office manager opvallend vaak geen functiebeschrijving (56%). Gevraagd is of de inhoud van het werk overeen komt met datgene waarvoor de respondent is aangenomen. Ruim vier op de tien zeggen dat dit inderdaad het geval is (42%). De overigen zeggen vooral dat ze meer doen (52%). Slechts een zeer kleine groep zegt dat ze minder doet (3%) en een iets grotere groep doet andere dingen dan waarvoor ze aangenomen zijn (4%). 2

5 Vooral de management-assistente zegt meer te doen dan waarvoor ze aangenomen is (60% zegt dat ze meer doet), terwijl vooral de afdelingssecretaresse aangeeft andere dingen te doen (6%) en de secretaresse aangeeft minder te doen (5%). Tenslotte is gevraagd of de functie is ingedeeld via een functiewaarderingssysteem. Ja, zeggen zes op de tien respondenten (62%). Nee, zeggen bijna drie op de tien (26%), terwijl de resterende groep dit niet weet (12%). Het zal niemand verbazen dat functiewaarderingssystemen vooral in de grote bedrijven aanmerkelijk vaker voorkomen. De respondenten die zeggen dat hun functie gewaardeerd is, werken in een bedrijf dat gemiddeld iets meer dan werknemers telt. Daarentegen werken de respondenten wier functie niet gewaardeerd is, in een bedrijf met gemiddeld slechts 560 medewerkers. De respondenten die niet weten of hun functie gewaardeerd is, zitten hier tussenin, want in hun bedrijven werken gemiddeld bijna medewerkers. Opvallend is dat vooral de office managers aangeven niet ingedeeld te zijn in een functiewaarderingssysteem (54%), terwijl de management-assistente juist wel vaak is ingedeeld (73%). 3

6 B) OPLEIDING EN CURSUSSEN De opleidingen van secretaressen De grootste groep secretaressen heeft een opleiding van het middelbaar beroepsonderwijs, gevolgd door secretaressen met een havo- of mms-opleiding (29% en 26%). Berekenen we het gemiddeld aantal opleidingsjaren na de basisschool, dan blijkt dat de functiegroep anders met 6,3 jaren de langste opleiding heeft genoten, op de voet gevolgd door de management-assistenten en de office managers. De afdelingssecretaresse heeft met 5,8 opleidingsjaren na de basisschool de kortste opleidingsduur, gevolgd door de secretaresse met 5,9 jaren. Tabel 2 Secretaressen naar opleidingstype en gemiddeld aantal opleidingsjaren na de basisschool (N=1712) lbo mavo mulo mbo havo mms vwo hbs ath. hbo wo anders totaal gemid deld secretaresse 1% 12% 34% 27% 11% 11% 3% 2% 100% 5,9 management-assistente 1% 9% 31% 24% 11% 21% 2% 2% 100% 6,2 office manager 0% 8% 29% 20% 21% 17% 4% 1% 100% 6,2 afdelingssecretaresse 2% 16% 45% 11% 10% 8% 3% 5% 100% 5,8 directiesecretaresse 2% 11% 23% 29% 14% 17% 3% 2% 100% 6,0 anders 1% 10% 24% 23% 16% 23% 3% 2% 100% 6,3 combi-functie 1% 9% 29% 28% 10% 17% 5% 2% 100% 6,1 Totaal 1% 10% 29% 26% 13% 17% 3% 2% 100% 6,1 Dag- of avondopleidingen tot secretaresse In de enquête is uitgebreid gevraagd welke dag- of avondopleidingen tot secretaresse men heeft gevolgd. De respondenten hadden de mogelijkheid meerdere opleidingen aan te kruisen. Gemiddeld hebben ze 1,17 dag- of avondopleidingen tot secretaresse gevolgd. De office manager heeft met gemiddeld 1,25 het hoogste aantal en de afdelingssecretaresse met 1,02 het laagste aantal opleidingen gevolgd. Ruim een kwart van de respondenten heeft een opleiding tot management-assistente gevolgd (27%). Het zal niet verbazen dat de respondenten die de functie van management-assistente uitoefenen het vaakst zo n opleiding hebben gevolgd (38%). Ook de directiesecretaressen hebben vaak een opleiding tot management-assistente gevolgd (30%). De chikwadraat toets, een statistische toets, laat zien dat er een zodanig groot verschil is tussen de functiegroepen, dat dit niet meer aan toeval kan worden toegeschreven. Sommige functiegroepen hebben dus significant vaker dan andere een opleiding tot management-assistente gevolgd. 4

7 Ruim een kwart van de respondenten heeft een opleiding tot directiesecretaresse gevolgd (27%). Ook hier is er een significant verschil tussen de functiegroepen. De directiesecretaressen hebben uiteraard het vaakst een opleiding gevolgd tot directiesecretaresse (33%). Daarentegen hebben secretaressen het minst vaak zo n opleiding gevolgd (21%). Bijna een kwart van de respondenten heeft een opleiding tot secretaresse gevolgd (23%). Hier is er geen significant verschil tussen de functiegroepen. Weliswaar hebben de secretaresse en de afdelingssecretaresse het vaakst deze opleiding gevolgd (28% en 27%), de andere functiegroepen doen hier niet veel voor onder. Zo heeft 23% van de office managers deze opleiding gevolgd en 25% van de groep met de combinatiefuncties. Ruim één op de tien respondenten heeft een opleiding MBO-secretarieel gevolgd. Ook hier is er geen significant verschil tussen de functiegroepen. Verder heeft 8% een opleiding tot office manager gevolgd. Hier is er wel een significant verschil tussen de functiegroepen, want de office managers hebben beduidend vaker zo n opleiding gevolgd dan de anderen. Daarnaast heeft 6% een opleiding tot Europees secretaresse gevolgd, 5% een opleiding tot medisch secretaresse, 4% een opleiding tot receptioniste, 3% een opleiding tot medisch secretaresse en 2% een opleiding HBO-secretarieel. Eén op de zes respondenten heeft geen enkele dag- of avondopleiding tot secretaresse gevolgd (16%). Ook hier is er geen significant verschil tussen de functiegroepen. Het valt op dat de respondenten die in de gecombineerde functies werken, het vaakst geen opleiding tot secretaresse hebben gevolgd (20%). We kunnen niet nagaan of nu voor dergelijke gecombineerde functies nu juist werknemers worden aangetrokken zonder adequate opleiding, of dat juist andersom secretaressen zonder opleiding vaker allerlei andere taken erbij krijgen. Tabel 3 Percentage respondenten dat een dag- of avondopleiding tot secretaresse heeft gevolgd en gemiddeld aantal dag- of avondopleiding tot secretaresse, uitgesplitst naar functiegroep(n=1712) NB *** significant op 0,1%, ns = niet significant secr europ secr direct secr hbo secr mbo secr recept jurid secr secretaresse 28% 6% 21% 1% 15% 5% 3% management-assistente 20% 4% 23% 3% 13% 3% 1% office manager 23% 11% 27% 0% 14% 0% 3% afdelingssecretar 27% 2% 20% 3% 10% 7% 3% directiesecretar 20% 7% 33% 3% 9% 4% 2% anders 25% 5% 26% 3% 11% 3% 4% combi-functie 25% 7% 29% 2% 12% 4% 2% Totaal 23% 6% 27% 2% 12% 4% 3% Chi-kwadraat ns ns *** ns ns ns ns 5

8 VERVOLG TABEL medisch secr secr pz Office manag manag assist an ders geen opl gemid deld secretaresse 8% 1% 5% 27% 14% 15% 1,16 management-assistente 3% 1% 7% 38% 14% 14% 1,16 office manager 5% 0% 22% 21% 12% 13% 1,25 afdelingssecretar 5% 2% 2% 25% 13% 15% 1,02 directiesecretar 2% 2% 8% 30% 12% 16% 1,21 anders 7% 0% 8% 24% 18% 16% 1,12 combi-functie 8% 1% 8% 21% 12% 20% 1,18 Totaal 5% 1% 8% 27% 13% 16% 1,17 Chi-kwadraat *** ns *** *** ns ns Cursussen In de enquête is ook gevraagd welke cursussen de respondent heeft gevolgd. Men had de mogelijkheid meerdere cursussen aan te kruisen. Gemiddeld hebben de respondenten 2,91 cursussen gevolgd. De management-assistente heeft met gemiddeld 3,34 het hoogste aantal en de secretaresse met 2,62 het laagste aantal cursussen gevolgd. Ruim de helft van de respondenten heeft een cursus typen gevolgd (27%). De afdelingssecretaressen hebben het vaakst zo n cursus gevolgd, terwijl de office manager daarentegen het minst vaak een cursus typen gevolgd (73% en 43%). De chikwadraat toets, een statistische toets, laat zien dat er een zodanig groot verschil is tussen de functiegroepen, dat dit niet meer aan toeval kan worden toegeschreven. Sommige functiegroepen hebben dus significant vaker dan andere een cursus typen gevolgd. Ruim een derde van de respondenten heeft een cursus notuleren gevolgd (34%). Ook hier is er een significant verschil tussen de functiegroepen. De afdelingssecretaressen hebben het vaakst en de office manager het minst vaak een cursus notuleren gevolgd (47% en 24%). Een kwart van de respondenten heeft een cursus steno gevolgd (25%). Opnieuw is er een significant verschil tussen de functiegroepen. De directiesecretaressen hebben het vaakst en de afdelingssecretaressen het minst vaak deze cursus gevolgd (30% en 15%). Er is ook gevraagd naar cursussen die meer algemeen zijn en niet uitsluitend met het beroep van secretaresse verbonden zijn. Daarbij valt op dat bij de meeste van deze cursussen geen significant verschil tussen de functiegroepen is. Cursussen om een vreemde taal te leren, managementcursussen, cursussen voor public relations, voor marketing, of voor personeel en organisatie zijn door veel respondenten gevolgd (36%, 25%, 13%, 12% en 12%). Ook is gevraagd naar cursussen om het persoonlijk functioneren te verbeteren. De respondenten hebben 6

9 ook hier in groten getale cursussen persoonlijke groei, time management, assertiviteit en conflicthantering gevolgd (31%, 29%, 14% en 12%). Opnieuw zijn er weinig verschillen tussen functiegroepen. Een zeer kleine groep respondenten heeft geen enkele cursus gevolgd (3%). Een analyse welke groepen geen cursus hebben gevolgd laan zien dat er eigenlijk maar één belangrijke factor is, en dat is de werkervaring (niet in tabelvorm). Des te korter de werkervaring, des te groter de kans dat men nog geen cursus heeft gevolgd. Andere factoren, zoals sector, bedrijfsgrootte, functiegroep of leeftijd zijn in dit verband niet relevant. Tabel 4 Percentage respondenten dat een cursus heeft gevolgd en gemiddeld aantal cursussen, uitgesplitst naar functiegroep(n=1712) NB *** significant op 0,1%, ns = niet significant typen notu leren Steno vreemde taal publ relat marke ting persoonl groei secretaresse 55% 32% 22% 31% 10% 10% 28% management-ass. 55% 38% 25% 36% 15% 14% 35% office manager 43% 24% 19% 32% 17% 14% 30% afdelingssecretar 73% 47% 15% 41% 8% 7% 31% directiesecretar 52% 37% 30% 39% 14% 12% 31% anders 56% 35% 30% 41% 11% 12% 32% combi-functie 50% 30% 22% 36% 13% 11% 29% Totaal 53% 34% 25% 36% 13% 12% 31% Chi-kwadraat *** *** *** ns ns ns ns VERVOLG TABEL p&o asserti viteit conflict hantering Time mana gement managem ent cursus andere cursus geen cursus gemid delde secretaresse 9% 17% 10% 27% 17% 45% 4% 2,62 managementassistente 18% 23% 14% 36% 34% 45% 3% 3,34 office manager 15% 11% 10% 34% 38% 49% 5% 2,83 afdelingssecretar 12% 15% 14% 36% 24% 64% 0% 3,06 directiesecretar 12% 12% 11% 29% 27% 44% 3% 3,01 anders 9% 12% 15% 27% 22% 47% 3% 3,01 combi-functie 12% 13% 12% 25% 25% 50% 4% 2,74 Totaal 12% 14% 12% 29% 25% 47% 3% 2,91 Chi-kwadraat * ** ns ns *** ns ns Cursussen voor de computer Gemiddeld werken de respondenten 5,19 uren per dag met de computer. Daarbij zijn er weinig verschillen tussen de functiegroepen. De directiesecretaresse werkt met gemiddeld 4,9 uur het minst met de computer en de afdelingssecretaresse met 5,6 uur het meest. Gemiddeld hebben de respondenten 3,7 cursussen gevolgd. Er is een kleine groep van 5% van de 7

10 respondenten die geen enkele cursus heeft gevolgd. Daarentegen heeft 20% wel vijf of meer cursussen gevolgd. Opnieuw zijn er weinig verschillen tussen de functiegroepen. De management-assistente heeft met gemiddeld 4,0 de meeste cursussen gevolgd, terwijl de office manager met 3,4 cursussen het laagst scoort. In de enquête is ook gevraagd welke computercursussen gevolgd zijn (zie tabel 5). De meest gevolgde cursussen zijn voor tekstverwerking. Zo heeft bijna driekwart van de respondenten een cursus voor Word gevolgd (73%), terwijl meer dan de helft met WP kan werken (54%). Ook nieuwe programmatuur wordt snel geleerd. Zo heeft al bijna een derde van de respondenten een cursus gevolgd voor het recente programma Outlook (32%) en bijna een kwart een cursus voor het gebruik van Internet (22%). Daarentegen hebben slechts weinig respondenten cursussen gevolgd om te werken met boekhoudprogramma s, presentatieprogramma s, DTP-programma s of het onderhouden van een homepage. Evenals bij het gebruik van de computer is er ook bij het volgen van cursussen weinig verschil tussen de functiegroepen. Opvallend is dat de office manager minder vaak een cursus heeft gevolgd voor Outlook (31%), maar wel veel vaker dan de anderen een cursus heeft gevolgd om homepages te maken (8%) of voor een boekhoudprogramma (15%). Tabel 5 Cursussen om de computer te gebruiken (N=1712) tekstverwerking voor Word 73% Databaseprogramma (bijv. Access) 22% Windows 60% Boekhoudprogramma s 7% spreadsheetprogramma (bijv. Excel) 54% Homepage onderhouden 4% tekstverwerking voor WP 53% Presentatieprogramma (bijv. Powerpoint) 4% Outlook ( ) 32% DTP-programma 2% gebruik van Internet 22% 8

11 C) DE INHOUD VAN DE FUNCTIE In de enquête zijn een groot aantal taken opgesomd die tot het takenpakket van de respondent zouden kunnen behoren. Gevraagd is of men per taak wilde aangeven hoe vaak men deze taak uitvoerde: dagelijks, wekelijks, maandelijks, hooguit paar keer per jaar, of nooit. Dit heeft een score gekregen van 1=dagelijks oplopend naar 5=nooit. Voor iedere taak wordt de gemiddelde score gepresenteerd. Let op, een score van 3,0 kan betekenen dat alle respondenten de taak wel uitvoeren, maar weinig frequent, óf dat slechts een kleine groep de taak dagelijks uitvoert en de anderen nooit. Hierna volgen de resultaten. Deze zijn steeds uitgesplitst naar functiegroep. Om te toetsen in hoeverre de taken verschillen tussen functiegroepen, is een discriminant analyse uitgevoerd. Daarmee wordt gemeten of de scores op de taken meer verschillen tussen de functiegroepen dan binnen iedere functiegroep. Dit wordt aangeduid met de gestandaardiseerde waarde voor iedere taak. Naarmate deze waarde hoger is, verschilt de taak meer tussen de functiegroepen. Dan is de taak dus geconcentreerd bij enkele functies en niet bij anderen. Een lage score betekent dat alle functiegroepen de taak in dezelfde mate uitoefenen. In deze analyse zijn de functiegroepen anders en combi-functies niet betrokken, omdat deze twee een scala aan functies bevatten. Daardoor wordt het nutteloos om te meten in hoeverre de taken rond de functiegroep clusteren. Hierna worden per functiegroep ook de resultaten gepresenteerd van de mate van verantwoordelijkheid waarmee de taak wordt uitgevoerd: volgens instructie, dat wil zeggen dat het werk een uitvoerend karakter heeft met voornamelijk standaard werkzaamheden; zelfstandig, dat wil zeggen dat het werk een voorbereidend en verantwoordelijk karakter heeft, toestemming is slechts noodzakelijk bij ingrijpende veranderingen; leidinggevend, dat wil zeggen dat het werk een zelfstandig karakter heeft, terwijl ook (bege)leiding wordt gegeven aan één of meer personen; als een taak nooit wordt uitgevoerd, kon uiteraard ook niet worden aangegeven onder welke verantwoordelijkheid dat gebeurde; daarom kon voor de mate van verantwoordelijkheid geen discriminant analyse worden uitgevoerd. 9

12 Postverwerken Het ontvangen, verspreiden, beoordelen prioriteit en afhandelen van de post wordt vrijwel dagelijks gedaan door de respondenten. Toezien op postafhandeling en bewaken follow-up wordt vooral wekelijks gedaan, terwijl post inschrijven in een brievenboek gemiddeld weinig wordt gedaan. De management-assistenten, de office managers en de directiesecretaressen houden zich het vaakst bezig met de taken in die cluster postverwerken. De vijf onderzochte functiegroepen verschillen aanzienlijk in de mate waarin ze taken in dit cluster uitvoeren. Alleen de taak post inschrijven in een brievenboek discrimineert niet tussen de functies. Over het algemeen worden alle taken met betrekking tot de post zelfstandig uitgevoerd door de respondent. Ze worden in gelijke mate van verantwoordelijkheid uitgevoerd, met uitzondering van de taak zelf post afhandelen, die vaker volgens instructie wordt uitgevoerd. Gemiddeld heeft de office manager de hoogste en de secretaresse en de afdelingssecretaresse de laagste score op verantwoordelijkheid (2,3 en 1,9). POSTVERWERKEN HOE VAAK (1=dagelijks, 2=wekelijks, 3=maandelijks, 4=jaarlijks, 5=nooit) sec. man. off. afd. and com gem. coeffi tar. ass. man. sec. dir. sec. ers bi cient ontvangen en verspreiden van de post 1,3 1,4 1,5 1,2 1,3 1,6 1,4 1,3-0,49 inschrijven post in (elektronisch) brievenboek 3,6 3,6 3,5 3,3 3,4 3,5 3,3 3,5-0,09 beoordelen post op relevantie en prioriteit 1,5 1,1 1,3 1,7 1,2 1,6 1,4 1,3 0,56 zelf afhandelen post 1,6 1,2 1,3 1,8 1,4 1,6 1,5 1,5 0,32 toezien op postafhandeling en bewaken follow-up 2,3 1,7 1,8 2,9 1,9 2,5 2,2 2,1 0,48 gemiddeld 2,1 1,8 1,9 2,2 1,8 2,2 1,9 1,9 VERANTWOORDELIJKHEID (1= volgens instructie, 2=zelfstandig, 3 = leidinggevend) ontvangen en verspreiden van de post 1,9 2,1 2,3 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 inschrijven post in (elektronisch) brievenboek 1,9 2,2 2,3 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 beoordelen post op relevantie en prioriteit 1,9 2,1 2,2 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 zelf afhandelen post 1,8 2,0 2,1 1,8 1,9 2,0 1,9 1,9 toezien op postafhandeling en bewaken follow-up 1,9 2,1 2,4 2,0 2,1 2,2 2,0 2,1 gemiddeld 1,9 2,1 2,3 1,9 2,1 2,1 2,0 2,0 10

13 Correspondentie en tekstverwerking In het cluster correspondentie worden de taken bewerken brieven of teksten in het Nederlands en zelf opstellen brieven of teksten in het Nederlands het meest frequent verricht, wel enkele keren per week. Daarentegen worden de taken in steno brieven of notities opnemen en opnemen en uitwerken brieven in een andere taal dan Nederlands of Engels vrijwel nooit uitgevoerd. Bij de meeste taken is sprake van aanzienlijke verschillen tussen functiegroepen. Vooral bij de taak zelf opstellen van brieven of teksten in het Nederlands is het grootste verschil tussen de groepen te zien. Daarentegen wordt een taak als bewaken huisstijl niet vaker door de ene of door de andere functiegroep uitgevoerd. Gemiddeld worden de taken in het cluster correspondentie en tekstverwerking minder zelfstandig uitgevoerd dan die in het cluster postverwerken. Dat komt vooral omdat de taak opnemen en bewerken van brieven of teksten veelal volgens instructie geschiedt. Net als in het vorige cluster heeft de office manager de hoogste en de afdelingssecretaresse de laagste score op verantwoordelijkheid (2,1 en 1,7). CORRESPONDENTIE EN TEKSTVERWERKING HOE VAAK (1=dagelijks, 2=wekelijks, 3=maandelijks, 4=jaarlijks, 5=nooit) sec. man. off. afd. and com gem. coeffi tar. ass. man. sec. dir. sec. ers bi cient in steno brieven of notities opnemen 4,6 4,4 4,7 4,8 4,3 4,7 4,5 4,5 0,31 opnemen en uitwerken brieven in het Nederlands 2,7 2,9 3,1 3,1 2,6 3,3 2,6 2,8-0,46 opnemen en uitwerken brieven in het Engels 4,2 3,9 4,1 4,2 3,7 4,1 3,7 3,9 0,45 opnemen en uitwerken brieven in een andere taal 4,7 4,4 4,6 4,9 4,3 4,7 4,4 4,5 0,32 bewerken brieven/teksten in het Nederlands 1,6 1,8 1,8 1,9 1,6 1,9 1,8 1,7-0,34 bewerken brieven/teksten in het Engels 3,7 3,3 3,3 3,5 3,3 3,3 3,2 3,4-0,29 bewerken brieven/teksten in een andere taal 4,5 4,2 4,3 4,5 4,2 4,4 4,2 4,3 0,23 zelf opstellen brieven/teksten in het Nederlands 1,9 1,5 1,6 2,0 1,6 1,7 1,6 1,7 0,70 zelf opstellen brieven/teksten in het Engels 3,8 3,2 3,3 3,5 3,3 3,2 3,2 3,4 0,05 zelf opstellen brieven/teksten in een andere taal 4,6 4,2 4,4 4,7 4,2 4,4 4,2 4,3-0,25 vertalen brieven en nota s 4,4 3,9 4,1 4,4 4,1 4,2 4,0 4,2 0,25 toezien op afhandeling van correspondentie 2,2 2,0 1,8 2,7 2,1 2,4 2,0 2,1 0,16 bewaken huisstijl 2,0 1,9 1,5 2,4 2,1 2,3 2,0 2,0 0,01 gemiddeld 3,5 3,2 3,3 3,6 3,2 3,4 3,2 3,3 VERANTWOORDELIJKHEID (1= volgens instructie, 2=zelfstandig, 3 = leidinggevend) in steno brieven of notities opnemen 1,7 1,9 2,0 1,7 1,6 2,0 1,8 1,7 opnemen en uitwerken brieven in het Nederlands 1,6 1,7 1,9 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 opnemen en uitwerken brieven in het Engels 1,6 1,7 1,8 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 opnemen en uitwerken brieven in een andere taal 1,7 1,8 1,9 1,6 1,6 1,8 1,6 1,7 11

14 bewerken brieven/teksten in het Nederlands 1,8 2,0 2,0 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9 bewerken brieven/teksten in het Engels 1,7 1,9 1,9 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 bewerken brieven/teksten in een andere taal 1,8 1,9 2,0 1,6 1,8 1,8 1,9 1,8 zelf opstellen brieven/teksten in het Nederlands 1,9 2,1 2,2 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 zelf opstellen brieven/teksten in het Engels 1,9 2,1 2,0 1,8 1,9 2,0 2,0 1,9 zelf opstellen brieven/teksten in een andere taal 1,9 2,0 2,1 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 vertalen brieven en nota s 1,8 2,0 2,0 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9 toezien op afhandeling van correspondentie 2,0 2,2 2,4 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 bewaken huisstijl 1,9 2,2 2,5 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 gemiddeld 1,8 2,0 2,1 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 12

15 Agenda beheer Het bijhouden van de agenda is een taak die de respondenten vrijwel dagelijks uitvoeren (1,4). Ook gemaakte afspraken worden vrijwel dagelijks bewaakt. Daarentegen vindt het organiseren van afspraken of het overleggen over geschikte data veel minder vaak plaats. De managementassistenten voeren de taken in dit cluster het meest frequent uit, terwijl de groep andere functies dit het minst vaak doet. Vooral de taak bewaken van gemaakte afspraken maakt verschil tussen de functies. De taken in dit cluster worden vrijwel steeds zelfstandig uitgevoerd. Er is in dit opzicht weinig verschil tussen taken. Net als in de vorige clusters heeft ook hier de office manager de hoogste score op verantwoordelijkheid (2,2). Nu hebben de secretaresse en de afdelingssecretaresse de laagste score (1,9). AGENDABEHEER HOE VAAK (1=dagelijks, 2=wekelijks, 3=maandelijks, 4=jaarlijks, 5=nooit) sec. man. off. afd. and com gem. coeffi tar. ass. man. sec. dir. sec. ers bi cient bijhouden agenda 1,5 1,4 1,7 1,5 1,2 1,6 1,4 1,4 0,02 organiseren afspraken/overleggen geschikte data 2,8 2,2 2,5 2,2 2,8 3,0 2,6 2,7-0,22 bewaken gemaakte afspraken 1,6 1,2 1,5 1,6 1,3 1,7 1,5 1,5 0,65 bijhouden elektronische agenda 1,6 1,2 1,4 1,8 1,3 1,7 1,5 1,5 0,48 gemiddeld 1,9 1,5 1,8 1,8 1,6 2,0 1,8 1,7 VERANTWOORDELIJKHEID (1= volgens instructie, 2=zelfstandig, 3 = leidinggevend) bijhouden agenda 1,9 2,1 2,2 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 organiseren afspraken/overleggen geschikte data 1,9 2,1 2,2 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 bewaken gemaakte afspraken 1,9 2,0 2,2 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9 bijhouden elektronische agenda 2,0 2,1 2,3 1,9 2,1 2,1 2,0 2,0 gemiddeld 1,9 2,1 2,2 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 13

16 Vergaderen De taken in het cluster vergaderen worden veel minder vaak uitgevoerd dan de taken in de voorgaande clusters. Gemiddeld worden ze minder dan eens per maand uitgevoerd. Het organiseren van vergaderingen vindt het meest frequent plaats, terwijl het organiseren van een telefonische vergadering of van een video-conferentie gemiddeld vrijwel nooit plaatsvindt. Ook het leiden van een vergadering of werkoverleg vindt zelden plaats. Bij de taak notuleren zijn de grootste verschillen tussen functiegroepen te zien. Gemiddeld worden de taken in dit cluster iets minder zelfstandig uitgevoerd dan de taken in het cluster agendabeheer. Het organiseren, inhoudelijk voorbereiden van vergaderingen, en samenstellen vergadermappen worden van alle taken in dit cluster het minst zelfstandig uitgevoerd. Daarentegen wordt het leiden van een vergadering of werkoverleg zelfstandig uitgevoerd door degenen die aangeven deze taak te verrichten. Opnieuw heeft de office manager de hoogste score op zelfstandigheid (2,1) en de afdelingssecretaresse de laagste score (1,7). VERGADEREN HOE VAAK (1=dagelijks, 2=wekelijks, 3=maandelijks, 4=jaarlijks, 5=nooit) sec. man. off. afd. and com gem. coeffi tar. ass. man. sec. dir. sec. ers bi cient bijhouden vergaderagenda 2,8 2,2 2,7 2,9 2,2 2,9 2,7 2,5 0,16 organiseren vergaderingen 2,7 2,1 2,7 2,3 2,1 2,7 2,5 2,4 0,23 organiseren telefonische vergadering/videoconf. 4,5 4,3 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,4 0,02 inhoudelijk voorbereiden agendapunten 3,8 2,9 3,3 4,0 3,2 3,5 3,4 3,4 0,18 samenstellen vergadermappen 3,6 3,0 3,6 3,8 2,9 3,6 3,4 3,3 0,20 rondsturen vergaderstukken 2,9 2,4 3,1 2,7 2,4 3,0 2,8 2,7-0,10 notuleren 3,2 2,5 3,0 3,0 2,6 3,1 3,1 2,9 0,52 uitwerken notulen 3,0 2,5 3,0 2,9 2,5 3,0 2,9 2,8-0,29 opstellen besluitenlijsten 3,5 2,7 3,2 3,4 2,8 3,3 3,2 3,1 0,17 bewaken uitvoering van besluiten 3,7 2,8 3,1 3,8 2,9 3,4 3,3 3,2 0,33 deelnemen aan vergadering of werkoverleg 3,0 2,4 2,5 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8-0,42 leiden van een vergadering of werkoverleg 4,7 4,2 3,9 4,7 4,3 4,3 4,3 4,4 0,20 deel uitmaken van werkgroepen/commissies 4,2 3,6 3,7 4,3 3,9 3,8 3,8 3,9 0,05 gemiddeld 3,5 2,9 3,3 3,4 3,0 3,4 3,3 3,2 VERANTWOORDELIJKHEID (1= volgens instructie, 2=zelfstandig, 3 = leidinggevend) bijhouden vergaderagenda 1,8 1,9 2,0 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 organiseren vergaderingen 1,8 1,9 2,0 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 organiseren telefonische vergadering/videoconf. 1,8 1,9 1,9 1,4 1,7 1,7 1,9 1,8 inhoudelijk voorbereiden agendapunten 1,7 1,8 2,1 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 samenstellen vergadermappen 1,7 1,9 2,0 1,5 1,9 1,9 1,8 1,8 rondsturen vergaderstukken 1,8 2,0 2,1 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 14

17 notuleren 1,9 2,0 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 uitwerken notulen 1,9 2,0 2,1 1,8 2,0 1,9 2,0 2,0 opstellen besluitenlijsten 1,9 2,0 2,1 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 bewaken uitvoering van besluiten 1,8 1,9 2,2 1,8 1,9 2,0 1,9 1,9 deelnemen aan vergadering of werkoverleg 1,9 2,0 2,2 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 leiden van een vergadering of werkoverleg 2,1 2,3 2,4 1,9 2,3 2,2 2,3 2,3 deel uitmaken van werkgroepen/commissies 1,8 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 gemiddeld 1,8 2,0 2,1 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 15

ONDERZOEKSRAPPORT EEN FUNCTIE MET INHOUD 2004 VERSLAG VAN EEN ENQUÊTE VOOR MANAGEMENT SUPPORT EN FNV BONDGENOTEN

ONDERZOEKSRAPPORT EEN FUNCTIE MET INHOUD 2004 VERSLAG VAN EEN ENQUÊTE VOOR MANAGEMENT SUPPORT EN FNV BONDGENOTEN ONDERZOEKSRAPPORT EEN FUNCTIE MET INHOUD 2004 VERSLAG VAN EEN ENQUÊTE VOOR MANAGEMENT SUPPORT EN FNV BONDGENOTEN Kea G. Tijdens Amsterdam Instituut voor ArbeidsStudies, AIAS Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT EEN FUNCTIE MET INHOUD 2004

ONDERZOEKSRAPPORT EEN FUNCTIE MET INHOUD 2004 University of Amsterdam AMSTERDAM INSTITUTE FOR ADVANCED LABOUR STUDIES ONDERZOEKSRAPPORT EEN FUNCTIE MET INHOUD 2004 EEN ENQUETE NAAR DE TAAKINHOUD VAN SECETARESSEN 2004, 2000, 1994 Kea Tijdens Working

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Secretarieel medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Contacten onderhouden

Contacten onderhouden MBO Niveau 2 Secretariële opleidingen Administratieve opleidingen»»»»»»»»»»»»»» Contacten onderhouden ««««««««««««««INFORMATIEBOEK J.H. Altena............ 4G» MegaByte-MegaByte-MegaByte-MegaByte-MegaByte-MegaByte-MegaByte-MegaByte-MegaByte-MegaByte-MegaByte-MegaByte-MegaByte

Nadere informatie

Directiesecretaresse

Directiesecretaresse Directiesecretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

JONGE MOEDERS EN HUN WERK

JONGE MOEDERS EN HUN WERK AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES (AIAS) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM JONGE MOEDERS EN HUN WERK Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Mobiliteit in de sportsector

Mobiliteit in de sportsector Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com April 2011

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract

Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Flexibele Arbeidsrelaties: Vast versus Tijdelijk Contract Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Stichting Limena is een Reformatorische organisatie voor schipperskinderen, met locaties in Krimpen aan den IJssel en Dordrecht.

Stichting Limena is een Reformatorische organisatie voor schipperskinderen, met locaties in Krimpen aan den IJssel en Dordrecht. Organisatie Stichting Limena is een Reformatorische organisatie voor schipperskinderen, met locaties in Krimpen aan den IJssel en Dordrecht. Centraal gelegen, huiselijk, gezellig en met voldoende speelruimte

Nadere informatie

Receptionist/telefonist Arnhem Centrum (16 uur)

Receptionist/telefonist Arnhem Centrum (16 uur) Receptionist/telefonist Arnhem Centrum (16 uur) De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Arnhem & Veluwe Vallei biedt Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW), Beschermd Wonen (BW) en Zorgbemiddeling

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Wij zoeken een proactieve en flexibele secretaresse / receptioniste, die affiniteit heeft met P&O. Het betreft een functie voor 28 36 uren per week.

Wij zoeken een proactieve en flexibele secretaresse / receptioniste, die affiniteit heeft met P&O. Het betreft een functie voor 28 36 uren per week. Elzinga bv is een specialistisch spuitbedrijf in het hart van Friesland en opereert op een kwalitatief hoogwaardig niveau. Schadeherstel, carrosserieonderhoud, schilderwerken, jachtcoating, stralen en

Nadere informatie

onderzoek naar de secretariële beroepen

onderzoek naar de secretariële beroepen onderzoek naar de secretariële beroepen ECABO, december 2009 Inhoud Samenvatting 1 Inleiding 1 2 Onderzoeksopzet, respons en vragenlijst 2 3 Kenmerken van de secretaresses 4 3.1 Functienaam 4 3.2 Vooropleiding

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening 2013/2014

MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening 2013/2014 SGB MBO SECTOR ADMINISTRATIE KAYA KORONA 4 KRALENDIJK TEL. +599 717 8142 WWW.SGBONAIRE. COM create create your your future future @ MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening MBO Bonaire 2013/2014 Sector zakelijke

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS) Inhoudsopgave

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 17.11.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 312 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK EPSO/AST/111/10

Nadere informatie

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Doel Plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en administratief gebied, ten behoeve van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E Monique de Brabander- Beenhakker Damveld 13 1359HE ALMERE T 036-8414669 M 06-34348846 E monique@mb-flexwerk.nl W www.mb-flexwerk.nl Geboortedatum: 09-11-1969 Rijbewijs B P E R S O O N L I J K P R O F I

Nadere informatie

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009 V01 Hoe heeft het aantal werknemers in uw bedrijf zich ontwikkeld in 2009? (Inclusief directieleden op de loonlijst) Op 1 januari 2009 in dienst In dienst getreden in 2009 Uit dienst getreden in 2009 Op

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 10 2. Kenmerken van de secretaresses... 11 3. Vereiste werk- en denkniveau functie

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Relatie met schoolleiding vraagt aandacht!

Relatie met schoolleiding vraagt aandacht! Schoolleiding Relatie met schoolleiding vraagt aandacht! De samenwerking tussen de schoolleiding en het onderwijzend personeel loopt niet vanzelfsprekend optimaal. In de media en door berichten die je

Nadere informatie

Secretariële, financiële en juridische opleidingen

Secretariële, financiële en juridische opleidingen Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 08 2012-2013 Secretariële, financiële en juridische opleidingen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers 11 november 2015 Rapportage enquête jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers In opdracht van Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK Bron: TNS NIPO Drs. R. Hoffius Drs. I.N. Hento november 2004 Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.: 071 512 49 03 Fax: 071

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

WERKZOEKEND DIRECTIESECRETARESSE KARIN

WERKZOEKEND DIRECTIESECRETARESSE KARIN WERKZOEKEND DIRECTIESECRETARESSE KARIN visualcv.karin@live.nl 1992 ISW Opleidingen HBO 1986 INTAS MBO/MDGO 1984 MAVO MAVO Education Work History Mar 2011 - Present Directiesecretaresse / directie assistente

Nadere informatie

Hoe maak ik een goed CV?

Hoe maak ik een goed CV? Hoe maak ik een goed CV? De Nationale Adviesbalie biedt in samenwerking met Randstad deze informatie aan. Een goed en volledig CV is belangrijk wanneer je gaat solliciteren. Door jouw CV krijgt een werkgever

Nadere informatie

SCHOLING IN CAO-AFSPRAKEN

SCHOLING IN CAO-AFSPRAKEN AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM SCHOLING IN CAO-AFSPRAKEN Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren, STZ

Nadere informatie

Behoefte aan Ondernemersopleiding

Behoefte aan Ondernemersopleiding Behoefte aan Ondernemersopleiding Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 13 Digitaal Werknemers Panelonderzoek 9 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, Februari 2006 In geval van overname van het datamateriaal is

Nadere informatie

Administratie. Secretariële beroepen Bedrijfsadministratieve beroepen Commerciële beroepen

Administratie. Secretariële beroepen Bedrijfsadministratieve beroepen Commerciële beroepen Administratie Secretariële beroepen Bedrijfsadministratieve beroepen Commerciële beroepen Ben je behulpzaam? Vind je het leuk om met veel verschillende mensen om te gaan? Hou je ervan om teksten te verwerken?

Nadere informatie

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan:

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan: NEDERLANDS, TENZIJ Onderzoek Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek RUG In dit onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd: Welke factoren zijn op dit moment van invloed op de beslissing of Nederlandse

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning De behoefte van christelijke ouders

Opvoedingsondersteuning De behoefte van christelijke ouders Opvoedingsondersteuning De behoefte van christelijke ouders Juli 2009 Dr. N.A. (Nico) Broer P.M. (Elly) van der Gouwe-Dingemanse Msc Voor verwijzing Broer, N.A. & Gouwe-Dingemanse, P.M. van der, (2009).

Nadere informatie

WERKDRUK. Onderzoek op basis van de Zorgloonwijzer. in opdracht van de ABVAKABO FNV IN DE ZORGSECTOR 2004

WERKDRUK. Onderzoek op basis van de Zorgloonwijzer. in opdracht van de ABVAKABO FNV IN DE ZORGSECTOR 2004 AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES (AIAS) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM WERKDRUK IN DE ZORGSECTOR 004 Onderzoek op basis van de Zorgloonwijzer in opdracht van de ABVAKABO FNV Kea Tijdens, AIAS, Universiteit

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Opleidingen. Graafschap College. Secretarieel management SECRETARIEEL MANAGEMENT ED 2-14

Opleidingen. Graafschap College. Secretarieel management SECRETARIEEL MANAGEMENT ED 2-14 SECRETARIEEL MANAGEMENT Opleidingen ED 2-14 Secretarieel management Graafschap College 2015-2016 Organisatorische duizendpoten gezocht! Hou je van plannen, regelen en organiseren? Geeft het je voldoening

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers en arbeidsongeschiktheid Werkgevers en arbeidsongeschiktheid In opdracht van Delta Lloyd Juli 2014 GfK 2014 GfK 2014 Delta Lloyd Arbeidsongeschiktheid en Werkgevers Juli 2014 1 Leeswijzer In dit onderzoek zijn personen uit het

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 Landelijke bezwarencommissie Functiewaardering po, vo en mbo

J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 Landelijke bezwarencommissie Functiewaardering po, vo en mbo J A A R V E R S L A G 0 5 Landelijke bezwarencommissie Functiewaardering po, vo en mbo Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl Inleiding Hierbij treft u het jaarverslag 05 van deze Commissie aan.

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Periode 2 21-11-11 t/m 10-02-12. Periode 2 19-11-12 t/m 8-02-13

Periode 2 21-11-11 t/m 10-02-12. Periode 2 19-11-12 t/m 8-02-13 Administratief Medewerker Administratief Medewerker niveau 2 wo + do ma + di wo + do ma + di Bank en Verzekeringswezen Commercieel medewerker Bank en Verzekeringswezen niveau 4 Kerntaken: Verricht front-office

Nadere informatie

Verzwarende elementen t.o.v. Secretarieel Administratief Medewerker:

Verzwarende elementen t.o.v. Secretarieel Administratief Medewerker: Basisgegevens Functiebenaming: Senior Secretarieel Administratief Medewerker Dienstonderdeel/post: CG New York Functieniveau: 06 Aantal uren: 40 uur per twee weken (100%) Verzwarende elementen t.o.v. Secretarieel

Nadere informatie

Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt

Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt Jongeren en ouderen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Uit onderzoek blijkt dat jongeren van 15-24 jaar zonder startkwalificatie meer moeite hebben om een (vaste)

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Secretariële, financiële en juridische opleidingen

Secretariële, financiële en juridische opleidingen Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 09 2014-2015 Secretariële, financiële en juridische opleidingen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal

Nadere informatie

TRAININGEN EN CURSUSSEN

TRAININGEN EN CURSUSSEN Curriculum Vitae PERSONALIA Naam: Petit Roepnaam: Mirelle Voorletter: M. Adres: Renaissancelaan 17 Postcode: 2408 DM Woonplaats: Alphen aan den Rijn Geboortedatum: 10 maart 1972 Nationaliteit: Nederlands

Nadere informatie

Secretariële, financiële en juridische opleidingen

Secretariële, financiële en juridische opleidingen # 11 Secretariële, financiële en juridische opleidingen, Hoogeveen, Hardenberg Jij? In de za ke dienstverle lijke ning! * Laat je tale nt groeien! www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Het Regionaal OpleidingsCentrum, ROC, biedt diverse mogelijkheden voor volwassenenonderwijs. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de bekendheid van de Leidenaren

Nadere informatie

Secretaresse. NVOG opleidingen groep. 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

Secretaresse. NVOG opleidingen groep. 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Secretaresse 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in een secretariële functie en daarvoor het volledig secretaressediploma wil behalen

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs

Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs Arbeidsmarkt & mobiliteit Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Wij houden. niet van. stilstaan. Secretaresses en assistants over de ontwikkelingen in hun vakgebied

Wij houden. niet van. stilstaan. Secretaresses en assistants over de ontwikkelingen in hun vakgebied Wij houden niet van stilstaan Secretaresses en assistants over de ontwikkelingen in hun vakgebied ECABO Secretary Plus ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economischadministratieve,

Nadere informatie

PANELONDERZOEK ZOMERVAKANTIE. Nieuwegein, mei 2011 Jeroen Kleingeld

PANELONDERZOEK ZOMERVAKANTIE. Nieuwegein, mei 2011 Jeroen Kleingeld PANELONDERZOEK ZOMERVAKANTIE Nieuwegein, mei 2011 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Respons... 2 2. Resultaten werknemers... 3 3. Resultaten werkgevers... 7 4. Conclusies...

Nadere informatie