Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor."

Transcriptie

1 OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde 4-daagse cursus Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties 10/11 maart en 14/15 april 2015 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn

2 4-daagse cursus Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties Niveau Type management Resultaat/output Proces Niveau Type management Resultaat/output Strategisch Tactisch Operationeel Portefeuille management Asset management Property management Ondernemingsplan Portefeuillestrategie Complexstrategieën Complexbeheerplannen Uitvoering, verhuur, onderhoud, beheer Visie en missie Portefeuilleniveau Gebiedsniveau en strategieën Complexniveau en strategieën en en strategieën en strategieën Woningniveau uitvoeren en en toetsen communiceren uitvoeren en Uitwerken tot Woningstrategie communiceren en beheerplan en toetsen uitvoeren en en Complexstrategie Uitwerken tot en beheerplan en toetsen communiceren Uitwerken tot uitvoeren en Gebiedsplan en en toetsen communiceren uitvoeringsplannen Portefeuilleplan en beleidsplannen 10/11 maart en 14/15 april 2015 Het portefeuillebeleid is een van de belangrijkste beleidsthema s bij corporaties. Het doel van het portefeuillebeleid is vastgoed en diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van huidige en toekomstige bewoners. Er wordt bij portefeuillebeleid vaak onderscheid gemaakt in strategisch niveau (portefeuillemanagement), tactisch niveau (assetmanagement) en operationeel niveau (property management), zie afbeelding. De cursus richt zich op het strategisch en tactisch niveau. Het portefeuillebeleid moet uiteraard passen binnen de organisatorische en financiële kaders van de eigen organisatie en binnen de externe kaders waarbinnen de corporaties opereren, zoals Europees beleid, rijksbeleid, gemeentelijk beleid en ontwikkelingen op de woningmarkt. De corporatie analyseert voortdurend de beleidsomgeving en ze interpreteert de marktontwikkelingen, wijkvisies en wensen van bewoners. Ook beoordeelt ze het huidige corporatiebezit op technische-, verhuur- en rendementsmogelijkheden en op de passendheid aan de eigen doelstellingen. Op basis daarvan neemt de corporatie besluiten over onder meer gewenste bewoners (doelgroepen), woningen (wensportefeuille) en beoogd rendement. Deze kaders worden uitgewerkt naar verkoop-, huur-, verhuur-, onderhouds-, investerings- en nieuwbouwbeleid en vervolgens naar keuzes op complex- en woningniveau. Deze cursus, die nu voor de tweede keer wordt gehouden, vervangt de cursus Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties, die al vanaf 1998 werd georganiseerd. Het verschil tussen beide cursussen is de grotere nadruk op financiële sturing, het begrippenkader en het inzoomen op de instrumenten/knoppen van een asset manager; verkoopbeleid, aankoop, huurbeleid, onderhoudsbeleid, woningverbetering, sloop/nieuwbouw en doelgroepenbeleid. Opzet en thema s Het doel van deze cursus is om te leren zelf het portefeuillebeleid te ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met verschillende soorten corporaties (groot, klein, woningmarktgebied, financiële positie, etc.). In het eerste cursusblok ligt de nadruk op het portefeuillebeleid: fund management en portfoliomanagement (d.w.z. het strategisch niveau). In het tweede cursusblok ligt de nadruk op het assetmanagement (d.w.z. het tactisch niveau, complexgericht). Thema s die hierbij aan de orde komen, zijn onder andere: overheidsbeleid en woningmarktontwikkelingen, het proces, de organisatie van portefeuillebeleid, verkoopen huurbeleid, sturen op waarde, afweging van mogelijke strategieën op complexniveau, uitwerking van complexstrategieën naar operationele beheerplannen, en de werkzaamheden van de asset manager. Bij elk onderwerp tonen de sprekers heel veel praktijkvoorbeelden, zowel van kleine als grote corporaties. De vijf groepsopdrachten sluiten nauw aan bij de inhoud van de lezingen. Op verzoek van de cursisten kunnen we echter een of meer opdrachten vervangen door discussie over specifieke thema s. In de thuisopdracht kunnen de deelnemers een keuze maken uit vier verschillende opdrachten. Cursusleiders De cursusleider is werkzaam bij een woningcorporatie. Hij heeft uiteraard ruime ervaring met portefeuillebeleid. Voor een groot aantal thema s hebben we deskundige sprekers ingeschakeld, die ingaan op eigen praktijkervaringen. Doelgroep De cursus is vooral bestemd voor woningcorporaties: directieleden, leden van het managementteam, portefeuillemanagers, asset managers, beleidsmedewerkers en het middenkader. Incompany Op verzoek kan het OTB ook een op maat verzorgde incompany-cursus organiseren, die gericht wordt op uw specifieke situatie. En uiteraard blijft het OTB graag bereid u concreet te ondersteunen bij het maken van uw portefeuilleplan, complexstrategieën of complexbeheerplannen.

3 Programma dinsdag 10 maart 2015 Portefeuillemanagement: externe en interne kaders woensdag 11 maart 2015 Portefeuillemanagement: de instrumenten 9.30 Ontvangst 9.45 Introductie programma cursusblok 1 Thema s, sprekers, kennismaking Procesmodel Portefeuillebeleid Begripsbepaling: portefeuillemanagement, portfoliomanagement, assetmanagement, strategisch voorraadbeleid Beleidskaders De instrumenten van een portefeuillemanager Toelichting op het stappenplan Henk Heeger, OTB, TU Delft en Havensteder Koffie-/theepauze Externe kaders: overheidsbeleid en woningmarktontwikkelingen Overheidsbeleid Demografische ontwikkelingen Ontwikkelingen in de huursector en de koopsector Opgave van corporaties Peter Boelhouwer, hoogleraar housing systems, OTB, Faculteit Bouwkunde, TU Delft Lunch Interne kaders: sturen op waarde Kenmerken en opgave van Ymere Strategische financiële sturing Financieel en maatschappelijk rendement Verdienmodel van Ymere Optimaliseren van verkoop en verhuur Peter Ebbelinghaus, directeur Waardesturing, Ymere, Amsterdam Koffie-/theepauze Groepsopdracht A: maatschappelijk rendement Bespreken van groepsopdracht A Henk Heeger Programmabreak Portefeuillestrategie en huurbeleid Financiële en maatschappelijke doelstellingen Betaalbaarheid en beschikbaarheid Optimaliseren van huurkortingen; naar een doelmatige sociale voorraad Hoe bepalen we de markthuur? Maarten Vos, manager Strategie en Beleid, Vidomes, Delft Groepsopdracht B: huurbeleid Bespreken van groepsopdracht B Henk Heeger 9.00 Start programma 9.05 Interne kaders: het organiseren van portefeuillebeleid Kenmerken en opgave van Stadgenoot Transparantie in beslissingen, driekamermodel Organisatie: taken en verantwoordelijkheden Implementatie van portefeuille- en assetmanagement Draagvlak binnen de organisatie Jacqueline van Ham, directeur Strategie, Portefeuille en Assetmanagement, Stadgenoot, Amsterdam Koffie-/theepauze Portefeuillebeleid en onderhoudsbeleid Sturen op onderhoudskosten Referentiekwaliteiten om strategisch en tactisch te kunnen sturen De KiB-methodiek (Kwaliteit in Balans), een nieuw instrument voor het vastleggen van kwaliteit Henk Heeger, adviseur/onderzoeker Faculteit Bouwkunde, OTB, TU Delft en adviseur Programma & Innovatie, Havensteder, Rotterdam Lunch Groepsopdracht C: onderhoudsbeleid Differentiatie in onderhoudsinspanningen Kwaliteit van een binnendeur Kwaliteit van een keuken Bespreken van groepsopdracht C Henk Heeger Koffie-/theepauze Portefeuillestrategie en verkoopbeleid Waarom verkoop? Welke complexen wel/niet? Soorten verkoop: uitponden en dispositie Verkoopstimulerende maatregelen VVE s en positie van de corporatie Positie van bewoners: huurders en kopers Nicole Peeters, directeur Vastgoed, Staedion, Den Haag Afsluiting Introductie thuisopdracht: uitwerking van een van de volgende thema s: 1. Van corporatiestrategie naar complexaanpak 2. Verkoopbeleid 3. Kwaliteitsbeleid 4. Huurbeleid Evaluatie programma 10/11 maart en eventuele wensen voor tweede blok Afsluiting en diner

4 dinsdag 14 april 2015 Assetmanagement: complexniveau, taken van een asset manager, financiën woensdag 15 april 2015 Assetmanagement: afwegingsprocessen, budgetbewaking en verhuurproces 9.30 Ontvangst 9.45 Introductie programma cursusblok 2 Thema s en sprekers Assetmanagement op complexniveau Proces: analyse, doelstellingen en strategieën, voorspellen en toetsen, uitwerken tot plannen, verankeren, uitvoeren en communiceren, monitoren Koppelingen met portefeuilleniveau De knoppen van de asset manager Henk Heeger, adviseur/onderzoeker Faculteit Bouwkunde, OTB, TU Delft en adviseur Programma & Innovatie, Havensteder, Rotterdam Koffie-/theepauze De werkzaamheden van een asset manager Asset management als verbindende schakel Complexstrategieën Sturen op (direct) rendement: de jaarbegroting Sturen op (direct) rendement: performance analyse Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een asset manager Benodigde vaardigheden voor een asset manager Plek in de organisatie Carole Vermolen, Vastgoedsturing, Den Haag/ Zwolle Lunch Bespreken thuisopdracht De gemaakte huiswerkopdrachten worden voor dit blok verspreid en in kleine groepen besproken. Elke groep richt zich op bepaalde thema s, problemen en oplossingen Koffie-/theepauze Complexexploitatie: financiële afwegingen Wat is financieel rendement? Hoe kijken beleggers naar rendement? Optimaliseren van rendement op complexniveau Onderhoud en verbeteringen, kosten en investeringen Verhuren of verkopen? Klaas Franken, Fineut*, Culemborg Programmabreak Groepsopdracht D: rentabiliteit van woningverbeteringen Bespreken van groepsopdracht D Klaas Franken Afsluiting en diner 9.00 Start programma 9.05 Afwegingsprocessen: strategiekeuzes voor complexen Algemene knelpunten binnen het afwegingsproces Organisatie en samenwerking bij afwegingen Scenario s per complex Maken van keuzes Jeannette Dekker, manager Wijkontwikkeling, Area, Veghel/Uden Koffie-/theepauze Groepsopdracht E: keuzeproces bij strategiebepaling Proces Betrokkenen Benodigde informatie Als alternatief voor deze groepsopdracht bestaat de mogelijkheid om een aantal door de cursisten naar voren gebrachte thema s te bespreken Bespreken van groepsopdracht E Henk Heeger en Jeannette Dekker Bespreken thuisopdrachten Discussie over dilemma s en oplossingen Lunch Bespreken thuisopdrachten (vervolg) Discussie over dilemma s en oplossingen Budgetbewaking bij onderhoud Beleggen in vastgoed Kenmerken van het woningbezit van Delta Lloyd Onderhoud in relatie tot rendement Onderhoudsbegroting en begroting renovaties Van meerjarenbegroting naar jaarbegroting Bewaking budget in relatie tot realisatie Kees Korver, senior portfoliomanager Vastgoed, Delta Lloyd Vastgoed, Amsterdam Koffie-/theepauze Verhuurproces: realiseren doelstellingen van beheerplan Aansluiting op complexstrategie en complexbeheerplan Efficiënt verhuurproces; vermijden van leegstand Doelgroepen en woningtoewijzing Technisch: mutatieonderhoud, verbeteringen Financieel: markthuur, lage kosten Wensen van bewoners Bart Schouten, manager Verhuur, Woonwaard, Alkmaar Afsluiting en uitreiking getuigschriften Borrel

5 Meer informatie Data 10/11 maart en 14/15 april 2015 Locatie Conferentiecentrum Kaap Doorn Postweg 9, 3941 KA Doorn tel. (0343) Cursusgeld en getuigschrift De kosten voor de cursus bedragen 2.195,-. Bij deze prijs is inbegrepen: het documentatiemateriaal, lunches, diners, koffie en thee. Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd. Cursisten die de gehele cursus hebben bijgewoond en de (thuis)opdrachten met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen een getuigschrift. Overnachtingsmogelijkheid U kunt gebruikmaken van de overnachtingsmogelijkheden in Conferentiecentrum Kaap Doorn op 10 maart en 14 april De overnachtingen zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen. De kosten hiervoor bedragen 90,- per nacht (incl. ontbijt). U kunt bij aanmelding opgeven of u gebruik wenst te maken van de overnachtingsmogelijkheid. Het OTB zorgt er dan voor dat er een kamer voor u beschikbaar is. Aanmelding en betaling U kunt zich voor deze cursus aanmelden via Kies voor cursus Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties. U treft daar een omschrijving van de cursus en een link naar het aanmeldformulier. Aan deze cursus kunnen maximaal 22 personen deelnemen. Wij hanteren bij overintekening een maximum van twee deelnemers per organisatie. Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u tevens een routebeschrijving naar Conferentiecentrum Kaap Doorn. Indien u kiest voor betaling per factuur, wordt deze apart toegezonden door de financiële administratie van de TU Delft. Het deelnamebedrag dient 10 werkdagen vóór aanvang van de cursus ontvangen te zijn. Indien vanwege onjuist ingevulde gegevens de factuur opnieuw verzonden dient te worden, wordt 25,- aan administratiekosten doorberekend. Annulering U kunt alleen schriftelijk annuleren. Afmelding zonder verplichting tot betaling kan slechts indien de annulering schriftelijk is ontvangen vóór 10 februari Cursisten die tussen 10 februari en 24 februari 2015 annuleren, zijn 50% van de cursuskosten verschuldigd. Bij latere annulering brengen wij het volledige cursusbedrag in rekening. Bij verhindering is het mogelijk een collega gebruik te laten maken van uw reservering. Het OTB behoudt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling de cursus te annuleren. Hiervan ontvangt de cursist tijdig bericht. Bij annulering van de cursus door het OTB ontvangen de cursisten direct het cursusgeld terug. Cursusleiding Henk Heeger, adviseur strategisch voorraadbeleid & technisch beheer, OTB Onderzoek voor de gebouwde omgeving, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft. Hij is tevens werkzaam als adviseur Programma & Innovatie bij de corporatie Havensteder in Rotterdam. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het OTB: tel. (015) OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Het OTB, afdeling van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, verricht onderzoek en verleent adviezen op het gebied van het bouwen en de gebouwde omgeving. Het onderzoek van het OTB is multidisciplinair, beleids- en oplossingsgericht. Ook aan kennisoverdracht wordt veel aandacht besteed in de vorm van onderwijs, beleids- en onderzoeksrapporten, scholing en training en het organiseren van studiedagen, congressen en cursussen.

6 Cursus-/studiedagprogramma 2015 Cursus/studiedag Data Kosten 4-daagse cursus Recente ontwikkelingen in het wonen 4-daagse cursus Nieuwe wegen in technisch beheer van woningen 4-daagse cursus De wijkaanpak: sociaal, fysiek en economisch 2-daagse cursus Trends in de woonruimteverdeling 8/9 april en 27/28 mei /22 april en 2/3 juni 2015 Voorjaar 2015 Voorjaar , , , ,- Kijk voor een actueel overzicht op: U kunt zich hier ook inschrijven. Kies dan cursus Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties. Projectcode: AOO

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Leergang. Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad. Jaargang 2014 3 e Editie

Leergang. Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad. Jaargang 2014 3 e Editie Leergang Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad Jaargang 2014 3 e Editie Leergang Bouwen aan de Bestaande Woningvoorraad Algemeen De toekomst van de bouw ligt vooral in de bestaande voorraad. Mede door de

Nadere informatie

De regie-corporatie. Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder

De regie-corporatie. Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder De regie-corporatie Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder Samenstellers: Dr. Ir. Aldert Dreimüller [roag] Prof. Dr. Ir. Vincent Gruis [TUDelft & Hogeschool Utrecht] Ir. Cor Snoeijs [bestuurder

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Hoe sterk zijn uw samenwerkingsketens?

Hoe sterk zijn uw samenwerkingsketens? Hoe sterk zijn uw samenwerkingsketens? Onderzoek naar ketensamenwerking in de corporatiesector Rotterdam, april 2011 Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft Drs. Ing. Gerard van Bortel Drs.

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN!! MASTER THESIS MSRE AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE AUGUSTUS 2014!! AUTEUR: ING. J.P. (JOEY) VAN NIFTRIK Titel Ondertitel Gedragseconomie

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement?

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Master Thesis Master of Real Estate Kees Konings Tias Nimbas Business School 15

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport Stichting Goed Wonen Gemert-Bakel Visitatierapport Utrecht, maart 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A. Koopmanschap

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie