INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 3. 2 Resultaten en ambities huisvesting vergunninghouders 3/4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 3. 2 Resultaten en ambities huisvesting vergunninghouders 3/4"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE blz. 1 Inleiding 3 2 Resultaten en ambities huisvesting vergunninghouders 3/4 3 Huisvesting vergunninghouders eerste halfjaar 2007 en 5 voortschrijdende jaarprognose 4 Rijksvergoedingen in kader van Zorgwet VVTV 5/6 5 Informatie en voorlichting 6/7 Bijlagen A Opgave nog te realiseren taakstellingen t/m 30 juni 2007 B Contactpersonen per provincie/plusregio 2

2 1 Inleiding In deze circulaire informeer ik u, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de taakstelling huisvesting vergunninghouders voor de periode van 1 januari t/m 30 juni De inhoud van deze circulaire is met de VNG, het IPO en de WGR-Plusregio s afgestemd. Tevens stel ik u op de hoogte van een aantal zaken dat voor u van belang is bij de uitvoering van de huisvestingstaakstelling. 2 Resultaten huisvesting vergunninghouders Tijdens het bestuurlijk overleg van 18 oktober 2006 zijn de tot dan bereikte resultaten met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders besproken en is van gedachten gewisseld over de omstandigheden waaronder de uitvoering van de taakstelling gedurende de afgelopen periode heeft plaatsgevonden en zijn de gezamenlijke ambities uitgesproken. Onderstaand ga ik hierop in. Huisvesting vergunninghouders Met instemming is door alle ketenpartners geconstateerd dat het beeld rond de realisering van de huisvestingstaakstelling de afgelopen periode over het algemeen positief is; het is verheugend dat sprake is van een ontwikkeling in de goede richting. Waardering is uitgesproken voor de gezamenlijke inspanningen die alle betrokken partijen hebben geleverd om tot deze resultaten te komen. Zo zijn dank zij de goede prestaties van de gemeenten en corporaties gedurende het eerste halfjaar van 2006 in totaal vergunninghouders gehuisvest. Bij een opgelegde taakstelling voor deze periode van personen is de achterstand op 1 juli 2006 teruggedrongen tot per saldo nog te huisvesten personen. Hoewel nog (te) veel gemeenten met een achterstand te kampen hebben, is wel het aantal gemeenten met een achterstand aanzienlijk verminderd; op 1 juli 2006 hadden 214 gemeenten nog een achterstand van meer dan één taakstellingsomvang. Er moeten echter tot eind december 2006 en daarna ook de nodige ex-asielzoekers die een vergunning tot verblijf in Nederland krijgen worden gehuisvest. Overeengekomen is dat de aandacht voor en de uitvoering van het huisvestingsproces niet dient te verslappen. Van gemeenten wordt een lange termijn aanpak rond de huisvesting van vergunninghouders verwacht, waarbij prestatieafspraken met corporaties en woningbouwprogrammering een belangrijke rol spelen. Hierbij is het nodig dat verankerd wordt dat in de toekomst voldoende woonruimte voor vooral alleenstaande vergunninghouders beschikbaar komt. Uitplaatsing vergunninghouders Ten aanzien van de omstandigheden waaronder de uitvoering van de taakstelling tot op heden heeft plaatsgevonden is naar voren gebracht dat sinds lange tijd het aantal vergunninghouders, dat in de opvang op uitplaatsing naar een gemeente wacht, is teruggedrongen tot het met het COA overeengekomen ambitieniveau. Hierbij is aan de orde gekomen dat in structurele zin als gevolg van een succesvolle effectuering van rijksbeleid en in tijdelijke zin door een verminderde behandeling van asielaanvragen gedurende de afgelopen maanden het aantal vergunningverleningen ten opzichte van eerdere prognoses is afgenomen. Hierdoor is sprake van een krimpend aantal vergunninghouders in de opvang, hetgeen de matching van aangeboden woonruimte met de vergunninghouder voor het COA op zich lastiger kan maken. De afname van de voorraad kan er toe leiden, dat in tegenstelling tot voorheen, toen de omvang van de populatie massaler was, niet in alle gevallen, op ieder moment, voor iedere gemeente die een woonruimteaanbod doet, ook per direct een geschikte vergunninghouder beschikbaar is. De samenstelling van de groep wisselt bovendien dagelijks en het kan dus voorkomen dat er op dat moment niet door het COA aan het huisvestingsaanbod kan worden 3

3 voldaan. Er is echter over het algemeen geen sprake van een tekort aan vergunninghouders. Het COA is er tot nu toe in geslaagd voor alle aangeboden woonruimten tijdig een plaatsingsvoorstel te doen. Bij de contingentsafspraken kan wel spelen dat het aanbod van vergunninghouders in de tijd enigszins getemporiseerd dient te worden; indien het geval zal zijn, zal hierover door het COA uiteraard tijdig met de betreffende gemeente gecommuniceerd en afgestemd worden. Eveneens is gesproken over het ontbreken van de zgn. pasjes ten tijde van de afronding van het bemiddelingsproces door het COA. Deze problematiek is verminderd, nadat de IND de nodige verbetermaatregelen heeft getroffen; het aantal meldingen en de looptijd ervan zijn tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. Gewerkt wordt aan het oplossen van de nog resterende knelpunten. Geconstateerd is dat ook het aantal woningweigeringen van het door het COA uitgevoerde bemiddelingsproces in de loop der tijd is afgenomen; naar voren is gebracht dat deze huisvestingsproblematiek op grond van het recht op vrije vestiging in Nederland nooit volledig uit te bannen zal zijn. Te verwachten is, dat door het per 1 juli 2006 door het COA geïntroduceerde zgn. digitale aanbodmodel het aantal weigeringen verder zal teruglopen. Hoewel deze naar voren gebrachte aspecten arbeidsintensief zijn en ontmoedigend kunnen zijn voor de bij de uitvoering van het huisvestingsbeleid van vergunninghouders betrokken organisaties en de nodige inzet en doorzettingsvermogen vragen, is bevestigd dat bovengenoemde knelpunten op zich geen verklaring voor het niet kunnen realiseren van de gemeentelijke taakstelling zijn; wel kan sprake zijn van enige vertraging bij het realiseren van de huisvestingstaakstelling. Nu het aanbod van vergunninghouders terugloopt en het COA en de gemeenten meer op elkaar zijn aangewezen, is overeengekomen dat bij het uitplaatsen en huisvesten van vergunninghouders meer maatwerk zal worden geleverd. Hierbij is uiteraard een tijdige en goede onderlinge wisselwerking onontbeerlijk; bij zich aandienende knelpunten dient gezamenlijk aan een constructieve oplossing te worden gewerkt. Gezamenlijke ambities Alle ketenpartners hebben de ambitie uitgesproken de opgaande lijn in de realisatiecijfers tot aan de wettelijke niveaus te zullen continueren. Voor de gemeenten zijn hierbij de volgende ambities uitgesproken: 1. Elke gemeente realiseert de taakstelling per het einde van het betreffende kalenderhalfjaar. 2. Elke gemeente, die dat om volkshuisvestelijke of ruimtelijke reden niet kan, zoekt actief en tijdig naar partner(s) voor herverdeling. Voor de toezichthouders gelden de volgende ambities: 3. Elke toezichthouder formuleert met betrekking tot de realisering van de taakstelling een nietnegatief (nul of hoger) saldo van de gemeentelijke resultaten binnen het werkgebied. 4. Elke toezichthouder zet pro-actief en stimulerend flankerend instrumentarium in. 5. Elke toezichthouder oefent druk uit, opdat elke gemeente tijdig haar (herverdeelde) taakstelling realiseert. 6. Elke toezichthouder richt zich met nog grotere druk op notoir achterlopende gemeenten. 7. Elke toezichthouder reageert in beginsel positief op verzoeken tot herverdeling van de taakstelling. Met betrekking tot VROM zijn er de volgende ambities: 8. De VROM-Inspectie betrekt bij de beoordeling van de prestaties van toezichthouders nietverwijtbare externe omstandigheden. 9. De VROM-Inspectie ondersteunt (samen met het COA) elke toezichthouder met een majeure achterstand. 10. De VROM-Inspectie draagt samen met VNG, IPO en Plus-regio s good-practices uit en biedt ook andere ondersteuning. 11. VROM reageert snel op elke melding van gemeente of toezichthouder over onderpresteren van een corporatie. 4

4 3 Huisvesting vergunninghouders eerste halfjaar 2007 en voortschrijdende jaarprognose Huisvestingstaakstelling voor het eerste halfjaar van 2007 In de Staatscourant (2006, nr. 199) van 12 oktober 2006 is de prognose van het aantal te huisvesten vergunninghouders bekend gemaakt. De nieuwe taakstelling voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2007 bedraagt te huisvesten vergunninghouders. Deze taakstelling voor de komende periode is berekend aan de hand van het aantal nieuwe personen dat een verblijfsvergunning krijgt en het aantal vergunninghouders dat naar verwachting op 1 januari 2007 nog in de opvang verblijft om te worden uitgeplaatst. Ook bij deze nieuwe taakstelling is het zo dat niet-gerealiseerde huisvestingsplaatsen uit vorige perioden onverminderd van kracht blijven. Deze plaatsen moeten alsnog worden geleverd en dienen derhalve te worden betrokken bij het voor de eerste helft van 2007 totaal aantal te huisvesten vergunninghouders. Gezien het huidige tempo van realisering is te voorzien dat de achterstand groter zal zijn dan ten tijde van bovengenoemde publicatie is geprognosticeerd. Ik verzoek de gemeenten die op 1 januari 2007 een achterstand op de taakstelling hebben hiermee nadrukkelijk bij de gehele taakstellingopdracht voor het eerste halfjaar van 2007 rekening te houden. Opgave realisering taakstelling per gemeente tot en met juni 2007 Voor de uitwerking naar het gemeenteniveau verwijs ik u naar Bijlage A. In de tweede kolom is voor uw gemeente de nieuwe huisvestingstaakstelling voor de eerste helft van 2007 weergegeven. In de vierde kolom is - per de stand van 1 november aangegeven hoeveel huisvestingsplaatsen uw gemeente nog tot en met 30 juni 2007 dient te realiseren. Voortschrijdende prognose In de bovengenoemde publicatie in de Staatscourant is ook de zgn. voortschrijdende prognose bekend gemaakt. Naar verwachting dienen gedurende het tweede halfjaar van nieuwe vergunninghouders in de gemeenten te worden gehuisvest. De prognoses zijn gebaseerd op het moment van de analyse (september 2006) voorhanden zijnde gegevens. Ik maak u erop attent dat zich nadien voorgedaan hebbende nieuwe beleidsontwikkelingen consequenties kunnen hebben voor de omvang van de huisvestingstaakstelling. Ook wijs ik u erop dat in deze prognose geen rekening is gehouden met mogelijke nog voorafgaande aan deze periode na te komen gemeentelijke huisvestingsverplichtingen. 4 Rijksvergoedingen in kader van de Zorgwet VVTV Met de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 is de Zorgwet VVTV ingetrokken. Op grond van de Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000 vervalt het recht op verstrekkingen krachtens de Zorgwet VVTV echter pas nadat de ex -VVTV er uitgeprocedeerd dan wel rechtmatig verwijderbaar is. Daardoor blijft de Zorgwet VVTV doorlopen zolang er VVTV ers in procedure zijn en in het kader van deze procedure rechtmatig in Nederland verblijven en ontvangt de gemeente gedurende de periode dat de zorgplicht doorloopt de rijksvergoedingen op grond van artikel 24, eerste lid, van de Zorgwet VVTV. Deze rijksvergoedingen worden jaarlijks op grond van artikel 29 van deze wet aangepast. De bekendmaking van de rijksvergoedingen per 1 januari 2007 is in de Staatscourant (nr. 213 van 1 november 2006) gepubliceerd. 5

5 De rijksvergoedingen per maand zijn met ingang van 2007 als volgt vastgesteld: Rijksvergoeding personen 18 jaar of ouder 655,50 666,65 Waaronder - persoonlijke toelage 232,30 236,25 - gemeentelijk aandeel 423,20 430,40 Rijksvergoeding personen < 18 jaar 239,70 243,80 waaronder - persoonlijke toelage 70,95 72,15 - gemeentelijk aandeel 168,75 171,65 5 Informatie en voorlichting Contactpersonen Voor informatie en vragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de betrokken instanties in de provincies en plusregio s, zoals deze in bijlage B zijn opgenomen. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Voor informatie en vragen over de uitvoering van de taakstelling huisvesting vergunninghouders en de beëindiging van de voorzieningen in het kader van de Zorgwet VVTV kunt u contact opnemen met de helpdesk van het COA, te bereiken onder telefoonnummer Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Voor informatie en vragen over de stand van zaken en afgifte van asielgerelateerde verblijfsvergunningen en documenten kunt u contact opnemen met het IND-servicebureau, telefoonnummer , keuzeoptie 2 (asiel) of keuzeoptie 5 (bureau documenten). Stafdirectie Coördinatie Vreemdelingenketen (SCV) Voor informatie van beleidsmatige aard kunt u terecht bij het ministerie van Justitie, Stafdirectie Coördinatie Vreemdelingenketen (SCV), te bereiken onder telefoonnummer Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen: - Vereniging van Nederlandse Gemeenten - Interprovinciaal Overleg - Centraal Orgaan opvang asielzoekers - Immigratie- en Naturalisatiedienst - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Aedes vereniging van woningcorporaties - VluchtelingenWerk Nederland 6

6 - Divosa, Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid - Ministerie van Justitie - Ministerie van Justitie - Ministerie van Justitie - Ministerie van Justitie DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE, 7

Datum 1 april 2009 Onderwerp Beantwoording vragen van het lid De Krom (VVD) over de huisvesting van asielzoekers

Datum 1 april 2009 Onderwerp Beantwoording vragen van het lid De Krom (VVD) over de huisvesting van asielzoekers > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Overzicht voorlichting en contactpersonen Bijlage B

Overzicht voorlichting en contactpersonen Bijlage B Overzicht voorlichting en contactpersonen Bijlage B Contactpersonen Voor informatie en vragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de betrokken instanties in de provincies

Nadere informatie

Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen: - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen: -  Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bijlage B Overzicht voorlichting en contactpersonen Contactpersonen Voor informatie en vragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de betrokken instanties in de provincies,

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk. Bijeenkomst over vergunninghouders, op 30 september 2015

Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk. Bijeenkomst over vergunninghouders, op 30 september 2015 Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk Bijeenkomst over vergunninghouders, op 30 september 2015 Actueel onderwerp Overzicht 1. Van vluchteling naar vergunninghouder 2. Ketenpartners 3. Huidige situatie

Nadere informatie

Overzicht voorlichting en contactpersonen Bijlage B

Overzicht voorlichting en contactpersonen Bijlage B Overzicht voorlichting en contactpersonen Bijlage B Contactpersonen Voor informatie en vragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de betrokken instanties in de provincies

Nadere informatie

Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen: - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen: -  Vereniging van Nederlandse Gemeenten Overzicht voorlichting en contactpersonen Bijlage B Contactpersonen Voor informatie en vragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de betrokken instanties in de provincies,

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk, 30 september Informatie statushouders, asielzoekers en vluchtelingen

Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk, 30 september Informatie statushouders, asielzoekers en vluchtelingen Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk, 30 september 2015 Informatie statushouders, asielzoekers en vluchtelingen Actueel onderwerp Overzicht 1. Platform Opnieuw Thuis 2. Van vluchteling naar vergunninghouder

Nadere informatie

Aan de bestuurders van de leden van het Platform Opnieuw Thuis

Aan de bestuurders van de leden van het Platform Opnieuw Thuis Aan de bestuurders van de leden van het Platform Opnieuw Thuis 28 mei 2015 Betreft: Voortgangsrapportage Huisvesting vergunninghouders en werkzaamheden Projectteam Opnieuw Thuis Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen.

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2015 Portefeuillehouder: F.H.T. Langeveld Datum: 29 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling Zoals algemeen bekend, is de huisvestingstaakstelling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

Handreiking realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden

Handreiking realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden www.vrom.nl Handreiking realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden voor gemeenten en toezichthouders Handreiking realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden voor gemeenten

Nadere informatie

Plan van aanpak Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden. Gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Oktober 2014

Plan van aanpak Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden. Gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Oktober 2014 Plan van aanpak Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden Gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 1.1 Achtergrond taakstelling...2 1.2 Aanleiding plan

Nadere informatie

Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen: - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen: -  Vereniging van Nederlandse Gemeenten Overzicht voorlichting en contactpersonen Bijlage B Contactpersonen Voor informatie en vragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de betrokken instanties in de provincies,

Nadere informatie

Rapport. Onderzoek uit eigen beweging naar het handelen van het College voor Zorgverzekeringen te Diemen en de Sociale verzekeringsbank te Amstelveen.

Rapport. Onderzoek uit eigen beweging naar het handelen van het College voor Zorgverzekeringen te Diemen en de Sociale verzekeringsbank te Amstelveen. Rapport Onderzoek uit eigen beweging naar het handelen van het College voor Zorgverzekeringen te Diemen en de Sociale verzekeringsbank te Amstelveen. Datum: 19 september 2013 Rapportnummer: 2013/124 1

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum: 21 januari 2015. Aan de voorzitter van de raad. Steller vragen: J.B. van der Pauw

SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Datum: 21 januari 2015. Aan de voorzitter van de raad. Steller vragen: J.B. van der Pauw SCHRIFTELIJKE VRAGEN Datum: 21 januari 2015 Aan de voorzitter van de raad Steller vragen: J.B. van der Pauw Onderwerp : Financieel passende huisvesting voor vergunninghouders Het college wordt verzocht

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

*Z00A1DB41F4* documentnr.: INT/C/14/11864 zaaknr.: Z/C/14/12455

*Z00A1DB41F4* documentnr.: INT/C/14/11864 zaaknr.: Z/C/14/12455 *Z00A1DB41F4* documentnr.: INT/C/14/11864 zaaknr.: Z/C/14/12455 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Plan van aanpak taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlage 6. Paragraaf 2 vermeldt de conclusies. In paragraaf 3 staat een uitgebreidere toelichting.

Bijlage 6. Paragraaf 2 vermeldt de conclusies. In paragraaf 3 staat een uitgebreidere toelichting. Rapportage taakstelling huisvesting vergunninghouders en verblijfsgerechtigden in de eerste helft in de regio Alkmaar (mede op basis van gemeentelijke rapportages aan toezichthouder eerste helft ; opgesteld

Nadere informatie

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer,

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer, Antwoordnummer 10275, 2280 WB Rijswijk Centraal Orgaan opvang asielzoekers Uitvoeringsorganisatie Rvb De Vrouwenopvang telefoon (0800) 020 10 51 fax (070) 37 27 686 postadres antwoordnummer 10275 2280

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Plan van aanpak huisvesting statushouders. Aanleiding

Plan van aanpak huisvesting statushouders. Aanleiding Plan van aanpak huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/434

Raadsvoorstel 2003/434 Raadsvoorstel 2003/434 Onderwerp Portefeuillehouder H. Tuning Commissie Samenleving en Welzijn Datum 4 november 2003 Raadsvergadering 11 december 2003 Samenvatting Op 25 september jl. nam de Raad een motie

Nadere informatie

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff,

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff, De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Dijkhoff, In 2014 ontving de Nationale ombudsman 36.278 verzoeken van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Toezending Halfjaarrapportage taakstelling huisvesting statushouders

Gemeente Delft. Onderwerp Toezending Halfjaarrapportage taakstelling huisvesting statushouders Wijk- en Stadszaken Sector Maatschappelijke Ontwikkeling Programma Wonen Zorg en Welzijn Gemeente Delft Barbarasteeg 2 2611 BM Delft Bankrekening BNG 28.50 01 787. t.n.v. de gemeente Delft. Retouradres

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) 17 maart 2016 Wonen Er zijn momenteel

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd M35J-1 / 06A Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning asiel voor

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen: - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen: -  Vereniging van Nederlandse Gemeenten Overzicht voorlichting en contactpersonen Bijlage B Contactpersonen Voor informatie en vragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de betrokken instanties in de provincies,

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze folder?

Waarom krijgt u deze folder? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze folder? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2067 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Tekst geldend op: 29-11-2007) Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Gelet op artikel 12 van de Wet Centraal Orgaan

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar A. Hamersma, (t.a.v. A. Hamersma)

Behandelend ambtenaar A. Hamersma, (t.a.v. A. Hamersma) Vergadering: 15 april 2008 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Krediet noodopvang

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over Problemen bij woningbehoefte door toename asielzoekers

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over Problemen bij woningbehoefte door toename asielzoekers Statenfractie Partij voor de Vrijheid mw. J.C. Kardol Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) Wonen Er zijn momenteel veel landen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Regie Vreemdelingenketen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 850 24 november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 november 2008, nr. 5557004/08, houdende bepalingen

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00359 OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Arno van Kempen, Kees van Velzen Onderwerp Beantwoording

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Open aanbodmodel voor gepardonneerden buiten COA-opvang Handleiding voor gemeenten en maatschappelijke organisaties

Open aanbodmodel voor gepardonneerden buiten COA-opvang Handleiding voor gemeenten en maatschappelijke organisaties Open aanbodmodel voor gepardonneerden buiten COA-opvang Handleiding voor gemeenten en maatschappelijke organisaties Aanleiding om aanbodmodel open te stellen Bij de start van de Regeling bevond de helft

Nadere informatie

Handreiking. realisatie huisvesting verblijfsgerechtigden. vanaf 1 oktober 2012

Handreiking. realisatie huisvesting verblijfsgerechtigden. vanaf 1 oktober 2012 Handr Handr Handreiking realisatie huisvesting verblijfsgerechtigden vanaf 1 oktober 2012 oktober 2012 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgesteld door ir. R.M.

Nadere informatie

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 JU Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2003/18 Aan: de Korpschefs Politieregio s de Korpsbeheerders Politieregio s de Bevelhebber

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2010/1571-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 20 juli 2010 van Philips Stralingsbeschermingsdienst

Nadere informatie

Personen met de vergunning op basis van discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris met een tijdelijk doel

Personen met de vergunning op basis van discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris met een tijdelijk doel Overzicht vragen en antwoorden over de bijdrage voor de maatschappelijke begeleiding 1. Voor wie is de vergoeding voor maatschappelijke begeleiding voor gemeenten bedoeld? Gemeenten ontvangen de vergoeding

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 2.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen: - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen: -  Vereniging van Nederlandse Gemeenten Overzicht voorlichting en contactpersonen Bijlage B Contactpersonen Voor informatie en vragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de betrokken instanties in de provincies,

Nadere informatie

Afdeling kwartaal 1

Afdeling kwartaal 1 1 6. 0 0 0 3 0 3 0 Afdeling 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG) gedurende het jaar Uit het budget BUIG wordt algemene

Nadere informatie

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016

Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Openbaar Onderwerp Huisvesting en begeleiding vergunninghouders 2016 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer BW-01501 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening aan Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning Asielbeleid Rijksoverheid.nl pagina 1 van 5

Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning Asielbeleid Rijksoverheid.nl pagina 1 van 5 Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning Asielbeleid Rijksoverheid.nl pagina 1 van 5 Rijksoverheid Home Alle onderwerpen Asielbeleid As i e I b e I e i d [/onden«erpen/asielbeleid] Huisvesting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Vraag en antwoord subsidieregeling huisvestingsvoorziening

Vraag en antwoord subsidieregeling huisvestingsvoorziening Vraag en antwoord subsidieregeling huisvestingsvoorziening Huisvestingsvoorziening en taakstelling 1 Wij willen in onze gemeente de regeling huisvestingsvoorziening gebruiken om 50 vergunninghouders te

Nadere informatie

Vraag en antwoord subsidieregeling huisvestingsvoorziening

Vraag en antwoord subsidieregeling huisvestingsvoorziening Vraag en antwoord subsidieregeling huisvestingsvoorziening Huisvestingsvoorziening en taakstelling 1 Wij willen in onze gemeente de regeling huisvestingsvoorziening gebruiken om 50 vergunninghouders te

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/330

Rapport. Datum: 24 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/330 Rapport Datum: 24 oktober 2002 Rapportnummer: 2002/330 2 Klacht Verzoeker, een toegelaten vluchteling, klaagt over de wijze waarop het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), bij brief van 11 februari

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Colleges van B&W van de Zuid-Hollandse gemeenten

Gedeputeerde Staten. Colleges van B&W van de Zuid-Hollandse gemeenten Gedeputeerde Staten Contact dhr. K.Spannenburg T 070-4418082 E kp.spannenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LPDen Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum Colleges van B&W van

Nadere informatie

Taskforce Huisvesting Statushouders

Taskforce Huisvesting Statushouders Taskforce Huisvesting Statushouders Thuisgeven met Vaart en Visie Tussentijdse evaluatie, februari 2009 Inleiding.. p. 3 Hoofdstuk 1: Conclusies en aanbevelingen p. 4 Hoofdstuk 2: Aanjagen en vaart houden.

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d. van Gedeputeerde Staten op vragen van H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d. 4 september 2015) Nummer 3075 Onderwerp Zorg om opvang vluchtelingen Aan de leden van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AAM/ASAM/04/18196

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage AAM/ASAM/04/18196 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen: - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen: -  Vereniging van Nederlandse Gemeenten Overzicht voorlichting en contactpersonen Bijlage B Contactpersonen Voor informatie en vragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de betrokken instanties in de provincies,

Nadere informatie

Regeling informatieverstrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2006

Regeling informatieverstrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2006 JU Regeling informatieverstrekking Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2006 Regeling van 1 mei 2006 betreffende de informatieverstrekking tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Minister voor

Nadere informatie

Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2013)

Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2013) 32 271 Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2013) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24010 30 december 2011 Regeling van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 23 december 2011, nr. 2011-2000589459,

Nadere informatie

Onze Minister kan het op grond van artikel 2 verschuldigde bedrag invorderen bij dwangbevel.

Onze Minister kan het op grond van artikel 2 verschuldigde bedrag invorderen bij dwangbevel. Regels betreffende het verhaal van kosten wegens het niet voldoen aan de taakstelling inzake het huisvesten van vergunninghouders (Wet kostenverhaal huisvesting vergunninghouders) VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Programma A avond 31 januari 2017

Programma A avond 31 januari 2017 Programma A avond 31 januari 2017 - Aanleiding en korte terugblik - Stand van zaken - Een aantal leefgebieden uitgelicht - Het woord is aan Danielle Stolwijk en Muhammed Damairyah - Presentatie van Kaveh

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 588 Besluit van 11 november 2004 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de wijziging van de definitie van proces-uren

Nadere informatie

2. Wat zijn GZZA-ers?

2. Wat zijn GZZA-ers? Onderwerp: RIB huisvesting statushouders (15R.00665) Betreft: Technische vragen d.d. 15 november 2015 van D66 (H. Hoogeveen) Datum: 18 november 2015 Auteur: C. Kraan, team Onderwijs, Welzijn en Zorg 1.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65549 16 november 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 30 oktober 2017, nummer 2132996,

Nadere informatie

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN

180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 180. BIJSTAND AAN VREEMDELINGEN 1. ALGEMEEN 1.1 Intro Artikel 11 WWB geeft aan dat in een aantal gevallen de hier te lande verblijvende vreemdeling met de Nederlander wordt gelijkgesteld. Hierdoor is aanspraak

Nadere informatie

Nota van B&W. Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM moet zijn ingediend.

Nota van B&W. Bijgaand treft u de aanvraag/prognose aan, die vóór 15 december a.s. bij het ministerie VROM moet zijn ingediend. Nota van B&W Onderwerp Aanvraag Inburgering Pardonners (regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet) Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115744 E-mail: jmeer@haarlem.nl

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 juni 2000 Rapportnummer: 2000/224

Rapport. Datum: 21 juni 2000 Rapportnummer: 2000/224 Rapport Datum: 21 juni 2000 Rapportnummer: 2000/224 2 Klacht Op 12 januari 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Altforst, met een klacht over een gedraging van de Immigratie-

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201010673/1 A/1. Datum uitspraak: 25 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Regie Vreemdelingenketen

Nadere informatie

De Dienst Terugkeer en Vertrek. De professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid

De Dienst Terugkeer en Vertrek. De professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid De Dienst Terugkeer en Vertrek De professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid Inhoudsopgave De Dienst Terugkeer en Vertrek 3 De vreemdelingenketen 6 De werkwijze 8 De organisatie 12 De primaire partners

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

provincie GELDERLAND Afschrift: Gemeente Elburg T.a.v. de gemeenteraad Postbus AB ELBURG

provincie GELDERLAND Afschrift: Gemeente Elburg T.a.v. de gemeenteraad Postbus AB ELBURG Afschrift: T.a.v. de gemeenteraad 3 Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Aalten Postadres Postbus 9090 6800 GX Aalten T.a.v. het college telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 7924

BIS BenW adviezen - 7924 _ BIS BenW adviezen - 7924 _ De eerste volzin geldt ook voor uitgenodigde asielzoekers die direct na aankomst in Nederland zich in Weert vestigen en voor wie de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvestiging

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen

Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen 1 Vreemdelingencirculaire 2000 Deel A Modellen Versies 1 geldend per 1 april 2013 MigratieWeb ve13000666 Bijgewerkt sinds tekst per 1 januari 2013 (ve13000300) met WBV 2013/4 (ve13000622). [ Voor Bonaire,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8529 28 maart 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 maart 2014, nummer WBV 2014/10, houdende

Nadere informatie

Huisvesting van woningzoekenden in opvanghuizen

Huisvesting van woningzoekenden in opvanghuizen > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de colleges van burgemeester en wethouders Huisvesting van woningzoekenden in opvanghuizen Directie, Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de subsidiering van de Stichting Vluchtelingenwerk

Raadsbijlage Voorstel inzake de subsidiering van de Stichting Vluchtelingenwerk gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbij lage nummer 23 lnboeknummer oxuoo3334 Beslisdatum BikW ss januari soos Dossiernummer so4.sox Raadsbijlage Voorstel inzake de subsidiering

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting. Datum b&w-vergadering: 9 februari 2016

Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting. Datum b&w-vergadering: 9 februari 2016 eente Overbetuwe O INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 16inf00018 Datum advies: 10 februari 2016 Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders Kennis nemen van: Voortgangsnotitie

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/3675 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Huisvesting vergunninghouders

Huisvesting vergunninghouders UITGEBREIDE HANDREIKING september 2016 Huisvesting vergunninghouders Interessant voor alle betrokkenen bij de huisvesting van vergunninghouders In het bijzonder geschikt voor nieuwe medewerkers en nieuwe

Nadere informatie

Beleidskader. Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015

Beleidskader. Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015 Beleidskader Toezicht huisvesting vergunninghouders 2015 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Groningen in de vergadering van 10 november 2015 1 Beleidskader provincie Groningen voor het toezicht op

Nadere informatie

>HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS< VAN VLUCHTELING NAAR BUURTGENOOT. UITGEBREIDE HANDREIKING juli 2015. Huisvesting vergunninghouders

>HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS< VAN VLUCHTELING NAAR BUURTGENOOT. UITGEBREIDE HANDREIKING juli 2015. Huisvesting vergunninghouders >HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS< VAN VLUCHTELING NAAR BUURTGENOOT UITGEBREIDE HANDREIKING juli 2015 Huisvesting vergunninghouders Interessant voor alle betrokkenen bij de huisvesting van vergunninghouders

Nadere informatie

Taskforce Huisvesting Statushouders

Taskforce Huisvesting Statushouders Taskforce Huisvesting Statushouders Eindrapportage Taskforce Huisvesting Statushouders 6 oktober 2009 Inleiding.. p. 3 Hoofdstuk 1: Conclusies en aanbevelingen p. 4 Hoofdstuk 2: De eindstand van het Land

Nadere informatie

Aanvullend beleidskader voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden.

Aanvullend beleidskader voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden. Aanvullend beleidskader voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden. Toelichting. Met het inwerkingtreden van de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) zal het stelsel van interbestuurlijk toezicht

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00761

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00761 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00761 OPSCHRIFT Vergadering van 28 oktober 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Arno van Kempen Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie