Schoolfilosofie. KCGI's missie en doelprincipes !"#$%&'()*+#$#',

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolfilosofie. KCGI's missie en doelprincipes !"#$%&'()*+#$#',"

Transcriptie

1 De eerste hogeschool in Japan voor IT professionals!"#$%&'()&*(+&(,-./-&012&&1* Het Kyoto College voor Masteropleidingen Informatica (KCGI :The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) Studeer IT op het hoogste niveau in Kioto, Japan Inlichtingen: Toelatingsafdeling, Kyoto College voor Masteropleiding Informatica!"#$%$&$'(%)*%+,-(."/$&0(+&1."23(4(" ":$;$% 6?86+H??+?88"BI((J"4(*<$43%KL$MI3*LE De Eerste en Enige!

2 !"#$%&'())*&+,-)#.,+#/&&0#+*.(,1#2(# 31-2*.(%(+#*+#4(#56# )(32&%!"#$"%&'"&())*+$,-.%-&(.%&/","%012.3&"%&,"12%)4)-$"5& )36"*7"4$87"&,"12%)4)-$012"&$%%)(.,$"0&"%&*.'$1.4"& -4)9.4$0.,$"&"%&'"&7)60,&(.%&2",&,$8'3"*7&/..*$%& 1)63+,"*0&.4)6,"-"%/))*'$-&#$8%5&",1:;&(.%&'"& *"1"%,"&8.*"%5&/)*',&"*&0,""'0&6""*&("*/.12,&(.%&2",& )%'"*/$80&())*&<=&3*)>"00$)%.40&(.%&2))-&%$(".+&'$"& 2+%&%+,&7+%%"%&9"/$8#"%&$%&'"&?$%,"*%.,$)%.4";& 0.6"%4"($%-: $%>)*6.,$"&"%&6.%.-"6"%,;&$0&2",&..%,.4&2)-"012)4"%& "%&+%$("*0$,"$,"%&'.,&'"&+$,'.-$%-&..%7)%&)6& %+&,)"&#)&-)"'&.40&%+4&-"/""0,: B6&'"#"&0$,+.,$"&,"&'))*9*"7"%&$0&$%&.3*$4&CDDE&2",& FA),)&G)44"-"&())*&H.0,"*)34"$'$%-&<%>)*6.,$1.& )3-"*$12,&.40&I.3.%J0&""*0,"&"%&"%$-"&$%0,$,++,&'.,&""%& 3*)>"00$)%"4"&6.0,"*)34"$'$%-&<=&..%9$"',:& K",&FG!<&7.%&0,"+%"%&)3&'"&,*.'$,$"0&"%&3*"0,.,$"0&(.%& 2",&""*0,"&1)63+,"*)%'"*/$80$%0,$,++,&$%&I.3.%5&2",& FA),)&G)63+,"*&!.7+$%5&'.,&.4&6""*&'.%&LD&8..*&#$8%& ("*'$"%0,"%&2"">,&9"/"#"%&9$8&2",&)34"$'"%&(.%& $%>)*6.,$"("*/"*7$%-0$%-"%$"+*0&'$"&..%&'"&9"2)">,"0& (.%&'"&$%'+0,*$"&()4')"%:&FG!<&$634"6"%,""*,&))7& -"9.0""*'&)3&-4)9.4"&)%'"*/$80%",/"*7"%&6",& +%$("*0$,"$,"%&(.%&)("*&'"&2"4"&/"*"4'5&$%14+0$">&2",& M)12"0,"*&<%0,$,++,&())*&="12%)4)-$":&="("%0&2"">,&2",& FG!<&))7&3*)-*.66.J0&9",*">>"%'"&6.%.-"6"%,&"%& 9"2""*&$%&2..*&..%9)'N&FG!<&1+4,$(""*,&,)34"$'"*0&$%&'"& 0"1,)*&(.%&'"&,)"-"3.0,"&<=5&#).40&<=&3*)>"00$)%.40&(.%& 2))-&%$(".+&"%&'.%&())*.4&<=&'$*"1,)*0:&K",&$0&6)"$4$87& )6&())*&'$,&0))*,&3)0$,$"0&2",&%)'$-"&)%'"*/$80&,"& )%,(.%-"%&9$8&,*.'$,$)%"4"&)%'"*#)"70-"*$12,"& +%$("*0$,"$,"%:&!"#$%&'()*+#$#', Schoolfilosofie Specialisten in de toegepaste IT voortbrengen die met creativiteit en een hoog niveau van praktische vaardigheden aan de behoeftes van de samenleving en dit huidige tijdperk kunnen voldoen, om ons zo naar de volgende generatie te leiden. KCGI's missie en doelprincipes De missie van het KCGI is om te beantwoorden aan de nood voor divers personeel van hoog niveau van deze IT-samenleving, en daarbij bij te dragen aan de realisatie van een informatiegerichte samenleving van hoog niveau, en ook om bij te dragen tot het herstel van de Japanse economie door het beschikbaar maken van IT professionals van hoog niveau, die uitgebreide kennis en een hoog niveau van vaardigheden bezitten buiten het conventionele kader, en die zich ook internationaal richten in dit komende tijdperk waarin informatietechnologie alomtegenwoordig wordt. Ons doel is om ons aan te blijven passen aan ontwikkelingen in de informatietechnologie en daarbij aansluitende technologieën, en onderwijs aan te bieden betreffende theoretisch en praktische technologieën in academische onderwerpen gerelateerd met wetenschap, technologie en zakenbeheer, om professionals van hoog niveau op te leiden. The domein van IT (ICT*) is een een geïntegreerd domein dat de studie van informatie en management inhoudt. De applicaties van IT zijn complex en uitgebreid, en de vraag van de industrie voor personeel dat in dit domein kan uitblinken wordt steeds groter en meer divers. Het traditionele onderwijssysteem van enkel conventionele onderzoeksgerichte universiteiten voor ingenieursstudies dat voorheen was toevertrouwd met de verantwoordelijkheid om personeel op te leiden voor het domein van IT (ICT) om te beantwoorden aan de vraag van de industrie voor divers personeel, kon niet aan de verwachtingen voldoen. De opleiding van competent personeel van uiterst diverse achtergronden tot IT (ICT) professionals van hoog niveau is nodig voor de toekomstige groei van de industrie en Japanse economie, Daarom is het beleid van KCGI om ambitieuze studenten te verwelkomen van zo divers mogelijke achtergronden (niet enkel ingenieurs), om zo de professionals op te kunnen leiden die de IT (ICT) industrie nodig heeft. ICT: Informatie- en Communicatietechnologie * -

3 Een KCGI opleid ing The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics Kyoto College voor Masteropleiding Informatica CEO en professor Kyoto Joho Gakuen professor aan het KCGI Wataru Hasegawa Bachelor in Letteren, Waseda Universiteit Master in Onderwijs, Master in Letteren, Columbia Universiteit, VS Voorzitter, Kioto Prefecturale Vereniging voor Informatie Industrie Beheerder & Voorzitter, All Nippon Federatievereniging voor Informatie Industrie Beheerder, Japanse (Nippon) Vereniging voor Informatiesystemen Awards, Minister van Onderwijs, Cultuur, Sport Thailand (Tweemaal) Minister van Onderwijs Award van de Republiek van Kenia Bezoekend Professor, Tianjin Universiteit voor Wetenschap & Technologie, China Beleidsadviseur Commitee, JDC, Jeju Vrij Internationaal Stedelijk Ontwikkelingscentrum. Cursussen: Leiderschap Theorie Het Kyoto College voor Masteropleiding Informatica (KCGI) is het eerste instituut in Japan dat een professionele masteropleiding in IT aanbiedt. KCGI's moederorganisatie, Kyoto Computer Gakuin (KCG) was het eerste privé computeronderwijsinstituut in Japan. KCG is opgericht als privéschool door Shigeo Hasegawa en Yasuko Hasegawa haar oprichting in 1963 al zo'n 50 jaar actief in computeronderwijs, en tijdens deze periode hebben niet enkel afgestudeerden van het middelbare onderwijs, maar ook afgestudeerden van vierjarige universiteitsprogramma's het programma aan KCG doorlopen. In die periode bestonden in Japan enkel onderzoeksgerichte scholen voor masteropleidingen. Veel van de studenten die afstudeerden van universiteiten kozen voor KCG na een zoektocht voor een instituut voor hoger onderwijs in directe connectie met de praktische kant van computers. Ondanks het feit dat KCG zich organiseerde onder het hogeschool systeem, hield het een belangrijke rol in de Japanse samenleving als een onderwijsinstituut voor universiteitsalumni, en heeft het ook de functie vervuld van een soort van professioneel en praktisch gerichte school. Gebaseerd op deze situatie en geschiedenis werd in 1998 een gemeenschappelijk programma georganiseerd met de Masteropleidingen (inclusief Informatiewetenschappen en Technologieën, Computerwetenschappen, etc.) van het Rochester Instituut voor Technologie in de Verenigde Staten, en dit heeft tot de implementatie geleid van een school die een professionele masteropleiding aanbiedt, gericht op praktisch onderwijs. Deze samenwerking tussen een Japanse hogeschool en het masterprogramma van een Amerikaanse universiteit was de eerste in zijn soort in Japan en grensverleggend. Het kan gezegd worden dat het onvermijdelijk was dat we een professionele IT school voor masteropleiding zouden oprichten onder het nieuwe Professionele Masteropleidingssysteem, met het personeel van Kyoto Computer Gakuin met bovengenoemde prestaties aan haar kern. Het Kyoto College voor Masteropleiding Informatica was opgericht als de eerste professionele IT masteropleiding in Japan in april 2004, het eerste jaar van het nieuwe onderwijssysteem in Japan, met de aanbeveling en samenwerking van Masao Horiba, de oprichter en huidig hoofdadviseur van Horiba, alsmede verschillende personen uit de onderwijssector, inclusief professors en onderzoekers van het Rochester Instituut voor Technologie en de Columbia Universiteit (Verenigde Staten). Op het moment van oprichting stelde het KCGI een programma op voor het opleiden van ingenieurs, en dan web business (e-business) gebaseerd op de vernieuwde editie van het ACM (Associatie voor Computing Machinery) IS (Informatiesystemen) masterprogramma leerplan met IT-onderwijs als fundament, maar ook inhoud betreffende internationale business is in acht genomen. We begonnen toegepaste IT voortbrengen die met creativiteit en een hoog niveau van praktische vaardigheden op de behoeftes van de samenleving en dit huidig tijdperk kunnen beantwoorden, om ons zo naar de volgende generatie te tot het realiseren van een informatiegerichte samenleving van hoog niveau en om bij te dragen tot het herstel van de Japanse economie door het beschikbaar maken van IT professionals van hoog niveau, die uitgebreide kennis en een hoog niveau van vaardigheden bezitten buiten het conventionele kader, en die zich ook internationaal richten, om te beantwoorden aan de nood voor divers personeel van hoog niveau van deze IT-samenleving. Het is daarbij ook ons doel om ons aan te blijven passen aan ontwikkelingen in de informatietechnologie en daarbij aansluitende technologieën, en onderwijs aan te bieden betreffende theoretisch en praktische technologieën in academische onderwerpen gerelateerd met wetenschap, technologie en zakenbeheer, om professionals van hoog niveau op te leiden. Uitgebreide programma's die zich richtten op web business (e-business) waren voorheen in Japanse hogescholen en universiteiten nagenoeg onbestaande, en het onderwerp werd slechts als een sub-domein behandeld in traditionele richtingen zoals zakenbeheer, industriële techniek en hoofdspecialisaties gerelateerd aan informatie. Het onderwerp werd met andere woorden enkel aangesneden en onderzocht als deel van een bredere hoofdspecialisatie. Wat het KCGI onderscheid, is dat we geen masteropleiding voor IT, en dat we niet louter een masteropleiding aanbieden voor informatica en wiskunde, zoals gevonden kan worden in het ingenieursdepartement van vele andere universiteiten in Japan. Ondanks het feit dat we vele dingen gemeen hebben met bovengenoemde, is het ons doel om een professioneel instituut van wereldniveau te zijn met een geheel andere soort van professionele IT masteropleiding, in de brede betekenis van het idee, en ook met het oog op cultivatie van leiderschapsvaardigheden. Buiten een leerplan-ontwerp en een raadgevend-leraar systeem gebaseerd op een pedagogisch standpunt, stelt het KCGI ook als haar doel om een goed afgerond onderwijssysteem aan te bieden met wijd geïntegreerde elementen en grondbeginselen tot nog toe ongezien in Japanse universiteiten, zoals een student-gericht leerontwerp, een onderwijssysteem met een open en horizontale divisie van arbeid, en periodieke evaluaties van studieresultaten. Verder concentreert het KCGI zich ook op het cultiveren agementvaardigheden, die hun ware potentieel door de Aziatische regio ten toon zullen stellen, een regio die nu een toenemende globalisatie doormaakt. Het is sinds de oprichting ons doel geweest aan het KCGI om de nummer één professionele IT school te zijn in Azië, en we verwelkomen actief studenten van over de hele wereld, en in het bijzonder uit Azië. Daarbovenop, met de recente internationale waardering van Japanse media zoals anime, zit het belang van de media-industrie in de lift. Als gevolg is het KCGI bezig met het verkennen van de zelfs grotere mogelijkheden geboden door het internet dan wat al was bereikt in de relatie tussen de media-industrie en IT. We besteden ook veel aandacht aan de ontwikkeling van eigenlijke media en onderzoek naar nieuwe media-business-modellen. We zijn dan ook bezig met het opstellen van relevante cursussen voor deze onderwerpen. IT is ondertussen al onontbeerlijk geworden in ons dagelijks leven en in de zakenwereld. Belangrijke behoeftes van onze samenleving liggen aan de basis van een brede variatie van gerelateerde domeinen. Alumni van het KCGI, uitgerust met praktische en communicatieve vaardigheden en met een globaal perspectief, zijn actief in tal van verschillende sectoren. In april 2012 richtte het KCGI een satelliet-campus op in Sapporo, Japan en in oktober 2012 nog één in Tokio. De verbondenheid met het hoofdinstituut in Kioto via een e-learning systeem maakt het mogelijk om aan elk van deze satelliet-campussen het hoogste niveau van professioneel IT-onderwijs te ontvangen. Colleges worden live bijgewoond, en er is ook de mogelijkheid om direct vragen te stellen aan de professors via camera. Deze colleges worden ook opgenomen en opgeslagen op de server, wat het mogelijk maakt om thuis deze colleges nogmaals te bekijken. Het is als het ware mogelijk om voorbij de grenzen van tijd en ruimte te gaan om overal en altijd een hoog niveau van professioneel onderwijs te ontvangen. Tevens is het KCGI ook gezegend met een stevig netwerk dat haar verbindt met hoger-onderwijs instituten van over de hele wereld, inclusief in de Verenigde Staten, China en Zuid-Korea. Dankzij onze voortdurende ervaring in samenwerking en uitwisseling met deze instituten, zet het KCGI zich actief in om internationale onderwijs-projecten samen te stellen en deze interacties met andere landen verder uit te diepen. Het KCGI viert nu haar 10de verjaardag sinds haar ontstaan. Ondanks deze chaotische tijden van hectische veranderingen, blijven we systematisch doorzetten bij het opleiden van IT professionals van hoog niveau, gebaseerd op onze Ik kijk gretig uit naar de komst van nieuwe ambitieuze studenten zoals jij. 2 3

4 !"#$%&'$(&&)*+#'$,"#$&&#$#-&+.$'-/0*&)(!""#$%&'()*'+)#,)#-.,%/,0..!"#$%&'()*+,!"-!./,&(*!0"%*!"1,22('./$%"22$"3!("!*$%!".2$"%!"45%!"!!&6"!$"7!%&)!$%!"%!"48%!"!!&60" 9!7/$" %2$:;*<" %!" /$(%!::*$7".2$"!!$" $*!&6!"!$!)7*!=*$$/.2(*!"7!:!$%"2,'"%!"'(//>= ;/%2("(!7!$"%!",22('(!"3!,B(".2$"%!"CD'(!"!!&6"%!"1)/%&?= (*!.!"?212?*(!*(".2$" %!" >!$'" %!" 9!$/%*7%!" 3/!.!!,3!*%" %!"?/$.!)'*!".2$" :62$(*(!*(" $22)" :62,*(!*(0" 62(" /1" ;*<$" 9!&)(",!*%%!" (/(" %!".!)/&%!)*$7".2$" >2''21)/%&?(*!= >!(3/%!'".2$"%*!"(*<%"!$"!!$"()2$'*(*!"$22)"3!("(*<%1!):".2$" 1)/%&?(*!".2$"!!$" 7)/(!".2)*+(!*("!$" F!" >*%%!$".2$"%!;!"'(/)>2?3(*7!";!!".2$".!)2$%!)*$7">22:(" %!" 6!)!,%6*<%!" *$%&'()*+,!"?/>1/'*(*!"!!$" A*(;!,B%!"B!$/>!!$"7!9!&)("//:"*$"%!"6!)!,%".2$"*$B/)>2= %!" 1)/%&?(*!".2$" %!"!!)'(!"?/>1&(!)'" ',!?3('" HD" <22)" 7!,!%!$"3!!B("1,22('7!./$%!$0"*'"3&$".//)&*(72$7"!I1,/'*!B" 7!6!!'(0" *$" %*!" >2(!" %2(" 3&$" /1!)2(*!'$!,3!*%"!$" 7!3!&= 7!$?212?*(!*(" $&" /$.//)'(!,922)" E!(".!)>/7!$".2$"?/>1&(!)'" />" 12)(*+,!" %*BB!)!$(*22,.!)7!,*<:*$7!$" %*!" %!" 2(>/'B!)*'?3!".!)2$%!)*$7!$"6!!)'1*!7!,!$"'$!,,!)"/1"(!",/''!$" %2$" %2(" %!" 6!!)'/>'(2$%*73!%!$" ;*?3" *$" B!*(!".!)(/$!$0" *'" %!" 9!',*''!$%!" B2?(/)" *$" 3!(" >/7!,*<:" >2:!$".2$" $&>!)*!:!" J(!>2$2,K'!"!$" 3!):!$$*$7"*'"$&"'$!,"7!$/!7"%2("3!("%!"'$!,3!*%".2$"%!" N/>1&(!)'">2:!$"3!("$&";!,B'">/7!,*<:"/>"!,:"9!!(<!"%2(2" %2("!!$"1!)'//$"(*<%!$'";*<$"/B"322)",!.!$".*2"/7!$"!$"/)!$" '1)/$7"*$"*$B/)>2(*!:)2?3("!!$"1&$("3!!B("9!)!*:("%2("3!(" #$%!)%22%0"'*$%'"3!("22$9)!:!$".2$"%!"C4'(!"!!&6",*<:(" '?3211!$"!$" 2B$!>!$%!" 7)//((!" 3!99!$" >/9*!,!" (!,!B//$'"!$" '>2)(13/$!'" 3&$" 6!7" 7!./$%!$" $22)" *!%!)'" Q//)2," *$" %!",!.!$''(*<,".2$" </$7!)!$" ;/)7(" %*(".//)"!!$" #$(!)$!('*7$2,!$" :&$$!$"$&"/7!$9,*::!,*<:"$*!("2,,!!$",!((!)'"!$":2)2:(!)'" 9(#--.:+"#$%%&+,%%*+;%(<(4-=/(+>; Bachelor in Techniek, Universiteit van Kioto; Doctor in Techniek, Universiteit van Kioto (specialisatie Elektrische Techniek); Professor Emeritus, Universiteit van Kioto; Ex-decaan voor Masteropleiding Informatica, Universiteit van Kioto; Ex-professor, Kwansei Gakuin Universiteit; Ex-Professor, Gastprofessor, Universiteit van Illinois en andere. Vennoot van ACM; de Japanse Vereniging voor Operatieonderzoek; het Instituut voor Elektronica-, Informatie- en Communicatietechniek; de Japanse Vereniging voor Informatieverwerking; en de Japanse Vereniging voor Industriële en Toegepaste Wiskunde. Cursussen: Gevorderde Systeemtheorie; $/,/7*!" R#NFS" 2,'" *$B)2'()&?(&&)" *'" 9!;*7" >!(" 3!(" /!B!$(";!,B'".//)(%&)!$%"!!$"22$;*!$,*<:!"*$.,/!%"&*("/1" %!"22)%".2$",2$%!$"!$"'2>!$,!.*$7!$"%//)">*%%!,".2$" T2(&&),*<:";*<$"2,"%!;!".!)2$%!)*$7!$"$*!("$//%;2:!,*<:" A22)9*<" >/7!$" //:" $!72(*!.!" 2'1!?(!$" #$"%*!";*$"'(22$"6!"$&"622),*<:"*$"3!(">*%%!,1&$(".2$"%!" /.!)72$70"!$"6!":&$$!$";!,B'";/".!)"722$"/>"(!";!77!$" UK/(/"N/>1&(!)"V2:&*$0"%!">/!%!)/)72$*'2(*!".2$"3!(" UNV#0" 6!)%" /17!)*?3(" *$" 48WX0" (/!$"?/>1&(!)'" $/7" *$" %!".!)%!)!" /$(6*::!,*$7".2$"?/>1&(!)'" 2,'" 3!("!!)'(!"?/>1&(!)/$%!)6*<'*$'(*(&&("*$"Y212$0"!$"3!!B("'*$%'"(/!$" UK/(/"N/,,!7!".//)"P2'(!)/1,!*%*$7"#$B/)>2(*?2"62'"2,'"!)B7!$22>".2$"%!;!"()2%*(*!="!$"1)!'(2(*!./,,!"7!'?3*!= %!$*'"/17!)*?3("2,'"%!"!!)'(!"'?3//,".//)"!!$"1)/B!''*/= *$7".2$" /1)*?3(*$7" 7!9!&)%!" *$" $/.!>9!)" CDDX0"!$" %!"!!)'(!" '(&%!$(!$" 6!)%!$" )!!%'".!)6!,:/>%" *$" 21)*," '*$%'" 322)" [2$7!:/>!$" /1" %*(" :!!)1&$(" :&$$!$"6!";!77!$"%2("6!"$&"6!):!,*<:"22$"/$;!"(/?3(" 7!$"/1"%!".!)%!)!"'(&%*!".2$"*$B/)>2(*!="!$"?/>>&$*?2= (*!(!?3$/,/7*!0" )!2,*'!!)(" ;*?3" //:" (!$"./,,!" %!" *$.,/!%" />" 1!)'/$!!," /1" (!",!*%!$" %2(" %!;!" '2>!$,!.*$7" *$" %!" ;&,,!$" %!&)!$".//)" <!" /1!$" 722$0" /$7!2?3(" <!",!!B(*<%0" 1!)'//$,*<:!" 2?3(!)7)/$%0" $2(*/$2,*(!*(0"!$" 3!(;*<" <!" $&"!!$" 92'*'" 3!9(" *$" 3&>2$*(2*)!" /B" 6!(!$'?3211!,*<:!" ]*<".!)6!,:/>!$" >!(" /1!$" 2)>!$" $*!("!$:!," '(&%!$(!$"%*!"$!("3&$"92?3!,/)"3!99!$"2B7!6!):(0">22)" //:"6!):!$%!"./,62''!$!$"%*!"2,"7!9,/!*%"3!99!$"*$"%!" 1)/B!''*/$!,!" 6!)!,%"!$" 3&$"?2))*M)!"!I()2" '(&6:)2?3(" 6*,,!$"7!.!$0"2,'>!%!"'(&%!$(!$".2$"/.!)2,"(!)"6!)!,%" KCG Blauw!"#$%%&'&()*+,-.+$(/+01%/%+2%34)/(*+ 5-')6.+!0257+(.+8(+025+5*%(47 E38-/+-&&(+%%*=4*%.'(&6P'(+&(8(.+I6P+8(+ =/6#$/6.<+, &)3.6+H-*(.+,-.+8(+ Y.6,(*=6/(6/+,-.+06%/%:+6=+8(+'&()*+, ( *%(4+<(I-=((*8+%4+8(+ =#$%%&'&()*+,-.+8(+Y.6,(*=6/(6/+,-.+06%/%:+ %.<(,((*+LMZB+6.+<(I*)6'+<(.%3(.:+(.+ I6P+8(+,6(*6.<+,-.+$(/+CNOP-*6<(+I(=/ ]&-)HJK+ KCG Embleem 6./(*.(/+8%3( JHHHK'#<K(8)J+86(+H-=+,-=/<(&(<8+6.+LMMNK+ 9(+8%3( J'#<J+=/--/+,%%*+J01%/%+2%34)/(*+5-')6.J:+$(/+((*=/(+#%3O 4)/(*+%.8(*H6P=6.=/6/))/+6.+Q-4-.K+JK(8)J+6=+RR.+,-.+8(+J<;S9J+!<(.(*6('(+;%4+ S(,(&+9%3(6.(.T+RR.+,-.+8(+/%4+=(#/%*+6./(*.(/+8%3(6.(.7:+(.+(.'(&+$%<(*(+ %.8(*H6P=6.=/6/)/(.+<%(8<('()*8+8%%*+8(+U"+-##*(86/-/6(%*<-.6=-/6(+$(II(.+ /%(=/(336.<+%3+86/+8%3(6.+/(+<(I*)6'(.K+9(+025+<*%(4+6=+$(/+((*=/(+(.+ (.6<(+%.8(*H6P=6.=/6/))/+6.+Q /+/%(=/(336.<+'*((<+%3+<(I*)6'+/(+ 3-'(.+,-.+$(/+8%3(6.+JK(8)J:+%38-/+8(+<*%(4+I('(.8+=/%.8+-&=+((.+ H=/(+/(#$.%&%<6=#$(+4*%<*-33-V=K+G(/+H-=+((.+*(,%&)/6%.-6*(+<(I()*/(.6=:+ H-./+JK(8)J+8%3(6..-3(.+H(*8(.+/%/+8-.+/%(+(.'(&+)6/<(*(6'/+--.+%.8(*H6PO %.8(*$%)8(.+3(/+>;+(W4(*/=+)6/+8(+U":+H--*%.8(*+%.8(*X%('(*=+,-.+$(/+?-==-#$)=(//=+>.=/6/))/+,%%*+;(#$.%&%<6(+!?>;7K+ E.=+(3I&((3+J'#<K(8)J+/%%./ /+8(+025+<*%(4+((.+$%<(*+%.8(*H6PO =6.=/6/))/+6=+8-/+.6(/+(.'(&+(*'(.8+6=+I6..(.+Q-4-.:+3--*+%%'+6.+8(+U":+(.+ I%%&+,%%*+%.X(+,%%*/8)*(.8(+46%.6(*=<((=/:+(.+,%%*+$(/+%.8(*H6P=').86<+ (.+8--*%4+'-.+*(-<(*(.K+ Kleur van de KCG groep KCG "$6<(%+G-=(<-H-:+8(+%4*6#$/(*+,-.+8(+ 025+<*%(4:+86(+8(+=#$%%&+%%'+I(=/))*8(:+ 6=+6.+X6P.+&-/(*(+P-*(.+.%<3--&=+<--.+ =/)8(*( (+Y.6,(*=6/(6/+,-.+G-*,-*8K+ G6P+<6.<+8(X(+)6/8-<6.<+--.+%38-/+$(/+6(/=+ H-=+H-/+$6P+H6&8(+8%(.+/%(.+$6P+P%.<+H-=:+ 3--*+/%(.+.6(/+'%.K+G6P+$))*8(+(( */(3(./+6.+]%=/%.+(.+H%%.8(+((.+ =/)8(./(.K+ 9(+=#$%%&'&()*+,-.+025>+H(*8+,-=/<(&(<8+ -&=+025+^%%8:+<(I-=((*8+%4+8(+*%8(+ =#$%%&'&()*+,-.+8(+Y.6,(*=6/(6/+,-.+ G-*,-*8:+6.+#%./*-=/+3(/+025+]&-)HK+96/+ =/--/+=13I%%&+,%%*+((.+$%)86.<+86(+.6(/+ I-.<+6=+%3+.6()H(+)6/8-<6.<(.+--.+/(+ KCG Groen!"#$%%&'&()*+,%%*+01%/%+Q-4-.(=(+ S-.<)-<(+;*-6.6.<+2(./(*+!0QS;277 96/+6=+$(/+6.<-.<=#(./*)3+,%%*+ 6./(*.-/6%.-&(+=/)8(./(.+6.+8(+025+<*%(4K+ 96/+6=+((.+%.8(*H6P=#(./*)3+,%%*+Q-4-.=(+ /--&:+--.<(=#$*(,(.+8%%*+8(+?6.6=/(*+,-.+ Q)=/6/6(:+(.+--.<(H(X(.+-&=+,%%*I(*(68(.8+ &((*4&-.+8%%*+$(/+?6.6=/(*6(+,-.+ E.8(*H6P=:+2)&/))*:+"4%*/:+F(/(.=#$-4+(.+ ;(#$.%&%<6(K+5*%(.+6=+<(=(&(#/((*8+%4+ I-=6=+,-.+((.+<*%(.(+_-*8(:+$(/+/$)6=+,-.+ 8(+X(,(.+#%./6.(./(.K+9(X(+<*%(.(+ =#$%%&'&()*+=/--/+6.+#%./*-=/+3(/+$(/+ $6(*I%,(.+<(.%(38(+025+]&-)H+( ^%%8K "!

5 Eigenschappen van KCGI Krijg beheersing over praktische vaardigheden nuttig voor de samenleving. Leerplan-ontwerp op basis van de behoeftes van de industrie en de snelle vooruitgang in IT (ICT)!""#$%&''"'()*+#,+,-'./"#$)"')-'0"#/12,3+'014)-'./"#$) &&')5".)6789)/-#0"')-$4",."%0):".)&0;1",);&'),$"*1&%1,."') ;&')<-/"%)=1''"')&%,)=+1."')0"),*5--%)-:)-'0"#/12,)&&').") Grondig en praktijkgericht leerplanontwerp H:)$"#,-'""%)-$).")%"10"')0&.);&&#0145"0"')="<1.)1')<-/"%) :&&#)--3)1')=+,1'",,A4"#"%&.""#0")-'0"#/"#$"')<-&%,):&'A &4":"'.)"')"*-'-:1"?)9')$%&&.,);&')5".),*5#12;"');&')""') :&,."#,*#1$.1"()/"#3"'),.+0"'."')&&')0")$%&''1'4)"')1:$%"A :"'.&.1");&')""')"1'0$#-2"*.?)I&&#=12)0-"')<")""')5--4) '1;"&+);&')$#&3.1,*5");&&#0145"0"')-$)01")<")'-014)5"=="') =12)5".);",.14"');&')""')*&##1J#"?) Effectieve onderwijsmethodes door middel van een combinatie van zowel e-learning als traditionele in-persoon colleges K".)0")3#&*5.14"),."+');&')$#->",,-#,);&')0")L'1;"#,1."1.);&') 7-%+:=1&)1')0")D"#"'140")E.&."'(),."%.)5".)6789)&%,)5&&#)0-"%) -:) &&').") =1"0"') ;&') &=,-%+.") /"#"%03%&,,"?) 7-%%"4",)<12')$#&3.1,*5)"')4";&#1""#0)1')-$<".():".)0")'&0#+3) -$) %"M1=1%1."1.() <"%>,) 1') 0") :&'1"#) /&&#-$) *-%%"4",) /-#0"') 4"4";"')"')=124"/--'0?)I1.)5-+0.)<&3"')1')<-&%,)*&,"),.+01",() ;"%0-'0"#<-"3()4#-"$,/"#3"')"')01,*+,,1",?)I&&#'&&,.)5"">.) 5".) 6789) --3) ""') ;-%%"014) +1.4"#+,.") "A%"&#'1'4),.+01-)."#) =",*51331'4) "') 1:$%":"'."#"') /12) 0-"%.#">>"'0) -'0"#/12,) 0--#) :100"%) ;&') 0").-"$&,,1'4) ;&') <-/"%) "A%"&#'1'4) &%,).#&01.1-'"%")1'A$"#,--')*-%%"4",? Studeer een goede balans tussen IT (ICT) en management. Cultivatie van professionals in zowel IT- als managementdomein N#)1,)4#-.");#&&4)1')0"):-0"#'")<&3"'/"#"%0)'&&#) 4".&%"'.""#0") /"=."*5'-%-41") &%,) =&,1,() &%,) 1') :&'&4":"'.() :".) ;&&#0145"0"')<-&%,)5".)-$,."%%"');&')="%"10,,.#&."41"O'?) 6789)*+%.1;""#.)$#->",,1-'&%,)01").5+1,)<12')1')="10") 4",$"*1&%1,""#0")0-:"1'"');&')1'>-#:&.1")"'):&'&4":"'.?)!""#$%&''"')<12')<-)-$4",."%0)-$0&.),.+0"'."')""')4-"0") 4"=&,""#0)-$)5+')1'01;10+"%")&*5."#4#-'0?) Neem een globaal perspectief en verbreed de horizon in je leven. Cursussen gegeven door leiderfiguren in het IT-domein van over de hele wereld 5""')-'./133"%.?)Q".)6789)'-014.)$#->",,-#,);&').-$'1;"&+) +1.);&')-;"#)0")5"%")/"#"%0)1'*%+,1">)R--#0AS:"#13&)"') S<1O()-:),.+0"'."').")5"%$"'):".)5".)*+%.1;"#"');&')""') 1'."#'&.1-'&&%)$"#,$"*.1">?)Q".)6789)5"">.)+1./1,,"%1'4,&3A 3--#0"')"')<&3"'A*-%%&=-#&.1",):".)+'1;"#,1."1."');&')-;"#) 0") 5"%") /"#"%0() <-&%,) 5".) C-*5",."#) 9',.1.++.) 4#&::&);--#)9'>-#:&.1";"1%145"10)&&')0")L'1;"#,1."1.);&') 6-#"&()""');&')0"):"",.)$#",.141"+<")$#-4#&::&T,)."#) /"#"%0)&&'4&&'0")1'>-#:&.1";"1%145"10?)6789)<".)<1*5)--3) 1');--#)0")-'./133"%1'4);&')5&&#)1'."#'&.1-'&%")#"%&.1",() /&.)<1*5)/""#,$1"4"%.)1')&*.1;1."1."')<-&%,)4":""',*5&$A $"%123)-'0"#<-"3)"')1'."#'&.1-'&%"),U:$-,1+:,? Cultiveer een internationaal perspectief door middel van interactie met studenten van over de hele wereld E1'0,)-',)-'.,.&&')5"=="')#""0,),.+0"'."');&')-;"#)0") 5"%")/"#"%0)&&')5".)6789)4",.+0""#0):".)0")=#&'0"'0") I--#)<12)&&')<12)."),.+0"#"'):".):"0",.+0"'."');&')-;"#) 0") 5"%") /"#"%0) *+%.1;""#.) :"') ""') ;"#,*5"10"'5"10) &&'),.&'0$+'."') "') %"4.) :"') 0") =&,1,) &&') 0") <1*5) 4%-=&&%) ;&') 0").-"3-:,.?) D""%) =+1."'%&'0,"),.+0"'."') <12') 4":-.1;""#0)-:)'&)&>,.+0"#"')1')5+').5+1,%&'0)""')"14"') ="0#12>)-$).")#1*5."'()"')-'<")$#->",,-#"')3+''"')F0&'3<12) 5+')#123")<&3"'A"#;&#1'4"')1')%&'0"')-;"#&%)."#)/"#"%0G) ="4"%"101'4)=1"0"')01")#"%";&'.)1,);--#)0"),1.+&.1")1')"%3) %&'0?) Neem cursussen gebaseerd op praktische ervaring. K".)5".)0-"%)-:)$#->",,1-'&%,).")*+%.1;"#"'()5"">.)5".)6789) ="4"%"10"#,) 1') 01"',.) :".) $#&3.1,*5") "#;&#1'4) 1') 5".) +1.-">"'"');&')2-=,)<-&%,)79H)F*51">)1'>-#:&.1-')-> 1*"#G) &&')4#-.")="0#12;"'?)H',)-'0"#/12,."&:)5"%$.),.+0"'."') 1')5".)*+%.1;"#"');&')$#&3.1,*5");&&#0145"0"')&%,)0""%);&') 0") *+#,+,() 4"=&,""#0) -$) 5+') "14"') "#;&#1'4?) E.+0"'."') 0-"') <-) $#->",,1-'"%") ;&&#0145"0"') -$)."#/12%) <") 5+') ="4#1$) ;&') 0") %&&.,.").5"-#1"O') "')."*5'-%-41"O') ;"#,."#3"'()4"=&,""#0)-$)$#&3.1,*5").-"$&,,1'4"'?) Verander van loopbaan en kom tot bloei in het domein van IT. Het KCGI staat open voor studenten uit een breed scala aan domeinen Q".) 6789),."%.) 4""') %1:1"."') &&') 5".) 0-:"1') /&&#) 3&'010&&.,.+0"'."') ;&'0&&') 3-:"'?) V"),.&&') -$"') ;--#),.+0"'."') +1.) ""') =#""0),*&%&) &&') 0-:"1'"') <-/"%) 1') 5+:&'1.&1#"),.+01",) &%,) 1') /"."',*5&$$"'?) Q".) 6789) ;"#%""'.)5&&#),."+')&&'),.+0"'."');&')&%%")&*5."#4#-'0"'() "') 5"">.) *+#,+,,"') #"%";&'.) ;--#) 0") =",.&&'0") 3"''1,() ;&&#0145"0"') "') ="5-">.",) ;&') &%%"),.+0"'."'?) I&&#'&&,.) 5"">.)5".)6789)--3)""'),U,."":);--#)/"#3"'0");-%/&,,"'"') -:);"#0"#)."),.+0"#"')."#/12%)<")1')01"',.)=%12;"'?)6789)=1"0.) --3)0"):-4"%1235"10)&&')-:).");"#&'0"#"');&'),$"*1&%1,&.1"() 1".,)/&.)1')W&$&').#&01.1-'""%)'--1.)0"4"%123)1,)&&'4"=-0"') 4"/"",.)=12):&,."#-$%"101'4"'? Volg colleges die passen bij jouw kennis die je meeneemt naar het KCGI &>4",.+0""#0"')1')5+:&'1.&1#")/"."',*5&$$"'):".)<-)4-"0) &%,)4""')3"''1,)&&'4&&'0")*-:$+."#,).-.);-%/&,,"'"'):".) /"#3"#;&#1'4) 1') 0") Q".) 6789) =1"0.) 5".) -$.1:&%") *+#,+,$#-4#&::&) &&') ;--#) "%3") 0-"%,."%%1'4"'?) I1.) :&&3.) 5".) :-4"%123) ;--#) ""') *-:>-#.&="%") :&'1"#) ;&'),.&$).-.),.&$) 5+') 0-"%,."%%1'4"').") ="#"13"'?) E.+0"'."') 01") #""0,) ""') =&,1,) *+#,+,,"')=12/-'"'()/&.)5".):-4"%123):&&3.)-:);"#0"#).") 4#-"1"')"')5+');&&#0145"0"')+1.).")01"$"'? Benut je studies om uit te blinken in de samenleving. Maak je ideale job werkelijkheid door grondige individuele begeleiding Q".)6789):&&3.)5".):-4"%123);--#)&%%"),.+0"'."')-:)""')2-=).");1'0"')'&)&>,.+0"#"'?)X#->",,-#"')=1"0"')5+')="4"%"101'4) &&');1&)5+')"#;&#1'4)"')*-''"*.1",)1')0")1'0+,.#1"()"')4";"') &&'=";"%1'4"')'&&#)="0#12;"').-")'&)1'01;10+"%")1'."#;1"/,) :".),.+0"'."'()-:)5"').")5"%$"')5+')10"&%")2-=,1.+&.1").") ="#"13"'?)I&&#'&&,.)=1"0.)5".)6789)""')=#"0");&#1O."1.);&'),."+') &&') ;--#),.+0"'."') 01") 5+') "14"') ="0#12>) /1%%"') -$#1*5."'?) I&&#=12) =1"0"') /") $#&3.1,*5") 1'>-#:&.1") &&') =".#">>"'0")-$#1*5.1'4)"')="5""#);&')""')="0#12>?) Cultivatie van een zakennetwerk tussen alumni N%3)2&&#),.+0""#.)"#)""')4#--.)&&'.&%)5--4)4";&#1""#0"),.+0"'."')&>);&')5". 6789()4">-*+,.)#-'0)5".),%"+."%/--#0) ;"#,*51%%"'0")3&',"').120"',)5+'),.+01"2&#"')-:)0""%).") '":"')&&')4#-"$,/"#3"'()-:)<-)'&)5+')&>,.+0"#"')"%3&&#,) +'1"3");&&#0145"0"')1').")3+''"'),*5&3"%"')0--#):100"%) ;&'),&:"'/"#31'4)=12)5".)-'./133"%"')"')+1.=#"10"');&') =+,1'",,$#-2"*."'? "!

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR VOETBAL JE BEROEP De cursus is een goede introductie in het voetbalmanagement, want het helpt je om verschillende situaties

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Korte beschrijving van het project Inhoud van dit document Contactinformatie Team: Email: Telefoon: Persinformatie

Korte beschrijving van het project Inhoud van dit document Contactinformatie Team: Email: Telefoon: Persinformatie SpaceBillboard Onze missie is om mensen te inspireren en ruimtevaartonderzoek te steunen, door het eerste reclamepaneel ooit in de ruimte te lanceren. Korte beschrijving van het project SpaceBillboard

Nadere informatie

SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS

SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR SPORT JE BEROEP HARVEY VAN STEIN Basketbalspeler BC Apollo Alumnus Sport Management Fundamentals Mijn doel is om mijn basketbal

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN ALLES DRAAIT OM TALENT Eigenlijk draait alles bij Censes om talent. Menselijk talent dat bedrijven in staat stelt hun prestaties en klantrelaties op een excellent

Nadere informatie

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs Paleis der Academiën, Brussel, 2015-04-29 Bern Martens Lerarenopleiding Sec. Onderwijs

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

REISBUREAU INHOUDSOPGAVE

REISBUREAU INHOUDSOPGAVE REISBUREAU INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Aan het werk... 2 Klemtonen van de opleiding... 3 Onderwijskundige aanpak... 3 Programmagids... 4 Studiemateriaal... 4 Lessenrooster... 5 Stage & afstudeerproject...

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Natural Europe - Natuurlijk Europa

Natural Europe - Natuurlijk Europa Natural Europe - Natuurlijk Europa General Information Summary Natuurlijk Europa zet een aantal softwaretools in die het mogelijk maken voor leerkrachten om innovatieve online trajecten te ontwerpen via

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN t Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Carolus Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België.

Nadere informatie

JOBspot Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Zuidspuistraat 6, 3231 AW Brielle, tel.: +31(0)181-413466, info@jobspot.nu www.jobspot.

JOBspot Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Zuidspuistraat 6, 3231 AW Brielle, tel.: +31(0)181-413466, info@jobspot.nu www.jobspot. Naam: Robbert Geboortejaar: 1987 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Opleidingen: 09/2005 05/2010 Bachelor of Business Administration (BBA), Facility management NHTV Breda University of Applied Sciences

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT

THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT GESPONSORD EN ERKEND DOOR DE EUROPESE COMMISSIE IN HET KADER VAN SOCRATES PROGRAMMA S MENSEN MET EEN HANDICAP DOOR FYSIEKE ACTIVITEIT INTEGREREN IN

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES.

Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES. Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES. VINTRES is de studievereniging voor rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen met een specialisering

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland STAGEMOGELIJKHEDEN STAGE OPDRACHTEN: SOORT STAGES: VAKGEBIED: NIVEAU: STAGEPERIODE: STARTDATUM: WERKLOCATIE: RIJBEWIJS: Zie voorbeelden Participatiestage / Afstudeerstage Divers MBO HBO - WO in overleg

Nadere informatie

Milieuwetenschappen in Leiden

Milieuwetenschappen in Leiden Milieuwetenschappen in Leiden Combineer je opleiding met milieu en duurzaamheid leiden.edu.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Waarom milieu en duurzaamheid? Thema s als gezondheid, armoedebeschrijving,

Nadere informatie

Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek

Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek Presentatie door Maria Hasselman Director Brand Management Brussel, 12 November 2013 De economische en technologische

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans TouW symposium 23 november 2013 Prof.dr.ir. Remko Helms - Dr. Rik Bos Agenda Wat is informatiekunde Informatiesystemen Ontwikkeling Implementatie Gebruik Carrière

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Canon Essential Business Builder Program Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Essential Business Builder Program Introductie Het runnen van een drukkerij is een uitdaging. De activiteiten

Nadere informatie

media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur

media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur Emiel Heijnen Emiel Heijnen Docent bachelor docent Beeldende Kunst en Vormgeving en Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel Staff Workload Planner Verbeter de inzet van academisch personeel Zet docenten effectiever in met gebruik van de software Staff Workload Planner van Scientia. Nu instellingen van het hoger en voortgezet

Nadere informatie

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior)

Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse. Vacature:.NET Developer (junior) Fresco Consult BVBA Organisatie & functie-analyse Romaric Croes 27 Mei 2013 Contents Fresco Consult BVBA... 1 Missie... 1 Informatie over de openstaande betrekking... 1 Titel... 1 Plaats in de organisatie...

Nadere informatie

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... STAP : WAT KAN IK? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 2015 2016 WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 1 2 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

Hoge school van Amsterdam. Jeroen Zonneveld [POP VERSLAG] BU Keuzen verslag Jeroen Zonneveld. Publieke versie

Hoge school van Amsterdam. Jeroen Zonneveld [POP VERSLAG] BU Keuzen verslag Jeroen Zonneveld. Publieke versie 2013 Hoge school van Amsterdam Jeroen Zonneveld [POP VERSLAG] BU Keuzen verslag Jeroen Zonneveld Publieke versie Contents Inleiding... 3 Zelfportret... 4 Persoonlijke doelstellingen... 5 Korte termijn....

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

Master in de architectuur

Master in de architectuur CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT Master in de architectuur Trajecten: Advanced Architectural Design Explorative Architectural Design Urban Architectural Design Faculteit Architectuur Masteropleiding architectuur

Nadere informatie

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 Doclogic Full Service Partner Digitaal Werken Richard Dobbe Senior Sales Consultant Even voorstellen Doclogic 1999-2009 Decos Richard Dobbe Senior Sales Consultant Autonomy

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie