Schoolfilosofie. KCGI's missie en doelprincipes !"#$%&'()*+#$#',

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolfilosofie. KCGI's missie en doelprincipes !"#$%&'()*+#$#',"

Transcriptie

1 De eerste hogeschool in Japan voor IT professionals!"#$%&'()&*(+&(,-./-&012&&1* Het Kyoto College voor Masteropleidingen Informatica (KCGI :The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) Studeer IT op het hoogste niveau in Kioto, Japan Inlichtingen: Toelatingsafdeling, Kyoto College voor Masteropleiding Informatica!"#$%$&$'(%)*%+,-(."/$&0(+&1."23(4(" ":$;$% 6?86+H??+?88"BI((J"4(*<$43%KL$MI3*LE De Eerste en Enige!

2 !"#$%&'())*&+,-)#.,+#/&&0#+*.(,1#2(# 31-2*.(%(+#*+#4(#56# )(32&%!"#$"%&'"&())*+$,-.%-&(.%&/","%012.3&"%&,"12%)4)-$"5& )36"*7"4$87"&,"12%)4)-$012"&$%%)(.,$"0&"%&*.'$1.4"& -4)9.4$0.,$"&"%&'"&7)60,&(.%&2",&,$8'3"*7&/..*$%& 1)63+,"*0&.4)6,"-"%/))*'$-&#$8%5&",1:;&(.%&'"& *"1"%,"&8.*"%5&/)*',&"*&0,""'0&6""*&("*/.12,&(.%&2",& )%'"*/$80&())*&<=&3*)>"00$)%.40&(.%&2))-&%$(".+&'$"& 2+%&%+,&7+%%"%&9"/$8#"%&$%&'"&?$%,"*%.,$)%.4";& 0.6"%4"($%-: $%>)*6.,$"&"%&6.%.-"6"%,;&$0&2",&..%,.4&2)-"012)4"%& "%&+%$("*0$,"$,"%&'.,&'"&+$,'.-$%-&..%7)%&)6& %+&,)"&#)&-)"'&.40&%+4&-"/""0,: B6&'"#"&0$,+.,$"&,"&'))*9*"7"%&$0&$%&.3*$4&CDDE&2",& FA),)&G)44"-"&())*&H.0,"*)34"$'$%-&<%>)*6.,$1.& )3-"*$12,&.40&I.3.%J0&""*0,"&"%&"%$-"&$%0,$,++,&'.,&""%& 3*)>"00$)%"4"&6.0,"*)34"$'$%-&<=&..%9$"',:& K",&FG!<&7.%&0,"+%"%&)3&'"&,*.'$,$"0&"%&3*"0,.,$"0&(.%& 2",&""*0,"&1)63+,"*)%'"*/$80$%0,$,++,&$%&I.3.%5&2",& FA),)&G)63+,"*&!.7+$%5&'.,&.4&6""*&'.%&LD&8..*&#$8%& ("*'$"%0,"%&2"">,&9"/"#"%&9$8&2",&)34"$'"%&(.%& $%>)*6.,$"("*/"*7$%-0$%-"%$"+*0&'$"&..%&'"&9"2)">,"0& (.%&'"&$%'+0,*$"&()4')"%:&FG!<&$634"6"%,""*,&))7& -"9.0""*'&)3&-4)9.4"&)%'"*/$80%",/"*7"%&6",& +%$("*0$,"$,"%&(.%&)("*&'"&2"4"&/"*"4'5&$%14+0$">&2",& M)12"0,"*&<%0,$,++,&())*&="12%)4)-$":&="("%0&2"">,&2",& FG!<&))7&3*)-*.66.J0&9",*">>"%'"&6.%.-"6"%,&"%& 9"2""*&$%&2..*&..%9)'N&FG!<&1+4,$(""*,&,)34"$'"*0&$%&'"& 0"1,)*&(.%&'"&,)"-"3.0,"&<=5&#).40&<=&3*)>"00$)%.40&(.%& 2))-&%$(".+&"%&'.%&())*.4&<=&'$*"1,)*0:&K",&$0&6)"$4$87& )6&())*&'$,&0))*,&3)0$,$"0&2",&%)'$-"&)%'"*/$80&,"& )%,(.%-"%&9$8&,*.'$,$)%"4"&)%'"*#)"70-"*$12,"& +%$("*0$,"$,"%:&!"#$%&'()*+#$#', Schoolfilosofie Specialisten in de toegepaste IT voortbrengen die met creativiteit en een hoog niveau van praktische vaardigheden aan de behoeftes van de samenleving en dit huidige tijdperk kunnen voldoen, om ons zo naar de volgende generatie te leiden. KCGI's missie en doelprincipes De missie van het KCGI is om te beantwoorden aan de nood voor divers personeel van hoog niveau van deze IT-samenleving, en daarbij bij te dragen aan de realisatie van een informatiegerichte samenleving van hoog niveau, en ook om bij te dragen tot het herstel van de Japanse economie door het beschikbaar maken van IT professionals van hoog niveau, die uitgebreide kennis en een hoog niveau van vaardigheden bezitten buiten het conventionele kader, en die zich ook internationaal richten in dit komende tijdperk waarin informatietechnologie alomtegenwoordig wordt. Ons doel is om ons aan te blijven passen aan ontwikkelingen in de informatietechnologie en daarbij aansluitende technologieën, en onderwijs aan te bieden betreffende theoretisch en praktische technologieën in academische onderwerpen gerelateerd met wetenschap, technologie en zakenbeheer, om professionals van hoog niveau op te leiden. The domein van IT (ICT*) is een een geïntegreerd domein dat de studie van informatie en management inhoudt. De applicaties van IT zijn complex en uitgebreid, en de vraag van de industrie voor personeel dat in dit domein kan uitblinken wordt steeds groter en meer divers. Het traditionele onderwijssysteem van enkel conventionele onderzoeksgerichte universiteiten voor ingenieursstudies dat voorheen was toevertrouwd met de verantwoordelijkheid om personeel op te leiden voor het domein van IT (ICT) om te beantwoorden aan de vraag van de industrie voor divers personeel, kon niet aan de verwachtingen voldoen. De opleiding van competent personeel van uiterst diverse achtergronden tot IT (ICT) professionals van hoog niveau is nodig voor de toekomstige groei van de industrie en Japanse economie, Daarom is het beleid van KCGI om ambitieuze studenten te verwelkomen van zo divers mogelijke achtergronden (niet enkel ingenieurs), om zo de professionals op te kunnen leiden die de IT (ICT) industrie nodig heeft. ICT: Informatie- en Communicatietechnologie * -

3 Een KCGI opleid ing The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics Kyoto College voor Masteropleiding Informatica CEO en professor Kyoto Joho Gakuen professor aan het KCGI Wataru Hasegawa Bachelor in Letteren, Waseda Universiteit Master in Onderwijs, Master in Letteren, Columbia Universiteit, VS Voorzitter, Kioto Prefecturale Vereniging voor Informatie Industrie Beheerder & Voorzitter, All Nippon Federatievereniging voor Informatie Industrie Beheerder, Japanse (Nippon) Vereniging voor Informatiesystemen Awards, Minister van Onderwijs, Cultuur, Sport Thailand (Tweemaal) Minister van Onderwijs Award van de Republiek van Kenia Bezoekend Professor, Tianjin Universiteit voor Wetenschap & Technologie, China Beleidsadviseur Commitee, JDC, Jeju Vrij Internationaal Stedelijk Ontwikkelingscentrum. Cursussen: Leiderschap Theorie Het Kyoto College voor Masteropleiding Informatica (KCGI) is het eerste instituut in Japan dat een professionele masteropleiding in IT aanbiedt. KCGI's moederorganisatie, Kyoto Computer Gakuin (KCG) was het eerste privé computeronderwijsinstituut in Japan. KCG is opgericht als privéschool door Shigeo Hasegawa en Yasuko Hasegawa haar oprichting in 1963 al zo'n 50 jaar actief in computeronderwijs, en tijdens deze periode hebben niet enkel afgestudeerden van het middelbare onderwijs, maar ook afgestudeerden van vierjarige universiteitsprogramma's het programma aan KCG doorlopen. In die periode bestonden in Japan enkel onderzoeksgerichte scholen voor masteropleidingen. Veel van de studenten die afstudeerden van universiteiten kozen voor KCG na een zoektocht voor een instituut voor hoger onderwijs in directe connectie met de praktische kant van computers. Ondanks het feit dat KCG zich organiseerde onder het hogeschool systeem, hield het een belangrijke rol in de Japanse samenleving als een onderwijsinstituut voor universiteitsalumni, en heeft het ook de functie vervuld van een soort van professioneel en praktisch gerichte school. Gebaseerd op deze situatie en geschiedenis werd in 1998 een gemeenschappelijk programma georganiseerd met de Masteropleidingen (inclusief Informatiewetenschappen en Technologieën, Computerwetenschappen, etc.) van het Rochester Instituut voor Technologie in de Verenigde Staten, en dit heeft tot de implementatie geleid van een school die een professionele masteropleiding aanbiedt, gericht op praktisch onderwijs. Deze samenwerking tussen een Japanse hogeschool en het masterprogramma van een Amerikaanse universiteit was de eerste in zijn soort in Japan en grensverleggend. Het kan gezegd worden dat het onvermijdelijk was dat we een professionele IT school voor masteropleiding zouden oprichten onder het nieuwe Professionele Masteropleidingssysteem, met het personeel van Kyoto Computer Gakuin met bovengenoemde prestaties aan haar kern. Het Kyoto College voor Masteropleiding Informatica was opgericht als de eerste professionele IT masteropleiding in Japan in april 2004, het eerste jaar van het nieuwe onderwijssysteem in Japan, met de aanbeveling en samenwerking van Masao Horiba, de oprichter en huidig hoofdadviseur van Horiba, alsmede verschillende personen uit de onderwijssector, inclusief professors en onderzoekers van het Rochester Instituut voor Technologie en de Columbia Universiteit (Verenigde Staten). Op het moment van oprichting stelde het KCGI een programma op voor het opleiden van ingenieurs, en dan web business (e-business) gebaseerd op de vernieuwde editie van het ACM (Associatie voor Computing Machinery) IS (Informatiesystemen) masterprogramma leerplan met IT-onderwijs als fundament, maar ook inhoud betreffende internationale business is in acht genomen. We begonnen toegepaste IT voortbrengen die met creativiteit en een hoog niveau van praktische vaardigheden op de behoeftes van de samenleving en dit huidig tijdperk kunnen beantwoorden, om ons zo naar de volgende generatie te tot het realiseren van een informatiegerichte samenleving van hoog niveau en om bij te dragen tot het herstel van de Japanse economie door het beschikbaar maken van IT professionals van hoog niveau, die uitgebreide kennis en een hoog niveau van vaardigheden bezitten buiten het conventionele kader, en die zich ook internationaal richten, om te beantwoorden aan de nood voor divers personeel van hoog niveau van deze IT-samenleving. Het is daarbij ook ons doel om ons aan te blijven passen aan ontwikkelingen in de informatietechnologie en daarbij aansluitende technologieën, en onderwijs aan te bieden betreffende theoretisch en praktische technologieën in academische onderwerpen gerelateerd met wetenschap, technologie en zakenbeheer, om professionals van hoog niveau op te leiden. Uitgebreide programma's die zich richtten op web business (e-business) waren voorheen in Japanse hogescholen en universiteiten nagenoeg onbestaande, en het onderwerp werd slechts als een sub-domein behandeld in traditionele richtingen zoals zakenbeheer, industriële techniek en hoofdspecialisaties gerelateerd aan informatie. Het onderwerp werd met andere woorden enkel aangesneden en onderzocht als deel van een bredere hoofdspecialisatie. Wat het KCGI onderscheid, is dat we geen masteropleiding voor IT, en dat we niet louter een masteropleiding aanbieden voor informatica en wiskunde, zoals gevonden kan worden in het ingenieursdepartement van vele andere universiteiten in Japan. Ondanks het feit dat we vele dingen gemeen hebben met bovengenoemde, is het ons doel om een professioneel instituut van wereldniveau te zijn met een geheel andere soort van professionele IT masteropleiding, in de brede betekenis van het idee, en ook met het oog op cultivatie van leiderschapsvaardigheden. Buiten een leerplan-ontwerp en een raadgevend-leraar systeem gebaseerd op een pedagogisch standpunt, stelt het KCGI ook als haar doel om een goed afgerond onderwijssysteem aan te bieden met wijd geïntegreerde elementen en grondbeginselen tot nog toe ongezien in Japanse universiteiten, zoals een student-gericht leerontwerp, een onderwijssysteem met een open en horizontale divisie van arbeid, en periodieke evaluaties van studieresultaten. Verder concentreert het KCGI zich ook op het cultiveren agementvaardigheden, die hun ware potentieel door de Aziatische regio ten toon zullen stellen, een regio die nu een toenemende globalisatie doormaakt. Het is sinds de oprichting ons doel geweest aan het KCGI om de nummer één professionele IT school te zijn in Azië, en we verwelkomen actief studenten van over de hele wereld, en in het bijzonder uit Azië. Daarbovenop, met de recente internationale waardering van Japanse media zoals anime, zit het belang van de media-industrie in de lift. Als gevolg is het KCGI bezig met het verkennen van de zelfs grotere mogelijkheden geboden door het internet dan wat al was bereikt in de relatie tussen de media-industrie en IT. We besteden ook veel aandacht aan de ontwikkeling van eigenlijke media en onderzoek naar nieuwe media-business-modellen. We zijn dan ook bezig met het opstellen van relevante cursussen voor deze onderwerpen. IT is ondertussen al onontbeerlijk geworden in ons dagelijks leven en in de zakenwereld. Belangrijke behoeftes van onze samenleving liggen aan de basis van een brede variatie van gerelateerde domeinen. Alumni van het KCGI, uitgerust met praktische en communicatieve vaardigheden en met een globaal perspectief, zijn actief in tal van verschillende sectoren. In april 2012 richtte het KCGI een satelliet-campus op in Sapporo, Japan en in oktober 2012 nog één in Tokio. De verbondenheid met het hoofdinstituut in Kioto via een e-learning systeem maakt het mogelijk om aan elk van deze satelliet-campussen het hoogste niveau van professioneel IT-onderwijs te ontvangen. Colleges worden live bijgewoond, en er is ook de mogelijkheid om direct vragen te stellen aan de professors via camera. Deze colleges worden ook opgenomen en opgeslagen op de server, wat het mogelijk maakt om thuis deze colleges nogmaals te bekijken. Het is als het ware mogelijk om voorbij de grenzen van tijd en ruimte te gaan om overal en altijd een hoog niveau van professioneel onderwijs te ontvangen. Tevens is het KCGI ook gezegend met een stevig netwerk dat haar verbindt met hoger-onderwijs instituten van over de hele wereld, inclusief in de Verenigde Staten, China en Zuid-Korea. Dankzij onze voortdurende ervaring in samenwerking en uitwisseling met deze instituten, zet het KCGI zich actief in om internationale onderwijs-projecten samen te stellen en deze interacties met andere landen verder uit te diepen. Het KCGI viert nu haar 10de verjaardag sinds haar ontstaan. Ondanks deze chaotische tijden van hectische veranderingen, blijven we systematisch doorzetten bij het opleiden van IT professionals van hoog niveau, gebaseerd op onze Ik kijk gretig uit naar de komst van nieuwe ambitieuze studenten zoals jij. 2 3

4 !"#$%&'$(&&)*+#'$,"#$&&#$#-&+.$'-/0*&)(!""#$%&'()*'+)#,)#-.,%/,0..!"#$%&'()*+,!"-!./,&(*!0"%*!"1,22('./$%"22$"3!("!*$%!".2$"%!"45%!"!!&6"!$"7!%&)!$%!"%!"48%!"!!&60" 9!7/$" %2$:;*<" %!" /$(%!::*$7".2$"!!$" $*!&6!"!$!)7*!=*$$/.2(*!"7!:!$%"2,'"%!"'(//>= ;/%2("(!7!$"%!",22('(!"3!,B(".2$"%!"CD'(!"!!&6"%!"1)/%&?= (*!.!"?212?*(!*(".2$" %!" >!$'" %!" 9!$/%*7%!" 3/!.!!,3!*%" %!"?/$.!)'*!".2$" :62$(*(!*(" $22)" :62,*(!*(0" 62(" /1" ;*<$" 9!&)(",!*%%!" (/(" %!".!)/&%!)*$7".2$" >2''21)/%&?(*!= >!(3/%!'".2$"%*!"(*<%"!$"!!$"()2$'*(*!"$22)"3!("(*<%1!):".2$" 1)/%&?(*!".2$"!!$" 7)/(!".2)*+(!*("!$" F!" >*%%!$".2$"%!;!"'(/)>2?3(*7!";!!".2$".!)2$%!)*$7">22:(" %!" 6!)!,%6*<%!" *$%&'()*+,!"?/>1/'*(*!"!!$" A*(;!,B%!"B!$/>!!$"7!9!&)("//:"*$"%!"6!)!,%".2$"*$B/)>2= %!" 1)/%&?(*!".2$" %!"!!)'(!"?/>1&(!)'" ',!?3('" HD" <22)" 7!,!%!$"3!!B("1,22('7!./$%!$0"*'"3&$".//)&*(72$7"!I1,/'*!B" 7!6!!'(0" *$" %*!" >2(!" %2(" 3&$" /1!)2(*!'$!,3!*%"!$" 7!3!&= 7!$?212?*(!*(" $&" /$.//)'(!,922)" E!(".!)>/7!$".2$"?/>1&(!)'" />" 12)(*+,!" %*BB!)!$(*22,.!)7!,*<:*$7!$" %*!" %!" 2(>/'B!)*'?3!".!)2$%!)*$7!$"6!!)'1*!7!,!$"'$!,,!)"/1"(!",/''!$" %2$" %2(" %!" 6!!)'/>'(2$%*73!%!$" ;*?3" *$" B!*(!".!)(/$!$0" *'" %!" 9!',*''!$%!" B2?(/)" *$" 3!(" >/7!,*<:" >2:!$".2$" $&>!)*!:!" J(!>2$2,K'!"!$" 3!):!$$*$7"*'"$&"'$!,"7!$/!7"%2("3!("%!"'$!,3!*%".2$"%!" N/>1&(!)'">2:!$"3!("$&";!,B'">/7!,*<:"/>"!,:"9!!(<!"%2(2" %2("!!$"1!)'//$"(*<%!$'";*<$"/B"322)",!.!$".*2"/7!$"!$"/)!$" '1)/$7"*$"*$B/)>2(*!:)2?3("!!$"1&$("3!!B("9!)!*:("%2("3!(" #$%!)%22%0"'*$%'"3!("22$9)!:!$".2$"%!"C4'(!"!!&6",*<:(" '?3211!$"!$" 2B$!>!$%!" 7)//((!" 3!99!$" >/9*!,!" (!,!B//$'"!$" '>2)(13/$!'" 3&$" 6!7" 7!./$%!$" $22)" *!%!)'" Q//)2," *$" %!",!.!$''(*<,".2$" </$7!)!$" ;/)7(" %*(".//)"!!$" #$(!)$!('*7$2,!$" :&$$!$"$&"/7!$9,*::!,*<:"$*!("2,,!!$",!((!)'"!$":2)2:(!)'" 9(#--.:+"#$%%&+,%%*+;%(<(4-=/(+>; Bachelor in Techniek, Universiteit van Kioto; Doctor in Techniek, Universiteit van Kioto (specialisatie Elektrische Techniek); Professor Emeritus, Universiteit van Kioto; Ex-decaan voor Masteropleiding Informatica, Universiteit van Kioto; Ex-professor, Kwansei Gakuin Universiteit; Ex-Professor, Gastprofessor, Universiteit van Illinois en andere. Vennoot van ACM; de Japanse Vereniging voor Operatieonderzoek; het Instituut voor Elektronica-, Informatie- en Communicatietechniek; de Japanse Vereniging voor Informatieverwerking; en de Japanse Vereniging voor Industriële en Toegepaste Wiskunde. Cursussen: Gevorderde Systeemtheorie; $/,/7*!" R#NFS" 2,'" *$B)2'()&?(&&)" *'" 9!;*7" >!(" 3!(" /!B!$(";!,B'".//)(%&)!$%"!!$"22$;*!$,*<:!"*$.,/!%"&*("/1" %!"22)%".2$",2$%!$"!$"'2>!$,!.*$7!$"%//)">*%%!,".2$" T2(&&),*<:";*<$"2,"%!;!".!)2$%!)*$7!$"$*!("$//%;2:!,*<:" A22)9*<" >/7!$" //:" $!72(*!.!" 2'1!?(!$" #$"%*!";*$"'(22$"6!"$&"622),*<:"*$"3!(">*%%!,1&$(".2$"%!" /.!)72$70"!$"6!":&$$!$";!,B'";/".!)"722$"/>"(!";!77!$" UK/(/"N/>1&(!)"V2:&*$0"%!">/!%!)/)72$*'2(*!".2$"3!(" UNV#0" 6!)%" /17!)*?3(" *$" 48WX0" (/!$"?/>1&(!)'" $/7" *$" %!".!)%!)!" /$(6*::!,*$7".2$"?/>1&(!)'" 2,'" 3!("!!)'(!"?/>1&(!)/$%!)6*<'*$'(*(&&("*$"Y212$0"!$"3!!B("'*$%'"(/!$" UK/(/"N/,,!7!".//)"P2'(!)/1,!*%*$7"#$B/)>2(*?2"62'"2,'"!)B7!$22>".2$"%!;!"()2%*(*!="!$"1)!'(2(*!./,,!"7!'?3*!= %!$*'"/17!)*?3("2,'"%!"!!)'(!"'?3//,".//)"!!$"1)/B!''*/= *$7".2$" /1)*?3(*$7" 7!9!&)%!" *$" $/.!>9!)" CDDX0"!$" %!"!!)'(!" '(&%!$(!$" 6!)%!$" )!!%'".!)6!,:/>%" *$" 21)*," '*$%'" 322)" [2$7!:/>!$" /1" %*(" :!!)1&$(" :&$$!$"6!";!77!$"%2("6!"$&"6!):!,*<:"22$"/$;!"(/?3(" 7!$"/1"%!".!)%!)!"'(&%*!".2$"*$B/)>2(*!="!$"?/>>&$*?2= (*!(!?3$/,/7*!0" )!2,*'!!)(" ;*?3" //:" (!$"./,,!" %!" *$.,/!%" />" 1!)'/$!!," /1" (!",!*%!$" %2(" %!;!" '2>!$,!.*$7" *$" %!" ;&,,!$" %!&)!$".//)" <!" /1!$" 722$0" /$7!2?3(" <!",!!B(*<%0" 1!)'//$,*<:!" 2?3(!)7)/$%0" $2(*/$2,*(!*(0"!$" 3!(;*<" <!" $&"!!$" 92'*'" 3!9(" *$" 3&>2$*(2*)!" /B" 6!(!$'?3211!,*<:!" ]*<".!)6!,:/>!$" >!(" /1!$" 2)>!$" $*!("!$:!," '(&%!$(!$"%*!"$!("3&$"92?3!,/)"3!99!$"2B7!6!):(0">22)" //:"6!):!$%!"./,62''!$!$"%*!"2,"7!9,/!*%"3!99!$"*$"%!" 1)/B!''*/$!,!" 6!)!,%"!$" 3&$"?2))*M)!"!I()2" '(&6:)2?3(" 6*,,!$"7!.!$0"2,'>!%!"'(&%!$(!$".2$"/.!)2,"(!)"6!)!,%" KCG Blauw!"#$%%&'&()*+,-.+$(/+01%/%+2%34)/(*+ 5-')6.+!0257+(.+8(+025+5*%(47 E38-/+-&&(+%%*=4*%.'(&6P'(+&(8(.+I6P+8(+ =/6#$/6.<+, &)3.6+H-*(.+,-.+8(+ Y.6,(*=6/(6/+,-.+06%/%:+6=+8(+'&()*+, ( *%(4+<(I-=((*8+%4+8(+ =#$%%&'&()*+,-.+8(+Y.6,(*=6/(6/+,-.+06%/%:+ %.<(,((*+LMZB+6.+<(I*)6'+<(.%3(.:+(.+ I6P+8(+,6(*6.<+,-.+$(/+CNOP-*6<(+I(=/ ]&-)HJK+ KCG Embleem 6./(*.(/+8%3( JHHHK'#<K(8)J+86(+H-=+,-=/<(&(<8+6.+LMMNK+ 9(+8%3( J'#<J+=/--/+,%%*+J01%/%+2%34)/(*+5-')6.J:+$(/+((*=/(+#%3O 4)/(*+%.8(*H6P=6.=/6/))/+6.+Q-4-.K+JK(8)J+6=+RR.+,-.+8(+J<;S9J+!<(.(*6('(+;%4+ S(,(&+9%3(6.(.T+RR.+,-.+8(+/%4+=(#/%*+6./(*.(/+8%3(6.(.7:+(.+(.'(&+$%<(*(+ %.8(*H6P=6.=/6/)/(.+<%(8<('()*8+8%%*+8(+U"+-##*(86/-/6(%*<-.6=-/6(+$(II(.+ /%(=/(336.<+%3+86/+8%3(6.+/(+<(I*)6'(.K+9(+025+<*%(4+6=+$(/+((*=/(+(.+ (.6<(+%.8(*H6P=6.=/6/))/+6.+Q /+/%(=/(336.<+'*((<+%3+<(I*)6'+/(+ 3-'(.+,-.+$(/+8%3(6.+JK(8)J:+%38-/+8(+<*%(4+I('(.8+=/%.8+-&=+((.+ H=/(+/(#$.%&%<6=#$(+4*%<*-33-V=K+G(/+H-=+((.+*(,%&)/6%.-6*(+<(I()*/(.6=:+ H-./+JK(8)J+8%3(6..-3(.+H(*8(.+/%/+8-.+/%(+(.'(&+)6/<(*(6'/+--.+%.8(*H6PO %.8(*$%)8(.+3(/+>;+(W4(*/=+)6/+8(+U":+H--*%.8(*+%.8(*X%('(*=+,-.+$(/+?-==-#$)=(//=+>.=/6/))/+,%%*+;(#$.%&%<6(+!?>;7K+ E.=+(3I&((3+J'#<K(8)J+/%%./ /+8(+025+<*%(4+((.+$%<(*+%.8(*H6PO =6.=/6/))/+6=+8-/+.6(/+(.'(&+(*'(.8+6=+I6..(.+Q-4-.:+3--*+%%'+6.+8(+U":+(.+ I%%&+,%%*+%.X(+,%%*/8)*(.8(+46%.6(*=<((=/:+(.+,%%*+$(/+%.8(*H6P=').86<+ (.+8--*%4+'-.+*(-<(*(.K+ Kleur van de KCG groep KCG "$6<(%+G-=(<-H-:+8(+%4*6#$/(*+,-.+8(+ 025+<*%(4:+86(+8(+=#$%%&+%%'+I(=/))*8(:+ 6=+6.+X6P.+&-/(*(+P-*(.+.%<3--&=+<--.+ =/)8(*( (+Y.6,(*=6/(6/+,-.+G-*,-*8K+ G6P+<6.<+8(X(+)6/8-<6.<+--.+%38-/+$(/+6(/=+ H-=+H-/+$6P+H6&8(+8%(.+/%(.+$6P+P%.<+H-=:+ 3--*+/%(.+.6(/+'%.K+G6P+$))*8(+(( */(3(./+6.+]%=/%.+(.+H%%.8(+((.+ =/)8(./(.K+ 9(+=#$%%&'&()*+,-.+025>+H(*8+,-=/<(&(<8+ -&=+025+^%%8:+<(I-=((*8+%4+8(+*%8(+ =#$%%&'&()*+,-.+8(+Y.6,(*=6/(6/+,-.+ G-*,-*8:+6.+#%./*-=/+3(/+025+]&-)HK+96/+ =/--/+=13I%%&+,%%*+((.+$%)86.<+86(+.6(/+ I-.<+6=+%3+.6()H(+)6/8-<6.<(.+--.+/(+ KCG Groen!"#$%%&'&()*+,%%*+01%/%+Q-4-.(=(+ S-.<)-<(+;*-6.6.<+2(./(*+!0QS;277 96/+6=+$(/+6.<-.<=#(./*)3+,%%*+ 6./(*.-/6%.-&(+=/)8(./(.+6.+8(+025+<*%(4K+ 96/+6=+((.+%.8(*H6P=#(./*)3+,%%*+Q-4-.=(+ /--&:+--.<(=#$*(,(.+8%%*+8(+?6.6=/(*+,-.+ Q)=/6/6(:+(.+--.<(H(X(.+-&=+,%%*I(*(68(.8+ &((*4&-.+8%%*+$(/+?6.6=/(*6(+,-.+ E.8(*H6P=:+2)&/))*:+"4%*/:+F(/(.=#$-4+(.+ ;(#$.%&%<6(K+5*%(.+6=+<(=(&(#/((*8+%4+ I-=6=+,-.+((.+<*%(.(+_-*8(:+$(/+/$)6=+,-.+ 8(+X(,(.+#%./6.(./(.K+9(X(+<*%(.(+ =#$%%&'&()*+=/--/+6.+#%./*-=/+3(/+$(/+ $6(*I%,(.+<(.%(38(+025+]&-)H+( ^%%8K "!

5 Eigenschappen van KCGI Krijg beheersing over praktische vaardigheden nuttig voor de samenleving. Leerplan-ontwerp op basis van de behoeftes van de industrie en de snelle vooruitgang in IT (ICT)!""#$%&''"'()*+#,+,-'./"#$)"')-'0"#/12,3+'014)-'./"#$) &&')5".)6789)/-#0"')-$4",."%0):".)&0;1",);&'),$"*1&%1,."') ;&')<-/"%)=1''"')&%,)=+1."')0"),*5--%)-:)-'0"#/12,)&&').") Grondig en praktijkgericht leerplanontwerp H:)$"#,-'""%)-$).")%"10"')0&.);&&#0145"0"')="<1.)1')<-/"%) :&&#)--3)1')=+,1'",,A4"#"%&.""#0")-'0"#/"#$"')<-&%,):&'A &4":"'.)"')"*-'-:1"?)9')$%&&.,);&')5".),*5#12;"');&')""') :&,."#,*#1$.1"()/"#3"'),.+0"'."')&&')0")$%&''1'4)"')1:$%"A :"'.&.1");&')""')"1'0$#-2"*.?)I&&#=12)0-"')<")""')5--4) '1;"&+);&')$#&3.1,*5");&&#0145"0"')-$)01")<")'-014)5"=="') =12)5".);",.14"');&')""')*&##1J#"?) Effectieve onderwijsmethodes door middel van een combinatie van zowel e-learning als traditionele in-persoon colleges K".)0")3#&*5.14"),."+');&')$#->",,-#,);&')0")L'1;"#,1."1.);&') 7-%+:=1&)1')0")D"#"'140")E.&."'(),."%.)5".)6789)&%,)5&&#)0-"%) -:) &&').") =1"0"') ;&') &=,-%+.") /"#"%03%&,,"?) 7-%%"4",)<12')$#&3.1,*5)"')4";&#1""#0)1')-$<".():".)0")'&0#+3) -$) %"M1=1%1."1.() <"%>,) 1') 0") :&'1"#) /&&#-$) *-%%"4",) /-#0"') 4"4";"')"')=124"/--'0?)I1.)5-+0.)<&3"')1')<-&%,)*&,"),.+01",() ;"%0-'0"#<-"3()4#-"$,/"#3"')"')01,*+,,1",?)I&&#'&&,.)5"">.) 5".) 6789) --3) ""') ;-%%"014) +1.4"#+,.") "A%"&#'1'4),.+01-)."#) =",*51331'4) "') 1:$%":"'."#"') /12) 0-"%.#">>"'0) -'0"#/12,) 0--#) :100"%) ;&') 0").-"$&,,1'4) ;&') <-/"%) "A%"&#'1'4) &%,).#&01.1-'"%")1'A$"#,--')*-%%"4",? Studeer een goede balans tussen IT (ICT) en management. Cultivatie van professionals in zowel IT- als managementdomein N#)1,)4#-.");#&&4)1')0"):-0"#'")<&3"'/"#"%0)'&&#) 4".&%"'.""#0") /"=."*5'-%-41") &%,) =&,1,() &%,) 1') :&'&4":"'.() :".) ;&&#0145"0"')<-&%,)5".)-$,."%%"');&')="%"10,,.#&."41"O'?) 6789)*+%.1;""#.)$#->",,1-'&%,)01").5+1,)<12')1')="10") 4",$"*1&%1,""#0")0-:"1'"');&')1'>-#:&.1")"'):&'&4":"'.?)!""#$%&''"')<12')<-)-$4",."%0)-$0&.),.+0"'."')""')4-"0") 4"=&,""#0)-$)5+')1'01;10+"%")&*5."#4#-'0?) Neem een globaal perspectief en verbreed de horizon in je leven. Cursussen gegeven door leiderfiguren in het IT-domein van over de hele wereld 5""')-'./133"%.?)Q".)6789)'-014.)$#->",,-#,);&').-$'1;"&+) +1.);&')-;"#)0")5"%")/"#"%0)1'*%+,1">)R--#0AS:"#13&)"') S<1O()-:),.+0"'."').")5"%$"'):".)5".)*+%.1;"#"');&')""') 1'."#'&.1-'&&%)$"#,$"*.1">?)Q".)6789)5"">.)+1./1,,"%1'4,&3A 3--#0"')"')<&3"'A*-%%&=-#&.1",):".)+'1;"#,1."1."');&')-;"#) 0") 5"%") /"#"%0() <-&%,) 5".) C-*5",."#) 9',.1.++.) 4#&::&);--#)9'>-#:&.1";"1%145"10)&&')0")L'1;"#,1."1.);&') 6-#"&()""');&')0"):"",.)$#",.141"+<")$#-4#&::&T,)."#) /"#"%0)&&'4&&'0")1'>-#:&.1";"1%145"10?)6789)<".)<1*5)--3) 1');--#)0")-'./133"%1'4);&')5&&#)1'."#'&.1-'&%")#"%&.1",() /&.)<1*5)/""#,$1"4"%.)1')&*.1;1."1."')<-&%,)4":""',*5&$A $"%123)-'0"#<-"3)"')1'."#'&.1-'&%"),U:$-,1+:,? Cultiveer een internationaal perspectief door middel van interactie met studenten van over de hele wereld E1'0,)-',)-'.,.&&')5"=="')#""0,),.+0"'."');&')-;"#)0") 5"%")/"#"%0)&&')5".)6789)4",.+0""#0):".)0")=#&'0"'0") I--#)<12)&&')<12)."),.+0"#"'):".):"0",.+0"'."');&')-;"#) 0") 5"%") /"#"%0) *+%.1;""#.) :"') ""') ;"#,*5"10"'5"10) &&'),.&'0$+'."') "') %"4.) :"') 0") =&,1,) &&') 0") <1*5) 4%-=&&%) ;&') 0").-"3-:,.?) D""%) =+1."'%&'0,"),.+0"'."') <12') 4":-.1;""#0)-:)'&)&>,.+0"#"')1')5+').5+1,%&'0)""')"14"') ="0#12>)-$).")#1*5."'()"')-'<")$#->",,-#"')3+''"')F0&'3<12) 5+')#123")<&3"'A"#;&#1'4"')1')%&'0"')-;"#&%)."#)/"#"%0G) ="4"%"101'4)=1"0"')01")#"%";&'.)1,);--#)0"),1.+&.1")1')"%3) %&'0?) Neem cursussen gebaseerd op praktische ervaring. K".)5".)0-"%)-:)$#->",,1-'&%,).")*+%.1;"#"'()5"">.)5".)6789) ="4"%"10"#,) 1') 01"',.) :".) $#&3.1,*5") "#;&#1'4) 1') 5".) +1.-">"'"');&')2-=,)<-&%,)79H)F*51">)1'>-#:&.1-')-> 1*"#G) &&')4#-.")="0#12;"'?)H',)-'0"#/12,."&:)5"%$.),.+0"'."') 1')5".)*+%.1;"#"');&')$#&3.1,*5");&&#0145"0"')&%,)0""%);&') 0") *+#,+,() 4"=&,""#0) -$) 5+') "14"') "#;&#1'4?) E.+0"'."') 0-"') <-) $#->",,1-'"%") ;&&#0145"0"') -$)."#/12%) <") 5+') ="4#1$) ;&') 0") %&&.,.").5"-#1"O') "')."*5'-%-41"O') ;"#,."#3"'()4"=&,""#0)-$)$#&3.1,*5").-"$&,,1'4"'?) Verander van loopbaan en kom tot bloei in het domein van IT. Het KCGI staat open voor studenten uit een breed scala aan domeinen Q".) 6789),."%.) 4""') %1:1"."') &&') 5".) 0-:"1') /&&#) 3&'010&&.,.+0"'."') ;&'0&&') 3-:"'?) V"),.&&') -$"') ;--#),.+0"'."') +1.) ""') =#""0),*&%&) &&') 0-:"1'"') <-/"%) 1') 5+:&'1.&1#"),.+01",) &%,) 1') /"."',*5&$$"'?) Q".) 6789) ;"#%""'.)5&&#),."+')&&'),.+0"'."');&')&%%")&*5."#4#-'0"'() "') 5"">.) *+#,+,,"') #"%";&'.) ;--#) 0") =",.&&'0") 3"''1,() ;&&#0145"0"') "') ="5-">.",) ;&') &%%"),.+0"'."'?) I&&#'&&,.) 5"">.)5".)6789)--3)""'),U,."":);--#)/"#3"'0");-%/&,,"'"') -:);"#0"#)."),.+0"#"')."#/12%)<")1')01"',.)=%12;"'?)6789)=1"0.) --3)0"):-4"%1235"10)&&')-:).");"#&'0"#"');&'),$"*1&%1,&.1"() 1".,)/&.)1')W&$&').#&01.1-'""%)'--1.)0"4"%123)1,)&&'4"=-0"') 4"/"",.)=12):&,."#-$%"101'4"'? Volg colleges die passen bij jouw kennis die je meeneemt naar het KCGI &>4",.+0""#0"')1')5+:&'1.&1#")/"."',*5&$$"'):".)<-)4-"0) &%,)4""')3"''1,)&&'4&&'0")*-:$+."#,).-.);-%/&,,"'"'):".) /"#3"#;&#1'4) 1') 0") Q".) 6789) =1"0.) 5".) -$.1:&%") *+#,+,$#-4#&::&) &&') ;--#) "%3") 0-"%,."%%1'4"'?) I1.) :&&3.) 5".) :-4"%123) ;--#) ""') *-:>-#.&="%") :&'1"#) ;&'),.&$).-.),.&$) 5+') 0-"%,."%%1'4"').") ="#"13"'?) E.+0"'."') 01") #""0,) ""') =&,1,) *+#,+,,"')=12/-'"'()/&.)5".):-4"%123):&&3.)-:);"#0"#).") 4#-"1"')"')5+');&&#0145"0"')+1.).")01"$"'? Benut je studies om uit te blinken in de samenleving. Maak je ideale job werkelijkheid door grondige individuele begeleiding Q".)6789):&&3.)5".):-4"%123);--#)&%%"),.+0"'."')-:)""')2-=).");1'0"')'&)&>,.+0"#"'?)X#->",,-#"')=1"0"')5+')="4"%"101'4) &&');1&)5+')"#;&#1'4)"')*-''"*.1",)1')0")1'0+,.#1"()"')4";"') &&'=";"%1'4"')'&&#)="0#12;"').-")'&)1'01;10+"%")1'."#;1"/,) :".),.+0"'."'()-:)5"').")5"%$"')5+')10"&%")2-=,1.+&.1").") ="#"13"'?)I&&#'&&,.)=1"0.)5".)6789)""')=#"0");&#1O."1.);&'),."+') &&') ;--#),.+0"'."') 01") 5+') "14"') ="0#12>) /1%%"') -$#1*5."'?) I&&#=12) =1"0"') /") $#&3.1,*5") 1'>-#:&.1") &&') =".#">>"'0")-$#1*5.1'4)"')="5""#);&')""')="0#12>?) Cultivatie van een zakennetwerk tussen alumni N%3)2&&#),.+0""#.)"#)""')4#--.)&&'.&%)5--4)4";&#1""#0"),.+0"'."')&>);&')5". 6789()4">-*+,.)#-'0)5".),%"+."%/--#0) ;"#,*51%%"'0")3&',"').120"',)5+'),.+01"2&#"')-:)0""%).") '":"')&&')4#-"$,/"#3"'()-:)<-)'&)5+')&>,.+0"#"')"%3&&#,) +'1"3");&&#0145"0"')1').")3+''"'),*5&3"%"')0--#):100"%) ;&'),&:"'/"#31'4)=12)5".)-'./133"%"')"')+1.=#"10"');&') =+,1'",,$#-2"*."'? "!

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button?

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Eindverslag Afstuderen ------------------------------------------------------------- Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Onderzoek naar de mogelijkheden om hoog opgeleide Chinese

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Communities. Tijdschrift voor Human Resource Development. De ontwikkeling van HRD binnen Nationale Nederlanden. De vormgeving van Werkgemeenschappen

Communities. Tijdschrift voor Human Resource Development. De ontwikkeling van HRD binnen Nationale Nederlanden. De vormgeving van Werkgemeenschappen Tijdschrift voor Human Resource Development juni 2007 20e jaargang 06 De ontwikkeling van HRD binnen Nationale Nederlanden De vormgeving van Werkgemeenschappen Een begrip ontleed Vingeroefening n.a.v.

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod Deloitte Academy 2015 Cyber Security Cursusaanbod Deloitte hecht veel waarde aan het delen van kennis met klanten en relaties. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om samen met onze Deloitte Cyber Risk

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Nederlands. www.wiki.spread-digital-literacy.eu

Nederlands. www.wiki.spread-digital-literacy.eu Nederlands Imprint Editor: MFG Baden-Württemberg mbh, Stuttgart, Germany Directorate General for Modernisation, Generalitat de la Comunitat Valenciana, Valencia, Spain CINOP - Centre for the Innovation

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Waarom geven we wiskunde?

Waarom geven we wiskunde? Staat u er wel eens bij stil waarom wiskunde als schoolvak bestaat? Of vindt u dat voer voor filosofen? Paul Ernest bijvoorbeeld. Hij houdt zich bezig met de filosofie van het wiskundeonderwijs. En hij

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie