Schoolfilosofie. KCGI's missie en doelprincipes !"#$%&'()*+#$#',

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolfilosofie. KCGI's missie en doelprincipes !"#$%&'()*+#$#',"

Transcriptie

1 De eerste hogeschool in Japan voor IT professionals!"#$%&'()&*(+&(,-./-&012&&1* Het Kyoto College voor Masteropleidingen Informatica (KCGI :The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) Studeer IT op het hoogste niveau in Kioto, Japan Inlichtingen: Toelatingsafdeling, Kyoto College voor Masteropleiding Informatica!"#$%$&$'(%)*%+,-(."/$&0(+&1."23(4(" ":$;$% 6?86+H??+?88"BI((J"4(*<$43%KL$MI3*LE De Eerste en Enige!

2 !"#$%&'())*&+,-)#.,+#/&&0#+*.(,1#2(# 31-2*.(%(+#*+#4(#56# )(32&%!"#$"%&'"&())*+$,-.%-&(.%&/","%012.3&"%&,"12%)4)-$"5& )36"*7"4$87"&,"12%)4)-$012"&$%%)(.,$"0&"%&*.'$1.4"& -4)9.4$0.,$"&"%&'"&7)60,&(.%&2",&,$8'3"*7&/..*$%& 1)63+,"*0&.4)6,"-"%/))*'$-&#$8%5&",1:;&(.%&'"& *"1"%,"&8.*"%5&/)*',&"*&0,""'0&6""*&("*/.12,&(.%&2",& )%'"*/$80&())*&<=&3*)>"00$)%.40&(.%&2))-&%$(".+&'$"& 2+%&%+,&7+%%"%&9"/$8#"%&$%&'"&?$%,"*%.,$)%.4";& 0.6"%4"($%-: $%>)*6.,$"&"%&6.%.-"6"%,;&$0&2",&..%,.4&2)-"012)4"%& "%&+%$("*0$,"$,"%&'.,&'"&+$,'.-$%-&..%7)%&)6& %+&,)"&#)&-)"'&.40&%+4&-"/""0,: B6&'"#"&0$,+.,$"&,"&'))*9*"7"%&$0&$%&.3*$4&CDDE&2",& FA),)&G)44"-"&())*&H.0,"*)34"$'$%-&<%>)*6.,$1.& )3-"*$12,&.40&I.3.%J0&""*0,"&"%&"%$-"&$%0,$,++,&'.,&""%& 3*)>"00$)%"4"&6.0,"*)34"$'$%-&<=&..%9$"',:& K",&FG!<&7.%&0,"+%"%&)3&'"&,*.'$,$"0&"%&3*"0,.,$"0&(.%& 2",&""*0,"&1)63+,"*)%'"*/$80$%0,$,++,&$%&I.3.%5&2",& FA),)&G)63+,"*&!.7+$%5&'.,&.4&6""*&'.%&LD&8..*&#$8%& ("*'$"%0,"%&2"">,&9"/"#"%&9$8&2",&)34"$'"%&(.%& $%>)*6.,$"("*/"*7$%-0$%-"%$"+*0&'$"&..%&'"&9"2)">,"0& (.%&'"&$%'+0,*$"&()4')"%:&FG!<&$634"6"%,""*,&))7& -"9.0""*'&)3&-4)9.4"&)%'"*/$80%",/"*7"%&6",& +%$("*0$,"$,"%&(.%&)("*&'"&2"4"&/"*"4'5&$%14+0$">&2",& M)12"0,"*&<%0,$,++,&())*&="12%)4)-$":&="("%0&2"">,&2",& FG!<&))7&3*)-*.66.J0&9",*">>"%'"&6.%.-"6"%,&"%& 9"2""*&$%&2..*&..%9)'N&FG!<&1+4,$(""*,&,)34"$'"*0&$%&'"& 0"1,)*&(.%&'"&,)"-"3.0,"&<=5&#).40&<=&3*)>"00$)%.40&(.%& 2))-&%$(".+&"%&'.%&())*.4&<=&'$*"1,)*0:&K",&$0&6)"$4$87& )6&())*&'$,&0))*,&3)0$,$"0&2",&%)'$-"&)%'"*/$80&,"& )%,(.%-"%&9$8&,*.'$,$)%"4"&)%'"*#)"70-"*$12,"& +%$("*0$,"$,"%:&!"#$%&'()*+#$#', Schoolfilosofie Specialisten in de toegepaste IT voortbrengen die met creativiteit en een hoog niveau van praktische vaardigheden aan de behoeftes van de samenleving en dit huidige tijdperk kunnen voldoen, om ons zo naar de volgende generatie te leiden. KCGI's missie en doelprincipes De missie van het KCGI is om te beantwoorden aan de nood voor divers personeel van hoog niveau van deze IT-samenleving, en daarbij bij te dragen aan de realisatie van een informatiegerichte samenleving van hoog niveau, en ook om bij te dragen tot het herstel van de Japanse economie door het beschikbaar maken van IT professionals van hoog niveau, die uitgebreide kennis en een hoog niveau van vaardigheden bezitten buiten het conventionele kader, en die zich ook internationaal richten in dit komende tijdperk waarin informatietechnologie alomtegenwoordig wordt. Ons doel is om ons aan te blijven passen aan ontwikkelingen in de informatietechnologie en daarbij aansluitende technologieën, en onderwijs aan te bieden betreffende theoretisch en praktische technologieën in academische onderwerpen gerelateerd met wetenschap, technologie en zakenbeheer, om professionals van hoog niveau op te leiden. The domein van IT (ICT*) is een een geïntegreerd domein dat de studie van informatie en management inhoudt. De applicaties van IT zijn complex en uitgebreid, en de vraag van de industrie voor personeel dat in dit domein kan uitblinken wordt steeds groter en meer divers. Het traditionele onderwijssysteem van enkel conventionele onderzoeksgerichte universiteiten voor ingenieursstudies dat voorheen was toevertrouwd met de verantwoordelijkheid om personeel op te leiden voor het domein van IT (ICT) om te beantwoorden aan de vraag van de industrie voor divers personeel, kon niet aan de verwachtingen voldoen. De opleiding van competent personeel van uiterst diverse achtergronden tot IT (ICT) professionals van hoog niveau is nodig voor de toekomstige groei van de industrie en Japanse economie, Daarom is het beleid van KCGI om ambitieuze studenten te verwelkomen van zo divers mogelijke achtergronden (niet enkel ingenieurs), om zo de professionals op te kunnen leiden die de IT (ICT) industrie nodig heeft. ICT: Informatie- en Communicatietechnologie * -

3 Een KCGI opleid ing The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics Kyoto College voor Masteropleiding Informatica CEO en professor Kyoto Joho Gakuen professor aan het KCGI Wataru Hasegawa Bachelor in Letteren, Waseda Universiteit Master in Onderwijs, Master in Letteren, Columbia Universiteit, VS Voorzitter, Kioto Prefecturale Vereniging voor Informatie Industrie Beheerder & Voorzitter, All Nippon Federatievereniging voor Informatie Industrie Beheerder, Japanse (Nippon) Vereniging voor Informatiesystemen Awards, Minister van Onderwijs, Cultuur, Sport Thailand (Tweemaal) Minister van Onderwijs Award van de Republiek van Kenia Bezoekend Professor, Tianjin Universiteit voor Wetenschap & Technologie, China Beleidsadviseur Commitee, JDC, Jeju Vrij Internationaal Stedelijk Ontwikkelingscentrum. Cursussen: Leiderschap Theorie Het Kyoto College voor Masteropleiding Informatica (KCGI) is het eerste instituut in Japan dat een professionele masteropleiding in IT aanbiedt. KCGI's moederorganisatie, Kyoto Computer Gakuin (KCG) was het eerste privé computeronderwijsinstituut in Japan. KCG is opgericht als privéschool door Shigeo Hasegawa en Yasuko Hasegawa haar oprichting in 1963 al zo'n 50 jaar actief in computeronderwijs, en tijdens deze periode hebben niet enkel afgestudeerden van het middelbare onderwijs, maar ook afgestudeerden van vierjarige universiteitsprogramma's het programma aan KCG doorlopen. In die periode bestonden in Japan enkel onderzoeksgerichte scholen voor masteropleidingen. Veel van de studenten die afstudeerden van universiteiten kozen voor KCG na een zoektocht voor een instituut voor hoger onderwijs in directe connectie met de praktische kant van computers. Ondanks het feit dat KCG zich organiseerde onder het hogeschool systeem, hield het een belangrijke rol in de Japanse samenleving als een onderwijsinstituut voor universiteitsalumni, en heeft het ook de functie vervuld van een soort van professioneel en praktisch gerichte school. Gebaseerd op deze situatie en geschiedenis werd in 1998 een gemeenschappelijk programma georganiseerd met de Masteropleidingen (inclusief Informatiewetenschappen en Technologieën, Computerwetenschappen, etc.) van het Rochester Instituut voor Technologie in de Verenigde Staten, en dit heeft tot de implementatie geleid van een school die een professionele masteropleiding aanbiedt, gericht op praktisch onderwijs. Deze samenwerking tussen een Japanse hogeschool en het masterprogramma van een Amerikaanse universiteit was de eerste in zijn soort in Japan en grensverleggend. Het kan gezegd worden dat het onvermijdelijk was dat we een professionele IT school voor masteropleiding zouden oprichten onder het nieuwe Professionele Masteropleidingssysteem, met het personeel van Kyoto Computer Gakuin met bovengenoemde prestaties aan haar kern. Het Kyoto College voor Masteropleiding Informatica was opgericht als de eerste professionele IT masteropleiding in Japan in april 2004, het eerste jaar van het nieuwe onderwijssysteem in Japan, met de aanbeveling en samenwerking van Masao Horiba, de oprichter en huidig hoofdadviseur van Horiba, alsmede verschillende personen uit de onderwijssector, inclusief professors en onderzoekers van het Rochester Instituut voor Technologie en de Columbia Universiteit (Verenigde Staten). Op het moment van oprichting stelde het KCGI een programma op voor het opleiden van ingenieurs, en dan web business (e-business) gebaseerd op de vernieuwde editie van het ACM (Associatie voor Computing Machinery) IS (Informatiesystemen) masterprogramma leerplan met IT-onderwijs als fundament, maar ook inhoud betreffende internationale business is in acht genomen. We begonnen toegepaste IT voortbrengen die met creativiteit en een hoog niveau van praktische vaardigheden op de behoeftes van de samenleving en dit huidig tijdperk kunnen beantwoorden, om ons zo naar de volgende generatie te tot het realiseren van een informatiegerichte samenleving van hoog niveau en om bij te dragen tot het herstel van de Japanse economie door het beschikbaar maken van IT professionals van hoog niveau, die uitgebreide kennis en een hoog niveau van vaardigheden bezitten buiten het conventionele kader, en die zich ook internationaal richten, om te beantwoorden aan de nood voor divers personeel van hoog niveau van deze IT-samenleving. Het is daarbij ook ons doel om ons aan te blijven passen aan ontwikkelingen in de informatietechnologie en daarbij aansluitende technologieën, en onderwijs aan te bieden betreffende theoretisch en praktische technologieën in academische onderwerpen gerelateerd met wetenschap, technologie en zakenbeheer, om professionals van hoog niveau op te leiden. Uitgebreide programma's die zich richtten op web business (e-business) waren voorheen in Japanse hogescholen en universiteiten nagenoeg onbestaande, en het onderwerp werd slechts als een sub-domein behandeld in traditionele richtingen zoals zakenbeheer, industriële techniek en hoofdspecialisaties gerelateerd aan informatie. Het onderwerp werd met andere woorden enkel aangesneden en onderzocht als deel van een bredere hoofdspecialisatie. Wat het KCGI onderscheid, is dat we geen masteropleiding voor IT, en dat we niet louter een masteropleiding aanbieden voor informatica en wiskunde, zoals gevonden kan worden in het ingenieursdepartement van vele andere universiteiten in Japan. Ondanks het feit dat we vele dingen gemeen hebben met bovengenoemde, is het ons doel om een professioneel instituut van wereldniveau te zijn met een geheel andere soort van professionele IT masteropleiding, in de brede betekenis van het idee, en ook met het oog op cultivatie van leiderschapsvaardigheden. Buiten een leerplan-ontwerp en een raadgevend-leraar systeem gebaseerd op een pedagogisch standpunt, stelt het KCGI ook als haar doel om een goed afgerond onderwijssysteem aan te bieden met wijd geïntegreerde elementen en grondbeginselen tot nog toe ongezien in Japanse universiteiten, zoals een student-gericht leerontwerp, een onderwijssysteem met een open en horizontale divisie van arbeid, en periodieke evaluaties van studieresultaten. Verder concentreert het KCGI zich ook op het cultiveren agementvaardigheden, die hun ware potentieel door de Aziatische regio ten toon zullen stellen, een regio die nu een toenemende globalisatie doormaakt. Het is sinds de oprichting ons doel geweest aan het KCGI om de nummer één professionele IT school te zijn in Azië, en we verwelkomen actief studenten van over de hele wereld, en in het bijzonder uit Azië. Daarbovenop, met de recente internationale waardering van Japanse media zoals anime, zit het belang van de media-industrie in de lift. Als gevolg is het KCGI bezig met het verkennen van de zelfs grotere mogelijkheden geboden door het internet dan wat al was bereikt in de relatie tussen de media-industrie en IT. We besteden ook veel aandacht aan de ontwikkeling van eigenlijke media en onderzoek naar nieuwe media-business-modellen. We zijn dan ook bezig met het opstellen van relevante cursussen voor deze onderwerpen. IT is ondertussen al onontbeerlijk geworden in ons dagelijks leven en in de zakenwereld. Belangrijke behoeftes van onze samenleving liggen aan de basis van een brede variatie van gerelateerde domeinen. Alumni van het KCGI, uitgerust met praktische en communicatieve vaardigheden en met een globaal perspectief, zijn actief in tal van verschillende sectoren. In april 2012 richtte het KCGI een satelliet-campus op in Sapporo, Japan en in oktober 2012 nog één in Tokio. De verbondenheid met het hoofdinstituut in Kioto via een e-learning systeem maakt het mogelijk om aan elk van deze satelliet-campussen het hoogste niveau van professioneel IT-onderwijs te ontvangen. Colleges worden live bijgewoond, en er is ook de mogelijkheid om direct vragen te stellen aan de professors via camera. Deze colleges worden ook opgenomen en opgeslagen op de server, wat het mogelijk maakt om thuis deze colleges nogmaals te bekijken. Het is als het ware mogelijk om voorbij de grenzen van tijd en ruimte te gaan om overal en altijd een hoog niveau van professioneel onderwijs te ontvangen. Tevens is het KCGI ook gezegend met een stevig netwerk dat haar verbindt met hoger-onderwijs instituten van over de hele wereld, inclusief in de Verenigde Staten, China en Zuid-Korea. Dankzij onze voortdurende ervaring in samenwerking en uitwisseling met deze instituten, zet het KCGI zich actief in om internationale onderwijs-projecten samen te stellen en deze interacties met andere landen verder uit te diepen. Het KCGI viert nu haar 10de verjaardag sinds haar ontstaan. Ondanks deze chaotische tijden van hectische veranderingen, blijven we systematisch doorzetten bij het opleiden van IT professionals van hoog niveau, gebaseerd op onze Ik kijk gretig uit naar de komst van nieuwe ambitieuze studenten zoals jij. 2 3

4 !"#$%&'$(&&)*+#'$,"#$&&#$#-&+.$'-/0*&)(!""#$%&'()*'+)#,)#-.,%/,0..!"#$%&'()*+,!"-!./,&(*!0"%*!"1,22('./$%"22$"3!("!*$%!".2$"%!"45%!"!!&6"!$"7!%&)!$%!"%!"48%!"!!&60" 9!7/$" %2$:;*<" %!" /$(%!::*$7".2$"!!$" $*!&6!"!$!)7*!=*$$/.2(*!"7!:!$%"2,'"%!"'(//>= ;/%2("(!7!$"%!",22('(!"3!,B(".2$"%!"CD'(!"!!&6"%!"1)/%&?= (*!.!"?212?*(!*(".2$" %!" >!$'" %!" 9!$/%*7%!" 3/!.!!,3!*%" %!"?/$.!)'*!".2$" :62$(*(!*(" $22)" :62,*(!*(0" 62(" /1" ;*<$" 9!&)(",!*%%!" (/(" %!".!)/&%!)*$7".2$" >2''21)/%&?(*!= >!(3/%!'".2$"%*!"(*<%"!$"!!$"()2$'*(*!"$22)"3!("(*<%1!):".2$" 1)/%&?(*!".2$"!!$" 7)/(!".2)*+(!*("!$" F!" >*%%!$".2$"%!;!"'(/)>2?3(*7!";!!".2$".!)2$%!)*$7">22:(" %!" 6!)!,%6*<%!" *$%&'()*+,!"?/>1/'*(*!"!!$" A*(;!,B%!"B!$/>!!$"7!9!&)("//:"*$"%!"6!)!,%".2$"*$B/)>2= %!" 1)/%&?(*!".2$" %!"!!)'(!"?/>1&(!)'" ',!?3('" HD" <22)" 7!,!%!$"3!!B("1,22('7!./$%!$0"*'"3&$".//)&*(72$7"!I1,/'*!B" 7!6!!'(0" *$" %*!" >2(!" %2(" 3&$" /1!)2(*!'$!,3!*%"!$" 7!3!&= 7!$?212?*(!*(" $&" /$.//)'(!,922)" E!(".!)>/7!$".2$"?/>1&(!)'" />" 12)(*+,!" %*BB!)!$(*22,.!)7!,*<:*$7!$" %*!" %!" 2(>/'B!)*'?3!".!)2$%!)*$7!$"6!!)'1*!7!,!$"'$!,,!)"/1"(!",/''!$" %2$" %2(" %!" 6!!)'/>'(2$%*73!%!$" ;*?3" *$" B!*(!".!)(/$!$0" *'" %!" 9!',*''!$%!" B2?(/)" *$" 3!(" >/7!,*<:" >2:!$".2$" $&>!)*!:!" J(!>2$2,K'!"!$" 3!):!$$*$7"*'"$&"'$!,"7!$/!7"%2("3!("%!"'$!,3!*%".2$"%!" N/>1&(!)'">2:!$"3!("$&";!,B'">/7!,*<:"/>"!,:"9!!(<!"%2(2" %2("!!$"1!)'//$"(*<%!$'";*<$"/B"322)",!.!$".*2"/7!$"!$"/)!$" '1)/$7"*$"*$B/)>2(*!:)2?3("!!$"1&$("3!!B("9!)!*:("%2("3!(" #$%!)%22%0"'*$%'"3!("22$9)!:!$".2$"%!"C4'(!"!!&6",*<:(" '?3211!$"!$" 2B$!>!$%!" 7)//((!" 3!99!$" >/9*!,!" (!,!B//$'"!$" '>2)(13/$!'" 3&$" 6!7" 7!./$%!$" $22)" *!%!)'" Q//)2," *$" %!",!.!$''(*<,".2$" </$7!)!$" ;/)7(" %*(".//)"!!$" #$(!)$!('*7$2,!$" :&$$!$"$&"/7!$9,*::!,*<:"$*!("2,,!!$",!((!)'"!$":2)2:(!)'" 9(#--.:+"#$%%&+,%%*+;%(<(4-=/(+>; Bachelor in Techniek, Universiteit van Kioto; Doctor in Techniek, Universiteit van Kioto (specialisatie Elektrische Techniek); Professor Emeritus, Universiteit van Kioto; Ex-decaan voor Masteropleiding Informatica, Universiteit van Kioto; Ex-professor, Kwansei Gakuin Universiteit; Ex-Professor, Gastprofessor, Universiteit van Illinois en andere. Vennoot van ACM; de Japanse Vereniging voor Operatieonderzoek; het Instituut voor Elektronica-, Informatie- en Communicatietechniek; de Japanse Vereniging voor Informatieverwerking; en de Japanse Vereniging voor Industriële en Toegepaste Wiskunde. Cursussen: Gevorderde Systeemtheorie; $/,/7*!" R#NFS" 2,'" *$B)2'()&?(&&)" *'" 9!;*7" >!(" 3!(" /!B!$(";!,B'".//)(%&)!$%"!!$"22$;*!$,*<:!"*$.,/!%"&*("/1" %!"22)%".2$",2$%!$"!$"'2>!$,!.*$7!$"%//)">*%%!,".2$" T2(&&),*<:";*<$"2,"%!;!".!)2$%!)*$7!$"$*!("$//%;2:!,*<:" A22)9*<" >/7!$" //:" $!72(*!.!" 2'1!?(!$" #$"%*!";*$"'(22$"6!"$&"622),*<:"*$"3!(">*%%!,1&$(".2$"%!" /.!)72$70"!$"6!":&$$!$";!,B'";/".!)"722$"/>"(!";!77!$" UK/(/"N/>1&(!)"V2:&*$0"%!">/!%!)/)72$*'2(*!".2$"3!(" UNV#0" 6!)%" /17!)*?3(" *$" 48WX0" (/!$"?/>1&(!)'" $/7" *$" %!".!)%!)!" /$(6*::!,*$7".2$"?/>1&(!)'" 2,'" 3!("!!)'(!"?/>1&(!)/$%!)6*<'*$'(*(&&("*$"Y212$0"!$"3!!B("'*$%'"(/!$" UK/(/"N/,,!7!".//)"P2'(!)/1,!*%*$7"#$B/)>2(*?2"62'"2,'"!)B7!$22>".2$"%!;!"()2%*(*!="!$"1)!'(2(*!./,,!"7!'?3*!= %!$*'"/17!)*?3("2,'"%!"!!)'(!"'?3//,".//)"!!$"1)/B!''*/= *$7".2$" /1)*?3(*$7" 7!9!&)%!" *$" $/.!>9!)" CDDX0"!$" %!"!!)'(!" '(&%!$(!$" 6!)%!$" )!!%'".!)6!,:/>%" *$" 21)*," '*$%'" 322)" [2$7!:/>!$" /1" %*(" :!!)1&$(" :&$$!$"6!";!77!$"%2("6!"$&"6!):!,*<:"22$"/$;!"(/?3(" 7!$"/1"%!".!)%!)!"'(&%*!".2$"*$B/)>2(*!="!$"?/>>&$*?2= (*!(!?3$/,/7*!0" )!2,*'!!)(" ;*?3" //:" (!$"./,,!" %!" *$.,/!%" />" 1!)'/$!!," /1" (!",!*%!$" %2(" %!;!" '2>!$,!.*$7" *$" %!" ;&,,!$" %!&)!$".//)" <!" /1!$" 722$0" /$7!2?3(" <!",!!B(*<%0" 1!)'//$,*<:!" 2?3(!)7)/$%0" $2(*/$2,*(!*(0"!$" 3!(;*<" <!" $&"!!$" 92'*'" 3!9(" *$" 3&>2$*(2*)!" /B" 6!(!$'?3211!,*<:!" ]*<".!)6!,:/>!$" >!(" /1!$" 2)>!$" $*!("!$:!," '(&%!$(!$"%*!"$!("3&$"92?3!,/)"3!99!$"2B7!6!):(0">22)" //:"6!):!$%!"./,62''!$!$"%*!"2,"7!9,/!*%"3!99!$"*$"%!" 1)/B!''*/$!,!" 6!)!,%"!$" 3&$"?2))*M)!"!I()2" '(&6:)2?3(" 6*,,!$"7!.!$0"2,'>!%!"'(&%!$(!$".2$"/.!)2,"(!)"6!)!,%" KCG Blauw!"#$%%&'&()*+,-.+$(/+01%/%+2%34)/(*+ 5-')6.+!0257+(.+8(+025+5*%(47 E38-/+-&&(+%%*=4*%.'(&6P'(+&(8(.+I6P+8(+ =/6#$/6.<+, &)3.6+H-*(.+,-.+8(+ Y.6,(*=6/(6/+,-.+06%/%:+6=+8(+'&()*+, ( *%(4+<(I-=((*8+%4+8(+ =#$%%&'&()*+,-.+8(+Y.6,(*=6/(6/+,-.+06%/%:+ %.<(,((*+LMZB+6.+<(I*)6'+<(.%3(.:+(.+ I6P+8(+,6(*6.<+,-.+$(/+CNOP-*6<(+I(=/ ]&-)HJK+ KCG Embleem 6./(*.(/+8%3( JHHHK'#<K(8)J+86(+H-=+,-=/<(&(<8+6.+LMMNK+ 9(+8%3( J'#<J+=/--/+,%%*+J01%/%+2%34)/(*+5-')6.J:+$(/+((*=/(+#%3O 4)/(*+%.8(*H6P=6.=/6/))/+6.+Q-4-.K+JK(8)J+6=+RR.+,-.+8(+J<;S9J+!<(.(*6('(+;%4+ S(,(&+9%3(6.(.T+RR.+,-.+8(+/%4+=(#/%*+6./(*.(/+8%3(6.(.7:+(.+(.'(&+$%<(*(+ %.8(*H6P=6.=/6/)/(.+<%(8<('()*8+8%%*+8(+U"+-##*(86/-/6(%*<-.6=-/6(+$(II(.+ /%(=/(336.<+%3+86/+8%3(6.+/(+<(I*)6'(.K+9(+025+<*%(4+6=+$(/+((*=/(+(.+ (.6<(+%.8(*H6P=6.=/6/))/+6.+Q /+/%(=/(336.<+'*((<+%3+<(I*)6'+/(+ 3-'(.+,-.+$(/+8%3(6.+JK(8)J:+%38-/+8(+<*%(4+I('(.8+=/%.8+-&=+((.+ H=/(+/(#$.%&%<6=#$(+4*%<*-33-V=K+G(/+H-=+((.+*(,%&)/6%.-6*(+<(I()*/(.6=:+ H-./+JK(8)J+8%3(6..-3(.+H(*8(.+/%/+8-.+/%(+(.'(&+)6/<(*(6'/+--.+%.8(*H6PO %.8(*$%)8(.+3(/+>;+(W4(*/=+)6/+8(+U":+H--*%.8(*+%.8(*X%('(*=+,-.+$(/+?-==-#$)=(//=+>.=/6/))/+,%%*+;(#$.%&%<6(+!?>;7K+ E.=+(3I&((3+J'#<K(8)J+/%%./ /+8(+025+<*%(4+((.+$%<(*+%.8(*H6PO =6.=/6/))/+6=+8-/+.6(/+(.'(&+(*'(.8+6=+I6..(.+Q-4-.:+3--*+%%'+6.+8(+U":+(.+ I%%&+,%%*+%.X(+,%%*/8)*(.8(+46%.6(*=<((=/:+(.+,%%*+$(/+%.8(*H6P=').86<+ (.+8--*%4+'-.+*(-<(*(.K+ Kleur van de KCG groep KCG "$6<(%+G-=(<-H-:+8(+%4*6#$/(*+,-.+8(+ 025+<*%(4:+86(+8(+=#$%%&+%%'+I(=/))*8(:+ 6=+6.+X6P.+&-/(*(+P-*(.+.%<3--&=+<--.+ =/)8(*( (+Y.6,(*=6/(6/+,-.+G-*,-*8K+ G6P+<6.<+8(X(+)6/8-<6.<+--.+%38-/+$(/+6(/=+ H-=+H-/+$6P+H6&8(+8%(.+/%(.+$6P+P%.<+H-=:+ 3--*+/%(.+.6(/+'%.K+G6P+$))*8(+(( */(3(./+6.+]%=/%.+(.+H%%.8(+((.+ =/)8(./(.K+ 9(+=#$%%&'&()*+,-.+025>+H(*8+,-=/<(&(<8+ -&=+025+^%%8:+<(I-=((*8+%4+8(+*%8(+ =#$%%&'&()*+,-.+8(+Y.6,(*=6/(6/+,-.+ G-*,-*8:+6.+#%./*-=/+3(/+025+]&-)HK+96/+ =/--/+=13I%%&+,%%*+((.+$%)86.<+86(+.6(/+ I-.<+6=+%3+.6()H(+)6/8-<6.<(.+--.+/(+ KCG Groen!"#$%%&'&()*+,%%*+01%/%+Q-4-.(=(+ S-.<)-<(+;*-6.6.<+2(./(*+!0QS;277 96/+6=+$(/+6.<-.<=#(./*)3+,%%*+ 6./(*.-/6%.-&(+=/)8(./(.+6.+8(+025+<*%(4K+ 96/+6=+((.+%.8(*H6P=#(./*)3+,%%*+Q-4-.=(+ /--&:+--.<(=#$*(,(.+8%%*+8(+?6.6=/(*+,-.+ Q)=/6/6(:+(.+--.<(H(X(.+-&=+,%%*I(*(68(.8+ &((*4&-.+8%%*+$(/+?6.6=/(*6(+,-.+ E.8(*H6P=:+2)&/))*:+"4%*/:+F(/(.=#$-4+(.+ ;(#$.%&%<6(K+5*%(.+6=+<(=(&(#/((*8+%4+ I-=6=+,-.+((.+<*%(.(+_-*8(:+$(/+/$)6=+,-.+ 8(+X(,(.+#%./6.(./(.K+9(X(+<*%(.(+ =#$%%&'&()*+=/--/+6.+#%./*-=/+3(/+$(/+ $6(*I%,(.+<(.%(38(+025+]&-)H+( ^%%8K "!

5 Eigenschappen van KCGI Krijg beheersing over praktische vaardigheden nuttig voor de samenleving. Leerplan-ontwerp op basis van de behoeftes van de industrie en de snelle vooruitgang in IT (ICT)!""#$%&''"'()*+#,+,-'./"#$)"')-'0"#/12,3+'014)-'./"#$) &&')5".)6789)/-#0"')-$4",."%0):".)&0;1",);&'),$"*1&%1,."') ;&')<-/"%)=1''"')&%,)=+1."')0"),*5--%)-:)-'0"#/12,)&&').") Grondig en praktijkgericht leerplanontwerp H:)$"#,-'""%)-$).")%"10"')0&.);&&#0145"0"')="<1.)1')<-/"%) :&&#)--3)1')=+,1'",,A4"#"%&.""#0")-'0"#/"#$"')<-&%,):&'A &4":"'.)"')"*-'-:1"?)9')$%&&.,);&')5".),*5#12;"');&')""') :&,."#,*#1$.1"()/"#3"'),.+0"'."')&&')0")$%&''1'4)"')1:$%"A :"'.&.1");&')""')"1'0$#-2"*.?)I&&#=12)0-"')<")""')5--4) '1;"&+);&')$#&3.1,*5");&&#0145"0"')-$)01")<")'-014)5"=="') =12)5".);",.14"');&')""')*&##1J#"?) Effectieve onderwijsmethodes door middel van een combinatie van zowel e-learning als traditionele in-persoon colleges K".)0")3#&*5.14"),."+');&')$#->",,-#,);&')0")L'1;"#,1."1.);&') 7-%+:=1&)1')0")D"#"'140")E.&."'(),."%.)5".)6789)&%,)5&&#)0-"%) -:) &&').") =1"0"') ;&') &=,-%+.") /"#"%03%&,,"?) 7-%%"4",)<12')$#&3.1,*5)"')4";&#1""#0)1')-$<".():".)0")'&0#+3) -$) %"M1=1%1."1.() <"%>,) 1') 0") :&'1"#) /&&#-$) *-%%"4",) /-#0"') 4"4";"')"')=124"/--'0?)I1.)5-+0.)<&3"')1')<-&%,)*&,"),.+01",() ;"%0-'0"#<-"3()4#-"$,/"#3"')"')01,*+,,1",?)I&&#'&&,.)5"">.) 5".) 6789) --3) ""') ;-%%"014) +1.4"#+,.") "A%"&#'1'4),.+01-)."#) =",*51331'4) "') 1:$%":"'."#"') /12) 0-"%.#">>"'0) -'0"#/12,) 0--#) :100"%) ;&') 0").-"$&,,1'4) ;&') <-/"%) "A%"&#'1'4) &%,).#&01.1-'"%")1'A$"#,--')*-%%"4",? Studeer een goede balans tussen IT (ICT) en management. Cultivatie van professionals in zowel IT- als managementdomein N#)1,)4#-.");#&&4)1')0"):-0"#'")<&3"'/"#"%0)'&&#) 4".&%"'.""#0") /"=."*5'-%-41") &%,) =&,1,() &%,) 1') :&'&4":"'.() :".) ;&&#0145"0"')<-&%,)5".)-$,."%%"');&')="%"10,,.#&."41"O'?) 6789)*+%.1;""#.)$#->",,1-'&%,)01").5+1,)<12')1')="10") 4",$"*1&%1,""#0")0-:"1'"');&')1'>-#:&.1")"'):&'&4":"'.?)!""#$%&''"')<12')<-)-$4",."%0)-$0&.),.+0"'."')""')4-"0") 4"=&,""#0)-$)5+')1'01;10+"%")&*5."#4#-'0?) Neem een globaal perspectief en verbreed de horizon in je leven. Cursussen gegeven door leiderfiguren in het IT-domein van over de hele wereld 5""')-'./133"%.?)Q".)6789)'-014.)$#->",,-#,);&').-$'1;"&+) +1.);&')-;"#)0")5"%")/"#"%0)1'*%+,1">)R--#0AS:"#13&)"') S<1O()-:),.+0"'."').")5"%$"'):".)5".)*+%.1;"#"');&')""') 1'."#'&.1-'&&%)$"#,$"*.1">?)Q".)6789)5"">.)+1./1,,"%1'4,&3A 3--#0"')"')<&3"'A*-%%&=-#&.1",):".)+'1;"#,1."1."');&')-;"#) 0") 5"%") /"#"%0() <-&%,) 5".) C-*5",."#) 9',.1.++.) 4#&::&);--#)9'>-#:&.1";"1%145"10)&&')0")L'1;"#,1."1.);&') 6-#"&()""');&')0"):"",.)$#",.141"+<")$#-4#&::&T,)."#) /"#"%0)&&'4&&'0")1'>-#:&.1";"1%145"10?)6789)<".)<1*5)--3) 1');--#)0")-'./133"%1'4);&')5&&#)1'."#'&.1-'&%")#"%&.1",() /&.)<1*5)/""#,$1"4"%.)1')&*.1;1."1."')<-&%,)4":""',*5&$A $"%123)-'0"#<-"3)"')1'."#'&.1-'&%"),U:$-,1+:,? Cultiveer een internationaal perspectief door middel van interactie met studenten van over de hele wereld E1'0,)-',)-'.,.&&')5"=="')#""0,),.+0"'."');&')-;"#)0") 5"%")/"#"%0)&&')5".)6789)4",.+0""#0):".)0")=#&'0"'0") I--#)<12)&&')<12)."),.+0"#"'):".):"0",.+0"'."');&')-;"#) 0") 5"%") /"#"%0) *+%.1;""#.) :"') ""') ;"#,*5"10"'5"10) &&'),.&'0$+'."') "') %"4.) :"') 0") =&,1,) &&') 0") <1*5) 4%-=&&%) ;&') 0").-"3-:,.?) D""%) =+1."'%&'0,"),.+0"'."') <12') 4":-.1;""#0)-:)'&)&>,.+0"#"')1')5+').5+1,%&'0)""')"14"') ="0#12>)-$).")#1*5."'()"')-'<")$#->",,-#"')3+''"')F0&'3<12) 5+')#123")<&3"'A"#;&#1'4"')1')%&'0"')-;"#&%)."#)/"#"%0G) ="4"%"101'4)=1"0"')01")#"%";&'.)1,);--#)0"),1.+&.1")1')"%3) %&'0?) Neem cursussen gebaseerd op praktische ervaring. K".)5".)0-"%)-:)$#->",,1-'&%,).")*+%.1;"#"'()5"">.)5".)6789) ="4"%"10"#,) 1') 01"',.) :".) $#&3.1,*5") "#;&#1'4) 1') 5".) +1.-">"'"');&')2-=,)<-&%,)79H)F*51">)1'>-#:&.1-')-> 1*"#G) &&')4#-.")="0#12;"'?)H',)-'0"#/12,."&:)5"%$.),.+0"'."') 1')5".)*+%.1;"#"');&')$#&3.1,*5");&&#0145"0"')&%,)0""%);&') 0") *+#,+,() 4"=&,""#0) -$) 5+') "14"') "#;&#1'4?) E.+0"'."') 0-"') <-) $#->",,1-'"%") ;&&#0145"0"') -$)."#/12%) <") 5+') ="4#1$) ;&') 0") %&&.,.").5"-#1"O') "')."*5'-%-41"O') ;"#,."#3"'()4"=&,""#0)-$)$#&3.1,*5").-"$&,,1'4"'?) Verander van loopbaan en kom tot bloei in het domein van IT. Het KCGI staat open voor studenten uit een breed scala aan domeinen Q".) 6789),."%.) 4""') %1:1"."') &&') 5".) 0-:"1') /&&#) 3&'010&&.,.+0"'."') ;&'0&&') 3-:"'?) V"),.&&') -$"') ;--#),.+0"'."') +1.) ""') =#""0),*&%&) &&') 0-:"1'"') <-/"%) 1') 5+:&'1.&1#"),.+01",) &%,) 1') /"."',*5&$$"'?) Q".) 6789) ;"#%""'.)5&&#),."+')&&'),.+0"'."');&')&%%")&*5."#4#-'0"'() "') 5"">.) *+#,+,,"') #"%";&'.) ;--#) 0") =",.&&'0") 3"''1,() ;&&#0145"0"') "') ="5-">.",) ;&') &%%"),.+0"'."'?) I&&#'&&,.) 5"">.)5".)6789)--3)""'),U,."":);--#)/"#3"'0");-%/&,,"'"') -:);"#0"#)."),.+0"#"')."#/12%)<")1')01"',.)=%12;"'?)6789)=1"0.) --3)0"):-4"%1235"10)&&')-:).");"#&'0"#"');&'),$"*1&%1,&.1"() 1".,)/&.)1')W&$&').#&01.1-'""%)'--1.)0"4"%123)1,)&&'4"=-0"') 4"/"",.)=12):&,."#-$%"101'4"'? Volg colleges die passen bij jouw kennis die je meeneemt naar het KCGI &>4",.+0""#0"')1')5+:&'1.&1#")/"."',*5&$$"'):".)<-)4-"0) &%,)4""')3"''1,)&&'4&&'0")*-:$+."#,).-.);-%/&,,"'"'):".) /"#3"#;&#1'4) 1') 0") Q".) 6789) =1"0.) 5".) -$.1:&%") *+#,+,$#-4#&::&) &&') ;--#) "%3") 0-"%,."%%1'4"'?) I1.) :&&3.) 5".) :-4"%123) ;--#) ""') *-:>-#.&="%") :&'1"#) ;&'),.&$).-.),.&$) 5+') 0-"%,."%%1'4"').") ="#"13"'?) E.+0"'."') 01") #""0,) ""') =&,1,) *+#,+,,"')=12/-'"'()/&.)5".):-4"%123):&&3.)-:);"#0"#).") 4#-"1"')"')5+');&&#0145"0"')+1.).")01"$"'? Benut je studies om uit te blinken in de samenleving. Maak je ideale job werkelijkheid door grondige individuele begeleiding Q".)6789):&&3.)5".):-4"%123);--#)&%%"),.+0"'."')-:)""')2-=).");1'0"')'&)&>,.+0"#"'?)X#->",,-#"')=1"0"')5+')="4"%"101'4) &&');1&)5+')"#;&#1'4)"')*-''"*.1",)1')0")1'0+,.#1"()"')4";"') &&'=";"%1'4"')'&&#)="0#12;"').-")'&)1'01;10+"%")1'."#;1"/,) :".),.+0"'."'()-:)5"').")5"%$"')5+')10"&%")2-=,1.+&.1").") ="#"13"'?)I&&#'&&,.)=1"0.)5".)6789)""')=#"0");&#1O."1.);&'),."+') &&') ;--#),.+0"'."') 01") 5+') "14"') ="0#12>) /1%%"') -$#1*5."'?) I&&#=12) =1"0"') /") $#&3.1,*5") 1'>-#:&.1") &&') =".#">>"'0")-$#1*5.1'4)"')="5""#);&')""')="0#12>?) Cultivatie van een zakennetwerk tussen alumni N%3)2&&#),.+0""#.)"#)""')4#--.)&&'.&%)5--4)4";&#1""#0"),.+0"'."')&>);&')5". 6789()4">-*+,.)#-'0)5".),%"+."%/--#0) ;"#,*51%%"'0")3&',"').120"',)5+'),.+01"2&#"')-:)0""%).") '":"')&&')4#-"$,/"#3"'()-:)<-)'&)5+')&>,.+0"#"')"%3&&#,) +'1"3");&&#0145"0"')1').")3+''"'),*5&3"%"')0--#):100"%) ;&'),&:"'/"#31'4)=12)5".)-'./133"%"')"')+1.=#"10"');&') =+,1'",,$#-2"*."'? "!

6 !"#$"%&&%'( ',*$%&,%&($"%(/%"&"7(%+4-+"&7()%00%&("&($%(',*$"%(4-&(:!=( A--+&-(1*&&%&(',*$%&,%&(6.55%7%'(0"#/.&%&(4-&(4%+'6)"5B 5%&$%($.3%"&%&C(&--+7%5-&7()*&(,.%1.3',"7%(-30","%'= D+(8"#&($+"%(',*$"% '(0%'6)"10--+E()%,(;%0(<*'"&%''(!%6)&.5.7"%(F C()%,(;%0(GH',%%3.&,/"11%5"&7( F (%&()%,(I%$"-(<*'"&%''(F = Web Business Technologie Programma J..+(',*$%&,%&($"%($%(-30","%()%00%&(.3(2.'","%'(8.-5'( %B0*'"&%''('2%6"-5"',C(2+.#%6,5%"$%+(.K(:!B$"+%6,.+(,%(4*55%&=( <%',*$%%+(DLF('H',%3%&C(%B6.33%+6%(%&(/%0(3-+1%,"&7( 3%,()%,($.%5(.3(0%$+"#K'0%)%%+(,%(.2,"3-5"'%+%&= Web Systeemontwikkeling Programma J..+(',*$%&,%&(3%,($%(-30","%(.3("&7%&"%*+(.K('2%6"-5"',(,%(/.+$%&(3%,(0%,+%11"&7(,.,("&K.+3-,"%4%"5"7)%"$(.K( &%,/%+1B(%&("&K+-',+*6,**+',%6)&.5.7"%=(?+%M%+(0%)%%+'H'B,%3%&(4..+("&K.+3-,"%4%"5"7)%"$(%&(.&,/"11%5(:!(.&$%+/"#'B 'H',%3%&(%&(/%0(-225"6-,"%'= Media Business Programma J..+(',*$%&,%&(3%,($%(-30","%(.3('2%6"-5"',%&(,%(/.+$%&( "&()%,($.3%"&(4-&(-&"3%(%&(4"$%.7-3%'=(A%(5%8"&7%&(4-&( $%(',*$".($"%(4%+-&,/..+$%5"#1("'(4..+($%(2+.$*6,"%(4-&( 6+%-,"%(%&(2+.3.,"%(4-&(-&"3%=(R"#($%"&',(8%5K'(&"%,(/%7( 4-&($%(*",$-7"&7(.3(%KK%6,"%4%(-&"3%(6.&,%&,(,%(6+%M+%&(,"#$%&'(8"#&(6*+'*'=(S-2-&'%(-&"3%()%%K,(+%%$'("&,%+&-,".B &-5%(/--+$%+"&7(7%1+%7%&(4..+()--+(,%6)&"'6)(4%+3.7%&( %&(%O2+%''"%4%(1+-6),=(S-2-&'%(4"$%.7-3%(3%$"-("'(..1( 4-&(/%+%5$15-''%C(%&(3%&'%&(4-&(.4%+($%()%5%(/%+%5$( 1*&&%&($--+4-&(7%&"%,%&= A%("&,+.$*6,"%(4-&(:!(T:?!U("'(%%&(7+.,%(*",$-7"&7(/--+B 4..+($%(/%+%5$"&$*',+"%(',--,C($"%(8"6)(&*(3-&"K%',%%+,(.2(%%&()..7(&"4%-*(4%+7%5%1%&(3%,($%(,+-$",".&%5%(:!( $%(*",0+%"$"&7(4-&(/%0(0*'"&%''(,%6)&.5.7"%U=(?.&6+%%,( "'(%+(%%&(,%&$%&'(4-&()%,(7%0+*"1%&(4-&(:!(T:?!U(&"%,( 5.*,%+(-5'(%%&(3"$$%5(.3(4%+0%,%+"&7%&(--&(,%(0+%&7%&( "&(0*'"&%''C(3--+(-5'(%%&(3"$$%5("&()%,(6+%M+%&(4-&(0*'"B &%''(',+-,%7"%M&(4-&()..7(&"4%-*=(A",(0%,%1%&,($%("&,+.B IT Director (IT Bestuurder) Gezien de groeiende implementatie van IT in bedrijven en nu IT meer en meer aan de basis komt te liggen van het zakenbeleid, zijn bedrijven meer en meer op zoek naar IT bestuurders die IT strategieën kunnen optekenen en hun rol kunnen spelen in het bedrijfsbestuur. IT directors zijn professionals van hoog niveau die een rol spelen in het ontwerp van de bestuursstrategie van een bedrijf, die informatiestrategieën ontwikkelen met het doel om de omgeving te creëren die de realisatie van de bestuursstrategieën mogelijk maakt, en die de variëteit aan bestuurskennis die het bedrijf bezit in doeltreffende informatiesystemen verwerken. Projectleider De rol van projectleider is van groot belang aangezien hij de introductie van IT binnen een bedrijf kan bevorderen. Projectleiders zijn professionals van hoog niveau die het gebruik van interne beleidsmiddelen doeltreffend maken en dit op een grondige wijze kunnen leiden en optimaliseren, en daarbij de nieuwste relevante informatietechnologie introduceren. Daarom moeten projectleiders zowel uitgebreide kennis hebben betreffende IT als in zakenbeleid. Gezien projectleiders vaak actief zijn in afdelingsoverkoepelende projecten waarbij verschillende mensen van verschillende posities betrokken zijn, moeten ze tevens een hoog niveau van communicatievaardigheid en leiderschap bezitten. $*6,"%(4-&(:!(--&()%,(,.2&"4%-*(4-&()%,(8-1%&0%5%"$(8%5KV( )%,(2%+'.&%%5($-,()"%+0"#(&.$"7("'C(3.%,(8./%5(%%&()..7( &"4%-*(4-&(1%&&"'(%&(4--+$"7)%$%&(4%+,.&%&C(-5'(%%&( )..7(&"4%-*(4-&(0%5%"$'7%4.%5= 4-&()..7(&"4%-*(,%(6*5,"4%+%&($-,($%("&$*',+"%(&*(&.$"7( Senior Ingenieur, Websysteem Architect Senior ingenieurs zijn ingenieurs die projectleiders assisteren en ook hun eigen projecten leiden. Senior ingenieurs moeten niet enkel een vergaand begrip hebben van technologie, maar ook van beleidsfactoren zoals kosten en workflow. Websysteem architecten volgen de instructies op van projectleiders en senior ingenieurs om actief te zijn in de eigenlijke ontwikkeling van systemen, en maken daarbij gebruik van de nieuwste IT knowhow. Systeemintegratie consultant Webmarketing specialist Systeemarchitect Door een gebrek aan IT talent binnenshuis, is de vraag van Japanse bedrijven naar externe adviseurs om IT bij hen te introduceren groot. Systeemintegratie consultants zijn professionals van hoog niveau, die advies aanbieden aangaande businesssystemen in overeenkomst met de beleidsstrategieën van het bedrijf van hun klant, en die de vaardigheden bezitten die nodig zijn om doelgericht connecties te leggen tussen bedrijven die hen helpen om succesvol te zijn in de hedendaagse hoog competitieve internationale zakenomgeving. Omdat systeemintegratie consultants moeten kunnen voldoen aan de behoeftes van hun klanten, moeten ze thuis zijn in zowel IT, beleid als communicatie. Webmarketing specialisten zijn professionals van hoog niveau die aan e-business doen, en de webvaardigheden hebben om e-business websites te creëren, het vermogen hebben om strategieën op te maken om diensten aan te bieden via het internet, en marketingtechnieken beheersen die nodig zijn om het internetgedrag van hun klanten te begrijpen. Webmarketing specialisten moeten ook een uitgebreide kennis hebben over zakentransacties, en moeten gevorderde kennis en vaardigheid aantonen aangaande netwerken, zoals distributiesystemen en webveiligheid. Systeemarchitecten zijn professionals van hoog niveau die problemen analyseren aangaande IT strategievoorstellen van bedrijven, en het kader opstellen om oplossingen daarop te vinden. Ze ontwerpen de architectuur voor nieuwe systemen die steeds complexer wordende bestaande systemen kunnen integreren. Systeemarchitecten spelen een centrale rol bij het verbinden van een bedrijfsstrategie met eigenlijke systeemontwikkeling. Daarom hebben ze niet enkel IT-vaardigheden nodig, maar ook een uitgebreide kennis aangaande zaken, administratie en beleid. "!

7 Omgeving Een praktische onderwijsomgeving inclusief businesssystemen van wereldniveau Leerplan Ontwerp Verwerving van IT- en beleidsvaardigheden Onderwijskundig SAP systeem Praktisch talent cultiveren via SAP's ERP-softwarepakket IT-onderwijs aan traditionele universiteiten en masteropleidingen heeft vaak een gebrek aan het perspectief: "Hoe kan dit van nut zijn in de zakenwereld?" In het bijzonder bestond er tot nu toe geen omgeving om IT-onderwijs te volgen dat directe toepassingen had in businessactiviteiten van de echte wereld, zoals de integratie van zaken en afdelingen. Het KCGI maakt daarom gebruik van ERP (Enterprise Resource Planning - Planning voor middelen voor een onderneming) software, aangeboden door het Duitse SAP AG, een van 's wereld meest toonaangevende ERP pakket-verkopers. Het KCGI maakt van deze ERP software gebruik om in haar onderwijs een praktische omgev- Ondersteuningssysteem ing aan te bieden voor studie en onderzoek, om studenten een hoog niveau van praktische vaardigheden te helpen cultiveren. Ditzelfde ERP-systeem wordt door bedrijven wereldwijd gebruikt, en heeft in Japan een marktaandeel van meer dan 50%. Dit systeem wordt conventioneel ook door andere academische instituten gebruikt om onderwijs aan te bieden aangaande zakenadministratie en informatiebeheer. Een van de eigenschappen van het KCGI echter, is dat enkel het KCGI, de eerste Japanse verstrekker van een professionele masteropleiding in IT, deze software gebruikt in Japan om echt praktisch-gericht onderwijs aan te bieden, inclusief systeemontwikkeling. Next-generation onderwijssysteem - Cursussen beschikbaar zelfs via e-learning Verbindt andere landen, Sapporo en Tokio met Kioto om overal en altijd te kunnen studeren De voornaamste leerplanprogramma's van het KCGI zijn ontworpen om studenten systematisch en stapsgewijs cursussen te laten volgen die hen de nodige vaardigheden toedienen om IT (ICT) specialisten te worden van hoog niveau. Studenten nemen deel aan verplichte colleges (zoals 'Introductie tot Web Business en Leiderschap Theorie A en B') om fundamentele kennis te verwerven aangaande web business en om op hoog professioneel niveau mee te kunnen draaien in dit domein. Daarnaast biedt het KCGI ook basiscolleges (zoals 'Computersystemen: Gevorderde Thema's' en 'Introductie tot Databanken') aan zodat zelfs studenten zonder een achtergrond in IT op een comfortabele manier voortgang kunnen maken in hun studies. Verder hebben studenten een bepaald aantal verplichte en keuze-studiepunten gebaseerd op hun toekomstige ambities en hun achtergrond. Deze cursussen zijn verdeeld in drie cursuscategorieën zoals hieronder is geïllustreerd. IT Kerncursussen Gebaseerd op het web-centrisch model van het ACM (Associatie voor Computing Machinery) zijn de IT kerncursussen samengesteld uit basiscursussen die speciaal ontworpen zijn om studenten systematisch een diep begrip bij te brengen aangaande de belangrijkste technologieën die web business ondersteunen, zoals systeemontwerp, databanken, webnetwerken en programmeren, evenals theoretische en praktische cursussen zoals Netwerkoptimalisatietheorie, Informatieveiligheid / PKI, Gevorderde Thema's in Software-Techniek, Gevorderde Thema's in Systeemtheorie, Beeldverwerking en Theorie aangaande Datamining. Web Business Kerncursussen De Web Business Kerncurssen zijn samengesteld uit vijf uiteenlopende groepen van cursussen aangaande gespecialiseerde beleidskennis en web business. 1) Beleidsomgeving en Business Strategie; 2) Webcontent Ontwikkeling; 3) Zakenbeheer; 4) Projectbeheer; en 5) Onderwijs. Buiten cursussen in management is deze groep van kerncursussen gekenmerkt door vakken die pedagogische expertise betrekken, gebaseerd op standpunten genomen van binnen-bedrijfse opleidingen om leiders voort te brengen. Deze kerngroep bevat ook cursussen aangaande webcontent ontwikkeling, een belangrijk thema van de laatste jaren. Cursussen voor carrièreondersteuning De cursussen voor carrièreondersteuning bestaan uit een groep van colleges ontworpen om vaardigheden te cultiveren om projecten te plannen en uit te voeren, en colleges ontworpen om een hoog niveau van professionals eigen aan het KCGI te cultiveren. Deze groep van kerncursussen helpt studenten in het verwerven van creativiteit, van gevorderde technische vaardigheden, van het vermogen om verschillende stand- beslissingen te nemen, en leiderschapsvaardigheden aangaande de uitvoering van projecten. Inschrijving Het KCGI biedt live cursussen aan die de campussen van Sapporo en Tokio met Kioto verbinden, gebruik makend van het nieuwste e-learning systeem (synchroon e-learning). Daarnaast kunnen studenten ook overal en altijd via het internet lesmateriaal studeren dat opgeslagen is op het KING-LMS* (asynchroon e-learning). *KING-LMS (KCG Information Network Galaxy - Learning Management System): Dit is het studiebeheer- en ondersteuningssysteem eigen aan het KCGI dat het mogelijk maakt om vrij naar wens studiemateriaal te bestuderen. Drukwerkende volwassenen kunnen ook gemakkelijk studeren In recente jaren is er een stijgende trend in werkende volwassenen die tijdens hun loopbaan hun vaardigheden willen aanscherpen of van specialisatie willen veranderen. Het KCGI biedt een onderwijs ondersteuningssysteem aan voor dergelijke studenten opdat ze een balans kunnen vinden tussen werk en studie, om het zo mogelijk te maken voor hen om web business specialisten te worden. Avondcolleges Veel colleges worden 's avonds gehouden op weekdagen (18:30-21:40) en op zaterdagen (09:30-16:30) zodat zelfs werkende volwassenen gemakkelijk kunnen deelnemen. Het is ook mogelijk om enkel e-learning en avondcolleges te volgen. Lange-termijn studiesysteem Het KCGI heeft ook een studiesysteem op lange termijn voor werkende volwassenen die willen studeren tijdens hun loopbaan. Het is mogelijk voor studenten om hun studies systematisch te spreiden over een langere periode als dit op voorhand is aangevraagd. Studenten die in dit systeem worden geaccepteerd hoeven ongeacht de goedgekeurde lengte van hun studie niet meer dan de waarde van twee jaar studiegeld betalen. Web Business Kernthema's Zakenbeheer Informatiesystemen voor Ondernemingen Systeemintegratie en e-business Gevorderde Zakenstatistieken Productiesysteem-Techniek Ontwikkeling Boekhoudsystemen Ontwikkeling Verkoop- en Distributiesystemen Onderwijs Leiderschapstheorie Instructioneel Ontwerp in e-learning Business Internationale Vergelijkingsstudie tussen Onderwijs Scholen en Bedrijven Technische Communicatievaardigheden Basis in e-learning Systemen Cursussen voor carrièreondersteuning Computersystemen Gevorderde Thema's Basis in Databanktechnologie Basis in Web Business-systemen Introductie in Webtechnologie Cloud Computing in Praktijk Netwerkoptimalisatietheorie Gevorderde Thema's in Databankbeheer Gevorderde studies in Netwerken Informatie-ethiek IT Introductie Informatiesystemen en Data-analyse Informatieveiligheid / PKI IT Basiscolleges MS Seminar I Introductie in Web Business Objectgeoriënteerd Systeemontwerp Ontwikkeling Online Diensten Kennisverwerking en Mining Basis in Web Programmering Web Programmeren Gevorderd Technieken Projectbeheer Beeldverwerking Gevorderde Thema's in Softwaretechniek IT Gevorderde Colleges IT Kernthema's MS Seminar II Datamining Theorie Gevorderde Thema's in Systeemtheorie of Web Business Kernthema's Zakenomgeving en Strategie Gevorderde Thema's in Zakenadministratie e-commerce Methodologie Internet Business Strategie en Marketing Wetten Intellectueel Eigendomsrecht Speciale Thema's - Planning, Ontwikkeling en Promotie van Anime Media-Industrie Speciale Thema's Huidige Uitdagingen in de IT Industrie Content Ontwikkeling Content Ontwikkeling Interactieve Multimedia Scenario Opstel en Storyboarding Instructionele Animatie-ontwikkeling Projectbeheer IT Zakenonderhandelingen Ondernemerschap en Zakenmodellen MS Onderzoeksproject Uitkomst: IT Director, Ondernemer, Beheersadviseur, e-commerce Specialist, IT Architect 10 11

8 Introductie Faculteit Aan het KCGI is er in verhouding meer dan één faculteitslid voor elke 10 studenten. KCGI's faculteit, met als doel om leiders te cultiveren die hun waarde zullen bewijzen in de globale IT zakenwereld, is samengesteld uit autoriteiten van overal ter wereld en van topniveau in domeinen zoals informatica, zakenbeheer en pedagogie, samen met experts rijk aan praktische ervaring die reeds IT strategieën ontwikkeld en uitgevoerd hebben bij grote bedrijven. Missie van de Faculteit Het KCGI heeft een omgeving gecreëerd waar studenten kunnen studeren naargelang hun toekomstige ambities met ondersteunend advies van de faculteitsleden. De faculteit van het KCGI speelt twee belangrijke rollen. Ten eerste heeft de faculteit van het KCGI de rol van onderwijskundig middel. Yoichi Terashita Professor Peter G. Anderson Professor Maya Bentz Professor William K. Cummings Professor Onderdirecteur Shigeru Eiho Professor Onderdirecteur Akira Hasegawa Professor De faculteitsleden zijn voor studenten één van de onderwijskundige middelen, zoals leerboeken, scripties, lesmateriaal inclusief verschillende soorten media, werkervaring en klasgenoten dat ook zijn. Studenten kunnen van de faculteitsleden informatie verkrijgen die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken. De tweede rol die de faculteit van het KCGI speelt is die van studiecoördinator. Faculteitsleden plannen en consolideren het studieproces om studenten hun begrip van de lesinhoud te vergemakkelijken. Als studiecoördinators brengen de faculteitsleden hun studenten in contact met de verschillende studiemiddelen. Wij geloven bij het KCGI dat het de taak is van de faculteit om deze rollen te vervullen, en om maximale ondersteuning te bieden opdat elke student zijn/haar studiedoelen kan bereiken. Akira Hasegawa Professor Tsuneo Imai Professor Hiroyuki Ito Professor Nobuyuki Kambara Professor Masanori Kanazawa Professor Hideaki Kashihara Professor Akihiro Kimura Professor Hiromi Kitayama Professor Hong Seung Ko Professor 12 13

9 Introductie Faculteit Meihui Li Professor Fei Liu Professor Masanobu Matsuo Professor Nitza Melas Professor Masayasu Morita Professor Sonoyo Mukai Professor Tadashi Mukai Professor Shozo Naito Professor Yumi Nakagawa Professor Masaki Nakamura Professor Yasuhiro Noishiki Professor Toshio Okamoto Professor Kazuyuki Sakka Professor Eiki Satomi Professor Masaya Takeda Professor Yasuhiro Takeda Professor Masayoshi Tezuka Professor Harufumi Ueda Professor 14 15

10 Introductie Faculteit Professor Koji Ueda Milan Vlach Professor Bachelor in Wetenschappen aan Charles Universiteit, Tsjechië Doctor in Natuurswetenschappen aan Charles Universiteit, Tsjechië Doctor in Wetenschappen aan Tsjecho-Slowaakse Academie voor Wetenschappen Akiyoshi Watanabe Professor Bachelor in Techniek aan Universiteit van Hokkaido Katsumasa Watanabe Professor Keiichi Yamagata Professor Doctor in Techniek aan Universiteit van Osaka Professor emeritus aan Universiteit van Hiroshima Tomihiko Yoshida Professor Salesforce.com geaccrediteerd consultant Keiji Emi Adjunct-Professor William Allan Kotas Adjunct-Professor Hao Lee Adjunct-Professor Yi Li Adjunct-Professor Kengo Onishi Adjunct-Professor Sandeep Shah Adjunct-Professor Bachelor in Wetenschappen aan Universiteit van Houston, VS Noordwesterse Universiteit, VS Atsushi Tabuchi Adjunct-Professor Ryoko Takahashi Adjunct-Professor Akihiko Takeda Adjunct-Professor Master in Diergeneeskundige Wetenschappen van de Faculteit Landbouw aan Nihon Universiteit Vertegenwoordigend Bestuurslid voor Intellect-supply Co., Ltd. Toshiaki Tateishi Adjunct-Professor Bachelor in Handel aan Universiteit van Waseda Vertegenwoordigend Bestuurslid van MandalaNet Limited Vertegenwoordigend Bestuurslid van Internet Intelligence Okinawa Co. Ltd. Fredrick Jon Laurentine Adjunct-Professor Master in Zakenbeheer aan Universiteit van Harvard, VS 16 17

11 Faculteit Interview Een Blik op de Zakenwereld rondom Japanse Anime Directeur aan Gainax, Producer van Neon Genesis Evangelion Professor Yasuhiro Takeda Japanse Anime en ICT. In het Programma voor Mediabusiness aan het KCGI verkennen we de creatie van nieuwe markten en zakenmodellen die deze twee ideeën combineren. Yasuhiro Takeda is de professor die het college "Anime Planning, Productie en Promotie: Gevorderde Thema's" onderwijst. Professor Takeda speelde een rol in de oprichting van Gainax Co., Ltd., bekend voor de productie van Neon Genesis Evangelion. Hij doet er nog steeds dienst als Bestuurslid en als Algemeen Bestuurder van het Hoofdkwartier voor Animatie-Ontwikkeling. Als ontwikkelaar van animatie is Professor Takeda verwikkeld geweest in verschillende producties, waaronder de videogames Neon Genesis Evangelion Iron Maiden, Diebuster, Magical Shopping Arcade Abenobashi en Hanamaru Kindergarten. Een televisiespot die de 50ste verjaardag van de KCG Groep vierde werd ook ontwikkeld in samenwerking met Gainax. Business is een kwestie van "Hoeveel financiering zal het aantrekken?" - Wat is volgens jou het sleutelaspect bij het commerciëel maken van anime? Mijn belangrijkste job bij Gainax is als producer voor de animatieplanning. Ik maak anime-voorstellen, onderhandel met bedrijven met welke we graag willen samenwerken om de uitzendingstoewijzingen vast te leggen en verzeker een bepaald budget. Wanneer de productie voltooid is, is het belangrijk om na te denken over hoeveel financiering het zal aantrekken. Ik geloof dat de uitvoering daarvan het belangrijkste is. - Vertel ons alstublieft hoe u in anime verwikkeld bent geraakt. Gurren Lagann en Panty & Stocking with Garterbelt zijn producties die ik het meest recent heb gepland. Ik werk momenteel ook aan verschillende nieuwe anime-plannen. Desondanks is het eigenlijk toeval dat ik deze job nu uitoefen. Tijdens mijn hoger onderwijs heb ik eigenlijk iets compleet anders gestudeerd. Voor ik het wist echter, waren de evenementen en onafhankelijke producties waar ik tijdens mijn studententijd in verwikkeld was, mijn job geworden. Dat is waarom ik nog steeds het gevoel heb dat ik me bezighoud met amateur-zaken. Of beter gezegd, heb ik beslist om nooit die idee uit mijn amateur-jaren te vergeten, de idee van "het initiatief te nemen in leuke en fascinerende zaken". - Geef ons alstublieft een boodschap die u anime-studenten toewenst. Anime Planning en Productie kost veel energie. Daarnaast komt er veel verantwoordelijkheid kijken bij de productie en het verzamelen van financiering voor anime. Anime maken houdt in dat mensen je beoordelen naar je werk, dat je kritiek zult krijgen, financiering moet zoeken en het saldo van je bedrijf in het zwart moet houden. Voor een echt complete planning moeten al die dingen inbegrepen worden. De gedachte dat de eigenlijke productie het enige is wat telt, dient enkel als zelfvoldoening. Een productie is slechts voltooid als het beoordeeld is geworden. Kritiek is mogelijk niet enkel gericht op je werk, maar op alles wat je de wereld instuurt, inclusief je acties en woorden. Dat is de reden waarom ik studenten die interesse om anime te studeren vraag om te studeren met de volle bereidheid om alle kritiek die men ooit te verduren zal krijgen rechtuit tegemoet te gaan

12 !"#$%&'()*+%,(-"".(&""/(0'1"$''.2(34(2'(5"4"&$'( 6*&(7)*."*(+"."(+*#"(-"8*/'#'(&3(3#37(97-'#(''.$#'( 0':%*2(;"&(2'(#3'+3/$#<=,(*$(''&(;*.#%'':(*233:(2*'( 6*&0#(/'#(''&($>&#-'#*$?-'($#'/,(0'1"$''.2(34(#'+$#( 2"#(2'(!"#$%&'()*+%($>&#-'#*$?-'($#'/I$3A#C".'( -''A#(0'?.'J'.2('&(2%$(;'."&#C33.2':*8+(*$(;33.( M.3A'$$3.(D#3,(2*'(&30($#''2$("?#*'A(1'6*0(*$(/'#( -'#(3&#C*++':'&(;"&($3A#C".'(;33.($>&#-'#*$?-'( $#'//'&,(-''A#(2'(;3:0'&2'(1332$?-"4(;33.(2'( 83&0':*&0'&(2*'(2'(DNI*&2%$#.*'(;"&(2'(#3'+3/$#( D+(C'&$(2"#(8%::*'(8'(#3':'00'&(34(8%::*'($#%2*'$(/'#( )22$*2$+'1!!*($%'3$/+)4'5))*6!.$%!7'+1'8$('%9'.!!*' +$/$*$$%'3!"$2+,&'!3'"$3)&&$2+,&'$%'!%3+//$22+,&' +%-!*3)(+$':(!('))%'/$'&2$+%1($'1(9&,$1'%+$9#1;'!.$*' A&'"$2!!-'$=8($*'/)(')2'/$<$'+%%!.)(+$1'12$=8(1' $$%'+%2$+/+%"'<+,%'.!!*'#)('/$'+%-!*3)(+$*$.!29(+$'.!!*'!%1'+%'7$((!'8$$-(4'5$'2)%/6!9#B'$%' +%/91(*+C2$'*$.!29(+$'6*)=8($%'"*!($'.$*)%/$*+%"'+%'/$'3)%+$*'#))*!7'3$%1$%' 89%'2$.$%'2$+//$%4'5$'.$*)%/$*+%"$%')21' "$.!2"'.)%'/$'+%-!*3)(+$*$.!29(+$'8$66$%' /+('%+.$)9'%!"'%+$('6$*$+&(4'5+('+1'12$=8(1' $$%'!.$*")%"17$*+!/$D'/$'$=8($'.$*)%/$*+%"$%'3!$($%'%!"'6$"+%%$%4' A&'"$2!!-'/)('#$'+%'/$'&!3$%/$'EF'G' HF',))*'/*)1(+1=8$'.$*)%/$*+%"$%' "))%'#))*%$3$%'+%'/$')2"$3$%$' 2$.$%11(+,2'.)%'3$%1$%'$%'/$' 8$2$'#$*$2/4'A&'&)%'$=8($*' %+$('<$""$%'#)('.!!*'.$*)%/$*+%"$%'/+('"))%'<+,%4' I!$'#$'!7'/$<$'.$*)%/$*+%"$%'+%'<922$%' "))%'17$2$%'+1'))%'!%1?' $%'.!!*%)3$2+,&'))%'/$',!%"$2+%"$%'/+$'/$'.!2"$%/$'"$%$*)(+$'!7'89%'1=8!9/$*1' <922$%'/*)"$%4 J*K7(!%'>9(9*$'L$/+)'+1'%!=8'$$%'.+/$!")3$'6$/*+,-?' %!=8'$$%')%+3)(+$1(9/+!4'M%/)%&1'8$('-$+('/)('#$'.$*#+&&$2/'<+,%'+%'8$('3)&$%'.)%'39<+$&?'<+,%'<$'!!&' "$$%'!7%)3$1(9/+!4'M3/)('#$'/$'8!66K'.)%' =!379($*39<+$&'(!('$$%'691+%$11'8$66$%'!3"$.!*3/?' <+$'+&'!%1'"*))"')21'$$%'N.$*&!7$*'.)%'"$29+/N4' I)(19%$'L+&9'#$*/'.!!*'8$('$$*1('($'&!!7' ))%"$6!/$%'+%')9"91(91'EFFO4'A&'"$2!!-'/)('/$' 1!-(#)*$'3$%1$%'$$%'&)%1'")-'!3'<+=8'($'.$*#+&&$2$%' +%'$$%'=*$)(+$.$')=(+.+($+(4 L$%'<$"('/)('/$'3$%18$+/'+%'8$('.$*2$/$%'/*+$' *$.!29(+$1'8$$-('/!!*"$3))&(4'5$'$$*1($'/))*.)%'#)1' /$'2)%/6!9#*$.!29(+$4'P!!*8$$%'#)*$%'3$%1$%' "$/#!%"$%'!3'1($$/1'!7'7)/'($'<+,%'#$"$%1'89%' )-8)%&$2+,&8$+/'.)%'/$',)=8(?'3))*'/$<$'*$.!29(+$'2+$(' 8$%'(!$'!3'1K1($3)(+1=8'.!$/1$2'($'.$*6!9#$%'$%' <$2-1'!7'($'12))%'.!!*'2)($*?'#))*/!!*'3$%1$%'<+=8' 7$*3)%$%('&!%/$%'.$1(+"$%4'Q21'"$.!2"'8+$*.)%'!%(1(!%/$%'1()($%'$%'3))(1=8)77+,$%?'/+$'!7'89%' 6$9*('.$*1=8+22$%'+%'#$2.))*('(!('"$.!2"'8)//$%4' I$('&)%'"$<$"/'#!*/$%'/)('/$'!%(#+&&$2+%"'.)%' $=!%!3+$'/$'!!*<))&'+1'"$#$$1('.!!*'8$('!%(1())%'.)%'!!*2!"$%4 5$'(#$$/$'*$.!29(+$'#)1'/$'+%/91(*+C2$'*$.!29(+$4'L$%'!%(/$&($'8$('7!($%(+$$2'.)%'3)=8+%$1?'$%'/+('6$($&$%/$' 8$('6$"+%'.)%'+%%!.)(+$1'<!)21'/$'3!"$2+,&8$+/'!3'!7' $--+=+C%($'3)%+$*'+/$%(+$&$'.!!*#$*7$%'($'.$*.))*/+"$%4' 5+('6*)=8('8$('!%(1())%'.)%'3)11)7*!/9=(+$'$%' 3)11)=!%1937(+$'3$('<+=8'3$$4'5+('/*$$-'/$' =!33$*=+C2$'8)%/$2'))%'$%'*$192($$*/$'+%'8$('!%(1())%'.)%'"*!!(1=8)2+"$'*+,&/!34'5$<$'*$.!29(+$'.$*!!*<))&($'!!&'$$%'#)*$'N6$.!2&+%"1$R72!1+$N4'5$'(+,/'.)%'.!!*'/$' +%/91(*+C2$'*$.!29(+$'#$*/'"$&$%3$*&('/!!*'<!#$2'8!"$' "$6!!*($=+,-$*1')21'8!"$'1($*-($=+,-$*1?'#)('6$($&$%/$'/)(' /$'3$%1$2+,&$'6$.!2&+%"'.*+,'=!%1()%('#)14'>29=(9)(+$1'+%' *+,&/!3'#)*$%'(!('/)%'(!$'!!&'$$*/$*'196(+$2?'3))*'3$(' /$'+%/91(*+C2$'*$.!29(+$'6$"!%'/$'3$%1$2+,&$'6$.!2&+%"' <+=8'!7'$$%'8!!"'($37!'9+('($'6*$+/$%4 5$'/$*/$'*$.!29(+$'+1'/$'+%-!*3)(+$*$.!29(+$?'.$*!!*<))&(' PSS*'/$'&!31('.)%'8$('+%($*%$('#)*$%'+%-!*3)(+$<$%/$*1' 6$7$*&('$%'3!%!7!2+1(+1=8'.)%'))*/4'A%-!*3)(+$6*!%%$%' #)*$%'3$/+)'<!)21'&*)%($%6$/*+,.$%?'($2$.+1+$B'$%' *)/+!1()(+!%1'$%'9+("$.$*+,$%?'3))*'8$('.$*<$%/$%'.)%' +%-!*3)(+$'6+,'/$<$'"*!$7$%'"+%"')2(+,/'"$7))*/'3$(' 8!"$'-)=+2+($+(1&!1($%'$%'-K1+$&$'$%$*"+$4'5))*6+,'#)1' +%-!*3)(+$'+%'/+$'(+,/'!!&'6$7$*&('+%'.!293$'$%' 9%+/+*$=(+!%$$24'5$'&!31('.)%'8$('+%($*%$('6*)=8('$=8($*' $$%'+%-!*3)(+$*$.!29(+$'3$('<+=8'3$$4' 5$'3)%+$*'#))*!7'+%-!*3)(+$'#!*/('.$*17*$+/'+1'/))*/!!*' ))%<+$%2+,&'.$*)%/$*/4' I$('+%($*%$('+1'%9')2(+,/'/+=8(6+,?'+%'!%<$'8)%/$%?'!7'!%<$' 69*$)91'$%'+%'!%<$'6*!$&<)&4'A%-!*3)(+$'/+$' "$/+"+()2+1$$*/'&)%'#!*/$%?'<!)21'%+$9#1?'-+231'$%' 39<+$&'+1'%9'.!22$/+"'N"$T%-!*3)(+!%)2+1$$*/N?'#)('8$(' 3!"$2+,&'3))&('!3'/$<$'"$3)&&$2+,&'($'.$*<$%/$%'$%'!7'($'12))%'.+)'+%($*%$(4'U$*&'$%'2$.$%'+1'%9'8$$2'8)%/+"?' ))%"$%))3'$%'=!3-!*()6$2'"$3))&(4'V$'&)%'%9'+%'$$%' P$*($"$%#!!*/+"$%/'5+*$=($9*'.)%'J*K7(!%'>9(9*$'L$/+)?'A%=4?' 7*!/9=$%('.)%'I)(19%$'L+&9 Faculteit Interview!"#$%&&#"!"#$%&'" ()$!"!# Hatsune Miku Illustratie door KEI Crypton Future Media, INC.

13 KCG Computer Museum Kioto, stad voor studenten Gecertificeerd als het eerste Satellietmuseum voor Historische Computers door de Japanse Vereniging voor Informatieverwerking Over KCG Computer Museum In 1963 vormden onderzoekstudenten van de Universiteit van Kioto een computer-studiegroep voor IBM 709/7090 en organiseerden workshops. In deze periode bestond er nog aan geen enkele Japanse universiteit een departement voor Informatatiesystemen. Sinds die tijd heeft Kyoto Computer Gakuin, het eerste privé computeronderwijsinstituut van Japan, tal van eminente alumni voortgebracht die de fundamenten hebben gelegd van de hedendaagse Japanse informatie-industrie. We willen graag onze cultureel waardevolle computers voorstellen die ooit gebruikt werden voor ons computeronderwijs. Vele van die waardevolle computers zijn bewaard in het KCG Computer Museum, inclusief die gecertificeerd als "Informatieverwerking Technologisch Erfgoed" door de Japanse Vereniging voor Informatieverwerking. Het KCG Computer Museum werd gecertificeerd als het allereerste Japanse "Satellietmuseum voor Historische Computers". Rondom Kyoto Ekimae Campus Kioto Station waar transportverleners JR, Kintetsu en stadsmetro's Kioto's toegangspoorten zijn voor bezoekers vanuit heel Japan. Deze buurt heeft zowel moderne als historische gebouwen, en dat contrast in de atmosfeer is duidelijk te voelen. Spots Toji Nishi Honganji Tempel Tofukuji Tempel Kioto Toren Higashi Honganji Tempel Sanjusangendo Kioto Nationaal Museum Kioto Stationsgebouw Rondom Kamogawa Campus Shimogamo Schrijn, verwant aan de Aoi Matsuri, één van Kioto's drie grootste Festivals, en zowel het Keizerlijk Paleis zijn dichtbij de campus gelegen. Dit is een buurt met rijke natuur. Spots Shimogamo Schrijn Keizerlijk Paleis van Kioto Tadasu no Mori (schrijnwoud) Kioto Historisch Stadsmuseum Informatieverwerking Technologisch Erfgoed NEAC-2206 (Benoemd op 2 maart, 2011) Informatieverwerking Technologisch Erfgoed NEAC System 100 (Benoemd op 6 maart, 2012) Kioto, de vroegere hoofdstad van Japan, heeft een rijke geschiedenis van meer dan 1200 jaar. Kioto is nog steeds het culturele centrum van Japan. Het is tevens een internationale stad en veel jonge studenten hebben hier hun intrek. KCG Campussen zijn op handige locaties gelegen, en vlot transport is beschikbaar naar andere delen van Kioto en andere steden in de Kansai Regio zoals Osaka, Nara, Kobe en Otsu. Informatieverwerking Technologisch Erfgoed TOSBAC-3400 (Benoemd op 2 maart, 2009) Informatieverwerking Technologisch Erfgoed OKITAC-4300 Systeem (Benoemd op 2 maart, 2009) Rondom Rakuhoku Campus en Omiya studentenverblijf De Rakuhoku buurt is vlot bereikbaar vanuit het centrum van Kioto en Kioto Station door middel van metro en stadsbus. Kamigamo Schrijn is dichtbij de moderne Kitayama Straat, en er is de mogelijkheid om van de nautuur te genieten in de botanische tuin, Midoroga-ike Vijver en de Kamo Rivier. Spots Kamigamo Shrijn Midoroga-ike Vijver (ook gekend als Mozoroga-ike Vijver) Kioto Botanische Tuin Kitayama Straat Rondom het Kyoto College voor Masteropleiding Informatica Deze buurt heeft veel bekende plekken zoals de Ginkaku-ji Tempel (representatieve tempel van de Muromachi-cultuur), de Heian Jingu Schrijn (verwant aan de Jidai Matsuri, één van Kioto's drie grootste festivals), Tetsugaku-no-michi (een pad afgelijnd met kersenbloesembomen), de Kioto Stedelijke Zoo (op een na oudste zoo in Japan), het Kioto Stedelijk Museum, etc., waardoor je gemakkelijk in contact komt met de Japanse cultuur en geschiedenis. Spots Ginkaku-ji Tempel Tetsugaku-no-michi (Filosoofpad) Nanzenji Tempel Kioto Stedelijk Museum Kioto Stedelijke Zoo Heian-Jingu Schrijn Eikando Zenrin-ji Tempel Chionji Tempel Nationaal Museum voor Moderne Kunsten Informatieverwerking Technologisch Erfgoed MZ-80K (Benoemd op 6 maart, 2013) 22 23

14 !"#$%&'%()*+&','--'.""()/%#$+"0"1,% !"#$#!"#$%&'()"$*&$%+ %&'()*(+,,-('-,./'/&(&0(1-&2','/&2(,32(4&'(&&-2'&( 56718'&-60.&-9/+2/02'/'88'(/0(:,1,0;(61<&-/54'( 7&&-(.,0(F*G***(,3870/(4&'(<-66'2'&( 1&-26603/+E&(0&'9&-E(/0(.&(:,1,02&( /0A6-7,'/&/0.82'-/&G H&'(I654&2'&-("02'/'88'(J66-($&540636</&(/2( &&0("0<&0/&8-2KL0/J&-2/'&/'(61<&-/54'(/0(=MN>;( O&E&0.(,32(&&0(J,0(.&(&&-2'&(80/J&-2/'&/'&0(/0(.&(PQ(.,'("$( &0(,,0O66.(R=>>=SG(#0.&-( T7&-/E,,02&(80/J&-2/'&/'&0(2',,'(4&'(I"$( O&E&0.(J66-(4,,-('610/J&,8(/0(.&(.67&/0&0( J,0(CD(&0("$G(H&'(I"$(2366'(/0(=>>?(&&0(,AA/3/,'/&6J&-&&0E672'(,A(7&'(4&'(!B6'6( C6718'&-(D,E8/0G H&'(!B6'6(#13&/./0<25&0'-87(J66-(:,1,02&($,,3( /2(&&0(60.&-9/+2A,5/3/'&/'(J66-(:,1,02&(',,3;( <&5&-'/A/5&&-.(.66-(.&(T2265/,'/&(J66-( U&J6-.&-/0<(J,0(4&'(:,1,02&($,,360.&-9/+2(&0( /2(6AA/5/&&3('6&<&9&V&0(,32(:,1,02($,,3/02'/'88'( J66-(2'8.&0'&0(V60.&-(=N(+,,-(&-J,-/0<(/0( :,1,02(60.&-9/+2(.66-(4&'(%/0/2'&-/&(J,0( #0.&-9/+2;(C83'88-;(Q16-';(W&'&0254,1(&0( $&540636</&(R%67&0'&&3(4&OO&0(23&54'2(N=( 25463&0(/0(:,1,0(&0(N(25463&0(O8/'&0(:,1,0(.&V&('6&9/+V/0<(60'J,0<&0SG H&'(E,0'66-(/0(X&9(Y6-E(9&-.(61<&-/54'(/0(N***( /0(4&'(X&9(Y6-E2&(W6-3.($-,.&(C&0'&-(,32(O,2/2( J66-(.&(O8/'&03,0.2&(61&-,'/&2(J,0(.&(!CD( D-6&1G(H6&9&3(4&'(9&-.(<&'-6AA&0(.66-(.&( <&3/+E'/+./<&('&--6-/2'K,,0J,33&0(/0(.&(P&-&0/<.&( Q','&0(61(==Z>;(/2(4&'(X&9(Y6-E(E,0'66-(08( <&J&2'/<.(/0(4&'(I65E&A&33&-(C&0'&-(&0(V&'(.,,-( 4,,-(,5'/J/'&/'&0(J&-.&-G $4&(!CD([&E/0<(!,0'66-(/2(/0(N**N(61<&-/54'(/0(.&(X,'/60,3&(U/O3/6'4&&E(J,0([&E/0<(,32(O,2/2( J66-(.&(8/'9/22&3/0<(7&'(C4/0&2&(L0/J&-2/'&/'&0( 7&'(9&3E&(!CD(./&1&-&(O,0.&0(3&<'G(\,,-0,,2'( /2('&J&02(4&'(!CD(\,3/,0(!,0'66-(61<&-/54'(/0( N**M(J66-(.&(60'9/EE&3/0<(J,0(,5'/J/'&/'&0(V6,32( 60.&-2'&80/0<(J66-("$(60.&-9/+2(J66-(C4/0&2&( 80/J&-2/'&/'&0G KJLTC KCGI KCG New York Kantoor Peking Kantoor, Dalian Kantoor KCGI Overzicht!""#$%H&'(!B6'6(C633&<&(J66-(%,2'&-613&/./0<("0A6-7,'/5, ( $4&(!B6'6(C633&<&(6A(D-,.8,'&(Q'8./&2(A6-("0A6-7,'/52 &'()(*'*+",-."/-($(!B6'6(:646(D,E8&0 0)*(.$(]($,0,E,760V&0K546;(Q,EB6KE8;(!/6'6(?*?KMNN);(:,1,0 1*")2""/.34''5$%Q54663(J66-($6&<&1,2'&("0A6-7,'/&'&540636</& &"6'*$([-6<-,77,(W&O(U82/0&22($&540636</& 7/2)-(82,/(,%,')-+%9''*%9'5/''--,+$(FF :2*.2./(*#-6,$(N(:,,- ;-85'#"$%%,2'&-(/0(W&'&0254,11&0(,,0<,,0.&("0A6-7,'/&'&540636</&(R%GQ(/0("$S $,3(J,0("$(O&.-/+J&0(&0(3&/.&-2(/0(.&(:,1,02&( /0.82'-/&(V/+0(<&J&2'/<.(/0(!/6'6;(4&'(5&0'-87(J,0(.&(:,1,02&(583'88-;(9,,-60.&-(I647;(%8-,',( %,08A,5'8-/0<;(X/0'&0.6;(H6-/O,;(!B65&-,;( X/.&5;(&0(#7-60G(#6E(V/+0(J&3&(X6O&31-/+29/0K 0,,-2(<&O6-&0(/0(!/6'6G(!CD"(4&&A'(,32(.6&3(67(.&V&(A,0',2'/254&(&0&-</&(./&(!/6'6(1-6.85&&-'(/0(.&(E3,236E,3&0('&(O-&0<&0G <''A).34''5%B-'/' <''A).34''5%B-'/' 7"88'*'%7"/(55-(/ D'>-'%7"/(55-(/ 0)*(.$%]($,0,E,760V&0K546;(Q,EB6KE8;(!/6'6(?*?KMNN);(:,1,0 D'(+",+$%_`0(7/088'(3661,A2',0.(066-.&3/+E(J,0( HB,E87,0O&0(E-8/2180'( T54'(7/08'&0(361&0(J,0(\&7,54/B,0,</(Q','/60a( X&&7(.&(!&/4,0(_3&E'-/254&(Q166-3/+0(6A(.&(_/V,0( _3&E'-/254&(Q166-3/+0( X&&7(O82(=](J,0(!/6'6(Q','/60;(2',1(,A(O/+( bhb,e87,0o&0b(6a(0&&7(o82(n*?(&0(2',1(,a(o/+( bt28e,/546b 0)*(.$%=*K)(X/24/E8+6'&-,067,&K546;(%/0,7/KE8;(!/6'6;(?*=KMF*];(:,1,0 D'(+",+c(d&J&0(7/08'&0(361&0('&0(9&2'&0(J,0( H,54/+6(8/'<,0<(J,0(!/6'6(Q','/60 0)*(.$%\,/<6(U8/3./0<(].&(J&-./&1/0<(RO/00&0(.D"C("05GS;()K==(#.6-/0/24/;(C486KE8;(Q,116-6;( *?*K**FN;(:,1,0 D'(+",+$(_`0(7/088'(3661,A2',0.(J,0( /'<,0<(N(J,0(#.6-/(Q','/60G $6E/6;(=*?K**F?;(:,1,0 D'(+",+$(T54'(7/08'&0(361&0(J,0(8/'<,0<(=T(J,0( I61160</(Q','/60(61(.&($6E/6(%&'-6(H/O/B,(e/+0(( Q','/60(61(.&($6&/(#&.6(e/+0(!,76(I/J/&-!,9,O,',K.6-/ "7,.&<,9,K.6-/ L0/J&-2/'&/'( J,0(!/6'6!,76(I/J/&- $,E,06(I/J/&- B:1E B:1E B:1E B:1E B:1 B:1!/6'6($6-&0 :I Q,116-6 Q','/60 Q,116-6(Q'-&&'5,-( X/24/(FKC467& I61160</(Q','/60 L/'<,0<!&B,E/V,E, H/-66( Q','/60 TV,O8( U&3,2'/0<K 2E,0'66- TV,O8( [63/'/&E,0'66- I61160</(H/332 Q,116-6(Q','/60( R%&'-6S #.6-/(Q','/60( "24/B,7,K.6-/ H6EE,/.6 #J&-4&/.2E,0'66-!36E'6-&0 H,54/+6K.6-/!/6'6 Q','/60 I/4<,(!60/0E3/+E(H6'&3(!/6'6 T&60(W/0E&35&0'-87(!/6'6 X/&89(%/B,E6(H6'&3 TO8-,06E6+/K.6-/ H6-/E,9,K.6-/!,-,287,( %&'-6(e/+0 C486(8/'<,0< H,54/+6(8/'<,0< :I(!/6'6(e/+0!/0'&'28(!/6'6(e/+0 D-,0.(HB,''( $6E/6 $6EB6(%&'-6(X,7O6E8(e/+0 $6&/(#&.6(e/+0 $6E/6(%&'-6(H/O/B,(e/+0 TV,O8K:8O,0( Q','/60 L/'<,0< 34 35!"#$%&'#'$('))"*"$+'',$-./#",'0)"1213*$435',6.#17.$,178#$9178$'0$8"#$..3:1"2"3$+.3$4;$'32",<1=/$ 8"#$*",178#$'6$""3$13#1"6$3"#<",A$#"$7,"B,"3$6"#$.32","$'32",<1=/13/#1#>#"3$>1#$2"$%(C$C,'"0$"3$

Het Kyoto College voor Masteropleidingen Informatica. Het Kyoto College voor Masteropleidingen Informatica

Het Kyoto College voor Masteropleidingen Informatica. Het Kyoto College voor Masteropleidingen Informatica De eerste hogeschool in Japan voor IT professionals Het Kyoto College voor Masteropleidingen Informatica (KCGI: The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) Schakel met de Pioniersgeest Studeer

Nadere informatie

Het Kyoto College voor Masteropleidingen Informatica. Het Kyoto College voor Masteropleidingen Informatica

Het Kyoto College voor Masteropleidingen Informatica. Het Kyoto College voor Masteropleidingen Informatica De eerste hogeschool in Japan voor IT professionals Het Kyoto College voor Masteropleidingen Informatica (KCGI: The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) Schakel met de Pioniersgeest Studeer

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR VOETBAL JE BEROEP De cursus is een goede introductie in het voetbalmanagement, want het helpt je om verschillende situaties

Nadere informatie

Kioto Computer Instituut (KCG : Kyoto Computer Gakuin)

Kioto Computer Instituut (KCG : Kyoto Computer Gakuin) Kioto Computer Instituut (KCG : Kyoto Computer Gakuin) Academische Programma's Toelatingsafdeling 10-5, Nishikujoteranomae-cho, Minami-ku, Kyoto-city, Kyoto 601-8407 Japan URL : http://www.kcg.ac.jp/ E-mail

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.... in een notendop. Rik Van de Walle decaan

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.... in een notendop. Rik Van de Walle decaan De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur... in een notendop Rik Van de Walle decaan Wie zijn we? Wat doen we? Kerntaken van de faculteit (en de universiteit) onderwijs wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel

BRUSSEL t. Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS

SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR SPORT JE BEROEP HARVEY VAN STEIN Basketbalspeler BC Apollo Alumnus Sport Management Fundamentals Mijn doel is om mijn basketbal

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Herindiening van Masteropleiding Informatica - 120 studiepunten Juni 2004 I. Indiener 1. Faculteit / Gemeenschappelijke Raad - Onderwijscommissie WETENSCHAPPEN - Onderwijscommissie

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs Paleis der Academiën, Brussel, 2015-04-29 Bern Martens Lerarenopleiding Sec. Onderwijs

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: HANDELSINGENIEUR IN DE WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica studieduur

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Informatiekunde algemene presentatie

Informatiekunde algemene presentatie Informatiekunde algemene presentatie Hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat is informatiekunde? De studie van inzet van ICT in organisaties en maatschappij bij games en interacties in life sciences en gezondheid

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Korte beschrijving van het project Inhoud van dit document Contactinformatie Team: Email: Telefoon: Persinformatie

Korte beschrijving van het project Inhoud van dit document Contactinformatie Team: Email: Telefoon: Persinformatie SpaceBillboard Onze missie is om mensen te inspireren en ruimtevaartonderzoek te steunen, door het eerste reclamepaneel ooit in de ruimte te lanceren. Korte beschrijving van het project SpaceBillboard

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Hoge school van Amsterdam. Jeroen Zonneveld [POP VERSLAG] BU Keuzen verslag Jeroen Zonneveld. Publieke versie

Hoge school van Amsterdam. Jeroen Zonneveld [POP VERSLAG] BU Keuzen verslag Jeroen Zonneveld. Publieke versie 2013 Hoge school van Amsterdam Jeroen Zonneveld [POP VERSLAG] BU Keuzen verslag Jeroen Zonneveld Publieke versie Contents Inleiding... 3 Zelfportret... 4 Persoonlijke doelstellingen... 5 Korte termijn....

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

JOBspot Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Zuidspuistraat 6, 3231 AW Brielle, tel.: +31(0)181-413466, info@jobspot.nu www.jobspot.

JOBspot Werving & Selectie en arbeidsmarktcommunicatie. Zuidspuistraat 6, 3231 AW Brielle, tel.: +31(0)181-413466, info@jobspot.nu www.jobspot. Naam: Robbert Geboortejaar: 1987 Woonplaats: Capelle aan den IJssel Opleidingen: 09/2005 05/2010 Bachelor of Business Administration (BBA), Facility management NHTV Breda University of Applied Sciences

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Sinds academiejaar 2013-2014 bieden de KU Leuven en de Universiteit Utrecht je de gelegenheid om in een internationale context

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen

Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Transnationaal programma in gespecialiseerde vertaling: optie literair vertalen Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen aan

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

IT-management. Postgraduaat

IT-management. Postgraduaat IT- Postgraduaat 2017 2018 Geef je IT - carrière een boost! Het unieke postgraduaat IT- bezorgt je de noodzakelijke competenties en vaardigheden om informatica projecten te begeleiden en IT functies op

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Milieuwetenschappen in Leiden

Milieuwetenschappen in Leiden Milieuwetenschappen in Leiden Combineer je opleiding met milieu en duurzaamheid leiden.edu.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Waarom milieu en duurzaamheid? Thema s als gezondheid, armoedebeschrijving,

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIERS HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... STAP : WAT KAN IK? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

The Netherlands of

The Netherlands of The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

SPORT- EN CULTUURMANAGEMENT

SPORT- EN CULTUURMANAGEMENT SPORT- EN CULTUURMANAGEMENT Bachelor in het Bedrijfsmanagement UNIEK OPLEIDINGSCONCEPT 2013-2014 Turnhout Onze troeven Uniek opleidingsconcept Je krijgt de tijd om na te gaan welke richting je uit wil.

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN t Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Carolus Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België.

Nadere informatie

Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES.

Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES. Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES. VINTRES is de studievereniging voor rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen met een specialisering

Nadere informatie

Sales en Account Management

Sales en Account Management Talent program Het Instituut voor (ISAM) is gespecialiseerd in academische sales opleidingen, masterclasses en seminars voor de ambitieuze sales professional. Het ISAM is opgericht in 1996 en verbonden

Nadere informatie

REISBUREAU INHOUDSOPGAVE

REISBUREAU INHOUDSOPGAVE REISBUREAU INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Aan het werk... 2 Klemtonen van de opleiding... 3 Onderwijskundige aanpak... 3 Programmagids... 4 Studiemateriaal... 4 Lessenrooster... 5 Stage & afstudeerproject...

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Trade Management gericht op Azië.

Trade Management gericht op Azië. Trade Management gericht op Azië http://www.youtube.com/watch?v=umsxacjlkby Per september 2017 Alle economische opleidingen op locatie Kralingse Zoom onder de noemer (de nieuwe) Rotterdam Business School

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Studeren in Antwerpen Dat Antwerpen een bruisende stad is, hoeft geen betoog. De vele cafeetjes,

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen

master in de toegepaste economische wetenschappen 2013-2014 master in de toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur in de beleidsinformatica Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2014 departement Design & Technologie Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot informaticus? De Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland STAGEMOGELIJKHEDEN STAGE OPDRACHTEN: SOORT STAGES: VAKGEBIED: NIVEAU: STAGEPERIODE: STARTDATUM: WERKLOCATIE: RIJBEWIJS: Zie voorbeelden Participatiestage / Afstudeerstage Divers MBO HBO - WO in overleg

Nadere informatie

The Netherlands of

The Netherlands of The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN ALLES DRAAIT OM TALENT Eigenlijk draait alles bij Censes om talent. Menselijk talent dat bedrijven in staat stelt hun prestaties en klantrelaties op een excellent

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur

media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur Emiel Heijnen Emiel Heijnen Docent bachelor docent Beeldende Kunst en Vormgeving en Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool

Nadere informatie

Natural Europe - Natuurlijk Europa

Natural Europe - Natuurlijk Europa Natural Europe - Natuurlijk Europa General Information Summary Natuurlijk Europa zet een aantal softwaretools in die het mogelijk maken voor leerkrachten om innovatieve online trajecten te ontwerpen via

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

van professionele bachelor naar industrieel ingenieur

van professionele bachelor naar industrieel ingenieur van professionele bachelor naar industrieel ingenieur Greet Langie, Verderstudeerbeurs 24 februari 2017 2 Ervaringen van (ex) schakelstudenten Film: interviews met schakelstudenten 3 Wat wil je te weten

Nadere informatie