STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEJAAR

2 ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL... 4 INLEIDING... 4 KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING GODSDIENST-PASTORAAL WERK... 4 Uitgangspunten... 4 Opbouw... 5 Voltijd en deeltijd... 5 Studiebelasting... 5 Beroepsperspectief... 6 UITWERKING VAN HET LEERPLAN... 6 Propedeuse... 6 Hoofdfase... 6 Minor... 7 Startbekwaamfase... 7 Studieloopbaanbegeleiding en assessment... 7 TOELATINGSEISEN... 7 Buitenlands diploma... 8 Niet de juiste vooropleiding?... 8 Diploma havo of vwo oude stijl?... 8 Hbo na mbo... 8 INSCHRIJVING... 8 Studielink en inschrijfvoorwaarden... 8 Digid... 9 Collegegeld... 9 VOORZIENINGEN... 9 Leslocatie... 9 Lestijden... 9 Bedrijfsbureau... 9 ICT-voorzieningen... 9 Studiegids en Rooster Inloggen met PCN en wachtwoord Nog geen wachtwoord? Inzage studieresultaten Bibliotheek Studentenpastoraat ORGANISATIE FONTYS HOGESCHOOL THEOLOGIE LEVENSBESCHOUWING Organogram Werkwijze commissies Kwaliteitszorg OVERIGE Collegeld en leermiddelen... 14

3 Tegemoetkoming leraren Lesgeldadministratie WETTELIJK KADER EN REGELINGEN Onderwijs- en examenregelingen (OER) Plagiaat Geldigheidsduur van deeltentamens Uitreiking van het getuigschrift / Afstuderen Getuigschrift verloren? Aanvraag vrijstellingen Deelname tentamens en hertentamens Deelname aan werkcolleges en trainingen Doorstroom naar de Master KERKELIJKE ERKENNING EN SAMENWERKING UNIVERSITEIT Hoger instituut voor Godsdienstwetenschappen Samenwerking TST LEERPLAN EN CURSUSBESCHRIJVINGEN... 18

4 ALGEMEEN DEEL INLEIDING Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FHTL) is een van de 31 instituten die deel uitmaken van Fontys Hogescholen. Fontys Hogescholen staat voor uitdagend onderwijs van hoge kwaliteit met een maximale focus op het primaire proces. Fontys investeert in intensief, uitdagend, boeiend en goed georganiseerd onderwijs. Het onderwijs van Fontys is gebaseerd op de pijlers kennis, vaardigheden en beroepshouding. Zo worden de studenten goed voorbereid op de beroepspraktijk of op het zelfstandig ondernemerschap. Fontys heeft de ambitie om een hoge basiskwaliteit te leveren met ruimte voor het ontplooien en opleiden van talent, waardoor studenten een toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt hebben en een goed arbeidsmarktperspectief. Ook wil Fontys persoonlijke vorming en het ontwikkelen van een waardebewustzijn bij studenten stimuleren. FHTL biedt twee bacheloropleidingen, een masteropleiding in twee varianten en een minor aan. De twee bachelopleidingen, Leraar 2 e graad godsdienst levensbeschouwing en Godsdienst-Pastoraal werk, en de minor kunnen worden gevolgd in zowel voltijd als deeltijd, de masteropleiding Master of Education Godsdienst, die ook gevolgd kan worden in de differentiatie Godsdienst pastoraal werk, kan alleen in deeltijd worden gevolgd. De opleidingen van FHTL zijn alle geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING GODSDIENST-PASTORAAL WERK UITGANGSPUNTEN Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing leidt haar studenten op vanuit de visie dat professionals op het gebied van godsdienst levensbeschouwing vooraleerst als theologen geschoold dienen te worden. Vanuit die basis worden zij getraind op het educatieve vlak. FHTL heeft haar onderwijsvisie in 2014 voor drie jaar vastgelegd in een apart document getiteld Onderwijsvisie FHTL (zie Basisdocumenten). De bacheloropleiding Godsdienst-Pastoraal werk, verder Bachelor GPW, is een competentiegerichte opleiding (CGO). De eindkwalificaties zijn geformuleerd in een aantal competenties waarin kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd worden. Uitgangspunt bij opzet en inrichting van het onderwijs is het gegeven dat de Nederlandse samenleving in toenemende mate wordt gekenmerkt door religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit. Het fundament van de Bachelor GPW wordt gevormd door de beroepsprofielen en het daaruit volgende competentieprofiel dat in samenspraak met het werkveld is ontwikkeld. De competentieprofielen Kerkelijk Werk en Geestelijke Verzorging zijn beide gebaseerd op de domeincompetenties voor de Bachelor of Theology, zoals geformuleerd door het Landelijk Overleg Opleidingen Theologie (LOO, Een professional met diepgang. Domeincompetenties voor de Bachelor of Theology, Ede 2006). Deze domeincompetenties zijn door de gezamenlijke HBO-opleidingen theologie vastgesteld, dit in nauw overleg met de betrokken werkvelden, die de competenties hebben gevalideerd. Voor deze set van competenties is gekozen, omdat deze als enige beroepscompetenties op bachelorniveau omschrijft. Bovendien is aangetoond, dat de competenties

5 volledig de opleidingscompetenties dekken die landelijk voor het sociaal-agogisch domein zijn vastgesteld. De LOO-competenties worden door elke theologische hogeschool, aangesloten bij het landelijk overleg, nader ingevuld met het oog op de eigen kleur en kerkelijke verbondenheid. Voor de FHTL is daarbij richtinggevend het competentieprofiel voor de pastoraal werker (m/v), dat in februari 2006 in samenwerking met de R.K. Kerk in Nederland werd vastgesteld. Voor beide profielen is rekening gehouden met het Profiel van de pastoraal werk(st)er in de Nederlandse Rooms katholieke kerkprovincie. Kader voor opleiding en vorming (2005). Voor het profiel Kerkelijk Werk is tevens gekeken naar het Beroepsprofiel Parochiepastor (VPW, 29 september 2005), en voor het profiel Geestelijke Verzorging naar de Beroepsstandaard voor de geestelijk verzorging in zorginstellingen (VGVZ, september 2002).. Naast startbekwaamheid als kerkelijk werker of geestelijk verzorger, geeft het bachelorgetuigschrift doorstroombekwaamheid tot het masterniveau. De Dublin-descriptoren zijn richtinggevend voor de afstemming van bachelor en masterniveau. OPBOUW De Bachelor GPW, heeft een omvang van 240 ec en wordt aangeboden in vier jaar. Het leerplan bestaat uit drie fasen: een propedeuse van 60 ec; een hoofdfase van 120 ec, inclusief een minor van 30 ec; een startbekwaamfase van 60 ec. Elke fase kent een stage en elke fase wordt afgesloten met een competentie-examen (assessment). De drie fasen van de opleiding hebben elk een kenmerkende functie: de propedeuse is inleidend en oriënterend, de hoofdfase is verbredend en verdiepend en de startbekwaamfase is positionerend. De complexiteit en zelfstandigheid nemen in de loop van de studie toe. Kennis en vaardigheden worden geïntegreerd aangeboden, met het oog op competentie voor het beroep. De toetsing is gevarieerd naar toetsvormen en naar toepassingsgraad; naast toetsing die gericht is op kennisverwerving vindt performance assessment plaats (in trainingen en stages) en wordt de student gevraagd kennis toe te passen en te integreren in beroepsproducten (individueel of in teamverband). Dit alles in oplopende moeilijkheidsgraad en praktijkinzet. VOLTIJD EN DEELTIJD De Bachelor GPW kan zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd. Voor beide gelden dezelfde eindtermen en voor beide geldt dezelfde studielast van 240 ec in vier jaar. Deeltijdstudenten worden echter geacht zich de competenties in kortere tijd en met behulp van minder begeleiding eigen te maken dan voltijdstudenten. De deeltijdopleiding is dan ook bedoeld voor die studenten waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij in eerdere opleiding(en) of werkervaring zich reeds de nodige competenties (geheel of gedeeltelijk) hebben eigen gemaakt. Dit wordt in een intakegesprek voorafgaand aan de opleiding onderzocht. STUDIEBELASTING In het programmaoverzicht en in de beschrijvingen van de studieonderdelen wordt steeds de studiebelasting van het betreffende onderdeel aangegeven in het aantal European credits (ec). Deze credits zijn een berekening van de tijd die een student gemiddeld kwijt zal zijn aan de betreffende

6 studieactiviteit. Voor voltijdstudenten geldt dat een credit (ec) gemiddeld 28 klokuren omvat. Voor deeltijd geldt, uitgaande van uur per week, een studielast van (gemiddeld) 17,7 uur per ec. Ook wordt steeds het aantal contacturen (lessen) per onderdeel vermeld. Een contactuur bevat 45 minuten. Uit de opgave bij ieder studieonderdeel van zowel het aantal credits (ec) als van de contacturen is de omvang van de verplichte literatuur per credit te berekenen. Eén credit (ec) bevat meestal contacturen, voorbereidings- en verwerkingsuren van de contacturen (hetzelfde aantal klokuren), en uren voor de bestudering van de verplichte literatuur. Afhankelijk van de zwaarte van de literatuur worden gemiddeld 5 à 7 bladzijden per uur gelezen. Rekenvoorbeeld: Voor een cursus van 5 ec (140 studiebelastingsuren) met 32 contacturen wordt 32 uur voorbereiding gerekend: totaal 64 uur. Er blijft dan = 76 uur over voor bestudering van de verplichte literatuur. Bij 5 à 7 pagina's per uur is dat 380 à 532 pagina's. Deeltijd studenten hebben gemiddeld 87,5 uur voor deze cursus. Zij volgen minder contacturen (24), maar moeten, in minder tijd, dezelfde hoeveelheid literatuur bestuderen. BEROEPSPERSPECTIEF Met de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk kun je aan de slag in een breed beroepenveld. Bijvoorbeeld als geestelijk verzorger / levensbeschouwelijk begeleider in een zorginstelling, als maatschappelijk werker of als pastorale medewerker. UITWERKING VAN HET LEERPLAN Het programma bestaat uit een major-programma van 210 ec, bestaande uit algemeen theologisch en beroepsgerichte vakinhoudelijke modulen, algemene en beroepsgerichte trainingen en stages in alle fasen van de opleiding. In het vierde en laatste staat een afstudeerproject geprogrammeerd. Gedurende de vier leerjaren van het bachelorprogramma wordt studieloopbaanbegeleiding aangeboden. PROPEDEUSE De Bachelor GPW heeft de propedeuse gemeenschappelijk met de Bachelor Leraar 2 e graads godsdienst-levensbeschouwing. De propedeuse is inleidend in het vakgebied en oriënterend ten aanzien van het beroep. Alle disciplines en aandachtsvelden waarop de theologische major steunt, komen in de propedeuse in inleidende zin aan de orde (kennis maken met theologie). In het propedeutisch jaar worden twee beroepsproducten gemaakt, elk gericht op één der beroepsvelden. Halverwege het jaar maken studenten een voorlopige keuze voor het educatieve dan wel het pastorale domein (keuze van stageveld). Aan het einde van het propedeutisch jaar maken studenten hun definitieve keuze voor één van beide opleidingen. HOOFDFASE De hoofdfase is verbredend en verdiepend ten aanzien van vakgebied en beroep. In deze fase komen alle disciplines en aandachtsvelden uit de propedeuse één of meerdere keren aan de orde in de theologische major (theologie leren). De twee jaren van de hoofdfase worden als roljaren A en B aangeboden: het ene studiejaar jaar A en het andere studiejaar jaar B. In de cursussen van deze roljaren zitten studenten van jaar 2 en 3 samen in de collegebanken. De stages en de stage

7 gerelateerde vakken van de hoofdfase rollen echter niet: daar zitten de studenten van het tweede en derde jaar apart. MINOR In het voorjaarsemester van het tweede / derde studiejaar staat een minorruimte geprogrammeerd. Deze minorruimte kan ingevuld worden met een minor van een andere hogeschool of met de opleidingsminor van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, getiteld Diversiteit en Levensbeschouwing. Zie de studiegids Minor Diversiteit en Levensbeschouwing. STARTBEKWAAMFASE De startbekwaamfase is positionerend in vakgebied en beroep. In deze fase leert de student zijn theologische kennis te integreren en zo zijn eigen positie binnen de theologie te bepalen (leren theologiseren). Ook ten aanzien van zijn professionele identiteit wordt de student gevraagd een positie te bepalen, onder meer in het schrijven van een professioneel profiel. Ter afronding van de major doet elke student een afstudeeronderzoek. STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN ASSESSMENT Met ingang van het studiejaar worden studiepunten direct toegekend wanneer een bepaald studieonderdeel met voldoende resultaat wordt afgerond. Aangezien in het oude curriculum aan het assessment zelf geen studiepunten waren verbonden zou hiermee de situatie ontstaan dat er geen dwingende reden is voor een student om het assessment aan het einde van een studiefase af te leggen. Immers, de formele eis voor het behalen van het getuigschrift aan het einde van de propedeuse en van de startbekwaamfase is volgens de OER dat de student voldoende studiepunten heeft behaalt. Om die reden worden de assessments met ingang van het studiejaar op de volgende wijze verbonden aan studieonderdelen uit het programma, op zo n wijze dat het assessment voor die studieonderdelen geldt als afsluitend examen waarmee de aan dat studieonderdeel verbonden studiepunten worden verkregen. a. In de propedeuse wordt het assessment verbonden met het studieonderdeel assessmentvoorbereiding (1 ec); b. In de hoofdfase wordt het assessment verbonden met de studieloopbaanbegeleidingen (2 ec); c. In de startbekwaamfase wordt het assessment verbonden met studieloopbaanbegeleiding (1 ec). Voor elk van de drie fases geldt daarmee dat de slb-er de taak heeft studenten voor te bereiden op het assessment en dat de studieloopbaanbegeleiding gericht staat op deze voorbereiding. In de eindstage worden in beginsel alle competenties op startbekwaam niveau getoetst. Daarmee lijkt de stagebeoordeling de rol van eindassessment te hebben. De meerwaarde van het assessment bestaat echter hierin dat de kenniscomponent van de opleiding explicieter aan de orde komt. Het assessment aan het eind van de opleiding heeft dan ook vooral betrekking op het beroepsessay en de beschrijving van het professioneel profiel. TOELATINGSEISEN Je bent toelaatbaar tot een hbo-bacheloropleiding als je beschikt over een havo- of vwo-diploma of met een mbo-diploma niveau 4. Voor wie de bacheloropleiding in deeltijd wil volgen zal moeten kunnen laten zien dat hij of zij reeds eerder verworven competenties in huis heeft, bijvoorbeeld vanuit een eerdere opleiding of vanuit werkervaring. Dit wordt in een intakegesprek vastgesteld.

8 BUITENLANDS DIPLOMA Ben je in het bezit van een buitenlands diploma, dan geldt als voorwaarde dat dit diploma aan de Nederlandse normen moet voldoen. Dit wordt bij de inschrijving gecheckt door Fontys. Neem hiervoor contact op met het bedrijfsbureau van de opleiding. Verder moet je beschikken over voldoende kennis van de Nederlandse taal: het certificaat Nederlands als tweede taal niveau 2 (NT2 programma II) is vereist. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan vindt een persoonlijk gesprek plaats om te kijken of je toegelaten kunt worden. NIET DE JUISTE VOOROPLEIDING? Heb je niet de juiste vooropleiding, dan is het mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen. Voorwaarde is wel dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Ga naar website van fontys (fontys.nl) voor meer informatie over 21plus toelatingsonderzoek. DIPLOMA HAVO OF VWO OUDE STIJL? Op de websites met opleidingsinformatie staan de vooropleidingseisen van elke opleiding. Je treft er zowel het overzicht van de profieleisen Vernieuwde Tweede Fase (nieuwe profiel) als die van de Oude Tweede Fase (oude profielen) aan. Het instellingsbestuur van Fontys Hogescholen heeft bepaald, dat diploma s oude stijl, met vakkenpakketten, gelijkwaardig zijn aan nieuwe diploma s met profieleisen. Je dient echter wel te voldoen aan de eventuele vakkenpakketeisen. Weet je niet zeker of jouw vakkenpakket toelating geeft tot de door jou gekozen hbo-opleiding, dan kun je contact op nemen met het bedrijfsbureau van de opleiding. HBO NA MBO Wil je meer weten over de aansluiting van mbo naar hbo? Kijk dan hier Hbo na mbo Vragen over toelating of inschrijving? Neem contact op met de Fontys Informatietelefoon, telefoonnummer INSCHRIJVING STUDIELINK EN INSCHRIJFVOORWAARDEN Aanmelden als regulier student gaat via Studielink (studielink.nl). Na aanmelding krijg je een inschrijfpakket thuisgestuurd. De machtiging voor betaling van het collegegeld gaat ook via Studielink: je vult eerst je gegevens in waarna de hoogte van het collegegeld wordt vastgesteld. Studielink berekent dit op grond van de gegevens die Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, onderdeel van het ministerie van OC en W) aanlevert. Op duo.nl kun je zelf bekijken hoe je daar geregistreerd staat. Inschrijven kan tot uiterlijk 1 september. Je aanmelding via Studielink, de digitaal ondertekende machtiging, zo nodig gewaarmerkte kopieën van diploma s en cijferlijsten etc moeten dan binnen zijn bij de hogeschool. Meld je dus tijdig aan via Studielink. Gewaarmerkte kopieën van originele (!) diploma s en cijferlijsten kun je laten maken op de hogeschool.

9 Van de regeling inschrijfvoorwaarden is een handzame samenvatting gemaakt die een goed beeld geeft van het inschrijfproces. Deze samenvatting is te vinden op de website van Fontys: DIGID Studielink maakt sinds 8 februari 2010 gebruik van DigiD voor inloggen en verificatie van de persoonsgegevens. Als je een DigiD aanvraagt, kan het maximaal vijf dagen duren voor je de activeringscode thuis krijgt. We raden je aan om een DigiD met sms-functie aan te vragen, dan kun je die ook gebruiken voor het aanvragen van studiefinanciering. Nieuwe studenten met een Nederlands woonadres kunnen sinds 8 februari 2010 alleen met DigiD inloggen op Studielink of een nieuwe account aanmaken. Een student met een bestaand Studielinkaccount kan aangeven dat hij de volgende keer met een DigiD wil inloggen. Studenten met een buitenlands adres blijven op de oude manier gebruikmaken van Studielink. Scholieren die in het laatste jaar van hun Havo of VWO zitten, krijgen op school een practicum: Hoe vraag ik DigiD aan. COLLEGEGELD Hoeveel collegegeld je gaat betalen hangt van verschillende zaken af. Ga daarom naar de collegegeldmeter van Fontys (http://www.fontys.nl/collegegeldmeter) om te berekenen hoeveel collegegeld je moet betalen. VOORZIENINGEN LESLOCATIE Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing is sinds januari 2013 gevestigd in het St. Martinushuis aan de Nieuwegracht 65, in de binnenstad van Utrecht. Daar zijn de kantoren van FHTL gevestigd en bevinden zich ook de leslokalen. Incidenteel wordt gebruikt gemaakt van ruimtes in het St. Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61 of elders in de stad. De leslocatie biedt naast leslokalen een gezellige ontmoetingsruimte in de kelder, een computerleerzaal en werkplekken. LESTIJDEN Het onderwijs van bachelor wordt gegeven op de dinsdag, de woensdag en de vrijdag. Deeltijdstudenten volgen enkel de colleges op de dinsdagmiddag en avond, tussen en in de propedeuse op de vrijdagmiddag en avond, van Het onderwijs in de master (alleen deeltijd) wordt gegeven op de woensdagmiddag- en avond, van uur. BEDRIJFSBUREAU Het bedrijfsbureau van FHTL bevindt zich op de begane grond van het St. Martinushuis, Nieuwegracht 65. Op dinsdag en woensdag is de balie open van voorafgaand aan de (deeltijd-)colleges. ICT-VOORZIENINGEN FHTL maakt gebruik van verschillende digitale media:

10 1. De website van FHTL is te vinden op fontys.nl/theologie 2. De webportal voor onder meer de digitale studiegids, het online rooster, etc is te vinden op fhtl.nl. Vandaar surf je snel en gemakkelijk naar a. de digitale studiegids: fhtl.nl/studiegids b. het online rooster: fhtl.nl/rooster c. de jaaragenda: fhtl.nl/agenda d. de beveiligde instituutsportal: fhtl.nl/portal (zie onder Inloggen met PCN en wachtwoord) e. je persoonlijke portal: fhtl.nl/mijnfhtl 3. Studievoortgangssysteem ProgRESS: progresswww.nl/fontys/ 4. FHTL is actief op facebook: Levensbeschouwing 5. Volg FHTL op of twitter zelf over FHTL met #FHTLUtrecht STUDIEGIDS EN ROOSTER De studiegids (fhtl.nl/studiegids) geeft per jaar een overzicht van het programma van de bachelor lerarenopleiding. De studiegids biedt de mogelijkheid door te klikken op cursustitels naar de cursusbeschrijvingen. Deze geven informatie over onder meer inhoud, leerdoelen, toetsing en beoordeling, en de gebruikte literatuur. De cursusbeschrijvingen zijn ook te vinden via het rooster (fhtl.nl/rooster) van de hogeschool. INLOGGEN MET PCN EN WACHTWOORD Studenten en medewerkers kunnen inloggen op de portal, de afgeschermde digitale omgeving van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. De meeste informatie, zoals nieuws, informatie, antwoord op veel gestelde vragen, roosters, studiegidsen en handleidingen, is te vinden op de portal. De portal is direct bereikbaar via Studenten kunnen inloggen met PCN (personal communication number) en wachtwoord. Beiden worden verstrekt wanneer de officiële inschrijving gerealiseerd is. Bij een inlogscherm met twee invoervelden werkt dit als volgt: (eerste veld), wachtwoord (tweede veld). Studenten kunnen via de site hun pcn op te vragen. Wachtwoorden zijn alleen te wijzigen op een Fontyslocatie. Kies Start en dan Fontysapplicaties. NOG GEEN WACHTWOORD? Als het de eerste keer is dat je hier komt is het nodig om een wachtwoord aan te vragen, dit kan door te klikken op: Nog geen wachtwoord of wachtwoord vergeten? Waarna je vervolgens je studentnummer invult (dus niet je PCN-nummer) en dan de knop mail wachtwoord. In je Fontys mail vind je je ProgRESS wachtwoord waarmee je kan inloggen en je cijfers kan bekijken. Studenten krijgen een adres van Fontys met accountgegevens die gebaseerd zijn op PCN en wachtwoord. N.B.: andere adressen dan die van Fontys kunnen in de communicatie tussen studenten, docenten en het bedrijfsbureau van de hogeschool niet worden gebruikt! Als je desondanks

11 liever met een eigen (privé) adres mailt, kun je in Outlook een zogenaamde regel instellen die er voor zorgt dat mail aan je Fontys adres automatisch wordt doorgestuurd. INZAGE STUDIERESULTATEN Behaalde studieresultaten worden ingevoerd in de studievoortgangsysteem van Fontys Hogescholen ProgRESS. Door in te loggen op de website van de opleiding kun de student op de persoonlijke portal een link vinden naar studieresultaten in ProgRESS. Via de links Selfservice studenten en Studentencentrum is een overzicht van de perioden te raadplegen. Per periode is een overzicht te zien van de gevolgde studieactiviteiten en de resultaten die behaald zijn. N.B.: Je kunt ook direct surfen naar: BIBLIOTHEEK Studenten die gebruik willen maken van de bibliotheek van de Universiteit Utrecht kunnen een lenerspas laten aanmaken en de kosten daarvan declareren bij de hogeschool. Denk er aan dat je een bonnetje vraagt. De kosten van een lenerspas zijn ongeveer 50,-. Zeer aanbevolen! STUDENTENPASTORAAT Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing biedt studenten studentenpastoraat aan. Het studentenpastoraat is er voor alles wat niet met het denken over geloof, maar met het beleven van geloof, te maken heeft. Jos Moons SJ is sinds 1 september 2012 studentenpastor van zowel FHTL als van Tilburg School of Catholic Theology. Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing wil niet alleen een plaats zijn van nadenken over geloof, maar ook van geloof beleven. Daarom vieren we op bepaalde momenten in het jaar samen de eucharistie. Bijvoorbeeld: aan het begin van het jaar, rond Kerstmis en rond Pasen. Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing wil je ook helpen bij het ontwikkelen van je eigen geloof. Vraag gerust om een luisterend oor en om advies van de studentenpastor: Als je merkt dat de colleges je geloof bevragen en dat je in de war raakt hoe kom je daar weer uit? Als je merkt dat je wel beter leert denken, maar niet beter leert bidden en dat zou toch wel mooi zijn. Hoe kun je in de stilte God zoeken en vinden? Als je merkt dat je graag wat meer zou weten over spiritualiteit; er zijn immers verschillende manieren van geloven: benedictijnse, franciscaanse, ignatiaanse spiritualiteit, bijvoorbeeld. Als je graag eens een klooster van binnen zou zien, of naar Taizé mee zou willen. Als je zoekt naar een goed boek. Als je nadenkt over roeping, en graag wil onderscheiden wat er aan de hand is. Als je moeite hebt met bepaalde uitspraken van kerkelijke mensen. En je kunt natuurlijk ook in gesprek gaan als er geen moeite en vragen zijn, maar vreugde! In de tijd voor Kerstmis (Advent) en voor Pasen (Veertigdagentijd) wil ik graag de kans geven om kennis te maken met bidden met de Schrift, of met bidden met je leven, volgens de ignatiaanse traditie. Eigen aan die traditie is: geloof in ieders eigen weg met God; je inleven

12 in een Bijbelverhaal als deel van de meditatie; aandacht voor wat je beleeft en wat je voelt, als je je biddend dit verhaal voorstelt; less is more : goed de tijd nemen voor wat je beleeft; vertrouwelijk spreken met God. Wat ik vraag: elke dag een half uur vrij maken voor stille meditatie. Wat ik bied: wekelijks een korte ontmoeting, om te horen hoe het gaat, zowel praktisch, als inhoudelijk. ORGANISATIE FONTYS HOGESCHOOL THEOLOGIE LEVENSBESCHOUWING ORGANOGRAM Directie IMR/GOC Examencommissie Bedrijsfbureau Bedrijfsbureau Studieraad Docentenvergadering SLB Stagestaf Kwaliteitszorgcoordinator Agendacommissie Onderzoekscommissie Onderwijscommissie Toetscommissie Werkveldcommissie Reiscommissie WERKWIJZE COMMISSIES Taakomschrijving Samenstelling Vergaderfrequentie IMR/GOC Zie documentatie 2 docentleden 4 maal per jaar 3 studentleden adjunct-directeur is toehoorder Examencommissie Zie documentatie 4 docentleden Toetsbeleid en kwaliteitszorg maandelijks

13 Kwalititszorgcoordinator Docenten-vergadering Agendacommissie Onderzoeks-commissie Onderwijscommissie Toetscommissie Werkveldcommissies Reiscommissie SLB Stagestaf Coördineert de kwaliteitszorg Adviseert management op hoofdpunten Adviseert namens de docentenvergadering de adjunct-directeur bij samenstellen agenda van de docentenvergaderingen Ontwikkelt onderzoeksbeleid Beoordeelt masteronderzoeksaanvragen Ontwikkelt onderwijsbeleid Monitort curriculumontwikkeling Ontwikkelt en monitort de uitvoering van het toetsbeleid Coördineert en onderhoudt contact met de werkvelden Organiseert grotere en kleine reizen Bespreekt studieloopbaan individuele studenten en heeft signalerende taak richting onderwijscommissie Bespreekt en beoordeelt voortgang stage individuele studenten en heeft signalerende taak richting onderwijscommissie binnen examencommissie belegd Docent Adjunct-directeur (vz) docentleden met aanstelling 0,2 fte of hoger Adjunct-directeur 2 docentleden Adjunct-directeur 3-4 docentleden Adjunct-directeur 3 docentleden Adjunct-directeur 2 docentleden Adjunct-directeur docentleden vanuit verschillende werkvelden 2 docentleden 1 studentlid Adjunct-directeur SLB-ers Adjunct-directeur Stagecoördinatoren Supervisoren Docenten stage gerelateerde vakken maandelijks 1 maal per maand 6 maal per jaar 4 maal per jaar 4 maal per jaar 2 maal per jaar 4 maal per jaar 3 maal per jaar 2 maal per jaar KWALITEITSZORG De kwaliteit van het onderwijs en van de onderwijsvoorzieningen staan bij Fontys hoog in het vaandel. Vandaar dat er ook door FHTL veel waarde wordt gehecht aan kwaliteitsmanagement. De

14 organisatie van de kwaliteitszorg is vastgelegd in het Kwaliteitszorghandboek (zie Basisdocumenten). Onderdeel van het kwaliteitsmanagement zijn de evaluaties, zodat we de kwaliteit voortdurend kunnen bewaken en waar mogelijk verbeteren. NSE EN CURSUSEVALUATIES FHTL vindt de mening van de student belangrijk. Daarom vragen wij studenten mee te werken aan het invullen van onderwijsevaluaties. Er zijn verschillende evaluatievormen: Je wordt op regelmatige basis gevraagd nadat je een cursus hebt gevolgd om deze online te evalueren. Je ontvangt hiervoor via je Fontys adres een uitnodiging met een link naar een digitaal evaluatieformulier. De resultaten worden direct verwerkt en gecommuniceerd aan docenten. Studenten worden via de Studieraad op de hoogte gebracht van de resultaten van de cursusevaluaties. Als je het evaluatieformulier niet invult word je maximaal nog twee keer herinnerd via de mail, waarna het formulier wordt verwijderd. We hopen echter dat alle studenten mee willen werken aan alle evaluaties. Het invullen en verwerken van de evaluaties gebeurt anoniem. Voor het evalueren van cursussen hanteert de hogeschool een kwaliteitskalender. Daarin staat dat nieuwe cursussen altijd worden geëvalueerd en dat cursussen die al vaker zijn gegeven om de paar jaar. N.B.: Studenten en docenten hebben het recht om te vragen om de evaluatie van een bepaalde cursus, ook als deze niet op de kwaliteitskalender staat. Dit verzoek kunnen zij doen aan de kwaliteitszorgcoordinator van de hogeschool, Dr. W. van Wieringen. Ieder jaar komt de Keuzegids Hoger Onderwijs uit. Veel studiekiezers bepalen hun studiekeuze op basis van deze gids. Het is daarom erg belangrijk dat onze opleidingen in deze gids vermeld worden. De Keuzegids wordt gemaakt op basis van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Je krijgt hiervoor een uitnodiging op je Fontys adres. OVERIGE COLLEGELD EN LEERMIDDELEN Hoeveel collegegeld je gaat betalen hangt van verschillende zaken af. Ga daarom naar de collegegeldmeter van Fontys (link) om te berekenen hoeveel collegegeld je moet betalen. Daarnaast wordt een (eenmalige) hogeschoolbijdrage gevraagd van 46,- Rekent u daarnaast op een bedrag van gemiddeld 250 per jaar voor boeken en literatuur. TEGEMOETKOMING LERAREN Voor leraren in opleiding die naast hun studie werken in het middelbaar onderwijs, is onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming mogelijk. Zie voor meer informatie op de website van de IBG de tegemoetkoming leraren (http://www.ibgroep.nl/particulieren/studiefinanciering/financiering_voor_leraren.asp). LESGELDADMINISTRATIE

15 Alle zaken rondom de betaling van collegegeld worden verzorgd door de studentenlesgeldadministratie van de Fontys Hogescholen te Eindhoven. Het adres van de studentenlesgeldadministatie is: Het Eeuwsel 2, 5612 AS Eindhoven Postbus 347, 5600 AH Eindhoven Tel ; Fax WETTELIJK KADER EN REGELINGEN De HBO onderwijsvoorzieningen voor Theologie Levensbeschouwing, onder bevoegd gezag van de Stichting Fontys, zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende en gesubsidieerde instellingen. Voor de studenten houdt dit in, dat erkende getuigschriften worden verkregen. Binnen het wettelijke kader van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) bedraagt de studielast van een bachelor HBO opleiding 240 european credits (ec) van 28 uren per credit. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELINGEN (OER) De volledige Onderwijs- en Examenregeling (OER), waarin ook de beroepsprocedure is opgenomen tegen een beslissing van de studieleiding, docent of ander instanties die betrokken zijn bij het onderwijs, is te vinden op de website van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, onder de opleidingsinformatie. Je vindt deze regelingen ook op de portal van FHTL voor studenten en medewerkers (fhtl.nl/oer). Het studentenstatuut legt de rechten en verplichtingen van studenten aan de instelling vast. Het statuut bevat ook de eruit voortvloeiende verplichtingen van het bevoegd gezag. PLAGIAAT Plagiaat geldt als één van de zwaarste vormen van fraude in het hoger onderwijs. Juridische Zaken (JZ) heeft hierover een beknopte en leesbare notitie geschreven, die te vinden is op hun site onder regelingen, en dan auteursrecht en plagiaat, en dan notitie Plagiaat, nee!!!, Eindhoven 2008, In de Onderwijs- en Examenregeling staat beschreven hoe de Hogeschool handelt bij onregelmatigheden en fraude. De sanctie bestaat er in dat de examencommissie de student het recht kan ontzeggen tot deelname aan één of meerdere toetsen gedurende maximaal één jaar. FHTL gebruikt het programma Ephorus om plagiaat te herkennen. GELDIGHEIDSDUUR VAN DEELTENTAMENS De geldigheidsduur van deeltentamens wordt geregeld in de OER. UITREIKING VAN HET GETUIGSCHRIFT / AFSTUDEREN Getuigschriften worden op meerdere momenten in het jaar uitgereikt. Je vindt de data in de jaaragenda van de hogeschool (fhtl.nl/agenda). Raadpleeg als je verwacht op korte termijn af te studeren de Afstudeerprocedure (Zie Bijlagen). GETUIGSCHRIFT VERLOREN?

16 Bij verlies van het getuigschrift kan men een nieuwe opvragen tegen 25 euro administratiekosten. Een nieuw getuigschrift wordt aangevraagd bij het bedrijfsbureau. AANVRAAG VRIJSTELLINGEN Studenten die elders competenties hebben verworven en denken dat ze op grond daarvoor in aanmerking kunnen komen voor een verkort studietraject kunnen een verzoek doen tot een intakeassessment. Voor de regeling omtrent erkenning van verworven competenties, zie de map Basisdocumenten. DEELNAME TENTAMENS EN HERTENTAMENS Het is noodzakelijk om alle onderdelen met ten minste een 5,5 of hoger af te sluiten. Voor elk leerplanonderdeel wordt twee keer per jaar een toetsmoment aangeboden. De tijden en data zijn te vinden in de jaarkalender en het lesrooster. Voor onderdelen die worden afgesloten met een werkstuk of een take home-tentamen geldt dat de opdracht uiterlijk op de reguliere lesdag in de tentamenweek moet worden ingeleverd bij de docent. Indien de opdracht te laat wordt ingeleverd, zal deze worden nagekeken bij de (her)tentamenweek van de volgende periode. Bij het te laat inleveren van de opdracht voor het hertentamen, of het niet voldoende afsluiten van een schriftelijk tentamen na de twee toetsingsmomenten, geldt dat de student in het volgende studiejaar opnieuw twee keer deel kan nemen aan de toets, zolang de cursus aangeboden wordt. Bij niet-geroosterde toetsen (bijv. vanwege het vervallen van een cursus na curriculumwijziging of door uitvoering van een rolcursus) kan de student contact opnemen met de examencommissie. Studenten die een module gevolgd hebben worden geacht deel te nemen aan het tentamen, waardoor aanmelding niet noodzakelijk is. Bij een hertentamen dient de student zich, in verband met de organisatie, uiterlijk twee weken van te voren aan te melden via de knop Aanmelden op fhtl.nl. Opgave bij de docent alleen is niet voldoende. Indien de student zich niet op tijd heeft aangemeld, kan toelating tot het hertentamen worden geweigerd. DEELNAME AAN WERKCOLLEGES EN TRAININGEN FHTL kent naast practica, stages, supervisie en werkbegeleiding zogenaamde hoor- en werkcolleges en trainingen. De naam hoorcollege lijkt te suggereren dat er vooral frontaal wordt lesgegeven en dat studenten een louter passieve rol hebben. FHTL streeft er echter naar in alle colleges, dus ook in hoorcolleges, gebruik te maken van activerende werkvormen (zie de Onderwijsvisie in de map Basisdocumenten). Het belangrijkste verschil tussen hoorcolleges enerzijds en werkcolleges en trainingen anderzijds is dat bij de laatste de actieve aanwezigheid en inbreng van studenten deel uit maken van de toetsing van het college. Om die reden geldt voor werkcolleges en trainingen een aanwezigheidsplicht. Deze is geregeld in de Onderwijs- en Examenregeling. Alleen in geval van ernstige beletselen (zoals ziekte) kan hiervan worden afgeweken. De student dient zijn/haar afwezigheid van te voren te melden bij de docent en bij het bedrijfsbureau. Indien de aanwezigheid onder de 90% komt, wordt een aanvullende opdracht gegeven ter compensatie van het verzuimde college/training. Bij minder dan 80% aanwezigheid dient het college / de training opnieuw te worden gevolgd.

17 N.B.: Of een college een werkcollege of training is kun je zien in de modulebeschrijving. DOORSTROOM NAAR DE MASTER Voor toelating tot de masteropleiding van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing is een afgeronde bacheloropleiding in dezelfde richting (Lerarenopleiding of GPW) vereist. In voorkomende gevallen kunnen bachelorstudenten worden toegelaten tot het eerste half jaar van de masteropleiding. De formele regeling is als volgt: Zij die per 1 september aan de masteropleiding willen beginnen, dienen hiertoe vóór 1 juni van het voorafgaande studiejaar een verzoek in bij de adjunct-directeur, die een formeel besluit neemt over toelating op basis van het dossier van de student. Bachelorstudenten die al het onderwijs van de bachelor gevolgd hebben en bezig zijn hun bacheloropleiding af te ronden kunnen toestemming krijgen om alvast aan het onderwijs van de master deel te nemen. Zij dienen daarvoor een verzoek in bij de examencommissie. De eis is dat zij uiterlijk op 1 februari van het eerste studiejaar van de master aan de vereisten van het bachelorgetuigschrift hebben voldaan. Indien op 1 februari niet tot formele inschrijving in de Master kan worden overgegaan, verliest de student het recht op volgen van onderwijs en deelname aan toetsing, totdat het bachelor getuigschrift is behaald. N.B.: Je kunt alleen tentamens afleggen in de Master als je ingeschreven staat als masterstudent. KERKELIJKE ERKENNING EN SAMENWERKING UNIVERSITEIT HOGER INSTITUUT VOOR GODSDIENSTWETENSCHAPPEN Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing is per 15 juli 2010 door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs erkend als Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen. FHTL biedt de bacheloropleidingen aan in het kader van dit hoger instituut en als zodanig dienen voldoen deze aan de vereisten zoals die zijn beschreven in de globale curriculumbeschrijving die bij gelegenheid van de oprichting zijn opgesteld en door de Congregatie zijn vastgesteld. Daarin staat per bacheloropleiding de verdeling van de studiepunten over de verschillende disciplines en per discipline welke vakinhouden aan de orde dienen te komen. Studenten die de Bachelor met goed gevolg hebben afgerond ontvangen samen met het bachelorgetuigschrift een kerkelijk baccalaureaat in de Godsdienstwetenschappen. Dit diploma wordt afgegeven door de Tilburg School of Catholic Theology (TST). SAMENWERKING TST Vanaf het studiejaar werkt Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing intensief samen met de Tilburg School of Catholic Theology (TST) te Utrecht. Deze samenwerking vindt plaatsen op meerdere terreinen, onder meer op het terrein van de onderwijsuitvoering. Met de Tilburg School of Catholic Theology (TST), onderdeel van de Universiteit van Tilburg, is zowel voor de bezitters van het bachelorgetuigschrift als voor bezitters van het mastergetuigschrift een doorstroomregeling getroffen. Voor bezitters van het bachelorgetuigschrift betreft het een doorstroomregeling naar de masteropleiding van de TST in deel- of voltijd. Meer informatie over versnelde doorstroom naar het masterprogramma van de TST is te verkrijgen bij de studieadviseur van de TST.

18 LEERPLAN EN CURSUSBESCHRIJVINGEN Het leerplan van de Bachelor Godsdienst-Pastoraal Werk staat beschreven in het document Bachelor leerplannen (Zie Basisdocumenten). Leerplan en cursusbeschrijvingen zijn te vinden op fhtl.nl/studiegids/.

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum Studiegids 12 13 Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM...

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Utrecht

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie