STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS BACHELOR GODSDIENST PASTORAAL WERK STUDIEJAAR

2 ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN DEEL... 4 INLEIDING... 4 KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING GODSDIENST-PASTORAAL WERK... 4 Uitgangspunten... 4 Opbouw... 5 Voltijd en deeltijd... 5 Studiebelasting... 5 Beroepsperspectief... 6 UITWERKING VAN HET LEERPLAN... 6 Propedeuse... 6 Hoofdfase... 6 Minor... 7 Startbekwaamfase... 7 Studieloopbaanbegeleiding en assessment... 7 TOELATINGSEISEN... 7 Buitenlands diploma... 8 Niet de juiste vooropleiding?... 8 Diploma havo of vwo oude stijl?... 8 Hbo na mbo... 8 INSCHRIJVING... 8 Studielink en inschrijfvoorwaarden... 8 Digid... 9 Collegegeld... 9 VOORZIENINGEN... 9 Leslocatie... 9 Lestijden... 9 Bedrijfsbureau... 9 ICT-voorzieningen... 9 Studiegids en Rooster Inloggen met PCN en wachtwoord Nog geen wachtwoord? Inzage studieresultaten Bibliotheek Studentenpastoraat ORGANISATIE FONTYS HOGESCHOOL THEOLOGIE LEVENSBESCHOUWING Organogram Werkwijze commissies Kwaliteitszorg OVERIGE Collegeld en leermiddelen... 14

3 Tegemoetkoming leraren Lesgeldadministratie WETTELIJK KADER EN REGELINGEN Onderwijs- en examenregelingen (OER) Plagiaat Geldigheidsduur van deeltentamens Uitreiking van het getuigschrift / Afstuderen Getuigschrift verloren? Aanvraag vrijstellingen Deelname tentamens en hertentamens Deelname aan werkcolleges en trainingen Doorstroom naar de Master KERKELIJKE ERKENNING EN SAMENWERKING UNIVERSITEIT Hoger instituut voor Godsdienstwetenschappen Samenwerking TST LEERPLAN EN CURSUSBESCHRIJVINGEN... 18

4 ALGEMEEN DEEL INLEIDING Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FHTL) is een van de 31 instituten die deel uitmaken van Fontys Hogescholen. Fontys Hogescholen staat voor uitdagend onderwijs van hoge kwaliteit met een maximale focus op het primaire proces. Fontys investeert in intensief, uitdagend, boeiend en goed georganiseerd onderwijs. Het onderwijs van Fontys is gebaseerd op de pijlers kennis, vaardigheden en beroepshouding. Zo worden de studenten goed voorbereid op de beroepspraktijk of op het zelfstandig ondernemerschap. Fontys heeft de ambitie om een hoge basiskwaliteit te leveren met ruimte voor het ontplooien en opleiden van talent, waardoor studenten een toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt hebben en een goed arbeidsmarktperspectief. Ook wil Fontys persoonlijke vorming en het ontwikkelen van een waardebewustzijn bij studenten stimuleren. FHTL biedt twee bacheloropleidingen, een masteropleiding in twee varianten en een minor aan. De twee bachelopleidingen, Leraar 2 e graad godsdienst levensbeschouwing en Godsdienst-Pastoraal werk, en de minor kunnen worden gevolgd in zowel voltijd als deeltijd, de masteropleiding Master of Education Godsdienst, die ook gevolgd kan worden in de differentiatie Godsdienst pastoraal werk, kan alleen in deeltijd worden gevolgd. De opleidingen van FHTL zijn alle geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING GODSDIENST-PASTORAAL WERK UITGANGSPUNTEN Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing leidt haar studenten op vanuit de visie dat professionals op het gebied van godsdienst levensbeschouwing vooraleerst als theologen geschoold dienen te worden. Vanuit die basis worden zij getraind op het educatieve vlak. FHTL heeft haar onderwijsvisie in 2014 voor drie jaar vastgelegd in een apart document getiteld Onderwijsvisie FHTL (zie Basisdocumenten). De bacheloropleiding Godsdienst-Pastoraal werk, verder Bachelor GPW, is een competentiegerichte opleiding (CGO). De eindkwalificaties zijn geformuleerd in een aantal competenties waarin kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd worden. Uitgangspunt bij opzet en inrichting van het onderwijs is het gegeven dat de Nederlandse samenleving in toenemende mate wordt gekenmerkt door religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit. Het fundament van de Bachelor GPW wordt gevormd door de beroepsprofielen en het daaruit volgende competentieprofiel dat in samenspraak met het werkveld is ontwikkeld. De competentieprofielen Kerkelijk Werk en Geestelijke Verzorging zijn beide gebaseerd op de domeincompetenties voor de Bachelor of Theology, zoals geformuleerd door het Landelijk Overleg Opleidingen Theologie (LOO, Een professional met diepgang. Domeincompetenties voor de Bachelor of Theology, Ede 2006). Deze domeincompetenties zijn door de gezamenlijke HBO-opleidingen theologie vastgesteld, dit in nauw overleg met de betrokken werkvelden, die de competenties hebben gevalideerd. Voor deze set van competenties is gekozen, omdat deze als enige beroepscompetenties op bachelorniveau omschrijft. Bovendien is aangetoond, dat de competenties

5 volledig de opleidingscompetenties dekken die landelijk voor het sociaal-agogisch domein zijn vastgesteld. De LOO-competenties worden door elke theologische hogeschool, aangesloten bij het landelijk overleg, nader ingevuld met het oog op de eigen kleur en kerkelijke verbondenheid. Voor de FHTL is daarbij richtinggevend het competentieprofiel voor de pastoraal werker (m/v), dat in februari 2006 in samenwerking met de R.K. Kerk in Nederland werd vastgesteld. Voor beide profielen is rekening gehouden met het Profiel van de pastoraal werk(st)er in de Nederlandse Rooms katholieke kerkprovincie. Kader voor opleiding en vorming (2005). Voor het profiel Kerkelijk Werk is tevens gekeken naar het Beroepsprofiel Parochiepastor (VPW, 29 september 2005), en voor het profiel Geestelijke Verzorging naar de Beroepsstandaard voor de geestelijk verzorging in zorginstellingen (VGVZ, september 2002).. Naast startbekwaamheid als kerkelijk werker of geestelijk verzorger, geeft het bachelorgetuigschrift doorstroombekwaamheid tot het masterniveau. De Dublin-descriptoren zijn richtinggevend voor de afstemming van bachelor en masterniveau. OPBOUW De Bachelor GPW, heeft een omvang van 240 ec en wordt aangeboden in vier jaar. Het leerplan bestaat uit drie fasen: een propedeuse van 60 ec; een hoofdfase van 120 ec, inclusief een minor van 30 ec; een startbekwaamfase van 60 ec. Elke fase kent een stage en elke fase wordt afgesloten met een competentie-examen (assessment). De drie fasen van de opleiding hebben elk een kenmerkende functie: de propedeuse is inleidend en oriënterend, de hoofdfase is verbredend en verdiepend en de startbekwaamfase is positionerend. De complexiteit en zelfstandigheid nemen in de loop van de studie toe. Kennis en vaardigheden worden geïntegreerd aangeboden, met het oog op competentie voor het beroep. De toetsing is gevarieerd naar toetsvormen en naar toepassingsgraad; naast toetsing die gericht is op kennisverwerving vindt performance assessment plaats (in trainingen en stages) en wordt de student gevraagd kennis toe te passen en te integreren in beroepsproducten (individueel of in teamverband). Dit alles in oplopende moeilijkheidsgraad en praktijkinzet. VOLTIJD EN DEELTIJD De Bachelor GPW kan zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd. Voor beide gelden dezelfde eindtermen en voor beide geldt dezelfde studielast van 240 ec in vier jaar. Deeltijdstudenten worden echter geacht zich de competenties in kortere tijd en met behulp van minder begeleiding eigen te maken dan voltijdstudenten. De deeltijdopleiding is dan ook bedoeld voor die studenten waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij in eerdere opleiding(en) of werkervaring zich reeds de nodige competenties (geheel of gedeeltelijk) hebben eigen gemaakt. Dit wordt in een intakegesprek voorafgaand aan de opleiding onderzocht. STUDIEBELASTING In het programmaoverzicht en in de beschrijvingen van de studieonderdelen wordt steeds de studiebelasting van het betreffende onderdeel aangegeven in het aantal European credits (ec). Deze credits zijn een berekening van de tijd die een student gemiddeld kwijt zal zijn aan de betreffende

6 studieactiviteit. Voor voltijdstudenten geldt dat een credit (ec) gemiddeld 28 klokuren omvat. Voor deeltijd geldt, uitgaande van uur per week, een studielast van (gemiddeld) 17,7 uur per ec. Ook wordt steeds het aantal contacturen (lessen) per onderdeel vermeld. Een contactuur bevat 45 minuten. Uit de opgave bij ieder studieonderdeel van zowel het aantal credits (ec) als van de contacturen is de omvang van de verplichte literatuur per credit te berekenen. Eén credit (ec) bevat meestal contacturen, voorbereidings- en verwerkingsuren van de contacturen (hetzelfde aantal klokuren), en uren voor de bestudering van de verplichte literatuur. Afhankelijk van de zwaarte van de literatuur worden gemiddeld 5 à 7 bladzijden per uur gelezen. Rekenvoorbeeld: Voor een cursus van 5 ec (140 studiebelastingsuren) met 32 contacturen wordt 32 uur voorbereiding gerekend: totaal 64 uur. Er blijft dan = 76 uur over voor bestudering van de verplichte literatuur. Bij 5 à 7 pagina's per uur is dat 380 à 532 pagina's. Deeltijd studenten hebben gemiddeld 87,5 uur voor deze cursus. Zij volgen minder contacturen (24), maar moeten, in minder tijd, dezelfde hoeveelheid literatuur bestuderen. BEROEPSPERSPECTIEF Met de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk kun je aan de slag in een breed beroepenveld. Bijvoorbeeld als geestelijk verzorger / levensbeschouwelijk begeleider in een zorginstelling, als maatschappelijk werker of als pastorale medewerker. UITWERKING VAN HET LEERPLAN Het programma bestaat uit een major-programma van 210 ec, bestaande uit algemeen theologisch en beroepsgerichte vakinhoudelijke modulen, algemene en beroepsgerichte trainingen en stages in alle fasen van de opleiding. In het vierde en laatste staat een afstudeerproject geprogrammeerd. Gedurende de vier leerjaren van het bachelorprogramma wordt studieloopbaanbegeleiding aangeboden. PROPEDEUSE De Bachelor GPW heeft de propedeuse gemeenschappelijk met de Bachelor Leraar 2 e graads godsdienst-levensbeschouwing. De propedeuse is inleidend in het vakgebied en oriënterend ten aanzien van het beroep. Alle disciplines en aandachtsvelden waarop de theologische major steunt, komen in de propedeuse in inleidende zin aan de orde (kennis maken met theologie). In het propedeutisch jaar worden twee beroepsproducten gemaakt, elk gericht op één der beroepsvelden. Halverwege het jaar maken studenten een voorlopige keuze voor het educatieve dan wel het pastorale domein (keuze van stageveld). Aan het einde van het propedeutisch jaar maken studenten hun definitieve keuze voor één van beide opleidingen. HOOFDFASE De hoofdfase is verbredend en verdiepend ten aanzien van vakgebied en beroep. In deze fase komen alle disciplines en aandachtsvelden uit de propedeuse één of meerdere keren aan de orde in de theologische major (theologie leren). De twee jaren van de hoofdfase worden als roljaren A en B aangeboden: het ene studiejaar jaar A en het andere studiejaar jaar B. In de cursussen van deze roljaren zitten studenten van jaar 2 en 3 samen in de collegebanken. De stages en de stage

7 gerelateerde vakken van de hoofdfase rollen echter niet: daar zitten de studenten van het tweede en derde jaar apart. MINOR In het voorjaarsemester van het tweede / derde studiejaar staat een minorruimte geprogrammeerd. Deze minorruimte kan ingevuld worden met een minor van een andere hogeschool of met de opleidingsminor van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, getiteld Diversiteit en Levensbeschouwing. Zie de studiegids Minor Diversiteit en Levensbeschouwing. STARTBEKWAAMFASE De startbekwaamfase is positionerend in vakgebied en beroep. In deze fase leert de student zijn theologische kennis te integreren en zo zijn eigen positie binnen de theologie te bepalen (leren theologiseren). Ook ten aanzien van zijn professionele identiteit wordt de student gevraagd een positie te bepalen, onder meer in het schrijven van een professioneel profiel. Ter afronding van de major doet elke student een afstudeeronderzoek. STUDIELOOPBAANBEGELEIDING EN ASSESSMENT Met ingang van het studiejaar worden studiepunten direct toegekend wanneer een bepaald studieonderdeel met voldoende resultaat wordt afgerond. Aangezien in het oude curriculum aan het assessment zelf geen studiepunten waren verbonden zou hiermee de situatie ontstaan dat er geen dwingende reden is voor een student om het assessment aan het einde van een studiefase af te leggen. Immers, de formele eis voor het behalen van het getuigschrift aan het einde van de propedeuse en van de startbekwaamfase is volgens de OER dat de student voldoende studiepunten heeft behaalt. Om die reden worden de assessments met ingang van het studiejaar op de volgende wijze verbonden aan studieonderdelen uit het programma, op zo n wijze dat het assessment voor die studieonderdelen geldt als afsluitend examen waarmee de aan dat studieonderdeel verbonden studiepunten worden verkregen. a. In de propedeuse wordt het assessment verbonden met het studieonderdeel assessmentvoorbereiding (1 ec); b. In de hoofdfase wordt het assessment verbonden met de studieloopbaanbegeleidingen (2 ec); c. In de startbekwaamfase wordt het assessment verbonden met studieloopbaanbegeleiding (1 ec). Voor elk van de drie fases geldt daarmee dat de slb-er de taak heeft studenten voor te bereiden op het assessment en dat de studieloopbaanbegeleiding gericht staat op deze voorbereiding. In de eindstage worden in beginsel alle competenties op startbekwaam niveau getoetst. Daarmee lijkt de stagebeoordeling de rol van eindassessment te hebben. De meerwaarde van het assessment bestaat echter hierin dat de kenniscomponent van de opleiding explicieter aan de orde komt. Het assessment aan het eind van de opleiding heeft dan ook vooral betrekking op het beroepsessay en de beschrijving van het professioneel profiel. TOELATINGSEISEN Je bent toelaatbaar tot een hbo-bacheloropleiding als je beschikt over een havo- of vwo-diploma of met een mbo-diploma niveau 4. Voor wie de bacheloropleiding in deeltijd wil volgen zal moeten kunnen laten zien dat hij of zij reeds eerder verworven competenties in huis heeft, bijvoorbeeld vanuit een eerdere opleiding of vanuit werkervaring. Dit wordt in een intakegesprek vastgesteld.

8 BUITENLANDS DIPLOMA Ben je in het bezit van een buitenlands diploma, dan geldt als voorwaarde dat dit diploma aan de Nederlandse normen moet voldoen. Dit wordt bij de inschrijving gecheckt door Fontys. Neem hiervoor contact op met het bedrijfsbureau van de opleiding. Verder moet je beschikken over voldoende kennis van de Nederlandse taal: het certificaat Nederlands als tweede taal niveau 2 (NT2 programma II) is vereist. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan vindt een persoonlijk gesprek plaats om te kijken of je toegelaten kunt worden. NIET DE JUISTE VOOROPLEIDING? Heb je niet de juiste vooropleiding, dan is het mogelijk om een toelatingsonderzoek te doen. Voorwaarde is wel dat je 21 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Ga naar website van fontys (fontys.nl) voor meer informatie over 21plus toelatingsonderzoek. DIPLOMA HAVO OF VWO OUDE STIJL? Op de websites met opleidingsinformatie staan de vooropleidingseisen van elke opleiding. Je treft er zowel het overzicht van de profieleisen Vernieuwde Tweede Fase (nieuwe profiel) als die van de Oude Tweede Fase (oude profielen) aan. Het instellingsbestuur van Fontys Hogescholen heeft bepaald, dat diploma s oude stijl, met vakkenpakketten, gelijkwaardig zijn aan nieuwe diploma s met profieleisen. Je dient echter wel te voldoen aan de eventuele vakkenpakketeisen. Weet je niet zeker of jouw vakkenpakket toelating geeft tot de door jou gekozen hbo-opleiding, dan kun je contact op nemen met het bedrijfsbureau van de opleiding. HBO NA MBO Wil je meer weten over de aansluiting van mbo naar hbo? Kijk dan hier Hbo na mbo Vragen over toelating of inschrijving? Neem contact op met de Fontys Informatietelefoon, telefoonnummer INSCHRIJVING STUDIELINK EN INSCHRIJFVOORWAARDEN Aanmelden als regulier student gaat via Studielink (studielink.nl). Na aanmelding krijg je een inschrijfpakket thuisgestuurd. De machtiging voor betaling van het collegegeld gaat ook via Studielink: je vult eerst je gegevens in waarna de hoogte van het collegegeld wordt vastgesteld. Studielink berekent dit op grond van de gegevens die Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, onderdeel van het ministerie van OC en W) aanlevert. Op duo.nl kun je zelf bekijken hoe je daar geregistreerd staat. Inschrijven kan tot uiterlijk 1 september. Je aanmelding via Studielink, de digitaal ondertekende machtiging, zo nodig gewaarmerkte kopieën van diploma s en cijferlijsten etc moeten dan binnen zijn bij de hogeschool. Meld je dus tijdig aan via Studielink. Gewaarmerkte kopieën van originele (!) diploma s en cijferlijsten kun je laten maken op de hogeschool.

9 Van de regeling inschrijfvoorwaarden is een handzame samenvatting gemaakt die een goed beeld geeft van het inschrijfproces. Deze samenvatting is te vinden op de website van Fontys: DIGID Studielink maakt sinds 8 februari 2010 gebruik van DigiD voor inloggen en verificatie van de persoonsgegevens. Als je een DigiD aanvraagt, kan het maximaal vijf dagen duren voor je de activeringscode thuis krijgt. We raden je aan om een DigiD met sms-functie aan te vragen, dan kun je die ook gebruiken voor het aanvragen van studiefinanciering. Nieuwe studenten met een Nederlands woonadres kunnen sinds 8 februari 2010 alleen met DigiD inloggen op Studielink of een nieuwe account aanmaken. Een student met een bestaand Studielinkaccount kan aangeven dat hij de volgende keer met een DigiD wil inloggen. Studenten met een buitenlands adres blijven op de oude manier gebruikmaken van Studielink. Scholieren die in het laatste jaar van hun Havo of VWO zitten, krijgen op school een practicum: Hoe vraag ik DigiD aan. COLLEGEGELD Hoeveel collegegeld je gaat betalen hangt van verschillende zaken af. Ga daarom naar de collegegeldmeter van Fontys (http://www.fontys.nl/collegegeldmeter) om te berekenen hoeveel collegegeld je moet betalen. VOORZIENINGEN LESLOCATIE Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing is sinds januari 2013 gevestigd in het St. Martinushuis aan de Nieuwegracht 65, in de binnenstad van Utrecht. Daar zijn de kantoren van FHTL gevestigd en bevinden zich ook de leslokalen. Incidenteel wordt gebruikt gemaakt van ruimtes in het St. Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61 of elders in de stad. De leslocatie biedt naast leslokalen een gezellige ontmoetingsruimte in de kelder, een computerleerzaal en werkplekken. LESTIJDEN Het onderwijs van bachelor wordt gegeven op de dinsdag, de woensdag en de vrijdag. Deeltijdstudenten volgen enkel de colleges op de dinsdagmiddag en avond, tussen en in de propedeuse op de vrijdagmiddag en avond, van Het onderwijs in de master (alleen deeltijd) wordt gegeven op de woensdagmiddag- en avond, van uur. BEDRIJFSBUREAU Het bedrijfsbureau van FHTL bevindt zich op de begane grond van het St. Martinushuis, Nieuwegracht 65. Op dinsdag en woensdag is de balie open van voorafgaand aan de (deeltijd-)colleges. ICT-VOORZIENINGEN FHTL maakt gebruik van verschillende digitale media:

10 1. De website van FHTL is te vinden op fontys.nl/theologie 2. De webportal voor onder meer de digitale studiegids, het online rooster, etc is te vinden op fhtl.nl. Vandaar surf je snel en gemakkelijk naar a. de digitale studiegids: fhtl.nl/studiegids b. het online rooster: fhtl.nl/rooster c. de jaaragenda: fhtl.nl/agenda d. de beveiligde instituutsportal: fhtl.nl/portal (zie onder Inloggen met PCN en wachtwoord) e. je persoonlijke portal: fhtl.nl/mijnfhtl 3. Studievoortgangssysteem ProgRESS: progresswww.nl/fontys/ 4. FHTL is actief op facebook: Levensbeschouwing 5. Volg FHTL op of twitter zelf over FHTL met #FHTLUtrecht STUDIEGIDS EN ROOSTER De studiegids (fhtl.nl/studiegids) geeft per jaar een overzicht van het programma van de bachelor lerarenopleiding. De studiegids biedt de mogelijkheid door te klikken op cursustitels naar de cursusbeschrijvingen. Deze geven informatie over onder meer inhoud, leerdoelen, toetsing en beoordeling, en de gebruikte literatuur. De cursusbeschrijvingen zijn ook te vinden via het rooster (fhtl.nl/rooster) van de hogeschool. INLOGGEN MET PCN EN WACHTWOORD Studenten en medewerkers kunnen inloggen op de portal, de afgeschermde digitale omgeving van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. De meeste informatie, zoals nieuws, informatie, antwoord op veel gestelde vragen, roosters, studiegidsen en handleidingen, is te vinden op de portal. De portal is direct bereikbaar via Studenten kunnen inloggen met PCN (personal communication number) en wachtwoord. Beiden worden verstrekt wanneer de officiële inschrijving gerealiseerd is. Bij een inlogscherm met twee invoervelden werkt dit als volgt: (eerste veld), wachtwoord (tweede veld). Studenten kunnen via de site hun pcn op te vragen. Wachtwoorden zijn alleen te wijzigen op een Fontyslocatie. Kies Start en dan Fontysapplicaties. NOG GEEN WACHTWOORD? Als het de eerste keer is dat je hier komt is het nodig om een wachtwoord aan te vragen, dit kan door te klikken op: Nog geen wachtwoord of wachtwoord vergeten? Waarna je vervolgens je studentnummer invult (dus niet je PCN-nummer) en dan de knop mail wachtwoord. In je Fontys mail vind je je ProgRESS wachtwoord waarmee je kan inloggen en je cijfers kan bekijken. Studenten krijgen een adres van Fontys met accountgegevens die gebaseerd zijn op PCN en wachtwoord. N.B.: andere adressen dan die van Fontys kunnen in de communicatie tussen studenten, docenten en het bedrijfsbureau van de hogeschool niet worden gebruikt! Als je desondanks

11 liever met een eigen (privé) adres mailt, kun je in Outlook een zogenaamde regel instellen die er voor zorgt dat mail aan je Fontys adres automatisch wordt doorgestuurd. INZAGE STUDIERESULTATEN Behaalde studieresultaten worden ingevoerd in de studievoortgangsysteem van Fontys Hogescholen ProgRESS. Door in te loggen op de website van de opleiding kun de student op de persoonlijke portal een link vinden naar studieresultaten in ProgRESS. Via de links Selfservice studenten en Studentencentrum is een overzicht van de perioden te raadplegen. Per periode is een overzicht te zien van de gevolgde studieactiviteiten en de resultaten die behaald zijn. N.B.: Je kunt ook direct surfen naar: BIBLIOTHEEK Studenten die gebruik willen maken van de bibliotheek van de Universiteit Utrecht kunnen een lenerspas laten aanmaken en de kosten daarvan declareren bij de hogeschool. Denk er aan dat je een bonnetje vraagt. De kosten van een lenerspas zijn ongeveer 50,-. Zeer aanbevolen! STUDENTENPASTORAAT Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing biedt studenten studentenpastoraat aan. Het studentenpastoraat is er voor alles wat niet met het denken over geloof, maar met het beleven van geloof, te maken heeft. Jos Moons SJ is sinds 1 september 2012 studentenpastor van zowel FHTL als van Tilburg School of Catholic Theology. Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing wil niet alleen een plaats zijn van nadenken over geloof, maar ook van geloof beleven. Daarom vieren we op bepaalde momenten in het jaar samen de eucharistie. Bijvoorbeeld: aan het begin van het jaar, rond Kerstmis en rond Pasen. Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing wil je ook helpen bij het ontwikkelen van je eigen geloof. Vraag gerust om een luisterend oor en om advies van de studentenpastor: Als je merkt dat de colleges je geloof bevragen en dat je in de war raakt hoe kom je daar weer uit? Als je merkt dat je wel beter leert denken, maar niet beter leert bidden en dat zou toch wel mooi zijn. Hoe kun je in de stilte God zoeken en vinden? Als je merkt dat je graag wat meer zou weten over spiritualiteit; er zijn immers verschillende manieren van geloven: benedictijnse, franciscaanse, ignatiaanse spiritualiteit, bijvoorbeeld. Als je graag eens een klooster van binnen zou zien, of naar Taizé mee zou willen. Als je zoekt naar een goed boek. Als je nadenkt over roeping, en graag wil onderscheiden wat er aan de hand is. Als je moeite hebt met bepaalde uitspraken van kerkelijke mensen. En je kunt natuurlijk ook in gesprek gaan als er geen moeite en vragen zijn, maar vreugde! In de tijd voor Kerstmis (Advent) en voor Pasen (Veertigdagentijd) wil ik graag de kans geven om kennis te maken met bidden met de Schrift, of met bidden met je leven, volgens de ignatiaanse traditie. Eigen aan die traditie is: geloof in ieders eigen weg met God; je inleven

12 in een Bijbelverhaal als deel van de meditatie; aandacht voor wat je beleeft en wat je voelt, als je je biddend dit verhaal voorstelt; less is more : goed de tijd nemen voor wat je beleeft; vertrouwelijk spreken met God. Wat ik vraag: elke dag een half uur vrij maken voor stille meditatie. Wat ik bied: wekelijks een korte ontmoeting, om te horen hoe het gaat, zowel praktisch, als inhoudelijk. ORGANISATIE FONTYS HOGESCHOOL THEOLOGIE LEVENSBESCHOUWING ORGANOGRAM Directie IMR/GOC Examencommissie Bedrijsfbureau Bedrijfsbureau Studieraad Docentenvergadering SLB Stagestaf Kwaliteitszorgcoordinator Agendacommissie Onderzoekscommissie Onderwijscommissie Toetscommissie Werkveldcommissie Reiscommissie WERKWIJZE COMMISSIES Taakomschrijving Samenstelling Vergaderfrequentie IMR/GOC Zie documentatie 2 docentleden 4 maal per jaar 3 studentleden adjunct-directeur is toehoorder Examencommissie Zie documentatie 4 docentleden Toetsbeleid en kwaliteitszorg maandelijks

13 Kwalititszorgcoordinator Docenten-vergadering Agendacommissie Onderzoeks-commissie Onderwijscommissie Toetscommissie Werkveldcommissies Reiscommissie SLB Stagestaf Coördineert de kwaliteitszorg Adviseert management op hoofdpunten Adviseert namens de docentenvergadering de adjunct-directeur bij samenstellen agenda van de docentenvergaderingen Ontwikkelt onderzoeksbeleid Beoordeelt masteronderzoeksaanvragen Ontwikkelt onderwijsbeleid Monitort curriculumontwikkeling Ontwikkelt en monitort de uitvoering van het toetsbeleid Coördineert en onderhoudt contact met de werkvelden Organiseert grotere en kleine reizen Bespreekt studieloopbaan individuele studenten en heeft signalerende taak richting onderwijscommissie Bespreekt en beoordeelt voortgang stage individuele studenten en heeft signalerende taak richting onderwijscommissie binnen examencommissie belegd Docent Adjunct-directeur (vz) docentleden met aanstelling 0,2 fte of hoger Adjunct-directeur 2 docentleden Adjunct-directeur 3-4 docentleden Adjunct-directeur 3 docentleden Adjunct-directeur 2 docentleden Adjunct-directeur docentleden vanuit verschillende werkvelden 2 docentleden 1 studentlid Adjunct-directeur SLB-ers Adjunct-directeur Stagecoördinatoren Supervisoren Docenten stage gerelateerde vakken maandelijks 1 maal per maand 6 maal per jaar 4 maal per jaar 4 maal per jaar 2 maal per jaar 4 maal per jaar 3 maal per jaar 2 maal per jaar KWALITEITSZORG De kwaliteit van het onderwijs en van de onderwijsvoorzieningen staan bij Fontys hoog in het vaandel. Vandaar dat er ook door FHTL veel waarde wordt gehecht aan kwaliteitsmanagement. De

14 organisatie van de kwaliteitszorg is vastgelegd in het Kwaliteitszorghandboek (zie Basisdocumenten). Onderdeel van het kwaliteitsmanagement zijn de evaluaties, zodat we de kwaliteit voortdurend kunnen bewaken en waar mogelijk verbeteren. NSE EN CURSUSEVALUATIES FHTL vindt de mening van de student belangrijk. Daarom vragen wij studenten mee te werken aan het invullen van onderwijsevaluaties. Er zijn verschillende evaluatievormen: Je wordt op regelmatige basis gevraagd nadat je een cursus hebt gevolgd om deze online te evalueren. Je ontvangt hiervoor via je Fontys adres een uitnodiging met een link naar een digitaal evaluatieformulier. De resultaten worden direct verwerkt en gecommuniceerd aan docenten. Studenten worden via de Studieraad op de hoogte gebracht van de resultaten van de cursusevaluaties. Als je het evaluatieformulier niet invult word je maximaal nog twee keer herinnerd via de mail, waarna het formulier wordt verwijderd. We hopen echter dat alle studenten mee willen werken aan alle evaluaties. Het invullen en verwerken van de evaluaties gebeurt anoniem. Voor het evalueren van cursussen hanteert de hogeschool een kwaliteitskalender. Daarin staat dat nieuwe cursussen altijd worden geëvalueerd en dat cursussen die al vaker zijn gegeven om de paar jaar. N.B.: Studenten en docenten hebben het recht om te vragen om de evaluatie van een bepaalde cursus, ook als deze niet op de kwaliteitskalender staat. Dit verzoek kunnen zij doen aan de kwaliteitszorgcoordinator van de hogeschool, Dr. W. van Wieringen. Ieder jaar komt de Keuzegids Hoger Onderwijs uit. Veel studiekiezers bepalen hun studiekeuze op basis van deze gids. Het is daarom erg belangrijk dat onze opleidingen in deze gids vermeld worden. De Keuzegids wordt gemaakt op basis van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Je krijgt hiervoor een uitnodiging op je Fontys adres. OVERIGE COLLEGELD EN LEERMIDDELEN Hoeveel collegegeld je gaat betalen hangt van verschillende zaken af. Ga daarom naar de collegegeldmeter van Fontys (link) om te berekenen hoeveel collegegeld je moet betalen. Daarnaast wordt een (eenmalige) hogeschoolbijdrage gevraagd van 46,- Rekent u daarnaast op een bedrag van gemiddeld 250 per jaar voor boeken en literatuur. TEGEMOETKOMING LERAREN Voor leraren in opleiding die naast hun studie werken in het middelbaar onderwijs, is onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming mogelijk. Zie voor meer informatie op de website van de IBG de tegemoetkoming leraren (http://www.ibgroep.nl/particulieren/studiefinanciering/financiering_voor_leraren.asp). LESGELDADMINISTRATIE

15 Alle zaken rondom de betaling van collegegeld worden verzorgd door de studentenlesgeldadministratie van de Fontys Hogescholen te Eindhoven. Het adres van de studentenlesgeldadministatie is: Het Eeuwsel 2, 5612 AS Eindhoven Postbus 347, 5600 AH Eindhoven Tel ; Fax WETTELIJK KADER EN REGELINGEN De HBO onderwijsvoorzieningen voor Theologie Levensbeschouwing, onder bevoegd gezag van de Stichting Fontys, zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende en gesubsidieerde instellingen. Voor de studenten houdt dit in, dat erkende getuigschriften worden verkregen. Binnen het wettelijke kader van de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) bedraagt de studielast van een bachelor HBO opleiding 240 european credits (ec) van 28 uren per credit. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELINGEN (OER) De volledige Onderwijs- en Examenregeling (OER), waarin ook de beroepsprocedure is opgenomen tegen een beslissing van de studieleiding, docent of ander instanties die betrokken zijn bij het onderwijs, is te vinden op de website van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, onder de opleidingsinformatie. Je vindt deze regelingen ook op de portal van FHTL voor studenten en medewerkers (fhtl.nl/oer). Het studentenstatuut legt de rechten en verplichtingen van studenten aan de instelling vast. Het statuut bevat ook de eruit voortvloeiende verplichtingen van het bevoegd gezag. PLAGIAAT Plagiaat geldt als één van de zwaarste vormen van fraude in het hoger onderwijs. Juridische Zaken (JZ) heeft hierover een beknopte en leesbare notitie geschreven, die te vinden is op hun site onder regelingen, en dan auteursrecht en plagiaat, en dan notitie Plagiaat, nee!!!, Eindhoven 2008, In de Onderwijs- en Examenregeling staat beschreven hoe de Hogeschool handelt bij onregelmatigheden en fraude. De sanctie bestaat er in dat de examencommissie de student het recht kan ontzeggen tot deelname aan één of meerdere toetsen gedurende maximaal één jaar. FHTL gebruikt het programma Ephorus om plagiaat te herkennen. GELDIGHEIDSDUUR VAN DEELTENTAMENS De geldigheidsduur van deeltentamens wordt geregeld in de OER. UITREIKING VAN HET GETUIGSCHRIFT / AFSTUDEREN Getuigschriften worden op meerdere momenten in het jaar uitgereikt. Je vindt de data in de jaaragenda van de hogeschool (fhtl.nl/agenda). Raadpleeg als je verwacht op korte termijn af te studeren de Afstudeerprocedure (Zie Bijlagen). GETUIGSCHRIFT VERLOREN?

16 Bij verlies van het getuigschrift kan men een nieuwe opvragen tegen 25 euro administratiekosten. Een nieuw getuigschrift wordt aangevraagd bij het bedrijfsbureau. AANVRAAG VRIJSTELLINGEN Studenten die elders competenties hebben verworven en denken dat ze op grond daarvoor in aanmerking kunnen komen voor een verkort studietraject kunnen een verzoek doen tot een intakeassessment. Voor de regeling omtrent erkenning van verworven competenties, zie de map Basisdocumenten. DEELNAME TENTAMENS EN HERTENTAMENS Het is noodzakelijk om alle onderdelen met ten minste een 5,5 of hoger af te sluiten. Voor elk leerplanonderdeel wordt twee keer per jaar een toetsmoment aangeboden. De tijden en data zijn te vinden in de jaarkalender en het lesrooster. Voor onderdelen die worden afgesloten met een werkstuk of een take home-tentamen geldt dat de opdracht uiterlijk op de reguliere lesdag in de tentamenweek moet worden ingeleverd bij de docent. Indien de opdracht te laat wordt ingeleverd, zal deze worden nagekeken bij de (her)tentamenweek van de volgende periode. Bij het te laat inleveren van de opdracht voor het hertentamen, of het niet voldoende afsluiten van een schriftelijk tentamen na de twee toetsingsmomenten, geldt dat de student in het volgende studiejaar opnieuw twee keer deel kan nemen aan de toets, zolang de cursus aangeboden wordt. Bij niet-geroosterde toetsen (bijv. vanwege het vervallen van een cursus na curriculumwijziging of door uitvoering van een rolcursus) kan de student contact opnemen met de examencommissie. Studenten die een module gevolgd hebben worden geacht deel te nemen aan het tentamen, waardoor aanmelding niet noodzakelijk is. Bij een hertentamen dient de student zich, in verband met de organisatie, uiterlijk twee weken van te voren aan te melden via de knop Aanmelden op fhtl.nl. Opgave bij de docent alleen is niet voldoende. Indien de student zich niet op tijd heeft aangemeld, kan toelating tot het hertentamen worden geweigerd. DEELNAME AAN WERKCOLLEGES EN TRAININGEN FHTL kent naast practica, stages, supervisie en werkbegeleiding zogenaamde hoor- en werkcolleges en trainingen. De naam hoorcollege lijkt te suggereren dat er vooral frontaal wordt lesgegeven en dat studenten een louter passieve rol hebben. FHTL streeft er echter naar in alle colleges, dus ook in hoorcolleges, gebruik te maken van activerende werkvormen (zie de Onderwijsvisie in de map Basisdocumenten). Het belangrijkste verschil tussen hoorcolleges enerzijds en werkcolleges en trainingen anderzijds is dat bij de laatste de actieve aanwezigheid en inbreng van studenten deel uit maken van de toetsing van het college. Om die reden geldt voor werkcolleges en trainingen een aanwezigheidsplicht. Deze is geregeld in de Onderwijs- en Examenregeling. Alleen in geval van ernstige beletselen (zoals ziekte) kan hiervan worden afgeweken. De student dient zijn/haar afwezigheid van te voren te melden bij de docent en bij het bedrijfsbureau. Indien de aanwezigheid onder de 90% komt, wordt een aanvullende opdracht gegeven ter compensatie van het verzuimde college/training. Bij minder dan 80% aanwezigheid dient het college / de training opnieuw te worden gevolgd.

17 N.B.: Of een college een werkcollege of training is kun je zien in de modulebeschrijving. DOORSTROOM NAAR DE MASTER Voor toelating tot de masteropleiding van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing is een afgeronde bacheloropleiding in dezelfde richting (Lerarenopleiding of GPW) vereist. In voorkomende gevallen kunnen bachelorstudenten worden toegelaten tot het eerste half jaar van de masteropleiding. De formele regeling is als volgt: Zij die per 1 september aan de masteropleiding willen beginnen, dienen hiertoe vóór 1 juni van het voorafgaande studiejaar een verzoek in bij de adjunct-directeur, die een formeel besluit neemt over toelating op basis van het dossier van de student. Bachelorstudenten die al het onderwijs van de bachelor gevolgd hebben en bezig zijn hun bacheloropleiding af te ronden kunnen toestemming krijgen om alvast aan het onderwijs van de master deel te nemen. Zij dienen daarvoor een verzoek in bij de examencommissie. De eis is dat zij uiterlijk op 1 februari van het eerste studiejaar van de master aan de vereisten van het bachelorgetuigschrift hebben voldaan. Indien op 1 februari niet tot formele inschrijving in de Master kan worden overgegaan, verliest de student het recht op volgen van onderwijs en deelname aan toetsing, totdat het bachelor getuigschrift is behaald. N.B.: Je kunt alleen tentamens afleggen in de Master als je ingeschreven staat als masterstudent. KERKELIJKE ERKENNING EN SAMENWERKING UNIVERSITEIT HOGER INSTITUUT VOOR GODSDIENSTWETENSCHAPPEN Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing is per 15 juli 2010 door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs erkend als Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen. FHTL biedt de bacheloropleidingen aan in het kader van dit hoger instituut en als zodanig dienen voldoen deze aan de vereisten zoals die zijn beschreven in de globale curriculumbeschrijving die bij gelegenheid van de oprichting zijn opgesteld en door de Congregatie zijn vastgesteld. Daarin staat per bacheloropleiding de verdeling van de studiepunten over de verschillende disciplines en per discipline welke vakinhouden aan de orde dienen te komen. Studenten die de Bachelor met goed gevolg hebben afgerond ontvangen samen met het bachelorgetuigschrift een kerkelijk baccalaureaat in de Godsdienstwetenschappen. Dit diploma wordt afgegeven door de Tilburg School of Catholic Theology (TST). SAMENWERKING TST Vanaf het studiejaar werkt Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing intensief samen met de Tilburg School of Catholic Theology (TST) te Utrecht. Deze samenwerking vindt plaatsen op meerdere terreinen, onder meer op het terrein van de onderwijsuitvoering. Met de Tilburg School of Catholic Theology (TST), onderdeel van de Universiteit van Tilburg, is zowel voor de bezitters van het bachelorgetuigschrift als voor bezitters van het mastergetuigschrift een doorstroomregeling getroffen. Voor bezitters van het bachelorgetuigschrift betreft het een doorstroomregeling naar de masteropleiding van de TST in deel- of voltijd. Meer informatie over versnelde doorstroom naar het masterprogramma van de TST is te verkrijgen bij de studieadviseur van de TST.

18 LEERPLAN EN CURSUSBESCHRIJVINGEN Het leerplan van de Bachelor Godsdienst-Pastoraal Werk staat beschreven in het document Bachelor leerplannen (Zie Basisdocumenten). Leerplan en cursusbeschrijvingen zijn te vinden op fhtl.nl/studiegids/.

STUDIEGIDS BACHELOR LERAAR 2 E GRAADS GODSDIENST LEVENSBESCHOUWING

STUDIEGIDS BACHELOR LERAAR 2 E GRAADS GODSDIENST LEVENSBESCHOUWING STUDIEGIDS BACHELOR LERAAR 2 E GRAADS GODSDIENST LEVENSBESCHOUWING STUDIEJAAR 2015-2016 Algemeen deel Inhoudsopgave ALGEMEEN DEEL... 4 INLEIDING... 4 KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING LERAAR 2 E GRAAD GODSDIENST

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Presentatie vraagfinanciering

Presentatie vraagfinanciering Presentatie vraagfinanciering Flexibel studeren voor professionals Gerrit van der Heijden, 17 januari 2016 Deeltijd bacheloropleidingen Hbo-deeltijdopleidingen: Godsdienst Pastoraal Werk Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015 DECANAAT OUDERAVOND 5 HAVO 14 september 2015 Even voorstellen. De decaan W. Bardoul Je studententijd = méér dan studeren alleen! Je feest met je jaarclubje, sport fanatiek in de avonduren, vult vakken

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker, of gewoon interesse in theologie?

Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker, of gewoon interesse in theologie? Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker, of gewoon interesse in theologie? Informatiefolder hbo theologie CGO 1 Wie zijn wij? De letters CGO staan voor Cursus

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

Theologie op HBO-niveau

Theologie op HBO-niveau Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker Heb je een boodschap aan jongeren? Hart voor zending, evangelisatie, jeugdwerk of pastoraat? Of gewoon geïnteresseerd

Nadere informatie

Theologie op HBO-niveau

Theologie op HBO-niveau Theologie op HBO-niveau Opleiding tot leraar godsdienst of (kerkelijk) pastoraal werker Heeft u een boodschap aan jongeren? Hart voor zending, evangelisatie, jeugdwerk of pastoraat? Of gewoon geïnteresseerd

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

EC berekening studielast en normen

EC berekening studielast en normen EC berekening studielast en normen Inhoud 1. Wettelijke studielastbepaling HBO en WO opleidingen...2 2. De opbouw van de EC uitwerking van de SNRO...3 3. De normen voor de EC uitwerking van de SNRO...4

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige CROHO-nummer: 34560 Graad: Bachelor of Nursing De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Leraar Basisonderwijs Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Leraar Basisonderwijs CROHO-nummer:34808 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACUE & AVD Academie voor en User Experience Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 8 juli 2015 pagina 3 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde CROHO-nummer(s) 35288

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Informatica Onderwijs- en examenregeling 205 206 Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I Datum

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld 1 september 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer 39215 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master-opleiding Leraar Fries CROHO-nummer: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AE&I en AI&I Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding CROHO-nummer: 34609 Graad: Bachelor of Human Resource De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Bio-informatica. CROHO-nummer 39215. Graad: Bachelor of Science

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Bio-informatica. CROHO-nummer 39215. Graad: Bachelor of Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer 39215 Graad: Bachelor of Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bedrijfseconomie Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie Voor Deeltijd Avans School for International Studies

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law.

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law. Inleiding op de overgangsregeling overstappen naar de brede bachelor Rechtsgeleerdheid voor bachelor studenten. (Deze regeling is niet bedoeld voor pre-master studenten) In september 2013 is als gevolg

Nadere informatie